Raport.

DINO POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Raport za III kwartał 2018 r.


  Raport kwartalny Grupy
  Kapitałowej Dino Polska S.A.
  za III kwartał 2018 r.
  Raport za III kwartał 2018 r.

  S t r o n a | 2 z 28

  Dino Polska Spółka Akcyjna („Dino ”, „Spółka”, „jedn ostka dominująca”) Spółka akcyjna z siedzibą w Krotoszynie i adresem przy ul. Ostrowskiej 122, 63 -700 Krotoszyn, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000408273. Numer NIP: 6211766191, REGON: 300820828. Na 3 0 września 2018 r . kapitał za kładowy Spółki wynosił 9 804 000,00 zł i składał się z 98 040 000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
  Niniejszy dokument („Raport za III kwartał 2018 r.”, „Raport”) zawiera skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe (niebadane) Grupy Kapitałowej Dino Polska S.A. za III kwartał 2018 r. („Grupa Kapitałowa”, „Grupa”, „ Grupa Dino ”), („Sprawozdanie Finansowe”), skróconą informację finansową Spółki oraz dodatkowo informacje wymagane przez właściwe przepisy prawa. Źródłem danych w niniejszym Raporcie , o ile nie wskazano inaczej, jest Grupa Dino. Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu („Data Raportu”) jest 8 listopada 2018 r.  Raport za III kwartał 2018 r.

  S t r o n a | 3 z 28


  SPIS TREŚCI
  1. Wybrane dane finansowe Grupy Dino ................................ ................................ .......................... 4
  2. Sprawozdanie Zarządu z działalności ................................ ................................ ............................ 5
  2.1. Działalność Grupy Kapitałowej Dino ................................ ................................ ......................... 5
  2.1.1. Profil działalności ................................ ................................ ................................ ................... 5
  2.1.2. Podsumowanie działalności Grupy Dino w III kwartale 2018 r. ................................ ............. 6
  2.1.3. Czynniki, które będą miały wpływ na działalność i wynik i Dino ................................ .......... 11
  2.2. Akcjonariusze Spółki i akcje w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących .................. 11
  2.3. Segmenty operacyjne ................................ ................................ ................................ ............. 12
  3. Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dino Polska S.A. ........ 13
  3.1. Skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat ................................ ................................ 13
  3.2. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów ................................ ...... 13
  3.3. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej ................................ ............. 14
  3.4. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych ................................ ... 15
  3.5. Skrócone skonsolido wane zestawienie zmian w kapitale własnym ................................ ....... 16
  4. Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe Dino Polska S.A. ................................ ............ 17
  4.1. Wybrane jednostkowe dane finansowe ................................ ................................ ................. 17
  4.2. Skrócony jednostkowy rachunek zysków i strat ................................ ................................ ..... 18
  4.3. Skrócony jednostkowy bilans ................................ ................................ ................................ . 19
  4.4. Skrócony jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych ................................ ................... 20
  4.5. Skrócone jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym ................................ ............ 21
  5. Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego ................................ .............................. 22
  5.1. Zasady przyjęte przy sporządzeniu ś ródrocznego sprawozdania kwartalnego ...................... 22
  5.2. Grupa Kapitałowa – informacje ogólne ................................ ................................ .................. 22
  5.3. Sezonowości i cykliczności działalności ................................ ................................ .................. 24
  5.4. Inne informacje ................................ ................................ ................................ ....................... 24
  6. Pozos tałe informacje ................................ ................................ ................................ ................... 27

  Raport za III kwartał 2018 r.

  S t r o n a | 4 z 28

  1. W YBRANE DANE FINANSOW E GRUPY DINO

  w tys. PLN w tys. EUR*
  okres od
  01.01.2018 do
  30.09.2018
  okres od
  01.01.2017 do
  30.09.2017
  okres od
  01.01.2018 do
  30.09.2018
  okres od
  01.01.2017 do
  30.09.2017
  Przychody ze sprzedaży 4 267 590 3 238 569 1 003 318 760 835
  Zysk z działalności operacyjnej 289 978 200 799 68 174 47 174
  Zysk brutto 258 002 173 708 60 657 40 809
  Zysk netto 208 730 140 684 49 073 33 051
  Liczba akcji (w szt.) 98 040 000,00 98 040 000,00 98 040 000,00 98 040 000,00
  Podstawowy / rozwodniony zysk na akcję w PLN, EUR 2,13 1,43 0,50 0,34
  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 355 262 262 039 83 523 61 561
  Przepływy środków pieniężnych z działalności
  inwestycyjnej (473 062) (277 942) (111 218) (65 297)
  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 29 411 9 682 6 915 2 275
  Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich
  ekwiwalentów (88 389) (6 221) (20 780) (1 461)

  * w przypadku danych w EUR wykorzystano średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR
  obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym :
  średnia kursów NBP za I -III kwartał 201 8 r.: 4,2535 PLN / EUR
  średnia kursów NBP za I -III kwartał 201 7 r.: 4,2566 PLN / EUR

  w tys. PLN w tys. EUR*
  stan na
  30.09.2018
  stan na
  31.12.2017
  stan na
  30.09.2018
  stan na
  31.12.2017
  Aktywa razem 2 776 362 2 451 329 649 989 587 722
  Aktywa trwałe razem 2 198 187 1 807 964 514 629 433 471
  Aktywa obrotowe razem 578 175 643 365 135 360 154 251
  Kapitał własny 1 113 223 904 493 260 623 216 858
  Kapitał podstawowy 9 804 9 804 2 295 2 351
  Zobowiązania długoterminowe 634 523 575 883 148 552 138 072
  Zobowiązania krótkoterminowe 1 028 616 970 953 240 815 232 792

  * w przypadku danych w EUR wykorzystano średnie kursy EUR/PLN publikowane przez Narodowy Bank Polski:
  kurs średni NBP na dzień 3 0.09. 2018 r. 4,2714 PLN / EUR
  kurs średni NBP na dzień 31.12.201 7 r. 4,1709 PLN / EUR


  Raport za III kwartał 2018 r.

  S t r o n a | 5 z 28

  2. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚC I
  2.1. Działalność Grupy Kapitałowej Dino
  2.1.1. Profil działalności
  Dino to polska sieć średniej wielkości supermarketów spożywczych i jedna z najszybciej rosnących sieci na całym
  rynku handlu detalicznego a rtykułami spożywczymi w Polsce.
  Model biznesowy Dino łączy zalety formatu średniopowierzchniowych sklepów usytuowanych w lokalizacjach
  dogodnych dla klientów, najczęściej blisko miejsc zamieszkania lub o dużym natężeniu ruchu, z umiejętnością
  szybkiego otwierania nowych sklepów oraz atra kcyjnym asortymentem, na który składają się przede wszystkim
  markowe i świeże produkty w konkurencyjnych cenach.
  Na dzień 30 września 2018 r. sieć Dino tworzyło 8 95 sklepów o łącznej powierzchni sali sprzedaży 3 43 281 m².
  Grupa Dino posiada wieloletnie do świadczenie i potwierdzoną zdolność w zakresie otwierania nowych sklepów,
  dzięki czemu w okresie trzech lat do dnia 30 września 2018 r. zwiększyła liczbę sklepów o 426 . Ekspansji
  geograficznej towarzyszy znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży w istniejące j sieci sklepów (LFL), który
  okresie styczeń -wrzesień 2018 r., w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, wyniósł 1 2,4 %. Grupa
  Dino kontynuuje szybki rozwój swojej sieci, konsekwentnie wyszukując nowe lokalizacje pod sklepy.
  Sklepy Dino cechuje je dnolity format. Większość sklepów ma powierzchnię sali sprzedaży ok. 400 m2 i jest
  zlokalizowana przede wszystkim w mniejszych miejscowościach, małych i średnich miastach oraz na peryferiach
  dużych miast. Strategia działania Dino oparta jest na standardowy m projekcie sklepu dysponującego miejscami
  parkingowymi dla klientów i zaopatrywanego w każdy dzień tygodnia (z wyjątkiem niedziel) w produkty świeże.
  Każdy sklep oferuje klientom ok. 5 tys. pozycji asortymentowych (SKU), w większości produktów pod znanym i
  markami oraz z naciskiem na ofertę produktów świeżych. Każdy sklep posiada stoisko mięsne z obsługą. Grupa
  Dino oferuje produkty w konkurencyjnych cenach.
  Model biznesowy Grupy Dino jest w wysokim stopniu skalowalny. Obejmuje scentralizowane zarządzanie
  wspierane przez odpowiednie systemy informatyczne, sieć logistyczną opartą na trzech centrach dystrybucyjnych
  oraz zarządzaną przez Dino sieć transportu. Dino zaopatruje się w większość produktów bezpośrednio
  u producentów lub ich głównych przedstawicieli . Duże i ciągle rosnące wolumeny zamówień u dostawców
  przynoszą korzyści w postaci efektu skali oraz sprawiły, że Dino jest już w stanie dokonywać zakupów towarów
  na korzystnych warunkach, które powinny się dalej stopniowo poprawiać wraz z dalszym rozwojem sieci
  sprzedaży. Te czynniki skutkują konsekwentną poprawą rentowności Grupy Dino.
  Strategia Grupy Dino zakłada dalszy wzrost poprzez skoncentrowanie się na trzech kluczowych obszarach:
   kontynuacja szybkiego organicznego wzrostu liczby sklepów – Dino pla nuje przekroczyć liczbę 1 200
  otwartych sklepów do końca 2020 r. Grupa Dino zamierza wykorzystywać możliwości organicznego
  rozwoju sieci w obecnej formie poprzez: (i) zwiększanie zagęszczenia sklepów na obecnych obszarach
  działalności, oraz (ii) stopniową ekspansję na północne i wschodnie regiony Polski.
   kontynuacja wzrostu przychodów ze sprzedaży w istniejącej sieci sklepów (LFL) – w celu dalszego
  zwiększania przychodów ze sprzedaży w istniejącej sieci sklepów (LFL) Grupa Dino będzie podejmować
  działania z mierzające do zwiększenia liczby klientów robiących zakupy w sklepach Dino i wartości
  zakupów pojedynczego klienta.
   konsekwentna poprawa rentowności – w latach 2014 -2017 Grupa Dino wypracowała trwały wzrost
  marży brutto na sprzedaży i marży EBITDA. Celem j est dalsza poprawa rentowność dzięki zwiększaniu
  skali działalności, korzystnej charakterystyce modelu biznesowego oraz inicjatywom strategicznym
  podejmowanym przez Grupę Dino.  Raport za III kwartał 2018 r.

  S t r o n a | 6 z 28

  2.1.2. Podsumowanie działalności Grupy Dino w III kwartale 2018 r.
  W III kwartale 2018 r. przychody Grupy Dino wyniosły 1 558 ,5 mln PLN i były o 338,3 mln PLN, czyli o 27,7 %
  wyższe niż w I II kw. 2017 r. Równocześnie koszt własny sprzedaży wzrósł o 26,0 % do 1 181,8 mln PLN . Zysk
  EBITDA zwiększył się rok do roku o 29,9 % do 141,5 mln PLN. Marża EBITDA wyniosła 9,1 %, podczas gdy rok
  temu było to 8,9% .
  Narastająco, po 9 miesiącach 2018 r. przychody Grupy Dino wyniosły 4 267,6 mln PLN i były o 1 029,0 mln PLN,
  czyli o 31,8 % wyższe niż w analogicznym okresie 2017 r. Równocześnie koszt własny s przedaży wzrósł o 30,5 %
  do 3 260,1 mln PLN . Zysk EBITDA 1 zwiększył się rok do roku o 34,6 % do 370,5 mln PLN. Marża EBITDA
  wyniosła 8, 7% i była o 0, 2 pkt proc. wyższa niż w okresie styczeń -wrzesień 2017 r.
  Tabela poniżej przedstawia wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat
  (w tys. PLN) III kw. 2018 III kw. 2017 zmiana I-III kw. 2018 I-III kw.
  2017 2 zmiana
  Przychody ze sprzedaży 1 558 518 1 220 171 27,7% 4 267 590 3 238 569 31,8%
  Koszt własny sprzedaży (1 181 789) (937 556) 26,0% (3 260 085) (2 497 615) 30,5%
  Zysk brutto ze sprzedaży 376 729 282 615 33,3% 1 007 505 740 954 36,0%
  Pozostałe przychody operacyjne 255 625 -59,2% 3 338 1 837 81,7%
  Koszty sprzedaży i marketingu (248 438) (183 121) 35,7% (677 533) (493 592) 37,3%
  Koszty ogólnego zarządu (14 600) (13 344) 9,4% (41 501) (47 664) -12,9%
  Pozostałe koszty operacyjne (925) (348) 165,8% (1 831) (736) 148,8%
  Zysk z działalności operacyjnej 113 021 86 427 30,8% 289 978 200 799 44,4%
  Przychody finansowe 154 1 -% 301 141 113,5%
  Koszty finansowe (11 632) (9 379) 24,0% (32 277) (27 232) 18,5%
  Zysk brutto 101 543 77 049 31,8% 258 002 173 708 48,5%
  Podatek dochodowy (19 268) (13 507) 42,7% (49 272) (33 024) 49,2%
  Zysk netto 82 275 63 542 29,5% 208 730 140 684 48,4%

  Przychody ze sprzedaży
  Znacząca poprawa przychodów jest wynikiem rozwoju sieci sklepów Dino o nowe placówki oraz wzrostu
  przychodów w istniejącej sieci sklepów (like for like, LfL) 3. Wzrost sprzedaży LfL wyniósł w III kwartale 2018 r.
  8,6% w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. W okresie styczeń -wrzesień 2018 r. wzrost sprzedaży LfL
  wyni ósł 12,4%.
  Tabela poniżej przedstawia porównanie trendów inflacyjnych w Polsce oraz wzrost przychodów ze sprzedaży
  w istniejącej sieci sklepów (LFL) Dino.
  % 2018 I-III kw. 2017 2016 2015 III kw. II kw. I kw. 2018 2017 2016
  Inflacja (deflacja) 2,0 1,7 1,5 1,7 1,9 -0,9 2,0 -0,6 -0,9
  Inflacja cen żywności 2,2 3,2 3,9 3,1 3,8 0,7 4,2 0,8 -1,7
  Dino LFL 8,6 10,0 20,3 12,4 15,2 10,5 16,2 11,3 5,1

  Świeże produkty, w tym mięso wędliny i drób odpowiadały za 3 6,6 % sprzedaży Grupy w III kw. 2018 r. i za
  37,5 % w okresie styczeń -wrzesień 2018 r., co oznacza wzrost o odpowiednio 0,3 pkt proc. i 0,8 pkt proc. w
  stosunku do analogicznych okresów 2017 r.
  1 zysk EBITDA skorygowany o koszty o charakterze jednorazowym związane z IPO w wysokości 12 272 tys. PLN w I pół. 2017 r. 2 dane nie zostały skorygowane o jednorazowe zdarzenia związane z ofertą publiczną w I pół. 2017 r. 3 sklep jest uwzględniany w kalkulacji przychodów LfL w 13. pełnym miesiącu jego istnienia  Raport za III kwartał 2018 r.

  S t r o n a | 7 z 28

  W tabeli poniżej przedstawiono strukturę przychodów ze sprzedaży według produktów za wskazane okresy.
  % III kw. 2018 III kw. 2017 I-III kw. 2018 I-III kw. 2017
  Produkty spożywcze świeże 36,6 36,3 37,5 36,7
  Produkty spożywcze suche, napoje, alkohol i papierosy 51,6 51,7 50,2 50,9
  Artykuły niespożywcze 11,8 12,0 12,3 12,4

  Rozwój sieci marketów Dino
  W III kw. 2018 r. uruchomionych zostało 4 6 nowych sklepów Dino, czyli o 5 więcej niż przed rokiem. Narastająco
  od początku 2018 r. sieć Dino zwiększyła się o 120 sklepów w stosunku do 90 w analogicznym okresie ubiegłego
  roku. Na dzień 30 września 2018 r. sieć Dino liczyła 8 95 marketów, o 17 7 więcej niż przed rokiem.
  Poniższa tabela przedstawia informacje na temat liczby sklepów Grupy Dino na wskazane daty.
  Na dzień 30 września Na dzień 31 grudnia
  2018 2017 2017 2016 2015
  Liczba otwarć nowych sklepów (od początku roku) 120 90 147 123 101
  Łączna liczba sklepów 895 718 775 628 511
  Łączna powierzchnia sali sprzedaży (m 2) 343 281 273 038 295 226 238 416 191 579
  Wzrost powierzchni sali sprzedaży r/r 25,7% 23,1% 23,8% 24,4% 26,4%

  Koszt własny sprzedaży
  Koszt własny sprzedaży stanowił odpowiednio 7 5,8 % i 7 6,8 % przychodów ze sprzedaży w III kwartale 2018 r.
  i 2017 r. Koszt własny sprzedaży wzrósł o 244,2 mln PLN, czyli o 26,0 %, do 1 181,8 mln PLN w III kw . 2018 r.
  w porównaniu z 937,6 mln PLN w III kw . 2017 r., przy odpowiednim 27,7 -procentowym wzroście przychodów
  ze sprzedaży. Wzrost ten był spowodowany głównie wzrostem sk ali działalności Grupy Dino w związku
  z ekspansją sieci sklepów Grupy Dino oraz rosnącą sprzedażą w istniejącej sieci sklepów ( LfL).
  Koszty sprzedaży i marketingu
  Koszty sprzedaży i marketingu wzrosły o 65,3 mln PLN, czyli o 35,7 %, do 248,4 mln PLN w III kw . 2018 r.
  w porównaniu z e 183,1 mln PLN w III kw . 2017 r. Wzrost ten był spowodowany głównie wzrostem skali
  działalności Grupy Dino i związaną z tym ekspansją sieci sklepów oraz rosnącą sprzedażą w istniejącej sieci
  sklepów ( LfL), co wiązało się z konie cznością ponoszenia większych kosztów związanych z utrzymaniem
  sklepów, przechowywaniem towarów i marketingiem.
  Koszty ogólnego zarządu
  Koszty ogólnego zarządu wzrosły o 1,3 mln PLN, czyli o 9,4 %, do 14,6 mln PLN w III kw . 2018 r. w porównaniu
  z 13,3 mln PLN w III kw. 2017 r . Było to spowodowane głównie ekspansją sieci sklepów Grupy Dino (niektóre
  funkcje administracyjne rosły wraz z ekspansją sieci).
  Raport za III kwartał 2018 r.

