Raport.

EBC SOLICITORS SA (1/2019) Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 25 marca 2019 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienia od akcjonariusza Spółki - Eryka Nyckowskiego, sporządzone na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej ("Zawiadomienia") o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. Spółka w załączeniu przekazuje treść Zawiadomienia.
Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Dnia 25 marca 201 9 roku
  Eryk Nyckowski
  ul. Okrężna 135
  02 - 933 Warszawa
  EBC Solicitors S.A.
  ul. Grzybowska 4 lok. U9B
  00 - 131 Warszawa
  oraz
  Komisja Nadzoru Finansowego
  Plac Powstańców Warszawy 1
  00 - 950 Warszawa

  Zawiadomienie Akcjonariusza o przekroczeniu udziału
  po wyżej 5 % ogólnej liczby głosów
  w spółce EBC Solicitors S.A.
  N a podstawie art.69 ust 1 pkt1) Ustawy o Ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia
  instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych,
  w sprawie przekroczenia progu w związku z nabyciem pakietu akcji informuje jako Eryk
  N yckowski , pełniąc również funkcje Prezesa Zarządu EBC Solicitors S.A. , o nabyciu akcji EBC
  Solicitors S.A. i przekroczeniu łącznie progu 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym
  Zgromadzeniu EBC Solicitors S.A. .
  Przekroczenie progu została spowodowana w wynik u , dokona nia w dni u 21 marca 2019 roku
  transakcji na bycia 100.000 (stu tysięcy) akcji, EBC Solicitors S.A. i tym samym posia da m ponad
  5,0 0 % w kapitale zakładowym i głosach na WZ EBC Solicitors S.A. w stanie faktycznym 5,14% .
  Przed w/w transakcj ą jako Eryk Nyckowski posiadał em łącznie 723.125 akcji spółki EBC
  Solicitors S.A. czyli 4,52% w kapitale zakładowym i głosach na WZ Emitenta.
  W wyniku przeprowadzon ej w dni u 21 marca 201 9 roku transakcji Eryk Nyckowski posiada
  łącznie 823.125 ( osiemset dwadzieścia trzy sto dwadzieścia pięć ) akcj i S półki EBC Solicitors
  S.A. , co stanowi 5,14 % w kapitale zakładowym oraz 823.125 ( osiemset dwadzieścia trzy sto
  dwadzieścia pięć ) głosów na walnym zgromadzeniu spółki EBC Solicitors S.A . co stanowi 5 ,14
  % w ogólnej liczbie głosów.
  Nie istnieją podmioty zależne od osoby zobowiązanej za wyjątkiem wskazanych ani osoby,
  o których mowa w art.87 Ustawy o ofercie, które posiadałyby akcje Spółki.
  Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy
  o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
  zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
  Informuje ponadto, że w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy Akcjonar iusz nie wyklucza ani
  zmniejszenia, ani zwiększenia swojego udziału w akcjonariacie Emitenta.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:EBC Solicitors SA
ISIN:PLEBCSL00011
NIP:525 23 82 713
EKD: 69.10 działalność prawnicza
Adres: ul. Grzybowska 4 lok. U9B 00-131 Warszawa
Telefon:+48 22 4192070
www:www.ebcsolicitors.pl
Komentarze o spółce EBC SOLICITORS
2020-06-01 06-06-48
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649