Raport.

DREWEX SA (5/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A. po przerwie, w dniu 2 marca 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Drewex S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), w załączniku do niniejszego raportu przekazuje do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, podczas obrad kontynuowanych po przerwie w dniu 2 marca 2018 r.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.: Dz.U.2016 r., poz. 1639 z późn. zm.) w zw. z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn.: Dz.U.2014 r., Nr 133 z późn. zm.).

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
  spółki DREWEX S.A. , po przerwie w dniu 02 marca 201 8 r.
  Uchwała Nr 03 /201 8
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie
  z dnia 2 marca 2018 roku
  w sprawie odstąpienia od wybor u komisji skrutacyjnej.
  § 1.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A. niniejszym postanawia
  odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej. --------------- -------------------------------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------- -------------------
  W głosowaniu łącznie oddano 10.000 (dziesięć tysięcy) ważnych głosów, z
  5.000 (pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 0,2699 % akcji w kapitale zakładowym
  Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 10.000 (dziesięć
  tysięc y) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie
  oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta
  jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -------------------------------- ------------------------
  Uchwała nr 04 /2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia


  2
  DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie
  z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
  §1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A. niniejszym przyjmuje
  następujący porządek obrad: --------------------------------------------------------------
  1) Otwarcie obrad Zgromadzen ia. ---------------------------------------------------
  2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. --------------------------------------
  3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do
  podejmowania uchwał. ---------------------------------- ------------------------------
  4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. ------------------
  5) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. ---------------------------------------
  6) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
  7) Po djęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
  Spółki nowej kadencji. -----------------------------------------------------------------
  8) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
  9) Zamknięcie obrad Zgromadzenia. ------------------------------------------------
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------
  W głosowaniu łącznie oddano 10.000 (dziesięć tysięcy) ważnych głosów, z
  5.000 (pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 0, 2699 % akcji w kapitale zakładowym
  Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 10.000 (dziesięć
  tysięcy) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie


  3
  oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzi ęta
  jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -------------------------------- ----------------------
  Uchwała nr 05 /2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  DREWEX z siedzibą w Krakowie
  z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie odwołania Pani Małgorzaty
  Łyżwińsk iej z funkcji członka Rady Nadzorczej DREWEX S.A
  § 1.
  Nadzw yczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A. odwołuje Panią
  Małgorzatę Łyżwińską z funkcji członka Rady Nadzorczej DREWEX S.A. ----
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------
  W głosowaniu łącznie oddano 10.000 (dziesięć tysięcy) ważnych głosów, z
  5.000 (pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 0,2699 % akcji w kapitale zakładowym
  Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 10.000 (dziesięć
  tysięcy) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu u chwały, nie
  oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta
  jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -------------------------------- ------------------------
  Uch wała nr 06 /2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  DREWEX z siedzibą w Krakowie
  z dnia 2 marca 2018 roku


  4
  w sprawie odwołania Pana Cz esława Piotrowicza z funkcji
  członka Rady Nadzorczej DREWEX S.A
  § 1.
  Nadzwyczajne Walne Zgromad zenie DREWEX S.A. odwołuje Pana Czesława
  Piotrowicza z funkcji członka Rady Nadzorczej DREWEX S.A. ------------------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------
  W głosowaniu łącznie oddano 10.000 (dziesięć tysięcy) ważnych głosów, z
  5.000 (pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 0,2699 % akcji w kapitale zakładowym
  Spółki, przy cz ym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 10.000 (dziesięć
  tysięcy) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie
  oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta
  jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -------------------------------- ------------------------
  Uchwała n r 0 7/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  DREWEX z siedzibą w Krakowie
  z dnia 2 marca 2018 roku
  w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej DREWEX S.A.
  § 1.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A. postanawia, że Rada
  Nadzorcza DREWEX S.A. s kładać się będzie z pięciu członków. ------------------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------  5
  W głosowaniu łącznie oddano 10.000 (dziesięć tysięcy) ważnych głosów, z
  5.000 (pięciu tysięcy) akcji, co st anowi 0,2699 % akcji w kapitale zakładowym
  Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 10.000 (dziesięć
  tysięcy) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie
  oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta zosta ła powzięta
  jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -------------------------------- ----------------------
  Uchwała nr 08 /2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie
  z dnia 2 marca 2018 roku
  w sprawie powołania Pana Tomasza Bujaka na członka Rady Nadzorczej
  DREWEX S.A.
  § 1.
  Nadzwycza jne Walne Zgromadzenie Spółki DREWEX S.A. powołuje Pana
  Tomasza Bujaka na członka Rady Nadzorczej DREWEX S.A. --------------------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------
  W głosowaniu łącznie oddano 10. 000 (dziesięć tysięcy) ważnych głosów, z
  5.000 (pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 0,2699 % akcji w kapitale zakładowym
  Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 10.000 (dziesięć
  tysięcy) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzię ciu uchwały, nie
  oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta
  jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -------------------------------- ------------------------  6
  Uchwała nr 09/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie
  z dnia 2 marca 2018 roku
  w sprawie powoł ania Pana Mateusza Jakubowskiego na członka Rady
  Nadzorczej DREWEX S.A.
  § 1.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DREWEX S.A. powołuje Pana
  Mateusza Jakubowskiego na członka Rady Nadzorczej DREWEX S.A. ---------
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podj ęcia. ------------------------------------------
  W głosowaniu łącznie oddano 10.000 (dziesięć tysięcy) ważnych głosów, z
  5.000 (pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 0,2699 % akcji w kapitale zakładowym
  Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały odd ano 10.000 (dziesięć
  tysięcy) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie
  oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta
  jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -------------------------------- ------------------------
  Uchwała nr 10 /2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadz enia
  DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie
  z dnia 2 marca 2018 roku
  w sprawie powołania Pana Dominika Drozdowskiego na członka Rady
  Nadzorczej DREWEX S.A.
  § 1.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DREWEX S.A. powołuje Pana
  Dominika Drozdowskiego na członka R ady Nadzorczej DREWEX S.A. ---------


  7
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------
  W głosowaniu łącznie oddano 10.000 (dziesięć tysięcy) ważnych głosów, z
  5.000 (pięciu tysięcy) akcji, co stanowi 0,2699 % akcj i w kapitale zakładowym
  Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 10.000 (dziesięć
  tysięcy) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie
  oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta
  jednogł ośnie w głosowaniu tajnym. -------------------------------- ------------------------  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Drewex SA
ISIN:PLDREWX00012
NIP:6792904110
EKD: 31.09 produkcja pozostałych mebli
Adres: ul. Kalwaryjska 63 lok. 9 30-504 Kraków
Telefon:+48 33 8734780
www:www.drewex.com
Komentarze o spółce DREWEX
2020-04-03 08-04-44
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649