Raport.

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM DEWELOPERSKIE SA (12/2018) Kwestionariusz osobowy Prezesa Zarządu Spółki

Zarząd Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI numer 10/2018 z dnia 31 maja 2018 roku, dotyczącego zmian w składzie Zarządu Emitenta, niniejszym przekazuje kwestionariusz osobowy nowo powołanego Prezesa Zarządu Spółki, Łukasza Zaryczańskiego.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 oraz § 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
  Łukasz Zaryczański – Prezes Zarządu
  a) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin
  upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:
  Łukasz Zaryczański pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A.
  począwszy od dnia 1 czerwca 2018 r.
  b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

  1993 – ukończenie studiów na Wydziale Górnictwa i Geologii na Politechnice Śląskiej w Gliwicach;
  1991 -1995 – własna działalność gospodarcza – Firma Remontowo Budowlana;
  1996 -1998 – praca w dziale handlowym Walcowni Metali Nieżelaznych w Gliwicach -Łabędach na
  stanowisku handlowca i kierownika Działu Eksportu;
  1998 – wspólnik w firmie pn. PHU Parys G. Zaryczańsk i, Ł. Zaryczański Sp. Jawna ;
  2012 – nagroda Diament Forbes -a za najlepiej rozwijającą się firmę (14 miejsce w woj. Śląskim );
  Obecnie firma nie prowadzi działalności.
  c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta
  ma istotne znaczenie dla emitenta:

  Aktualnie Łukasz Zaryczański nie wykonuje żadnej działalności poza emitentem.

  d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich
  trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo
  wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal
  wspólnikiem:

  PHU Parys G. Zaryczański, Ł. Zaryczański Sp. Jawna – działalność tymczasowo zawieszona

  e) Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana
  za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w
  okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako
  członek org anów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

  W ciągu ostatnich 5 lat nie było żadnych tego typu prawomocnych wyroków wobec Pana Łukasza
  Zaryczańskiego.
  f) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji , w
  okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba
  pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

  W ciągu ostatnich 5 lat nie było wyżej wymienionych przypadków.


  g) Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do
  działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej
  albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej
  osoby prawn ej:

  Pan Łukasz Zaryczański nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności
  Emitenta oraz nie jest wspólnikiem albo członkiem organów żadnej konkurencyjnej spółki cywilnej,
  osobowej czy jakiejkolwiek osoby prawnej.

  h) Informacje, czy d ana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych:

  Pan Łukasz Zaryczański nie figuruje w żadnym rejes trze dłużników niewypłacalnych.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Dolnośląskie Centrum Deweloperskie SA
ISIN:PLTERRA00016
NIP:5213507866
EKD: 70.2 doradztwo związane z zarządzaniem
Adres: ul.Racławicka 15-19/705 53-149 Wrocław
Telefon:+48 71 7357005
www:www.dcdsa.pl
Komentarze o spółce Dolnośląskie Cen...
2019-05-20 19-05-38
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649