Raport.

DIGITAL AVENUE SA (8/2018) Raport za II kwartał 2018 r.

Emitent przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2018 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  GRUPA KAPITAŁOWA DIGITAL AVENUE S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2018 ROKU (OKRES OD 1 KWIETNIA DO 30 CZERWCA 2018 ROKU) NINIEJSZY RAPORT KWARTALNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY STOSOWNIE DO POSTANOWIEŃ § 5 ust. 4.1 i 4.2 ZAŁĄCZNIKA NR 3 DO REGULAMINU ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU Warszawa, 14 sierpnia 2018 roku


  Digital Avenue S.A. Jednostkowy raport kwartalny za okres od 1 I do 30 VI 2018 r. 2 L.p. SPIS TREŚCI STRONA 1. Podstawowe informacje o Emitencie 1.1. Dane rejestrowe 1.2. Główny przedmiot działalności Emitenta 1.3. Organy Spółki : Zarząd i Rada Nadzorcza 1.4. Akcjonariat Spółki 3 2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości. 5 3. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2016 roku. 3.1. Bilans 3.2. Rachunek zysków i strat 3.3. Rachunek przepływów pieniężnych 3.4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 9 4. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki. 16 5. Informacja na temat wprowadzenia rozwiązań innowacyjnych w Spółce w okresie objętym raportem. 16 6. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji 17 7. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych dotychczas prognoz wyników finansowych na 2016 rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym. 17 8. Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Emitenta 17 9. Wskazanie przyczyn nie sporządzania sprawozdania skonsolidowanego. 17 10. Informacja dotycząca liczby zatrudnionych przez Emitenta 17


  Digital Avenue S.A. Jednostkowy raport kwartalny za okres od 1 I do 30 VI 2018 r. 3 1. PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE 1.1. DANE REJESTROWE Firma Digital Avenue Siedziba Warszawa Adres: Słomińskiego 5/131 , 00-195 Warszawa REGON 020512760 NIP 897-172-94-52 Forma prawna Spółka Akcyjna Numer w KRS 0000282571 Wysokość kapitału zakładowego: 1.271.002,70 PLN (wpłacony w całości) Strona www www.digitalavenue.pl 1 | PODSTAWOWE DANE 2. 1.1.2. GŁÓWNY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI EMITENTA Działalność Digital Avenue S.A. ukierunkowana jest na branżę lifestyle w internecie. Emitent stawia sobie za cel rozwój i zwiększanie wartości swoich przedsięwzięć poprzez dostarczanie treści, usług, rozrywki i nowych rozwiązań na portalach tematycznie związanych z szeroko pojętym stylem życia. Większość przychodów osiąga na rynku reklamy internetowej. Spółka zależna od Emitenta, FashionStyle.pl Sp. z o.o. nie prowadziła działalności operacyjnej w II kwartale 2018 r. Digital Avenue S.A. zarządza następującymi markami lub portalami: • Styl.fm to portal posiadający największy w polskim Internecie katalog fryzur, mody, manicure i makijaży. • Fotosik.pl to pierwszy i największy polski serwis umożliwiający dzielenie się zdjęciami i filmami, odwiedzany przez liczną i aktywną społeczność korzystającą z bogatych funkcjonalności serwisu takich jak: albumy grupowe, edycja zdjęć, komentowanie i ocenianie zdjęć oraz wiele innych. • Dziecko.fm to portal uruchomiony w 2017 r., adresowany do rodziców. • Zaradnakobieta.pl to portal uruchomiony w 2016 r., skierowany do kobiet. Serwis Fotosik.pl posiada w swej ofercie usługi płatne. Główne kategorie przychodów to: • przychody z tytułu reklamy internetowej, • sprzedaż abonamentów w serwisie Fotosik.pl, Digital Avenue S.A. zajmuje się zarówno nadzorem i koordynacją strategii, jak i sprzedażą i marketingiem oraz bezpośrednią działalnością operacyjną. W okresie objętym sprawozdaniem Spółka koncentrowała się m.in. na rozwoju serwisów zarządzanych przez Spółkę, optymalizacji infrastruktury technicznej i procesów zarządzania serwisami.


  Digital Avenue S.A. Jednostkowy raport kwartalny za okres od 1 I do 30 VI 2018 r. 4 1.3. ORGANY SPÓŁKI: ZARZĄD I RADA NADZORCZA Digital Avenue S.A. Zarząd Spółki • Prezes Zarządu – Piotr Bocheńczak • Członek Zarządu – Mariusz Obszański Rada Nadzorcza: • Marek Kamola - Przewodniczący Rady Nadzorczej • Grzegorz Gońda – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej • Roman Bryś - Członek Rady Nadzorczej • Paweł Czarnopyś - Członek Rady Nadzorczej • Sławomir Ziemski - Członek Rady Nadzorczej. Fashionstyle.pl Sp. z o.o. Zarząd Spółki : • Prezes Zarządu – Aleksandra Sitarska W Spółce Fashionstyle sp. z o.o. nie funkcjonuje Rada Nadzorcza (organ nieobligatoryjny). Według wiedzy zarządu Digital Avenue S.A. spółka Fashionstyle sp. z o.o. nie prowadziła działalności operacyjnej w II kwartale 2018 r. 1.4. AKCJONARIAT SPÓŁKI Na dzień publikacji raportu tj. na dzień 14 sierpnia 2018 r., akcjonariat Spółki przedstawia się następująco: akcjonariusz liczba akcji % głosów Marek Kamola 2.695.200 21,21 Mariusz Obszański 1.767.952 13,91 Sławomir Ziemski 1.260.000 9,91 Piotr Bocheńczak 1.234.707 9,71 Paweł Czarnopyś 757.000 5,96 Marzena Kozicka 757.000 5,96 pozostali poniżej 5% 4.266.756 33,57 W dniu 26 kwietnia 2017 r. zawarta została przez Marka Kamolę, Pawła Czarnopysia, Marzenę Kozicką, Mariusza Obszańskiego, Sławomira Ziemskiego


  Digital Avenue S.A. Jednostkowy raport kwartalny za okres od 1 I do 30 VI 2018 r. 5 umowa, z której wynika porozumienie zawiadamiających do zgodnego głosowania na walnych zgromadzeniach Spółki oraz do prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki, na warunkach wskazanych w Umowie, które to porozumienie spełnia kryteria uznania go za porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy w odniesieniu do Spółki. Akcjonariusze którzy zawarli w/w porozumienie razem posiadają 7.237.152 akcji zapewniających taką samą liczbę głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących w zaokrągleniu 56,90 % głosów na walnym zgromadzeniu. 2. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI Raport kwartalny spółki Digital Avenue S.A. został sporządzony zgodnie z wytycznymi Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect” (postanowienia § 5 ust. 4.1 i 4.2). Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy Spółki za okres od 1.04.2018 r. do 30.06.2018 r. obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Rachunek Zysków i Strat Spółka sporządziła w wariancie porównawczym. Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 2016 roku. a. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 3 500,00 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania. Na składniki aktywów co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie przynosić będą korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.


  Digital Avenue S.A. Jednostkowy raport kwartalny za okres od 1 I do 30 VI 2018 r. 6 Spółka stosuje dla podstawowych grup aktywów trwałych następujące roczne stawki amortyzacyjne: a) dla wartości niematerialnych i prawnych: • koszty zakończonych prac rozwojowych 20 % • autorskie prawa majątkowe lub zrównane z nimi 50 % • wartość firmy 20 % • inne wartości niematerialne i prawne - % b) dla środków trwałych: • budynki i budowle - % • urządzenia techniczne i maszyny 30 % • środki transportu - % • pozostałe środki trwałe - % b. Inwestycje długoterminowe Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych są wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości obciążają koszty finansowe. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu, równowartość całości lub części uprzednio dokonanych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu do przychodów finansowych. c. Inwestycje krótkoterminowe Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych są wycenione według ceny nabycia . Skutki zmian wartości inwestycji krótkoterminowych wpływają w pełnej wysokości odpowiednio na przychody lub koszty finansowe. d. Należności i zobowiązania Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez NBP dla danej waluty obcej na dzień poprzedzający transakcję. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.


