Raport.

DROZAPOL-PROFIL SA (15/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Drozapol-Profil S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 298a, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000208464 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402ą Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 07.09.2018r. o godz. 11.00 w Bydgoszczy, ul. Toruńska 298a.
Porządek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki - wybory uzupełniające skład Rady.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.
Na podstawie art. 402² Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące
udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:
1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Toruńska 298a, 85-880 Bydgoszcz lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: walne@drozapol.pl.
Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień
złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego, załączając aktualny odpis z KRS.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Toruńska 298a, 85-880 Bydgoszcz lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt. 1 powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Podobnie jak w pkt. 1, akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z KRS.
3. Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 402³ KSH został zamieszczony na stronie internetowej: http://drozapol.pl/pl/relacje-inwestorskie/walnezgromadzenie
Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na podany w pkt. 1 adres poczty elektronicznej najpóźniej na jeden dzień przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
5. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom wykonywanie prawa głosu w trybie korespondencyjnym oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 22.08.2018r.
W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które:
a) na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 22.08.2018r.) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz
b) nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż przed 08.08.2018 i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż 23.08.2018r. złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
8. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Toruńska 298a, 85-880 Bydgoszcz lub na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://drozapol.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie
9. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej pod adresem www.drozapol.pl w sekcji Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenie.
Uzasadnienie uchwały nr 4
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwały jest konsekwencją złożenia w dniu 07.08.2018 rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej p. Bożydara Dubalskiego z pełnienia funkcji Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej Drozapol-Profil S.A. z dniem 31.08.2018 r., a tym samym koniecznością uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  1

  PROJEKTY UCHWAŁ NAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMA DZENIA DROZAPOL -PROFIL S.A.
  ZWOŁ ANEGO NA 07.09.2018 R.  Uchwała nr 1

  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol -Profil Spółka Akcyjna w sprawie wyboru
  Przewodniczącego Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia

  § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego dzisiejszych obrad
  ………………………………………...

  § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uchwała nr 2

  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol -Profil Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Komisji
  Skrutacyjnej

  § 1. Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:
  - ……………………………..,
  - …………………………….,
  - ……………………………...

  § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uchwała nr 3

  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol -Profil Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia
  porządku obrad

  § 1. Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadz wyczajne go Walnego Zgromadzenia Drozapol -Profil S.A.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadz wyczajne go Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadz wyczajne go Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności
  do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Ko misji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwał y w sprawie powołania Członk a Rady Nadzorczej Spółki – wybory uzupełniające
  skład Rady.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie obrad.

  § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uchwała nr 4

  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol -Profil Spół ka Akcyjna w sprawie powołania
  Członk a Rady Nadzorczej
  2

  § 1. Na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 4 Statutu Spółki Nadz wyczajne
  Walne Zgromadzenie powołuje na Członk a Rady Nadzorczej Drozapol -Profil Spółka Akcyjna Panią/Pana
  ………………………

  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Drozapol-Profil SA
ISIN:PLDRZPL00032
NIP:554-00-91-670
EKD: 46.72 sprzedaż hurtowa metali i rud metali
Adres: ul. Toruńska 298a 85-880 Bydgoszcz
Telefon:+48 52 3260900
www:www.drozapol.pl
Kalendarium raportów
2021-09-29Raport półroczny
2021-11-29Raport za III kwartał
2021-09-29Raport półroczny
2021-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce DROZAPOL-PROFIL
2021-08-04 19-08-48
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor