Raport.

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SA (5/2019) Raport kwartalny za I kwartał 2019 PRI EKOPARK

Zarząd Spółki PRI EKOPARK S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2019 r.Podstawa prawna : § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  RAPORT OKRESOWY
  PRI EKOPARK S.A.
  I KWARTAŁ 201 9 ROKU
  Warszawa , 14.05.201 9 r.
  Raport PRI EKOPARK S.A. za I kwartał roku 201 9 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Sy stemie Obrotu na rynku NewConnect” .


  PRI EKOPARK Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2019 r.


  | Strona
  2
  PRI EKOPARK Spółka Akcyjna
  Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A.
  Aleje Jerozolimskie 214
  02 -486 Warszawa

  KRS 0000537011 Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
  Kapitał zakładowy: 409 700,00 zł
  tel./fax +48 (56) 622 -05 -46
  www .eko -park.org
  info @eko -park.org

  ZARZĄD
  Wojciech Trawiński - Prezes Zarządu


  I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

  Lp. Wyszczególnienie - AKTYWA 31.03.2019 31.03.2018
  A. AKTYWA TRWAŁE 4 170 107,82 3 847 530,39
  I. Wartości niematerialne i prawne 3 576,65 4 375,85
  1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0
  2. Wartość firmy 0 0
  3. Inne wartości niematerialne i prawne 3 576,65 4 375,85
  4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0
  II. Rzeczowe aktywa trwałe 3 821 999,83 3 477 730,80
  1. Środki trwałe 3 413 493,37 3 460 974,82
  a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 240 751,00 240 751,00
  b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 568 334,46 1 605 463,78
  c) urządzenia techniczne i maszyny 671 753,21 905 962,01
  d) środki transportu 910 554,51 673 505,58
  e) inne środki trwałe 22 100,19 35 292,45
  2. Środki trwałe w budowie 408 506,46 16 755,98
  3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0
  III. Należności długoterminowe 145 031,34 42 853,81
  1. Od jednostek powiązanych 0 0
  2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w
  kapitale 0 0
  3. Od pozostałych jednostek 145 031,34 42 853,81
  IV. Inwestycje długoterminowe 199 500,00 0,00
  1. Nieruchomości 0,00 0,00
  2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
  - udziały lub akcje 0,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00


  PRI EKOPARK Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2019 r.


  | Strona
  3
  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
  - udziały lub akcje 0,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00
  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  c) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
  - udziały lub akcje 0,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00
  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  4. Inne inwestycje długoterminowe 199 500,00 0,00
  V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 322 569,93
  1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00
  2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 322 569,93
  B. AKTYWA OBROTOWE 5 991 754,09 3 631 566,63
  I. Zapasy 1 502 571,36 294 968,72
  1. Materiały 345 733,96 193 239,72
  2. Półpodukty i produkty w toku 0 0
  3. Produkty gotowe 0 0
  4. Towary 1 156 837,40 88 426,02
  5. Zaliczki na dostawy 0,00 13 302,98
  II. Należności krótkoterminowe 2 447 105,74 2 926 484,67
  1. Należności od jednostek powiązanych 72 345,50 191 767,44
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 17 525,58 191 767,44
  - do 12 miesięcy 17 525,58 191 767,44
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  b) inne 54819,92 0
  2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00
  - do 12 miesięcy 0,00 0,00
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  b) inne 0,00 0,00
  3. Należności od pozostałych jednostek 2 374 760,24 2 734 717,23
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2 101 353,35 2 264 549,98
  - do 12 miesięcy 2 101 353,35 2 264 549,98
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
  oraz innych świadczeń 141 108,46 395 006,53
  c) inne 132 298,43 75 160,72
  d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00
  III. Inwestycje krótkoterminowe 709 811,19 272 222,69
  1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 709 811,19 272 222,69
  a) w jednostkach powiązanych 400 000,00 105 516,68


  PRI EKOPARK Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2019 r.


  | Strona
  4
  - udziały lub akcje 0,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 400 000,00 105 516,68
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
  - udziały lub akcje 0,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  c) środki pieniężne i inne aktywa pienężne 309 811,19 166 706,01
  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 276 309,54 156 816,58
  - inne środki pieniężne 33 501,65 9 889,43
  - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00
  2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 332 265,80 137 890,55
  C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawy 0,00 0,00
  D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00
  AKTYWA RAZEM 10 161 861,91 7 479 097,02
  PASYWA RAZEM 10 161 861,91 7 479 097,02
  A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 5 761 198,35 4 584 526,95
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 409 700,00 3 197 000,00
  II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 2 110 044,90 975 371,77
  - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością
  nominalną udziałów (akcji) 1 864 150,00 0,00
  III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
  - z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00
  IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 2 877 300,00 0,00
  - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 2 877 300,00 0,00
  - na udziały (akcje) własne 0,00 0,00
  V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 775 845,09 299 166,29
  VI. Zysk (strata) netto -411 691,64 112 988,89
  VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego( -) 0,00 0,00
  B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 4 400 663,56 2 894 570,07
  I. Rezerwy na zobowiązania 261 060,00 46 084,00
  1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 261 060,00 46 084,00
  2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00
  - długoterminowa 0,00 0,00
  - krótkoterminowa 0,00 0,00
  3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00
  - długoterminowe 0,00 0,00
  - krótkoterminowe 0,00 0,00
  II. Zobowiązania długoterminowe 960 339,64 972 329,36
  1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00
  2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
  3. Wobec pozostałych jednostek 960 339,64 972 329,36


  PRI EKOPARK Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2019 r.


  | Strona
  5
  a) kredyty i pożyczki 270 257,10 339 303,34
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
  c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00
  d) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00
  e) inne 690 082,54 633 026,02
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 3 087 930,59 1 873 156,71
  1. Wobec jednostek powiązanych 11 363,33 0,00
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 11 363,33 0,00
  - do 12 miesięcy 11 363,33 0,00
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  b) inne 0,00 0,00
  2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00
  - do 12 miesięcy 0,00 0,00
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  b) inne 0,00 0,00
  3. Wobec pozostałych jednostek 3 076 567,26 1 873 156,71
  a) kredyty i pożyczki 929 858,69 843 040,03
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
  c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00
  d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1 299 002,77 375 908,60
  - do 12 miesięcy 1 299 002,77 375 908,60
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00
  f) zobowiązania wekslowe
  g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 541 907,73 188 386,19
  h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 4 662,50
  i) inne 305 798,07 461 159,39
  4. Fundusze specjalne
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 91 333,33 3 000,00
  1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00
  2. Inne rozliczenia międzyokresowe 91 333,33 3 000,00
  - długoterminowe 0,00 0,00
  - krótkoterminowe 91 333,33 3 000,00

  Lp. Wyszczególnienie 31.03.2019 31.03.2018
  A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym: 3 116 875,91 1 076 343,00
  - od jednostek powiązanych 0,00 0,00
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 116 875,91 1 076 343,00
  II. Zmiana stanu produktów zwiększenia (+); zmniejszenia ( -) 0,00 0,00
  III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00
  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00
  B. Koszty działalności operacyjnej 3 487 300,00 917 000,14
  I. Amortyzacja 127 198,20 131 355,92


  PRI EKOPARK Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2019 r.


