Raport.

DOOK SA (15/2018) Raport okresowy za II kwartał 2018 roku

Zarząd DOOK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu raport za II kwartał 2018 roku.
Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


  JE D N O STK O W Y I
   
  SKO NSO LID O W AN Y R A PO RT
   
  OKR ES O W Y
   
  D O OK S .A .
   

  II K W ARTA Ł 2 01 8 R O KU

  Wro cła w , 8 .0 8.2 018 r .  Raport
  DO OK
  S.A .
  za
  II
  kw arta ł
  ro ku
  2018
  zo sta ł
  prz yg oto w any
  zg o dnie
  z aktu aln ym
  sta nem

  pra w nym
  w oparc iu
  o Regula m in
  Alt e rn aty w nego
  Syste m u
  Obro tu
  Zarz ą du
  Gie łd y
  Papie ró w

  Warto ścio w ych
  w Wars za w ie
  S.A .
  ora z
  Załą czn ik
  nr
  3 re g .
  ASO
  - „In fo rm acje
  bie żą ce
  i okre so w e

  prz e ka zyw ane w A lt e rn aty w nym S yste m ie O bro tu n a r y n ku N ew Connect” .

  DO OK S półk a A kc yjn a | R aport G ru p y K a pit a ło w ej D O OK S .A . z a I I k w arta ł 2 0 18 r .
     

  DO OK S półk a A kcyjn a

  ul. S ka rb ow có w 2 3B

  KR S 0 000639585 S ąd R ejo now y d la W ro cła w ia -F abry czn ej I V W yd zia ł G osp odarc zy K R S

  Kapit a ł z a kła dow y: 1 26 0 00 z ł


  te l. : + 48 5 00 0 26 8 23

  www.d ook.p ro

  ir @ dook.p ro ,

  co nta ct@ dook.p ro


  ZA R ZĄ D : D m it r ij Ż atu ch in - P re ze s Z arz ą du


  1.
  KW ARTA LN E S K RÓ CO NE S PR AW OZD ANIE F IN ANSO W E


  Sko nso lid ow an e s p ra w ozd an ie z s ytu acji f in an so w ej G ru py K ap it a ło w ej D O OK S A

  Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie nie zawiera porównywalnych danych z analogicznym okresem roku
  poprzedniego ponieważ Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdanie począwszy od IIQ 2018 r.
  Skonsolidowany Bilans Grupy Kapitałowej DOOK SA
  Wyszczególnienie Stan na 30.06.2017

  AKTYWA
  A. AKTYWA TRWAŁE 66 014,88
  I. Wartości niematerialne i prawne 2 166,69
  II. Rzeczowe aktywa trwałe 23 301,19
  III. Należności długoterminowe 0,00
  IV. Inwestycje długoterminowe 0,00
  V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 40 547,00


  Wyszczególnienie Stan na 30.06.2017
  B. AKTYWA OBROTOWE 1 386 956,66
  I. Zapasy 249 634,75
  II. Należności krótkoterminowe 828 842,35
  III. Inwestycje krótkoterminowe 180 998,61
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 127 480,95
  C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY 0,00
  D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE 0,00
  AKTYWA RAZEM: 1 452 971,54

  Wyszczególnienie Stan na 30.06.2017

  PASYWA
  A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 200 967,15
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 100 000,00
  II. Kapitał (fundusz) zapasowy 0,00
  1  


  DO OK S półk a A kc yjn a | R aport G ru p y K a pit a ło w ej D O OK S .A . z a I I k w arta ł 2 0 18 r .
     
