Raport.

DEVELIA SA (49/2020) Zmiana projektu uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia objętej punktem 7 porządku obrad w sprawie zmian w Statucie Spółki poprzez zastąpienie jej dwoma projektami oddzielnych uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Develia S.A. ("Emitent"), informuje że działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z §19 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757), podjął w dniu 16 września 2020 r. uchwałę o wprowadzeniu zmiany w trybie autokorekty w zakresie projektu uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 6 października 2020 r. opublikowanej w raporcie bieżącym nr 48/2020 z dnia 9 września 2020 r., dotyczącej zmian w Statucie Spółki, poprzez zastąpienie tego projektu uchwały dwoma oddzielnymi projektami uchwał obejmującymi te same zmiany w Statucie - oddzielnie w zakresie § 1 pkt 1 dotychczasowego projektu uchwały nr 5 i oddzielnie w zakresie § 1 pkt 2. Nowe projekty uchwał oznaczone zostaną odpowiednio nr 5 i nr 6, a dotychczasowy projekt uchwały oznaczonej nr 6 uzyska w konsekwencji nr 7. Powyższa zmiana projektów uchwał ma na celu umożliwienie akcjonariuszom oddanie głosu w zakresie zaproponowanych zmian Statutu oddzielnie w stosunku do każdej ze zmian.
Treść obydwu nowych projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zmianami) w związku z §19 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  UCHWAŁA NR 5

  § 1
  Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 5
  Statutu Spółki, Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie Develia S.A. postanawia zmienić
  Statut Spółki w ten sposób, że w § 18 Statutu Spółki po ust. 7 dodaje się nowy ust. 8 o
  następującej treści:

  „8. Zmniejszenie liczby członków Rady Nadzorczej, będące następstwem odwołania,
  rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej nie wpływa na zdolność podejmowania
  przez Radę Nadzorczą ważnych uchwał, pod warun kiem, że liczba członków nie spadnie
  poniżej liczby minimalnej wymaganej przepisami Kodeksu spółek handlowych.”
  § 2
  Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą
  do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

  § 3
  Uchwa ła, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wchodzi w życie z dniem
  zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.

  UCHWAŁA NR 6

  § 1
  Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 5
  Statutu Spół ki, Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie Develia S.A. postanawia zmienić
  Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy ust. 7 w § 19 Statutu Spółki o poniższej
  treści zostaje usunięty:

  „7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 5 i 6 nie dotyczy wyborów
  Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka
  Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach członka Zarządu. ”

  § 2
  Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą
  do ustalenia jed nolitego tekstu Statutu Spółki.

  § 3
  Uchwała, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wchodzi w życie z dniem
  zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:LC Corp SA
ISIN:PLLCCRP00017
NIP:899-25-62-750
EKD: 74.15 działalność holdingów
Adres: ul. Powstańców Śląskich 2-4 53-333 Wrocław
Telefon:+48 71 7988010
www:www.lcc.pl
Komentarze o spółce Develia
2020-12-04 09-12-12
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649