Raport.

DGA SA (16/2018) PRZEKROCZENIE PROGU 5% W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW SPÓŁKI DGA S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd DGA S.A. informuje, że w dniu 1 sierpnia 2018 r. drogą pocztową do Emitenta wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust.1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od Pana Krzysztofa Puzio datowane 27 lipca 2018 r. o zwiększeniu dotychczas posiadanego przez niego udziału w ogólnej liczbie głosów DGA S.A. powyżej progu 5%, co nastąpiło wskutek nabycia w dniu 23 lipca 2018 r. na sesji giełdowej 1.300 sztuk akcji spółki DGA S.A.
Przed dokonaniem transakcji opisanej powyżej Pan Krzysztof Puzio posiadał 56.510 sztuk akcji, dających prawo do 56.510 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 4,999% udziału w kapitale oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po transakcji opisanej powyżej Pan Krzysztof Puzio posiada 57.810 sztuk akcji, dających prawo do 57.810 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 5,114% udziału w kapitale oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
W załączeniu zawiadomienie.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:DGA SA
ISIN:PLDGA0000019
NIP:781-10-10-013
EKD: 70.22 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Adres: ul. Towarowa 35 61-896 Poznań
Telefon:+48 61 8595900
www:www.dga.pl
Kalendarium raportów
2021-09-17Raport półroczny
2021-11-19Raport za III kwartał
2021-09-17Raport półroczny
2021-11-19Raport za III kwartał
Komentarze o spółce DGA
2021-08-04 21-08-29
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor