Raport.

ECOTECH POLSKA SA (5/2018) Raport za IV kwartał 2017r

Niniejszym Emitent pod nazwą Ecotech Polska S.A. publikuje raport kwartalny za IV kwartał 2017r.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  1
  ECOTECH Polska S.A., ul. Prądnicka 89 lok. 3, 31-202 Kraków
  NIP: 676-244-02-26, Regon: 121518097, KRS
  0000385199
  Sąd Rejonowy w Warszawie - XII Wydział Gospodarczy KRS
  Kapitał spółki:13 729 147,00
  PLN
  www.ecotech.com.pl
  Raport Okresowy Spółki
  Ecotech Polska S.A. z siedzibą
  w Krakowie
  za IV kwartał 2017 roku
  Raport za IV kwartał 2017 roku został sporządzony z godnie z przepisami ustawy o
  rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późnie jszymi zmianami oraz w oparciu
  o § 5 załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje
  bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Sys temie Obrotu na rynku
  NewConnect.  2
  ECOTECH Polska S.A., ul. Prądnicka 89 lok. 3, 31-202 Kraków
  NIP: 676-244-02-26, Regon: 121518097, KRS
  0000385199
  Sąd Rejonowy w Warszawie - XII Wydział Gospodarczy KRS
  Kapitał spółki:13 729 147,00
  PLN
  www.ecotech.com.pl
  Spis treści
  1. Ogólny zarys działalności Spółki................ .....................................................................3
  2. Skrócone sprawozdanie finansowe Spółki za IV kwa rtał 2017 roku…..…......………….….4
  3. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzan iu raportu………………....……………..…9
  4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte
  wyniki finansowe................................... ...........................................................................12
  5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizow ania publikowanych dotychczas
  prognoz wyników finansowych na 2017r .............. ...........................................................12
  6. Informacje Zarządu na temat aktywności jaką w ok resie objętym raportem Emitent
  podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalno ści............................................12
  7. Informacja na temat grupy kapitałowej emitenta n a ostatni dzień okresu objętego
  raportem kwartalnym................................ .......................................................................12
  8. Informacja na temat sporządzania skonsolidowanyc h sprawozdań finansowych w
  przypadku tworzenia przez emitenta grupy kapitałowe j..................................................12
  9. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, z e wskazaniem akcjonariuszy
  posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co na jmniej 5% głosów na walnym
  zgromadzeniu....................................... ............................................................................12
  10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na
  pełne etaty…………………………………........................... .....…………………………………………………13  3
  ECOTECH Polska S.A., ul. Prądnicka 89 lok. 3, 31-202 Kraków
  NIP: 676-244-02-26, Regon: 121518097, KRS
  0000385199
  Sąd Rejonowy w Warszawie - XII Wydział Gospodarczy KRS
  Kapitał spółki:13 729 147,00
  PLN
  www.ecotech.com.pl
  I. Ogólny zarys działalności Spółki
  Spółka Ecotech Polska S.A. jest właścicielem innow acyjnych rozwiązań technicznych
  w inżynierii środowiska.
  Bazową technologią opracowaną przez Spółkę i zgłosz oną do ochrony patentowej w UE i USA
  jest technologia EnviroMix®. Jest to technologia st abilizacji przemysłowych odpadów
  niebezpiecznych. W odróżnieniu od tradycyjnych meto d stabilizacji opartych na działaniu
  cementu i wapna technologia opracowana przez Spółkę charakteryzuje się niespotykaną
  dotychczas efektywnością w odniesieniu do większego zakresu odpadów. Ponadto, w
  przeciwieństwie do innych metod, technologia wyróżn ia się długookresowym bezpieczeństwem
  dla środowiska. Technologia EnviroMix® znajduje się w europejskich bazach technologii
  innowacyjnych, jak także jest objęta rządowym progr amem wspierania transferu polskich
  technologii GreenEvo.
  Z uwagi na unikalność rozwiązania technologicznego Spółka od momentu powstania
  działa jako Spółka „born global”. Jednoetapowy proc es unieszkodliwiania odpadów
  niebezpiecznych zachodzący w temperaturze otoczenia i nie wymagający specjalistycznej
  instalacji a tym samym wysokich kosztów inwestycyjn ych od momentu powstania cieszy się
  ogromnym zainteresowaniem na świecie nie tylko wśró d spółek prywatnych (firmy zajmujące
  się unieszkodliwianiem odpadów, spalarnie, rafineri e, huty, kopalnie itd.) ale jest także
  przedmiotem zainteresowania w zakresie realizacji p rojektów rządowych (projekty związane z
  nadzwyczajnymi zagrożeniami środowiskowymi).
  W IV kwartale 2017r nie były prowadzone prace rozw ojowe. Spółka nie wykonywała
  testów dla Klientów.  4
  ECOTECH Polska S.A., ul. Prądnicka 89 lok. 3, 31-202 Kraków
  NIP: 676-244-02-26, Regon: 121518097, KRS
  0000385199
  Sąd Rejonowy w Warszawie - XII Wydział Gospodarczy KRS
  Kapitał spółki:13 729 147,00
  PLN
  www.ecotech.com.pl
  II. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.
  BILANS
  Stan na Stan na
  31.12.2017 31.12.2016
  A. AKTYWA TRWAŁE 11 349 233,27 12 200 425,79
  I. Wartości niematerialne i prawne 11 349 233,27 12 200 425,79
  II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00
  III. Należności długoterminowe 0,00 0,00
  IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
  V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
  B.AKTYWA OBROTOWE 72 144,93 67 189,16
  I. Zapasy 1 910,57 0,00
  II. Należności krótkoterminowe 26 658,85 23 574,42
  III. Inwestycje krótkoterminowe 16 456,51 15 576,50
  IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 27 119,00 28 038,24
  C.NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY 0,00 0,00
  D.UDZIAŁY (AKCJE ) WŁASNE 0,00 0,00
  11 421 378,20 12 267 614,95
  A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 11 129 371,64 11 999 358,1 5
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 13 729 147,00 13 729 147,00
  II. Kapitał (fundusz) zapasowy 3 585 408,18 3 585 408,18
  III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
  IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0,00 0,00
  V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -5 315 197,03 -4 428 926,49
  VI. Zysk (strata) netto -869 986,51 -886 270,54
  VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-) 0,00 0,00
  B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 292 006,56 268 256,80
  I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
  II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 292 006,56 268 256,80
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
  11 421 378,20 12 267 614,95
  PASYWA
  AKTYWA RAZEM
  PASYWA RAZEM
  AKTYWA  5
  ECOTECH Polska S.A., ul. Prądnicka 89 lok. 3, 31-202 Kraków
  NIP: 676-244-02-26, Regon: 121518097, KRS
  0000385199
  Sąd Rejonowy w Warszawie - XII Wydział Gospodarczy KRS
  Kapitał spółki:13 729 147,00
  PLN
  www.ecotech.com.pl
  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  (wariant porówn awczy)
  A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w
  tym: - -
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów - -
  II.
  Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodat nia,
  zmniejszenie - wartość ujemna) -
  -
  III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrze by jednostki - -
  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materi ałów - -
  B. Koszty działalności operacyjnej 866 991,76
  883 735,96
  I. Amortyzacja 851 192,52 851 192,52
  II. Zużycie materiałów i energii -
  -
  III. Usługi obce 15 799,24
  32 141,86
  IV. Podatki i opłaty, w tym: -
  401,58
  V. Wynagrodzenia -
  -
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -
  -
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe - -
  VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów - -
  C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 866 991,76
  - 883 735,96 -
  D Pozostałe przychody operacyjne -
  100,92
  I.Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - -
  II. Dotacje - -
  III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - -
  IV. Inne przychody operacyjne - 100,92
  E Pozostałe koszty operacyjne -
  130,37
  I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -
  -
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - -
  III. Inne koszty operacyjne -
  130,37
  F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 86 6 991,76
  - 883 765,41 -
  G Przychody finansowe 880,01
  350,78
  I. Dywidendy i udziały w zyskach -
  -
  II. Odsetki 880,01 350,78
  III. Zysk ze zbycia inwestycji -
  IV. Aktualizacja wartości inwestycji -
  -
  V. Inne - -
  H Koszty finansowe 3 874,76
  2 855,91
  I.Odsetki 3 874,76 2 855,91
  II. Strata ze zbycia inwestycji - -
  III. Aktualizacja wartości inwestycji - -
  IV. Inne - -
  I Zysk (strata) brutto (F+G-H) 869 986,51
  - 886 270,54 -
  J Podatek dochodowy -
  -
  K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększe nie straty) - -
  L Zysk (strata) netto (K-L-M) 869 986,51 - 886 270,54 -
  Poz. Nazwa pozycji Za okres
  01.01.2017 - 31.12.2017 Za okres
  01.01.2016 - 31.12.2016  6
  ECOTECH Polska S.A., ul. Prądnicka 89 lok. 3, 31-202 Kraków
  NIP: 676-244-02-26, Regon: 121518097, KRS
  0000385199
  Sąd Rejonowy w Warszawie - XII Wydział Gospodarczy KRS
  Kapitał spółki:13 729 147,00
  PLN
  www.ecotech.com.pl
  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA IV KWARTAŁ 2017 r.
  (wariant porównawczy)
  Za okres Za okres
  01.10.2017 -
  31.12.2017
  01.10.2016 -
  31.12.2016
  A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - -
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów - -
  II. Zmiana stanu produktów -
  -
  III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrze by jednostki - -
  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materi ałów - -
  B. Koszty działalności operacyjnej 214 898,13
  219 264,13
  I. Amortyzacja 212 798,13 212 798,13
  II. Zużycie materiałów i energii -
  -
  III. Usługi obce 2 100,00
  6 411,00
  IV. Podatki i opłaty, w tym: -
  55,00
  V. Wynagrodzenia -
  -
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -
  -
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe -
  -
  VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów - -
  C. Zysk (strata) ze sprzedaży 214 898,13
  - 219 264,13 -
  D Pozostałe przychody operacyjne -
  100,47
  I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - -
  II. Dotacje -
  -
  III. Inne przychody operacyjne -
  100,47
  E Pozostałe koszty operacyjne -
  -
  I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -
  -
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - -
  III. Inne koszty operacyjne -
  -
  F Zysk (strata) z działalności operacyjnej 214 898,13
  - 219 163,66 -
  G Przychody finansowe 880,01
  350,78
  I. Dywidendy i udziały w zyskach -
  II. Odsetki 880,01
  350,78
  III. Zysk ze zbycia inwestycji -
  IV. Aktualizacja wartości inwestycji -
  V. Inne -
  H Koszty finansowe 3 874,76
  2 855,58
  I. Odsetki 3 874,76
  2 855,58
  II. Strata ze zbycia inwestycji -
  -
  III. Aktualizacja wartości inwestycji -
  -
  IV. Inne -
  -
  I Zysk (strata) brutto 217 892,88
  - 221 668,46 -
  J Podatek dochodowy -
  K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększe nie straty) -
  L Zysk (strata) netto 217 892,88
  - 221 668,46 -
  Lp. Wyszczególnienie  7
  ECOTECH Polska S.A., ul. Prądnicka 89 lok. 3, 31-202 Kraków
  NIP: 676-244-02-26, Regon: 121518097, KRS
  0000385199
  Sąd Rejonowy w Warszawie - XII Wydział Gospodarczy KRS
  Kapitał spółki:13 729 147,00
  PLN
  www.ecotech.com.pl
  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  (metoda pośrednia)
  Za okres Za okres
  01.01.2017 -
  31.12.2017 01.01.2016 -
  31.12.2016
  I. Zysk / Strata netto 869 986,51
  - 886 270,54 -
  II. Korekty razem 850 074,32
  861 227,31
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operac yjnej (I+II) 19 912,19 - 25 043,23 -
  I. Wpływy -
  -
  II. Wydatki -
  -
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwest ycyjnej (I-II) - -
  I. Wpływy 19 912,19
  25 041,79
  II. Wydatki -
  -
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finans owej (I-II) 19 912,19 25 041,79
  0,00
  - 1,44 -
  -
  1,44 -
  37,00
  38,44
  37,00
  37,00
  D. Przepływy pieniężne netto razem
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w ty
  m
  F. Środki pieniężne na początek okresu
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności in
  westycyjnej
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności fin ansowej
  Lp. Wyszczególnienie
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności op eracyjnej  8
  ECOTECH Polska S.A., ul. Prądnicka 89 lok. 3, 31-202 Kraków
  NIP: 676-244-02-26, Regon: 121518097, KRS
  0000385199
  Sąd Rejonowy w Warszawie - XII Wydział Gospodarczy KRS
  Kapitał spółki:13 729 147,00
  PLN
  www.ecotech.com.pl
  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  31.12.2017 31.12.2016
  PLN PLN
  I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 11 999 358,15 13 112 270,87
  I.a. 11 999 358,15 13 729 147,00
  1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 13 729 147,00 13 729 147,00
  1.1. 0,00 0,00
  1.2. 13 729 147,00 13 729 147,00
  2. 0,00 0,00
  2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00
  2.2. 0,00 0,00
  3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 0,00
  3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00
  4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3 585 408,18 3 585 408,18
  4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 0,00
  4.2. 3 585 408,18 3 585 408,18
  5. 0,00 0,00
  5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
  5.2. 0,00 0,00
  6. 0,00 0,00
  6.1. 0,00 0,00
  6.2. 0,00 0,00
  7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -4 428 926,49 -3 528 521,00
  7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00
  7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00
  7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00
  7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 4 428 926,49 3 528 521,00
  7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4 428 926,49 3 528 521,00
  7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 5 315 197,03 -900 405,49
  7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -5 315 197,03 -4 428 926,49
  8. Wynik netto -869 986,51 -886 270,54
  a) 0,00 0,00
  b) -869 986,51 -886 270,54
  c) 0,00 0,00
  II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 11 129 371,64 11 999 358,15
  III.
  odpisy z zysku
  Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
  Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec
  Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponow anego
  podziału zysku (pokrycia straty)
  Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec o kresu
  Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
  zysk netto
  strata netto
  Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek ok resu
  Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu
  Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
  Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu
  Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), p o korektach
  Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
  Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu  9
  ECOTECH Polska S.A., ul. Prądnicka 89 lok. 3, 31-202 Kraków
  NIP: 676-244-02-26, Regon: 121518097, KRS
  0000385199
  Sąd Rejonowy w Warszawie - XII Wydział Gospodarczy KRS
  Kapitał spółki:13 729 147,00
  PLN
  www.ecotech.com.pl
  III. Inf ormacja o zasadach przyjętych przy sporządz aniu
  raportu, w tym inf ormacje o zmianach stosowanych za sad
  (polityki) rachunkowości
  .
  Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu spr awozdania finansowego są zgodne z ustawą o
  rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku ( Dz. U. z 2016 r. Nr 1047 z późniejszymi zmianami),
  zwaną dalej ustawą oraz z przyjętymi do stosowania Zasadami (polityką) rachunkowości spółki.
  W raportowanym okresie nie dokonano zmian w stosowa nych zasadach rachunkowości oraz
  sposobie sporządzania sprawozdania finansowego.
  a. Wartości niematerialne i prawne.
  Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia pomniejszonych o umorzenie.
  Amortyzowane są liniowo w okresie odpowiadającym sz acowanemu okresowi przydatności tych
  składników
  Stawki amortyzacji dla wartości niematerialnych wyn oszą 7% do 50 %.
  Wartości niematerialne i prawne, których cena jedno stkowa jest mniejsza lub równa 3.500 zł
  amortyzuje się jednorazowo w miesiącu przyjęcia.
