Raport.

DECORA SA (23/2018) Projekty uchwał NWZA Decora S.A. zwołanego na dzień 3 września 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Decora Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 3 września 2018 roku
o godzinie 14.00 w Środzie Wielkopolskiej w siedzibie Spółki Decora S.A., przy ulicy Prądzyńskiego 24a.
Pełną treść projektów uchwał prezentujemy w załączeniu.
Podstawa prawna: §19 ust.1 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20)

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


  PROJEKTY UCHWAŁ
  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  DECORA SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2018 r.


  Uchwała nr [__]
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  DECORA SPÓŁKA AKCYJNA
  z dnia 3 września 2018 roku
  w sprawie : wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
  § 1
  Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie
  Wielkopolskiej („Spółka "), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeks u spółek handlowych , w
  głosowaniu tajnym, powołuje Pana/Panią _______________________ na Przewodniczącego
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu [__] 2018 r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


  Uchwała nr [__]
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  DECORA SPÓŁKA AKCYJNA
  z dnia 3 września 2018 roku
  w sprawie : przyjęcia porządku obrad
  § 1
  Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie
  Wielkopolskiej („Spółka ") przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:
  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego
  zdolności do podejmowania uchwał , sporządzenie listy obecności ;
  4. Przyjęcie porządku obrad;
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki ;
  7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu
  ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych;
  8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  Uchwała nr [__]
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  DECORA SPÓŁKA AKCYJNA
  z dnia 3 września 2018 roku
  w sprawie: zmiany Statutu Spółki
  § 1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DECORA Spółka Akc yjna z siedzibą w Środzie
  Wielkopolskiej („ Spółka "), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia
  zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

  dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 3 -6 Statutu Spółki w brzmieniu:

  3. „Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji,
  a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego
  akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia, a także s posób
  obniżenia kapitału zakładowego.
  4. Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarzane akcje finansowana jest z kwoty, która
  zgodnie z art. 348 §1 k.s.h. może zostać przeznaczona do podziału, zastosowanie znajdują ust. 5 -
  6.
  5. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której:
  a) wyraża zgodę na nabycie przez Zarząd akcji własnych w celu umorzenia;
  b) przeznacza, w granicach określonych przez art. 348 §1 k.s.h, określoną część zysku Spółki na
  finansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia;
  c) określa maksymaln ą liczbę i cenę akcji własnych Spółki, które mają zostać nabyte w celu
  umorzenia;
  d) określa maksymalny okres w ramach którego Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji
  własnych w celu umorzenia.
  6. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Zarząd niezwłoczn ie zwołuje Walne Zgromadzenie
  w celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego.”

  zastępuje się nowym następującym brzmieniem:

  3. „Umorzenie dobrowolne realizowane jest według następującej procedury:


  a) Walne Zgromadzen ie Spółki podejmuje uchwałę upoważniającą Zarząd Spółki do nabycia
  akcji własnych celem umorzenia, określającą między innymi rodzaj akcji, liczbę akcji lub
  sposób określenia liczby akcji (w tym upoważnienie dla Zarządu do określenia liczby akcji),
  które bę dą podlegały nabyciu celem umorzenia, wysokość (w tym minimalną lub maksymalną
  wysokość) wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za nabywane akcje lub sposób
  jego określenia (w tym upoważnienie dla Zarządu do określenia ceny akcji), bądź uzasadnienie
  umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz warunki i terminy nabycia akcji przez Spółkę (lub
  upoważnienie dla Zarządu do określenia warunków i terminów), w tym kapitał służący
  sfinansowaniu nabycia i umorzenia akcji;
  b) Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu;
  c) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji nabytych celem
  umorzenia oraz o obniżeniu kapitału zakładowego i odpowiedniej zmianie statutu Spółki;
  d) przeprowadzane je st obniżenie kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych
  przepisami Kodeksu spółek handlowych.„
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

