Raport.

EBC SOLICITORS SA (30/2018) Raport okresowy za III kwartał 2018 roku EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna

Zarząd EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za III kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  S konsolidowany i jednostkowy
  r aport kwartalny
  EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A.
  za okres
  01. 07 .2018 - 30 . 0 9 .201 8

  Warszawa, dnia 14 listopad 2018 roku
  s trona 2 z 26

  2 / 26
  Spis treści
  I. WYBRANE DANE FINANSO WE ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 4
  1. WYBRANE SKONSOLIDOWA NE DANE FINANSOWE ................................ ................................ ................................ 4
  2. KOMENTARZ ZARZĄDU EB C SOLICITORS ALTERNA T YWA SPÓŁKA INWESTYCY JNA S.A. NA
  TEMAT CZYNNIKÓW I ZD ARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚ CI O NIETYPOWYM CHAR AKTERZE, KTÓRE
  MIAŁY WPŁYW NA WYNIK I GRUPY KAPITAŁOWEJ EBC SOLICITORS W III KWARTALE 2018 R. ........ 5
  3. WY BRANE JEDNOSTKOWE DA NE FINANSOWE ................................ ................................ ................................ .......... 5
  4. KOMENTARZ ZARZĄDU EB C SOLICITORS ALTERNA TYWA SPÓŁKA INWESTYC YJNA S.A. NA
  TEMAT CZYNNIKÓW I ZD ARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚ CI O NIETYPOWYM CHAR AKTERZE, KTÓRE
  MIAŁY WPŁYW NA WYNIKI EBC SOLICITORS W III KW. 2018 R. ................................ ................................ ........... 6
  II. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W II I KWARTALE 2018 ROKU ................................ .............. 6
  5. PODSTAW OWE INFORMACJE O SPÓ ŁCE ................................ ................................ ................................ .......................... 6
  5.1. I NFORMA CJE PO DSTAWOWE ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 6
  5.2. Z ARZĄD ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 6
  5.3. R ADA N ADZORCZA ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .... 7
  5.4. A KCJONARIAT ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 7
  6. ZWIĘZŁA CHARAKTERYST YKA ISTOTNYCH DOKONA Ń LUB NIEPOWODZEŃ EM ITENTA ORAZ
  GRUPY K APITAŁOWEJ EMITENTA W III KWARTALE 2018 R. WRAZ Z OPISEM NAJ WAŻNIEJSZYCH
  CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O N IETYPOWYM CHARAKTERZ E, MAJĄCYCH
  WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI. ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 8
  7. OPIS STANU REA LIZACJI DZIAŁAŃ I IN WESTYCJI EMITENTA OR AZ GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ
  HARMONOGRAMU ICH REA LIZACJI O KTÓRYCH EM ITENTA INFORMOWAŁ W DOKUMENCIE
  INFORMACYJNYM. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 8
  8. STANOWISKO ZARZĄDU O DNOŚNIE MOŻLIWO ŚCI ZREALIZOWANIA PU BLIKOWANYCH
  PROGNOZ WYNIKÓW FINA NSOWYCH NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW
  ZAPREZENTOWANYCH W N INIEJSZYM RAPORCIE K WARTALNYM. ................................ ............................... 8
  9. INICJATYWY NASTAWION E NA WPROWADZENIE RO ZWIĄZA Ń INNOWACYJNYCH W
  PRZEDSIĘBIORSTWIE. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 8
  10. OPIS ORGANIZACJI GRU PY KAPITAŁOWEJ EMITE NTA, ZE WSKAZANIEM J EDNOSTEK
  PODLEGAJĄCYCH KONSOL IDACJI. ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 9
  11. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDN IONYCH PRZEZ EMITENT A, W
  PRZELICZENIU NA PEŁN E ETATY. ................................ ................................ ................................ ................................ ... 10
  III. SKONSOLIDOWANE KWART ALNE SKRÓCONE SPRAWO ZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ
  2018 R. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ . 11
  12. SKONSOLIDOWANY BILAN S ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 11
  13. SKONSOLIDOWANY RACHU NEK ZYSKÓW I STRAT ................................ ................................ ................................ 12
  14. SKONSOLIDOWANY RACHU NEK PRZEPŁYWÓW PIENI ĘŻNYCH ................................ ................................ .... 15
  15. SKONSOLIDOWANE ZESTA WIENIE ZMIAN W KAPIT ALE WŁASNYM ................................ ........................... 16
  IV. JEDNOSTKOWE KWARTALN E SKRÓCONE SPRAWOZDA NIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2018 R.
  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 17
  16. JEDNOSTKOWY BILANS ................................ ................................ ................................ ................................ .......................... 17
  17. JEDNOS TKOWY RACHUNEK ZYSKÓ W I STRAT ................................ ................................ ................................ ......... 18
  18. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻN YCH ................................ ................................ .............. 20
  19. JEDNOSTKOWE ZESTAWIE NIE ZMIAN W KAPITALE ZAKŁADOWYM ................................ .......................... 21
  V. INFORMACJE O ZASADAC H PRZYJĘTYCH PRZY SP ORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE
  O ZMIANACH STOSOWANY CH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI ................................ ........................ 21
  s trona 3 z 26

  3 / 26
  Szano wni Państwo,
  przekazuję na Państwa ręce raport EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. prezentujący wyniki
  finansowe oraz najważniejsze fakty dotyczące działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w I I I kwartale 2018
  roku.
  Grupa EBC Solicitors w wyn iku m.in. działań podjętych w końcówce 2017 roku ukierunkowana została na
  podmiot operujący w zakresie inwestycji seed i start - up. EBC Solicitors zakładała, że spółki portfelowe będą
  osiągać gotowość do dokonania wyjść kapitałowych po mniej więcej 3 - 5 la tach istnienia , co z kolei ma istotny
  wpływ na prezentowane wyniki finansowe w okresach między wyjściami z inwestycji. W ramach grupy
  funkcjonują trzy podmioty zależne – zarządcze: EBC Inkubator, Świętokrzyski Inkubator Technologii i EBC
  Seedfund Limited , poprzez które EBC Solicitors posiada udziały w inwestycjach.
  Działania podjęte w II i III kwartale br. skoncentrowane były na przeglądzie przez nowy Zarząd posiadanych
  aktywów oraz wsp ólnie z zarządami spółek portfelowych , planów ich rozwoju celem wypracow ania optymalnej
  strategii działań w nadchodząc ych kwartałach .
  W ramach odbywającego się w III kwartale 2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EBC Solicitors,
  przedłożyłem akcjonariuszom uchwałę dot. podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta uzasadniając s woją
  decyzję potrzebą pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków na finasowanie działalności, a tym samym
  utrzymanie obecnej struktury Grupy do czasu możliwie najkorzystniejszych wyjść z posiadanych już aktywów.
  W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwał a nie została podjęta.
  W konsekwencji podjętych decyzji jako Zarząd uważam , iż obecna struktura Grupy jest nieadekwatna do etapu
  rozwoju EBC Solicitors. Posiadane podmioty zależne ( EBC Inkubator, Świętokrzyski Inkubator Technologii i
  EBC Seedfund Limited) nie tylko stanowią istotny koszt funkcjonowania Grupy , pomniejszając możliwości
  inwestycyjne , ale także zmniejszają przejrzystość podejmowanych działań. W bieżącym kwartale EBC Solicitors
  jako główny udziałowiec planuje zainicjować procedurę likwidacji EBC Inkubator i Świętokrzyski Inkubator
  Technologii . Celem prowadzonych prac będzie zgromadzenie istotnych spółek portfelowych bezpośrednio pod
  EBC Solicitors, odcięcie kosztów zarządzania spółkami portfelowymi przez podmioty pośrednie, zwiększenie
  możliwości inwestycyjnych, poprawa transparentności struktury.
  Spójnie do prowadzonych prac związanych z inkubatorami, EBC Solicitors w najbliższych okresach planuje
  wyjścia z inkubowanych inwestycji. W III kwartale 2018 roku Tonemine sp z oo (spółka portfelowa EBC In-
  cubator) przeprowadziła udaną kampanię crowdfunding’u udziałowego pozyskując środki na nowe cele roz-
  woj owe. EBC Solicitors poprzez EBC Incubator posiada 49% udziałów w Tonemine sp z oo.. Inwestorzy
  objęli nowe udział przy wycenie spółki pre - money 2,5 ml n. Tonemine sp z oo jest spółką produkującą głośniki
  i zwrotnice wykorzystujące jeden z najbardziej zaawansowanych systemów akustycznych – Loudsoft. Techno-
  logia ta jest wykorzystywana przez najważniejsze firmy branży audio – od Apple po Seas’a . Jest to jed yna polska
  firma, która zaimplementowała to innowacyjne narzędzie. Emitent zakłada , iż spółka zadebiutuje na rynku
  NewConnect w II kwartale 2019 roku.
  Z wyrazami szacunku
  Eryk Nyckowski
  Prezes Zarządu
  EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A .  s trona 4 z 26

  4 / 26
  I. Wy brane dane finansowe
  1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe
  Grupa EBC Solicitors S.A.
  01.01.2018 -
  30.09.2018
  01.01.2017 -
  30.09.2017
  01.07.2018 -
  30.09.2018
  01.07.2017 -
  30.09.2017
  Suma bilansowa 28 231 144,96 33 659 786,49 28 231 144,96 33 659 786,49
  Kapitał własny 8 982 870,82 12 706 737,94 8 982 870,82 12 706 737,94
  Aktywa trwałe, w tym: 20 261 692,72 25 073 282,58 20 261 692,72 25 073 282,58
  Długoterminowe aktywa f i-
  nansowe
  13 160 837,88 16 472 682,27 13 160 837,88 16 472 682,27
  Należności długoterminowe
  - 323 044,35 - 323 044,35
  Aktywa obroto we, w tym: 7 969 452,24 8 586 503,91 7 969 452,24 8 586 503,91
  Krótkoterminowe aktywa fi-
  nansowe, w tym:
  3 054 890,66 2 628 281,53 3 054 890,66 2 628 281,53
  Śr odki pieniężne i inne ak-
  tywa pieniężne
  86 086,77 31 833,44 86 086,77 31 833,44
  Należności krótkotermi-
  nowe
  4 731 132,94 5 885 466,15 4 731 132,94 5 885 466,15
  Zobowiązania długotermi-
  nowe
  2 124 512,60 2 124 512,60 2 124 512,60 2 124 512,60
  Zobowiązania krótkotermi-
  nowe
  959 108,58 2 290 461,16 959 108,58 2 290 461,16
  Przychody netto ze sprze-
  daży
  135 500,78 1 037 420,10 38 988,04 324 242,63
  Zysk/strata na działalności
  operacyjnej
  - 259 864,64 2 274 887,17 - 32 5 46,09 - 212 978,51
  Zysk/strata brutto - 974 530,75 942 246,31 - 239 721,97 766 950,89
  Zysk/strata netto - 958 717,11 581 169,22 - 239 721,97 703 501,07
  s trona 5 z 26

  5 / 26
  2. Komentarz Zarzą du EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. na temat czynników i
  zdarz eń, w szczególności o nietypowym charakterze, które miały wpływ na wyniki Grupy
  Kapitałowej EBC Solicitors w I I I kwartale 2018 r.
  W I I I kwartale 2018 r. Grupa E BC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A . zaksięgowała 38,9 tys. zł
  skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży, odnotowując 32,5 tys. zł straty z działalności operacyjnej
  oraz 239,7 tyś. zł straty netto.
  S uma bil ansowa Grupy na dzień 3 0 wrześn ia 2018 r. wynosiła 28, 2 mln z ł , wobec kap itałów własnych wyno-
  szących 8,9 mln zł.
  Spadek skonsolidowanych przychodów w I I I kw. 2018 r. Grupy wynikał z działań rozpoczętych w ubiegłym
  roku i związanych z przeglądem spółek portfelowych oraz wy jść z podmiotó w które Spółka opisywała w ra-
  portach o kresowych i informowała w raportach bieżących .
  3. Wybrane jednostkowe dane finansowe
  EBC Solicitors Alternatywa
  Spółka Inwestycyjna S.A.
  01.01.2018 -
  30.09.2018
  01.01.2017 -
  30.09.2017
  01.07.2018 -
  30.09.2018
  01.01.2017 -
  30 .09.2017
  Suma bilansowa 13 100 222,71 16 619 734,88 13 100 222,71 16 619 734,88
  Kapitał własny 11 931 855,74 13 865 691,62 11 931 855,74 13 865 691,62
  Aktywa trwałe, w tym: 8 902 430,44 11 921 728,63 8 902 430,44 11 921 728,63
  Długoterminowe aktywa fin an-
  sowe
  8 755 451,65 11 295 697,37 8 755 451,65 11 295 697,37
  Należności długoterminowe 0,00 323 044,35 0,00 323 044,35
  Aktywa obrotowe, w tym: 4 197 792,27 4 698 006,25 4 197 792,27 4 698 006,25
  Krótkoterminowe aktywa finan-
  sowe, w tym:
  2 691 169,87 2 46 9 107,59 2 691 169,87 2 469 107,59
  Środki pieniężne i inne aktywa
  pieniężne
  84 565,96 0,00 84 565,96 0,00
  Należności krótkoterminowe 1 323 642,78 2 156 810,58 1 323 642,78 2 156 810,58
  Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zobowiązania krótko terminowe 999 143,14 2 281 832,66 999 143,14 2 281 832,66
  Przychody netto ze sprzedaży 129 350,78 840 692,58 38 988,04 264 849,17
  Zysk/strata na działalności ope-
  racyjnej
  - 173 282,80 - 223 045,60 - 32 546,09 - 73 609,30
  Zysk/strata brutto - 71 144,18 991 286 ,93 4 523,23 - 58 495,35  s trona 6 z 26

