Raport.

DOMENOMANIA.PL SA (22/2018) Raport za III kwartał 2018 roku

Zarząd Blockchain Lab Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dawniej DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu) przedstawia raport za III kwartał 2018 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Raport za I II kwartał 201 8 roku
  Strona 1 z 20


  RAPORT KWARTALNY
  ZA III KWARTAŁ 201 8 ROKU
  (za okres od 01 lipca 2 018 roku do 30 września 201 8 roku)

  Warszawa , dnia 14 listopada 201 8r.
  Raport za I II kwartał 201 8 roku
  Strona 2 z 20

  Spis treści
  Spis treści ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 2
  =. =nformacje ogólne ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 3
  1. Podstawa sporządzenia raportu okresowego z a === kwartał 2018 roku ................................ ......... 3
  2. Podstawowe informacje o Emitencie ................................ ................................ ............................ 3
  3. Władze Spółki ................................ ................................ ................................ ................................ . 5
  II. Wybrane dane finansowe ................................ ................................ ................................ ................... 6
  Rachunek zysków i strat w zł ................................ ................................ ................................ ..................... 6
  Aktywa - wybrane dane finansowe w zł ................................ ................................ ................................ .... 7
  Pasywa - wybrane dane fin ansowe w zł ................................ ................................ ................................ .... 8
  Rachunek przepływów pieniężnych - wybrane dane finansowe w zł ................................ ....................... 8
  Zestawienie zmian w kapitale własnym - wybrane dane finansowe w zł ................................ ................. 9
  III. Dodatkowe dane, których uwzględnienie w raporcie kwartalnym jest konieczne dla przedstawienia
  aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej emitenta w sposób rzetelny i kompetentny .......................... 10
  IV. Kom entarz zarządu do wyników finansowych spółki ................................ ................................ ........ 10
  V. =nformacje zarządu na temat aktywności w === kwartale 2018 ................................ ......................... 11
  VI. Prognozy finansowe ................................ ................................ ................................ .......................... 13
  VII. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okre su
  objętego raportem kwartalnym ................................ ................................ ................................ .................. 14
  VIII. Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych .................. 14
  IX. Opis stanu realizacji działań inwestycyjnych prezentowanych w dokumencie informacyjnym, o
  których mowa w § 10 pkt. 13a załącznika nr 1 do regulaminu ASO ................................ ........................... 14
  X. =nformacje na temat aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w
  przedsiębiorstwie ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 14
  XI. Struktura akcjonariatu na dzień 14 listopada 2018 roku ................................ ................................ .. 14
  X==. Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty ................................ ................................ ............. 15
  X===. Zasady polityki rachunkowości ................................ ................................ ................................ ............. 15
  XIV. Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego ................................ . 20
  Raport za I II kwartał 201 8 roku
  Strona 3 z 20

  I. I nformacje ogólne
  1. Podstawa sporządzenia raportu okresowego za III kwartał 201 8 roku
  Niniejszy raport został sporządzony na podstawie § 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu
  Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym
  systemie obrotu na rynku NewConnect .
  Raport okresowy Blockchain Lab Spółka Akcyjna za I I= kwartał 2018 roku obejmuje okres od 1 lipca
  do 3 0 września 201 8 roku.
  2. Podstawowe informacje o Emitencie

  Nazwa: Blockchain Lab
  Forma prawna: Spółka Akcyjna
  Siedziba: P arszawa , Polska
  Adres: ul. Powązkowska 15, 01 ;797 Warszawa
  REGON: 02054922>
  NIP: 8951885344
  KRS: 0000377083
  Kapitał zakładowy:
  www:
  e;mail:
  55E 000 zł
  www.domenomania.pl
  [email protected]

  Blockchain Lab Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (wcześniej: Domenomania.pl Spółka
  Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu) przy ul. Powązkowskiej 15 , 01 -797 Warszawa , powstała z
  przekształcenia spółki z ogranic zoną odpowiedzialnością pod tą firmą Domenomania.pl Spółka z
  ograniczoną odpowiedzialnością na mocy aktu notarialnego Repertorium A nr 182/2011 z dnia
  21.01.2011 roku. Spółka Akcyjna została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  0000377083 w dniu 31 stycznia 2011 roku przez Sąd R ejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI
  Wydział Gospodarczy KRS.  Raport za I II kwartał 201 8 roku
  Strona 4 z 20


  Blockchain Lab S.A. jest spółką z segmentu nowych technologii, która znajduje się
  w czołówce polskich firm świadczących usługi poprzez =nternet. Głównym przedmiotem
  działalności Spółki jes t pozyskiwanie klientów abonamentowych na usługi rejestracji domen
  internetowych oraz usług hostingowych. Dodatkowo Spółka świadczy szereg usług
  komplementarnych dla głównego przedmiotu swojej działalności, dzięki czemu w skład oferty
  wchodzą także takie u sługi jak serwery VPS oraz serwery dedykowane, pozycjonowanie stron
  internetowych, a także kreacja stron internetowych. Poprzez takie rozwiązanie Spółka jest
  w stanie w sposób kompleksowy obsłużyć nawet najbardziej wymagających klientów.

  Dzięki szerokiemu wachlarzowi usług komplementarnych dla głównego przedmiotu działalności
  Spółka jest w stanie dywersyfikować przychody z tytułu świadczonych usług co korzystnie wpływa
  na rozwój Spółki. Poprzez takie rozwiązanie Blockchain Lab S.A. w systematyczny sposób
  powiększa także swój udział w innych segmentach branży =T. Do segmentów tych zaliczyć można
  kreację stron i portali internetowych, pozycjonowanie stron internetowych, e -marketing oraz
  usługi programistyczne.

  Mimo, że w chwili obecnej Spółka posiada szeroką ofertę, stale wykonywane są kolejne prace
  i inwestycje mające na celu polepszenie jakości obecnie świadczonych usług, a także ich
  poszerzenie o kolejne pozycje. Ważne jest bowiem, aby stale rozwijać każdy segment działalności
  Spółki, a także wdrażać nowe usługi do oferty wychodząc na przeciw coraz to bardziej
  wymagającym klientom. Dzięki świadomości konieczności oferowania innowacyjnych rozwiązań
  Spółka na przestrzeni lat była w stanie zbudować grupę profesjonalistów, którzy wspólnie potrafią
  zaoferować sz eroki wachlarz usług o znakomitej jakości.
  Raport za I II kwartał 201 8 roku
  Strona 5 z 20

  3. Władze Spółki
  Zarząd Spółki Blockchain Lab SA
  Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Zarządu Spółki wchodzą następujące osoby:
  Ismail Malik – Prezes Zarządu
  Przemysław Maliszewski – Wiceprezes Zarządu
  Jakub Nalej – Wiceprezes Zarządu
  Życiorysy osób zarządzających są dostępne n a stronie internetowej Emitenta.

  Rada Nadzorcza Blockchain Lab SA
  Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą następujące
  osoby:
  Dawid Suski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Roman Pogorzelski – Członek Rady Nadzorczej
  Janusz Fajkowski – Członek Rady Nadzorczej
  Robert Grzegorzewski – Członek Rady Nadzorczej
  Marek Młodzianowski – Członek Rady Nadzorczej
  Życiorysy osób nadzorujących są dostępne na stronie internetow ej Emitenta

  Raport za I II kwartał 201 8 roku
  Strona 6 z 20

  II. Wybrane dane finansowe
  Poniżej zaprezentowano wybrane dane finansowe Blockchain Lab SA za I II kwartał 201 8 r.
  oraz dane finansow e za analogiczny okres roku 201 7.
  Rachunek zysków i strat w zł
  Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy
  Za okres
  01.07.2017
  30.09.2017
  Za okres
  01.07.2018
  30.09.2018
  Za okres
  01.01.2017
  30.09.2017
  Za okres
  01.01.2018
  30.09.2018
  A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w
  tym: 958 427,56 214 133,24 2 921 315,15 792 012,78
  – od jednostek powiązanych 319 242,00 0,00 738 820,00 0,00
  l. Przychody netto ze sprzedaży produktów 958 427,56 214 133,24 2 921 315 ,15 792 012,78
  ==. Zmiana stanu produktów (zwiększenie +,
  zmniejszenie – ) 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby
  jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00
  =V. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00
  B. Koszty działalności operacyjnej 975 942,52 427 382,92 3 091 883,40 1 440 154,56
  l. Amortyzacja 201 765,90 192 079,88 598 612,71 587 634,05
  ==. Zużycie materiałów i energii 1 605,22 12,82 9 821,08 3 518,14
  ===. Usługi obce 518 813,15 171 004,32 2 180 312,42 548 335,31
  =V. Podatki i opłaty, w tym: 350,00 0,00 700 5 350,00
  – podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00 0,00
  V. Wynagrodzenia 24 529,64 3 557,14 65 662,42 42 307,26
  V=. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 610,80 0,00 5 926,66 1 552,28
  V==. Pozostałe koszty rodzajowe 227 267,81 60 728,76 230 848,11 251 457,52
  V===. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00
  C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A –B) -17 514,96 -213 249,68 - 170 568,2 5 -648 141,78
  D. Pozostałe przychody operacyjne 32 084,91 93 751,59 225 222,15 281 292,30
  l. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów
  trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Dotacje 31 256,42 93 574,26 218 983,94 281 112,78
  III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Inne przychody operacyjne 828,49 177,33 6 238,21 179,52
  E. Pozostałe koszty operacyjne 0,64 8 013,51 36 710,00 9 779,00
  l. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów
  trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  ==. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Inne koszty operacyjne 0,64 8 013,51 36 710,00 9 779,00
  F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D –E) 14 569,31 -127 511,60 17 943,90 -376 628,48
  G. Przychody finansowe 22,46 3,32 17 763,67 75 770,12
  l. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  – od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00  Raport za I II kwartał 201 8 roku
  Strona 7 z 20

  II. Odsetki, w tym: 22,46 3,32 17 763,67 1 541,67
  – od jednostek powiązanych 0,00 0,00 210,85 0,00
  ===. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  =V. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  V. Inne 0,00 0,00 0,00 74 228,45
  H. Koszty finansowe 2 401,89 7 368,60 10 420,64 101 152,55
  l. Odsetki, w tym: 2 104,89 6 727,10 7 908,78 13 270,05
  – dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 139,96 0,00
  ==. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Inne 296,36 641 50 2 511,86 87 882,50
  I. Zysk (strata) brutto (F+G –H) 12 190,52 -134 876,88 25 286,93 -402 010,91
  J. Podatek dochodowy -22 013,00 186,00 -50 587,00 -1 217,00
  K. Pozostałe obowiązkowe zmniejsz. zysku (zw. straty) 0,00 0,00 0,00 0,00
  L. Zysk (strata) netto (I -J–K) 34 203,52 -135 062,88 75 873,93 -400 793,91

  Aktywa - wybrane dane finansowe w zł

  BILANS – AKTYWA Stan na Stan na
  30.09.2017 30.09.2018
  A. AKTYWA TRWAŁE 2 710 627,18 1 604 173,48
  =. Wartości niematerialne i prawne 2 338 749,22 1 567 424,48
  ==. Rzeczowe aktywa trwałe 80 665,38 0,00
  ===. Należności długoterminowe 0,00 0,00
  IV. Inwestycje długoterminowe 221 883,58 0,00
  V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 69 329,00 36 749,00
  B. AKTYWA OBROTOWE 4 621 496,25 1 591 715,50
  I. Zapasy 0,00 0,00
  ==. Należności krótkoterminowe 3 979 623,19 1 231 274,45
  ===. =nwestycje krótkoterminowe 362 497,51 248 952,13
  =V. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 279 375,55 111 488,92
  AKTYWA RAZEM : 7 332 123,43 3 195 888,98


  Raport za I II kwartał 201 8 roku
  Strona 8 z 20


  Pasywa - wybrane dane finansowe w zł
  BILANS – PASYWA Stan na Stan na
  30.09 .2017 30.09 .2018
  A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 3 590 060,36 1 827 827,41
  =. Kapitał (fundusz) podstawowy 557 000,00 557 000,00
  II. Kapitał (fundusz) zapasowy 2 936 571,43 2 936 571,43
  III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
  IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 300 000,00 300 000,00
  V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -279 385,00 -1 564 950,11
  VI. Zysk (strata) netto 75 873,93 -400 793,91
  VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0,00 0,00
  B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 3 742 063,07 1 368 061,57
  =. Rezerwy na zobowiązania 14 481,00 11 130,00
  ==. Zobowiązania długoterminowe 76 143,37 18 000,00
  ===. Zobowiązania krótkoterminowe 2 417 274,11 542 058,00
  =V. Rozliczenia międzyokresowe 1 234 164,59 796 873,57
  PASYWA RAZEM : 7 332 123,43 3 195 888,98

  Rachunek przepływów pieniężnych - wybrane dane finansowe w zł

  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  Za okres
  01.07. 2017
  30.09.2017
  Za okres
  01.07.2018
  30.09.2018
  Za okres
  01.01.201 7
  30.09.2017
  Za okres
  01.01.201 8
  30.09.2018
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I. Zysk / Strata netto 12 190,52 -134 876,88 25 286,93 -402 010,91
  II. Korekty razem 153 134,87 119 368,88 223 350,157 399 008,70
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności
  operacyjnej (I+II) 165 325,39 -15 508,00 248 637,08 -3 002,21
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy 7 668,29 0,00 85 551,53 64 756,17
  II. Wydatki 180 000,00 0,00 336 876,84 0,00
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności
  inwestycyjnej (I -II) -172 331,71 0,00 -251 325,31 64 756,17
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I. Wpływy 831,87 17 500,00 4 265,67 67 500,00  Raport za I II kwartał 201 8 roku
  Strona 9 z 20

  II. Wydatki 5 641,18 0,00 17 465,38 127 747,70
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności
  finansowej (I -II) -4 809,31 17 500,00 -13 199,71 -60 247,70
  D. Przepływy pieniężne netto razem -11 815,63 1 992,00 -15 887,94 1 506,26
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -11 815,63 1 506,26 -15 887,94 1 506,26
  F. Środki pieniężne na początek okresu 22 782,63 208,68 26 85 4,94 694,42
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) 10 967,00 2 200,68 10 967,00 2 200,68

  Zestawienie zmian w kapitale własnym - wybrane dane finansowe w zł
  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  Za okres
  Od 01.01.2017
  Do 30.09.2017
  Za okres
  Od 01.01.2018
  Do 30.09.2018
  Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 3 514 186,43 3 299 384,22
  Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po
  korektach 3 514 186,43 3 299 384,22
  Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 557 000,00 557 000,00
  Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 557 000,00 557 000,00
  Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2 795 059,48 2 936 571,43
  Zwiększenie (podział zysku netto) 141 511,95 0,00
  Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu 2 936 571,43 2 936 571,43
  Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek
  okresu 300 000,00 300 000,00
  Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec
  okresu 300 000,00 300 000,00
  Zysk z lat ubiegłych na początek okresu -279 385,00 -279 385,00
  Zmniejszenie (podział zysku netto) 0,00 1 285 565,11
  Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -279 385,00 -1 564 950,11
  Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00
  Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00
  Wynik netto na koniec okresu 75 873,93 -400 793,91
  Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 3 590 060,36 1 827 827,41

  Raport za I II kwartał 201 8 roku
  Strona 10 z 20

  III. Dodatkowe dane, których uwzględnienie w raporcie kwartalnym jest
  konieczne dla przedstawienia aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej
  emitenta w sposób rzetelny i kompetentny

  W opinii Zarządu Emitenta, rzetelne i kompletne przedstawienie aktualnej sytuacji
  majątkowej i finansowej Spółki nie wymaga uwzględniania dodatkowych danych.