  Uchwała nr [__]
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  DECORA SPÓŁKA AKCYJNA
  z dnia 3 września 2018 roku
  w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
  § 1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie
  Wielkopolskiej („ Spółka "), postanawia niniejszym przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki
  uwzględniający zmiany Statutu Spółki przyjęte uchwałą nr [_] Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia z dnia 3 września 2018 r. o następującej treści :
  „STATUT DECORA S.A.
  (tekst jednolity)

  I. Postanowienia ogólne
  §1
  1. Firma Spółki brzmi DECORA Spółka Akcyjna.
  2. Spółka może używać skrótu DECORA S.A.
  3. Siedzibą Spółki jest Środa Wielkopolska.
  §2
  1. Spółka działa na podstawie niniejszego S tatutu, przepisów Kodeksu spółek handlowych
  i innych obowiązujących przepisów prawa.
  2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
  §3
  1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
  2. Spółka może tworzyć przedstawicielstwa, oddziały, filie, zawiązywać oraz przystępować do już
  istniejących spółek i organizacji gospodarczych na terenie kraju i poza jego granicami.
  II. Przedmiot działalności
  §4
  1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie:
  1) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z)
  2) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z)
  3) Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z)
  4) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD
  25.99.Z)
  5) Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (PKD 22.21.Z)
  6) Produk cja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16.Z)
  7) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z)
  8) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z)
  9) Produkcja wyrobów tartacznych (PKD 16.10.Z)
  10) Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; pro dukcja wyrobów z korka, słomy i materiałów
  używanych do wyplatania (PKD 16.29.Z)
  11) Produkcja gotowych parkietów podłogowych (PKD 16.22.Z)
  12) Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD 16.23.Z)
  13) Pozostała działalność wydawnic za (PKD 58.19.Z)
  14) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z)
  15) Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z)
  16) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z)
  17) Obróbka metali i nakłada nie powłok na metale (PKD 25.61.Z)
  18) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62. Z)
  19) Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z)
  20) Produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z)
  21) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (PKD 28.49.Z)
  22) Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (PKD 25.93.Z)
  23) Produkcja złączy i śrub (PKD 25.94.Z)
  24) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD
  28.29.Z)
  25) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z)
  26) Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków
  czyszczących (PKD 46.44.Z)
  27) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z)


  28) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z)
  29) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z)
  30) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z)
  31) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)
  32) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazo wych (PKD 52.10.A)
  33) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)
  34) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z)
  35) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji
  satelitarnej (PKD 6 1.20.Z)
  36) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z)
  37) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)
  38) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
  39) Wynajem i zarządzanie nieruchomośc iami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
  40) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z)
  41) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD
  77.12.Z)
  42) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurow ych, włączając komputery (PKD 77.33.Z)
  43) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
  niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)
  44) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z)
  45) Działalność związana z o programowaniem (PKD 62.01.Z)
  46) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
  (PKD 63.11.Z)
  47) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD
  62.09.Z)
  48) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD
  70.22.Z)
  49) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
  50) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z)
  51) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
  (PKD 70.10.Z)
  52) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
  53) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD
  78.10.Z)
  54) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z)
  55) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)
  56) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)


  57) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
  58) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzi e indziej
  niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z)
  59) Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna (PKD 16.21.Z)
  60) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z)
  61) Wykonywanie instalacji wodno -kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klim atyzacyjnych (PKD
  43.22.Z)
  62) Działalność rachunkowo -księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)
  63) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z)
  64) Działalność prawnicza (69.10.Z)
  65) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informaty cznymi (62.03.Z)
  66) Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z)
  67) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z).
  2. Jeżeli prowadzenie działalności w określonym zakresie wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji,
  Spółk a może prowadzić działalność, po uprzednim uzyskaniu przewidywanego przez przepisy prawa
  zezwolenia lub koncesji.
  III. Kapitał zakładowy
  §5
  1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 549.634,65 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset
  trzydzieści cztery zł ote 65/100) złotych i podzielony jest na:
  a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do
  10.000.000 o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda,
  b) 992.693 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe
  na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 992.693, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć
  groszy) każda.
  2. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
  3. Akcje serii A, to jest 10.000.000 akcji, przyznanych zostało akcjonariuszom w zamian za udziały
  posiadane przez nich w spółce „DECORA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  §6
  1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych
  akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
  2. Podwyższenie kapitału zakładowego może także nastąpić w ramach warunkowego podwyższenia
  kapitału.