  6 / 26
  Zysk/strata netto - 71 144,18 819 140,93 4 523,23 - 79 777,35
  4. Komentarz Zarządu EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A . na temat czynników i
  zdarzeń , w szczególności o nietypowym charakterze, które miały wpływ na wyniki EBC
  Solicitors w I I I kw. 2018 r.
  W I I I kw. 2018 r. EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A . osiągnęła 38,9 tys. zł przychodów net to
  ze sprzedaży, odnotowując 32,5 tys. zł straty z działalności operacyjnej oraz 4,5 tyś. zysku netto.
  Suma bilanso wa Spółki na koniec I I I kwartał u 2018 r. wynosiła 13,1 mln zł, wobec 11,9 mln zł kapitałów
  własnych Spółki.
  I I I kwarta ł 2018 r. jest kolejnym z rzędu okresem , w którym Emitent zredukował zobowiązania
  krótkoterminowe, przy czym 55% zobowiązań stanowi ą zobow iązania wobec jednostek powiązanych.
  Niski poziom przychodów I I I kw. 2018 r. wynika z działań rozpoczętych w ubiegłym roku i związanych z
  przeglądem spółek portfelowych oraz zakończeniem działalności autoryzowanego doradcy rynku NewCon-
  nect oraz Catalyst o czym spółka informowała w raportach okresowych i raportach bieżących.


  II. S pr aw ozdanie Zarządu z działalności w I I I kwartale 2018 roku
  5. Podstawowe informacje o Spółce
  5.1. Informacje podstawowe
  Firma: EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A.
  Forma pr awna: spółka akcyjna
  Kraj siedziby: Polska
  Siedziba: Warszawa
  Adres: ul. Grzybowska 4 lok. U9B , 00 - 131 Warszawa
  Tel.: + 48 22 419 20 70
  Faks: + 48 22 419 20 69
  Internet: www.ebcsolicitors.pl
  E - mail: [email protected]
  KRS: 0000396780
  REGON: 140778886
  NIP: 525 23 82 713
  EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A . jest niezależną polską firmą inwestycyjną, specjalizującą
  się w inwestycjach w innowacyjne przedsięwzięcia biznesowe na wczesnym etapie biznesu. Spółka jest podmio-
  tem dominującym Grupy EBC Solicitors, której aktywność biznesowa koncentruje się na inwestycjach .
  5.2. Zarząd
  Na dzień 30.09.2018 jaki i na dzień sporządzenia raportu skład Za rządu Emitenta :  s trona 7 z 26

  7 / 26
  1/ Eryk Nyckowski – Prezes Zarządu
  5.3. Rada Nadzorcza
  Na dzień 30.09.2018 jaki i na dzień sporządzenia raportu w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzili :
  1/ Maciej Twaróg – członek Rady Nadzorczej
  2/ Piotr Gniadek – członek Rady Nadzorczej
  3/ Bartłomiej Twaróg – członek Rady Nadzorczej

  5.4. Akcjonariat
  Struktura kapitału zakładowego na dzień sporządzenia niniejszego rapo rtu przedstawia się następująco :
  Lp. Seria akcji
  Liczba akcji
  (w szt.)
  Udział w kapitale za-
  kładowym (w proc.)
  Udział w głosach
  (w proc.)
  1. A 2.000.000 12,5 12,5
  2. B 1.000.000 6,25 6,25
  3. C 9.000.000 56,25 56,25
  4. D 4.000.000 25 25
  Razem 16 .000.000 100 100


  S truktur a akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego raportu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających
  c o najmniej 5 p roc. głosów na Walnym Z gromadzeniu , przedstawia się następująco:

  Lp. Oznaczenie akcjonariusza Liczba akcji
  Udział w kapitale
  zakładowym
  Udział w gło-
  sach
  1.
  ERNE Ventures S.A. 2 .341 .484 14,63 14,63
  2.
  Innovation Solutions sp. z o.o. 1 .200 .000 7,50 7,50
  3. FUND2 ZEN Capital One 893 .122 5,58 5,58
  4.
  Pozostali 11 .565 .394 72,28 72,28
  Razem
  16 .000 . 000 100 100
  s trona 8 z 26

  8 / 26
  6. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta oraz Grupy Kapitałowej
  Emitenta w I I I kwartale 2018 r. wraz z opi sem naj ważniejszych czynników i zdarzeń, w
  szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.
  W III kwartale 2018 roku Emitent jak i Grupa Kapitałowa nie dokonał y istotnych wyjść z posiadanych inwe-
  stycji.
  W dniu 5 września 2018 Emitent nabył 237.873 akcje spółki Rechain S.A. reprezentujących 18,39 proc.
  kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 237 873 głosów, reprezentujących 14,95 proc. głosów
  na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
  7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta o raz Grupy Kapitałowej o raz harmonogramu
  ich realizacji o których Emitenta informował w dokumencie informacyjnym.
  Nie dotyczy. Dokumenty informacyjne Emitenta z dnia 14 sierpnia 2015 roku oraz 24 sierpnia 2012 roku nie
  zawierały informacji o których mowa w §10 pkt 13a Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu
  Obrotu.
  8. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników
  finansowych na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie
  kwartalnym.
  Emitent nie publikował prognoz .
  9. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.
  Emitent w dniu 2 sierpnia 2017 roku (Raport bieżący ESPI 33/2017), uzyskał informację o podpisaniu umowy
  pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Roz woju („NCBR”) a Smart - Lab sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
  („ Sma rt - Lab” ). Przedmiotem umowy jest realizacja prze z Smart - Lab projektu pod nazwą „ Utworzenie centrum
  akceleracyjnego mającego na celu podnoszenie kompetencji programistów przy równoczesnym dążeniu d o roz-
  wiązywania problemów społecznych lub gospodarczych przy wykorzystaniu zaawa nsowanych kompetencji cy-
  frowych” („Projekt” ).
  Zgodnie z umową NCBR przyznało na realizacje Projektu dofinansowanie w kwocie 9.048.592,80 zł. Projekt
  realizowany jest w ramach P rogramu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020 Działanie 3.3 e - Pionier -
  wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub
  gospodarczych, prowadzonego przez NCBR. Całkowita wartość (budżet) Projektu to 1 1.310.741 zł, a wkład
  własny Smart - Lab to 2.262.148,20 zł.
  Smart - Lab jest spółką celową powołaną do realizacji Projektu. Udziałowcami Smar - Lab są KSI.pl sp. z o.o. z
  siedzibą w Krakowie oraz Emitent, którzy posiadają po 50 proc. udziałów.
  Udział Emitenta w Projekcie stanowi przejaw konsekwentnej realizacji przez Emitenta strategii rozwoju dzia-
  łalności inwestycyjnej z wykorzystaniem środków unijnych.  s trona 9 z 26