  Digital Avenue S.A. Jednostkowy raport kwartalny za okres od 1 I do 30 VI 2018 r. 7 Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. e. Środki pieniężne Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. f. Kapitały Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału. Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższenia kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą część zalicza się do kosztów finansowych. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zaliczono również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji. g. Rezerwy na zobowiązania Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy. h. Rozliczenia międzyokresowe kosztów W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: opłacone z góry prenumeraty, składki na ubezpieczenia majątkowe, koszty prac rozwojowych. i. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną. Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczane zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w związku z występowaniem przejściowych różnic między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia. Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, przy uwzględnieniu zasady ostrożności. j. Wynik finansowy


  Digital Avenue S.A. Jednostkowy raport kwartalny za okres od 1 I do 30 VI 2018 r. 8 Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, obowiązkowe obciążenie wyniku oraz wynik na operacjach nadzwyczajnych. Spółka stosuje metodę porównawczą pomiaru wyniku finansowego. Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie wyrobów gotowych odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży produktów zalicza się przede wszystkim: - przychody z tytułu reklamy internetowej, - przychody z tytułu abonamentów za dostęp do usług dodatkowych, - przychody z tytułu handlu internetowego (ecommerce), w tym sprzedaż produktów mobilnych i rozwiązań dla klientów korporacyjnych Koszty sprzedanych wyrobów i usług są to koszty wytworzenia tych wyrobów gotowych i usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży. Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy. Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie zwiększają wartość nabycia tych składników aktywów. Ujemne różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środków trwałych do użytkowania obciążają koszty operacji finansowych. Wynik na operacjach nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi. Waluta funkcjonalna Pozycje zawarte w sprawozdaniu finansowym są mierzone przy użyciu waluty podstawowej dla środowiska ekonomicznego, w którym Spółka działa („waluta funkcjonalna”), czyli złoty polski. Walutą prezentacyjną sprawozdania finansowego jest również złoty polski („zł”). Dane w sprawozdaniu prezentowane są w złotych.


  Digital Avenue S.A. Jednostkowy raport kwartalny za okres od 1 I do 30 VI 2018 r. 9 KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU BILANS 30 czerwiec 2018 30 czerwiec 2017 Aktywa A. Aktywa trwałe 585 156,47 425 343,88 I. Wartości niematerialne i prawne 158 238,31 239 110,98 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 Wartość firmy 0,00 0,00 Inne wartości niematerialne i prawne 158 238,31 239 110,98 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 Razem wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe 4 809,65 8 206,90 Środki trwałe 4 809,65 8 206,90 grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00 budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 środki transportu 0,00 0,00 inne środki trwałe 4 809,65 8 206,90 Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 262 520,00 5 000,00 Nieruchomości 0,00 0,00 Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 Długoterminowe aktywa finansowe 262 520,00 5 000,00 w jednostkach powiązanych udziały lub akcje 5 000,00 5 000,00 inne papiery wartościowe 0,00 0,00 udzielone pożyczki 0,00 0,00 inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 w pozostałych jednostkach udziały lub akcje 257 520,00 0,00 inne papiery wartościowe 0,00 0,00 udzielone pożyczki 0,00 0,00 inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 Razem inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 159 588,51 173 026,00 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 159 588,51 173 026,00 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 B. Aktywa obrotowe 680 431,25 880 594,46 l. Zapasy 29 437,60 20 410,60 Materiały 0,00 0,00 Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 Produkty gotowe 0,00 0,00 Towary 29 437,60 20 171,20


  Digital Avenue S.A. Jednostkowy raport kwartalny za okres od 1 I do 30 VI 2018 r. 10 Zaliczki na dostawy 0,00 239,40 II. Należności krótkoterminowe 261 940,12 208 753,74 Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0,00 0,00 do 12 miesięcy 0,00 0,00 powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 inne 0,00 0,00 Należności od pozostałych jednostek 261 940,12 208 753,74 z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy 247 197,60 193 186,37 powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych 5 242,02 6 066,87 i zdrowotnych oraz innych świadczeń 0,00 0,00 inne 9 500,50 9 500,50 dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe 386 469,91 646 241,67 Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 udziały lub akcje 0,00 0,00 inne papiery wartościowe 0,00 0,00 udzielone pożyczki 0,00 0,00 inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 udziały lub akcje 0,00 0,00 inne papiery wartościowe 0,00 0,00 udzielone pożyczki 0,00 0,00 inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 386 469,91 646 241,67 środki pieniężne w kasie i na rachunkach 129 759,11 274 833,65 inne środki pieniężne 6 710,80 21 408,02 inne aktywa pieniężne 250 000,00 350 000,00 Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 583,62 5 188,45 Aktywa razem 1 265 587,72 1 305 938,34 Pasywa A. Kapitał (fundusz) własny 1 056 170,65 1 067 156,06 Kapitał (fundusz) podstawowy 1 271 002,70 1 271 002,70 Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 Kapitał (fundusz) zapasowy 2 125 517,81 2 125 517,81 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 Zysk (strata) z lat ubiegłych (2 297 272,51) (2 312 731,29) Zysk (strata) netto (43 077,35) (16 633,16) Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wlk ujemna) 0,00 0,00 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 209 417,07 238 782,28 I. Rezerwy na zobowiązania 27 000,00 45 600,00 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 27 000,00 45 600,00 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00


  Digital Avenue S.A. Jednostkowy raport kwartalny za okres od 1 I do 30 VI 2018 r. 11 długoterminowa 0,00 0,00 krótkoterminowa 0,00 0,00 Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 długoterminowa 0,00 0,00 krótkoterminowe 0,00 0,00 II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 kredyty i pożyczki 0,00 0,00 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 inne 0,00 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe 182 417,07 193 182,28 Wobec jednostek powiązanych 99,92 99,92 z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy 0,00 99,92 powyżej 12 miesięcy 99,92 0,00 inne 0,00 0,00 Wobec pozostałych jednostek 182 317,15 193 082,36 kredyty i pożyczki 0,00 0,00 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy 29 564,78 33 998,89 powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 112 008,01 115 054,27 z tytułu wynagrodzeń 40 744,36 44 029,20 inne 0,00 0,00 Fundusze specjalne 0,00 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe 0,00 0,00 Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe 0,00 0,00 Pasywa razem 1 265 587,72 1 305 938,34


  Digital Avenue S.A. Jednostkowy raport kwartalny za okres od 1 I do 30 VI 2018 r. 12 3.2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (PLN)- wariant porównawczy 30 czerwca 2018 30 czerwca 2017 1.04.2018 do 30.06.2018 1.04.2017 do 30.06.2017 zł zł zł A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 569 910,27 788 530,96 305 170,55 414 791,16 – od jednostek powiązanych 0,00 8,17 0,00 1,61 Przychody netto ze sprzedaży produktów 569 910,27 788 530,96 305 170,55 414 791,16 Zmiana stanu produktów 0,00 0,00 0,00 0,00 (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00 0,00 0,00 0,00 Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Koszty działalności operacyjnej 613 133,60 805 404,01 304 784,49 417 102,67 Amortyzacja 41 007,18 44 019,87 20 331,20 22 009,93 Zużycie materiałów i energii 4 110,93 7 313,97 1 064,13 4 228,50 Usługi obce 213 662,49 414 314,67 108 596,73 210 200,48 Podatki i opłaty, w tym: 1 891,02 1 687,40 395,82 951,31 – podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia 317 573,49 309 760,66 157 655,33 163 983,88 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 33 378,31 27 612,57 15 581,81 15 379,87 Pozostałe koszty rodzajowe 1 510,18 694,87 1 159,47 348,70 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) (43 223,33) (16 873,05) 386,06 - 2 311,51 D. Pozostałe przychody operacyjne 0,30 7 578,01 0,30 3 776,74 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne przychody operacyjne 0,30 7 578,01 0,30 3 776,74 E. Pozostałe koszty operacyjne 0,85 1,31 0,00 0,56 Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne koszty operacyjne 0,85 1,31 0,00 0,56 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) (43 223,88) (9 296,35) 386,36 1 464,67 G. Przychody finansowe 247,39 1 533,66 140,80 1 446,58 Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 – od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 Odsetki, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 – od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk ze zbycia inwestycji 8,25 0,00 8,25 0,00 Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne 239,14 1 533,66 132,55 1 446,58 H. Koszty finansowe 100,86 32,47 68,22 11,31 Odsetki, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 – dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne 100,86 32,47 68,22 11,31 l. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (43 077,35) (7 795,16) 458,94 2 899,94