  III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00
  IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 118 663,37
  V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00
  VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego -17 696,22
  VII.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00
  B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ. 1 252 004,39
  I. Rezerwy na zobowiązania 66 350,54
  II. Zobowiązania długoterminowe 0,00
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 1 185 653,85
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00
  PASYWA RAZEM: 1 452 971,54

  Skonsolidowany rachunek zysków lub strat Grupy Kapitałowej DOOK SA
  Wyszczególnienie Od 01.04.2018 do
  30.06.2018 Od 01.01.2018 do
  30.06.2018
  A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, 1 494 044,72 2 903 965,17
  w tym: od jednostek powiązanych 1 838,51 5 084,90
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 627 441,96 3 078 548,79
  II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie -
  wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość
  ujemna) -133 397,24 -174 583,62
  III. Koszt wytworzenia produktów na własne
  potrzeby jednostki
  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i
  materiałów
  B. Koszty działalności operacyjnej 1 411 516,69 2 824 496,93
  I. Amortyzacja 1 225,08 4 023,54
  II. Zużycie materiałów i energii 13 553,34 23 151,12
  III. Usługi obce 1 046 486,59 1 823 852,16
  IV. Podatki i opłaty, w tym: 3 389,96 8 057,84
  - podatek akcyzowy 0,00 0,00
  V. Wynagrodzenia 285 939,43 804 325,36
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 31 064,39 113 566,96
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 29 857,90 47 519,95
  VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
  C. Wynik ze sprzedaży (A-B) 82 528,03 79 468,24
  D. Pozostałe przychody operacyjne 36 040,45 42 664,62
  I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych
  aktywów trwałych 29 186,99 29 186,99
  II. Dotacje 0,00
  III. Aktualizacja wartości aktywów
  niefinansowych 528,55 5 528,55
  IV. Inne przychody operacyjne 6 324,91 7 949,08
  E. Pozostałe koszty operacyjne 322,19 6 841,51
  I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów
  trwałych
  II. Aktualizacja wartości aktywów
  niefinansowych
  III. Inne koszty operacyjne 322,19 6 841,51
  F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E) 118 246,29 115 291,35
  G. Przychody finansowe 4 573,80 9 993,57
  2  


  DO OK S półk a A kc yjn a | R aport G ru p y K a pit a ło w ej D O OK S .A . z a I I k w arta ł 2 0 18 r .
     
  I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
  a) od jednostek powiązanych, w tym:
  - w których jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale
  b) od jednostek pozostałych, w tym:
  - w których jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale
  II. Odsetki, w tym: 1 660,68 4 649,09
  - od jednostek powiązanych 0,00
  III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów
  finansowych, w tym:
  - w jednostkach powiązanych
  IV. Aktualizacja wartości inwestycji
  V. Inne 2 913,12 5 344,48
  H. Koszty finansowe 1 811,12 4 373,45
  I. Odsetki, w tym: 1 768,47 4 094,35
  - dla jednostek powiązanych
  II. Strata z tytułu rozchodu aktywów
  finansowych, w tym:
  - w jednostkach powiązanych
  III. Aktualizacja wartości inwestycji
  IV. Inne 42,65 279,10
  I. Wynik brutto (I+/-J) 121 008,97 120 911,47
  J. Podatek dochodowy 9 162,00 16 905,00
  K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
  L. Wynik netto (K-L-M) 111 846,97 104 006,47

  Skonsolidowane skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej DOOK SA
  Wyszczególnienie Od 01.04.2018 do
  30.06.2018 Od 01.01.2018
  do 30.06.2018
  A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
  I. Zysk (strata) netto 111 846,97 104 006,47
  II. Korekty razem -119 474,19 69 674,88
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II) -7 627,22 173 681,35
  B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
  I. Wpływy 0,00 0,00
  II. Wydatki 2 719,51 2 719,51
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 719,51 -2 719,51
  C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
  I. Wpływy 17 798,74 116 798,74
  II. Wydatki 421,02 317 836,08
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 17 377,72 -201 037,34
  D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III) 7 030,99 -30 075,50
  E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 7 030,99 -30 075,50
  F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 14 029,92 51 136,41
  G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D) 21 060,91 21 060,91

  3  


  DO OK S półk a A kc yjn a | R aport G ru p y K a pit a ło w ej D O OK S .A . z a I I k w arta ł 2 0 18 r .
     


  Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej DOOK SA
  Wyszczególnienie Stan na 30.06.2018 Stan na 30.06.2017
  I.a . K ap it a ł w ła sn y n a p oczą te k o kre s u ( B O )
  597 3 07,4 2
  218 6 63,3 7

  I.a . K ap it a ł w ła sn y n a p oczą te k o kre s u ( B O ), p o k o re kta c h
  597 3 07,4 2
  218 6 63,3 7

  II. K ap it a ł w ła sn y n a k o nie c o kre su ( B Z)
  808 8 62,6 3
  200 9 67,1 5

  III. K ap it a ł w ła sn y p o u w zg lę d nie n iu p ro pono w an eg o p odzia łu z y sku

  (p okry cia s tr a ty )

   
  Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej DOOK SA

  Jednostkowy Bilans
  Wyszczególnienie Stan na 30.06.2018 Stan na 30.06.2017

  AKTYWA
  A. AKTYWA TRWAŁE 56 094,69 66 014,88
  I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 2 166,69
  II. Rzeczowe aktywa trwałe 16 993,69 23 301,19
  III. Należności długoterminowe 0,00 0,00
  IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
  V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 39 101,00 40 547,00


  Wyszczególnienie Stan na 30.06.2018 Stan na 30.06.2017
  B. AKTYWA OBROTOWE 1 352 341,60 1 386 956,66
  I. Zapasy 906,29 249 634,75
  II. Należności krótkoterminowe 1 335 420,97 828 842,35
  III. Inwestycje krótkoterminowe 12 512,17 180 998,61
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 502,17 127 480,95
  C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY 0,00 0,00
  D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE 0,00 0,00
  AKTYWA RAZEM: 1 408 436,29 1 452 971,54

  Wyszczególnienie Stan na 30.06.2018 Stan na 30.06.2017

  PASYWA
  A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 826 998,16 200 967,15
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 126 000,00 100 000,00
  II. Kapitał (fundusz) zapasowy 499 500,00 0,00
  III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
  IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 70 807,42 118 663,37
  V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00
  4  


  DO OK S półk a A kc yjn a | R aport G ru p y K a pit a ło w ej D O OK S .A . z a I I k w arta ł 2 0 18 r .
     
  VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego 130 690,74 -17 696,22
  VII.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00
  B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ. 581 438,13 1 252 004,39
  I. Rezerwy na zobowiązania 24 251,32 66 350,54
  II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 557 186,81 1 185 653,85
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
  PASYWA RAZEM: 1 408 436,29 1 452 971,54
   
  Jed nostk o w y r a ch unek z y skó w i s tr a t

  Wyszczególnienie Od
  01.04.2018
  do
  30.06.2018 Od
  01.04.2017
  do
  31.06.2017 Od
  01.01.2018
  do
  30.06.2018 Od
  01.01.2017
  do
  30.06.2017
  A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, 1 481 697,90 942 971,39 2 891
  618,35 2 082
  914,92
  w tym: od jednostek powiązanych 57 068,14 3 282,96 60 314,53 7 368,72
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 615 095,14 1 140 919,71 3 066
  201,97 1 988
  810,43
  II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,
  zmniejszenie - wartość ujemna) -133 397,24 -197 948,32 -174 583,62 94 104,49
  III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
  B. Koszty działalności operacyjnej 1 372 485,60 1 135 441,03 2 785
  465,84 2 079
  892,78
  I. Amortyzacja 1 225,08 3 746,54 4 023,54 8 406,18
  II. Zużycie materiałów i energii 13 335,26 39 835,29 22 933,04 52 967,32
  III. Usługi obce 1 025 119,98 461 666,08 1 802
  485,55 762 592,78
  IV. Podatki i opłaty, w tym: 3 389,96 4 511,95 8 057,84 6 608,76
  - podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00 0,00
  V. Wynagrodzenia 268 493,03 520 022,38 786 878,96 1 032
  478,99
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 31 064,39 87 823,74 113 566,96 192 854,06
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 29 857,90 17 835,05 47 519,95 23 984,69
  VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
  C. Wynik ze sprzedaży (A-B) 109 212,30 -192 469,64 106 152,51 3 022,14
  D. Pozostałe przychody operacyjne 36 040,45 1,51 42 664,62 160,48
  I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 29 186,99 29 186,99 0,00
  II. Dotacje 0,00 0,00
  III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 528,55 5 528,55 0,00
  IV. Inne przychody operacyjne 6 324,91 1,51 7 949,08 160,48
  E. Pozostałe koszty operacyjne 322,19 8 426,68 6 841,51 10 767,87
  I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
  III. Inne koszty operacyjne 322,19 8 426,68 6 841,51 10 767,87
  F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E) 144 930,56 -200 894,81 141 975,62 -7 585,25
  G. Przychody finansowe 4 573,80 2 194,10 9 993,57 2 198,54
  I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
  a) od jednostek powiązanych, w tym:
  - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  5  