  9 / 26
  10. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających
  konsolidacji.
  W skład Grup y Kapitałowej Emitenta wchodzą następujące pod mioty zależne :
  1. EBC Incubator sp. z o. o .;
  2. EBC SeedFund Limited;
  3. Świętokrz yski Inkubator Technologii S.A.
  EBC Incubator sp. z o.o. - informacje podstawowe
  Emitent aktualnie posiada 100 udziałów EBC Incubator sp. z o.o., reprezentujących 100 proc. kapitału zakła-
  dowego oraz 100 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki .
  EBC Incubator sp. z o.o . jest spółką prowadzącą działalność doradczą i inwestycyjną w formule inkubatora
  przedsiębiorczości.
  W dniu 31 gru dnia 2015 r. zakończono projekty realizowane przez EBC Incubator sp. z o.o., na które pozy-
  skano dofinansowanie w ramach działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej, Program Operacyjny In-
  nowacyjna Gospodarka 2007 - 2013. Na dzień sporz ądzenia niniejs zego raportu , EBC Incubator sp. z o.o. po-
  siada udziały w 12 spółkach portfelowych.
  Zarząd
  1/ Grzegorz Konrad – Prezes Zarządu
  Adres Ul. Tytusa Chałubińskiego 42/12, 25 - 619 Kielce
  Telefon +48 41 341 72 97
  e - mail [email protected]
  WWW www.ebcincubator.pl
  NIP 718 - 208 - 50 - 45
  REGON 200222349
  KRS 0000312954

  EBC Seedfund Limited - informacje podstawowe
  EBC Seedfund Limited jest wehikułem inwestycyjnym służącym do zwolonej prawnie optymalizacji podatko-
  wej, za pomocą którego Emitent prowadzi wybrane inwestycje kapitałowe, w szczególności w podmioty na
  wczesnym etapie rozwoju.
  Dyrektorzy
  1/ Lexact Limited  s trona 10 z 26

  10 / 26
  Adres 30 Vyzantiou Street, 2 nd Floor, Flat/Office 22, Strovolos , P.C. 2064, Nikozja, Cypr
  Nr wpisu HE 2767 21
  Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. - informacje podstawowe
  W wyniku transakcji zakupu akcji Świętokrzyskiego Inkubatora Technologii S.A , zawartej w ostatnim kwartale
  2016 roku , udział Grupy EBC Solicito rs w kapitale zakładowym tej spółki wzrósł do 54,82 proc., podczas gdy
  udział głosach na walnym zgromadzeniu tej spółki wzrósł do 68,53 proc. (750.000 akcji reprezentujących 20
  proc. kapit ału zakładowego to akcje własne ) .
  Świętokrzyski Inkubator Technologi i S.A. jest spółką prowadzącą działalność doradcz ą i inwestycyjną w for-
  mule inkubatora przedsiębiorczości.
  W dniu 31 grudnia 2015 r. zakończ ono projekty realizowane przez Ś więtokrzyski Inkubator Technolog ii S.A .,
  na które pozyskano dofinansowanie w ramach działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej, Program
  Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013. Na dzień sporz ądzenia niniejszego raportu , Świętokrzyski
  Inkubator Technologii S.A. posiada udziały w 12 spółkach portfelowych.
  Zarząd
  1/ Adam Osińsk i – Prezes Zarządu
  Adres Ul. Tytusa Chałubińskiego 42/12, 25 - 619 Kielce
  Telefon +48 41 341 72 97
  e - mail [email protected]
  WWW www.switsa.pl
  NIP 718 20 85 039
  REGON 200222332
  KR S 0000385208

  11. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.
  EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A . w I I I kwartale 2018 roku zatrudnia ła 3 osoby w przeli-
  czeniu na pełne etaty 2,82 , natomiast w r amach Grupy Kapitałowej Emite n ta zatrudnionych było łącznie 19
  osób w przeliczeniu na pełne etaty 17,75 .
  Poza tym Emitent i spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej stale współpracują ze specjalistami z zakresu
  prawa (adwokaci) na podstawie umów cywilnop rawnych.
  s trona 11 z 26

  11 / 26
  III. Skonsolidowane kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2018 r.
  12. Skonsolidowany bilans
  Pozycja
  Stan na dzień
  30.09.2018
  Stan na dzień
  30.09.2017
  Aktywa
  A. Aktywa trwałe 20 261 692,72 25 073 282,58
  I . Wartości niematerialne i prawne 3 533 216,41 3 817 114,98
  II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych
  3 535 716,96 4 399 341,45
  III. Rzeczowe aktywa trwałe 4 716,19 16 973,48
  IV. Należności długoterminowe - 323 044,35
  V. Inwestycje długoterminowe 13 160 837,88 16 472 682,27
  VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
  27 205,28 44 126,05
  B. Aktywa obrotowe 7 969 452,24 8 586 503,91
  I. Zapasy 88 736,02 -
  II. Należności krótkoterminowe 4 731 132,94 5 885 466,15
  III. Inwestycje krótkoterminowe 3 054 890,66 2 628 281,53
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
  94 692,62 -
  Aktywa razem 28 231 144,96 33 659 786,49

  Pasywa
  A. Kapitał (fundusz) własny 8 982 870,82 12 706 737,94
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1 600 000,00 1 600 000,00
  II. Kapitał (fundusz) za pasowy 11 446 550,69 11 446 550,69
  III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - -
  IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - -  s trona 12 z 26

  12 / 26
  VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych - 3 039 328,00 - 880 383,32
  VII. Zysk (strata) netto - 958 717,11 581 169,22
  VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
  (wi elkość ujemna)
  - -
  B. Kapitał mniejszości - -
  C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowa-
  nych
  - -
  D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19 248 274,13 20 953 048,54
  I. Rezerwy na zobowiązania 664 510,51 927 626,20
  II. Zobowiązania długoterminowe 2 124 512,60 2 124 512,60
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 959 108,58 2 290 461,16
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 15 500 142,44 15 610 448,58
  Pasywa razem 28 231 1 44,96 33 659 786,49
  13. Skonsolidowany rachunek zysków i strat

  od 01.01.2018r.
  do 30.09.2018 r.
  od 01.01.2017 r.
  do 30.09.2017 r.
  od 01.07.2018r. do
  30.09.2018 r.
  od 01.07.2017 r.
  do 30.09.2017 r.
  A. Przychody netto ze sprze-
  daży i zrównane z nimi,
  w tym:
  135 500,78 1 037 420,10 38 988,04 324 242,63
  I. Przychody netto ze sprze-
  daży produktów
  134 000,78 1 037 420,10 38 988,04 324 24 2,63
  II. Zmiana stanu produktów
  (zwiększenie - wartość dodat-
  nia, zmniejszenie - wartość
  ujemna)
  - - - -
  III. Koszt wytworzenia pro-
  duktów na w łasne potrzeby
  jednostki
  - - - -
  IV. Przychody netto ze sprze-
  daży towarów i materiałów
  1 500,00 - - -
  B. Koszty działalności opera-
  cyjnej
  375 049,98 1 717 241,28 95 269,34 513 711,60
  I. Amortyzacja 158 421,77 318 240,87 26 634,14 90 470,34  s trona 13 z 26