  IV. Komentarz zarządu do wyników finansowych spółki
  W === kwartale 2018 roku Emitent wygenerował przychody ze sprzedaży wartości 214 133,24 zł, co
  przy kosztach działalności op eracyjnej w wysokości 427 382,92 zł spowodowało, że Spółka
  wygenerowała w drugim kwartale 2018 roku stratę ze sprzedaży wartości 2 13 2499,68 zł. Strat a
  z działalności operacyjnej wyniosła 127 511,60 zł a strat a netto 1 35 062,88 zł.
  W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprze daży osiągniętych przez Spółkę do dnia 30
  września 2018 roku wyniosła 792 012,78 zł, a strata netto za trzy kwartały 2018 wyniosła
  400 793 ,91 zł.
  Okres reorganizacji strukturalnej oraz prac pr zygotowawczych do zmiany profilu działalności nie
  został jeszcze całkowicie zakończony . Efektywne rozpoczęcie działań związanych z nowym
  profilem aktywności jeszcze nie nastąpiło, w związku z czym poprawa sytuacji majątkowej nastąpi
  dopiero w przyszłych ok resach rozliczeniowych .
  Zarząd pragnie zapewnić wszystkich obecnych i potencjalnych Akcjonariuszy iż właściwa
  i konsekwentna realizacja znowelizowanej strategii rozwoju przyniesie oczekiwaną poprawę
  sytuacji finansowej Spółki . Zarząd wyraża przekonanie, iż intensywna praca zaowocuje
  satysfakcjonującymi wynikami generowanymi przez Spółkę w przyszłości.  Raport za I II kwartał 201 8 roku
  Strona 11 z 20

  V. Informacje zarządu na temat aktywności w III kwartale 201 8
  W dniu 23 lipca 2018 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbyło się
  w dniu 23 lipca 2018 roku. W ramach obrad Zgromadzenia podjęto następujące uchwały:
  Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
  Uchwała Nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad
  Uchwała Nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalnośc i za okres od dnia 1
  stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku
  Uchwała Nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia
  2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku porządku obrad.
  Uchwała Nr 5 w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017
  Uchwała Nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Mateuszowi
  Szuściakowi z wykonania obowiązków w roku 2017
  Uchwała Nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarzą du Spółki – Michałowi
  Misztalowi z wykonania obowiązków w roku 2017
  Uchwała Nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Marcie
  Sarwie -Kułak z wykonania obowiązków w roku 2017
  Uchwała Nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jerzemu
  Kopaczewskiemu z wykonania obowiązków w roku 2017
  Uchwała Nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pawłowi
  Kaszubie z wykonania obowiązków w roku
  Uchwała Nr 11 w sprawie udz ielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki –
  Bartłomiejowi Rosińskiemu z wykonania obowiązków w roku 2017
  Uchwała Nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki –
  Przemysławowi Federowiczowi z wykonania obowiązków w roku 2017
  Uchwała Nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki –
  Mateuszowi Szuściakowi z wykonania obowiązków w roku 2017
  Uchwała Nr 14 w sprawie ustalenia długości kadencji Członków Rady Nadzorczej Spółki  Raport za I II kwartał 201 8 roku
  Strona 12 z 20

  powołanych p rzez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 03 2018 r.
  Uchwała Nr 15 w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki
  Uchwała Nr 16 w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej
  Spółki .
  W trakcie trwania obrad zg łoszono do protokoły sprzeciw y, które dotyczyły następujących
  Uchwał:
  1. Uchwały Nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad
  2. Uchwały Nr 15 w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.

  W dniu 01 sierpnia Zarząd Spółki przekazał do publicznej wiadomości znowelizowaną strategię
  działalności i rozwoju Spółki na lata 2018 -2022, zgodnie z którą podstawowym celem działalności
  Spółki jest pomnażanie kapitału i budowanie wartości dla Akcjonariuszy. Cel ów Spółka osiągnie
  maksymalizując efekt komercjal izacji posiadanych aktywów oraz rozwijając nowatorskie kierunki.
  Główne cele strategiczne dla Spółki to:
  1. Kontynuacja dotychczasowej działalności w zakresie hostingu, rejestracji i utrzymania
  domen internetowych; nowelizacja modelu działania i wprowadzenie elementów synergii
  z pozostałymi kierunkami działalności.
  2. Rozwój działalności w kierunku inkubowania i akceleracji nowatorskich projektów o
  zasięgu globalnym, związanych z technologią blockchain.
  3. Uzyskanie stosownych zezwoleń, licencji i uprawnień do prow adzenia działalności
  inwestycyjnej w zakresie technologii blockchain oraz tokenów opartych o tę technologię.
  4. Prowadzenie działań mających na celu powołanie izby handlowej, służącej wymianie
  wiedzy, kapitału i technologii, mającej stanowić most technologiczny i platformę
  współpracy między Europą a Azją w zakresie technologii blockchain, popularyzacji tejże
  technologii oraz jej wykorzystania do optymalizacji procesów biznesowych.  Raport za I II kwartał 201 8 roku
  Strona 13 z 20

