Raport.

EBC SOLICITORS SA (2/2019) Raport okresowy za IV kwartał 2018 roku EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna

Zarząd EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za IV kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY

  EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A.

  za okres
  01. 10 .2018 – 3 1.12 .201 8


  Warszawa, dnia 14 l uty 201 9 roku  s trona 2 z 18

  2 / 18
  WPROWADZENIE ................................ ................................ ................................ ................................ .. 3
  PODSTAWOWE INFORMACJ E O SPÓŁCE ................................ ................................ ............................... 4
  I NFORMACJE PODSTAWOWE ................................ ................................ ................................ ........................... 4
  Z ARZĄD ................................ ................................ ................................ ................................ ...................... 4
  R ADA N ADZORCZA ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 5
  KWARTALNE SPRAWOZDAN IE FINANSOWE SPORZĄD ZONE ZGODNIE Z OBOWI ĄZUJĄCYMI SPÓŁKĘ
  ZASADAMI RACHUNKOWOŚ CI ................................ ................................ ................................ .............. 5
  W YBRANE JEDNOSTKOWE D ANE FINANSOW E ................................ ................................ ................................ ..... 5
  K OMENTARZ Z ARZĄDU EBC S OLICITORS A LTERNATYWA S PÓŁKA I NWESTYCYJNA S.A. NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ , W
  SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CH ARAKTERZE , KTÓRE MIAŁY WPŁYW N A WYNIKI EBC S OLICITORS W IV KW . 2018 R . .... 6
  J EDNOSTKOWE SPRAWOZDA NIE FINANSOWE EBC S OLICITORS A LTERNATYWA S PÓŁKA I NWESTYCYJNA S.A. (SPÓŁKA) ZA
  IV KWARTAŁ 2018 R . ................................ ................................ ................................ ................................ .... 6
  Jednostkowy bilans ................................ ................................ ................................ ............................. 6
  Jednostkowy rachunek zysków i strat ................................ ................................ ................................ . 8
  Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych ................................ ................................ .............. 10
  Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale zakładowym ................................ ................................ 11
  I NFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPO RZĄDZANIU RAPORTU , W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH
  ZASAD ( POLITYKI ) RACHUNKOWOŚCI ................................ ................................ ................................ ............... 12
  Z WIĘZŁA CHARAKTERYSTY KA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ E MITENTA W IV KWARTALE 2018 R . WRAZ Z
  OPISEM NAJWAŻNIEJSZY CH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ , W SZCZEGÓLNOŚCI O N IETYPOWYM CHARAKTERZ E , MAJĄCYCH WPŁYW
  NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI . ................................ ................................ ................................ ............................... 15
  S TANOWISKO Z ARZĄDU ODNOŚNIE MOŻL IWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGN OZ WYNIKÓW FINANSOWY CH
  NA DANY ROK W ŚWIETL E WYNIKÓW ZAPREZENTO WANYCH W NINIEJSZYM RAPORCIE KWARTAL NYM . ........................... 17
  O PIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJ I S PÓŁKI ORAZ HARMONOGR AM ICH REALIZACJI , O KTÓRYCH MOWA W § 10
  PKT .13 A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO R EGULAMINU A LTERNATYWNEGO S YSTEMU O BROTU ................................ .............. 17
  I NFORMACJA Z ARZĄDU NA TEMAT AKTY WNOŚCI W OBSZARZE RO ZWOJU PROWADZONEJ DZ IAŁALNOŚCI , W SZCZEGÓLNOŚCI
  POPRZEZ DZIAŁANIA NA STAWIONE NA WPROWADZ ENIE ROZWIĄZAŃ INNOW ACYJNYCH . ................................ ............ 17
  O PIS ORGANIZACJI GRUP Y KAPITAŁOWEJ , ZE WSKAZANIEM JEDNO STEK PODLEGAJĄCYCH K ONSOLIDACJI ........................ 17
  S TRUKTURA AKCJONARIATU S PÓŁKI ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIAD AJĄCYCH , NA DZIEŃ PRZEKAZANI A RAPORTU ,
  CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZG ROMADZENIU ................................ ................................ ................... 17
  Akcjonariat ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 17
  I NFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNI ONYCH PRZEZ EMITENTA , W PRZELICZENIU NA P EŁNE ETATY . ............... 18
  s trona 3 z 18

  3 / 18
  WPROWADZENIE  Szanowni Państwo,
  przekazuję na Państwa ręce raport EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. (dalej: EBC
  Solicitors), prezentują cy wyniki finansowe oraz najważniejsze fakty dotyczące działalności Spółki w I V
  kwartale 2018 roku.

  Zgodnie z informacjami przekazanymi w Raporcie Okresowym za III kwartał 2018 , w bieżącym okresie
  sprawozdawczym dokonał e m likwidacji Grupy Kapitałowej EBC Solicitors w dotychczasowym kształc ie. W
  wyniku transakcji przeprowadzonych w dniu 28 grudnia 2018 sprzedane zostały EBC Incubator sp z o o,
  Świętokrzyski Inkubator Technologii S. A. oraz EBC Seed Fund LTD. Szczegóły dotyczące całości operacji
  znajdą Państw o w raporcie E SPI 21/2018.

  Dokonane transakcje miały znaczący wpływ na prezentowane dane finansowe Emitenta. Istotnemu
  obniżeniu uległa suma bilansowa (2,6 mln zł) i kaptał własn y (2,3 mln zł) Emitenta. Mimo dużego spadku
  tych wartości pragnę zwrócić uwag ę, iż w wyniku podpisanych umów EBC Solicitors przejął (bądź w
  niedługim czas ie przejmie) istotną cząść aktywów wcześniej posiadanych przez spółki Grupy Kapitałowej.
  W konsekwencj i tych działań przyjmuję, iż Emitent będzie posiadał adekwatną część wcześnie j
  posiadanego kapitału w postaci inwestycji w „Spółki Portfelowe”. Wszystkie aktywa pozyskane w
  transakcjach z 28 grudnia 2018 ujęte są w ksiegach Emitenta po cenie nabycia, łączn a wartość księgowa
  to 1.030.007 zł .