  S t r o n a | 8 z 28

  Koszty w układzie rodzajowym
  Poniższa tabela przedstawia koszty w ujęciu rodzajowy m.
  (w tys. PLN) III kw. 2018 III kw. 2017 zmiana I-III kw. 2018 I-III kw. 2017 4 zmiana
  Amortyzacja 28 442 22 498 26,4% 80 472 62 092 29,6%
  Zużycie materiałów i energii 138 318 121 624 13,7% 369 755 320 547 15,4%
  Usługi obce 67 878 46 255 46,7% 177 542 122 171 45,3%
  Podatki i opłaty 7 371 6 094 21,0% 22 674 18 005 25,9%
  Koszty świadczeń pracowniczych 170 555 122 894 38,8% 470 688 334 701 40,6%
  Pozostałe koszty rodzajowe 5 625 5 789 -2,8% 13 500 12 697 6,3%
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 025 727 806 899 27,1% 2 845 816 2 158 399 31,8%

  Koszty według rodzajów ogółem, w tym: 1 443 916 1 132 053 27,5% 3 980 447 3 028 612 31,4%
  Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaży 1 181 789 937 556 26,0% 3 260 085 2 497 615 30,5%
  Pozycje ujęte w kosztach sprzedaży i marketingu 248 438 183 121 35,7% 677 533 493 592 37,3%
  Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu 14 600 13 344 9,4% 41 501 35 392 17,3%
  Zmiana stanu produktów (911) (1 968) -53,7% 1 328 2 013 -34,0%

  Łączne koszty według rodzaju wzrosły o 311,9 mln PLN, czyli o 27,5 %, do 1 443,9 mln PLN w III kw . 2018 r.
  w porównaniu z 1 132,1 mln PLN w III kw . 2017 r., głównie w rezultacie wzrostu: (i) wartości sprzedanych
  towarów i materiałów (o 218,8 mln PLN), (ii) kosztu świadczeń pracowniczych (o 47,7 mln PLN), (iii) usług
  obcych (o 21,6 mln PLN) oraz (iv) zużycia materiałów i energii (o 16,7 mln PLN) . Wzrost ten był spowodowany
  głównie ekspansją sieci sklepów Grupy Dino oraz rosnącą sprzedażą w istniejącej sieci sklepów ( LfL).
  Koszty świadczeń pracowniczych wzrosły o 47,7 mln PLN, czyli o 38,8 %, do 170,6 mln PLN w III kw . 2018 roku
  w porównaniu z e 122,9 mln PLN w III kw . 2017 r. Wzrost ten wynikał przede wszystkim ze wzrostu liczby
  pracowników Grupy Dino z 12 003 na dzień 30 września 2017 r. do 15 652 na dzień 30 września 2018 r.,
  w związku ze zwiększeniem skali działalności Grupy Dino i związaną z tym ekspansją sieci sklepów Grupy Dino
  oraz rosnącą sprzedażą w istniejącej sieci sklepów ( LfL) oraz, w mniejszym stopniu, ze wzrostu średniego
  wynagrodzenia w Grupie Dino.
  Usługi obce, które obejmowały w szczególności usługi transportowe, usługi najmu i dzierżawy oraz usługi
  serwisowe wzrosły o 21,6 mln PLN, czyli o 46,7 %, do 67,9 mln PLN w III kw . 2018 r. w porównaniu z 46,3 mln
  PLN w III kw . 2017 roku. Wzrost ten był spowodowany zwiększeniem skali działa lności Grupy Dino i związaną
  z tym ekspansją sieci sklepów Grupy Dino oraz rosnącą sprzedażą w istniejącej sieci sklepów ( LfL) oraz wzrostem
  kosztów transportu, co z kolei wynika ło ze wzrostu cen paliw.
  Zużycie materiałów i energii wzrosło o 16,7 mln PLN, czyli o 13,7 %, do 138,3 mln PLN w III kw . 2018 r.
  w porównaniu ze 121,6 mln PLN w III kw . 2017 roku. Wzrost ten był spowodowany wzrostem jednostkowej ceny
  energii elektrycznej oraz głównie wzrostem zużycia materiałów i surowców w związku ze zwięk szeniem skali
  działalności Grupy Dino i związaną z tym ekspansją sieci sklepów Grupy Dino oraz rosnącą sprzedażą
  w istniejącej sieci sklepów (LFL).
  Koszty finansowe
  Koszty finansowe Grupy Dino wzrosły o 2,3 mln PLN, tj. o 24,0 %, do 11,6 mln PLN w III kw . 2018 roku
  w porównaniu z 9,4 mln PLN w III kw . 2017 roku. Wzrost ten wynikał głównie ze wzrostu wysokości odsetek od
  kredytów , pożyczek i wyemitowanych obligacji w wyniku zwiększenia skali działalności Grupy i związaną z tym
  ekspansją sieci sklepów Grupy D ino oraz rosnącą sprzedażą w istniejącej sieci sklepów ( LfL).
  4 dane zostały skorygowane o jednorazowe zdarze nia związane z ofertą publiczną na kwotę 12 272 tys. PLN w I pół . 2017 r. ( 1 493 tys. PLN ujętych w usługach obcych, 10 334 tys. PLN ujętych w kosztach świadczeń pracowniczych, 445 tys. PLN w pozostałych kosztach rodzajowych )  Raport za III kwartał 2018 r.

  S t r o n a | 9 z 28

  Bilans – aktywa
  (w tys. PLN) 30.09.2018 30.06.2018 31.12.2017 30.09.2017 Zmiana 30.09.2018 / 30.06.2018 Zmiana 30.09.2018 / 30.09.2017
  Rzeczowe aktywa trwałe 2 090 369 1 931 438 1 697 600 1 593 249 8,2% 31,2%
  Aktywa niematerialne 93 653 93 509 92 774 91 677 0,2% 2,2%
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 14 141 12 206 17 560 22 275 15,9% -36,5%
  Aktywa trwałe razem 2 198 187 2 037 179 1 807 964 1 707 233 7,9% 28,8%

  Zapasy 376 507 376 425 368 262 294 521 0,0% 27,8%
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 29 751 19 545 37 991 17 945 52,2% 65,8%
  Należności z tytułu podatku dochodowego 21 139 77 44 -84,9% -52,3%
  Pozostałe aktywa niefinansowe 57 659 45 940 34 409 27 906 25,5% 106,6%
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 114 237 190 087 202 626 60 207 -39,9% 89,7%
  Aktywa obrotowe razem 578 175 632 136 643 365 400 623 -8,5% 44,3%
  SUMA AKTYWÓW 2 776 362 2 669 315 2 451 329 2 107 856 4,0% 31,7%

  Suma aktywów wzrosła o 668,5 mln PLN, czyli o 31,7 %, z 2 107,9 mln PLN na dzień 3 0 września 2017 r. do
  2 776,4 mln PLN na dzień 30 września 2018 r. W stosunku do 30 czerwca 201 8 r. suma aktywów zwiększyła się
  o 107, 0 mln PLN, czyli o 4,0 %. Na dzień 30 września 2018 r. głównymi składnikami sumy aktywów były:
  (i) rzeczowe aktywa trwałe (stanowiące 7 5,3 %, (ii) zapasy (stanowiące 1 3,6 %), (iii) środki pieniężne
  i ekwiwalenty (stanowiące 4,1%) oraz (iv) aktywa niematerialne (stanowiące 3, 4%).
  Aktywa trwałe wzrosły o 491,0 mln PLN, czyli o 28,8 %, z 1 707 ,2 mln PLN na dzień 3 0 września 2017 r. do
  2 198,2 mln PLN na dzień 30 września 2018 r. W stosunku do 30 czerwca 201 8 r. aktywa trwałe zwiększyły się
  o 161,0 mln PLN, czyli o 7,9 %. W obu przypadkach wzrost ten był głównie spowodowany zwiększeniem
  rzeczowych aktywów trwałych, co z kolei było głównie spowodowane rozwojem sieci sprzedaży Grupy Dino
  (nowe sklepy Dino) i nakładami inwestycyjnymi.
  Aktywa obrotowe z większyły się o 177,6 mln PLN, czyli o 44,3 %, z 400,6 mln PLN na dzień 30 września 2017 r.
  do 578,2 mln PLN na dzień 30 września 2018 r. Wzrost był głównie spowodowany zwiększeniem stanu zapasów
  o 82,0 mln PLN , co z kolei było spowodowane wzrostem skali d ziałalności Grupy Dino.
  W stosunku do 30 czerwca 2018 r. aktywa obrotowe zmniejszyły się o 54 mln PLN ( -8,5%), w związku z
  mniejszym stanem środków pieniężnych i ekwiwalentów.
  Bilans – pasywa
  (w tys. PLN) 30.09.2018 30.06.2018 31.12.2017 30.09.2017 Zmiana 30.09.2018 / 30.06.2018 Zmiana 30.09.2018 / 30.09.2017
  Kapitał własny 1 113 223 1 030 948 904 493 831 660 8,0% 33,9%
  Kapitał podstawowy 9 804 9 804 9 804 9 804 0,0% 0,0%
  Kapitał zapasowy 1 307 272 1 307 272 1 111 860 1 111 860 0,0% 17,6%
  Zyski zatrzymane -211 353 -293 628 -224 671 -297 504 -28,0% -29,0%
  Pozostałe kapitały własne 7 500 7 500 7 500 7 500 0,0% 0,0%
  Kapitał własny ogółem 1 113 223 1 030 948 904 493 831 660 8,0% 33,9% - -
  Oprocentowane kredyty i pożyczki oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 521 528 537 295 470 590 490 626 -2,9% 6,3%
  Pozostałe zobowiązania 240 240 270 270 0,0% -11,1% Zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych (LT) 99 822 99 789 99 749 0 0,0% -
  Rezerwy na świadczenia pracownicze 1 230 1 231 1 231 1 115 -0,1% 10,3%
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 11 337 8 156 3 495 3 432 39,0% 230,3%
  Rozliczenia międzyokresowe (LT) 366 427 548 70 -14,3% 422,9%
  Zobowiązania długoterminowe razem 634 523 647 138 575 883 495 513 -1,9% 28,1%  Raport za III kwartał 2018 r.

  S t r o n a | 10 z 28


  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 832 436 804 814 811 322 601 337 3,4% 38,4%
  Bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 134 783 134 883 117 074 147 358 -0,1% -8,5%
  Zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych (ST) 637 637 654 0 0,0% -
  Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 33 128 21 522 20 729 14 362 53,9% 130,7%
  Rozliczenia międzyokresowe (ST) 27 281 29 023 20 824 17 400 -6,0% 56,8%
  Rezerwy na świadczenia pracownicze i pozostałe rezerwy 351 350 350 226 0,3% 55,3%
  Zobowiązania krótkoterminowe razem 1 028 616 991 229 970 953 780 683 3,8% 31,8%
  Zobowiązania razem 1 663 139 1 638 367 1 546 836 1 276 196 1,5% 30,3%
  SUMA PASYWÓW 2 776 362 2 669 315 2 451 329 2 107 856 4,0% 31,7%

  Na dzień 30 września 2018 r. głównymi składnikami zobowiązań były: (i) zobowiązania z tytułu dostaw i usług
  oraz pozostałe zobowiązania (część krótkoterminowa) stanowiące, 50 ,1%; (ii) oprocentowane kredyty, pożyczki
  i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego (część długoterm inowa) stanowiące 3 1,4 % oraz
  (iii) krótkoterminowa część oprocentowanych kredytów i zobowiązań z tytułu leasingu finansowego stanowiąca
  8,1%.
  Zobowiązania razem wzrosły o 386,9 mln PLN, czyli o 30,3 %, z 1 276,2 mln PLN na dzień 3 0 września 2017 r.
  do 1 663,1 mln PLN na dzień 30 września 2018 r. Zobowiązania razem wzrosły o 24,8 mln PLN, czyli o 1,5 %,
  z 1 638,4 mln PLN na dzień 30 czerwca 201 8 r. do 1 663,1 mln PLN na dzień 30 września 2018 r.
  Dług netto Grupy Dino 5 wyniósł 642,5 mln PLN na dzień 30 września 2018 r. co oznacza wzrost o 64,8 mln PLN
  w stosunku do 3 0 września 2017 r. i wzrost o 60,0 mln PLN w stosunku do 30 czerwca 201 8 r. Wskaźnik dług
  netto do wyniku EBITDA za ostatnich 12 miesięcy wyniósł 1,3x na dzień 30 września 2018 r. Na dzień 30 września
  2017 r. wskaźnik ten wynosił 1,6x.

  Przepływy pieniężne
  (w tys. PLN) III kw. 2018 III kw. 2017 zmiana I-III kw. 2018 I-III kw. 2017 zmiana
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej, w tym: 150 909 136 765 10,3% 355 262 262 039 35,6%
  zysk brutto 101 543 77 049 31,8% 258 002 173 708 48,5%
  amortyzacja 28 442 22 498 26,4% 80 472 62 092 29,6%
  zmiana kapitału pracującego 15 169 43 844 -65,4% 9 973 23 744 -58,0%
  inne 5 755 (6 626) -% 6 815 2 495 173,1%
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (194 567) (106 845) 82,1% (473 062) (277 942) 70,2%
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej (32 192) (12 763) 152,2% 29 411 9 682 203,8%
  Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich
  ekwiwalentów (75 850) 17 157 -% (88 389) (6 221) 1320,8%

  Grupa Dino wypracowała środki pieniężne netto z działalności operacyjnej w III kw . 2018 r. w kwocie 150,9 mln
  PLN. W III kw . 2017 r. przepływy te wyniosły 1 36,8 mln PLN. Zwiększenie środków pieniężnych netto
  z działalności operacyjnej było głównie spowodowane zwiększeniem skali działalności Grupy Dino, czyli przede
  5 definiowane jako oprocentowane kredyty i pożyczki oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego + zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych + bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek oraz zobowiąza ń z tytułu leasingu finansowego pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty.  Raport za III kwartał 2018 r.

  S t r o n a | 11 z 28

  wszystkim wzrostem przychodów ze sprzedaży wynikającym z rozwoju sieci sklepów oraz wzrostem przych odów
  ze sprzedaży w istniejącej sieci sklepów ( LfL). Wzrost przychodów ze sprzedaży był wyższy od odpowiadającego
  mu wzrostu kosztów operacyjnych.
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej wyniosły -194,6 mln PLN w III kw. 2018 r. i wzrosły
  o 87,7 mln PLN, czyli o 82,1 % w stosunku do przepływów z działalności inwestycyjnej w I II kw. 2017 r. Wynikało
  to przede wszystkim ze wzrostu liczby otwarć nowych marketów Dino w I II kw. 2018 r. oraz z postępującego
  zaawansowania budowy nowego centrum dystry bucyjnego Dino w Rzeszotarach, którego otwarcie zaplanowane
  jest na 2018 r.
  2.1.3. Czynniki, które będą miały wpływ na działalność i wyniki Dino
  Zarząd Dino ocenia, że na działalność Grupy Dino w kolejnych kwartałach będą miały wpływ następujące
  czynniki:
   tempo otwierania nowych sklepów przez Grupę Dino i towarzyszące temu nakłady inwestycyjne,
   sprzyjająca sytuacja makroekonomiczna w Polsce, skutkująca rosnącymi rozporządzalnymi dochodami
  i wydatkami na konsumpcję klientów;
   dynamika cen towarów i usług konsumpcy jnych, w szczególności żywności i napojów bezalkoholowych,
   otoczenie regulacyjne: programy rządowe, które przekładają się na dodatkowy rozporządzalny dochód
  konsumentów oraz stopniowe wprowadzanie zakazu handlu w niedzielę;
   zwiększanie efektywności działan ia Spółki, osiąganie korzyści skali oraz optymalizacja kosztów
  operacyjnych; zwiększenie efektywności obsługi logistycznej placówek handlowych;
   malejący poziom bezrobocia i niestabilna oraz niepewna sytuacja na rynku pracy w poszczególnych
  regionach kraju.
  Z racji niepewności co do przyszłych warunków gospodarczych oczekiwania i przewidywania Zarządu są
  obarczone wysoką dozą niepewności.

  2.2. Akcjonariusze Spółki i akcje w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących
  Na Datę Raportu kapitał zakładowy Spółki w ynosi 9 804 000 PLN i dzieli się na 98 040 000 akcji zwykłych na
  okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. W Spółce nie istnieją akcje dające specjalne
  uprawnienia kontrolne. Nie istnieją też żadne ograniczenia dotyczące wykonywania prawa g łosu i przenoszenia
  praw własności akcji Dino.
  Struktura akcjonariatu Dino Polska S.A. wg. stanu na Datę Raportu
  Liczba akcji oraz liczba głosów na walnym zgromadzeniu Udział w kapitale zakładowym i w głosach na walnym zgromadzeniu
  Tomasz Biernacki wraz z podmiotem zależnym 6 ................ 50 103 000 51, 1%
  Pozostali akcjonariusze ................................ ....................... 47 937 000 48,9 %

  Na Datę Raportu, według najlepszej wiedzy Spółki, posiadaczem akcji Dino, stanowiących – bezpośrednio lub
  pośrednio – co najmniej 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu, był jedynie Tomasz Biernacki,
  przewodniczący Rady Nadzorczej Dino. Według najlepszej wiedzy Spółki w okresie od dnia przekazania raportu
  okresowego za I pół. 2018 r. nie zaszły żadne zmiany w strukturze znacznych pakietów akcji Dino.
  6 BT Kapitał Sp. z o.o., podmiot zależny od Tomasza Biernackiego, posiada 103 tys. akcji Spółki  Raport za III kwartał 2018 r.

  S t r o n a | 12 z 28

  Na Datę Raportu Szymon Piduch, Prezes Zarządu posiadał 141 000 akcji. Michał Krauze, Członek Zarządu
  posiadał na Datę Raportu 30 000 akcji Spółki. Od daty przekazania raportu okre sowego za I pół . 2018 r. nie zaszły
  zmiany w stanie posiadania akcji Dino Polska przez członków Zarządu Spółki.
  Spośród członków Rady Nadzorczej akcje Dino na Datę Raportu posiadali: Tomasz Biernacki (Przewodniczący
  Rady Nadzorczej) – zgodnie z danymi zawa rtymi w tabeli powyżej, Eryk Bajer (Członek Rady Nadzorczej) – 18
  681 akcje (w związku z transakcjami zakupu dokonanymi na GPW od daty przekazania raportu okresowego za I
  pół. 2018 r. Eryk Bajer zwiększył liczbę posiadanych akcji o 1 050 ) oraz Sławomir Jak szuk (Członek Rady
  Nadzorczej) – 1 600 akcji.
  W dniu 20 marca 2017 roku, w związku z ofertą publiczną akcji, Tomasz Biernacki zaciągnął zobowiązanie
  w zakresie niezbywania, posiadanych przed przeprowadzeniem oferty publicznej, 51% akcji Dino Polska do
  zako ńczenia okresu 720 dni od daty pierwszego notowania akcji na GPW, co miało miejsce 19 kwietnia 2017
  roku. Ponadto Członkowie Zarządu Spółki, zgodnie z postanowieniami programów motywacyjnych, którzy nabyli
  akcje w ramach wykonania swojego zobowiązania do n abycia akcji wynikających z tych programów, są
  zobowiązani do niezbywania tych akcji przez okres dwóch lat od ich nabycia. Szczegółowe warunki ww.
  zobowiązań opisane są w prospekcie emisyjnym Spółki zatwierdzonym przez KNF w dniu 17 marca 2017 roku.

  2.3. Segm enty operacyjne
  Grupa Kapitałowa D ino Polska S.A. funkcjonuje w jednym sektorze biznesowym, posiada jeden segment
  operacyjny i sprawozdawczy w postaci sprzedaży w sieci detalicznej.
  Przychody dzielą się ze względu na typ produktu lub towaru, grupę produktową. Zarząd natomiast nie dokonuje
  szczegółowych pomiarów wyników operacyjnych na podstawie żadnej z powyższych kategorii, stąd
  problematycznym jest ustalenie jednoznacznego wpływu alokacji zasobów na poszczególne kat egorie. Jako taka,
  informacja na temat przychodów osiąganych w podziale na poszczególne kategorie, ma ograniczoną wartość
  decyzyjną. Ponieważ najmniejszym obszarem działalności dla którego Zarząd analizuje wskaźniki dochodowości
  jest poziom Grupy Kapitałow ej Dino Polska S.A. jako całość, wyodrębniono tylko jeden segment operacyjny .

  (w tys. PLN) I - III kw. 2018 I - III kw. 2017
  Przychody ze sprzedaży produktów i usług 522 148 405 526
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 3 745 442 2 833 043
  Razem 4 267 590 3 238 569

  Raport za III kwartał 2018 r.

  3. SKONSOLIDOWANE SKRÓCO NE SPRAWOZDANIE FINA NSOWE G RUPY
  KAPITAŁOWEJ DINO POLSKA S.A.
  3.1. Skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat
  za okres od dnia 1 stycznia 201 8 roku do 3 0 września 2018 roku (w tys. PLN)

  01.01.2018 -
  30.09.2018
  01.01.2017 -
  30.09.2017
  01.07.2018 -
  30.09.2018
  01.07.2017 -
  30.09.2017
  Działalność kontynuowana

  Przychody ze sprzedaży 4 267 590 3 238 569 1 558 518 1 220 171
  Koszt własny sprzedaży (3 260 085) (2 497 615) (1 181 789) (937 556)
  Zysk brutto ze sprzedaży 1 007 505 740 954 376 729 282 615
  Pozostałe przychody operacyjne 3 338 1 837 255 625
  Koszty sprzedaży i marketingu (677 533) (493 592) (248 438) (183 121)
  Koszty ogólnego zarządu (41 501) (47 664) (14 600) (13 344)
  Pozostałe koszty operacyjne (1 831) (736) (925) (348)
  Zysk z działalności operacyjnej 289 978 200 799 113 021 86 427
  Przychody finansowe 301 141 154 1
  Koszty finansowe (32 277) (27 232) (11 632) (9 379)
  Zysk brutto 258 002 173 708 101 543 77 049
  Podatek dochodowy (49 272) (33 024) (19 268) (13 507)
  Zysk netto z działalności kontynuowanej 208 730 140 684 82 275 63 542
  Zysk netto za okres sprawozdawczy 208 730 140 684 82 275 63 542


  3.2. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
  za okres od dnia 1 stycznia 201 8 roku do 3 0 września 2018 roku (w tys. PLN)
  01.01.2018 -
  30.09.2018
  01.01.2017 -
  30.09.2017
  01.07.2018 -
  30.09.2018
  01.07.2017 -
  30.09.2017
  Zysk netto za okres sprawozdawczy 208 730 140 684 82 275 63 542
  Zyski/(straty) aktuarialne dotyczące programów określonych
  świadczeń - - - -
  Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów - - - -
  Inne całkowite dochody netto nie podlegające
  przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych okresach
  sprawozdawczych
  - -

  - -

  Inne całkowite dochody netto - - - -
  Całkowity dochód w okresie sprawozdawczym 208 730 140 684 82 275 63 542

  Raport za III kwartał 2018 r.

  S t r o n a | 14 z 28

  3.3. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
  na dzień 3 0 września 2018 roku (w tys. PLN)
  30.09.2018 30.06.2018 31.12.2017 30.09.2017
  AKTYWA
  Rzeczowe aktywa trwałe 2 090 369 1 931 438 1 697 600 1 593 249
  Aktywa niematerialne 93 653 93 509 92 774 91 677
  Pozostałe aktywa niefinansowe (długoterminowe) 24 26 30 32
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 14 141 12 206 17 560 22 275
  Aktywa trwałe razem 2 198 187 2 037 179 1 807 964 1 707 233
  Zapasy 376 507 376 425 368 262 294 521
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 29 751 19 545 37 991 17 945
  Należności z tytułu podatku dochodowego 21 139 77 44
  Pozostałe aktywa niefinansowe 57 659 45 940 34 409 27 906
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 114 237 190 087 202 626 60 207
  Aktywa obrotowe razem 578 175 632 136 643 365 400 623
  SUMA AKTYWÓW 2 776 362 2 669 315 2 451 329 2 107 856

  PASYWA
  Kapitał własny (przypadający akcjonariuszom jednostki
  dominującej) 1 113 223 1 030 948 904 493 831 660
  Kapitał podstawowy 9 804 9 804 9 804 9 804
  Kapitał zapasowy 1 307 272 1 307 272 1 111 860 1 111 860
  Zyski zatrzymane (211 353) (293 628) (224 671) (297 504)
  Pozostałe kapitały własne 7 500 7 500 7 500 7 500
  Udziały niekontrolujące - - - -
  Kapitał własny ogółem 1 113 223 1 030 948 904 493 831 660
  Oprocentowane kredyty i pożyczki oraz zobowiązania z tytułu leasingu
  finansowego 521 528 537 295 470 590 490 626
  Zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych 99 822 99 789 99 749 -
  Pozostałe zobowiązania 240 240 270 270
  Rezerwy na świadczenia pracownicze 1 230 1 231 1 231 1 115
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 11 337 8 156 3 495 3 432
  Rozliczenia międzyokresowe 366 427 548 70
  Zobowiązania długoterminowe razem 634 523 647 138 575 883 495 513
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 832 436 804 814 811 322 601 337
  Bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek oraz zobowiązania
  z tytułu leasingu finansowego 134 783 134 883 117 074 147 358
  Zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych 637 637 654 -
  Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 33 128 21 522 20 729 14 362
  Rozliczenia międzyokresowe 27 281 29 023 20 824 17 400
  Rezerwy na świadczenia pracownicze 351 350 350 226
  Zobowiązania krótkoterminowe razem 1 028 616 991 229 970 953 780 683
  Zobowiązania razem 1 663 139 1 638 367 1 546 836 1 276 196
  SUMA PASYWÓW 2 776 362 2 669 315 2 451 329 2 107 856

  Raport za III kwartał 2018 r.

  S t r o n a | 15 z 28

  3.4. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  za okres od dnia 1 stycznia 201 8 roku do 3 0 września 2018 roku (w tys. PLN)

  01.01.2018 -
  30.09.2018
  01.01.2017 -
  30.09.2017 01.07.2018 -
  30.09.2018
  01.07.2017 -
  30.09.2017 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk brutto 258 002 173 708 101 543 77 049
  Korekty o pozycje: 97 260 88 331 49 366 59 716
  Amortyzacja 80 472 62 092 28 442 22 498
  (Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej 1 122 383 592 204
  Zmiana stanu należności (8 102) 14 774 (23 336) 18 388
  Zmiana stanu zapasów (8 245) (17 980) (82) 12 384
  Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek 26 320 26 950 38 587 13 072
  Przychody z tytułu odsetek (301) (68) (154) (30)
  Koszty z tytułu odsetek 32 218 27 427 11 610 9 440
  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (667) (1 247) 4 413
  Zmiana stanu rezerw - (5 667) - -
  Podatek dochodowy zapłacony (25 557) (25 833) (6 297) (16 653)
  Pozostałe - 7 500 - -

  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 355 262 262 039 150 909 136 765

  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i aktywów
  niematerialnych 560 7 579 (277) 6 443
  Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów
  niematerialnych (473 923) (285 589) (194 444) (113 318)
  Odsetki otrzymane 301 68 154 30

  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (473 062) (277 942) (194 567) (106 845)

  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (33 232) (36 939) (11 119) (12 406)
  Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/ kredytów 225 881 122 955 12 064 24 073
  Spłata pożyczek/ kredytów (131 020) (48 907) (21 527) (14 990)
  Odsetki zapłacone (32 218) (27 427) (11 610) (9 440)

  Środki pieniężne netto z działalności finansowej 29 411 9 682 (32 192) (12 763)

  Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (88 389) (6 221) (75 850) 17 157
  Środki pieniężne na początek okresu 202 626 66 428 190 087 43 050
  Środki pieniężne na koniec okresu 114 237 60 207 114 237 60 207
  - o ograniczonej możliwości dysponowania 24 - 24 -  Raport za III kwartał 2018 r.

  S t r o n a | 16 z 28

  3.5. Skrócone skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym
  za okres od dnia 1 stycznia 201 8 roku do 3 0 września 2018 roku (w tys. PLN)

  Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
  Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Zyski zatrzymane Pozostałe kapitały własne Razem
  Na dzień 1 stycznia 2018 roku 9 804 1 111 860 (224 671) 7 500 904 493
  Zysk netto za rok 2018 - - 208 730 - 208 730
  Całkowity dochód za rok - - 208 730 - 208 730
  Podział wyniku finansowego za rok 2017 - 195 412 (195 412) - -
  Na dzień 30 września 2018 roku 9 804 1 307 272 (211 353) 7 500 1 113 223
  Na dzień 1 stycznia 2017 roku 9 804 510 720 162 952 - 683 476
  Zysk netto za rok 2017 - - 213 604 - 213 604
  Inne całkowite dochody netto za rok 2017 - - (87) - (87)
  Całkowity dochód za rok - - 213 517 - 213 517
  Koszty systemu motywacyjnego płatnego w formie akcji - - - 7 500 7 500
  Podział wyniku finansowego za rok 2016 - 601 140 (601 140) - -
  Na dzień 31 grudnia 2017 roku 9 804 1 111 860 (224 671) 7 500 904 493
  Na dzień 1 stycznia 2017 roku 9 804 510 720 162 952 - 683 476
  Zysk netto za rok 2017 - - 140 684 - 140 684
  Inne całkowite dochody netto za rok 2017 - - - - -
  Całkowity dochód za rok - - 140 684 - 140 684
  Koszty systemu motywacyjnego płatnego w formie akcji - - - 7 500 7 500
  Podział wyniku finansowego za rok 2016 - 601 140 (601 140) - -
  Na dzień 30 września 2017 roku 9 804 1 111 860 (297 504) 7 500 831 660

  Raport za III kwartał 2018 r.

  S t r o n a | 17 z 28

  4. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSO WE DINO POLSKA S.A.

  4.1. Wybrane jednostkowe dane finansowe
  w tys. PLN w tys. EUR*
  okres od
  01.01.2018 do
  30.09.2018
  okres od
  01.01.2017 do
  30.09.2017
  okres od
  01.01.2018 do
  30.09.2018
  okres od
  01.01.2017 do
  30.09.2017

  Przychody ze sprzedaży 4 257 504 3 228 387 1 000 947 758 443
  Zysk z działalności operacyjnej 158 165 105 806 37 185 24 857
  Zysk brutto 124 908 76 216 29 366 17 905
  Zysk netto 92 467 54 583 21 739 12 823
  Liczba akcji (w szt.) 98 040 000 98 040 000 98 040 000 98 040 000
  Podstawowy / rozwodniony zysk na akcję w PLN,
  EUR 0,94 0,56 0,22 0,13

  Przepływy środków pieniężnych z działalności
  operacyjnej 316 007 191 876 74 294 45 077
  Przepływy środków pieniężnych z działalności
  inwestycyjnej (423 614) (236 189) (99 592) (55 488)
  Przepływy środków pieniężnych z działalności
  finansowej 8 951 32 137 2 104 7 550
  Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich
  ekwiwalentów (98 656) (12 176) (23 194) (2 860)

  W przypadku danych w EUR wykorzystano średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla
  EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym :
  średnia kursów NBP za I -III kwartał 201 8 r.: 4,2535 PLN / EUR
  średnia kursów NBP za I -III kwartał 201 7 r.: 4,2566 PLN / EUR


  w tys. PLN w tys. EUR*
  stan na
  30.09.2018
  stan na
  31.12.2017
  stan na
  30.09.2018
  stan na
  31.12.2017
  Aktywa razem 2 488 246 2 251 673 582 536 539 853
  Aktywa trwałe razem 1 857 633 1 540 524 434 900 369 350
  Aktywa obrotowe razem 630 613 711 149 147 636 170 503
  Kapitał własny 750 625 658 158 175 733 157 798
  Kapitał podstawowy 9 804 9 804 2 295 2 351
  Zobowiązania długoterminowe 532 241 492 041 124 606 117 970
  Zobowiązania krótkoterminowe 1 157 606 1 064 007 271 013 255 102  * w przypadku danych w EUR wykorzystano średnie kursy EUR/PLN publikowane przez Narodowy Bank Polski:
  kurs średni NBP na dzień 3 0.09.2018 r. 4,2714 PLN / EUR
  kurs średni NBP na dzień 31.12.201 7 r. 4,1709 PLN / EUR  Raport za III kwartał 2018 r.

  S t r o n a | 18 z 28

  4.2. Skrócony jednostkowy rachunek zysków i strat
  za okres od dnia 1 stycznia 201 8 roku do 3 0 września 2018 roku (w tys. PLN)

  01.01.2018 -
  30.09.2018
  01.01.2017 -
  30.09.2017
  01.07.2018 -
  30.09.2018
  01.07.2017 -
  30.09.2017
  A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 4 257 504 3 228 387 1 555 279 1 217 234
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 10 431 6 104 5 472 2 456
  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 4 247 073 3 222 283 1 549 807 1 214 778
  B. Koszty działalności operacyjnej 4 100 352 3 123 182 1 486 988 1 165 781
  I. Amortyzacja 60 529 43 721 21 701 16 219
  II. Zużycie materiałów i energii 61 015 46 796 25 660 17 025
  III. Usługi obce 275 064 218 736 101 985 80 527
  IV. Podatki i opłaty 16 013 11 796 5 298 4 173
  V. Wynagrodzenia 351 640 260 895 127 165 92 332
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 76 705 54 310 28 230 20 058
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 17 848 12 541 7 203 5 688
  VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 241 538 2 474 387 1 169 746 929 759
  C. Zysk/ (strata) ze sprzedaży (A – B) 157 152 105 205 68 291 51 453
  D. Pozostałe przychody operacyjne 2 794 1 183 94 458
  E. Pozostałe koszty operacyjne 1 781 582 862 278
  F. Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej (C+D -E) 158 165 105 806 67 523 51 633
  G. Przychody finansowe 2 930 1 398 1 022 465
  H. Koszty finansowe 36 187 30 988 13 075 10 443
  I. Zysk/ (strata) brutto (F + G - H) 124 908 76 216 55 470 41 655
  J. Podatek dochodowy 32 441 21 633 14 215 10 102
  L. Zysk/ (strata) netto (I – J) 92 467 54 583 41 255 31 553
  Raport za III kwartał 2018 r.

  S t r o n a | 19 z 28

  4.3. Skrócony jednostkowy bilans
  na dzień 3 0 września 2018 roku (w tys. PLN)

  30.09.2018 30.06.2018 31.12.2017 30.09.2017
  Aktywa
  A. Aktywa trwałe 1 857 633 1 737 322 1 540 524 1 455 770
  I. Wartości niematerialne i prawne 11 203 11 017 10 284 9 167
  II. Rzeczowe aktywa trwałe 1 085 985 967 590 773 768 683 515
  III. Należności długoterminowe - - - -
  IV. Inwestycje długoterminowe 738 759 738 809 738 809 739 692
  V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 21 686 19 906 17 663 23 396
  B. Aktywa obrotowe 630 613 691 581 711 149 475 809
  I. Zapasy 359 103 363 864 358 573 285 720
  II. Należności krótkoterminowe 54 920 43 695 62 821 34 513
  III. Inwestycje krótkoterminowe 210 045 267 248 257 052 109 148
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 545 16 774 32 703 46 428
  C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy - - - -
  D. Udziały (akcje) własne - - - -
  Aktywa razem 2 488 246 2 428 903 2 251 673 1 931 579

  30.09.2018 30.06.2018 31.12.2017 30.09.2017
  Pasywa

  A. Kapitał (fundusz) własny 750 625 709 370 658 158 620 237
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 9 804 9 804 9 804 9 804
  II. Kapitał (fundusz) zapasowy 640 854 640 854 548 350 548 350
  III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - - - -
  IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - - - -
  V. Zysk (strata) z lat ubiegłych - - - -
  VI. Zysk (strata) netto 92 467 51 212 92 504 54 583
  VII. Pozostałe składniki kapitałów własnych 7 500 7 500 7 500 7 500
  B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 737 621 1 719 533 1 593 515 1 311 342
  I. Rezerwy na zobowiązania 28 745 25 683 18 219 23 192
  II. Zobowiązania długoterminowe 532 241 551 581 492 041 408 781
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 1 157 606 1 119 740 1 064 007 863 871
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 19 029 22 529 19 248 15 498
  Pasywa razem 2 488 246 2 428 903 2 251 673 1 931 579
  Raport za III kwartał 2018 r.

  S t r o n a | 20 z 28

  4.4. Skrócony jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych
  za okres od dnia 1 stycznia 201 8 roku do 3 0 września 2018 roku (w tys. PLN)

  01.01.2018 -
  30.09.2018
  01.01.2017 -
  30.09.2017
  01.07.2018 -
  30.09.2018
  01.07.2017 -
  30.09.2017
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk/ (strata) netto 92 467 54 583 41 255 31 553
  II. Korekty razem 223 540 137 293 90 393 93 381
  1. Amortyzacja 60 529 43 721 21 701 16 219
  2. Zyski/ (straty) z tytułu różnic kursowych - - - -
  3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 29 351 28 722 10 035 10 596
  4. Zysk/ (strata) z działalności inwestycyjnej 1 243 274 684 152
  5. Zmiana stanu rezerw 10 526 3 867 3 062 2 045
  6. Zmiana stanu zapasów (530) (14 923) 4 761 8 550
  7. Zmiana stanu należności 9 722 15 672 (8 860) 19 362
  8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
  pożyczek i kredytów 90 783 32 957 54 061 32 997
  9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 21 916 19 503 4 949 3 460
  10. Inne korekty - 7 500 - -
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 316 007 191 876 131 648 124 934
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy 2 569 17 579 (457) 5 336
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
  aktywów trwałych 515 6 467 (514) 4 364
  3. Z aktywów finansowych, w tym: 2 054 11 112 57 972
  a) w jednostkach powiązanych 1 866 11 100 (52) 962
  b) w pozostałych jednostkach 188 12 109 10
  - odsetki 188 12 109 10
  II. Wydatki (426 183) (253 768) (174 489) (106 134)
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
  aktywów trwałych (375 410) (232 082) (148 241) (92 124)
  2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne - - - -
  3. Na aktywa finansowe, w tym: (50 773) (21 686) (26 248) (14 010)
  a) w jednostkach powiązanych (50 773) (21 686) (26 248) (14 010)
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I -II) (423 614) (236 189) (174 946) (100 798)
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I. Wpływy 197 286 143 204 82 24 074
  2. Kredyty i pożyczki 197 286 105 204 82 24 074
  3. Emisja dłużnych papierów wartościowych - 38 000 - -
  II. Wydatki (188 335) (111 067) (41 200) (36 168)
  4. Spłaty kredytów i pożyczek (122 579) (44 048) (18 170) (13 117)
  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych - (2 000) - (1 000)
  7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (30 583) (34 032) (10 013) (11 608)
  8. Odsetki (30 938) (26 206) (11 528) (8 794)
  9. Inne wydatki finansowe (4 235) (4 781) (1 489) (1 649)
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I -II) 8 951 32 137 (41 118) (12 094)
  D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) (98 656) (12 176) (84 416) 12 042
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym (98 656) (12 176) (84 416) 12 042
  F. Środki pieniężne na początek okresu 185 608 54 232 171 368 30 014
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym 86 952 42 056 86 952 42 056
  - o ograniczonej możliwości dysponowania 16 - 16 -


  Raport za III kwartał 2018 r.

  S t r o n a | 21 z 28

  4.5. Skrócone jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym
  za okres od dnia 1 stycznia 201 8 roku do 3 0 września 2018 roku (w tys. PLN)

  01.01.2018 -
  30.09.2018
  01.01.2017 -
  31.12.2017
  01.01.2017 -
  30.09.2017
  I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 658 158 558 154 558 154
  I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 658 158 558 154 558 154
  1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 9 804 9 804 9 804
  1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego - - -
  1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 9 804 9 804 9 804
  2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 548 350 268 902 268 902
  2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 92 504 279 448 279 448
  a) zwiększenie 92 504 279 448 279 448
  - podziału zysku 92 504 279 448 279 448
  2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 640 854 548 350 548 350
  3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - - -
  3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny - - -
  3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu - - -
  4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu - - -
  4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych - - -
  4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu - - -
  5. Zysk/ (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 92 504 279 448 279 448
  5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 92 504 279 448 279 448
  5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 92 504 279 448 279 448
  a) zwiększenie - - -
  b) zmniejszenie (92 504 ) (279 448) (279 448)
  - podział zysku z lat ubiegłych (92 504 ) (279 448) (279 448)
  5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu - - -
  5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu - - -
  5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach - - -
  5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu - - -
  5.7. Zysk/ (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu - - -
  6. Wynik netto 92 467 92 504 54 583
  a) zysk netto 92 467 92 504 54 583
  b) strata netto - - -
  c) odpisy z zysku - - -
  7. Pozostałe składniki kapitałów własnych 7 500 7 500 7 500
  II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ ) 750 625 658 158 620 237
  III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału
  zysku (pokrycia straty) 750 625 658 158 620 237

  Raport za III kwartał 2018 r.

  S t r o n a | 22 z 28

  5. INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINA NSOWEGO
  5.1. Zasady przyjęte przy sporządzeniu śródrocznego sprawozdania kwartalnego
  Sprawozdanie skonsolidowane
  Prezentowane śródroczne (kwartalne) skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone
  zgodnie:
   Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 – Śródroczna sprawozdawczość finansowa oraz
  Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (dalej „MSSF”) opublikowanymi
  w Rozporządzeniu Komisji (WE ) nr 1725/2003 z dnia 29 września 2003 roku z późniejszymi zmianami,
   w zakresie nieuregulowanym powyższymi standardami zgodnie z wymogami ustawy 29 września 1994 roku
  o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) i wydanymi na jej podstawie przepisami wyko nawczymi,
   zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku
  w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
  (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259).
  Stosowane zasady rachunkowości są takie same jak te, zgodnie z którymi sporządzono skonsolidowane
  sprawozdanie finansowe za rok 201 7.
  Niniejsze śródroczne (kwartalne) skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy
  założeniu kontynuowania działalno ści przez spółki wchodzące w skład Grupy w dającej się przewidzieć
  przyszłości, z wyjątkiem spółek Centrum Wynajmu Nieruchomości sp. z o.o. Marketing 2 SKA (w likwidacji)
  oraz Viterna Holdings Ltd. będących w trakcie likwidacji.
  Śródroczne (skrócone) skons olidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 201 8 roku do 3 0 września
  2018 roku zostało sporządzone w złotych polskich z zaokrągleniem do tysiąca złotych (chyba, że zaznaczono
  inaczej).
  Sprawozdanie jednostkowe
  Prezentowane śródroczne (kwartalne ) skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone
  zgodnie z:
   przepisami ustawy 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) i wydanymi na jej
  podstawie przepisami wykonawczymi,
   zgodnie z wymogami określonymi w rozpor ządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku
  w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
  (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259).
  Stosowane zasady rachunkowości są takie same jak te, zgodnie z któ rymi sporządzono jednostkowe
  sprawozdanie finansowe za rok 201 7.
  Niniejsze śródroczne (kwartalne) jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
  kontynuowania działalności przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości.
  Śródroczn e (skrócone) jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 201 8 roku do 3 0 września
  2018 roku zostało sporządzone w złotych polskich z zaokrągleniem do tysiąca złotych (chyba, że zaznaczono
  inaczej).
  5.2. Grupa Kapitałowa – informacje ogólne
  Spółka jest jednostką dominującą Grupy Dino. Spółka prowadzi działalność operacyjną polegającą na
  zarządzaniu siecią sklepów Dino. Spółka zarządza, między innymi, logistyką dostaw realizowanych do sklepów,
  sprzedażą, doborem asortymentu oferowanego w sklep ach oraz wspiera pozostałe Spółki z Grupy w realizacji  Raport za III kwartał 2018 r.

  S t r o n a | 23 z 28

  procesów inwestycyjnych związanych z doborem oraz zakupem gruntów, na których zostaną zbudowane nowe
  sklepy, a także zarządza samym procesem budowy nowych sklepów. Spółka jest również właścicielem częś ci
  nieruchomości, na których zlokalizowane są sklepy, oraz wynajmuje obiekty, w których zlokalizowane są sklepy,
  od pozostałych Spółek z Grupy będących właścicielami nieruchomości.
  W ramach Grupy Dino funkcjonuje duża liczba spółek prowadzących działalność z zakresu wynajmu
  nieruchomości. Funkcjonowanie w Grupie Dino spółek zajmujących się nabywaniem nieruchomości oraz ich
  wynajmem związane jest z przyjętym modelem prowadzonej działalności. Grupa Dino podjęła strategiczną
  decyzję dotyczącą nabywania nieruch omości, na których zlokalizowane są jej sklepy m.in. w celu zapewnienia
  stałego szybkiego organicznego wzrostu liczby sklepów, jednolitego formatu sklepów we wszystkich
  lokalizacjach, budowania wizerunku marki „Dino” w percepcji klientów, a także zwiększen ia efektywności
  kosztowej.
  Według stanu na koniec III kw. 2018 r. w skład Grupy wchodzi Dino Polska S.A. oraz następujące spółki
  zależne:  * W dniu 12 października 2018 r. Sąd Rejonowy w Poznaniu wydał postanowienie o wykreśleniu spółki Centrum
  Wynajm u Nieruchomości sp. z o.o. Marketing 2 SKA w likwidacji.

  DINO POLSKA S .A.
  Centrum
  Wynajmu
  Nieruchomości
  Sp . z o .o.
  Agro -Rydzyna
  Sp . z o .o.
  Dino Północ
  Sp . z o .o.
  Dino Południe
  Sp . z o .o.
  Dino Krotoszyn
  Sp . z o .o.
  FIZ Sezam XI
  w likwidacji *
  Dino Oil Sp . z
  o.o.
  100 % 100 % 100 %
  100 % certyfikatw
  100 % 100 %
  100 %
  komplementariusz
  Vitrena
  Holdings Ltd .
  100 %
  Centrum
  Wynajmu
  Nieruchomości
  Sp . z o .o.
  Marketing 2
  SKA
  Fundacja DINO
  Najbliżej Ciebie
  Pol -Food
  Polska Sp . z
  o.o.
  89 ,9%
  0,1%
  Centrum
  Wynajmu
  Nieruchomości
  Marketing Sp .
  z o .o.
  100 %
  100 % - 1 akcja
  Centrum
  Wynajmu
  Nieruchomości 5
  S.A.
  Centrum
  Wynajmu
  Nieruchomości 4
  S.A.
  Centrum
  Wynajmu
  Nieruchomości 3
  S.A.
  Centrum
  Wynajmu
  Nieruchomości 2
  S.A.
  Centrum
  Wynajmu
  Nieruchomości 1
  S.A.
  Centrum
  Wynajmu
  Nieruchomości 6
  S.A.
  100 % akcji
  100 % - 1 akcja 100 % - 1 akcja 100 % - 1 akcja 100 % - 1 akcja 100 % - 1 akcja
  10%
  1 akcja 1 akcja 1 akcja 1 akcja 1 akcja 1 akcja  Raport za III kwartał 2018 r.

  S t r o n a | 24 z 28

  5.3. Sezonowości i cykliczności działalności
  Przychody ze sprzedaży oraz wyniki finansowe wykazywane w poszczególnych kwartałach są
  odzwierciedleniem sezonowości w sprzedaży. Grupa uzyskuje wzrost przychodów ze sprzedaży w okresach
  okołoświątecznych oraz w okresie letnim. Ponadto przychody Grupy Dino zależą od liczby otwieranych sklepów,
  a ta w okresie zimowym, szczególnie w I kwartale roku, z uwagi na warunki atmosferyczne ograniczające
  możliwość p rowadzenia prac budowlanych, jest niższa niż w pozostałych kwartałach roku, w szczególności niż
  w III i IV kwartale.
  5.4. Inne informacje
  Kwoty i zdarzenia o charakterze nietypowym
  W okresie od 1 stycznia 201 8 roku do 3 0 września 2018 roku nie wystąpiły zdarzen ia o charakterze nietypowym
  dla działalności Grupy Dino.
  Odpisy aktualizujące
  W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Grupa nie utworzyła odpisów aktualizujących wartość zapasów.
  Skonsolidowane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia 201 8 roku do 3 0 września 2018 roku
  (w tys. PLN) 30.09.2018 Zmiana 31.12.2017
  Odpisy aktualizujące wartość należności 327 (124) 451


  Jednostkowe dane finansowe
  za okres od 1 stycznia 201 8 roku do 3 0 września 2018 roku
  (w tys. PLN) 30.09.2018 zmiana 31.12.2017
  Odpisy aktualizujące wartość należności 283 (124) 407

  Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw
  Skonsolidowane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia 201 8 roku do 3 0 września 2018 roku
  (w tys. PLN) 30.09.2018 zmiana 31.12.2017
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 11 337 7 842 3 495
  Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 581 - 1 581
  12 918 7 842 5 076

  Jednostkowe dane finansowe
  za okres od 1 stycznia 201 8 roku do 3 0 września 2018 roku
  (w tys. PLN) 30.09.2018 zmiana 31.12.2017
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 27 375 10 526 16 849
  Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 370 - 1 370
  28 745 10 526 18 219

  Raport za III kwartał 2018 r.

  S t r o n a | 25 z 28

  Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  Skonsolidowane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia 201 8 roku do 3 0 września 2018 roku
  (w tys. PLN) 30.09.2018 zmiana 31.12.2017
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 11 337 7 842 3 495
  Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14 141 (3 419) 17 560
  25 478 4 423 21 055

  Jednostkowe dane finansowe
  za okres od 1 stycznia 201 8 roku do 3 0 września 2018 roku
  (w tys. PLN) 30.09.2018 zmiana 31.12.2017
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 27 375 10 526 16 849
  Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego 21 686 4 023 17 663
  49 061 14 549 34 512


  Istotn e transakcj e nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
  W prezentowanym okresie na istotne transakcje nabycia rzeczowych aktywów trwałych składały się zakupy
  związane z zakupem gruntów i budową nowych sklepów oraz rozb udową powierzchni magazynowych , a także
  zakupy związane z wyposażeniem sklepów oraz magazynów . W okresie od 1 stycznia do 3 0 września 2018 roku
  Grupa poniosła nakłady inwestycyjne na poziomie ok. 466 mln PLN , uwzględniając środki trwałe w budowie (w
  201 7 roku był to poziom ok . 313 mln PLN) .
  Istotn e zobowiązani a z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych
  Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego zobowiązania z tytułu zakupów rzeczowych aktywów
  trwałych dotyczyły głównie zakupu gruntów oraz usług budowlanych związan ych z dalszym rozwojem sieci
  sklepów Grupy Dino Polska. Łącznie wynosiły one 74 620 tys. PLN. Zobowiązania inw estycyjne na koniec
  III kwartału 201 7 roku wyniosły 69 540 tys. PLN.
  Informacje o postępowaniach sądowych oraz o istotnych postępowaniach toczących się przed
  organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej
  W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 3 0 września 2018 roku nie toczyły się istotne dla funkcjonowania Grupy
  Dino postępowania, o których mowa w nagłówku.
  Korekt y błędów poprzednich okresów
  W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie wystąpiły korekty błędów poprzednich okresów.
  Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które
  mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych
  Zmiana sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności nie miała istotnego wpływu na wartość
  godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych Grupy.

  Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy
  kredytu lub pożyczki
  W okresie sprawozdawczym nie wyst ąpiły zdarzenia objęte niniejszym punktem.  Raport za III kwartał 2018 r.

  S t r o n a | 26 z 28

  Informacje o transakcj ach z podmiotami powiązanymi
  Transakcje z podmiotami powiązanymi miały rutynowy charakter i zawierane były na warunkach rynkowych i
  po cenach nieobiegających od cen stosowanych w transakcjac h pomiędzy podmiotami niepowiązanymi.
  Transakcje w Grupie podlegały eliminacjom konsolidacyjnym w procesie konsolidacji.
  Informacje o zmianie sposobu (metody) ustalania wartości godziwej instrumentów
  finansowych wycenianych w wartości godziwej oraz zmiany w klasyfikacji instrumentów
  finansowych
  W okresie sprawozdawczym nie dokonywano zmian w metodzie (sposobie) ustalania wartości godziwej
  instrumentów finansowych oraz nie dokonywano zmian w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany
  celu lub wykorzyst ania tych aktywów.
  Informację dotyczącą emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów
  wartościowych
  W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zdarzenia, o których mowa w nagłówku.
  Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na
  jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane
  W okresie sprawozdawczym Dino Polska nie wypłacała i nie dokonywała wypłaty dywidendy.
  Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skr ócone sprawozdanie
  finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na
  przyszłe wyniki finansowe emitenta
  Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie wystąpiły zdarzania mogące w znaczący
  sposób wpłynąć na pr zyszłe wyniki finansowe Grupy.
  Informację dotyczącą zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które
  nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego
  W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany aktywów warunkowych. Na koniec okresu sp rawozdawczego
  Grupa posiadała zobowiązania warunkowe w kwocie 324 574 tys. PLN.
  Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej
  i wyniku finansowego emitenta
  W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły istotne zdarzania mogące w znaczący sposób wpłynąć ocenę sytuacji
  majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Grupy.  Raport za III kwartał 2018 r.

  S t r o n a | 27 z 28

  6. POZOSTAŁE INFORMACJE
  Opis zmian organizacji grupy kapitałowej emitenta
  W dniu 12 października 2018 r. Sąd Rejonowy w Poznaniu wydał postanowienie o wykreśleniu spółki Centrum
  Wynajmu Nieruchomości sp. z o.o. Marketing 2 SKA w likwidacji.
  W dniu 26 października 2018 r. Dino odkupiło od swoich spółek zależnych: Agro -Rydzyna Sp. z o.o. oraz Centrum
  Wynajmu Nieruchomości Sp. z o.o. należące do nich udziały w spółce Pol -Food Polska Sp. z o.o., odpowiednio
  0,1% udziałów i 10% udziałów, stając się tym samym 100 -proc. udziałow cem Pol -Food Polska Sp. z o.o.
  W dniu 26 października Zarząd Dino Polska podjął decyzję o zamiarze połączenia Dino Polska z Pol -Food Polska
  Sp. z o.o., spółką zależną od Dino, w której Dino posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym. Decyzje w
  sprawie poł ączenia podejmą akcjonariusze Dino Polska na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym
  na dzień 28 listopada 2018 r .
  Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz
  wyników
  Zarząd Spółki nie publikował prognoz za 201 8 rok.
  Udziel one przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręcze nia kredyt y, pożyczki
  lub gwarancje
  W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zdarzenia, o których mowa w nagłówku .
  Pozostałe informacje
  W okresie sprawozdawczym oraz do dnia publikacji raportu nie wystąpiły inne istotne zadrażnienia wymagające
  ujawnienia.
  Raport za III kwartał 2018 r.

  S t r o n a | 28 z 28

  PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU

  Szymon Piduch – Prezes Zarządu …………………………….…………

  Michał Krauze – Członek Zarządu ………………………………………

  Krotoszyn, 8 listopada 2018 r.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Dino Polska SA
ISIN:PLDINPL00011
NIP:6211766191
EKD: 47.11 sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Adres: ul. Ostrowska 122 63-700 Krotoszyn
Telefon:+48 62 7255400
www:www.grupadino.pl
gpwlink:dino.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-05-09Raport za I kwartał
2019-08-19Raport półroczny
2019-11-07Raport za III kwartał
2019-05-09Raport za I kwartał
2019-08-19Raport półroczny
Komentarze o spółce DINO POLSKA
2018-01-26 12:15:29
Up
up up up
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649