Raport.

DYWILAN SA (15/2018) Raport miesięczny Dywilan SA za czerwiec 2018 roku.

Zarząd Dywilan Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc czerwiec 2018 roku.
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Dywilan SA:
W dniu 18 czerwca 2018 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, którego przedmiotem obrad było m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok, podjęcie decyzji o sposobie podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 18 czerwca 2018 roku drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 13/2018 oraz Raportu Bieżącego ESPI Nr 9/2018 .
W dniu 18 czerwca 2018 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, którego przedmiotem obrad było przede wszystkim podjęcie uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji i wycofania ich z obrotu na rynku NewConnect jak również zmiany w Statucie Spółki
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki została przekazana do publicznej wiadomości w dniu 18 czerwca 2018 roku drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 14/2018 oraz Raportu Bieżącego ESPI Nr 10/2018 .
W dn. 20 czerwca 2018 r., w wykonaniu Uchwały nr 4/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku NewConnect, Spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o udzielenie przez KNF zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji).
II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu czerwcu 2018 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, trzy Raporty Bieżące EBI:
(1) Raport Bieżący EBI Nr 12/2018 z dnia 08 czerwca 2018 roku, , Raport miesięczny Dywilan SA za maj 2018 roku;
(2) Raport Bieżący EBI Nr 13/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku, Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dywilan SA;
(3) Raport Bieżący EBI Nr 14/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku, Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dywilan SA;
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu czerwcu 2018 roku) Spółka opublikowała za pośrednictwem systemu ESPI pięć Raportów Bieżących ESPI:
(1) Raport Bieżący ESPI Nr 9/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku, Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dywilan SA;
(2) Raport Bieżący ESPI Nr 10/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku, Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dywilan SA;
(3) Raport Bieżący ESPI Nr 11/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
(4) Raport Bieżący ESPI Nr 12/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
(5) Raport Bieżący ESPI Nr 13/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o udzielenie zezwolenia na zniesienie dematerializacji akcji.
Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.dywilan.com.pl/relacje_inwestorskie), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu czerwcu 2018 roku) Spółka nie realizowała inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.
IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:
Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca lipca 2018 roku miały miejsce wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.
Na dzień 10 sierpnia 2018 r. zaplanowana jest publikacja raportu kwartalnego za II kwartał 2018 r.
Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Dywilan SA
ISIN:PLDWLAN00014
NIP:725-14-86-179
EKD: 13.93 produkcja dywanów i chodników
Adres: ul. Sterlinga 27/29 90-212 Łódź
Telefon:+48 42 2536500
www:www.dywilan.pl
Komentarze o spółce DYWILAN
2019-04-20 14-04-31
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649