  W roku 2011 Zarząd podjął uchwałę o wydłużeniu okre su amortyzacji do lat 20 zgłoszenia
  patentowego oraz wartości firmy.
  b. Rzeczowe aktywa trwałe
  Rzeczowy majątek trwały wyceniany jest w cenie naby cia lub koszcie wytworzenia pomniejszonej o
  dotychczasowe umorzenie i dotychczasowy odpis z tyt ułu trwałej utraty wartości .
  Rzeczowy majątek trwały amortyzowany jest metodą li niową, przy zastosowaniu stawek
  amortyzacyjnych określonych w wykazie stawek amorty zacyjnych ( załącznik do Ustawy o podatku
  dochodowym od osób prawnych) począwszy od miesiąca następnego od daty przyjęcia na majątek
  Spółki.
  Składniki majątkowe o przewidywanym okresie użytkow ania nie przekraczającym jednego roku są
  jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do użytkowania.
  Składniki majątkowe o wartości początkowej do 3.500 zł odpisywane są w ciężar kosztów
  jednorazowo w momencie przekazania ich do użytkowa nia.
  W przypadku zmiany technologii produkcji, przeznacz enia do likwidacji lub wycofania z używania
  powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego dokonuje się odpisu aktualizującego jego
  wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.
  c. Zapasy
  Zapasy są wyceniane według ceny nabycia nie wyższyc h niż cena sprzedaży netto, z uwzględnieniem
  odpisów aktualizujących z tytułu utraty przydatnośc i ekonomicznej.
  d. Należności
  Należności wykazywane są w kwocie wymagającej zapła ty. Odpisy aktualizujące należności
  tworzone są w oparciu o analizę ściągalności należn ości od poszczególnych dłużników lub w
  następstwie likwidacji bądź ogłoszenia upadłości dł użników.
  Należności w walucie obcej na dzień bilansowy wycen ia się po kursie kupna stosowanym przez
  bank, z którego korzysta Spółka, niw wyższym od kur su średniego ustalonego dla walut obcych
  przez NBP na ten dzień.


  10
  ECOTECH Polska S.A., ul. Prądnicka 89 lok. 3, 31-202 Kraków
  NIP: 676-244-02-26, Regon: 121518097, KRS
  0000385199
  Sąd Rejonowy w Warszawie - XII Wydział Gospodarczy KRS
  Kapitał spółki:13 729 147,00
  PLN
  www.ecotech.com.pl
  e. Inwestycje krótkoterminowe
  Inwestycje krótkoterminowe wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według ceny/wartości/
  rynkowej albo według ceny nabycia – w zależności od tego, która z nich jest niższa. Inwestycje
  krótkoterminowe, dla których brak jest aktywnej cen y rynkowej wycenia się według określonej w
  inny sposób wartości godziwej.
  f. Rozliczenia międzyokresowe cz ynne i bierne
  Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dotyczą p rzyszłych okresów sprawozdawczych.
  Rozliczenia międzyokresowe bierne są zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty za dobra lub
  usługi, które zostały otrzymane/wykonane, ale nie z ostały opłacone, zafakturowane lub formalnie
  uzgodnione z dostawcą.
  Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowy ch kosztów powinny być dokonywane
  stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń p odlegających rozliczeniu w czasie z
  uwzględnieniem charakteru kosztów oraz z zachowanie m zasady ostrożności.
  g. Rezerwy
  Rezerwy wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilan sowy w wiarygodnie uzasadnionej i oszacowanej
  wartości. Rezerwy tworzone są w szczególności na pe wne lub w dużym stopniu prawdopodobne
  zobowiązania wynikające między innymi z tytułu udzi elonych gwarancji, poręczeń, operacji
  kredytowych, skutków finansowych toczących się post ępowań sądowych.
  h. Kapitały
  Kapitały własne Spółki wycenia się w wartości nomin alnej, ujmując je w księgach rachunkowych
  według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa lub statutem Spółki.
