Raport.

DENT-A-MEDICAL SA (16/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: Inne uregulowania
Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Dent-a-Medical Spółki Akcyjnej - "Spółka" - zwołuje na dzień 13 października 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 09:00 w Kancelarii Notarialnej Aleksandra Radzińska przy ul. Szerokiej 7, 87-100 Toruń, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnych akcji serii M i N wraz z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


  OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DENT -A -MEDICAL S.A.
  1 3.1 0.20 20 R.
  1

  OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  Dent -a -Medical S.A. z siedzibą w Krakowie
  Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych,
  Zarząd Dent-a -Medical Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Krakowie (30- 382 ), przy
  u l. Kobierzyńskiej nr 2 11, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
  Są dowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI
  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Są dowego, pod numerem 0000 322873, zwołuje
  niniejszym na dzień 13 p aździernika 20 20 r. Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,
  które rozpocznie się o godzinie 09:00 w Kancelarii Notarialnej Aleksandra Radzińska
  przy ul. Szerokiej 7 , 87- 100 Toruń ,
  z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
  podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji
  sk rutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
  5. Wybór komisji skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz podwyższenia kapitału zakła dowego w drodze
  subskrypcji prywatnych akcji serii M i N wraz z pozbawieniem w całości prawa poboru
  dotychczasowych akcjonariuszy.
  8 . Wolne wnioski.
  9 . Zamknięcie obrad.
  oraz przedstawia w załączeniu treść projektów uchwał , które mają być przedmiotem obrad
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  Zarząd zawiadamia, że porządek obrad przewiduje zmiany w
  tekście Statutu Spółki . Projekt
  uchwały stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
  Jednocześnie
  Zarząd Spółki przedstawia zmiany tekstu Statutu w stosunku od obecnie
  zarejestrowanych, które mają ulec zmianie:
  1. W § 6 ust. 1 i ust. 2 ., jest:
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 .638.257,70 zł (jeden milion sześćset trzydzieści osiem tysięcy
  dwieście pięćdziesiąt siedem złotych i siedem dziesiąt groszy).
  2. Kapitał zakładowy dzieli się na 1 6.382 .577 ( szesnaście milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące
  pięćset siedemdziesiąt siedem ) akcj i zwykł ych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,1 0 zł
  ( dziesięć grosz y) każda, w tym:
  a) 900 .000 (dziewięćset tysięcy ) akcji serii I o numerach od 1 do 900.000,
  OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DENT -A -MEDICAL S.A.
  1 3.1 0.20 20 R.
  2

  b) 12.234.273 (dwanaście milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dwieście
  sie demdziesiąt trzy) akcji serii J,
  c) 2.848.304 (dwa miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta cztery) ak cji serii K,
  d) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii L.
  § 6 ust. 1 i ust. 2, m a być:
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2 .638.257,70 zł ( dwa milion y sześćset trzydzieści
  osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt groszy) i nie więcej niż
  3.3 38.257,70 zł ( trzy milion y trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych
  i siedemdziesiąt groszy).
  2. Kapitał zakładowy dzieli się na nie mniej niż 17.382.577 (siedemnaście milionów trzysta
  osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) i nie więcej niż 18.0 82.577 (osiemnaście
  milionów osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela, o
  wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
  a) 900.000 ( dziewięćset tysięcy) akcji serii I,
  b) 12.234.273 (dwanaście milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt
  trzy) akcji serii J,
  c) 2.848.304 (dwa miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta cztery) akcji serii K,
  d) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii L,
  e) 1.0 00.000 ( jeden milion) akcji serii M,
  f) nie więcej niż 7 00.000 (siedemset tysięcy) akcji serii N.”

  Wykreśla się §6a Statutu Spółki.

  Stosowne do postanowień art. 402
  2 pkt 2 -6 Kodeksu spółek handlowych Spółka podaje:
  Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz dzień rejestracji uczestnictwa
  1. Przy zastrzeżeniu postanowień ust. 2, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają
  tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Wa lnego Zgromadzenia
  („Dzień Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu”), a dzień ten jest jednolity dla
  uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
  Dzie ń Rejestracji przypada w dniu 27 w rześnia 20 20 r.
  2. Przy zastrzeżeniu postanowień ust. 1, a także przy zastrzeżeniu występowania w Spółce danego
  rodzaju akcji lub innego tytułu uczestnictwa, z którego wynika prawo głosu, uprawnionymi do
  uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki są:
  a) akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasow ych oraz zastawnicy
  i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej, co
  najmniej w Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
  b) akcjonariusze uprawnieni z akcji na okaziciela mających postać dokumentu, jeżeli dok umenty
  akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Walnym
  Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być
  OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DENT -A -MEDICAL S.A.
  1 3.1 0.20 20 R.
  3

  złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub w firmie
  inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa
  będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o
  zwołaniu Walnego Zgromadzenia; w zaświadczeniu wskazuje się numery dok umentów akcji i
  stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem Dnia Rejestracji Uczestnictwa
  w Walnym Zgromadzeniu;
  c) akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, przy uwzględnieniu
  postanowień ust. 3;
  d) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
  e) członkowie organów Spółki, których mandaty wygasły przed dniem Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia, na którym ma być udzielone absolutorium, o ile zgłoszą swoje żądanie
  Zarządowi Spółki najpóźniej na tydzień przed Walnym Zgromadzeni em;
  f) biegły rewident, jeżeli przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia mają być sprawy
  finansowe Spółki, a Zarząd Spółki uzna udział biegłego rewidenta w Walnym Zgromadzeniu
  Spółki za wskazany.
  3. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki, akcjonari usz uprawniony ze
  zdematerializowanych akcji na okaziciela, o którym mowa w ust. 2 lit. c) powinien zażądać, nie
  wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu
  powszednim po Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Wa lnym Zgromadzeniu, od podmiotu
  prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia
  o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa
  w Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać wszystkie infor macje, o których mowa w art. 406
  3 §
  3 Kodeksu spółek handlowych tj.:
  a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
  b) liczbę akcji,
  c) rodzaj i kod akcji,
  d) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki,
  e) wartość nominalną akcji,
  f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
  g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
  h) cel wystawienia zaświadczenia,
  i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
  j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
  4. Nieobecność cz łonka Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki na Walnym Zgromadzeniu wymaga
  wyjaśnienia.
  5. Zarząd może zaprosić inne osoby, których udział w Walnym Zgromadzeniu jest uzasadniony.
  6. W przypadku nieobecności członka Rady Nadzorczej wyjaśnienia składa Przewodniczący Rady
  Nadzorczej lub upoważniona przez niego osoba.
  OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DENT -A -MEDICAL S.A.
  1 3.1 0.20 20 R.
  4

  7. W przypadku nieobecności członka Zarządu wyjaśnienia składa Prezes Zarządu lub upoważniona
  przez niego osoba.
  8. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki ustala się,
  przy zastrzeżeniu występowania w Spółce danego rodzaju akcji lu b innego tytułu uczestnictwa,
  z którego wynika prawo głosu, na podstawie:
  a) akcji zwykłych na okaziciela mających postać dokumentu złożonych w Spółce zgodni e
  z postanowieniami ust. 2 lit. b),
  b) wykaz u sporządzonego przez przed podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych
  zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi,
  c) zapisów w księdze akcyjnej Spółki, zgodnie z postanowieniami ust. 2 lit. a).
  9. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, zgodnie
  z dyspozycją art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki
  (tj. pod adresem siedziby Spółki) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego
  Zgromadzenia tj. w dniach: 8 , 9 , 1 2 p aździernika 20 20 r. w godzinach od 10:00 do 17:00 .
  W tym okresie akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą
  elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno być
  sporządzone w formie pisemnej , podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do
  reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres e -mail Spółki: [email protected] a-
  medical.com , jako załącznik do wiadomości e -mail, w formie „PDF” lub innym formacie
  pozwalającym na weryfikację. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów
  potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj .:
  - w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego lub paszportu;
  - w przypadku ak cjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub
  innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania
  akcjonariusza w Zgromadzeniu;
  - w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokum entu pełnomocnictwa
  podpisanego przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza
  oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika
  innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejes tru lub innego dokumentu
  potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu
  osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.
  Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
  1. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału
  zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego
  Walnego Zgromadzenia.
  2. Żądanie, o którym m owa powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na
  dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie należy
  przesłać (lub złożyć osobiście) w formie pisemnej na adres siedziby Spółki lub przesłać w postaci
  elektro nicznej na adres email sekretariatu Spółki wskazany na oficjalnej stronie internetowej
  Spółki.
  OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DENT -A -MEDICAL S.A.
  1 3.1 0.20 20 R.
  5

  3. Żądanie, o którym mowa powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej
  proponowanego punktu porządku obrad. Uprawniony akcjonariusz (uprawnieni akcj onariusze)
  zobowiązany jest (zobowiązani są) dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty, w sposób
  nie budzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) zgłaszającego
  (zgłaszających) żądanie i potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia tego żądania. W przypadku
  żądania zgłaszanego w postaci elektronicznej, w szczególności zaleca się, aby dokumenty
  identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) i potwierdzające jego uprawnienie do zgłoszenia
  przedmiotowego żądania zostały przesłane do Spółki na a dres email sekretariatu Spółki wskazany
  na oficjalnej stronie internetowej Spółki, w formie pliku PDF.
  4. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym
  terminem Walnego Zgromadzenia, ogłasza zmiany w porządku obrad, w prowadzone na żądanie
  uprawnionego akcjonariusza (uprawnionych akcjonariuszy), o którym mowa w ust. 2. Ogłoszenie,
  o którym mowa w zdaniu poprzedzającym następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego
  Zgromadzenia.
  Prawo do zgłosz enia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzanych do porządku obrad lub
  sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego
  Zgromadzenia.
  Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapi tału
  zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych
  do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku
  obrad.
  Projekty uchwał, o których mowa wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres siedziby Spółki lub
  w postaci elektronicznej na adres email sekretariatu Spółki wskazany na oficjalnej stronie
  internetowej Spółki.
  Uprawniony ak cjonariusz (akcjonariusze) zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenia, o którym mowa
  dokumenty, w sposób nie budzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy)
  dokonującego (dokonujących) zgłoszenia i potwierdzające uprawnienie do dokonania tego
  zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia dokonywanego w postaci elektronicznej, w szczególności zaleca
  się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza (lub akcjonariuszy) i potwierdzające jego (ich)
  uprawnienie do dokonania przedmiotowego zgłoszenia zostały przesłane do Spółki na adres email
  sekretariatu Spółki wskazany na oficjalnej stronie internetowej Spółki, w formie pliku PDF. Spółka
  niezwłocznie ogłasza projekty uchwał, o których mowa w ust. 6, na oficjalnej stronie internetowej
  Spółki.
  Prawo do zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad
  podczas Walnego Zgromadzenia
  Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał
  dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.
  Możliwości i sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wypowiadania się w trakcie Walnego
  Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DENT -A -MEDICAL S.A.
  1 3.1 0.20 20 R.
  6

  Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wypowiadania się w
  trakcie Walnego Zgro madzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  Sposób wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na
  Walnym Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji
  elektronicznej.
  Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
  Zgodnie z postanowieniami art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze Spółki mogą
  uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu na Walnym
  Zgromadzeniu Spółki osobiście lub przez pełnomocników.
  Osoby prawne działają przez swoich przedstawicieli. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać
  aktualne odpisy z właściwych rejestrów wskazujące osoby uprawnione do reprezentowania tych
  podmiotów lub legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w tym
  odpisie.
  Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza (mocodawcy) n a Walnym Zgromadzeniu
  chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego
  pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej
  niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z ak cji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki
  posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić
  oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
  Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki i do wykonywania prawa głosu powinno
  być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.
  Pełnomocnik przedstawia (składa) pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej przy podpisywaniu
  listy obecności.
  Pełnomocnictwo udzielone w języku innym, niż język polski powinno być przetłumaczone na język
  polski przez tłumacza przysięgłego, a tłumaczenie to powinno zostać dołączone do pełnomocnictwa.
  Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podp isem
  elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo
  udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić pełną identyfikację akcjonariusza oraz
  pełnomocnika, a także m.in. wskazywać liczbę akcji, z których wykon ywane będzie prawo głosu na
  Walnym Zgromadzeniu Spółki.
  Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zostać wysłane na adres email
  sekretariatu Spółki wskazany na oficjalnej stronie internetowej Spółki najpóźniej do godziny,
  wskazanej w ogłos zeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki, jako godzina rozpoczęcia Walnego
  Zgromadzenia. Pełnomocnictwo udzielane w postaci elektronicznej powinno być sformułowane w
  odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentac ji
  akcjonariusza, jako załącznik (plik) w formacie PDF przesyłany na adres email biura Zarządu lub
  sekretariatu Spółki wskazany na oficjalnej stronie internetowej Spółki.
  OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DENT -A -MEDICAL S.A.
  1 3.1 0.20 20 R.
  7