  | Strona
  6
  II. Zużycie materiałów i energii 586 688,60 269 997,21
  III. Usługi obce 2 325 739,20 181 065,85
  IV. Podatki i opłaty, w tym: 13 933,00 3 177,98
  - podatek akcyzowy 233,68 0,00
  V. Wynagrodzenia 293 346,16 228 893,78
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 65 570,71 54 362,78
  - emerytalne 0,00 0,00
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 74 824,13 48 146,62
  VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00
  C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A -B) -370 424,09 159 342,86
  D. Pozostałe przychody operacyjne 7 252,61 0,00
  I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00
  II. Dotacje 0,00 0,00
  III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00
  IV. Inne przychody operacyjne 7 252,61 0,00
  E. Pozostałe koszty operacyjne 2 061,42 508,65
  I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1 649,28 0,00
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00
  III. Inne koszty operacyjne 412,14 508,65
  F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D -E) -365 232,90 158 834,21
  G. Przychody finansowe 0,00 3,50
  I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00
  a) od jednostek powiązanych, w tym: 0,00 0,00
  - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
  b) od jednostek pozostałych, w tym: 0,00 0,00
  - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
  II. Odsetki, w tym: 0,00 0,00
  - od jednostek powiązanych 0,00 0,00
  III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00
  - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
  IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00
  V. Inne 0,00 3,50
  H. Koszty finansowe 31 983,74 31 187,82
  I. Odsetki, w tym: 23 087,36 0,00
  - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00
  II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00
  - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
  III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00
  IV. Inne 8 896,38 31 187,82
  I. Zysk (strata) brutto (F+G -H) -397 216,64 127 649,89
  J. Podatek dochodowy 14 475,00 14 661,00
  K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00
  N. Zysk (strata) netto (K -L-M) -411 691,64 112 988,89
  PRI EKOPARK Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2019 r.


  | Strona
  7
  Lp. Wyszczególnienie 31.03.2019 31.03.2018
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  l. Zysk (strata) netto -411 691,64 112 988,89
  II. Korekty razem 1 516 878,44 -393 739,23
  1. Amortyzacja 127 198,20 131 355,92
  2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00
  3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 23 117,96 31 187,82
  4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00
  5. Zmiana stanu rezerw 0,00 0,00
  6. Zmiana stanu zapasów -56 035,81 -88 426,02
  7. Zmiana stanu należności 433 627,62 -249 638,26
  8.
  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z
  wyjątkiem pożyczek i kredytów 871 211,26 -33 687,63
  9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 117 759,21 -184 531,06
  10. Inne korekty 0,00 0,00
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (l±ll) 1 105 186,80 -280 750,34
  B.
  Przepływy środków pieniężnych z działalności
  inwestycyjnej
  l. Wpływy 1 300,81 0,00
  1.
  Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
  rzeczowych aktywów trwałych 1 300,81 0,00
  2.
  Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości
  niematerialne i prawne
  3. Z aktywów finansowych, w tym : 0,00 0,00
  3.a w jednostkach powiązanych
  3 b. w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
  - zbycie aktywów finansowych
  - dywidendy i udziały w zyskach
  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
  - odsetki
  - inne wpływy z aktywów finansowych
  4. =nne wpływy inwestycyjne 0,00 1,00
  II. Wydatki 349 813,14 0,00
  1.
  Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
  rzeczowych aktywów trwałych 349 813,14 0,00
  2.
  =nwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
  prawne 0,00 0,00
  3. Na aktywa finansowe, w tym : 0,00 0,00
  3 a. w jednostkach powiązanych


  PRI EKOPARK Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2019 r.


  | Strona
  8
  3 b. w pozostałych jednostkach
  - nabycie aktywów finansowych
  - udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00
  4. Inne wydatki inwestycyjne
  III.
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (l -
  ll) -348 512,33 0,00
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  l. Wpływy 166 319,54 1 139 364,50
  1.
  Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych
  instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0,00 450 450,00
  2. Kredyty i pożyczki 54 999,62 688 911,00
  Pożyczki od wspólnika 0,00 0,00
  3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
  4. =nne wpływy finansowe 111 319,92 3,50
  II. Wydatki 650 952,16 693 937,84
  1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
  3.
  =nne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu
  podziału zysku
  4. Spłaty kredytów i pożyczek 158 033,96 629 314,46
  4a Udzielone pożyczki, spłata pożyczek 400 000,00 0,00
  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
  7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 69 800,24 32 270,95
  8. Odsetki 23 117,96 31 187,82
  9. Inne wydatki finansowe 0,00 1 164,61
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (l -ll) -484 632,62 445 426,66
  D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 272 041,85 164 676,32
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym -272 041,85 -164 676,32

  – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic
  kursowych
  F. Środki pieniężne na początek okresu 37 769,34 2 029,69
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym 309 811,19 166 706,01
  – o ograniczonej możliwości dysponowania

  Lp. Wyszczególnienie 31.03.2019 31.03.2018
  I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 6 172 889,99 4 474 694,44


