Raport.

EASTSIDECAPITAL SA (3/2018) Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta

Zarząd EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 7 marca 2018 roku, Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”) dokonał w dniu 6 marca 2018 roku rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.
W związku z powyższym kapitał zakładowy Emitenta wynosi, po podwyższeniu 9.478.588,5 zł (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt groszy).
Mając powyższe na uwadze § 8 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:
§8.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.478.588,5 zł (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt groszy), który po podwyższeniu dzieli się na 6.319.059 (sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Wszystkie akcje wymienione w § 8 ust. 1 oznaczone są jako:
a) 1.638.019 (jeden milion sześćset trzydzieści osiem tysięcy dziewiętnaście) akcji serii I o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) każda;
b) 3.086.262 (trzy miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji serii J o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) każda;
c) 355.534 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcji serii A o wartości nominalnej 1,50 (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) każda,
d) 840.014 (osiemset czterdzieści tysięcy czternaście) akcji serii B o wartości nominalnej 1,50 (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) każda.
e) 399.230 trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści) sztuk akcji serii C o wartości nominalnej 1,50 (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) każda.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.
Sąd dokonał błędnego wpisu. Błąd polega na tym, że pomimo rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Sąd nie uzupełnił rubryki 9 „Emisja Akcji” o nową pozycję - 399.230 akcji serii C. Spółka dołoży wszelkich starań, żeby błąd został skorygowany w możliwie najkrótszym terminie.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  S T A T U T
  E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A
  (TEKST JEDNOLITY)
  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1.
  Spółka działa pod firmą EastSideCapital Spółka Akcy jna. Spółka może używać skrótu EastSideCapital S.A.
  § 2.
  Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.
  § 3.
  Założycielem Spółki jest osoba fizyczna - Krzysztof Konopka.
  § 4.
  Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowyc h, a także innych właściwych przepisów prawa.
  § 5.
  1. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.
  2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzec zpospolitej Polskiej i za granicą.
  § 6.
  Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
  II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
  § 7.
  1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskie j Klasyfikacji Działalności:
  1/ działalność holdingów finansowych,
  2/ działalność trustów, funduszów i podobnych ins tytucji finansowych,
  3/ pozostała finansowa działalność usługowa, gdzi e indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń
  i funduszów emerytalnych,
  4/ pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe , z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów
  emerytalnych,
  5/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia dział alności gospodarczej i zarządzania,
  6/ pozostała działalność usługowa w zakresie inform acji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  7/ pozostała działalność wspomagająca prowadzenie dzia łalności gospodarczej, gdzie indziej
  niesklasyfikowana,
  8/PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na w łasny rachunek,
  9/ PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomoś ciami własnymi lub dzierżawionymi,
  10/PKD 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomo ściami,
  11/PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wyko nywane na zlecenie,
  12/PKD 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
  13/PKD 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznos zeniem budynków mieszkalnych i
  niemieszkalnych,
  14/PKD 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budo wlanych.  2. Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nast ąpić bez wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy
  nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta będzie większością dwóch
  trzecich głosów przy obecności osób reprezentującyc h przynajmniej połowę kapitału akcyjnego.
  § 8.
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.478.588,5 zł ( dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy
  pięćset osiemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt groszy), który po podwyższeniu dzieli się na 6.319. 059 (sześć
  milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćdziesią t dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1,50 zł (je den złoty i
  pięćdziesiąt groszy) każda.
  2. Wszystkie akcje wymienione w § 8 ust. 1 oznaczon e są jako:
  a) 1.638.019 (jeden milion sześćset trzydzieści osiem tysięcy dziewiętnaście) akcji serii I o wartości
  nominalnej 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt gros zy) każda;
  b) 3.086.262 (trzy miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji serii J o
  wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty i pięćdzie siąt groszy) każda;
  c) 355.534 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcji serii A o wartości
  nominalnej 1,50 (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) każda,
  d) 840.014 (osiemset czterdzieści tysięcy czternaście) akcji serii B o wartości nominalnej 1,50 (jeden
  złoty i pięćdziesiąt groszy) każda.
  e) 399.230 trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy d wieście trzydzieści) sztuk akcji serii C o
  wartości nominalnej 1,50 (jeden złoty i pięćdziesią t groszy) każda.
  § 8a.
  1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego
  Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 5.314.816,0 0 zł (pięć milionów trzysta czternaście tysięcy osiemset
  szesnaście złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat,
  począwszy od dnia wpisania zmiany Statutu do rejest ru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu
  pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania wa rrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa
  zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od d nia wpisania zmiany Statutu do rejestru.
  2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 , Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za
  wkłady pieniężne, jak i niepieniężne.
  3.Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjne j akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne
  podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w u st. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej.
  4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnieni e, o
  którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorc zej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub
  części.
  § 9.
  1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okazi ciela.
  2. Akcję Spółki mogą być umarzane. Zasady i warunki um orzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego
  Zgromadzenia.
  III. WŁADZE SPÓŁKI
  § 10.
  Władzami Spółki są:
  A. Zarząd,
  B. Rada Nadzorcza,
  C. Walne Zgromadzenie.
  A. ZARZĄD
  § 11.
  1. Zarząd składa się z od 1 (jednej) do 3 (trzech) osó b. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata.
  2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu, pozostałych członków
  Zarządu.