  Obligatoryjnie, wraz z pełnomocnictwem udzielanym w postaci elektronicznej należy pr zesłać na
  adres email biura Zarządu lub sekretariatu Spółki wskazany na oficjalnej stronie internetowej Spółki,
  w formie pliku PDF, następujące dokumenty:
  a) dokumenty (skany), w sposób nie budzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza
  udzielającego pełnom ocnictwa, potwierdzające uprawnienie tego akcjonariusza do udziału w
  Walnym Zgromadzeniu,
  b) dokument (skan) aktualnego odpisu z odpowiedniego rejestru, gdy pełnomocnictwo
  udzielane jest przez osobę prawną, a także dokument (skan) tłumaczenia takiego odpisu,
  sporządzonego przez tłumacza przysięgłego, jeżeli odpis został wydany (wystawiony) w
  języku innym, niż język polski,
  c) dokument (skan) tłumaczenia pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 6, gdy
  pełnomocnictwo sporządzone jest w języku obcym,
  d) inne dokumenty pozwalające na weryfikację treści pełnomocnictwa, osób pełnomocnika
  i mocodawcy (akcjonariusza) oraz uprawnień do udzielenia pełnomocnictwa i udziału
  w Walnym zgromadzeniu.
  Przesłanie pełnomocnictwa oraz powyższych dokumentów w formie elektronicznej nie zwaln ia
  pełnomocnika z obowiązku okazania oryginałów tychże dokumentów przy sporządzaniu listy
  obecności na Zgromadzeniu.
  Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu Spółki, członek Rady
  Nadzorczej Spółki, likwidator Spółki, pracown ik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki
  zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym
  Zgromadzeniu. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na
  istnienie bądź możl iwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest
  wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
  Spółka każdorazowo udostępnia na oficjalnej stronie internetowej Spółki oraz w siedzi bie Spółki
  formularze pozwalające akcjonariuszowi na wykonywanie przez pełnomocnika prawa głosu na danym
  Walnym Zgromadzeniu.
  Akcjonariusz Spółki może głosować, jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego
  odpowiedzialności wobec Spółki z jakie gokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z
  zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim, a Spółką. W takim wypadku pełnomocnictwo
  może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu, a akcjonariusz Spółki
  działający , jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w
  zdaniu pierwszym, ma obowiązek ujawnić mocodawcy okoliczności wskazujące na istnienie bądź
  możliwość wystąpienia konfliktu interesów i głosuje zgodnie z instrukcjami udzielon ymi przez
  mocodawcę. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
  Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może
  uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz
  projekty uchwał lub jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady
  Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub
  spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia
  OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DENT -A -MEDICAL S.A.
  1 3.1 0.20 20 R.
  8

  w tym wskazanie strony internetowej na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego
  Zgromadzenia.
  1. Informacje dotyczące Walnych Zgromadzeń Spółki udostępniane są na oficjalnej stronie
  internetowej Spółki : www.dent-a -medical. com w zakładce „walne zgromadzenia - ogłoszenia ”.
  2. Wszelka komunikacja elektroniczna dotycząca Walnych Zgromadzeń Spółki, a w szczególności
  dotycząca realizacji prawa uprawnionego akcjonariusza lub uprawnionych akcjonariuszy do:
  1) żądani a zwołania Walnego Zgromadzenia,
  2) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego
  Zgromadzenia zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku
  obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku
  obrad, a tak że
  3) ustanowienia pełnomocnika
  dokonywana jest za pośrednictwem dedykowanego akcjonariuszom w sprawach dotyczących
  Walnych Zgromadzeń Spółki adresu email sekretariatu Spółki wskazanego na oficjalnej stronie
  internetowej Spółki.
  3. Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia Spółka zamieszcza na oficjalnej stronie internetowej
  Spółki:
  1) ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;
  2) informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a
  jeżeli akcje są różnych rodzajów – także o pod ziale tych akcji na poszczególne rodzaje i liczbie
  głosów z akcji poszczególnych rodzajów;
  3) dokumentację, która ma być przestawiona Walnemu Zgromadzeniu;
  4) projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady
  Nadzorczej S półki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego
  Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed
  terminem Walnego Zgromadzenia;
  5) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą
  kores pondencyjną, jeżeli nie zostaną one wysyłane bezpośrednio do wszystkich
  akcjonariuszy.
  4. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Spółki oraz
  projekty uchwał wraz z uzasadnieniem lub uwagami Zarządu Spółki, dotyczące spraw
  wp rowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku
  obrad przed terminem Walnego Z gromadzenia Spółki są udostępniane od dnia ogłoszenia
  o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki na oficjalnej stronie internetowej Spółki. Dokumen ty te
  są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzenia ewentualnych zmian, zgodnie
  z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym
  Zgromadzeniu może uzyskać odpisy dokumentacji, o której mowa w zdaniu poprzedzaj ącym
  także bezpośrednio w Spółce, pod adresem siedziby Spółki.
  5. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad
  Walnego Zgromadzenia w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
  OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DENT -A -MEDICAL S.A.
  1 3.1 0.20 20 R.
  9

  6. Ryzyko związane z użyciem elektroni cznej formy komunikacji w sprawach związanych z Walnym
  Zgromadzeniem Spółki, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw
  w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw
  wprowadzonych do porządku o brad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku
  przed terminem Walnego Zgromadzenia lub zawiadomienie Spółki o ustanowieniu
  pełnomocnika, na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w ust. 2, leży po stronie
  akcjonariusza.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  UCHWAŁA NR 1
  Nadzw yczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent-a -Medical S.A.
  z dnia 13 października 2020 r.
  w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  § 1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a -Medical S.A. , działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu
  spółek handlowych dokonuje wyboru Pana/Pani ..............................................................................
  na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  UCHWAŁA NR 2
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent -a -Medical S.A.
  z dnia 13 października 2020 r.
  w sprawie: uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej
  przez Walne Zgromadzenie
  § 1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadz enie Dent-a -Medical S.A. , działając w oparciu o postanowienia art.
  420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego
  powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej
  cz łonków .
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  UCHWAŁA NR 3
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent -a -Medical S.A.
  z dnia 13 października 2020 r.
  w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków
  § 1
  Nadzw yczajne Walne Zgromadzenie Dent-a -Medical S.A . postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb
  niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:
  …………………………………………… - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej,
  …………………………………………… - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  UCHWAŁA NR 4
  Nadzw yczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent -a -Medical S.A.
  z dnia 13 października 2020 r.
  w sprawie: przyjęcia porządku obrad
  § 1
  Nadzwy czajne Wal ne Zgromadzenie Dent-a -Medical S.A . postanawia niniejszym przyjąć porządek
  obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki:
  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
  podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji
  skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
  5. Wybór komisji skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie porządk u obrad.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz podwyższenia kapitału zakła dowego w drodze
  subskrypcji prywatnych akcji serii M i N wraz z pozbawieniem w całości prawa poboru
  dotychczasowych akcjonariuszy.
  8 . Wolne wnioski.
  9 . Zamknięcie obra d.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  UCHWAŁA NR 5
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dent -a -Medical S.A.
  z dnia 13 października 2020 r.
  w sprawie: zmiany Statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji
  pry watnych akcji serii M i N wraz z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych
  akcjonariuszy.
  W związku z niepoddaniem pod głosowanie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  z dnia 15 września 20 20 roku w sprawie zmiany Statutu oraz podwyż szenia kapitału zakładowego w
  drodze subskrypcji prywatnych akcji serii M i N wraz z pozbawieniem w całości prawa poboru
  dotychczasowych akcjonariuszy , z powodu braku spełnienia wymogu obecności akcjonariuszy
  reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapi tału zakładowego Spółki, na mocy art. 431 § 3a oraz
  art. 445 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:


  § 1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dent-a -Medical Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając
  na podstawie art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt 1 oraz art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek
  handlowych postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1.000.000,00 zł
  ( jeden milion złotych) i nie wyższą niż 1.70 0.000 zł (jeden milion siedemset tysięcy złotych), tj.
  z kwoty 1.638.257,70 zł ( jeden milion sześćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem
  złotych siedemdziesiąt groszy ) do kwoty nie niższej niż 2.638.257,70 zł (dwa miliony sześćset
  trzydzieści osiem tysięcy dwieście pi ęćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt groszy ) i nie wyższej niż
  3.338.257,70 zł ( trzy miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych
  siedemdziesiąt groszy ), poprzez emisję 1 0.000.000 (dziesięć milionów ) akcji zwykłych na okaziciela
  serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz nie więcej niż 7.0 00.000 ( siedem
  milion ów) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
  § 2
  W interesie Spółki pozbawia się dotychc zasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stos unku
  do wszystkich akcji serii M oraz wszystkich akcji akcji serii N . Zarząd, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu
  spółek handlowych, sporządził stosowną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz
  sposób ustale nia ceny emisyjnej akcji serii M i N , która to opinia stanowi załącznik do niniejszej
  Uchwały. Zgodnie z opinią Zarządu, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, pozbawienie prawa
  poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki. Wa lne Zgromadzenie po zapoznaniu
  się z opinią Zarządu przychyla się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasad nienie wyłączenia prawa
  poboru akcji s erii M oraz akcji serii N przez dotychczasowych akcjonariuszy.
  § 3
  Akcje s erii M i N będą uczestniczyć w dywide ndzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, na
  następujących warunkach:
  a) akcje s erii M i N wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych
  najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału
  zy sku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia
  1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane
  lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
  b) akcj e serii M i N wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w
  dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie
  podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w k tórym akcje te
  zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia
  1 stycznia tego roku obrotowego.
  § 4
  1 . Emisja akcji serii M zostanie przeprowadzona na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek
  handlowych (subs krypcja prywatna), poprzez złożenie prze z Zarząd Spółki oferty objęcia akcji serii M
  skierowanej do indywidualnie oznaczonych adresatów .
  1 . Emisja akcji s erii N zostanie przeprowadzona na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek
  handlowych (subskrypcja prywatna), poprzez złożenie prze z Zarząd Spółki oferty objęcia akcji serii N
  skierowanej do indywidualnie oznaczonych adresatów .
  3 . Nadzwyczajne Walne Zgromadze nie upoważnia Zarząd Spółki do zaoferowania objęcia wszystkich
  akcji s erii M i N wybranym przez Zarząd osobom fizycznym lub prawnym po cenie emisyjnej równej
  0,1 0 zł ( dziesięć groszy) za jedną akcję.
  3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich
  czynności związanych z przeprow adzeniem subskrypcji prywatnej akcji s erii M oraz subskrypcji


  prywatnej akcji serii N, a także związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji
  akcji s erii M oraz akcji s erii N, w tym w szczególności do złożenia ofert objęcia akcji s erii M i N oraz
  u stalenia terminu zawarcia umów objęcia akcji serii M i N ;
  4. Akcje s erii M oraz akcje serii N mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
  5. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej wysokości podwyższenia kapitału
  zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki stosownie do
  treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowy oraz zarejestrowania
  podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
  Sądowego.
  6. Akcje s erii M oraz akcje serii N zostaną wydane w formie zdematerializowanej oraz wprowadzone
  do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect). Nadzwyczajne Walne
  Z gromadzenie Spółki niniejszym wy raża zgodę na dematerializację akcji s erii M oraz akcji serii N , a
  także na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek
  NewConnect).
  7. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia ws zelkich niezbędnych czynności prawnych
  i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami
  określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi Giełdy Papierów
  Wartościowych w Warszawie S.A., Krajo wego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Komisji
  Nadzoru Finansowego, związanych z:
  1) ubieganiem się o wprowadzenie akcji s erii M oraz N do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
  (rynek NewConnect), w tym do złożenia odpowiednich wniosków; oraz
  2) dematerializacją akcji s erii M i N , w tym w szczególności upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy
  o rejestrację papierów wartościowych wprowadzanych do Alternatywnego System Obrotu w
  depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
  S.A.
  § 5
  Na podstawie Artykułu 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,
  dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że:
  § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2 .638.257,70 zł ( dwa milion y sześćset trzydzieści
  osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt groszy) i nie więcej niż
  3.3 38.257,70 zł ( trzy milion y trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych
  i siedemdziesiąt groszy).
  §6 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
  2. Kapitał zakładowy dzieli się na nie mniej niż 17 .382.577 (siedemnaście milionów trzysta
  osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) i nie więcej niż 18.0 82.577 (osiemnaście
  milionów osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela, o
  wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
  a) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii I,
  b) 12.234.273 (dwanaście mi lionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt
  trzy) akcji serii J,
  c) 2.848.304 (dwa miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta cztery) akcji serii K,
  d) 400.000 (c zterysta tysięcy) akcji serii L,
  e) 1.0 00.000 ( jeden milion) akcji serii M,


  f) nie więcej niż 700.000 (siedemset tysięcy) akcji serii N. ”

  Wykreśla się §6a Statutu Spółki.

  § 6
  Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

  § 7
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmian y Statutu wymagają wpisania do
  rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

  OPINIA ZARZĄDU W PRZEDMIOCIE POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
  PRAWA POBORU W STOSUNKU DO AKCJI SPÓŁKI SERII M i N
  Zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 kodeksu spółek handlowych Zarząd zobowiązany jest przedstawić
  walnemu zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz
  proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Wobec zamiaru odbycia
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółk i z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w
  przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz wyłączenia
  prawa poboru Zarząd Spółki wydał poniższą opinię.
  Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotyc hczasowych akcjonariuszy co do
  akcji s erii M i N i jed nocześnie zaoferowanie objęcia akcji s erii M i N w ramach subskrypcji prywatnej
  leży w interesie Spółki ze względu na konieczność pilnego pozyskania środków fina nsowych
  niezbędnych do utrzymania działalności operacyjnej Spółki, wdrożenia nowej strategii oraz wycofania
  z sądów wniosków o ogłoszenie upadłości i restrukturyzację. W przypadku zaoferowania akcji nowej
  emisji poprzez ogłoszenia skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru, czas pozyskania
  środk ów finansowych na pokrycie tych akcji wydłuża się, podczas gdy cele Spółki powinny zostać
  zrealizowane w okresie najkrótszym z możliwych, znacznie krótszy niż wymagany przez przepisy
  Kodeku spółek handlowych dla realizacji prawa poboru. Po za tym Zarząd nie widzi po stronie
  znanych mu dotychczasowych akcjonariuszy chęci do dalszego finansowania Spółki, Wyłączenie
  prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich
  procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki.
  Jednoc ześnie Zarządu uważa, iż proponowana cena emisyjna akcji serii M i N na poziomie 10 groszy
  jest ceną atrakcyjną dla Spółki, w szczególności w kontekście ujemnej wartości księgowej Spółki .
  Z uwagi na powyższe Zarząd rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za podjęciem uchwały
  w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego oraz w przedmiocie wyłączenia prawa poboru.
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
  Liczba akcji w dniu zwołania
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  s półki Dent-a -Medical S.A. ,
  zwołanego na dzień 13 października 20 20 r.


  Ogólna liczba akcji: 16 382 577 akcji
  Ogólna liczba głosów: 16 382 577 głosów

  Na dzień ogłoszenia Nadzwyczajnego Walne go Zgromadzenia k apitał zakładowy Dent- a-Medical S.A.
  dzieli się na 16 382 577 (szesnaście milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset
  siedemdziesiąt siedem) akcj i zwykł ych na okaziciela, o wartości nominalnej 0, 10 zł (słownie: zero
  złotych dziesięć groszy) każda, w tym:
  a) 900 000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii I,
  b) 12 234 273 (dwanaście milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dwieście sied emdziesiąt
  trzy) akcje serii J,
  c) 2.848.304 (dwa miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta c ztery) akcji serii K,
  d) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii L.
  Wszystkie akcje to akcje zwykłe na okaziciela.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
  ………………………………………………..
  (miejscowość i data)
  Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne
  do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  s półki pod firmą Dent-a -Medical S. A.
  zwołanym na dzień 13 października 20 20 r
  Ja niżej podpisany/a …….. …………………………………….…… (imię i nazwisko), legitymujący/a się dowodem
  osobistym nr … ……………..………………………………., wydanym przez ……………..…………………………………………
  zamieszkały/a……………………………………………………………………… …...…………(adres), adres e- mail
  ………………………………………… nr telefonu……………………………………… oświadczam, że jestem
  Akcjonariuszem Dent-a -Medical Spółka Akcyjna , uprawnionym z
  …………………… ……………………… (słownie………………………………….…………………… ......................................)
  akcji ………………………………… … .................……………………………….……… (rodzaj akcji) Dent-a -Medical S.A.
  i niniejszym upo ważniam:

  Pana/ Panią …………………………………………………………………….…….. (imię i nazwisko), legitymującego/ą
  si ę ……………… ...…...................................…… ……… (wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości),
  nr telefonu ......……………… .....……….…… adres e- mail .............. .....…………………………………………………….
  albo
  …………………………………………..… …………………………………………………………… (firma podmiotu) z siedzibą w
  ………………………………………………… …… adres ……………………… ……………………………………………... …………………,
  wp isanego do ……………………………………… pod numerem ……………………………..…... nr telefonu
  ………… ………………… …………………… .., adres e-mail…………. ......................................………………..
  do reprezentowania mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dent-a -Medical S.A. zwołanym
  na dzień 13 października 20 20 r. w Toruniu , a w szczególności do udziału i zabierania głosu n a
  Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim
  imieniu z ………………………. ………………… (słownie:… .....................................………………….…………………….)
  akcji/ ze wszystkich akcji* zgodnie z instrukcją co do sposobu glosow ania/ według uznania
  pełnomocnika.*

  Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania
  …………………………………………………………………………………..(imię i nazwisko Akcjonariusza) na
  Nadzw yczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszeni a przerwy w obradach
  Nadzw yczajnego Walnego Zgromadzenia.

  Pełnomocnik jest upoważniony/ nie jest upoważniony * do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

  …………………………………
  * niepotrzebne skreślić


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 5

  Pobierz plik
  …………………………………………………
  (miejscowość i data)
  Pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe
  do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  s półki pod firmą Dent-a -Medical S.A.
  zwołanym na dzień 13 października 20 20 r.

  Ja niżej p odpisany / My niżej podpisani (i mię i nazwisko)
  ……………………………………………… .........……………………………………………………… ………………
  adres e-mail …………………… ..............................………………………… nr telefonu ……………………….………
  oraz (imię i nazwisko) ………………………………………………………………………………………………………………………
  adr es e- mail ……………………..............................………………………… nr telefonu ……………………….………
  uprawnieni do działania w imieniu …………………… …...........................……. ……. (firma Akcjonariusza)
  z siedzibą w …..………………… ..........…………………., wpisanej do ………. …………………………
  pod numerem …………………………………… ,
  oświadczamy, że ………………………...........................…….……. (firma) jest Akcjonariuszem
  Dent -a -Medical S.A. uprawnionym z ……………………….……… (słownie: ……………………….……… .............
  ………………...….… …………………………………… ..............................………… ) akcji ……………………………………..
  (rodzaj akcji) Dent-a -Medical S.A.

  I niniejszym upoważniam/y:

  Pana/Panią …………………………………….…… ……….……………. (imię i nazwisko), PESEL ………………… ….……
  legitymującego/ą się ………………… ………. …….. (wska zać rodzaj i numer dokumentu tożsamości) , nr
  telefonu …… ……………….…………………..……., adres e -mail ………………………………………

  albo
  ……………………………………………………………………….. ....................……..…………… (firma podmiotu) z siedzibą
  w …..…………………..........…………………., adresem ……...……………………………… ...................................... .......
  wpisane go do ……….………………………… pod numerem ……………………………………, nr telefonu
  ………………………., adres e -mail ……………………..............................…………………………

  do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dent-a -Medical S.A.
  zwołanym na dzień 13 października 20 20 r. w Toruniu , a w szczególności do udziału i zabierania głosu
  na Nadzw yczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w
  imieniu Akcjonariusza z ……………………….………
  (słownie:……… ..…...............................................................…………) akcji/ze wszystkich akcji* zgodnie z

  instrukcją co do sposobu glosowania / według uznania pełnomocnika.*  Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania
  …………………………………….…………….……………. (Akcjonariusz) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  Pełnomocnik jest upoważniony/nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.


  …………………………………………………
  ( podpis )

  Załączniki:
  - odpis z właściwego dla Akcjonariusza rejestru

  * niepotrzebne skreślić
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 6

  Pobierz plik
  Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
  na Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu s półki Dent-a -Medical S.A z siedzibą
  w Krakowie zwołanym na dzień 13 paździer nika 2020 r.

  Dane Akcjonariusza:
  Imię i nazwisko/ Firma ……………………………………………………….......…………………………………………
  Adres zamieszkania/ Siedziba ……………………………….............…………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  PESEL / KRS …………………………………………………………………………………...
  Liczba akcji ……………………………………………………………………………………..

  Dane Pełnomocn ika:
  Imię i nazwisko ……………………………………………………….......…………………………….............……………
  Adres zamieszkania ……………………………….............……………………….............……………....……………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Pesel ……………………………………........……………………………………………………..
  Nr dowodu tożsamości ………………………………………………………………………..


  ……………………................................., ……………………………., …………………….................................
  (miejscowość) (data) (podpis Akcjonariusza)  ODDANIE GŁOSÓW W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ:

  UCHWAŁA Nr. ....... Nadzw yczajnego Walnego Zgromadzenia Dent-a -Medical S .A . z dnia 1 3.1 0.2020 r.
  w sprawie …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  .......……………………………………………………………………………………………………………………………………… ............
  Głosowanie:


  ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY SIĘ
  Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji:

  ZGŁOSZENIE SPRZECIWU:
  Liczba akcji:
  Treść sprzeciwu:
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……

  INSTRUKCJA AKCJO NARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:
  - według uznania pełnomocnika, lub*
  - wg następujących zasad*
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………
  …………………………………………………………………………  ……………………................................., ……………………………., …………………….................................
  (miejscowość) (data) (podpis Akcjonariusza)

  *(niepotrzebne skreślić)  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Dent-a-Medical SA
ISIN:PLDNTMD00012
NIP:894-283-44-59
EKD: 86.23 praktyka lekarska dentystyczna
Adres: ul. Rynek 35 50-102 Wrocław
Telefon:+48 71 7884822
www:www.dent-a-medical.com
Komentarze o spółce DENT-A-MEDICAL
2020-12-04 14-12-45
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649