  PRI EKOPARK Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2019 r.


  | Strona
  9
  – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  – korekty błędów
  I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 6 172 889,99 4 474 694,44
  1. Kapitał podstawowy (fundusz) podstawowy na początek okresu
  409 700,00 3 197 000,00
  1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 0,00
  a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - wydania udziałów (emisji akcji) 0,00 0,00
  – 0,00 0,00
  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - zmiana wartości nominalnej akcji 0,00 0,00
  - 0,00 0,00
  1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 409 700,00 3 197 000,00
  2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2 110 044,90 978 528,15
  2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 -3 156,38
  a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0,00 0,00
  – z podziału zysku (ustawowo) 0,00 0,00
  - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną
  wartość)
  - błędu podstawowego
  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 3 156,38
  – pokrycia straty 0,00 0,00
  - wydatki związane z wejściem na giełdę oraz emisją akcji
  - błędu podstawowego 3 156,38
  2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 2 110 044,90 975 371,77
  3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu -
  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00
  3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
  a) zwiększenie (z tytułu)

  b) zmniejszenie (z tytułu)
  – zbycia środków trwałych

  3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00
  4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 2 877 300,00 0,00
  4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00
  a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - zmiana wartości nominalnej akcji 0,00 0,00
  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

  4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 2 877 300,00 0,00
  5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 775 845,09 299 166,29
  5.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00
  - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  – korekty błędów 0,00 0,00


  PRI EKOPARK Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2019 r.


  | Strona
  10
  5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00
  a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
  – podziału zysku z lat ubiegłych

  b) zmniejszenie (z tytułu) podziału zysku 0,00 0,00

  5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 775 845,09 299 166,29
  5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
  - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  – korekty błędów
  5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00
  a) zwiększenie (z tytułu)
  – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

  b) zmniejszenie (z tytułu)
  - pokrycie straty
  5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00
  5.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 775 845,09 299 166,29
  6. Wynik netto -411 691,64 112 988,89
  a) zysk netto -411 691,64 112 988,89
  b) strata netto
  c) odpisy z zysku
  II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 5 761 198,35 4 584 526,95
  III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego


  II. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM
  INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI
  Przedsiębiorstwo Robót =nstalacyjnych EKOPARK S.A .sporządza rachunek zysków i strat w wariancie
  porównawczy m. Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się metodą pośrednią. W sprawozdaniu
  finansowym Spółka wskazuje zdarzenie gosp odarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wycena
  przychodu zapasów dokonywana jest w cenach zakupu brutto, a do wyceny rozchodu rzeczowych
  składników obrotowych stosowana jest metoda F=FO. Kwoty należne za sprzedane na zewnętrz towary
  i materiały ustalone przy zastosowaniu cen sprzedaży i skorygowane o udzielone rabaty. Spółka
  prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Koszt sprzedanych towarów i materiałów obejmuje koszty
  bezpośrednio z nim związane. Spółka ustala przychody z wykonania niezakończonej usługi, w tym
  budowlanej, objętej umową, w okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy, wykonanej na dzień bilansowy
  w istotnym stopniu, ustala się, na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi.
  Przychody z wykonania niezakończonej usługi, w tym budowlanej, w okresie od dnia zawarcia umowy
  do dnia bilansowego – po odliczeniu przychodów, które wpłynęły na wynik finansowy w ubiegłych
  okresach sprawozdawczych – ustala się proporcjonalnie do stopnia jej zaawansowania. Stopień
  zawansowania usługi mierzy się na podstawie obmiaru wykonanych prac. Pozostałe przychody i koszty
  operacyjne pośrednie związane z działalnością Spółki w zakresie m.in. zysków i strat z aktualizacji wyceny
  aktywów niefinansowych, utworzenie i rozwiązanie rezerw na przyszłe ryz yko, przychody finansowe z
  tytułu odsetek, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi koszty finansowe z tytułu odsetek,
  nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi. Środki trwałe wyceniane były według ceny nabycia


  PRI EKOPARK Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2019 r.


  | Strona
  11
  lub kosztów poniesionych na ic h wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy
  amortyzacyjne. Środki trwałe umarzane były proporcjonalnie od okresu ich użytkowania z
  zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do
  limitów w yznaczanych przez przepisy podatkowe. Wartości niematerialne i prawne wyceniane były
  według cen nabycia i umarzane proporcjonalnie do okresu ich użytkowania zastosowaniem liniowej
  metody amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez
  przepisy podatkowe.
  Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia, zapasy materiałów, towarów
  wycenia się według cen zakupu. Rozchód materiałów i towarów z magazyny wycenia się według cen
  zakupu. Produkty wyrobów gotowych wycenia się na podstawie techno logii wytworzenia, a odchylenia
  kosztów wytworzenia rozliczane są co miesiąc. Odchylenia produkcyjne, korygują koszt wytworzenia
  sprzedanych produktów. Należności wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty. Nierozliczone na
  dzień bilansowy należności w walutach obcych wyceniono według kursu obowiązującego na dzień
  wyceny średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez narodowy Bank Polski. Różnice kursowe od
  należności wyrażonych w walutach obcych przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do koszt ów
  finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. Środki pieniężne wykazuje się w wartości
  nominalnej. Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według kursu
  obowiązującego na dzień wyceny średniego kursu ustalonego dla danej waluty prze z Narodowy Bank
  Polski. Rozliczenia międzyokresowe czynne dokonywane są jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych
  okresów sprawozdawczych. Kapitał (fundusz) podstawowy ujmuje siew księgach rachunkowych w
  wartościach nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i umowy spółki.
  Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku. Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym przyszłym
  stopniu prawdopodobieństwa zobowiązania i wycenia sieje na dzień bilansowy w wiarygodnie
  oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów
  finansowych, zależnie od okoliczności z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. Zobowiązania wycenia
  się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Heżeli termin wymagalno ści przekracza jeden rok
  do daty bilansowej, salda tych zobowiązań z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług wykazuje się
  jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe. Nierozliczone na
  dzień bilansowy zobowiązani w wal utach obcych wyceniono według kursu obowiązującego na dzień
  wyceny średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Różnice kursowe od
  zobowiązań wyrażonych w walutach obcych przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do
  koszt ów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
  dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres
  sprawozdawczy, rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem za sad
  ostrożności.
  Hednostka stosuje zasadę ciągłości (art. 5 ust. 1 ustawy o rachunkowości);
  - operacje gospodarcze są grupowane według jednolitej metody w kolejnych latach obrotowych,
  - ustala wynik finansowy oraz sporządza sprawozdania tak, aby za kolejne lata informacje były
  porównywalne.
  =nwentaryzacja przeprowadzana jest zgodnie z art. 26 ustawy o rachunkowości w drodze: spisu z natury,
  wyceny tych ilości, porównywania wartości z danymi ksiąg rachunkowych, otrzymania od banków i
  uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości stanu wykazanego w księgach rachunkowych
  jednostki.

  III. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ
  EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM
  NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIET YPOWYM
  CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI


  PRI EKOPARK Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2019 r.


  | Strona
  12
  Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A w okresie, którego dotyczy raport prowadziło
  działalność operacyjną zgodnie z założonym planem. W pierwszym kwartale 2019 r. EKOPARK
  wygenerowa ł 3,116 mln zł przychodów (+ 190 % r/r), 0,365 mln zł straty z działalności operacyjnej i 0,411
  mln zł straty netto . Decydujący wpływ na wielkość poszczególnych pozycji w głównej mierze miały
  podpisane dwa największe kont rakty , w których EKOPARK występuje jako Generalny Wykonawca
  tj. Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Władysława Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum
  Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie
  kujawsko -pomorskim” oraz „Zmiana sposobu u żytkowania strychu budynku Zespołu Szkół
  Ponadgimnazjalnych w Chełmży, ul. Generała H. :allera 23, na cztery pracownie nauki zawodu oraz
  dobudowy windy zewnętrznej”.
  Porównując zysk (stratę) netto, z odpowiednim kwartałem poprzedniego roku obrotowego , nal eży
  zauważyć pojawienie się wyniku ujemnego netto , przy jednoczenie zwiększonych obrotach (blisko
  3-krotnie) . W porównaniu do = kwartału 201 8 roku Emitent największy nacisk położył na realizację
  dwóch największych kontraktów budowlanych, które realizuje j ako Generalny Wykonawca. Rachunek
  przepływów pieniężnych wskazuje, że Spółka wyraźnie odczuła realizację obydwu kontraktów bez
  zewnętrznego finansowania tj. realizację wyłącznie przy użyciu środków własnych. Specyfika
  prowadzonych kontraktów warunkuje, że w przypadku powierzenia przez Spółkę części robót
  podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo,
  których przedmiotem są roboty budowlane , suma należności z faktur przejściowych (zaliczek) dla
  Wykonawcy (Emitenta) nie może być wyższa niż kwota stanowiąca 90 % całości wynagrodzenia,
  pomniejszonego o sumę kwot pełnych ryczałtowych wynagrodzeń (netto plus VAT) dla
  podwykonawców (także niewymagalnych) . Wobec powyższego , w I kwartale 201 9 roku , Emitent oprócz
  przedpłat i zakupów poczynionych na poczet realizowanych kontraktów poniósł również koszty
  przedpłacenia 100% wynagrodzenia podwykonawców w kwocie 0,118 mln zł . Wykonane roboty,
  zosta ną zafakturowane fakturami końcowymi w == kwartale 2019 roku i wówczas Emitent otrzyma
  wynagrodzenie końcowe rekompensujące przedpłacone wcześniej wynagrodzenie podwykonawców.
  Emitent realizuje strategię rozwoju Spółki przedstawioną w Dokumencie =nformacyjnym zgodnie
  z założonym planem. Wszystkie zaplanowane w okresie 2018 -2019 cele tj. r ozwój działalnoś ci
  wyburzeniowej, uzupełnienie kapitału obrotowego, wzmocnienie finansowe i rozwój działalności Spółki
  w zakresie montażu i sprzedaż y instalacji sanitarnych oraz p oszerzenie działa lności na rynkach
  zagranicznych wypełniane są zgodnie z planami Zarządu.

  IV. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH
  PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH
  W RAPORCIE KWARTALNYM
  Emitent nie publikował prognoz finansowych.
  V. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ
  HARMONO GRAMU ICH REALIZACJI
  Nie dotyczy.

  VI. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ
  INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE
  Emitent nie podejmował w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na wprowadzenie
  rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

  VII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENT A, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK
  PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

  Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.
  PRI EKOPARK Spółka Akcyjna | Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2019 r.


  | Strona
  13


  VIII. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM
  AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH , NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO
  NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU
  Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
  Wojciech Trawiński 1 465 000 35,76% 2 930 000 52,68%
  Quaestor S.A. (1) 799 500 19,51% 799 500 14,37%
  MKW Proinvest Sp. z o.o. 782 500 19,10% 782 500 14,07%
  Carpathia Capital S.A. (2) 305 000 7,44% 305 000 5,48%
  INC S.A. (2) 50 000 1,22% 50 000 0,90%
  Pozostali 695 000 16,96% 695 000 12,50%
  SUMA 4 097 000 100,00% 5 562 000 100%
  (1) Pan Wojciech Trawiński posiada 70% akcji w spółce Quaestor S.A. oraz Członek Rady Nadzorczej Emitenta Pani Hustyna Trawińska posiada 30% akcji spółki Quaestor S.A. (2) Carpathia Capital S.A. jest podmiotem zależnym od =NC S.A.

  IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W
  PR ZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

  Forma zatrudnienia Liczba zatrudnionych Liczba pełnych etatów
  Umowa o pracę 57 50,79
  Umowa o dzieło, zlecenie i inne 2 ----  Warszawa , dnia 14 .05.201 9 r.

  Prezes Zarządu
  Wojciech Trawiński


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Ekopark SA
ISIN:PLPRIPK00018
NIP:5030077990
EKD:43,22 Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
Adres:Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa
Telefon:+48 56 6220546
www:eko-park.org
Komentarze o spółce Ekopark
2019-09-15 10-09-28
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649