  Digital Avenue S.A. Jednostkowy raport kwartalny za okres od 1 I do 30 VI 2018 r. 13 (F+G–H) 0,00 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.l.–J.II.) 0,00 0,00 0,00 0,00 Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K. Zysk (strata) brutto (I±J) (43 077,35) (7 795,16) 458,94 2 899,94 L. Podatek dochodowy 0,00 8 838,00 0,00 7 747,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00 N. Zysk (strata) netto (K–L–M) (43 077,35) (16 633,16) 458,94 (4 847,06) 3.4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 6 miesięcy do 6 miesięcy do 1-04-2018 do 30-06-2018 1-04-2017 do 30-06-2017 30 czerwiec 2018 30 czerwiec 2017 zł zł A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej l. Zysk (strata) netto (43 077,35) (16 633,16) 458,94 (4 847,06) II. Korekty razem (31 749,64) 8 334,10 -31 539,25 2 112,90 Amortyzacja 41 007,18 44 019,87 20 331,20 22 009,93 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 0,00 0,00 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00 Zmiana stanu rezerw 0,00 0,00 0,00 0,00 Zmiana stanu zapasów 0,00 (20 410,60) 0,00 (9 127,44) Zmiana stanu należności (39 378,82) (30 701,79) -46 473,20 (35 459,19) Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów (32 016,55) 10 214,15 -6 052,67 14 959,48 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1 361,45) 5 212,47 655,42 9 730,12 Inne korekty-amortyzacja Wartości Firmy 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (l±ll) (74 826,99) (8 299,06) (31 080,31) (2 734,16) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej l. Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00 – zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 – dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00 – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 0,00 0,00 – odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 – inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Wydatki (257 520,00) 0,00 (2 575 250,00) 0,00 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 0,00 0,00 0,00 0,00


  Digital Avenue S.A. Jednostkowy raport kwartalny za okres od 1 I do 30 VI 2018 r. 14 rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 Na aktywa finansowe, w tym: (257 520,00) 0,00 (257 520,00) 0,00 w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00 – nabycie aktywów finansowych (257 520,00) 0,00 (257 520,00) 0,00 – udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) (257 520,00) 0,00 (2 575 250,00) 0,00 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej l. Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów 0,00 0,00 0,00 0,00 kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0,00 0,00 0,00 0,00 Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne wpływy finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Wydatki 0,00 0,00 0,00 0,00 Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 0,00 0,00 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00 0,00 0,00 Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0,00 0,00 0,00 Odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (l–ll) 0,00 0,00 0,00 0,00 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III) (332 346,99) (8 299,06) (288 600,31) (2 734,16) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: (332 346,99) (8 299,06) (288 600,31) (2 734,16) – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu 718 816,90 654 540,73 675 070,22 648 975,83 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 386 469,91 646 241,67 386 469,91 646 241,67 – o ograniczonej możliwości dysponowania


  Digital Avenue S.A. Jednostkowy raport kwartalny za okres od 1 I do 30 VI 2018 r. 15 3.5 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 6 miesięcy do 6 miesięcy do 1-04-2018 do 30-06-2018 1-04-2017 do 30-06-2017 30 czerwca 2018 30 czerwca 2017 l. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1 031 801,72 4 740 406,90 0,00 0,00 – korekty błędów podstawowych l.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1 031 801,72 4 740 406,90 0,00 0,00 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1 271 002,70 1 271 002,70 0,00 0,00 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 – wydania udziałów (emisji akcji) 0,00 0,00 0,00 0,00 – ...... 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 – umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0,00 0,00 0,00 – .... Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1 271 002,70 1 271 002,70 0,00 0,00 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 – ...... 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 – ...... 0,00 0,00 0,00 0,00 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2 125 517,81 5 766 819,73 0,00 0,00 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0,00 0,00 0,00 0,00 – z podziału zysku (ustawowo) 0,00 0,00 0,00 0,00 – z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0,00 0,00 0,00 0,00 – ... zmniejszenie (z tytułu) 0,00 (3 641 301,92) 0,00 0,00 – pokrycia straty 0,00 (3 641 301,92) 0,00 0,00 – koszty emisji Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 2 125 517,81 2 125 517,81 0,00 0,00 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00