  DO OK S półk a A kc yjn a | R aport G ru p y K a pit a ło w ej D O OK S .A . z a I I k w arta ł 2 0 18 r .
     
  b) od jednostek pozostałych, w tym:
  - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  II. Odsetki, w tym: 1 660,68 68,83 4 649,09 73,27
  - od jednostek powiązanych 0,00
  III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
  - w jednostkach powiązanych
  IV. Aktualizacja wartości inwestycji
  V. Inne 2 913,12 2 125,27 5 344,48 2 125,27
  H. Koszty finansowe 1 811,12 3 800,31 4 373,45 12 309,51
  I. Odsetki, w tym: 1 768,47 2 826,56 4 094,35 5 845,35
  - dla jednostek powiązanych
  II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
  - w jednostkach powiązanych
  III. Aktualizacja wartości inwestycji
  IV. Inne 42,65 973,75 279,10 6 464,16
  I. Wynik brutto (I+/-J) 147 693,24 -202 501,02 147 595,74 -17 696,22
  J. Podatek dochodowy 9 162,00 -32 739,00 16 905,00 0,00
  K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
  L. Wynik netto (K-L-M) 138 531,24 -169 762,02 130 690,74 -17 696,22

  Jed nostk o w e s p ra w ozd an ie z p rz e p ły w ów p ie n ię żn ych

  Wyszczególnienie Od
  01.04.2018
  do
  30.06.2018 Od
  01.04.2017
  do
  30.06.2017 Od
  01.01.2018
  do
  30.06.2018 Od
  01.01.2017
  do
  30.06.2017
  A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI
  OPERACYJNEJ
  I. Zysk (strata) netto 138 531,24 -169 762,02 130 690,74 -17 696,22
  II. Korekty razem -146 158,46 23 235,69 42 990,61 -80 684,82
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II) -7 627,22 -146 526,33 173 681,35 -98 381,04
  B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI
  INWESTYCYJNEJ
  I. Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Wydatki 2 719,51 5 902,66 2 719,51 5 902,66
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 719,51 -5 902,66 -2 719,51 -5 902,66
  C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI
  FINANSOWEJ
  I. Wpływy 9 250,00 646 000,00 108 250,00 646 000,00
  II. Wydatki 421,02 315 384,91 317 836,08 363 271,55
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 8 828,98 330 615,09 -209
  586,08 282 728,45
  D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III) -1 517,75 178 186,10 -38 624,24 178 444,75
  E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -1 517,75 178 186,10 -38 624,24 178 367,69
  F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 14 029,92 2 812,51 51 136,41 2 592,39
  G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D) 12 512,17 180 998,61 12 512,17 180 998,61  6  


  DO OK S półk a A kc yjn a | R aport G ru p y K a pit a ło w ej D O OK S .A . z a I I k w arta ł 2 0 18 r .
     
  Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
  Wyszczególnienie Stan na 30.06.2018 Stan na 30.06.2017
  I.a. Kapitał własny na początek
  okresu (BO) 597 307,42 218 663,37
  I.a. Kapitał własny na początek
  okresu (BO), po korektach 597 307,42 218 663,37
  II. Kapitał własny na koniec
  okresu (BZ) 826 998,16 200 967,15
  III. Kapitał własny po
  uwzględnieniu proponowanego
  podziału zysku (pokrycia straty)


  2.
  IN FO RM ACJE
  O ZA SA DAC H
  PR ZY JĘ TY C H
  PR ZY
  SPO RZĄ D ZA NIU
  RAPO RTU ,
  W
  TY M
  IN FO RM ACJE
  O ZM IA N ACH
  STO SO W AN YC H
  ZA SA D
  (P O LIT Y K I)

  RACHUNKO W OŚC I


  Metody wyceny aktywów i pasywów
  1. Składniki rzeczowego majątku trwałego wycenia się według cen nabycia lub wartości przeszacowanej
  pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości tych aktywów.
  Wprowadzane są do ewidencji w momencie ich przekazania do użytkowania. Środki trwałe oraz wartości
  niematerialne i prawne podlegają amortyzacji liniowej w okresie ustalonym dla każdego z nich oddzielnie.
  Stawki amortyzacji uwzględnia się w wysokości obowiązującej dla danego środka trwałego stawek
  amortyzacji podatkowej określonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z
  uwzględnieniem przepisów dotyczących możliwości ustalania indywidualnych stawek amortyzacji dla
  używanych środków trwałych. Dla potrzeb poprawnej ewidencji amortyzacji prowadzi się tabele amortyzacji.
  Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 3.500,00 zł spisywane są
  bezpośrednio w koszty. W przypadku środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które
  posiadają szczególne walory użytkowe, ale cena jednostkowa nie przekracza 3.500,00 zł zarząd firmy
  zdecyduje o ich ujęciu w ewidencji i jednorazowej amortyzacji w miesiącu przyjęcia do ewidencji. Nakłady
  na wartości niematerialne i prawne rozlicza się zgodnie z MSR 38- Wartości niematerialne i prawne. W
  szczególnej sytuacji możliwe jest dokonanie aktualizacji wyceny rzeczowych składników majątkowych do
  poziomu wartości rynkowej.
  2. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych- towary i materiały wycenia się według cen nabycia, produkty
  gotowe (produkcja w toku) wg według kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na
  dzień bilansowy. Rozchody towarów i materiałów wycenia się według metody FIFO. Zakupione części
  zamienne i paliwo do samochodów oraz części zamienne do urządzeń biurowych, a także materiały
  biurowe, środki czystości itp. odnosi się bezpośrednio w koszty w momencie zakupu.
  3. Umowy leasingu kwalifikowane są według zasad określonych w przepisach podatkowych.
  4. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z uwzględnieniem zachowania w tej mierze
  ostrożności wyceny. Należności podlegają aktualizacji w oparciu o kryterium oceny ryzyka ich utraty. Na
  należności niepewne, zagrożone i przeterminowane tworzy się 100% rezerwy w ciężar wyniku finansowego.
  5. Zobowiązania wykazuje się w kwotach wymagalnych do zapłaty z uwzględnieniem przyszłych należnych do
  zapłaty kwot (odsetki, odszkodowania).
  6. Na dające się przewidzieć przyszłe straty dotyczące zdarzeń powstałych w okresie obrachunkowym tworzy
  się rezerwy w ciężar wyniku finansowego w kwotach odpowiadających przyszłym zobowiązaniom.
  7. Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych są przeliczane na złote polskie przy
  zastosowaniu kursu średniego NBP obowiązującego na koniec roku obrotowego.

