Raport.

EFIX DOM MAKLERSKI SA (6/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EFIX Dom Maklerski S.A.

Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd Spółki EFIX Dom Maklerski S.A. przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki na 5 grudnia 2017 roku.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

  EFIX Dom Maklerski S.A.
  ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 A,
  61 -131 Poznań
  tel. /fax +48 61 679 44 44
  [email protected], www.efixdm.pl
  NIP 209 0001747, REGON 301346369,
  Numer KRS 0000348420
  Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
  VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  Kapitał zakładowy wpłacony 9 057 000 PLN
  Informacja o ogólnej liczbie akcji EFIX Dom Maklerski S.A. oraz liczbie głosów z tych akcji w dniu
  ogłoszenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego
  na dzień 5 grudnia 2017 roku
  Na podstawie art. 402³ § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki
  EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym podaje informację o ogólnej
  liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
  Seria akcji Rodzaj akcji Liczba akcji
  Udział w
  kapitale
  akcyjnym
  Liczba głosów
  %
  głosów
  na NWZ
  A imienne
  uprzywilejowane 55 000 6,07% 110 000 6,92%
  B imienne
  uprzywilejowane 30 000 3,31% 60 000 3,77%
  C imienne
  uprzywilejowane 600 000 66,25% 1 200 000 75,44%
  H imienne zwykłe 33 400 3,69% 33 400 2,10%
  D+E+F+G na okaziciela 187 300 20,68% 187 300 11,77%
  Razem 905 700 100,00% 1 590 700 100,00%
  Poznań, dnia 9 listopada 2017 roku
  EFIX Dom Maklerski S.A.
  ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 A,
  61 -131 Poznań
  tel. /fax +48 61 679 44 44
  [email protected], www.efixdm.pl
  NIP 209 0001747, REGON 301346369,
  Numer KRS 0000348420
  Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
  VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  Kapitał zakładowy wpłacony 9 057 000 PLN  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik

  Uchwaa Nr 1/2017
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  EFIX DOM MAKLERSKI Spóka Akcyjna z siedzib w Poznaniu
  z dnia 05 grudnia 2017 roku
  w sprawie wyboru Przewodnicz cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  § 1.
  Dziaaj c na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spóek handlowy ch, Nadzwyczajne
  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLERSKI S.A w Poznaniu
  postanawia wybra na Przewodnicz cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spóki Pana/Pani …………………….……… -----------------------------------------------
  § 2.
  Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podj cia.----------------------------------------------- --
  Uchwaa Nr 2/2017
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  EFIX DOM MAKLERSKI Spóka Akcyjna z siedzib w Poznaniu
  z dnia 05 grudnia 2017 roku
  w sprawie przyj cia porz dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  § 1.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLERSKI
  Spóka Akcyjna, postanawia przyj porz dek obrad Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia obejmuj cy: ----------------------------------------------- ----------------------
  1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,--------------- ---------------------------------
  2. Wybór Przewodnicz cego Walnego Zgromadzenia, ------------------------ -----------
  3. Stwierdzenie prawidowo ci zwoania Walnego Zgromadzenia i jego zdolno ci
  do podejmowania uchwa,---------------------------- --------------------------------------
  4. Sporz dzenie listy obecno ci,------------------------------------------------ --------------
  5. Przyj cie porz dku obrad,----------------------------------------- -------------------------
  6. Podj cie uchway o odst pieniu od wyboru komisji skrutacyjnej, ------------ -------
  7. Podj cie uchway w sprawie powoania nowego czonka Rady Nadzorczej,-------
  8. Zamkni cie obrad Walnego Zgromadzenia.-------------------- ------------------
  Uchwaa Nr 3/2017
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  EFIX DOM MAKLERSKI Spóka Akcyjna z siedzib w Poznaniu
  z dnia 05 grudnia 2017 roku
  w sprawie odst pienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  § 1.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odst pi od wyboru Komisji
  Skrutacyjnej.
  § 2.
  Uchwaa wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.
  Uchwaa Nr 4/2017
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  EFIX DOM MAKLERSKI Spóka Akcyjna z siedzib w Poznaniu
  z dnia 05 grudnia 2017 roku
  w sprawie powoania nowego czonka Rady Nadzorczej § 1
  1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EF IX DOM MAKLERSKI
  S.A. w Poznaniu, postanawia powierzy Pani Danucie Ka mierczak, funkcj czonka
  Rady Nadzorczej EFIX DOM MAKLERSKI S.A. z siedzib w Poznaniu;--------------
  2. Zgodnie z § 18 ust 3 i 4 Statutu Spóki, Czonko wie Rady Nadzorczej zostaj
  powoani na wspóln 5-letni kadencj .-------------------------------------------------- -----
  § 2
  Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podj cia.----------------------------------------------- --  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Efix Dom Maklerski SA
ISIN:PLEFIX000012
NIP:209-00-01-747
EKD: 66.12 działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
Adres: ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 A 61-131 Poznań
Telefon:+48 61 8775560
www:www.efixdm.pl
Komentarze o spółce EFIX DOM MAKLERSKI
2019-06-26 01-06-50
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649