  5. Ekspansja działalności na rynki zagraniczne.
  W dniu 10 sierpnia 2018 roku Zarząd Spółki poinformował, o podpisaniu umowy o zachowaniu
  poufności z podmiotem zagranicznym specjalizującym się w rozwiązaniach technologicznych
  najwyższej klasy dla rynków finansowych. Podmiot ten jest spółką z grupy London Stock Exchange
  i klucz owym dostawcą technologii dla grup y LSE oraz klientów spoza niej banków, domów
  makle rskich i instytucji finansowych . Podmiot specjalizuje się w zaawansowanych platformach dla
  handlu wysokich częstotliwości „:FT”, handlu algorytmicznego oraz ultra -małych op óźnień „ultra -
  low latency”. =nnowacyjne rozwiązania technologiczne tego podmiotu dają znaczącą przewagę
  konkurencyjną instytucjom na światowych rynkach finansowych. W ramach podpisanej umowy
  obie strony zobowiązały się do zachowania w tajemnicy informacji oznaczonych jako poufne,
  otrzymanych w trakcie prowadzonych r ozmów. Zarząd Emitenta przekazał niniejszą informację z
  uwagi na fakt, iż podejmowane działania dotyczą rozwoju Spółki i będą miały wpływ na dalszą
  działalność Emitenta. Emitent będzie na bieżąco przekazywał aktualne informacje dotyczące
  prowadzonych negocjacji.
  W dniu 14 sierpnia 201 8 roku Emitent przekazał do publicznej wiadomości raport kwartalny za
  drugi kwartał 201 8 roku.
  W dniu 22 sierpnia 2018 roku Emitent poinformował o podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki na
  podstawie uchwały w sprawie powołania Pana =smaila Malika do składu Zarządu Spółki i pełnienia
  funkcji Prezesa Zarządu na okres wspólnej kadencji do 30 czerwca 2019 roku oraz powołania Pana
  Hakuba Naleja do składu Zarządu Spółki i pełn ienia funkcji Wiceprezesa Zarządu na okres wspólnej
  kadencji do 30 czerwca 2019 roku.
  VI. Prognozy finansowe
  Zarząd Emitenta nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz finansowych.
  Raport za I II kwartał 201 8 roku
  Strona 14 z 20

  VII. Wskazanie jednostek wchodząc ych w skład grupy kapitałowej E mitenta
  na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym
  Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

  VIII. Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań
  finansowych
  Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

  IX. Opis stanu realizacji działań inwestycyjnych prezentowanych
  w dokumencie informacyjnym, o których mowa w § 10 pkt. 13a załącznika nr 1
  do regulaminu ASO
  Nie dotyczy.
  X. Informacje na temat aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań
  innowacyjnych w przedsiębiorstwie
  Emitent nie podejmował w okresie obj ętym raportem inicjatyw nastawionych na
  wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

  XI. Struktura akcjonariatu na dzień 14 listopada 201 8 roku
  Akcjonariusze Liczba akcji
  Udział w liczbie głosów na
  WZ
  Struktura akcjonariatu w %
  Mobilum Limited 3 700 000 66,43% 66,43%
  Jacek Wolski 557 497 10,01% 10,01%
  Aleksander Chomicz 398 075 7,15% 7,15%
  Pozostali 914 428 16,42% 16,42%
  Razem 5.570.000 100 % 100 %
  Raport za I II kwartał 201 8 roku
  Strona 15 z 20

  XII. Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty
  Forma zatrudnienia Liczba zatrudnionych Liczba pełnych etatów
  Umowa o pracę 0 0

  XII I. Zasady polityki rachunkowości
  Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z
  ustawą o rachunkowości.
  1. Metody wyceny:
  Środki trwałe i WNiP
  1. Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano
  w księgach w wysokości cen nabycia.
  2. Amortyzacja obliczona została zgodnie z przewidywanym okresem ekonomicznej
  użyteczności, przy czym:
  a) środki trwałe o wartości jednostkowej do 3500 zł odpisy wane były jednorazowo
  w miesiącu wydania do użytkowania i nie ujmowane w ewidencji środków trwałych,
  b) pozostałe środki trwałe umarzane były metodą liniową, za pomocą stawek według
  przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności,
  c) wartości niematerialne i pra wne – programy i licencje amortyzuje się przez okres 5 -ciu lat.

  Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe
  =nwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy
  spowodowane trwałą utratą ich wartości lub powiększone o odpisy spowodowane ich wzrostem
  do wartości godziwej (rynkowej), w przypadkach, w których ustawa przewiduje taką możliwość.  Raport za I II kwartał 201 8 roku
  Strona 16 z 20


  Niezakończone usługi długoterminowe
  Niezakończone usługi długoterminowe odpowiadają niezafakturowanej kwocie, którą Spółka
  spodziewa się uzyskać od zamawiającego za wykonane prace. Wycenia się je w wysokości
  poniesionych kosztów, powiększonych o odpowiedni narzut zysku pomniejszonych o sumę
  wystawionych faktur i ujętych strat. Koszty zawierają wszystkie koszty odnoszące się
  bezpośrednio do konkretnych umów oraz odpowiednią cześć stałych i zmiennych kosztów
  ogólnych Spółki skalkulowanych przy założeniu normalnego wykorzystania zdolności
  produkcyjnych.
  Niezakończone umowy o usługę długoterminową są prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji
  finan sowej jako składnik należności z tytułu dostaw i usług i pozostałych należności. Heżeli wartość
  wystawionych faktur przekracza wartość poniesionych kosztów powiększonych o ujęty zysk,
  nadwyżka jest ujmowana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako przycho dy przyszłych
  okresów.
  Długoterminowe aktywa finansowe
  Wycena należności długoterminowych dokonywana jest zgodnie z ustawą o rachunkowości/
  Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad
  uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.
  Długoterminowe aktywa finansowe nie występują .
  Aktywa obrotowe
  Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący:
  a) zapasy :
  - surowce - w cenach nabycia ustalonych jako ceny przeciętne - średnioważone,
  - materiały - w cenach nabycia,  Raport za I II kwartał 201 8 roku
  Strona 17 z 20

  - towary - w cenach nabycia, wycena rozchodu towarów dokonywana jest przy zastosowaniu
  zasady „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” – FIFO.
  - produkty - w kosztach wytworzenia ostat niego kwartału
  Odpisy aktualizujące zapasów dokonywane są w związku z trwałą utratą ich wartości.
  b) należności, roszczenia i zobowiązania
   w ciągu roku należności i zobowiązania wykazywane według wartości nominalnej,
   na dzień bilansowy należności wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem
  zasady ostrożnej wyceny,
   na dzień bilansowy zobowiązania wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty,
  Należności i zobowiązania w walutach obcych wykazywane były w ciągu roku w wartości
  nominalnej przeliczonej na zł ote polskie według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia
  poprzedzającego dokonanie operacji.
  Stan nierozliczonych na dzień bilansowy należności i zobowiązań wyrażony w walutach
  obcych przelicza się na walutę polską według kursu średniego dla danej wa luty ustalonego
  przez NBP, obowiązującego w dniu bilansowym.
  Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich
  odzyskania, przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.
  c) środki pieniężne
   krajowe środki pienię żne ustalono w wartości nominalnej,
   operacje gospodarcze w ciągu roku, dotyczące środków pieniężnych wyrażonych w walutach
  obcych w rachunku bieżącym ujmuje się w księgach, przeliczone wg kursu średniego NBP z
  dnia 31.12.2014 r.
   weksle ustalono w wartości nominalnej wraz z przypadającymi na nie do dnia bilansowego
  odsetkami .
  Kredyty i pożyczki  Raport za I II kwartał 201 8 roku
  Strona 18 z 20