  3.
  ZW IĘ ZŁA
  CHARA KTE R YSTY K A
  IS TO TN YC H
  DO KO NAŃ
  LU B
  NIE PO W ODZE Ń

  EM IT E N TA
  W OKRES IE ,
  KTÓ REG O
  DO TY C ZY
  RAPO RT,
  WRAZ
  Z OPIS EM

  NAJW AŻN IE JS ZY C H
  CZY N N IK Ó W
  I ZD AR ZE Ń ,
  W SZC ZE G ÓLN O ŚC I
  O
  NIE TY PO W YM C HAR AKTE R ZE , M AJĄ CYC H W PŁY W N A O SIĄ G NIĘ TE W YN IK I

  7  


  DO OK S półk a A kc yjn a | R aport G ru p y K a pit a ło w ej D O OK S .A . z a I I k w arta ł 2 0 18 r .
     

  Wybrane skonsolidowane dane finansowe I-II kw. 2018 r.*
  Prz ych ody n etto z e s p rz e daży
  2 9 03 9 6 5,1 7

  Koszt d zia ła ln ości o pera cyjn ej
  2 8 24 4 9 6,9 3

  Zysk/s tr a ta z e s p rz e daży
  79 4 6 8,2 4

  Zysk/s tr a ta n etto
  104 0 06,4 7

  *S ko nso lid ow ane
  kw arta ln e
  sp ra w ozd an ie
  nie
  za w ie ra
  poró w nyw aln ych
  danych
  z analo gic zn ym
  okre se m
  ro ku
  pop rz e d nie g o

  ponie w aż E m it e nt s p orz ą dza s ko nso lid ow ane s p ra w ozd anie p oczą w szy o d IIQ 2 018 r .


  Spółk a
  w II
  kw .
  2018
  r.
  odnoto w ała
  sko nso lid ow ane
  prz ych ody
  ze
  sp rz e daży
  na
  pozio m ie
  2,9
  mln
  zł.
  Na

  wzro st
  prz ych odów
  w głó w nej
  mie rz e
  prz yczyn iły
  podpis a ne
  ko ntr a kty ,
  o któ ry ch
  Em it e nt
  in fo rm ow ał

  ra porta m i
  bie żą cym i.
  Spółk a
  re aliz o w ała
  za ło żo ną
  str a te gię
  w za kre sie
  um ocn ie nie
  pozycji

  partn era -e ksp erta
  te ch nolo g ic zn ego
  dla
  pro duktó w
  in now acyjn ych
  na
  ry n ku
  pols kim
  i euro pejs kim .
  W ty m

  ce lu
  zo sta ła
  pow oła na
  Spółk a
  DO O K
  NL
  B.V .
  z sie dzib ą
  w Hola n dii.
  Ryn ek
  hole nders ki
  w oce nie

  Em it e nta
  je st
  bard zo
  pers p ekty w ic zn ym
  ry n kie m ,
  na
  któ ry m
  Spółk a
  może
  osią gnąć
  sa ty sfa kcjo nują ce

  marż e .
  W pers p ekty w ie
  2 la t
  Zarz ą d
  za kła da
  is to tn y
  wzro st
  warto ści
  prz ych odów
  na
  ty m
  ry n ku .
  Spółk a

  będzie
  ko nce ntr o w ała
  się
  na
  ro zw oju
  sp rz e daży
  i pozyska niu
  now ych
  ko ntr a któ w . G łó w nym
  skła dnik ie m

  ko szto w ym
  Em it e nta
  w IIQ
  2018
  r.
  były
  wyn agro dze nia
  ora z
  pow ią za ne
  z nim i
  ubezp ie cze nia
  sp ołe czn e
  i
  in ne
  św ia dcze nia .
  Spółk a
  w pozycji
  usłu g
  obcych
  księ guje
  głó w nie
  wyn agro dze nie
  in fo rm aty kó w

  za tr u dnio nych
  w oparc iu
  o pro w adzo na
  prz e z
  nic h
  je dnooso bow ą
  dzia ła ln ość
  gosp odarc zą .
  Zysk
  netto

  Em it e nta o sią gnął p ozio m 1 04 ty s. z ł.