  Kapitał akcyjny wykazuje się w wartości ustalonej w statucie/ umowie Spółki wpisanej do KRS.
  Zdeklarowane lecz nie wniesione wkłady ujmuje się j ako należne wpłaty na rzecz kapitału
  podstawowego. i. Pomiar wyniku finansowego
  Spółka sporządza rachunek zysków i strat w warianci e porównawczym.
  Przychody ze sprzedaży wyrobów, towarów, materiałów i usług
  Przychody ze sprzedaży wyrobów, towarów, materiałów i usług ujmuje się, jeżeli kwotę przychodów
  można wycenić w wiarygodny sposób, istnieje prawdop odobieństwo, że Spółka uzyska korzyści
  ekonomiczne z tytułu transakcji oraz wszystkie wspó łmierne koszty można wycenić w wiarygodny
  sposób. Przychody ze sprzedaży wyrobów, towarów, ma teriałów i usług ujmuje się gdy znaczące
  ryzyko i korzyści związane z ich własnością zostało przekazane nabywcy oraz gdy Spółka przestaje
  być trwale zaangażowana w zarządzanie sprzedanymi d obrami w stopniu, w jakim zazwyczaj funkcję
  taką realizuje się wobec dóbr, do których ma się pr awo własności, ani też sprawuje nad nimi
  efektywnej kontroli. Przychody obejmują kwoty otrzy mane i należne z tytułu dostarczonych
  nabywcom zapasów i usług, pomniejszone o rabaty z t ytułu dostaw i usług oraz podatek od
  towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy i opłatę pa liwową. Wysokość przychodów ustala się
  według wartości godziwej zapłaty otrzymanej bądź na leżnej. Przychody uzyskane z tytułu rozliczenia


  11
  ECOTECH Polska S.A., ul. Prądnicka 89 lok. 3, 31-202 Kraków
  NIP: 676-244-02-26, Regon: 121518097, KRS
  0000385199
  Sąd Rejonowy w Warszawie - XII Wydział Gospodarczy KRS
  Kapitał spółki:13 729 147,00
  PLN
  www.ecotech.com.pl
  transakcji instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne korygują wartość przychodów ze
  sprzedaży zapasów i usług.
  Koszty
  Do kosztów (w ramach podstawowej działalności opera cyjnej) zalicza się koszty, które dotyczą
  działalności zasadniczej, tj. działalności, do prow adzenia której Spółka została powołana, które są
  powtarzalne i nie mają charakteru incydentalnego. W szczególności są to koszty pozyskania
  zasobów, ich przetworzenia i dystrybucji, które w p ełni podlegają kontroli Spółki.
  Spółka ujmuje koszty zgodnie z zasadą współmiernośc i przychodów i kosztów oraz zasadą
  ostrożności.
  Ewidencja kosztów jest prowadzona na kontach układu 4.
  Pozostałe przychody i koszty operacyjne
  Do pozostałych przychodów operacyjnych zalicza się przychody operacyjne, które w szczególności
  obejmują zysk z likwidacji i sprzedaży niefinansowy ch aktywów trwałych, nadwyżki składników
  majątku, zasądzone kary na korzyść Spółki, nadwyżkę otrzymanej dotacji do przychodów ponad
  wartość odnośnych kosztów, nieodpłatnie otrzymane s kładniki majątkowe, rozwiązywanie odpisów
  na należności i niektórych rezerw na zobowiązania, odszkodowania, przychody z tytułu wyceny i
  zysk ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych.
  Do pozostałych kosztów operacyjnych zalicza się kos zty operacyjne, które w szczególności obejmują
  stratę z tytułu likwidacji i sprzedaży niefinansowy ch aktywów trwałych, niedobory składników
  majątku, kary umowne oraz grzywny pieniężne, kary za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie
  ochrony środowiska, nieodpłatne przekazania pienięż nych i rzeczowych składników majątku, odpisy
  aktualizujące aktywa (z wyjątkiem tych, które są uj mowane w kosztach finansowych).
  Przychody i koszty finansowe
  Do przychodów z operacji finansowych zalicza się w szczególności zysk ze sprzedaży udziałów, akcji i
  innych, papierów wartościowych, otrzymanych dywiden d, uzyskanych odsetek z oprocentowania
  środków pieniężnych na rachunkach bankowych, lokat terminowych, udzielonych pożyczek, wzrostu
  wartości aktywów finansowych oraz z dodatnich różni c kursowych. Przychody z tytułu dywidend
  ujmuje się w momencie ustalenia praw do ich otrzyma nia.
  Do kosztów operacji finansowych zalicza się w szcze gólności stratę ze sprzedaży udziałów, akcji i
  papierów wartościowych oraz koszty z tą sprzedażą z wiązane, koszty spowodowane utratą wartości
  aktywów finansowych, takich jak akcje, papiery wart ościowe i odsetki, ujemne różnice kursowe,
  odsetki od obligacji własnych i innych papierów war tościowych, odsetki z tytułu leasingu
  finansowego, prowizji od kredytów, pożyczek, gwaran cji, koszty odsetek.
  i. Opodatkowanie
  Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego o d osób prawnych są naliczane zgodnie z
  polskimi przepisami podatkowymi.
  Podatek dochodowy obliczany jest od zysku brutto z uwzględnieniem podatku odroczonego.


  12
  ECOTECH Polska S.A., ul. Prądnicka 89 lok. 3, 31-202 Kraków
  NIP: 676-244-02-26, Regon: 121518097, KRS
  0000385199
  Sąd Rejonowy w Warszawie - XII Wydział Gospodarczy KRS
  Kapitał spółki:13 729 147,00
  PLN
  www.ecotech.com.pl
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego obl iczane są z użyciem obowiązujących stawek
  podatku przewidywanych na przyszłe lata, w których oczekuje się, że przejściowe różnice zrealizują
  się.
  IV. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały
  wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.
  Spółka w IV kwartale 2017 nie prowadziła żadnych no wych działań. Skoncentrowano się na
  kontynuowaniu działań bieżących.
  V. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizow ania
  publikowanych dotychczas prognoz wyników finansowyc h na 2017
  rok.
  Spółka nie publikuje prognoz.
  VI. Informacje Zarządu na temat aktywności jaką w o kresie objętym
  raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prow adzonej
  działalności.
  Brak aktywności w okresie objętym raportem.
  VII. Informacja na temat grupy kapitałowe emitenta na ostatni
  dzień okresu objętego raportem kwartalnym.
  Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.
  VIII. Informacja na temat sporządzania skonsolidowa nych
  sprawozdań finansowych w przypadku tworzenia przez emitenta
  grupy kapitałowej.
  Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.
  IX. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem
  akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co
  najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.
  Spółka Ecotech Polska Sp. z.o.o. - 87,4%.
  Pozostali (w tym Animator) - 12,6%  13
  ECOTECH Polska S.A., ul. Prądnicka 89 lok. 3, 31-202 Kraków
  NIP: 676-244-02-26, Regon: 121518097, KRS
  0000385199
  Sąd Rejonowy w Warszawie - XII Wydział Gospodarczy KRS
  Kapitał spółki:13 729 147,00
  PLN
  www.ecotech.com.pl
  X. Informacja dotyczące liczby zatrudnionych przez emitenta,
  w przeliczeniu na pełne etaty.
  Na dzień 31.12.2017 r. Spółka nie zatrudniała praco wników.
  Prezes Zarządu Ecotech Polska S.A.
  Sławomir Szczotka  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Ecotech Polska SA
ISIN:PLECTPL00019
NIP:676-24-40-226
EKD: 38.21 obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
Adres: ul. Nowy Świat 54/56 00-363 Warszawa
Telefon:+48 22 8280170
www:www.ecotech.com.pl
Komentarze o spółce ECOTECH POLSKA
2020-02-25 00-02-21
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649