Raport.

DGA SA (13/2018) Powołanie Członków Zarządu na okres nowej kadencji

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Na podstawie § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd DGA S.A. informuje, że w związku z upływem kadencji dotychczasowych członków Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2018 roku powołało Zarząd na okres nowej kadencji w niezmienionym składzie:

1. Pan Andrzej Głowacki - Prezes Zarządu,
2. Pani Anna Szymańska - Wiceprezes Zarządu,
3. Pan Mirosław Marek - Wiceprezes Zarządu.
W załączniku do niniejszego raportu znajdują się życiorysy zawodowe członków Zarządu powołanych na okres nowej kadencji.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  1

  Andrzej Głowacki
  Prezes Zarządu DGA S.A.

  Pan Andrzej Głowacki posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Planowania i Zarządzania
  Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Wydziału Elektry cznego Politechniki Poznańskiej (kierunek
  informatyka). Ukończył studia podyplomowe na Akadem ii Ekonomicznej w Poznaniu – Analiza finansowa w
  samodzielnym przedsiębiorstwie. W marcu 2013 r. uzy skał licencję uprawniającą do wykonywania zawodu
  syndyka. Swoje kompetencje poszerzał również podcza s studiów na Akademii Strategicznego Przywództwa
  organizowanej przez CIMI oraz Harvard Business Scho ol.

  Przebieg kariery zawodowej: 1987-1990 Główny księgowy, prokurent w Softlan S.A . w Poznaniu,
   1990-1993 Dyrektor w Spółce Usług Finansowo-Prawny ch Bonus w Poznaniu,
   1991-1998 Prezes Zarządu w Usługi Audytorskie Andr zej Głowacki Sp. z o.o. w Poznaniu,
   2002-2013 Prezes Stowarzyszenia Doradców Gospodarc zych,
   2005-2012 Członek, a następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej DGA Audyt Sp. z o.o.,
   2009-2011 Członek Rady Nadzorczej DGA Energia Sp. z o.o.,
   2011-2014 Przewodniczący Rady Nadzorczej R&C Union S.A.,
   2014-2015 Przewodniczący Rady Nadzorczej Audiobook. pl Sp. z o.o.

  Obecnie zajmowane stanowiska:
   od 1995 Prezes Zarządu DGA S.A.,
   od 2008 Przewodniczący Rady Fundacji „Wspieramy Wie lkich Jutra”,
   od 2012 Przewodniczący Rady Nadzorczej DGA Centrum Sanacji Firm S.A. (spółka
  powiązana kapitałowo z DGA S.A.), a od 2017 Prezes Zarządu,
   od 2012 Członek Rady Nadzorczej PTWP S.A. (spółka p owiązana kapitałowo z DGA S.A.),
   od 2012 Prezes Zarządu Life Fund Sp. z o.o.,
   od 2016 Dziekan Klubu Partnera przy Uniwersytecie E konomicznym w Poznaniu.

  Ponadto Pan Andrzej Głowacki prowadzi jako osoba fi zyczna jednoosobową działalność gospodarczą.

  Pan Andrzej Głowacki jest ekspertem w zakresie wyty czania strategii podmiotów gospodarczych oraz
  programów restrukturyzacyjnych. Inwestor i promotor przedsiębiorczości.
  Swoją wiedzą dzielił się wielokrotnie jako Mentor w programach dla młodych przedsiębiorców
  rozpoczynających swoją działalność: DRAGON’S DEN, BUSINESS MIXER oraz podczas licznych debat, czy też
  konkursów oceniających dorobek naukowy studentów po znańskich uczelni (m.in. UEP, UAM, Stowarzyszenie
  Cognitis). Wspiera działania sanujące firmy w trudn ym położeniu (aktywny udział w projekcie Akcelelato r
  Pulsu Biznesu).
  Zaangażowany w pracę, współpracuje z wieloma wielk opolskimi instytucjami oraz organizacjami. Aktywny
  Członek Wielkopolskiego Klubu Kapitału, Przewodnicz ący Rady Wielkopolskiej Izby Przemysłowo – Handlowe j
  w Poznaniu, Członek Towarzystwa im. H. Cegielskiego oraz Członek Klubu Partnera przy Uniwersytecie
  Ekonomicznym w Poznaniu.
  Współorganizator dotychczasowych edycji Forum Gospo darczego Metropolii Poznań. Panelista i moderator
  Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach ( 2010-2013, 2018). Jego liczne artykuły publikowane


  2

  są na łamach portalu www.natemat.pl oraz prasy dla przedsiębiorców (m.in. „Głos Biznes u”, Echo”,
  biuletynie WKK).
  Działa na polu charytatywnym, jest Przewodniczącym Rady Fundacji „Wspieramy Wielkich Jutra” oraz pełni
  funkcję Skarbnika Lions Club Pillory Polska. Uczest niczy w licznych akcjach charytatywnych adresowanyc h do
  dzieci pokrzywdzonych przez los.
  Pan Andrzej Głowacki nie prowadzi działalności konk urencyjnej w stosunku do działalności DGA S.A., w
  szczególności nie uczestniczy w spółce konkurencyjn ej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub
  jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie ucz estniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako
  członek jej organu.
  Pan Andrzej Głowacki nie jest wpisany do Rejestru D łużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie
  ustawy o KRS.
  Anna Szymańska
  Wiceprezes Zarządu DGA S.A.

  Pani Anna Szymańska posiada wykształcenie wyższe. J est absolwentką Wydziału Planowania i Zarządzania
  Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od marca 2013 r. posiada licencję syndyka (nr 688). Swoją karierę
  zawodową rozpoczęła w Spółce Usług Finansowo-Prawny ch Bonus (poprzednik DGA S.A.), od 1995 roku
  związana jest z DGA SA. Obecnie nadzoruje działani a Departamentu Zarządzania Projektami,
  ukierunkowanego na:
   przygotowanie i realizację projektów szkoleniowych, outplacementowych, związanych z doradztwem
  personalnym i zawodowym, projektów o strategicznym znaczeniu dla rynku pracy, w tym
  w szczególności projektów współfinansowanych ze śro dków Unii Europejskiej, syndyk w kilkunastu
  postępowaniach upadłościowych zarówno podmiotów gos podarczych jak i osób fizycznych,
   realizację projektów doradczych, w tym związanych z sanowaniem firm oraz działaniami
  restrukturyzacyjnymi.

  Przebieg kariery zawodowej:
   1990-1993 Specjalista ds. podatkowych w Spółce Usłu g Finansowo-Prawnych Bonus,
   1991 Konsultant w Probonus Sp. z o.o.,
   1993-1995 Specjalista ds. ekonomicznych w Manager S p. z o.o.,
   1994-1996 Specjalista ds. ekonomicznych w Usługi Au dytorskie Andrzej Głowacki Sp. z o.o.,
   2003-2004 Założyciel i Prezes Wielkopolskiego Oddzi ału ogólnopolskiej organizacji Polskie
  Stowarzyszenie Właścicielek Firm - Klub Kobiet Bizn esu,
   2005-2014 Członek kilku Rad Nadzorczych (DGA HCM Sp . z o.o., PIKW S.A., Braster Sp. z
  o.o., Szybka Pożyczka Polska Sp. z o.o.),
   2007-2009 Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

  Obecnie zajmowane stanowiska:
   od 1995 Wiceprezes Zarządu DGA S.A.,
   od 2008 Inicjator i Prezes Fundacji „Wspieramy Wiel kich Jutra”,
   od 2010 Członek Rady Nadzorczej CKL S.A. (spółka po wiązana kapitałowo z DGA S.A.),
   od 2014 Prezes Zarządu Stowarzyszenia Doradców Rest rukturyzacyjnych, Mediatorów i
  Likwidatorów w Poznaniu,


  3

   od 2017 Członek Rady Nadzorczej DGA CSF S.A. (spółk a powiązana kapitałowo z DGA
  S.A.).

  Ponadto Pani Anna Szymańska prowadzi jako osoba fiz yczna jednoosobową działalność gospodarczą.

  Pani Anna Szymańska nie prowadzi działalności konku rencyjnej w stosunku do działalności DGA S.A., w
  szczególności nie uczestniczy w spółce konkurencyjn ej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub
  jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie ucz estniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako
  członek jej organu.
  Pani Anna Szymańska nie jest wpisana do Rejestru Dł użników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie
  ustawy o KRS.
  Mirosław Marek
  Wiceprezes Zarządu DGA S.A.

  Pan Mirosław Marek posiada wykształcenie wyższe (mg r inżynier chemik). Jest absolwentem Akademii
  Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył również Kra jową Szkołę Administracji Publicznej. Ekspert w
  dziedzinie funduszy europejskich oraz polityki wspi erania rozwoju przedsiębiorczości. Posiada wieloletnie
  doświadczenie jako reprezentant Skarbu Państwa w Ra dach Nadzorczych spółek prawa handlowego.

  Przebieg kariery zawodowej: 1993-1997 Ministerstwo Przekształceń Własnościowych kolejno na stanowiskach: doradcy
  ministra, Wicedyrektora Departamentu Reprywatyzacji , Dyrektora Biura
  Reprywatyzacji,
   1997-2002 Dyrektor Departamentu Rzemiosła Małych i Średnich Przedsiębiorstw w
  Ministerstwie Gospodarki,
   2002-2006 Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsięb iorczości,
   2006-2007 Doradca Zarządu DGA S.A.

  Obecnie zajmowane stanowiska: od 2007 Wiceprezes Zarządu DGA S.A.
   od 2010 Prezes Zarządu DGA Optima Sp. z o.o. (spół ka powiązana kapitałowo z DGA S.A.)
  Ponadto Pan Mirosław Marek prowadzi jako osoba fizy czna jednoosobową działalność gospodarczą, w
  ramach której świadczy usługi wyłącznie na rzecz DG A Optima Sp. z o.o.

  Pan Mirosław Marek nie prowadzi działalności konkur encyjnej w stosunku do działalności DGA S.A., w
  szczególności nie uczestniczy w spółce konkurencyjn ej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub
  jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie ucz estniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako
  członek jej organu.
  Pan Mirosław Marek nie jest wpisany do Rejestru Dłu żników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie
  ustawy o KRS.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:DGA SA
ISIN:PLDGA0000019
NIP:781-10-10-013
EKD: 70.22 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Adres: ul. Towarowa 35 61-896 Poznań
Telefon:+48 61 8595900
www:www.dga.pl
gpwlink:dga.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-26Raport roczny
2019-05-24Raport za I kwartał
2019-09-27Raport półroczny
2019-11-22Raport za III kwartał
2019-04-26Raport roczny
2019-05-24Raport za I kwartał
2019-09-27Raport półroczny
Komentarze o spółce DGA
2019-03-24 04-03-41
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649