  W II k w arta le 2 018 d o n ajw ażn ie js zych z d arz e ń n ale ży o dnie ść p oniż sz e :

  1.
  Sprz e daż

  a.
  Spółk a p ozyska ła 2 n ow e k o ntr a kty n a r y n ku h ole nders kim .

  b.
  Spółk a r o zsze rz yła w sp ółp ra cę z is tn ie ją cym k lie nte m z H ola ndii - V ers a .c o m pany, k tó re j

  pro dukt w sze d ł w fa zę d yn am ic zn ego r o zw oju .

  c.
  Spółk a z w ię kszyła s p rz e daż k o m pete ncji B acke nd w t e ch nolo gia ch P yth on i J a va .

  d.
  Spółk a p ozyska ła n ow ego p artn era ty p u S oftw are H ouse - fir m ę S pyro so ft S .A .

  2.
  HR:

  a.
  We W ro cła w iu d o d zia łu Q A d ołą czyły 2 o so by.

  b.
  We W ro cła w iu d o d zia łu J a va d ołą czył 1 R egula r D eve lo per.

  c.
  W o ddzia le w Z ie lo nej G órz e d ołą czyło 2 R egula r F ro nt- e nd D eve lo peró w .

  d.
  Spółk a n ie o dn oto w ała in fla cji w yn agro dze ń w r a porto w anym o kre sie .

  e.
  Nie b yło o dejś ć.

  3.
  Dzia ła nia s tr a te gic zn e:

  a.
  Spółk a z o sta ła c zło nkie m -z a ło życie le m Z w ią zku P ra co daw có w IT - S oD A, k tó re j s ta tu t

  zo sta ł p odpis a ny 2 2 c ze rw ca w G dyn i.

  b.
  Podm io t z a le żn y D O OK N L b .v . r o zp oczą ł s p rz e daż u słu g n a r y n ku h ole nders kim .

  c.
  Spółk a r o zp oczę ła p ro ce s b udow ania s tr a te gii w zro stu n a k o le jn e la ta w o parc iu o

  dzia ła nia m ark e tin gow e, e m plo ye r b ra ndin g, o ra z d yw ers yfik a cję k a nałó w s p rz e daży. W

  opin ii z a rz ą du w dra ża nie s tr a te gii r o zp oczn ie s ię w I II- IV k w arta le 2 018


  4.
  STA NO W IS K O
  ODNO ŚN IE
  DO
  MOŻLIW OŚC I
  ZR EA LIZ O W ANIA
  PU B LIK O W ANYC H

  PR O GNO Z
  WYN IK Ó W
  NA
  DANY
  RO K
  W ŚW IE TL E
  WYN IK Ó W

  ZA PR EZE N TO W AN YC H W R APO RCIE K W ARTA LN YM

  Spółka nie przedstawiła prognoz finansowych na rok 2018.
  8  


  DO OK S półk a A kc yjn a | R aport G ru p y K a pit a ło w ej D O OK S .A . z a I I k w arta ł 2 0 18 r .
     
  5.
  OPIS
  STA NU
  REA LIZ A CJI
  DZIA ŁA Ń
  I IN W ESTY C JI
  EM IT E N TA
  ORAZ

  HARM ONO GRAM U I C H R EA LIZ A CJI

  Nie dotyczy
  6.
  IN FO RM ACJE
  NA
  TE M AT
  AKTY W NO ŚC I
  W ZA KR ES IE
  WPR O W ADZA NIA

  RO ZW IĄ ZA Ń IN NO W ACYJN YC H W P R ZE D SIĘ B IO RSTW IE

  Emitent nie podejmował w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań
  innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

  7.
  OPIS
  ORG ANIZ A CJI
  GRUPY
  KA PIT A ŁO W EJ
  EM IT E N TA ,
  ZE
  WSK AZA NIE M

  JE D NO STE K P O DLE G AJĄ CYC H K O NSO LID ACJI

  Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej na koniec II kw. 2018 r.
  Nazwa
  Spółki Siedziba Dane
  rejestrowe Przedmiot
  działalności Kapitał
  podstawowy Udział
  procentowy
  w kapitale Udział
  procentowy
  w prawach
  głosu
  DOOK NL
  B.V. Amsterdam
  (Holandia) KvK 71571736 Usługi w zakresie
  programowania
  komputerowego i
  doradztwa IT
  4.000 EUR 51% 51%

  8.
  WSK AZA NIE
  PR ZY C ZY N
  NIE SPO RZĄ DZE N IA
  SK O NSO LID O W ANYC H

  SPR AW OZD AŃ F IN ANSO W YC H

  Nie dotyczy.