  3. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.
  4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członk a Zarządu lub wszystkich członków Zarządu przed
  upływem kadencji Zarządu.
  § 12.
  Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zar ządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych
  przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych wł adz Spółki.
  § 13.
  Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Sp ółki uprawnieni są:
  - w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu ,
  - w przypadku Zarządu wieloosobowego – każdy z członk ów Zarządu działający samodzielnie.
  § 14.
  1. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z czł onkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z
  członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do
  dokonania takich czynności prawnych.
  2. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawie ra i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich
  wynagrodzenie.
  B. RADA NADZORCZA
  § 15.
  1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.
  2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
  § 16.
  1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodnicząc ego.
  2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej
  Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedze nie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy
  im do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.  § 17.
  1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz n a kwartał.
  2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępcó w mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny
  wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia
  od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia
  zwołania. § 18.
  1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest z aproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków.
  2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większ ością głosów obecnych na posiedzeniu członków
  Rady Nadzorczej, przy obecności co najmniej połowy jej członków.
  3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia w drodze pisemnego głosowania,
  o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgo dę na piśmie na podejmowanie uchwał w takim trybie.
  § 19.
  Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do in dywidualnego wykonywania poszczególnych czynności
  nadzorczych.
  § 20.
  1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
  2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie kodeks spółek han dlowych, w innych postanowieniach niniejszego
  statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kom petencji Rady Nadzorczej należy:
  1/ badanie rocznego bilansu, a także rachunku zysków i strat oraz zapewnienie ich weryfikacji przez
  wybranych przez siebie biegłych rewidentów,
  2/ badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,
  3/ badanie co roku i zatwierdzanie planó w działalności gospodarczej, planów finanso wych i
  marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szcze gółowych sprawozdań z wykonania tych planów, 4/
  składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdan ia z wyników czynności, o których mowa w
  pkt 1-3,
  5/ opiniowanie wniosków Zarządu Spółki odnośnie podzia łu zysku, w tym kwot przeznaczonych na
  dywidendy, terminy wypłat dywidend lub zasad pokryc ia strat,
  6/ powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,
  7/ delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub
  odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych po wodów nie może działać,
  8/ zatwierdzanie uchwalanego przez Zarząd regulaminu p odziału akcji pomiędzy uprawnionych
  pracowników,
  9/ wyznaczanie biegłych rewidentów do badania rocznego sprawozdania finansowego spółki, .
  10/ określanie wysokości wynagrodzenia członków Zar ządu,
  11/ podpisywanie umów o pracę z członkami Zarządu.
  § 21.
  Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Waln e Zgromadzenie.
  C. WALNE ZGROMADZENIE
  § 22.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd i odbyw a się ono najpóźniej do końca czerwca każdego roku.
  § 23.
  1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.
  2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału akcyjnego mogą żądać
  umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  § 24.
  Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.
  § 25.
  Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez wzgl ędu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub
  reprezentowanych akcji, chyba że Kodeks Spółek Hand lowych przewiduje inne warunki podejmowania uchwał.
  § 26.
  1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy
  statut lub ustawa nie stanowią inaczej.
  2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większo ścią 3/4 (trzech czwartych) oddanych głosów w
  sprawach:
  1/ zmiany statutu, w tym emisji nowych akcji,
  2/ zbycia przedsiębiorstwa Spółki,
  3/ połączenia Spółki z inną spółką,
  4/ rozwiązania spółki.
  3. Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększa jących świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających
  prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonarius zom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których
  dotyczą.
  4. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która spra wowała lub sprawuje funkcję członka Rady
  Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być
  zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobo wiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji
  przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej w ierze oraz w sposób, który w uzasadnionym, w świetl e
  okoliczności, w przekonaniu tej osoby był w najleps zym interesie Spółki.
  § 27.
  1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad
  wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidator ów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do
  odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistyc h.
  2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstw a Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.
  § 28.
  Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadz orczej lub osoba przez niego wskazana, po czym
  spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.  IV. GOSPODARKA SPÓŁKI
  § 29.
  Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
  § 30.
  1. W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie
  Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek z ysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z
  działalności Spółki w tym okresie.
  2. Pierwszy bilans Spółki wraz z rachunkiem zysków i s trat zostanie sporządzony za okres od dnia rejestracji
  Spółki do 31 grudnia 2007 r.
  § 31.
  1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczegól ności na
  1/ kapitał zapasowy,
  2/ kapitał rezerwowy,
  3/ dywidendy,
  4/ inne cele określone Uchwałą Walnego Zgromadzen ia.
  2. Dzień ustalania prawa do dywidendy oraz dzień wypła ty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
  V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  § 32.
  1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowy m i Gospodarczym.
  2. Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszone w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla
  wszystkich akcjonariuszy i pracowników.
  § 33.
  W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem będ ą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu
  spółek handlowych i innych obowiązujących spółkę ak tów prawnych.
  § 34.
  1. Wszelkie wpłaty i koszty związane z zawiązaniem spó łki i rejestracją poniesie założyciel.
  2. Koszty wymienione w ust. 1 spółka zwróci założyciel owi.
  § 35.
  Wypisy aktu należy wydawać akcjonariuszowi i Spółce w dowolnej ilości.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2020-04-04 04-04-37
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649