  Ponownie w nawiązaniu do raportu za IIIQ 2018, zmianie nie ulegają plany Emitenta co do wyjścia (bądź
  częściowego wyjścia) z inwestycji w Tonemine sp . z o . o. Przypomnę , iż jest to spółka produkująca głośniki
  i zwrotnice wykorzystujące jeden z najbardziej zaawansowanych systemów akustycznych – Lou dsoft.
  Technologia ta jest wykorzystywana przez najważniejsze firmy branży audio – od Apple po Seas’a. Jest to
  jedyna polska firma, która zaimplementowała to innowacy jne narzędzie . Emitent zakłada, i ż̇ spółka zade-
  biutuje na rynku NewConnect w II lub najpóź niej III kwartale 2019 roku. Tonemine sp . z o . o . w IIIQ2018
  przeprowadziła udan ą kampani ę crowdfunding’u udziałowego pozyskując środki na nowe cele rozwo-
  jowe. Inwes torzy objęli nowe udział przy wycenie spółki pre - money 2,5 mln. EBC Solicitors na koniec g rud-
  nia 2018 posiadał a 30% udziałów w kapitale Tonemine sp . z o . o. Jako Zarząd będę chciał w najbliższym
  kwartale zaoferować sprzedaż części posiadanych przez Emitenta udziałów (Tonemine), akcjonariuszom
  EBC Solicitors. W tym celu Emitent wyśle „propozycję nabycia udziałów” do akcjonariuszy, którzy do dnia
  14 marca br. na adres Spółki zgłoszą zainteresowanie nabyciem tych udziałów. Emitent poinformuje o
  szczegółach oddzielnym raportem. Planowane działania mają na celu poprawę płynności i zwię k szenie
  przyszłych moż liwości inwestycyjnych Emitenta.

  Z wyrazami szacunku


  Eryk Nyckowsk i

  Prezes Zarządu
  EBC Solicitors Alternatywa
  Spółka Inwestycyjna S.A .


  s trona 4 z 18

  4 / 18
  PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE
  Informacje podstawowe
  Firma: EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A.
  Forma prawna: spółka akcyjna
  Kraj siedziby: Polska
  Siedziba: Warszawa
  Adres: ul. Grzybowska 4 lok. U9B, 00 - 131 Warszawa
  Tel.: + 48 22 419 20 70
  Faks: + 48 22 419 20 69
  Internet: ww w.ebcsolicitors.pl
  E - mail: [email protected]
  KRS: 0000396780
  REGON: 140778886
  NIP: 525 23 82 713

  EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. jest niezależną polską firmą inwestycyjną, specjalizu-
  jącą się w inwestycjach w innowacyjne przedsięwzięcia biznesowe na wczesnym etapie rozwoju. Spółka
  dotychczas była podmiotem dominującym Grupy EBC Soli citors, obecnie aktywność biznesowa koncen-
  truje się na inwestycjach w „Spółki Portfelowe”.

  Za okres IV kwartału Emitent będzie publikował dane wyłącznie jednostkowe, gdyż w wyniku zdarzeń
  opisanych w raporcie bieżącym ESPI nr 21/2018 z dnia 28 grudnia 20 18 roku nie podlega obowiązkowi
  konsolidacji.

  Na dzień 31.12.2018 r. Emitent posiadał istotne pakiety udziałów:
  1. Tonemine sp. z o.o. - 30 proc. udziałów w kapitale zakładowym. W IIIQ 2018 spółka przeprowadziła
  udan ą kampani ę crowdfunding’u udział owego pozyskując środki na nowe cele rozwojowe. Inwesto-
  rzy objęli nowe udział przy wycenie spółki pre - money 2,5 mln.
  2. Scabrosus sp. z o.o. - 30 proc. udziałów. w kapitale zakładowym. W IVQ 2016 spółka przeprowadziła
  udan ą kampani ę crowdfunding’u ud ziałowego pozyskując środki na nowe cele rozwojowe. Inwesto-
  rzy objęli nowe udział przy wycenie spółki pre - money 4,5 mln.

  Emitent posiada ponadto udziały i akcje innych spółek („Spółki Portfelowe”), które nie maja jednak obec-
  nie potwierdzonej wyceny rynkowe j.

  Wszystkie udziały i akcje „Spółek Portfelowych” w księgach Emitenta ujęte są w cenach nabycia.

  Zarząd
  Na dzień 3 1.12 .201 9 r. jak i na dzień sporządzenia raportu skład Zarządu Emitenta:

  1/ Eryk Nyckowski – Prezes Zarządu  s trona 5 z 18

  5 / 18
  Rada Nadzorcza
  Na dzień 3 1.12.2019 r. jak i na dzień sporządzenia raportu w skład Rady Nadzorczej Emitenta wcho-
  dzili:

  1/ Maciej Twaróg – członek Rady Nadzorcz ej
  2/ Piotr Gniadek – członek Rady Nadzorczej
  3/ Bartłomiej Twaróg – członek Rady Nadzorczej

  KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI SPÓŁKĘ ZA-
  SADAMI RACHUNKOWOŚCI
  Wybrane jednostkowe dane finansowe
  EBC Solicitors Alternatywa
  Spółka Inwestycyjna S.A.
  01.01.2018 -
  31.12.2018
  01.01.2017 -
  31.12.2017
  01.10.2018 -
  31.12.2018
  01.10.2017 -
  31.12.2017
  Suma bilansowa 2 637 626,84 13 164 420,70 2 637 626,84 13 164 420,70
  Kapitał własny 2 308 827,90 12 002 999,92 2 308 827,90 12 002 999,92
  Aktywa trwałe, w tym: 93 804,37 9 744 670,89 93 804,37 9 744 670,89
  Długoterminowe aktywa fi-
  nansowe
  0,00 9 517 790,45 0,00 9 517 790,45
  Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  Aktywa obrotowe, w tym: 2 543 822,47 3 419 749,81 2 543 822,47 3 419 749,81
  Krótkoterminowe aktywa fi-
  nansowe, w tym:
  1 811 625,56 2 601 659,71 1 811 625,56 2 601 659,71
  Środki pieniężne i inne ak-
  tywa pieniężne
  59 213,59 12 029,48 59 213,59 12 029,48
  Należności krótkoterminowe 721 549,94 752 491,90 721 549,94 752 491,90
  Zobowiązania długotermi-
  nowe
  0,00 0,00 0,00 0,00
  Zobowiązania krótkotermi-
  nowe
  239 105,23 974 533,67 239 105,23 974 533,67
  Przychody netto ze sprzedaży 180 122,75 1 099 213,32 50 771,97 258 520,74
  Zysk/strata na działalności
  operacyjnej
  - 487 811,87 313 841,56 205 879,26 986 456,67
  Zysk/strata brutto - 9 694 172,02 - 1 289 745,69 - 9 623 027,84 - 2 281 032,62
  Zysk/strata netto - 9 694 172,02 - 1 043 550,77 - 9 623 027,84 - 1 862 691,70  s trona 6 z 18

  6 / 18
  Komentarz Zarządu EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. na temat czynników
  i zdarzeń, w szczególności o nietypowym ch arakterze, które miały wpływ na wyniki EBC Soli-
  citors w I V kw. 2018 r.
  W I V kw. 2018 r. EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. osiągnęła 180 tys. zł przychodów
  netto ze sprzeda ży, odnotowując 488 tys. zł straty z działalności operacyjnej oraz 9,6 mln zł straty
  netto. Suma bilansowa Spółki na koniec I V kwartału 2018 r. wynosiła 2,6 mln zł, wobec 2,3 mln zł
  kapitałów własnych Spółki. Zobowiązani a krótkoterminowe wynosiły 239 tys. zł.

  Strata netto wynika z rezygnacji Emitenta z prowadzenia Grupy Kapitałowej w dotychczasowym
  kształcie (o czym Zarząd informował w Raporcie Okresowym za III kwartał 2018), a tym samym
  dokonanych w IV kwartale transakc ji zbycia podmiotów wchodzących w sk ład Grupy Kapitałowej
  (Raport ESPI 21/2018). Dodatkowo Emitent zawiązał rezerwy na należności od sprzedanych
  podmiotów oraz należności związane z umowami zawartymi przed 2018 rokiem.

  Dokonanie powy ż szych transakcji mia ł o na celu uporz ą dkowanie aktywów Emi tenta. W ich efekcie
  Emitent uzyska ł bezpo ś redni ą kontrol ę nad aktywami ( „Spó ł ki Portfelowe” ) , które w ocenie Emitenta
  mog ą w przysz ł o ś ci wygenerowa ć istotne przychody, odzyskuj ą c jednocze ś nie znacz ą c ą cz ęść
  ś rodków przekazanych uprzednio na funkcjonowanie EBC Incubator sp. z o.o. i Ś wi ę tokrzyski
  Inkubator Technologii S.A. Emitent bardzo istotnie obni ż y ł koszty prowadzenia dzia ł alno ś ci, zwi ą zane
  z konsolidacj ą wyników finansowych w ramach Grupy Kapita ł owej i pr zede wszystkim z konieczno ś ci ą
  finansowania dzi a ł alno ś ci podmiotów wchodz ą cych w sk ł ad Grupy Kapita ł owej oraz znacz ą co
  zredukowa ł zobowi ą zania.

  Jednostkowe sprawozdanie finansowe EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna
  S.A. (SPÓŁKA) za I V kwartał 2018 r.
  Jednostkowy bilans
  Pozycja
  Stan na dzień Stan na dzień
  31.12.2018 31.12.2017
  Aktywa
  A. Aktywa trwałe 93 804,37 9 744 670,89
  I. Wartości niematerialne i prawne 92 801,87 192 449,04
  II. Rzeczowe aktywa trwałe 1 002,50 7 891,12
  III. Należności długoterminowe 0,00 0,00
  IV. Inwestycje długoter minowe 0,00 9 517 790,45
  V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 26 540,28
  B. Aktywa obrotowe 2 543 822,47 3 419 749,81  s trona 7 z 18

  7 / 18
  I. Zapasy 10 646,97 5 781,00
  II. Należności krótkoterminowe 721 549,94 752 491,90
  III. Inwestycje krótkoterminowe 1 811 6 25,56 2 601 659,71
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 59 817,20
  C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00
  D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00
  Aktywa razem 2 637 626,84 13 164 420,70
  Pasywa
  A. Kapitał (fundusz) własn y 2 308 827,90 12 002 999,92
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1 600 000,00 1 600 000,00
  II. Kapitał (fundusz) zapasowy 11 446 550,69 11 446 550,69
  III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
  IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0, 00
  V. Zysk (strata) z lat ubiegłych - 1 043 550,77 0,00
  VI. Zysk (strata) netto - 9 694 172,02 - 1 043 550,77
  VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wiel-
  kość ujemna)
  0,00 0,00
  B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 328 798,94 1 161 420,78
  I. Rezerwy na zobowiązania 49 245,73 75 786,01
  II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 239 105,23 974 533,67
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 40 447,98 111 101,10
  Pasywa razem 2 637 626,84 13 164 420,70  s trona 8 z 18

  8 / 18


  Jednostkowy ra chunek zysków i strat
  Pozycja
  Za okres Narastająco Za okres Narastająco
  01.01.2018 -
  31.12.2018
  01.01.2017 -
  31.12.2017
  01.10.2018 -
  31.12.2018
  01.10.2017 -
  31.12.2017
  A. Przychody netto ze
  sprzedaży i zrównane
  z nimi, w tym:
  180 122,75 1 099 213,32 50 771 ,97 258 520,74
  I. Przychody netto ze
  sprzedaży produktów
  180 122,75 1 099 213,32 50 771,97 258 520,74
  II. Zmiana stanu pro-
  duktów (zwiększenie -
  wartość dodatnia,
  zmniejszenie - wartość
  ujemna)
  0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Koszt wytworzenia
  produktów na włas ne
  potrzeby jednostki
  0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Przychody netto ze
  sprzedaży towarów
  i materiałów
  0,00 0,00 0,00 0,00
  B. Koszty działalności
  operacyjnej
  400 677,36 1 292 798,33 153 515,12 313 794,52
  I. Amortyzacja 106 535,79 142 045,68 26 634,14 59 185,70
  II. Zużycie materiałów
  i energii
  8 777,24 13 612,31 6 927,39 886,36
  III. Usługi obce 161 588,27 783 560,64 45 332,32 170 531,52
  IV. Podatki i opłaty 77 680,44 6 609,78 74 621,27 819,78
  V. Wynagrodzenia 40 032,23 270 962,65 0,00 65 307,11
  VI. Ubezpie czenia spo-
  łeczne i inne świadcze-
  nia
  6 063,39 75 501,47 0,00 17 064,05
  VII. Pozostałe koszty ro-
  dzajowe
  0,00 505,80 0,00 0,00  s trona 9 z 18

  9 / 18
  VIII. Wartość sprzeda-
  nych towarów i mate-
  riałów
  0,00 0,00 0,00 0,00
  C. Zysk (strata) ze
  sprzedaży (A - B)
  - 220 554,61 - 193 585,01 - 102 743,15 - 55 273,78
  D. Pozostałe przychody
  operacyjne
  408 208,76 1 266 782,71 308 622,41 1 041 730,45
  I. Zysk ze zbycia niefi-
  nansowych aktywów
  trwałych
  0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Dotacje 70 653,12 70 653,12 52 989,84 29 438,80
  III. Inne przychody ope-
  rac yjne
  337 555,64 1 196 129,59 255 632,57 1 012 291,65
  E. Pozostałe koszty
  operacyjne
  675 466,02 759 356,14 520 408,33 449 569,51
  I. Strata ze zbycia niefi-
  nansowych aktywów
  trwałych
  0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Aktualizacja wartości
  aktywów niefinanso-
  wych
  498 558,05 330 315,78 498 558,05 330 315,78
  III. Inne koszty opera-
  cyjne
  176 907,97 429 040,36 21 850,28 119 253,73
  F. Zysk (strata) z działal-
  ności operacyjnej (C+D -
  E)
  - 487 811,87 313 841,56 205 879,26 986 456,67
  G. Przychody finansowe 45 158,47 339 684,50 - 68 486,92 - 937 601,59
  I. Dywidendy i udziały
  w zyskach
  9 850,00 197 000,00 0,00 35 000,00
  II. Odsetki 34 502,88 89,33 34 119,48 17,42
  III. Zysk ze zbycia inwe-
  stycji
  0,00 0,00 - 38 643,35 - 1 013 988,81
  IV. Aktualizacja warto-
  ści inwestycji
  0,00 138 862,43 - 63 963,05 37 638,03
  V. Inne 805,59 3 732,74 0,00 3 731,77
  H. Koszty finansowe 9 251 518,62 1 943 271,75 9 240 011,85 1 880 318,19
  I. Odsetki 7 806,77 53 353,06 0,00 14 161,66  s trona 10 z 18

  10 / 18
  II. Strata ze zbycia in-
  westycji
  7 596 797,73 1 486 979,35 7 596 797,73 1 48 6 979,35
  III. Aktualizacja warto-
  ści inwestycji
  1 643 214,12 0,00 1 643 214,12 0,00
  IV. Inne 3 700,00 402 939,34 0,00 379 177,18
  I. Zysk (strata) z działal-
  ności gospodarczej
  (F+G - H)
  - 9 694 172,02 - 1 289 745,69 - 9 623 027,84 - 2 281 032,62
  J. Wynik zdarzeń nad-
  zwycz ajnych (J.I. - J.I I.)
  0,00 0,00 0,00 0,00
  I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00
  K. Zysk (strata) brutto
  (I±J)
  - 9 694 172,02 - 1 289 745,69 - 9 623 027,84 - 2 281 032,62
  L. Podatek dochodowy 0,00 - 246 194,92 0, 00 - 418 340,92
  M. Pozostałe obowiąz-
  kowe zmniejszenia zy-
  sku (zwiększenia straty)
  0,00 0,00 0,00 0,00
  N. Zysk ( strata ) netto - 9 694 172,02 - 1 043 550,77 - 9 623 027,84 - 1 862 691,70
  Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych
  Pozycja
  Za okres Narastająco Za okres Narastająco
  01.01.2018 -
  31.12.2018
  01.01.2017 -
  30.09.2017
  01.10.2018 -
  31.12.2018
  01.10.2017 -
  31.12.2017
  A. Przepływy środków
  pieniężnych z działalno-
  ści operacyjnej

  I. Zysk (strata) netto - 9 694 172,02 - 1 043 550,77 - 9 623 027,84 - 1 8 62 691,70
  II. Korekty razem 9 661 944,17 2 133 679,92 9 545 519,15 2 273 879,70
  III. Przepływy pieniężne
  netto z działalności ope-
  racyjnej (I±II)
  - 32 227,85 1 090 129,15 - 77 508,69 411 188,00
  B. Przepływy środków
  pieniężnych z działalno-
  ści inwestycyjnej

  I. Wpływy 149 020,88 918 296,00 147 735,50 347 194,49  s trona 11 z 18

  11 / 18
  II. Wydatki 36 250,43 1 329 129,62 36 250,43 415 529,62
  III. Przepływy pieniężne
  netto z działalności inwe-
  stycyjnej (I - II)
  112 770,45 - 410 833,62 111 485,07 - 68 335,13
  C. Przepływy środków
  p ieniężnych z działalno-
  ści finansowej

  I. Wpływy 0,00 640 000,00 - 33 777,03 - 406 538,17
  II. Wydatki 33 358,49 1 360 767,21 25 551,72 - 75 714,78
  III. Przepływy pieniężne
  netto z działalności fi-
  nansowej (I - II)
  - 33 358,49 - 720 767,21 - 59 328,75 - 330 823,39
  D. Przepływy pieniężne
  netto razem
  (A.III+B.III+C.III)
  47 184,11 - 41 471,68 - 25 352,37 12 029,48
  E. Bilansowa zmiana
  stanu środków pienięż-
  nych
  47 184,11 - 41 471,68 - 25 352,37 12 029,48
  F. Środki pieniężne na
  początek okresu
  12 029,48 53 501,16 8 4 565,96 0,00
  G. Środki pieniężne na
  koniec okresu
  59 213,59 12 029,48 59 213,59 12 029,48
  Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale zakładowym
  Pozycja
  Za okres Narastająco Za okres Narastająco
  01.01.2018 -
  31.12.2018
  01.01.2017 -
  30.09.2017
  01.10.2018 -
  3 1.12.2018
  01.10.2017 -
  31.12.2017
  I. Kapitał (fundusz) wła-
  sny na początek okresu
  (BO)
  12 002 999,92 12 998 516,05 11 931 855,74 13 865 691,62
  I.a. Kapitał (fundusz) wła-
  sny na początek okresu
  (BO), po korektach
  12 002 999,92 12 998 516,05 11 931 855,74 13 865 691,62
  II. Kapitał (fundusz) wła-
  sny na koniec okresu (BZ)
  2 308 827,90 12 002 999,92 2 308 827,90 12 002 999,92
  III. Kapitał (fundusz) wła-
  sny, po uwzględnieniu
  proponowanego podziału
  zysku (pokrycia straty)
  2 308 827,90 12 002 999,92 2 308 827,90 12 002 999,92
  s trona 12 z 18

  12 / 18
  Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach
  stosowanych zasad (pol ityki) rachunkowości
  Ogólne zasady polityki prowadzenia ksiąg rachunkowych Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emi-
  tenta
  • stosowanie przyj ętych zasad rachunkowości w sposób ciągły;
  • założenie, że Emitent będzie kontynuował działalnoś ć w dającej się przewidzieć pr zyszłości;
  • ujęcie wszystkich przychodów i kosztów w okresie sprawozdawczym, w którym zostało osią-
  gnięte lub poniesione, niezależnie od terminu ich zapłaty oraz stosowanie zasady współmierności
  przychodów i związanych z nimi kosztów;
  • zasadę ostrożności;
  • nie stosowanie kompensaty sald aktywów i pasywów bądź przychodów z wyjątkiem przypadków
  przewidzianych dla prezentacji niektórych danych np.: różnic kursowych.
  Emitent stosuje zasadę przedstawiania w sprawozdaniu finansowym sald i transakcji zgodnie z ich
  rzec zywistym charakterem i skutkiem ekonomicznym a nie tylko formą prawną.
  Zasady rachunkowości, które zostały omówione poniżej stosuje się w sposób ciągły całego okresu
  sprawozdawczego. W przypadk u podjęcia decyzji o zmianie zasad rachunkowości na inne zmiany te
  bez względu na datę podjęcia decyzji wprowadza się ze skutkiem od pierwszego dnia roku obroto-
  wego.
  Zasady sporządzenia skonsolid owanego sprawozdania finansow ego
  Wyłączeniu podlega wyrażona w cenie nabycia wartość udziałów posiadanych przez Emiten ta i inne
  jednostki objęte konsolidacją w jednostkach zależnych z tą częścią, wycenioną według wartości go-
  dziwej aktywów netto jednostek zależnych, która odpowiada udziałowi Emitenta i innych jednostek
  Grupy Kapitałowej objętych konsolidacją w jednostkach zależnych, na dzień rozpoczęcia sprawowa-
  nia nad nimi kontroli. Wyłączeniu podlegają również w całości:
  a. wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze jednostek
  objętymi konsolidacją,
  b. przychody i koszty operacji gospodarczyc h dokonanych między jednostkami objętymi konsolida-
  cją,
  c. zyski i straty powstałe w wyniku operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami obję-
  tymi konsolidacją, zawarte w wartości aktywów podlegających konsolidacji,
  d. dywidendy naliczone lub wypłacone prz ez jednostki zależne Jednostce Dominującej i innym jed-
  nostkom, objętym konsolidacją
  Grupa kapitałowa Emitenta może nie dokonywać wyłączeń, jeżeli w Grupie wystąpiła sprzedaż akty-
  wów trwałych, zapasów, pod warunkiem, że na sprzedaży spółka nie generowała zy sku lub marża
  była nieznaczna.

  W zakresie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych
  Wartości niematerialne i prawne podlegają umarzaniu i amortyzowaniu metodą liniową przy zasto-
  sowaniu górnych stawek określonych przepisach podatkowych. Wartości niemat e-
  rialne i prawne o wartości mniejszej niż 3.500 złotych są umarzane jednorazowo w miesiącu nabycia
  lub rozpoczęcia pobierania korzyści z wykorzystywania tych praw. w innych kwestiach dotyczących
  wyceny, o ile to możliwe można stosować zasady określone dla środków trwałych.

  W zakresie ewidencji środków trwałyc h
  Środki trwałe w ciągu roku wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wy-
  ceny składników majątku pomniejszonych o dokonywane odpisy amortyzacyjne oraz dokonane od-
  pisy aktuali zujące ich wartość.
  Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową począwszy od następnego miesiąca po przyjęciu środ-
  ków trwałych do używania przy zastosowaniu najwyższych stawek przewidzianych w przepisach po-  s trona 13 z 18

  13 / 18
  datkowych. Możliwe jest w uzasadnionych przypadkac h skracanie lub wydłużanie okresu amortyza-
  cji, jeżeli p rzewidywany okres użytkowania jest dłuższy lub krótszy niż wynikający z zastosowania
  przepisów podatkowych. Odpisów dokonuje się w równych ratach co miesiąc, a gdy środki trwałe są
  użytkowane sezonowo tylko - za okres ich wykorzystania. Wysokość odpisu mie sięcznego sta-
  nowi w takim wypadku iloraz wynikający z przeliczenia rocznej kwoty amortyzacji: przez liczbę mie-
  sięcy w sezonie.
  Amortyzacja niskocennych środków trwałych o wartości nie przekraczającej 3 .500 zł dokonywana
  jest jednorazowo w miesiącu przyjęci a środków trwałych do używania.
  W przypadku zmiany technologii, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą
  utratę wartości dokonuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych odpi sów aktualizujących
  wartość środka trwałego.

  W zakresi e ewidencji środków trwałych w budowie
  Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim
  związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytu łu trwałej utraty warto-
  ści. w uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w bu-
  dowie zalicza się różnice kursowe z wyceny należności i zobowiązań powstałe na dzień bilansowy
  oraz odsetki od zobowiązań finansujących wytw orzenie lub nabycie środków trwałych.

  W zakresie inwes tycji długoterminowych
  Udziały lub akcje, w tym od jednostek podporządkowanych wycenia się według ceny nabycia po-
  mniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
  W zakresie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych
  Aktywa finansowe uznaje się za n abyte, a zobowiązania finansowe za powstałe w przypadku zawar-
  cia przez jednostkę kontraktu, który powoduje powstanie aktywów finansowych u jednej ze
  stron i zobowiązania finansowego albo instrumentu ka pitałowego u drugiej ze stron.

  W zakresie rzeczowych składników aktywów obrotowych
  Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
  nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
  Poszczególne grupy zapasów wyceniane są w następujący sposób:
  a) materiały - w cenie zakupu
  b) półprodukty i produkty w toku - w rzeczywistym koszcie wytworzenie
  c) produkty gotowe - w rzeczywistym koszcie wytworzenie
  d) towary - w cenie zakupu
  Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych sk ładników majątku obrotowego doko-
  nane w zwią zku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość
  do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się
  je odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów wytworzeni a sprzedanych pro-
  duktów lub usług lub kosztów sprzedaży.
  Stosowane metody rozchodu - przyjmuje się, że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po
  cenach (kosztach) tych składników aktywów, które jednostka na jwcześniej nabyła (wytworzyła).

  W zakresie ewidencji należności
  Należności wyceniane są w ciągu roku obrotowego w wartości nominalnej. Należności są wyceniane
  zgodnie z zasadą ostrożności z uwzględnieniem odpisów aktualizujących dotyczących należności
  wąt pliwych.

  W zakresie ewidencji środków pien iężnych
  Krajowe środki pieniężne i kredyty bankowe wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości no-
  minalnej. Środki pieniężne i kredyty w walutach obcych wykazuje się w księgach rachunkowych
  zgodnie z obecnie ob owiązującymi przepisami.  s trona 14 z 18

  14 / 18
  Znajdujące się w k asach środki pieniężne muszą być inwentaryzowane w drodze spisu z natury na
  ostatni dzień każdego roku obrotowego, natomiast zgromadzone na rachunkach bankowych w dro-
  dze uzyskania od banków potwierdzenia ich stanu .

  W zakresie kapitałów (funduszy) własnych
  Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich
  rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.

  W zakresie kapitałów (funduszy) własnych
  Ka pitały (fundusze) własne ujmuje się w księg ach rachunkowych w wartości nominalnej według ich
  rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.
  Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z ak tualizacji
  wyceny oraz nadwyżki wartości em isyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszo-
  nej o koszty tej emisji. Pozostała część kosztów emisji zaliczana jest do kosztów finansowych.
  Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów jes t to kapitał powstały na skutek ak-
  tualizacj i wyceny aktywów trwałych. w przypadku zbycia lub likwidacji składnika majątku odpowied-
  nia część kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny jest przenoszona na kapitał zapasowy. Od-
  pis z tytułu trwałej utraty warto ści aktywów trwałych, których uprzednio pod legał aktualizacji wy-
  ceny pomniejsza kapitał z aktualizacji do wysokości części kapitału, która dotyczy tego składnika ma-
  jątku trwałego.
  Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny zwiększają również skutki przeszacowania inwe-
  stycji zaliczonych do aktywów trwałych powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych.
  Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny zmniejszają do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego
  tytułu kapitał (fundusz) z aktualizacji wy ceny, skutki obniżenia war tości inwestycji uprzednio przesza-
  cowanej, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była rozliczona do dnia wyceny. Skutki obniżenia
  wartości inwestycji w części przekraczającej utworzoną uprzednio część kapitału z aktualizacji z alicza
  się w koszty finans owe okresu sprawozdawczego.

  W zakresie rezerw
  Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wy-
  cenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się od powied-
  nio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależne
  od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.
  Rezerwy tworzone są m.in. na poniższe tytuły:
  a) skutki toczącego się postępowania sądowego i odwo ławczego.

  W zakresie ewidencji zobowiązań
  Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań,
  których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów
  finansowych lub wym iany na instr umenty finansowe, które wycenia się według wartości godziwej.
  Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem
  zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostał e części sald wykazy-
  wane są jako krótkoterminowe.

  W zakresie rozliczeń międzyokresowych - w pasywach
  Rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań
  przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
  Do biernych rozlicz eń międzyokre sowych kosztów zalicza się m.in.:
  a) rezerwę z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi,
  b) wartość wykonanych na rzecz jednostki świadczeń, które nie zostały zafakturowane, a na mocy
  umowy wykonawca nie był zobowiązany do jej zafakturowania.
  s trona 15 z 18

  15 / 18
  W zakres ie ewidencji przychodów
  Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, po-
  mniejszone o należny podatek od towarów i usług ujmowane w okresach, których dotyczą.

  W zakresie ewidencji kosztów
  Spółka prowadzi koszty w układzie p orównawczym.
  Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:
  a) pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie
  m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów n iefi-
  nansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzy-
  mania lub przekazania darowizn;
  b) przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwe-
  stycji, aktualizacji wartości in w estycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi;
  c) koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji,
  nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi;
  d) straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek tr u dnych do przewidzenia zdarzeń nie związa-
  nych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Spółki poza jej działalnością operacyjną.

  W zakresie opodatkowania
  Wynik brutto korygują:
  a) bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych;
  b) aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

  W zakresie podatku dochodowego odroczonego
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzia-
  nej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnym i różnica mi przej-
  ściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenia podstawy obliczenia podatku dochodowego
  oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
  Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego t worzy się w wysokości kwoty podatku docho-
  dowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przej-
  ściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodo-
  wego w przyszłości.
  Rezerwy i aktyw a z tytuł u odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z ka-
  pitałem (funduszem) własnym, odnosi się również na kapitał (fundusz) własny.
  Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w I V kwartale 2018 r.
  wraz z opi sem najwa żniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakte-
  rze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.

  w dniu 28 grudnia 2018 roku zawarte zosta ł y umowy na podstawie których Emitent:
  • naby ł od EBC Incubator sp. z o.o. posiadane przez t ę spó ł k ę pa kiety udzia łó w w jej spó ł kach port-
  felowych ( "Spó ł ki Portfelowe" ) w zamian za cen ę wynosz ą c ą łą cznie 360.002 z ł , przy czym cena
  ta zosta ł a zap ł acona w ca ł o ś ci poprzez potr ą cenie z nale ż no ś ciami przys ł uguj ą cymi Emitentowi
  wobec EBC Incubator sp. z o.o.;
  • u zyska ł w stosunku do EBC Incubator sp. z o.o. roszczenie o zawarcie umowy przyrzeczonej naby-
  cia pozosta ł ych posiadanych przez t ę spó ł k ę pakietów udzia łó w w jej spó ł kach portfelowych
  ( "Spó ł ki Portfelowe" ) w zamian za cen ę wynosz ą c ą równowarto ść zobowi ą za ń E BC Incubator sp.
  z o.o. wobec Emitenta na dzie ń zawarcia umowy przyrzeczonej, przy czym cena ta zosta ł aby za-
  p ł acona w ca ł o ś ci poprzez potr ą cenie z nale ż no ś ciami przys ł uguj ą cymi Emitentowi wobec EBC
  Incubator sp. z o.o.;  s trona 16 z 18

  16 / 18
  • zby ł wszystkie posiadane udzia ł y EBC Incubator sp. z o.o. w zamian za cen ę wynosz ą c ą łą cznie
  408.000 z ł ;
  • naby ł 441 certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez Jeremie Seed Capital Województwa
  Zachodniopomorskiego Fundusz Inwestycyjny Zamkni ę ty w zamian za cen ę wynosz ą c ą łą cznie
  408.0 00 z ł , przy czym cena ta zosta ł a zap ł acona w ca ł o ś ci poprzez potr ą cenie z nale ż no ś ciami
  przys ł uguj ą cymi Emitentowi z tytu ł u zbycia udzia łó w EBC Incubator;
  • naby ł od Ś wi ę tokrzyski Inkubator Technologii S.A. posiadane przez t ę spó ł k ę pakiety udz ia łó w w
  jej spó ł kach portfelowych ( "Spó ł ki Portfelowe" ) w zamian za cen ę wynosz ą c ą łą cznie 670.005 z ł ,
  przy czym cena ta zosta ł a zap ł acona w ca ł o ś ci poprzez potr ą cenie z nale ż no ś ciami przys ł uguj ą-
  cymi Emitentowi wobec Ś wi ę tokrzyski Inkubator Technologii S.A.;
  • uzysk a ł w stosunku do Ś wi ę tokrzyski Inkubator Technologii S.A. roszczenie o zawarcie umowy
  przyrzeczonej nabycia pozosta ł ych posiadanych przez t ę spó ł k ę pakietów udzia łó w w jej spó ł kach
  portfelowych ( "Spó ł ki Portfelowe" ) w zamian za ce n ę stanowi ą c ą równowarto ść zobowi ą za ń
  Ś wi ę tokrzyski Inkubator Technologii S.A. wobec Emitenta na dzie ń zawarcia umowy przyrzeczo-
  nej, przy czym cena ta zosta ł aby zap ł acona w ca ł o ś ci poprzez potr ą cenie z nale ż no ś ciami przys ł u-
  guj ą cymi Emitentowi wobec Ś wi ę tokrzyski Inkubator Technolog ii S.A.;
  • zby ł na rzecz EBC SeedFund Limited, spó ł ki której jedynym wspólnikiem jest Emitent, wszystkie
  posiadane akcje Ś wi ę tokrzyski Inkubator Technologii S.A. w zamian za cen ę wynosz ą c ą łą cznie
  442 .487,74 z ł , przy czym cena ta zosta ł a zap ł acona w ca ł o ś ci poprzez potr ą cenie z zobowi ą zaniami
  Emitenta wobec EBC SeedFund Limited.
  Ponadto w dniu 28 grudnia 2018 roku Emitent zby ł wszystkie posiadane udzia ł y EBC SeedFund Limi-
  ted w zamian za udzia ł w nale ż no ś ciach z tytu ł u przysz ł ego, dalszego zbycia EBC SeedFu nd Limited.

  Dokonanie powy ż szych transakcji mia ł o na celu uporz ą dkowanie aktywów Emitenta. W ich efekcie
  Emitent uzyska ł bezpo ś redni ą kontrol ę nad aktywami ( „ Spó ł ki Portfelowe ” ) , które w ocenie Emite nta
  mog ą w przysz ł o ś ci wygenerowa ć istotne przychody, od zyskuj ą c jednocze ś nie znacz ą c ą cz ęść ś rod-
  ków przekazanych uprzednio na funkcjonowanie EBC Incubator sp. z o.o. i Ś wi ę tokrzyski Inkubator
  Technologii S.A. W wyniku tej transakcji Emitent naby ł ponadto 441 certyfikatów inwestycyjnych Je-
  remie Seed Capital Woj ewództwa Zachodniopomorskiego Fundusz Inwestycyjny Zamkni ę ty, których
  wycena na dzie ń 30 wrze ś nia 2018 roku wynosi ł a 583.002 z ł . Ponadto w efekcie transakcji Emitent
  bardzo istotnie obni ż y ł koszty prowadzenia dzia ł alno ś ci, zwi ą zane z konsolidacj ą wyników f inanso-
  wych w ramach Grupy Kapita ł owej i przede wszystkim z konieczno ś ci ą finansowania dzia ł alno ś ci pod-
  miotów wchodz ą cych w sk ł ad Grupy Kapita ł owej.W efekcie opisanych powy ż ej transakcji Emi tent:
  • uzyska ł bezpo ś redni ą kontrol ę nad aktywami o łą cznej warto ś ci ksi ę gowej 1.030.007 z ł ;
  • pozyska ł aktywa - certyfikaty inwestycyjne - których wycena na dzie ń 30 wrze ś nia 2018 roku wy-
  nosi ł a 583.002 z ł ;
  • nie zwi ę kszy ł stanu swoich zobowi ą za ń .

  Jednocze ś nie Emitent informuje, ż e w efekcie innych prowadzonych równo legle dzia ł a ń , łą czne zo-
  bowi ą zania Emitenta, na ostatni dzie ń raportowanego okresu wynosz ą 239.105,23 z ł .

  Emitent wyja ś nia, ż e transakcje opisane powyżej stanowi ą element szerszych dzia ł a ń , maj ą cych na
  celu uporz ą dkowanie stanu aktywów Emitenta i optymali zacj ę kosztow ą prowadzonej dzia ł alno ś ci,
  celem uzyskania w najbli ż szym okresie oczekiwanego zwrotu z poczynionych w poprzednich okresach
  inwestycji.

  Powy ż sze oznacza jednocze ś nie, ż e w dniu 28 grudnia 2018 roku przesta ł a istnie ć Grupa Kapita ł owa
  Emitent w dotychczasowym kszta ł cie.
  s trona 17 z 18

  17 / 18
  Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników
  finan sowych na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwar-
  talnym.
  Emitent nie publikował prognoz.
  Opis stanu realizac ji działań i inwestycji S półki oraz harmonogram ich realizacji, o których
  mowa w § 10 pkt.13 a załącznika nr 1 do R e gulaminu A lternatywnego S ystemu O brotu
  Nie dotyczy. Dokumenty informacyjne Emitenta z dnia 14 sierpnia 2015 roku oraz 24 sierpnia 2012 roku
  nie zawierały informacji o których mowa w §10 pkt 13a Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego
  Systemu Obrotu
  Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w
  szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzen ie rozwiązań innowacyjnych .
  Emitent w dniu 2 sierpnia 2017 roku (Raport bieżący ESPI 33/2017), uzyskał informację o podpisaniu
  umowy pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) a Smart - Lab sp. z o.o. z siedzibą
  w Krakowie („Smart - Lab”). Przedmiotem umowy jest realizacja przez Smart - Lab projektu pod nazwą
  „Utworzenie centrum akceleracyjnego mającego na celu podnoszenie kompetencji programistów przy
  równoczesnym dążeniu do rozwiązywania problemów społecznych lub gospodarczych przy wykorzysta-
  niu zaawan sowanych kompetencji cyfrowy ch” („Projekt”).

  Zgodnie z umową NCBR przyznało na realizacje Projektu dofinansowanie w kwocie 9.048.592,80 zł. Pro-
  jekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020 Działanie 3.3 e - Pio-
  nier - wsparc ie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów spo-
  łecznych lub gospodarczych, prowadzonego przez NCBR. Całkowita wartość (budżet) Projektu
  to 11.310.741 zł, a wkład własny Smart - Lab to 2.262.148,20 zł.

  Smart - Lab jest spółk ą celową powołaną do realiza cji Projektu. Udziałowcami Smar - Lab są KSI.pl sp. z o.o.
  z siedzibą w Krakowie oraz Emitent, którzy posiadają po 50 proc. udziałów.
  Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji
  Emitent n ie tworzy Grupy Kapitałowej
  Struktura akcjonariatu S półki ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekaza-
  nia raportu, co najmniej
  głosów na walnym zgromadzeniu
  Akcjonariat
  Struktura kapitału zakładowego na dzień sporządzenia niniejszego ra portu przedstawia się następ u-
  jąco:
  Lp. Seria akcji
  Liczba akcji
  (w szt.)
  Udział w kapitale za-
  kładowym (w proc.)
  Udział w głosach
  (w proc.)
  1. A 2.000.000 12,5 12,5
  2. B 1.000.000 6,25 6,25  s trona 18 z 18

  18 / 18
  3. C 9.000.000 56,25 56,25
  4. D 4.000.000 25 25
  Razem 16.000.000 100 1 00

  Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego raportu, ze wskazaniem akcjonariuszy po-
  siadających co najmniej 5 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu, przedstawia się następująco:

  Lp. Oznaczenie akcjonariusza Liczba akcji
  Udział w kapitale
  za kładowym
  Udział w gło-
  sach
  1. ERNE Ventures S.A. 2.341.484 14,63 14,63
  2. Innovation Solutions sp. z o.o. 1.200.000 7,50 7,50
  3. FUND2 ZEN Capital One 893.122 5,58 5,58
  4. Jacek Krzyżaniak 824.519 5,15 5,15
  5. Pozostali 10.740.875 67,14 67,14
  R azem 16.000.000 100 100

  Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne
  etaty.
  EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A . w I V kwartale 2018 roku zatrudnia ła 3 osoby w
  przeliczeniu na pełne etaty 2,82 .
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:EBC Solicitors SA
ISIN:PLEBCSL00011
NIP:525 23 82 713
EKD: 69.10 działalność prawnicza
Adres: ul. Grzybowska 4 lok. U9B 00-131 Warszawa
Telefon:+48 22 4192070
www:www.ebcsolicitors.pl
Komentarze o spółce EBC SOLICITORS
2020-06-04 05-06-09
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649