Raport.

EBC SOLICITORS SA (7/2018) Życiorys zawodowy Prezesa Zarządu Emitenta

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 5/2018 z dnia 21 lutego 2018 roku, Zarząd EBC Solicitors S.A. („Emitent”) przekazuje życiorys zawodowy Prezesa Zarządu Emitenta, pana Eryka Nyckowskiego.
Podstawa prawna:
§10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Dokument informacyjny w zw. z §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Życiorys zawodowy Eryk Nyckowski - Prezes Zarządu
  1. imię , nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz
  termin upływu kadencji, na jak ą dana osoba została powołana,
  imię
  ̨ i nazwisko: Eryk Nyckowski
  zajmowane stanowisko: Prezes Zarządu
  inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: nie dotyczy
  termin upływu kadencji: do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzaj ąc ego
  sprawozdanie finansowe za 2020 rok
  2. opis kwalifikacji doś wiadczenia zawodowego
  Pan Eryk Nyckowski jest zawodowo związany z sektorem finansowym kolejno w Citi Bank
  Handlowy, Deutsche Bank, Private Banking Pekao S.A. Grupa UniCredit, Noble Securities.
  Od 2012 roku jako Partner Zarządzający w Funduszu Private Equity. Doradzał przy licznych
  projektach z zakresu M&A dla firm polskich .
  3. wskazanie działalno ści wykonywanej przez daną osob ę
  ̨ poza emitentem, gdy działalno ść́
  ta ma istotne znaczenie dla emitenta
  Pan Eryk Nyckowski nie prowadzi działalno ści maj ąc ej istotne znaczenie dla Emitenta.
  4. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w któr ych , w okresie co najmniej
  ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organ ów zarz ąd zają cy ch lub nadzorczych
  albo wsp ólnikiem ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest
  nadal wsp ólnikiem
  Pan Eryk Nyckowski obecnie jest członkiem organów zarządzających w spółkach :
   Copernicus Yachts S.A.
   CY Gyro sp. z o.o.
   Eqity Masters sp. z o.o.
   EVT sp. z o.o.
   EBC Solicitors S.A.


  Pan Eryk Nyckowski obecnie jest wspólnikiem w spółkach:
   CY Gyro sp. z o.o.
   EVT sp. z o.o.
  Pan Eryk Nyckowski w okresie ostatnich 3 lat pełnił rol ę członka organów zarządzających w
  sp ółkach :
   Copernicus Yachts Group S.A.
  Stowarzyszenie Ogólnopolska Sieć Aniołów Biznesu
  Pan Eryk Nyckowski w okresie ostatnich 3 lat pełnił rol ę członka rad nadzorczych w
  sp ółkach :
   QubicG ames S.A.
  5. informacje na temat prawomocnych wyrokó w, na mocy któ rych dana osoba została
  skazana za przestę pstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięc iu lat oraz
  wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięc iu lat osoba taka otrzymała sad owy
  zakaz działania jako członek organ ów zarz ąd zają cy ch lub nadzorczych w sp ółkach prawa
  handlowego
  W okresie ostatnich pię ciu lat pan Eryk Nyckowski nie został skazany za przest ęp stwo
  oszustwa.
  W okresie ostatnich pię ciu lat pan Eryk Nyckowski nie otrzymał sad owego zakazu działania
  jako członek organ ów zarz ąd zają cy ch lub nadzorczych w spó łkach prawa handlowego.
  6. szczegóły wszystkich przypadk ów upa dło ści, zarz ąd u komisarycznego lub likwidacji, w
  okresie co najmniej ostatnich pięc iu lat, w odniesieniu do podmiot ów , w któr ych dana
  osoba pełniła funkcje członka organu zarz ąd zając ego lub nadzorczego
  W okresie ostatnich pię ciu lat nie miała miejsce upadło ść́, zarz ąd komisaryczny lub
  likwidacja podmiotu, w któr ym pan Eryk Nyckowski pełnił funkcje członka organu
  zarz ąd zają ce go lub nadzorczego.  7. informacje, czy dana osoba prowadzi działalno ść́, któr a jest konkurencyjna w stosunku do
  działalno ści emi tenta, oraz czy jest wsp ólnikiem konkurencyjnej sp ółki cywilnej lub
  osobowej albo członkiem organu sp ółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwie k
  konkurencyjnej osoby prawnej
  Pan Eryk Nyckowski nie prowadzi konkurencyjnej działalno ści w stosunku d o działalno ści
  Emitenta, ani nie jest wsp ólnikiem konkurencyjnej sp ółki cywilnej lub osobowej albo
  członkiem organu sp ółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwie k konkurencyjnej
  osoby prawnej.
  8. informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłu żn ikó w niewypłacalnych,
  prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
  Sad owym
  Pan Eryk Nyckowski nie figuruje w rejestrze dłu żn ikó w niewypłacalnych prowadzonym na
  podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Re jestrze Sad owym .  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:EBC Solicitors SA
ISIN:PLEBCSL00011
NIP:525 23 82 713
EKD: 69.10 działalność prawnicza
Adres: ul. Grzybowska 4 lok. U9B 00-131 Warszawa
Telefon:+48 22 4192070
www:www.ebcsolicitors.pl
Komentarze o spółce EBC SOLICITORS
2020-04-09 01-04-28
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649