Raport.

DEKPOL SA (78/2018) Zawarcie umowy o roboty budowlane z podmiotem z Grupy Kapitałowej Marvipol Development

Zarząd DEKPOL S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 27 listopada 2018 r. do Spółki wpłynęła obustronnie podpisana umowa na roboty budowlane zawarta z PDC Industrial Center 82 sp. z o.o., spółka zależna od Marvipol Development S.A. ("Zamawiający 1"), której przedmiotem jest budowa hali magazynowo-biurowej wraz z pomieszczeniami technicznymi i biurowymi oraz towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Opacz Kolonia ("Umowa 1").
Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu Umowy 1 płatne w euro wynosi na dzień zawarcia Umowy 1 równowartość ok. 3,5% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Dekpol za 2017 rok. Zakończenie prac oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie ma nastąpić do dnia 21 stycznia 2019 r.
Ponadto Emitent informuje, że w październiku 2018 r. została zawarta z innym podmiotem z Grupy Kapitałowej Marvipol Development tj. PDC Industrial Center 59 sp. z o.o. ("Zamawiający2") umowa na roboty budowlane, której przedmiotem jest budowa hali magazynowo-biurowej wraz z pomieszczeniami technicznymi i biurowymi oraz towarzyszącą infrastrukturą w Warszawie ("Umowa 2"). Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu Umowy 2 płatne w euro wynosi na dzień zawarcia Umowy 2 równowartość ok. 3,8% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Dekpol za 2017 rok. Zakończenie prac ma nastąpić do dnia 3 grudnia 2018 r., a uzyskanie wszystkich pozwoleń na użytkowanie do dnia 31 stycznia 2019 r.
Obie ww. umowy zawierają zapisy dotyczące kar umownych m.in. za opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki, przy czym limity kar umownych w obu umowach wynoszą 10% wynagrodzenia z tytułu danej umowy. Obie ww. umowy przewidują prawo zamawiających do dodatkowego odszkodowania w oparciu o ogólne zasady prawa cywilnego, jeśli poniesiona szkoda przekracza kwotę kar umownych. Zamawiający 1 oraz Zamawiający 2 mogą w terminie do końca 2018 r. odstąpić w całości lub części od odpowiednio Umowy 1 i Umowy 2 w przypadku, gdy Spółka nie wykona któregokolwiek z istotnych obowiązków w ramach danego projektu oraz nie naprawi swoich działań w wyznaczonym okresie naprawczym.
Łączna wysokość wynagrodzenia netto należnego Spółce z tytułu realizacji obu ww. umów zawartych z podmiotami z Grupy Kapitałowej Marvipol Development wynosi według kursu euro na dzień zawarcia każdej z umów równowartość ok. 7,3% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Dekpol za 2017 rok.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Dekpol SA
ISIN:PLDEKPL00032
NIP:5922137980
EKD: 41.20 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: ul. Gajowa 31 83-251 Pinczyn
Telefon:+48 58 5601060
www:www.dekpol.pl
Kalendarium raportów
2019-05-27Raport za I kwartał
2019-09-27Raport półroczny
2019-11-27Raport za III kwartał
2019-05-27Raport za I kwartał
2019-09-27Raport półroczny
Komentarze o spółce DEKPOL
2019-05-20 04-05-08
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649