Raport.

EBC SOLICITORS SA (3/2019) Raport okresowy za I kwartał 2019 roku EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna

Zarząd EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał 2019 roku.Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY

  EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A .

  za okres
  01. 1 .201 9 – 3 1. 03 .201 9


  Warszawa, dnia 1 5 maj 201 9 roku  s trona 2 z 16

  2 / 16
  WPROWADZENIE ................................ ................................ ................................ ............................... 3
  PODSTAWOWE INFORMACJ E O SPÓŁCE ................................ ................................ ..................... 4
  I NFORMACJE PODSTAWOWE ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 4
  Z ARZĄD ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 4
  R ADA N ADZORCZA ................................ ................................ ................................ ................................ ...................... 5
  KWARTALNE SPRAWOZDAN IE FINANSOWE SPORZĄD ZONE ZGODNIE Z
  OBOWIĄZUJĄCYMI SPÓŁK Ę ZASADAMI RACHUNKOW OŚCI ................................ ................... 5
  W YBRANE JEDNOSTKOWE D ANE FINANSOWE ................................ ................................ ................................ ........ 5
  K OMENTARZ Z ARZĄDU EBC S OLICITORS A LTERNATYWA S PÓŁKA I NWESTYCYJNA S.A. NA TEMAT
  CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ , W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTER ZE , KTÓRE MIAŁY WPŁYW N A
  WYNIKI EBC S OLICITORS W I KW . 2019 R . ................................ ................................ ................................ ............... 6
  J EDNOSTKOWE SPRAWOZDA NIE FINANSOWE EBC S OLICITORS A LTERNATYWA S PÓŁKA I NWESTYCYJNA
  S.A. (SPÓŁKA) ZA I KWARTAŁ 2019 R . ................................ ................................ ................................ ..................... 6
  Jednostkowy bilans ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 6
  Jednostkowy rachunek zysków i strat ................................ ................................ ................................ ........................... 8
  Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych ................................ ................................ ................................ ........... 10
  Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale zakładowym ................................ ................................ ............................. 11
  I NFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPO RZĄDZANIU R APORTU , W TYM INFORMACJE O
  ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD ( POLITYKI ) RACHUNKOWOŚCI ................................ ................................ ..... 11
  Z WIĘZŁA CHARAKTERYSTY KA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ E MITENTA W I KWARTALE
  2019 R . WRAZ Z OPISEM NAJWA ŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ , W SZCZEGÓLNOŚCI O N IETYPOWYM
  CHARAKTERZE , MAJĄCYCH WPŁYW NA O SIĄGNIĘTE WYNIKI . ................................ ................................ ............ 15
  S TANOWISKO Z ARZĄDU ODNOŚNIE MOŻL IWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGN OZ
  WYNIKÓW FINANSOWYCH NA DANY ROK W ŚWIETL E WYNIKÓW ZAPREZENTO WANYCH W NINIEJSZYM
  RAPORCIE KWARTALNYM . ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 15
  O PIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJ I S PÓŁKI ORAZ HARMONOGR AM ICH REALIZACJI , O
  KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT .13 A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO R EGULAMINU A LTERNATYWNEGO S YSTEMU
  O BROTU ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 15
  I NFORMACJA Z ARZĄDU NA TEMAT AKTY WNOŚCI W OBSZARZE RO ZWOJU PROWADZONEJ DZ IAŁALNOŚCI ,
  W SZCZEGÓLNOŚCI POPR ZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZ WIĄZAŃ
  INNOWACYJNYCH . ................................ ................................ ................................ ................................ ...................... 15
  O PIS ORGANIZACJI GRUP Y KAPITAŁOWEJ , ZE WSKAZANIEM JEDNO STEK PODLEGAJĄC YCH KONSOLIDACJI
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 15
  S TRUKTURA AKCJONARIAT U S PÓŁKI ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIAD AJĄCYCH , NA DZIEŃ
  PRZEKAZANIA RAPORTU , CO NAJMNIEJ 5 % GŁOSÓW NA WALNYM ZG ROMADZENIU ................................ ..... 16
  Akcjonariat ................................ ................................ ................................ ................................ ............................... 16
  I NFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNI ONYCH PRZEZ EMITENTA , W PRZELICZENIU NA P EŁNE
  ETATY . ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 16
  s trona 3 z 16

  3 / 16
  WPROWADZENIE


  Szanowni Państwo,

  przekazuję na Państwa ręce raport EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A.
  (dalej: EBC Solicitors), prezentujący wyniki finansowe oraz najważniejsze fakty dotyczące
  działalności Spółki w I kwartale 201 9 roku.

  W raportowanym okresie EBC Solicitors koncentrowało się na działaniach związanych z
  rozwojem i planami dotyczącymi głównych spółek portfelowych:

  Tonemine sp z o.o. – zgodnie z otrzymanymi informacjami prowadzone są prace związane
  z przekształceniem spółki w spółkę akcyj n ą, a c elem jest debiut na rynku NewConnect. W
  nawiązaniu do raportu okresowego za IVQ2018 , w raportowanym okresie Emitent prowa-
  dził szereg rozm ów dotycząc ych sprzedaży części posiadanych udziałów . Podejmowane
  działania mają na celu poprawę płynności Emitenta i zwiększenie przyszłych możliwości in-
  westycyjnych.

  Scabrosus sp z o.o. – zgodnie z przekazanymi Emitentowi danymi finansowymi na koniec
  2018 roku spółka osiągnęła 13,8 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, odnotowując 431
  tys. zł zysku z działalności operacyjnej oraz 348 tyś. zł zysku netto. Suma bilansowa Spółki
  na koniec 201 8 r oku wynosiła 5,6 mln zł, wobec 3,3 mln zł kapitałów własnych Spółki.
  Działalność spółki obejmuje m.in. przetwarzanie pozostałości drzewnych na różnego ro-
  dzaju wypełniacze do dalszej produkcji . Spółka prowadzi prace nad technologiami produkcji
  pasz z pozostałości przemysłu spożywczego oraz prace nad rozwoj em technologii pozwala-
  jących na odzyskiwanie materiał ów pochodzenia organicznego. Opracowywane technologie
  mają na celu m.in. ponowne wykorzystani e pozostałości z przemysłu drzewnego bądź spo-
  żywczego , tworząc pełnowartościow e produkty: mączkę drzewną, lignocelulozę, błonnik
  marchwiowy oraz błonnik kakaowy.

  W ocenie Zarządu w interesie EBC Solicitors jest :
  - utrzymanie możliwie dużego udziału w kapitale spółki Scabrosus w okres ie najbliższych
  2 lat , oraz wsparcie działań zmierzających do wypracowania silnej pozycji tej spółki na
  rynku ;
  - wsparcie spółki Scabrosus w rozwoju nowych technologii , celem rozwijania działalności
  w nowych obszar ach , przy czym Emitent chciałby inwestować w ewentualne nowe
  projekty biznesowe rozwijane przez spółkę Scabrosus.

  Celem realizacji p owyższych celów Zarząd Emitenta będzie rekomendował akcjonariuszom
  podczas najbliższego ZWZ przeprowadzenie emisji akcji z prawem poboru.

  Z wyrazami szacunku

  Eryk Nyckowski

  Prezes Zarządu
  EBC Solicitors Alternatywa
  Spółka Inwestycyjna S.A .  s trona 4 z 16

  4 / 16
  PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE
  Informacje podstawowe
  Firma: EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A.
  Forma prawna: spółka akcyjna
  Kraj siedziby: Polska
  Siedziba: Warszawa
  Adres: ul. Grzybowska 4 lok. U9B, 00 - 131 Warszawa
  Tel.: + 48 22 419 20 70
  Faks: + 48 22 419 20 69
  Internet: www.ebcsolicitors.pl
  E - mail: [email protected]
  KRS: 0000396780
  REGON: 140778886
  NIP: 525 23 82 713

  EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. jest niezależną polską firmą inwesty-
  cyjną, specjalizującą się w inwestycjach w innowacyjne przedsięwzięcia biznesowe na wcze-
  snym etapie rozwoju. Na dzień 31 marca 2019 roku a ktywność biznesowa Emitenta ko ncen-
  tr owała się na inwestycjach następujących spółkach:

  1 . Tonemine sp. z o.o. - Emitent posiada 30 proc. udziałów w kapitale zakładowym.
  W IIIQ 2018 spółka przeprowadziła udan a ̨ kampani e ̨ crowdfunding’u udziałowego po-
  zyskując środki na nowe cele rozwojow e. Inwestorzy objęli nowe udział przy wycenie
  spółki pre - money 2,5 mln. zł.
  2 . Scabrosus sp. z o.o. - Emitent posiada 30 proc. udziałów. w kapitale zakładowym.
  W IVQ 2016 spółka przeprowadziła udan a ̨ kampani e ̨ crowdfunding’u udziałowego po-
  zyskując środki n a nowe cele rozwojowe. Inwestorzy objęli nowe udział przy wycenie
  spółki pre - money 4,5 mln. zł.

  Emitent posiada ponadto udziały i akcje innych spółek, które nie maj ą jednak obecnie po-
  twierdzonej wyceny rynkowej.

  Wszystkie udziały i akcje ujęte są w księgach Emitenta w cenach nabycia.

  Zarząd
  Na dzień 3 1. 03 .201 9 r. jak i na dzień sporządzenia raportu skład Zarządu Emitenta:

  1/ Eryk Nyckowski – Prezes Zarządu

  s trona 5 z 16

  5 / 16
  Rada Nadzorcza
  Na dzień 3 1. 03 .2019 r. jak i na dzień sporządzenia raportu w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzili:

  1/ Maciej Twaróg – członek Rady Nadzorczej
  2/ Piotr Gniadek – członek Rady Nadzorczej
  3/ Bartłomiej Twaróg – członek Rady Nadzorczej

  KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE
  Z OBOWIĄZUJĄCYMI SPÓŁKĘ ZASADAMI RACHUNKOWOŚCI
  Wybrane jednostkowe dane finansowe
  EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A.
  01.01.2019 -
  31.03.2019
  01.01.2018 -
  31.03.2018
  Suma bilansowa 2 553 526,32 13 360 713,00
  Kapitał własny 2 167 466,69 11 910 468,36
  Aktywa trwałe, w tym: 32 075,04 9 252 519,00
  Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 9 044 229,21
  Należności długoterminowe 0,00 0,00
  Aktywa obrotowe, w tym: 2 521 451,28 4 108 194,00
  Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: 1 959 741,29 2 553 759,99
  Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 56 780,11 7 988,43
  Należności krótkoterminowe 551 142,80 1 459 129,42
  Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00
  Zobowiązania krótkoterminowe 363 274,93 1 024 325,12
  Przychody netto ze sprzedaży 26 765,63 54 145,28
  Zysk/strata na działalności operacyjnej - 52 679,08 - 138 597,08
  Zysk/strata brutto 153 205,00 - 73 022,71
  Zysk/strata netto 153 205,00 - 73 022,71
  s trona 6 z 16

  6 / 16
  Komentarz Zarządu EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. na temat czynni-
  ków i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, które miały wpływ na wyniki
  EBC Solicitors w I kw. 201 9 r.
  W I kw. 201 9 r. EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. osiągnęła 26,7 tys. zł przychodów
  netto ze sprzedaży, odnotowując 52,7 tys. zł straty z działalności operacyjnej oraz 153,2 zł zysku netto.
  Suma bilansowa Spółki na koniec I kwartału 201 9 r. wynosiła 2, 55 mln zł, wobec 2, 17 mln zł kapitałów
  własnych Spółki. Zobowiązania krótkoterminowe wynosiły 363 tys. zł.

  Osiągnięte wyniki są konsekwencją podjętych w IV kwartale 2018 roku decyzji o rezygnacji z funkcjono-
  wania w ramach grupy kapitałowej oraz nabyciu kluczowych aktywów, których Emitent jest obecnie bez-
  pośrednim właścicielem. Istotny wpływ na osiągnięty zysk netto w 1Q2019 ma wycena wartości certyfi-
  katów inwestycyjnych Jeremie Seed Capital Województwa Zachodniopomorskiego Fundusz Inwestycyjny
  Zamkni ę ty .
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe EBC Solicitor s Alternatywa Spółka Inwestycyjna
  S.A. (SPÓŁKA) za I kwartał 201 9 r.
  Jednostkowy bilans
  Pozycja
  Stan na dzień Stan na dzień
  31.03.2019 31.03.2018
  Aktywa
  A. Aktywa trwałe
  32 075,04 9 252 519,00
  I. Wartości niematerialne i prawne 32 075,04 160 374,24
  II. Rzeczowe aktywa trwałe
  0,00 4 454,50
  III. Należności długoterminowe
  0,00 0,00
  IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 9 044 229,21
  V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
  0,00 43 461,05
  B. Aktywa obrotowe
  2 521 451,28 4 108 194,00
  I. Zapasy 10 567,19 0,00
  II. Należności krótkoterminowe
  551 142,80 1 459 129,42
  III. Inwestycje krótkoterminowe
  1 959 741,29 2 553 759,99
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 95 304,59
  C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
  0,00 0,00  s trona 7 z 16

  7 / 16
  D. Udziały (akcje) własne
  0,00 0,00
  Aktywa razem 2 553 526,32 13 360 713,00
  Pasywa
  A. Kapitał (fundusz) własny
  2 167 466,69 11 910 468,36
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy
  1 600 000,00 1 600 000,00
  II. Kapitał (fundusz) zapasowy
  11 446 550,69 11 446 550,69
  III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
  0,00 0,00
  IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
  0,00 0,00
  V. Zysk (strata) z lat ubiegłych
  - 11 032 289,00 - 1 063 059,62
  VI. Zysk (strata) netto
  153 205,00 - 73 022,71
  VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość
  ujemna)
  0,00 0,00
  B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
  386 059,63 1 450 244,64
  I. Rezerwy na zobowiązania
  0,00 338 901,70
  II. Zobowiązania długoterminowe
  0,00 0,00
  III. Zobowiązania krótkoterminowe
  363 274,93 1 024 325,12
  IV. Rozliczenia międzyokresowe
  22 784,70 87 017,82
  Pasywa razem
  2 553 526,32 13 360 713,00
  s trona 8 z 16

  8 / 16
  Jednostkowy rachunek zysków i strat
  Pozycja
  Narastająco Narastająco
  01.01.2019 -
  31.03.2019
  01.01.2018 -
  31.03.2018
  A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,
  w tym:
  26 765,63 54 145,28
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
  26 765,63 54 145,28
  II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość
  dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)
  0,00 0,00
  III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby
  jednostki
  0,00 0,00
  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materia-
  łów
  0,00 0,00
  B. Koszty działalności operacyjnej
  97 107,99 103 525,13
  I. Amortyzacja
  32 074,80 35 511,42
  II. Zużycie materiałów i energii
  0,00 1 066,62
  III. Usługi obce
  60 825,14 30 729,37
  IV. Podatki i opłaty
  - 357,00 758,21
  V. Wynagrodzenia
  0,00 31 420,84
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
  4 565,05 4 038,67
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe
  0,00 0,00
  VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00
  C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)
  - 70 342,36 - 49 379,85
  D. Pozostałe przychody operacyjne
  17 663,28 49 083,66
  I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
  0,00 0,00
  II. Dotacje
  17 663,28 17 663,28
  III. Inne przychody operacyjne
  0,00 31 420,38
  E. Pozostałe koszty operacyjne
  0,00 138 300,89
  I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
  0,00 0,00  s trona 9 z 16

  9 / 16
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
  0,00 0,00
  III. Inne koszty operacyjne 0,00 138 300,89
  F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D - E)
  - 52 679,08 - 138 597,08
  G. Przychody finansowe
  181 714,58 76 572,87
  I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 9 850,00
  II. Odsetki
  0,56 376,69
  III. Zysk ze zbycia inwestycji
  0,00 31 431,50
  IV. Aktualizacja wartości inwestycji 181 714,02 34 109,83
  V. Inne
  0,00 804,85
  H. Koszty finansowe
  - 24 169,50 10 998,50
  I. Odsetki 105,44 7 548,34
  II. Strata ze zbycia inwestycji
  49 784,38 0,00
  III. Aktualizacja wartości inwestycji
  - 74 059,32 0,00
  IV. Inne 0,00 3 450,16
  I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G - H)
  153 205,00 - 73 022,71
  J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)
  0,00 0,00
  I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00
  II. Straty nadzwyczajne
  0,00 0,00
  K. Zysk (strata) brutto (I±J)
  153 205,00 - 73 022,71
  L. Podatek dochodowy 0,00 0,00
  M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwięk-
  szenia straty)
  0,00 0,00
  N. Zysk ( strata ) netto
  153 205,00 - 73 022,71

  s trona 10 z 16

  10 / 16
  Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych
  Pozycja
  Narastająco Narastająco
  01.01.2019 -
  31.03.2019
  01.01.2018 -
  31.03.2018
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

  I. Zysk (strata) netto
  153 205,00 - 73 022,71
  II. Korekty razem - 100 343,93 79 381,66
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)
  52 861,07 6 358,95
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

  I. Wpływy 69 856,12 18 200,00
  II. Wydatki
  87 650,09 28 600,00
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)
  - 17 793,97 - 10 400,00
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I. Wpływy
  0,00 0,00
  II. Wydatki
  0,00 0,00
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) 0,00 0,00
  D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III)
  35 067,10 - 4 041,05
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
  35 067,10 - 4 041,05
  F. Środki pieniężne na początek okres u 21 713,01 12 029,48
  G. Środki pieniężne na koniec okresu
  56 780,11 7 988,43  s trona 11 z 16

  11 / 16
  Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale zakładowym
  Pozycja
  Narastająco Narastająco Za okres Za okres
  01.01.2019 -
  31.03.2019
  01.01.2018 -
  31.03.2018
  01.01.2019 -
  31.03.2019
  01.01.2018 -
  31.03.2018
  I. Kapitał (fundusz) własny na
  początek okresu (BO)
  2 014 261,69 12 998 516,05 2 014 261,69 12 998 516,05
  I.a. Kapitał (fundusz) własny na
  początek okresu (BO), po ko-
  rektach
  2 014 261,69 12 998 516,05 2 014 261,69 12 998 516,05
  II. Kapitał (fundusz) własny na
  koniec okresu (BZ)
  2 167 466,69 11 910 468,36 2 167 466,69 11 910 468,36
  III. Kapitał (fundusz) własny,
  po uwzględnieniu proponowa-
  nego podziału zysku (pokrycia
  straty)
  2 167 466,69 11 910 468,36 2 167 466,69 11 910 468,36


  Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach
  stosowanych zasad (polityki) rachunkowości
  Ogólne zasady polityki prowadzenia ksiąg rachunkowych Emitenta oraz Grupy Kapitałowej
  Emitenta
  • stosowanie przyjętych zasad rachunkowości w sposób ciągły;
  • założenie, że Emitent będzie kontynuował działalność w dającej się przewidzieć przyszłości;
  • ujęcie wszystkich przychodów i kosztów w okresie sprawozdawczym, w którym zostało osiągnięte
  lub poniesione, niezależnie od terminu ich zapłaty oraz stosowanie zasady współmierności przychodów i
  związanych z nimi kosztów;
  • zasadę ostrożności;
  • niestosowanie kompensaty sald aktywów i pasywów bądź przychodów z wyjątkiem przypadków prze-
  widzianych dla prezentacji niektórych danych np.: różnic kursowych.

  Emitent stosuje zasadę przedstawiania w sprawozdaniu finansowym sald i transakcji zgodnie z ich rzeczy-
  wistym charakterem i skutkiem ekonomicznym a nie tylko formą prawną.

