Raport.

DIGITAL AVENUE SA (11/2018) Nabycie akcji emitenta.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Emitent przekazuje treść zawiadomienia o nabyciu akcji otrzymanego od pana Marka Kamoli.
"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 - tekst jednolity, ze zm.; dalej: "Ustawa"), zawiadamia, że w wyniku zawarcia umowy kupna akcji Digital Avenue S.A. (Digital, Spółka) bezpośredni udział Zawiadamiającego w ogólnej liczbie głosów w Spółce, przekroczył 20% ogólnej liczby głosów w Spółce.
1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy niniejsze zawiadomienie
W dniu 10 października 2018 r. zawarta została przez Zawiadamiającego umowa kupna akcji Digital w wyniku której na rachunku papierów wartościowych Zawiadamiającego zostały zapisane akcje Digital.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Przed dniem 10 października 2018 r. Zawiadamiający posiadał bezpośrednio 2.695.200 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, zapewniających taką sama liczbę głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących w zaokrągleniu 21,21 % w kapitale zakładowym Spółki/ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji Spółki i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Wskutek zawarcia umowy Zawiadamiający posiada 3.155.005 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, zapewniających taką sama liczbę głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących w zaokrągleniu 24,82 % w kapitale zakładowym Spółki/ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
4. Podmioty zależne od Zawiadamiającego, posiadające akcje Spółki
Nie dotyczy.
5. Informacje o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy
Nie dotyczy.
6. Liczba głosów z akcji Spółki, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia są uprawnieni lub zobowiązani Zawiadamiający jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji
Nie dotyczy.
7. Liczba głosów z akcji Spółki, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych
Nie dotyczy.
8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.
2.695.200 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, zapewniających taką sama liczbę głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących w zaokrągleniu 21,21 % w kapitale zakładowym Spółki/ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki."

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Digital Avenue SA
ISIN:PLDGTAV00013
NIP:8971729452
EKD: 22.00 działalność wydawnicza, poligraficzna i reprodukcja zapisanych nośników informacji
Adres: ul. Słomińskiego 5/131 00-195 Warszawa
Telefon:+48 22 6273758
www:www.digitalavenue.pl
Komentarze o spółce DIGITAL AVENUE
2019-06-26 02-06-27
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649