  13 / 26
  II. Zużycie materiałów i ener-
  gii
  1 979,98 18 999,06 783,23 3 153,38
  III. Usługi obce 146 737,69 867 660,62 56 629,94 254 502,22
  IV. Podatki i opłaty 3 465,08 8 492,32 847,00 3 093,24
  V. Wynagrodzenia 54 822,23 400 767,79 8 6 11,39 129 323,55
  VI. Ubezpieczenia społeczne
  i inne świadczenia
  8 734,47 99 770,99 1 763,64 32 301,57
  VII. Pozostałe koszty rodza-
  jowe
  888,76 3 309,63 - 867,30
  VIII. Wartość sprzedanych
  towarów i materiałów
  - - - #ARG!
  C. Zysk (strata) ze sprzedaży
  (A - B)
  - 239 549,20 - 679 821,18 - 56 281,30 - 189 468,97
  D. Pozostałe przychody ope-
  racyjne
  134 742,25 3 264 590,69 22 820,21 71 776,20
  I. Zysk ze zbycia niefinanso-
  wy ch aktywów trwałych
  - - - -
  II. Dotacje 52 818,30 3 080 650,38 - 41 042,78
  I II. Inne przychody opera-
  cyjne
  81 923,95 183 940,31 22 820,21 30 733,42
  E. Pozostałe koszty opera-
  cyjne
  155 057,69 309 882,34 - 915,00 95 285,7 4
  I. Strata ze zbycia niefinanso-
  wych aktywów trwałych
  - - - -
  II. Aktualizacja wartości akty-
  wów niefinansowych
  - - - -
  III. Inne koszty operacyjne 155 057,69 309 882,34 - 915,00 95 285,74
  F. Zysk (strata) z działalności
  operacyjnej (C+D - E)
  - 259 864,64 2 274 887,17 - 32 546,09 - 212 978,51
  G. Przychody finansowe 113 645,39 273 669,34 37 069,32 - 1 200 349,61
  I. Dywidendy i udziały w zy-
  skach
  9 850,00 162 000,00 - 162 000,00
  II. Odsetki 383,40 10 443,97 5,48 6 213,64
  III. Zysk ze zbycia inwestycji 38 643,35 - 7 211,85 - 1 395 028,91
  IV. Aktualizacja wartości in-
  westycji
  63 961,82 101 224,40 29 85 1,99 26 465,66
  V. Inne 806,82 0,97 - -  s trona 14 z 26

  14 / 26
  H. Koszty finansowe 11 507,68 1 164 466,45 - - 925 787,38
  I. Odsetki 7 807,68 194 218,10 - 83 877,64
  II. Strata ze zbycia inwestycji - 946 486,19 - - 1 013 988,81
  III. Aktualizacja wartości in-
  westycji
  - - - -
  IV. Inne 3 700,00 23 762,16 - 4 323,79
  I. Zysk (strata) na sprzedaży
  całości lub części udziałów
  jednostek podporządkowa-
  nych
  - 954 608,41 - 954 608,41
  J. Zysk (strata) z dz iałalności
  gospodarczej (F+G - H)
  - 157 726,93 2 338 698,47 4 523,23 467 067,67
  K. Wynik zdarzeń nadzwy-
  czajnych (J.I. - J.II.)
  - 1,00 2, 00 3,00
  I. Zyski nadzwyczajne - - - -
  II. Straty nadzwyczajne - - - -
  L. Odpis wartości firmy 732 735,60 711 322,80 244 245,20 262 143,74
  I. Odpis wartości firmy - jed-
  nostki zależne
  732 735,60 711 322,80 244 245,20 262 143,74
  II. Odpis wartości firmy -
  jednostki współzależne
  - - - -
  M. Odpis ujemnej wart ości
  firmy
  - - - -
  I. Odpis ujemnej wartości
  firmy - jednostki zależne
  - - - -
  II. Odpis ujemnej wartości
  firmy - jednostki współza-
  leżne
  - - - -
  N. Zysk (strata) z udziałów
  w jednostkac h podporządko-
  wanych wycenianych metodą
  praw własności
  - 84 068,23 - 685 129,36 - 562 026,96
  O. Zysk (strata) brutto (I±J) - 974 530,75 942 246,31 - 239 721,97 766 950,89
  P. Podatek dochodowy - 172 146,00 - 129 582,00
  I. Część bieżąca - 172 146,00 - 129 582,00
  II. Część odroczona - - - -  s trona 15 z 26

  15 / 26
  Q. Pozostałe obowiązkowe
  zmniejszenia zysku (zwięk-
  szenia straty)
  - - - -
  R. Zyski (straty) mniejszości - 15 813,64 188 931,09 - - 66 132,18
  S. Zysk (strata) netto - 958 717,11 581 169,22 - 239 721,97 703 501,07

  14. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

  od 01.01.2018r. do
  30.09.2018 r.
  od 01.01.2017 r.
  do 30.09.2017 r.
  od 01.07.2018r. do
  30.09.2018 r.
  od 01.07. 2017 r.
  do 30.09.2017 r.
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I. Zysk (strata) netto - 958 717,11 581 169,22 - 239 721,97 703 501,07
  II. Korekty razem 944 067,99 - 1 277 104,81 245 500,76 - 334 818,73
  III. Przepływy pieniężne
  netto z działalności opera-
  cyjnej (I±II)
  - 14 649,13 - 695 935,59 5 778,79 368 682,34
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy 1 285,38 1 876 101,51 - -
  II. Wydatki - 267 150,00 - - 293 850,00
  III. Przepływy pieniężne
  netto z działalności inwe-
  stycyjnej (I - II)
  1 285,38 1 608 951,51 - 293 850,00
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I. Wpływy 33 777,03 513 658,92 18 400,00 - 201 879,15
  II. Wydatki 7 806,77 1 851 455,20 - 514 575,11
  III. Przepływy pieniężne
  netto z działalności finan-
  sowej (I - II)
  25 970,26 - 1 337 796,28 18 400,00 - 7 16 454,26
  D. Przepływy pieniężne
  netto razem
  (A.III+B.III+C.III)
  12 606,51 - 424 780,36 24 178,79 - 53 921,92
  E. Bilansowa zmiana stanu
  środków pieniężnych,
  w tym
  12 606 ,51 - 424 780,36 24 178,79 - 53 921,92  s trona 16 z 26

  16 / 26
  F. Środki pieniężne na po-
  czątek okresu
  73 480,26 456 613,80 61 907,98 85 755,36
  G. Środki p ieniężne na ko-
  niec okresu
  86 086,77 31 833,44 86 086,77 31 833,44
  15. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym

  od 01.01.2018r. do
  30.09.2018 r.
  od 01.01.2017 r.
  do 30.09. 2017 r.
  od 01.07.2018r. do
  30.09.2018 r.
  od 01.07.2017 r.
  do 30.09.2017 r.
  I. Kapitał (fundusz) wła-
  sny na początek okresu
  (BO)
  10 223 005,30 10 223 005,30 9 222 592,79 12 179 385,68
  I.a. Kapitał (fundusz) wła-
  sn y na początek okresu
  (BO), po korektach
  10 223 005,30 10 223 005,30 9 222 592,79 12 179 385,68
  II. Kapitał (fundusz) wła-
  sny na koniec okresu (BZ)
  8 982 870,82 12 706 737,94 8 982 870,82 12 706 737,94
  III. Kapitał (fundusz) wła-
  sny, po uwzględnieniu
  proponowanego podziału
  zysku (pokrycia straty)
  8 982 870,82 12 706 737,94 8 982 870,82 12 706 737,94


  s trona 17 z 26

  17 / 26
  IV. Jednostkowe k wartalne skrócone sprawoz danie finansowe za I I I kwartał 2018 r.
  16. Jednostkowy b ilans
  30.09.2018 30.09.2017
  Aktywa
  A. Aktywa trwałe 8 902 430,44 11 921 728,63
  I. Wartości niematerialne i prawne 118 141,51 245 907,04
  II. Rzeczowe aktywa trwałe 2 297,00 13 618,82
  III. Należności długoterminowe 0,00 323 044,35
  IV. Inwestycje długoterminowe 8 755 451,65 11 295 697,37
  V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 26 540,28 43 461,05
  B. Aktywa obrotowe 4 197 792,27 4 698 006,25
  I. Zapasy 88 736,02 0,00
  II. Należności krótkotermin owe 1 323 642,78 2 156 810,58
  III. Inwestycje krótkoterminowe 2 691 169,87 2 469 107,59
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 94 243,60 72 088,08
  C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00
  D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00
  Aktywa razem 13 100 222,71 16 619 734,88
  Pasywa
  A. Kapitał (fundusz) własny 11 931 855,74 13 865 691,62
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1 600 000,00 1 600 000,00
  II. Kapitał (fundusz) zapasowy 11 446 550,69 11 446 550,69
  III. Kapitał (fundusz) z aktua lizacji wyceny 0,00 0,00
  IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00
  V. Zysk (strata) z lat ubiegłych - 1 043 550,77 0,00
  VI. Zysk (strata) netto - 71 144,18 819 140,93  s trona 18 z 26

  18 / 26
  VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość
  ujemna)
  0,00 0, 00
  B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 168 366,97 2 754 043,26
  I. Rezerwy na zobowiązania 75 786,01 338 901,70
  II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 999 143,14 2 281 832,66
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 9 3 437,82 133 308,90
  Pasywa razem 13 100 222,71 16 619 734,88
  17. Jednostkowy r achunek zysków i st rat

  01.01.2018 -
  30.09.2018
  01.01.2017 -
  30.09.2017
  01.07.2018 -
  30.09.2018
  01.07.2017 -
  30.09.2017

  A. Przychody netto ze sprzedaży
  i zrównane z nimi, w tym:
  129 350,78 840 692,58 38 988,04 274 395,08
  I. Przychody netto ze sprzedaży
  produktów
  129 350,78 840 692,58 38 988,04 274 395,08
  II. Zmiana stanu produktów
  (zwiększenie - wartość dodatnia,
  zmniejszenie - wartość ujemna)
  0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Ko szt wytworzenia produk-
  tów na własne potrzeby jed-
  nostki
  0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Przychody netto ze sprze-
  daży towarów i materiałów
  0,00 0,00 0,00 0,00
  B. Koszty działalności operacyj-
  nej
  247 162,24 979 003,81 95 269,34 270 085,68
  I. Amortyzacja 79 901,65 8 2 859,98 26 634,14 11 837,14
  II. Zużycie materiałów i energii 1 849,85 12 725,95 783,23 2 091,35
  III. Usługi obce 116 255,95 613 029,12 56 629,94 166 420,59
  IV. Podatki i opłaty 3 059,17 5 790,00 847,00 1 284,00
  V. Wynagrodzenia 40 032,23 205 655,54 8 611,39 67 829,67  s trona 19 z 26

  19 / 26
  VI. Ubezpieczenia społeczne
  i inne świadczenia
  6 063,39 58 437,42 1 763,64 20 117,13
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 0,00 505,80 0,00 505,80
  VIII. Wartość sprzedanych to-
  warów i materiałów
  0,00 0,00 0,00 0,00
  C. Zysk (strata) ze sprzed aży (A -
  B)
  - 117 811,46 - 138 311,23 - 56 281,30 4 309,40
  D. Pozostałe przychody opera-
  cyjne
  99 586,35 225 052,26 23 735,21 36 520,20
  I. Zysk ze zbycia niefinanso-
  wych aktywów trwałych
  0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Dotacje 17 663,28 41 214,32 0,00 5 887,76
  III. I nne przychody operacyjne 81 923,07 183 837,94 23 735,21 30 632,44
  E. Pozostałe koszty operacyjne 155 057,69 309 786,63 0,00 95 190,91
  I. Strata ze zbycia niefinanso-
  wych aktywów trwałych
  0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Aktualizacja wartości akty-
  wów niefinansowyc h
  0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Inne koszty operacyjne 155 057,69 309 786,63 0,00 95 190,91
  F. Zysk (strata) z działalności
  operacyjnej (C+D - E)
  - 173 282,80 - 223 045,60 - 32 546,09 - 54 361,31
  G. Przychody finansowe 113 645,39 1 277 286,09 37 069,32 762 057,73
  I. Dywidendy i udziały w zy-
  skach
  9 850,00 162 000,00 0,00 162 000,00
  II. Odsetki 383,40 71,91 5,48 23,77
  III. Zysk ze zbycia inwestycji 38 643,35 1 013 988,81 7 211,85 573 568,30
  IV. Aktualizacja wartości inwe-
  stycji
  63 961,82 101 224,40 29 851,99 26 46 5,66
  V. Inne 806,82 0,97 0,00 0,00
  H. Koszty finansowe 11 506,77 62 953,56 0,00 16 244,20
  I. Odsetki 7 806,77 39 191,40 0,00 11 920,41
  II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Aktualizacja wartości inwe-
  stycji
  0,00 0,00 0,00 0,00  s trona 20 z 26

  20 / 26
  IV. I nne 3 700,00 23 762,16 0,00 4 323,79
  I. Zysk (strata) z działalności go-
  spodarczej (F+G - H)
  - 71 144,18 991 286,93 4 523,23 691 452,22
  J. Wynik zdarzeń nadzwyczaj-
  nych (J.I. - J.II.)
  0,00 0,00 0,00 0,00
  I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Straty na dzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00
  K. Zysk (strata) brutto (I±J) - 71 144,18 991 286,93 4 523,23 691 452,22
  L. Podatek dochodowy 0,00 172 146,00 0,00 129 582,00
  M. Pozostałe obowiązkowe
  zmniejszenia zysku (zwiększenia
  straty)
  0,00 0,00 0,00 0,00
  N. Zysk ( s trata ) netto - 71 144,18 819 140,93 4 523,23 561 870,22
  18. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

  01.01.2018 -
  30.09.2018
  01.01.2017 -
  30.09.2017
  01.07.2018 -
  30.09.2018
  01.07.2017 -
  30.09.2017
  A. Przepływy środków pienięż-
  nych z działalności operacyjnej

  I. Zysk (strata) netto - 71 144,18 819 140,93 4 523,23 561 870,22
  II. Korekty razem 116 425,02 - 140 199,78 1 255,56 - 319 209,73
  III. Przepływy pieniężne netto
  z działalności operacyjnej
  (I±II)
  45 280,84 678 941,15 5 778,79 242 660,49
  B. Przepły wy środków pienięż-
  nych z działalności inwestycyj-
  nej

  I. Wpływy 1 285,38 571 101,51 0,00 0,00
  II. Wydatki 0,00 913 600,00 0,00 352 600,00
  III. Przepływy pieniężne netto
  z działalności inwestycyjnej (I -
  II)
  1 285,38 - 342 498,49 0,00 - 352 600,00
  C. Przepływy środków pienięż-
  nych z działalności finansowej

  I. Wpływy 33 777,03 1 046 538,17 18 400,00 331 000,00  s trona 21 z 26

  21 / 26
  II. Wydatki 7 806,77 1 436 481,99 0,00 252 299,83
  III. Przepływy pieniężne netto
  z działalności finansowej (I - II)
  25 970,26 - 389 943,8 2 18 400,00 78 700,17
  D. Przepływy pieniężne netto
  razem (A.III+B.III+C.III)
  72 536,48 - 53 501,16 24 178,79 - 31 239,34
  E. Bilansowa zmiana stanu
  środków pieniężnych
  72 536,48 - 53 501,16 24 178,79 - 31 239,34
  F. Środki pieniężne na początek
  okresu
  12 029, 48 53 501,16 60 387,17 31 239,34
  G. Środki pieniężne na koniec
  okresu
  84 565,96 0,00 84 565,96 0,00
  19. Jednostkowe z estawienie zmian w kapitale zakładowym

  01.01.2018 -
  30.09.2018
  01.01.2017 -
  30.09.2017
  01.07.2018 -
  30.09.2018
  01.07.2017 -
  30.09.2017
  I. Kap itał (fundusz) własny na
  początek okresu (BO)
  12 002 999,92 12 998 516,05 11 927 332,51 12 998 516,05
  I.a. Kapitał (fundusz) własny na
  początek okresu (BO), po ko-
  rektach
  12 002 999,92 12 998 516,05 11 927 332,51 12 998 516,05
  II. Kapitał (fundusz) własny na
  koniec okresu (BZ)
  11 931 855,74 13 865 691,62 11 931 855,74 13 865 691,62
  III. Kapitał (fundusz) własny,
  po uwzględnieniu proponowa-
  nego podziału zysku (pokrycia
  straty)
  11 931 855,74 13 865 691,62 11 931 855,74 13 865 691,62

  V. Informacje o zasada ch przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach
  stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

  Ogólne zasady polityki prowadzenia ksiąg rachunkowych Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta
  • stosowanie przyjętych zasad rachunkowości w spos ób ciągły;
  • założenie, że Emitent będzie kontynuował działalności w dającej się przewidzieć przyszłości;
  • ujęcie wszystkich przychodów i kosztów w okresie sprawozdawczym, w którym zostało osiągnięte lub
  poniesione, niezależnie od terminu ich zapłaty oraz sto sowanie zasady współmierności przychodów i zwią-
  zanych z nimi kosztów;
  • zasadę ostrożności;
  • niestosowanie kompensaty sald aktywów i pasywów bądź przychodów z wyjątkiem przypadków przewi-
  dzianych dla prezentacji niektóryc h danych np.: różnic kursowych.  s trona 22 z 26

  22 / 26
  Emitent stosuje zasadę przedstawiania w sprawozdaniu finansowym sald i transakcji zgodnie z ich rzeczywistym
  charakterem i skutkiem ekonomicznym a nie tylko formą prawną.
  Zasady rachunkowości, które zostały omówione poniżej stosuje się w sposób ciągły całego okre su sprawoz-
  dawczego. W przypadku podjęcia decyzji o zmianie zasad rachunkowości n a inne zmiany te bez względu na
  datę podjęcia decyzji wprowadza się ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego.

  Zasady sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowe go
  Wyłączeniu podlega wyrażona w cenie nabycia wartość udziałów posiadanych przez Emitenta i inne jednostki
  objęte konsolidacją w jednostkach zależnych z tą częścią, wycenioną według wartości godziwej aktywów netto
  jednostek zależnych, która odpowiada udzi ałowi Emitenta i innych jednostek Grupy Kapitałowej objętych kon-
  solidacją w jednostkach zależnych, na dzień rozpoczęcia sprawowania nad nimi kontroli. Wyłączeniu podlegają
  również w całości:
  a. wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobn ym charakterze jednostek objętymi
  konsolidacją,
  b. przychody i koszty operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami objętymi konsolidacją,
  c. zyski i straty powstałe w wyniku operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami objętymi kon-
  solidacją, zawa rte w wartości aktywów podlegających konsolidacji,
  d. dywidendy naliczone lub wypłacone przez jednostki zależne Jednostce Dominującej i innym jednostkom,
  objętym konsolidacją
  Grupa kapitałowa Emitenta może nie dokonywać wyłączeń, jeżeli w Grupie wystąpiła spr zedaż aktywów trwa-
  łych, zapasów, pod warunkiem, że na sprzedaży spółka nie generowała zysku lub marża była nieznaczna.

  W zakresie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych
  Wartości niematerialne i prawne podlegają umarzaniu i amortyzowaniu metodą lini ową przy zastosowaniu gór-
  nych stawek określonych przepisach podatkowych. Wartości niematerialne i prawne o wartości mniejszej niż
  3.500 złotych są umarzane jednorazowo w miesiącu nabycia lub rozpoczęcia pobierania korzyści z wykorzysty-
  wania tych praw. w in nych kwestiach dotyczących wyceny, o ile to możliwe można stosować zasady określone
  dla środków trwałych.

  W zakresie ewidencji środków trwałych
  Środki trwałe w ciągu roku wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny skład-
  nik ów majątku pomniejszonych o dokonywane odpisy amortyzacyjne oraz dokonane odpisy aktualizujące ich
  wartość.
  Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową począwszy od następnego miesiąca po przyjęciu środków trwałych
  do używania przy zastosowaniu najwyższych stawek przewidzianych w przepisach podatkowych. Możliwe
  jest w uzasadnionych przypadkach skracanie lub wydłużanie okresu amortyzacji, jeżeli przewidywany okres  s trona 23 z 26

  23 / 26
  użytkowania jest dłuższy lub krótszy niż wynikający z zastosowania przepisów podatkowych. Odpis ów doko-
  nuje się w równych ratach co miesiąc, a gdy środki trwałe są użytkowane sezonowo tylko - za okres ich wyko-
  rzystania. Wysokość odpisu miesięcznego stanowi w takim wypadku iloraz wynikający z przeliczenia rocznej
  kwoty amortyzacji: przez liczbę miesię cy w sezonie.
  Amortyzacja niskocennych środków trwałych o wartości nie przekraczającej 3.500 zł dokonywana jest jedno-
  razowo w miesiącu przyjęcia środków trwałych do używania.
  W przypadku zmiany technologii, wycofania z używania lub innych przyczyn powoduj ących trwałą utratę war-
  tości dokonuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych odpisów aktualizujących wartość środka trwa-
  łego.

  W zakresie ewidencji środków trwałych w budowie
  Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostającyc h w bezpośrednim
  związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. w uza-
  sadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się róż-
  nice kursowe z wyceny należnośc i i zobowiązań powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki od zobowiązań fi-
  nansujących wytworzenie lub nabycie środków trwałych.

  W zakresie inwestycji długoterminowych
  Udziały lub akcje, w tym od jednostek podporządkowanych wycenia się według ceny nabycia po mniejszo-
  nej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

  W zakresie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych
  Aktywa finansowe uznaje się za nabyte, a zobowiązania finansowe za powstałe w przypadku zawarcia przez
  jednostkę kontraktu, który powoduje powst anie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finan-
  sowego albo instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron.

  W zakresie rzeczowych składników aktywów obrotowych
  Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wy tworzenia nie wyż-
  szych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
  Poszczególne grupy zapasów wyceniane są w następujący sposób:
  a) materiały - w cenie zakupu
  b) półprodukty i produkty w toku - w rzeczywistym koszcie wytworzenie
  c) produkty gotowe - w rzeczywist ym koszcie wytworzenie
  d) towary - w cenie zakupu
  Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą
  utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży netto możliwych  s trona 24 z 26

  24 / 26
  do uzysk ania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je odpowiednio do pozostałych kosztów ope-
  racyjnych lub kosztów wytworzenia sprzedanych produktów lub usług lub kosztów sprzedaży.
  Stosowane metody rozchodu - przyjmuje się, że rozchód składnika akt ywów wycenia się kolejno po cenach
  (kosztach) tych składników aktywów, które jednostka na jwcześniej nabyła (wytworzyła).

  W zakresie ewidencji należności
  Należności wyceniane są w ciągu roku obrotowego w wartości nominalnej. Należności są wyceniane zgod-
  nie z zasadą ostrożności z uwzględnieniem odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.

  W zakresie ewidencji środków pieniężnych
  Krajowe środki pieniężne i kredyty bankowe wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.
  Środki pienię żne i kredyty w walutach obcych wykazuje się w księgach rachunkowych zgodnie z obecnie obo-
  wiązującymi przepisami.
  Znajdujące się w kasach środki pieniężne muszą być inwentaryzowane w drodze spisu z natury na ostatni dzień
  każdego roku obrotowego, natomiast zgromadzone na rachunkach bankowych w drodze uzyskania od banków
  potwier dzenia ich stanu.


  W zakresie kapitałów (funduszy) własnych
  Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodza-
  jów i zasad określonyc h przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.

  W zakresie kapitałów (funduszy) własnych
  Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodza-
  jów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.
  Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny
  oraz nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji. Po-
  została część kosztów emisji zaliczana j est do kosztów finansowych.
  Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów jest to kapitał powstały na skutek aktualizacji
  wyceny aktywów trwałych. w przypadku zbycia lub likwidacji składnika majątku odpowiednia część kapitału
  rezerwowego z akt ualizacji wyceny jest przenoszona na kapitał zapasowy. Odpis z tytułu trwałej utraty wartości
  aktywów trwałych, których uprzednio podlegał aktualizacji wyceny pomniejsza kapitał z aktualizacji do wyso-
  kości części kapitału, która dotyczy tego składnika mają tku trwałego.
  Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny zwiększają również skutki przeszacowania inwestycji zali-
  czonych do aktywów trwałych powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych. Kapitał (fun-
  dusz) z aktualizacji wyceny zmniejszają do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał (fun-  s trona 25 z 26

  25 / 26
  dusz) z aktualizacji wyceny, skutki obniżenia wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej, jeżeli kwota róż-
  nicy z przeszacowania nie była rozliczona do dnia wyceny. Skutki obniżenia wartoś ci inwestycji w części prze-
  kraczającej utworzoną uprzednio część kapitału z aktualizacji zalicza się w koszty finansowe okresu sprawoz-
  dawczego.

  W zakresie rezerw
  Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wy cenia się
  je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych
  kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależne od okoliczności, z którymi
  przyszłe zobowiązania się wiążą.
  Rezer wy tworzone są m.in. na poniższe tytuły:
  a) skutki toczącego się postępowania sądowego i odwoławczego.

  W zakresie ewidencji zobowiązań
  Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których
  uregulowanie zgodn ie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub
  wymiany na instrumenty finansowe , które wycenia się według wartości godziwej.
  Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zo-
  bowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako
  krótkoterminowe.

  W zakresie rozliczeń międzyokresowych - w pasywach
  Rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości pra wdopodobnych zobowiązań przypada-
  jących na bieżący okres sprawozdawczy.
  Do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów zalicza się m.in.:
  a) rezerwę z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi,
  b) wartość wykonanych na rzecz jednostki świadczeń, które nie zostały zaf akturowane, a na mocy umowy
  wykonawca nie był zobowiązany do jej zafakturowania.

  W zakresie ewidencji przychodów
  Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, pomniej-
  szone o należny podatek od towarów i usług ujmowane w okresach, których dotyczą.

  W zakresie ewidencji kosztów
  Spółka prowadzi koszty w układzie porównawczym.
  Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:  s trona 26 z 26

  26 / 26
  a) pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m.i n. zy-
  sków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych,
  utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszł e ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przeka-
  zania darowizn;
  b) przychody finansowe z tytułu dywi dend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktu-
  alizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujem nymi;
  c) koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki
  u jemnych różnic kursowych nad dodatnimi;
  d) straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewi dzenia zdarzeń nie związanych z ogól-
  nym ryzykiem prowadzenia Spółki poza jej działalnością operacyjną.

  W zakresie opodatkowania
  Wynik brutto korygują:
  a) bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób praw nych;
  b) aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

  W zakresie podatku dochodowego odroczonego
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty prze widzianej w przyszło-
  ści do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowo-
  dują w przyszłości zmniejszenia podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej
  do odliczenia, ustalonej przy uwz ględnieniu zasady ostrożności.
  Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego,
  wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest róż-
  nic, które spowodują z większenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
  Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem
  (funduszem) własnym, odnosi się również na kapitał (fundusz) własny.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:EBC Solicitors SA
ISIN:PLEBCSL00011
NIP:525 23 82 713
EKD: 69.10 działalność prawnicza
Adres: ul. Grzybowska 4 lok. U9B 00-131 Warszawa
Telefon:+48 22 4192070
www:www.ebcsolicitors.pl
Komentarze o spółce EBC SOLICITORS
2020-06-04 06-06-19
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649