Raport.

FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (7/2018) Zakupu udziałów w spółce Drewex

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2018 z dnia 2 marca 2018 r., informuje o zawarciu w dniu 2 marca 2018 r. z Ryszardem Niedźwieckim, Marzeną Niedźwiecką (łącznie "Zbywający") oraz Drewex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Handlu i Usług z siedzibą w Mieszkowicach, woj. zachodniopomorskie ("Drewex") umowy inwestycyjnej, w wyniku wykonania której w dniu 2 marca 2018 r. została zawarta umowa sprzedaży udziałów w Drewex.
Na mocy umowy sprzedaży udziałów, Emitent zakupił od Zbywających 120 udziałów w spółce, stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym Drewex. Cena za nabywane udziały wyniosła 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).
Ponadto Zbywający przenieśli na Drewex własność nieruchomości, użytkowanych dotychczas przez Drewex w zamian za zwolnienie z wniesienia dopłat do kapitału zakładowego Drewex w kwocie 6.500.000 zł (sześć milionów pięćset tysięcy złotych). Drewex zawarł także ze Zbywającymi przedwstępną umowę sprzedaży działki wykorzystywanej przez Drewex ("Wydzielona Nieruchomość"), której przeniesienie własności nastąpi po jej wydzieleniu z innej nieruchomości za kwotę w wysokości 400.000 z (czterysta tysięcy złotych). W konsekwencji Drewex stanie się właścicielem całości nieruchomości wykorzystywanych do działalności prowadzonej przez Drewex.
Przedmiotem działalności Drewex jest przetwórstwo tartaczne, galanteria ogrodowa oraz budownictwo szkieletowe.
Emitent, w ramach zawartej umowy inwestycyjnej poręczył także za zobowiązania Drewex wobec Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku oraz Banku Spółdzielczego w Chojnie do łącznej kwoty razem w wysokości 10.190.184,64 zł (dziesięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote 64/100 groszy) oraz zobowiązał się do zwolnienia Zbywających z udzielonych przez Zbywających poręczeń co do powyższych zobowiązań Drewex. Emitent poręczył także za zobowiązanie Drewex dotyczące nabycia Wydzielonej Nieruchomości.
Zakup Drewex wpisuje się w strategie Emitenta, która została ogłoszona raportem ESPI 19/2016 z dnia 2 października 2016 roku, która zakłada zakup przedsiębiorstwa z branży drzewnej, które pozwoliło by na zwiększenie mocy produkcyjnych jak i dywersyfikację profilu produkcyjnego. W ramach przejętego pomiotu Emitent ma pokrywać w 100% swoje zapotrzebowanie na półprodukty i surowce do produkcji drewna klejonego oraz budowy magazynów soli, w którym sektorze jest liderem w Polsce. Emitent zamierza rozwijać w przedsiębiorstwa Drewex istniejący segment budownictwa domów w konstrukcji drewniano- szkieletowej oraz utrzymać profil produkcji galanterii ogrodowej.
Z dniem 2 marca 2018 r. Prezesem Zarządu Drewex został Pan Waldemar Zieliński - Prezes Zarządu Emitenta.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Drewex SA
ISIN:PLDREWX00012
NIP:6792904110
EKD: 31.09 produkcja pozostałych mebli
Adres: ul. Kalwaryjska 63 lok. 9 30-504 Kraków
Telefon:+48 33 8734780
www:www.drewex.com

Komentarze o spółce DREWEX
2020-05-30 17-05-00
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649