Raport.

EBC SOLICITORS SA (21/2018) Informacja o zmianie struktury aktywów Emitenta

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd EBC Solicitors S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 28 grudnia 2018 roku zawarte zostały umowy na podstawie których Emitent:
• nabył od EBC Incubator sp. z o.o. posiadane przez tę spółkę pakiety udziałów w jej spółkach portfelowych ("Spółki Portfelowe") w zamian za cenę wynoszącą łącznie 360.002 zł, przy czym cena ta została zapłacona w całości poprzez potrącenie z należnościami przysługującymi Emitentowi wobec EBC Incubator sp. z o.o.;
• uzyskał w stosunku do EBC Incubator sp. z o.o. roszczenie o zawarcie umowy przyrzeczonej nabycia pozostałych posiadanych przez tę spółkę pakietów udziałów w jej spółkach portfelowych ("Spółki Portfelowe") w zamian za cenę wynoszącą równowartość zobowiązań EBC Incubator sp. z o.o. wobec Emitenta na dzień zawarcia umowy przyrzeczonej, przy czym cena ta zostałaby zapłacona w całości poprzez potrącenie z należnościami przysługującymi Emitentowi wobec EBC Incubator sp. z o.o.;
• zbył wszystkie posiadane udziały EBC Incubator sp. z o.o. w zamian za cenę wynoszącą łącznie 408.000 zł;
• nabył 441 certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez Jeremie Seed Capital Województwa Zachodniopomorskiego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w zamian za cenę wynoszącą łącznie 408.000 zł, przy czym cena ta została zapłacona w całości poprzez potrącenie z należnościami przysługującymi Emitentowi z tytułu zbycia udziałów EBC Incubator;
• nabył od Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. posiadane przez tę spółkę pakiety udziałów w jej spółkach portfelowych ("Spółki Portfelowe") w zamian za cenę wynoszącą łącznie 670.005 zł, przy czym cena ta została zapłacona w całości poprzez potrącenie z należnościami przysługującymi Emitentowi wobec Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A.;
• uzyskał w stosunku do Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. roszczenie o zawarcie umowy przyrzeczonej nabycia pozostałych posiadanych przez tę spółkę pakietów udziałów w jej spółkach portfelowych ("Spółki Portfelowe") w zamian za cenę stanowiącą równowartość zobowiązań Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. wobec Emitenta na dzień zawarcia umowy przyrzeczonej, przy czym cena ta zostałaby zapłacona w całości poprzez potrącenie z należnościami przysługującymi Emitentowi wobec Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A.;
• zbył na rzecz EBC SeedFund Limited, spółki której jedynym wspólnikiem jest Emitent, wszystkie posiadane akcje Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. w zamian za cenę wynoszącą łącznie 442.487,74 zł, przy czym cena ta została zapłacona w całości poprzez potrącenie z zobowiązaniami Emitenta wobec EBC SeedFund Limited.

Ponadto w dniu 28 grudnia 2018 roku Emitent zbył wszystkie posiadane udziały EBC SeedFund Limited w zamian za udział w należnościach z tytułu przyszłego, dalszego zbycia EBC SeedFund Limited.

Dokonanie powyższych transakcji miało na celu uporządkowanie aktywów Emitenta. W ich efekcie Emitent uzyskał bezpośrednią kontrolę nad aktywami (Spółki Portfelowe), które w ocenie Emitenta mogą w przyszłości wygenerować istotne przychody, odzyskując jednocześnie znaczącą część środków przekazanych uprzednio na funkcjonowanie EBC Incubator sp. z o.o. i Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. W wyniku tej transakcji Emitent nabył ponadto 441 certyfikatów inwestycyjnych Jeremie Seed Capital Województwa Zachodniopomorskiego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, których wycena na dzień 30 września 2018 roku wynosi 583.002 zł. Ponadto w efekcie transakcji Emitent bardzo istotnie obniżył koszty prowadzenia działalności, związane z konsolidacją wyników finansowych w ramach Grupy Kapitałowej i przede wszystkim z koniecznością finansowania działalności podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.

W efekcie opisanych powyżej transakcji Emitent:
• uzyskał bezpośrednią kontrolę nad aktywami o łącznej wartości księgowej 1.030.007 zł;
• pozyskał aktywa - certyfikaty inwestycyjne - których wycena na dzień 30 września 2018 roku wynosi 583.002 zł;
• nie zwiększył stanu swoich zobowiązań.

Jednocześnie Emitent informuje, że w efekcie innych prowadzonych równolegle działań, łączne zobowiązania Emitenta, na dzień sporządzenia niniejszego raportu, wynoszą nie więcej niż 560.000 zł

Emitent wyjaśnia, że transakcje opisane w niniejszym raporcie stanowią element szerszych działań, mających na celu uporządkowanie stanu aktywów Emitenta i optymalizację kosztową prowadzonej działalności, celem uzyskania w najbliższym okresie oczekiwanego zwrotu z poczynionych w poprzednich okresach inwestycji.
Powyższe oznacza jednocześnie, że w dniu 28 grudnia 2018 roku przestała istnieć Grupa Kapitałowa Emitent w dotychczasowym kształcie.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:EBC Solicitors SA
ISIN:PLEBCSL00011
NIP:525 23 82 713
EKD: 69.10 działalność prawnicza
Adres: ul. Grzybowska 4 lok. U9B 00-131 Warszawa
Telefon:+48 22 4192070
www:www.ebcsolicitors.pl
Komentarze o spółce EBC SOLICITORS
2020-06-04 05-06-28
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649