  Zasady rachunkowości, które zostały omówione poniżej stosuje się w sposób ciągły całego okresu spra-
  wozdawczego. W przypadku podjęcia decyzji o zmianie zasad rachunkowości na inne zmiany te bez
  względu na datę podjęcia decyzji wprowadza się ze skutkiem od p ierwszego dnia roku obrotowego.

  W zakresie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych

  Wartości niematerialne i prawne podlegają umarzaniu i amortyzowaniu metodą liniową przy zastosowaniu
  górnych stawek określonych przepisach podatkowych. Wartości niem aterialne i prawne o wartości mniej-
  szej niż 3.500 złotych są umarzane jednorazowo w miesiącu nabycia lub rozpoczęcia pobierania korzy-
  ści z wykorzystywania tych praw. w innych kwestiach dotyczących wyceny, o ile to możliwe można stoso-
  wać zasady określone dl a środków trwałych.

  W zakresie ewidencji środków trwałych
  s trona 12 z 16

  12 / 16
  Środki trwałe w ciągu roku wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny
  składników majątku pomniejszonych o dokonywane odpisy amortyzacyjne oraz dokonane odpisy aktu a-
  lizujące ich wartość.

  Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową począwszy od następnego miesiąca po przyjęciu środków
  trwałych do używania przy zastosowaniu najwyższych stawek przewidzianych w przepisach podatkowych.
  Możliwe jest w uzasadnionych przypa dkach skracanie lub wydłużanie okresu amortyzacji, jeżeli przewidy-
  wany okres użytkowania jest dłuższy lub krótszy niż wynikający z zastosowania przepisów podatkowych.
  Odpisów dokonuje się w równych ratach co miesiąc, a gdy środki trwałe są użytkowane sezon owo tylko
  - za okres ich wykorzystania. Wysokość odpisu miesięcznego stanowi w takim wypadku iloraz wynika-
  jący z przeliczenia rocznej kwoty amortyzacji: przez liczbę miesięcy w sezonie.

  Amortyzacja niskocennych środków trwałych o wartości nie przekraczają cej 3.500 zł dokonywana jest
  jednorazowo w miesiącu przyjęcia środków trwałych do używania.

  W przypadku zmiany technologii, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę
  wartości dokonuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnyc h odpisów aktualizujących wartość
  środka trwałego.

  W zakresie ewidencji środków trwałych w budowie

  Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim
  związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty warto-
  ści. w uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie
  zalicza się różnice kursowe z wyceny należności i zobowiązań powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki
  od zobowiązań finansujący ch wytworzenie lub nabycie środków trwałych.

  W zakresie inwestycji długoterminowych

  Udziały lub akcje, w tym od jednostek podporządkowanych wycenia się według ceny nabycia pomniej-
  szonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

  W zakresie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych

  Aktywa finansowe uznaje się za nabyte, a zobowiązania finansowe za powstałe w przypadku zawarcia
  przez jednostkę kontraktu, który powoduje powstanie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowią-
  zania finansow ego albo instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron.

  W zakresie rzeczowych składników aktywów obrotowych

  Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie
  wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

  Poszczególne grupy zapasów wyceniane są w następujący sposób:
  a) materiały - w cenie zakupu
  b) półprodukty i produkty w toku - w rzeczywistym koszcie wytworzenie
  c) produkty gotowe - w rzeczywistym koszcie wytworzenie
  d) towary - w cenie zakupu

  Odpisy akt ualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą
  utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży netto możli-
  wych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza si ę je odpowiednio do pozostałych
  kosztów operacyjnych lub kosztów wytworzenia sprzedanych produktów lub usług lub kosztów sprze-
  daży.
  s trona 13 z 16

  13 / 16
  Stosowane metody rozchodu - przyjmuje się, że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po ce-
  nach (kosztach) tych skład ników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła (wytworzyła).  W zakresie ewidencji należności

  Należności wyceniane są w ciągu roku obrotowego w wartości nominalnej. Należności są wyceniane
  zgodnie z zasadą ostrożności z uwzględnieniem odpisów aktual izujących dotyczących należności wątpli-
  wych.

  W zakresie ewidencji środków pieniężnych

  Krajowe środki pieniężne i kredyty bankowe wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominal-
  nej. Środki pieniężne i kredyty w walutach obcych wykazuje się w księg ach rachunkowych zgod-
  nie z obecnie obowiązującymi przepisami.

  Znajdujące się w kasach środki pieniężne muszą być inwentaryzowane w drodze spisu z natury na ostatni
  dzień każdego roku obrotowego, natomiast zgromadzone na rachunkach bankowych w drodze uzysk ania
  od banków potwierdzenia ich stanu.

  W zakresie kapitałów (funduszy) własnych

  Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich ro-
  dzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.

  W zakresie kapitałów (funduszy) własnych

  Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich ro-
  dzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.

  Kapitał zapasowy tworzony jest z pod ziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wy-
  ceny oraz nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej
  emisji. Pozostała część kosztów emisji zaliczana jest do kosztów finansowych.

  Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów jest to kapitał powstały na skutek aktuali-
  zacji wyceny aktywów trwałych. w przypadku zbycia lub likwidacji składnika majątku odpowiednia część
  kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny jest przenoszona n a kapitał zapasowy. Odpis z tytułu trwałej
  utraty wartości aktywów trwałych, których uprzednio podlegał aktualizacji wyceny pomniejsza kapi-
  tał z aktualizacji do wysokości części kapitału, która dotyczy tego składnika majątku trwałego.

  Kapitał (fundusz) re zerwowy z aktualizacji wyceny zwiększają również skutki przeszacowania inwestycji
  zaliczonych do aktywów trwałych powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych. Kapitał
  (fundusz) z aktualizacji wyceny zmniejszają do wysokości kwoty, o którą podwy ższono z tego tytułu ka-
  pitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, skutki obniżenia wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej, je-
  żeli kwota różnicy z przeszacowania nie była rozliczona do dnia wyceny. Skutki obniżenia wartości inwe-
  stycji w części przekraczaj ącej utworzoną uprzednio część kapitału z aktualizacji zalicza się w koszty fi-
  nansowe okresu sprawozdawczego.

  W zakresie rezerw

  Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia
  się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do po-
  zostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależne od okoliczno-
  ści, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.
  s trona 14 z 16

  14 / 16
  Rezerwy tworzone są m.in. na poniższe tytuły:
  a) skutki toczącego się postępowania sądowego i odwoławczego.  W zakresie ewidencji zobowiązań

  Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań,
  których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów
  finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe, które wycenia się według wartości godziwej.

  Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem
  zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe.

  Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.

  W zakresie rozliczeń m iędzyokresowych - w pasywach

  Rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przy-
  padających na bieżący okres sprawozdawczy.

  Do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów zalicza się m.in.:
  a) rezerwę z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi,
  b) wartość wykonanych na rzecz jednostki świadczeń, które nie zostały zafakturowane, a na mocy
  umowy wykonawca nie był zobowiązany do jej zafakturowania.

  W zakresie ewidencji przychodów

  Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie n ależne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, pomniej-
  szone o należny podatek od towarów i usług ujmowane w okresach, których dotyczą.

  W zakresie ewidencji kosztów

  Spółka prowadzi koszty w układzie porównawczym.

  Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:
  a) pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m.in.
  zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych,
  utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub prze-
  kazania darowizn;
  b) przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji,
  aktualizacji wartości inwestycji, nadwyż ki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi;
  c) koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki
  ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi;
  d) straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewi dzenia zdarzeń nie związa-
  nych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Spółki poza jej działalnością operacyjną.

  W zakresie opodatkowania

  Wynik brutto korygują:
  a) bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych;
  b) aktywa oraz rezerwy z tytułu odrocz onego podatku dochodowego.

  W zakresie podatku dochodowego odroczonego
  s trona 15 z 16

  15 / 16
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przy-
  szłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściow ymi, które
  spowodują w przyszłości zmniejszenia podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatko-
  wej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
  Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodo-
  wego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych,
  to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
  Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapita-
  łem (funduszem) własnym, odnosi się również na kapitał (fundusz) własny.
  Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w I kwartale 201 9 r.
  wraz z opisem najważniejszych czy nników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym cha-
  rakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.
  W I kw. 2019 r. EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. osiągnęła 26,7 tys. zł przychodów
  netto ze sprzedaży, odnotowując 52,7 tys. zł straty z dzi ałalności operacyjnej oraz 153,2 zł zysku netto.
  Suma bilansowa Spółki na koniec I kwartału 2019 r. wynosiła 2,55 mln zł, wobec 2,17 mln zł kapitałów
  własnych Spółki. Zobowiązania krótkoterminowe wynosiły 363 tys. zł.

  Osiągnięte wyniki są konsekwencją podjętych w IV kwartale 2018 roku decyzji o rezygnacji z funkcjono-
  wania w ramach grupy kapitałowej oraz nabyciu kluczowych aktywów, których Emitent jest obecnie
  bezpośrednim właścicielem. Istotny wpływ na osiągnięty zysk n etto w 1Q2019 ma wycena wartości cer-
  tyfikatów inwestycyjnych Jeremie Seed Capital Województwa Zachodniopomorskiego Fundusz Inwesty-
  cyjny Zamkni ę ty .
  Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników
  finansowych na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie
  kwartalnym.
  Emitent nie publikował prognoz.
  Opis stanu realizacji działań i inwestycji Spółki oraz harmonogram ich realizacji, o których
  mowa w § 10 pkt.13 a załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
  Nie dotyczy. Dokumenty informacyjne Emitenta z dnia 14 sierpnia 2015 roku oraz 24 sierpnia 2012 roku
  nie zawierały informacji o których mowa w §10 pkt 13a Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego
  Systemu Obrotu
  Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w
  szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych .
  W raportowanym okresie EBC Solicitors koncentrowało się na działaniach związanych z rozwojem i
  pl anami dotyczącymi spółek portfelowych, przy czym Emitent analizuje ewentualne nowe innowacyjne
  projekty biznesowe rozwijane w ramach tych podmiotów.

  Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji
  Emitent nie tworzy Grupy Kapitałowej .  s trona 16 z 16

  16 / 16
  Struktura akcjonariatu S półki ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień prze-
  kazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu
  Akcjonariat
  Struktura kapitału zakładowego na dzień sporządzenia niniejszego raportu prz edstawia się następująco:
  Lp. Seria akcji
  Liczba akcji
  (w szt.)
  Udział w kapitale za-
  kładowym (w proc.)
  Udział w głosach
  (w proc.)
  1. A 2.000.000 12,5 12,5
  2. B 1.000.000 6,25 6,25
  3. C 9.000.000 56,25 56,25
  4. D 4.000.000 25 25
  Razem 16.000.000 100 100

  Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego raportu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiada-
  jących co najmniej 5 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu, przedstawia się następująco:

  Lp. Oznaczenie akcjonariusza Liczba akcji
  Udział w kapitale
  zakład owym
  Udział
  w głosach
  1. ERNE Ventures S.A. 2.341.484 14,63 14,63
  2. Innovation Solutions sp. z o.o. 1.200.000 7,5 7,5
  3. FUND2 ZEN Capital One 893.122 5,58 5,58
  4. Jacek Krzyżaniak 824.519 5,15 5,15
  5. Eryk Nyckowski 823.125 5,14 5,14
  6. Pozostali 9.917.750 62 62
  Razem

  16.000.000 100 100

  Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne
  etaty.
  EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A . w I kwartale 201 9 roku zatrudnia ła 3 osoby w prze-
  liczeniu na pełne etaty 2,82 .

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:EBC Solicitors SA
ISIN:PLEBCSL00011
NIP:525 23 82 713
EKD: 69.10 działalność prawnicza
Adres: ul. Grzybowska 4 lok. U9B 00-131 Warszawa
Telefon:+48 22 4192070
www:www.ebcsolicitors.pl

Komentarze o spółce EBC SOLICITORS
2020-06-04 07-06-33
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649