  Kredyty bankowe i pożyczki wykazuje się w księgach rachunkowych w skorygowanej cenie
  nabycia /w wartości nominalnej.
  Różnice kursowe
  Różnice kursowe, powstałe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego pozostałych aktywów
  i pasywów, rozlicza się następująco:
  ▪ dodatnie – do przychodów z operacji finansowych,
  ▪ ujemne – do kosztów operacji finansowych.
  Kapitały własne w wartości nominalnej,
  Rezerwy na zobowiązania w wiarygodnie oszacowanej wysokości,
  Fundusze specjalne w wartości nominalnej,
  Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej,

  Wynik finansowy
  Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu
  zasady memoriału w spółmierności, ostrożności i realizacji.
  Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:
   wynik działalności operacyjnej
   wynik na operacjach finansowych,
   wynik na operacjach nadzwyczajnych,
   obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób
  prawnych i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów oraz z tytułu
  odroczonego podatku dochodowego.
  Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą należnych przychodów ze sprzedaży
  produktów, usług oraz zysków ze sprzedaży składników majątku trwałego wyrażonych w  Raport za I II kwartał 201 8 roku
  Strona 19 z 20

  rzeczywistych cenach sprzedaży, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń
  lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz zrealizowanych pozostałych przychodów
  operacyjnych, a wartością sprzedanych produktów, usług i strat ze sprzedaży składników majątku
  trwałego wycenionych w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia (zakupu), powiększoną o
  całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnego zarządu, sprzedaży
  produktów, towarów i innych składników majątku oraz pozostałych kosztów operacyjnych.
  Wynik na operacjach finansowych stanowi różnicę między należnymi przychodami z operac ji
  finansowych, a w szczególności z posiadania udziałów w innych jednostkach, papierów
  wartościowych, odsetek od pożyczek i należności, w tym także odsetek za zwłokę w zapłacie, z
  rozwiązania rezerwy, otrzymania dyskonta, zysków ze sprzedaży papierów warto ściowych i
  dodatnich różnic kursowych, oprocentowania lokat i rachunków bankowych a kosztami operacji
  finansowych, na które składają się w szczególności odsetki, w tym także za zwłokę w zapłacie,
  prowizje od pożyczek i zobowiązań, płacone dyskonto, straty na sprzedaży papierów
  wartościowych i ujemnych różnic kursowych.
  Wynik na operacjach nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami
  nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi. Zyski i straty nadzwyczajne obejmują
  skutki finansowe z darzeń powstających niepowtarzalnie, poza zwykłą działalnością Spółki i
  dlatego nie kwalifikują się do pozostałych kos ztów operacyjnych np. skutki zdarzeń losowych.

  2. Omówienie pozostałych zagadnień związanych ze sporządzeniem sprawozdania
  finansowego:
  1. spra wozdanie (w tym rachunek przepływów pieniężnych) – sporządzone zostało w zł i gr,
  pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do UoR i zawiera dane porównawcze
  wg art. 46, 47 i 48 UoR;
  2. rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej, zg odnie z zapisami w PR.
  Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą bezpośrednią/pośrednią;  Raport za I II kwartał 201 8 roku
  Strona 20 z 20

  3. punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo
  prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zg odności
  dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej;
  4. zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald
  kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu
  finansow ym;
  5. dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio
  sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;
  6. w sprawozdaniu finansowym wyodrębniono salda dotyczące jednostek powiązanych;
  7. zgodnie z zapisami w PR jednostka aktywowała rozliczenia z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego.

  XIV. Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego
  Zarząd Blockchain Lab S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy kwartalne
  sprawozdanie finansowe zos tało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości
  obowiązującymi w Polsce oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację
  majątkową i finansową Blockchain Lab SA oraz jej wynik finansowy.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Domenomania.pl SA
ISIN:PLDMNMN00016
NIP:895-18-85-344
EKD: 63.11 przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, działalność portali internetowych
Adres: ul. Legnicka 56 54-204 Wrocław
Telefon:+48 71 7262245
www:www.domenomania.pl
Komentarze o spółce DOMENOMANIA.PL
2018-03-27 15:31:28
juszko
nowy właściciel spółki: https://mobilum.com/ - zaczyna się robić ciekawie
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649