Raport.

DEKPOL SA (11/2018) Warunkowy przydział obligacji serii G

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku dotyczącego zmiany uchwały Zarządu w sprawie emisji obligacji serii G, Zarząd DEKPOL S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 7 marca 2018 r. podjął uchwałę o dokonaniu warunkowego przydziału 76 880 obligacji serii G o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 76,88 mln zł ("Obligacje"). Przydział został dokonany pod warunkiem dokonania ostatecznego rozrachunku Obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Obligacje zostały wyemitowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Obligacje są niezabezpieczonymi papierami wartościowymi na okaziciela, niemającymi postaci dokumentu, oprocentowanymi według stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M i marży. Odsetki będą płatne w okresach sześciomiesięcznych. Z tytułu Obligacji przysługują wyłącznie świadczenia pieniężne. Wykup Obligacji nastąpi w dniu 8 marca 2021 r. z zastrzeżeniem, że Spółka zobowiązana jest do dokonania przymusowej amortyzacji 25% Obligacji w dniu wypłaty odsetek za VI okres odsetkowy. Ponadto, Spółka może żądać wcześniejszego wykupu Obligacji w każdym z dni płatności odsetek począwszy od II okresu odsetkowego wypłacając w takim przypadku określoną premię z tego tytułu (0-1% wartości wykupowanych Obligacji). Obligatariusz może żądać wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadku min. przekroczenia przez Grupę Kapitałową Spółki określonych wskaźników zadłużenia. Środki z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na bieżącą działalność Spółki, w szczególności na finansowanie zakupu gruntów oraz refinansowanie części lub całości obligacji serii D.
Obligacje zostały wyemitowane w trybie oferty prywatnej na podstawie art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach. Spółka będzie się ubiegać o wprowadzenie Obligacji do obrotu na Rynku ASO Catalyst.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Dekpol SA
ISIN:PLDEKPL00032
NIP:5922137980
EKD: 41.20 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: ul. Gajowa 31 83-251 Pinczyn
Telefon:+48 58 5601060
www:www.dekpol.pl
Kalendarium raportów
2020-04-28Raport roczny
2020-05-27Raport za I kwartał
2020-09-28Raport półroczny
2020-11-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce DEKPOL
2020-04-04 03-04-10
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649