  Digital Avenue S.A. Jednostkowy raport kwartalny za okres od 1 I do 30 VI 2018 r. 16 – ... – ... zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 – zbycia środków trwałych – ... Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 – ...... zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 – ...... Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu (2 312 731,29) (2 364 718,79) (15 458,78) (-51 987,50) Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 – korekty błędów podstawowych Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 – podziału zysku z lat ubiegłych – ...... zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 – ...... 0,00 0,00 0,00 0,00 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 Strata z lat ubiegłych na początek okresu (2 312 731,29) (2 297 415,53) (15 458,78) (51 987,50) – korekty błędów podstawowych -67 303,26 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach (2 312 731,29) (2 364 718,79) (15 458,78) (51 987,50) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 – przeniesienia straty z roku poprzedniego 0,00 0,00 0,00 0,00 – ...... – ...... zmniejszenie (z tytułu) 15 458,78 51 987,50 15 458,78 51 987,50 – zysk 2016 15 458,78 51 987,50 15 458,78 51 987,50 – wykazanie podatku odroczonego 0,00 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu (2 297 272,51) (2 312 731,29) (15 458,78) (51 987,50) Zysk (strata) z lat biegłych na koniec okresu (2 297 272,51) (2 312 731,29) (15 458,78) (51 987,50) Wynik netto zysk netto 0,00 0,00 0,00 0,00 strata netto -43 077,35 -16 633,16 458,94 (4 847,06) odpisy z zysku 0,00 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 1 056 170,65 1 067 156,06 458,94 (4 847,06) III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00


  Digital Avenue S.A. Jednostkowy raport kwartalny za okres od 1 I do 30 VI 2018 r. 17 4. CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI W drugim kwartale 2018 roku Spółka osiągnęła przychody w wysokości 305 tys. zł. W porównaniu do tego samego okresu z roku poprzedniego nastąpił spadek przychodów. Wpływ na spadek przychodów miała przede wszystkim całkowita rezygnacja z realizacji umów barterowych w II kwartale 2018 r. W drugim kwartale Spółka dokonała zakupu akcji Onco Arendi Therapeutics S.A. (spółka publiczna) za kwotę 258 tys zł. Inwestycja ta ma charakter długoterminowy. 5. INFORMACJA NA TEMAT WPROWADZENIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W SPÓŁCE W OKRESIE OBJETYM RAPORTEM Emitent w okresie sprawozdawczym nie podejmował inicjatyw nastawionych na innowacyjność w przedsiębiorstwie. 6. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI Nie dotyczy. 7. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH DOTYCHCZAS PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA 2018 ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych w 2018 roku. 8. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA FIRMA Fashionstyle.pl Sp. z o.o. FORMA PRAWNA Spółka z o.o. KRAJ SIEDZIBY Polska SIEDZIBA Warszawa ADRES ul. Nalewki 8/44 , 00-158 Warszawa NIP 5252521215


  Digital Avenue S.A. Jednostkowy raport kwartalny za okres od 1 I do 30 VI 2018 r. 18 REGON 145871082 KRS 0000401337 Według wiedzy zarządu Digital Avenue S.A. spółka Fashionstyle sp. z o.o. nie prowadziła działalności operacyjnej w II kwartale 2018 r. Emitent nie był w stanie uzyskać danych finansowych Fasionstyle sp. z o.o. 9. WSKAZANIE PRZYCZYN NIE SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANEGO Emitent nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych na podstawie art. 58 Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994r. 10. INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA Na dzień 30 czerwca 2018 roku liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty stanowi 4 osoby (z tego 1 przebywa na zasiłku macierzyńskim lub wychowawczym). Zespół redakcyjny liczy 5 osób, realizujących zadania na podstawie umów cywilnoprawnych.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Digital Avenue SA
ISIN:PLDGTAV00013
NIP:8971729452
EKD: 22.00 działalność wydawnicza, poligraficzna i reprodukcja zapisanych nośników informacji
Adres: ul. Słomińskiego 5/131 00-195 Warszawa
Telefon:+48 22 6273758
www:www.digitalavenue.pl
Komentarze o spółce DIGITAL AVENUE
2019-06-25 07-06-39
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649