  9.
  IN FO RM ACJE
  O STR UKTU RZE
  AKCJO NARIA TU
  EM IT E N TA ,
  ZE
  WSK A ZA NIE M

  AKCJO NARIU SZY
  PO SIA D AJĄ C YC H ,
  NA
  DZIE Ń
  PR ZE K AZA N IA
  RAPO RTU ,
  CO

  NAJM NIE J 5 % G ŁO SÓ W N A W ALN YM Z G RO M AD ZE N IU

  Akcjo nariu s
  z Lic zb a p osia d an ych a k cji

  Udzia ł %
  Lic zb a g ło só w n a W ZA

  Udzia ł %

  zw ykłe
  uprz y w ile
  jo w an e
  ra ze m
  zw ykłe
  uprz y w il
  ejo w an e
  ra ze m

  Dmitrij
  Żatuchin* 68 250 450 000 518 250 41,1% 68 250 900 000 968 250 45,9%
  Ryszard Milan** 80 000 400 000 480 000 38,1% 80 000 800 000 880 000 41,7%
  Pozostali 261 750 0 261 750 20,8% 261 750 0 261 750 12,4%
  RAZEM 410 000 850 000 1 260 000 100% 410 000 1 700 000 2 110 000 100%
  *W ra z
  z oso bam i
  pozo sta ją cym i
  w dom nie m anym
  poro zu m ie niu ,
  tj.
  Panią
  Małg orz a tą
  Żatu ch in ,
  któ ra
  je st
  w posia daniu
  20.5 00
  akcji
  zw ykły ch
  na

  oka zic ie la E m it e nta

  **W ra z
  z podm io ta m i
  pow ią za nym i,
  tj.
  HexF und
  Sp.
  z o.o .
  , któ ry
  je st
  w posia daniu
  10.0 00
  akcji
  zw yk ły ch
  na
  oka zic ie la
  Em it e nta ,
  ora z
  MCA
  Sp.
  z o.o .

  s.k .., k tó ry je st w p osia daniu 7 0.0 00 a kcji z w ykły ch n a o ka zic ie la E m it e nta

  Źró dło : E m it e nt


  10.
  IN FO RM ACJE D O TY C ZĄ CE L IC ZB Y O SÓ B Z A TR UDNIO NYC H P R ZE Z E M IT E N TA ,

  W P R ZE LIC ZE N IU N A P E ŁN E E TA TY


  Forma zatrudnienia Liczba zatrudnionych Liczba pełnych etatów
  Umowa o pracę 0 0
  9  


  DO OK S półk a A kc yjn a | R aport G ru p y K a pit a ło w ej D O OK S .A . z a I I k w arta ł 2 0 18 r .
     
  Umowa o dzieło, zlecenie i inne 12 11
  Umowy z podwykonawcami
  (programiści, menedżerowie) 25 24
  Umowa funkcyjna (Prezes, Rada
  Nadzorcza) 2 1
  Dane na koniec II kwartału 2018 r.

  Wro cła w , 0 8.0 8.2 018 r .

  Pre ze s Z arz ą du
  - D m it r ij Ż atu ch in

  10
   


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Dook SA
ISIN:PLDOOK000019
NIP:8992716087
EKD:62.01 działalność związana z oprogramowaniem
Adres:ul. Skarbowców 23B Wrocław
Telefon:+48 789295790
www:www.dook.pro
Komentarze o spółce DOOK
2021-07-29 04-07-40
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor