Raport.

DOM DEVELOPMENT SA (12/2018) Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta

Zarząd spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 9) oraz § 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133 z późn. zm.) informuje, iż Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 29 marca 2018 roku zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii Y (o którym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 4/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r.).
Aktualna wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 24.968.422 zł, który dzieli się na 24.968.422 akcje o wartości nominalnej 1 złoty każda, w tym 21.344.490 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 2.705.882 akcje zwykłe na okaziciela serii F, 172.200 akcji zwykłych na okaziciela serii H, 92.700 akcji zwykłych na okaziciela serii I, 96.750 akcji zwykłych na okaziciela serii J, 148.200 akcji zwykłych na okaziciela serii L, 110.175 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł, 24.875 akcji zwykłych na okaziciela serii M, 20.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N, 26.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O, 925 akcji zwykłych na okaziciela serii P, 11.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R, 17.075 akcji zwykłych na okaziciela serii S, 1.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T, 10.320 akcji zwykłych na okaziciela serii U, 1.000 akcji zwykłych na okaziciela serii V, 85.830 akcji zwykłych na okaziciela serii W oraz 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii Y.
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji, po zarejestrowaniu zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego, wynosi 24.968.422 głosy.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Dom Development SA
ISIN:PLDMDVL00012
NIP:525-14-92-233
EKD: 41.10 realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Adres: Plac Piłsudskiego 3 00-078 Warszawa
Telefon:+48 22 3516878
www:www.domdevelopment.pl
Kalendarium raportów
2020-08-25Raport półroczny
2020-11-04Raport za III kwartał
Komentarze o spółce DOM DEVELOPMENT
2020-05-29 21-05-38
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649