  3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej n iż 18.500,00 zł (słownie: osiemnaście
  tysięcy pięćset 00/100 złotych) i obejmuje nie więcej niż 370.000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt
  tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 (słownie: pięć groszy) złoty
  każda.
  4. Warunk owy kapitał zakładowy Spółki uchwalony odrębnie od wskazanego w ust. 3, w oparciu o
  uchwałę opisaną w §21 ust. 4 Statutu, wynosi nie więcej niż 2.750,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset
  pięćdziesiąt 00/100 złotych) i obejmuje nie więcej niż 55.000 (słown ie: pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji
  zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 (słownie: pięć groszy) złoty każda.
  §7
  1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonar iusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze
  ich n abycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
  2. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
  3. Umorzenie dobrowolne realizowane jest według następującej procedury:
  a) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę upoważniającą Zar ząd Spółki do nabycia akcji
  własnych celem umorzenia, określającą między innymi rodzaj akcji, liczbę akcji lub sposób
  określenia liczby akcji (w tym upoważnienie dla Zarządu do określenia liczby akcji), które będą
  podlegały nabyciu celem umorzenia, wysokoś ć (w tym minimalną lub maksymalną wysokość)
  wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za nabywane akcje lub sposób jego określenia
  (w tym upoważnienie dla Zarządu do określenia ceny akcji), bądź uzasadnienie umorzenia akcji
  bez wynagrodzenia oraz warun ki i terminy nabycia akcji przez Spółkę (lub upoważnienie dla
  Zarządu do określenia warunków i terminów), w tym kapitał służący sfinansowaniu nabycia i
  umorzenia akcji;
  b) Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu;
  c) Walne Zgroma dzenie Spółki podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji nabytych celem umorzenia
  oraz o obniżeniu kapitału zakładowego i odpowiedniej zmianie statutu Spółki;
  d) przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych
  przepisami Kodeksu spółek handlowych.
  IV. Gospodarka finansowa Spółki
  §8
  Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
  a) kapitał zakładowy,
  b) kapitał zapasowy,
  c) kapitał rezerwowy,
  d) inne kapitały i fundusze określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.


  §9
  Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest na pokrycie strat bilansowych.
  a) Do kapitału zapasowego przelewa się 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki
  kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
  b) Do kapitału zapasowego będą przelewane ponadto nadwyżki, osiągnięte przy wydawaniu akcji
  powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji.
  c) O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału
  zapasowego w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego użyć można jedynie na
  pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
  §10
  1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym
  przez biegłego rewid enta, który to zysk został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty
  akcjonariuszom.
  2. Podejmując uchwałę o podziale zysku, Walne Zgromadzenie może zdecydować o wypłacie
  dywidendy w kwocie wyższej niż zysk, o którym mowa w ust.1, ale nie większej niż kwota dozwolona
  odpowiednimi przepisami Kodeksu spółek handlowych, a w szczególności art. 348 §1 k.s.h. (kwota do
  podziału).
  3. Zysk, o którym mowa w ust. 1, względnie kwotę do podziału, o której mowa w ust. 2, rozdziela się
  pomiędzy akcjonariuszy pro porcjonalnie do liczby posiadanych akcji.
  4. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku winna określać datę ustalenia listy
  akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy. Termin
  wypłaty dywidendy nie mo że być dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy od daty powzięcia uchwały.
  V. Organy Spółki
  §11
  Organami Spółki są:
  a) Walne Zgromadzenie,
  b) Rada Nadzorcza,
  c) Zarząd.
  A. Walne Zgromadzenie
  §12
  1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
  2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku
  obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określon ym w ustawie lub
  statucie
  3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:
  - Zarząd z inicjatywy własnej,
  - Rada Nadzorcza, jeżeli uzna to za wskazane,
  - akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu
  głosó w w spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
  3a. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
  mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w
  porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie powyższe należy złożyć Zarządowi w postaci pisemnej
  lub elektronicznej
  4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, o którym mowa w ust. poprzedzającym, powinno zostać
  zwołane w terminie 2 (dwóch) tygodni od momen tu zgłoszenia wniosku przez uprawnione podmioty.
  5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli:
  a) Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie,
  b) Rada Nadzorcza uzna za wskazane zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  6. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Poznaniu.
  7. Walne Zgromadzenie jest ważne, bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem
  bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu. Uchw ały zapadają bezwzględną
  większością głosów, o ile postanowienia niniejszego Statutu lub bezwzględnie obowiązujące przepisy
  prawa nie stanowią inaczej.
  8. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, do kompetencji Walnego
  Zgromadzenia nal eży w szczególności:
  a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
  finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z
  wykonywania przez nich obowiązków,


  b) postanowienia doty czące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki
  lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  c) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na
  nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  d) zawarcie umowy , o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych,
  e) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty lub o wyłączeniu zysku od podziału
  pomiędzy akcjonariuszy,
  f) emisja obligacji zamiennych na akcje Spółki, obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji
  Spółki, obligacji przychodowych, warrantów subskrypcyjnych,
  g) uchwalanie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.
  9. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, u żytkowania wieczystego lub udziału w
  nieruchomości, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
  10. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej,
  a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub inny członek Zar ządu.
  11. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i
  prowadzenie obrad. Regulamin zawiera w szczególności postanowienia dotyczące wyboru członków
  Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami.
  12. Uchwały dotyczące u sunięcia określonych spraw z porządku obrad Walnego
  Zgromadzenia wymagają dla swojej ważności większości ¾ (trzech czwartych) głosów oddanych w
  obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem ust.
  13.
  13. Us unięcie spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie zgłoszone
  na podstawie art. 400 i art. 401 ksh. wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie.
  B. Rada Nadzorcza
  §13
  1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 6 (sze ściu) członków powoływanych i odwoływanych
  przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniami, o których mowa w ustępach następnych.
  2. Akcjonariuszowi posiadającemu pakiet akcji stanowiący co najmniej iloraz ogólnej liczby akcji oraz
  każdorazowo ustalonej zgodnie z ust. 8 liczby członków Rady Nadzorczej, przypada prawo wskazania
  członka Rady Nadzorczej („Minimalna Liczba Akcji”).
  3. Poszczególnemu akcjonariuszowi posiadającemu wielokrotność Minimalnej Liczby Akcji przypada
  prawo wskazania członków Rady Nadzorczej w liczbie odpowiadającej posiadanej wielokrotności
  Minimalnej Liczby Akcji.


  4. Wyłącza się możliwość tworzenia grup akcjonariuszy w celu uzyskania Minimalnej Liczby Akcji, co
  nie narusza praw akcjonariuszy mniejszościowych żądania przeprowadzenia wyboru członków Rady
  Nadzorczej grupami na podstawie art. 385 §3 - §9 k.s.h.
  5. Wskazanie członka Rady Nadzorczej w trybie ust. 2 -3 dokonywane jest poprzez złożenie Spółce
  oświadczenia w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym i jest skuteczne z dni em
  doręczenia takiego oświadczenia Spółce, chyba, że z samego oświadczenia wynika termin późniejszy.
  Oświadczenie powinno wskazywać ponadto co najmniej osobę je składającą, dane osoby wskazanej
  wraz z zaświadczeniem podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych o liczbie akcji oraz
  blokadzie ich sprzedaży na dzień wskazania.
  6. Członek Rady Nadzorczej wskazany w trybie ust. 2 -3 może zostać odwołany przez Walne
  Zgromadzenie.
  7. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat.
  8. Skład Rady Nadzorczej k ażdorazowo ustala Walne Zgromadzenie.
  9. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki i uczestniczą w posiedzeniach Rady
  Nadzorczej osobiście, z zastrzeżeniem postanowień § 14 ust. 9 niniejszego Statutu.
  10. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i
  Wiceprzewodniczącego Rady.
  11. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swe funkcje za wynagrodzeniem lub bez
  wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia określa Walne Zgromadzenie w formie uchwały.
  12. Postanowienia § 17 ust. 8 niniejszego Statutu stosuje się odpowiednio do członków Rady Nadzorczej
  oddelegowanych do stałego, indywidualnego wykonywania nadzoru.
  §14
  1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 3 (trzy) razy w
  roku obrotowym.
  2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku niemożności zwołania
  posiedzenia przez Przewodniczącego – Wiceprzewo dniczący Rady Nadzorczej.
  3. Posiedzenie Rady Nadzorczej należy również zwołać na pisemny wniosek Zarządu. Posiedzenie
  powinno się w takim przypadku odbyć w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku.
  4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pośre dnictwem listów poleconych lub poczty
  kurierskiej, co najmniej na 10 (dziesięć) dni przed terminem posiedzenia. Dopuszcza się także przyjęcie
  przez członka Rady Nadzorczej zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia bez pośrednictwa poczty, za
  pokwitowaniem odbio ru. Członek Rady Nadzorczej może żądać przesyłania mu zawiadomień także w


  formie elektronicznej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Żądanie to wraz z podaniem
  adresu poczty elektronicznej winno zostać złożone Spółce w formie pisemnej pod ryg orem nieważności.
  5. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać porządek obrad
  posiedzenia, pod rygorem bezskuteczności.
  6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie
  wyrażą na to zg odę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście
  obecności.
  7. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu
  obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
  8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w formie pisemnej, bez odbycia
  posiedzenia Rady Nadzorczej (w trybie obiegowym). Projekty uchwał, które mają być podjęte w trybie
  obiegowym, są przedstawiane do podpisu ws zystkim członkom Rady Nadzorczej przez jej
  Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, przez Wiceprzewodniczącego. Domniemywa się,
  że złożenie podpisu pod uchwałą stanowi wyrażenie zgody na jej podjęcie w trybie obiegowym.
  Uchwała podjęta w tym tryb ie jest ważna, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali
  powiadomieni o jej treści.
  9. Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady
  Nadzorczej. Nie dotyczy to spraw wprowadzanych do porządku obrad na p osiedzeniu Rady Nadzorczej.
  10. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 8 i 9 nie dotyczy wyboru
  Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, powołania członków Zarządu oraz odwołania lub
  zawieszania w czynnościach tych osób.
  11. Rada Nadzorcza dzi ała na podstawie przyjętego przez siebie Regulaminu.
  12. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób
  umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Z przebiegu głosowania
  w przedmiotowym trybie sporz ądza się protokół, który podpisywany jest przez wszystkich uczestników
  na najbliższym posiedzeniu. Przebieg telefonicznego posiedzenia Rady Nadzorczej może być także
  zapisany przy pomocy urządzenia do utrwalania dźwięku.  §15
  1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest aby wszyscy członkowie Rady Nadzorczej
  zostali zaproszeni na posiedzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami
  Statutu.
  2. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu obecnych jest co
  najmniej połowa jej członków, z uwzględnieniem postanowień ust. 1.
  3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości
  głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
  §16
  1. Do zadań Rady Nadzorczej n ależy stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach
  jej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów
  Kodeksu spółek handlowych, należy m iędzy innymi:
  1/ ustalanie liczby członków Zarządu Spółki w granicach dopuszczalnych przez Statut Spółki oraz ich
  powoływanie i odwoływanie,
  2/ ustalanie zasad i warunków wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz postanowień umów
  łączących członków Zarządu ze Spółką,
  3/ zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
  4/ zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd rocznego planu finansowego oraz rocz nego planu
  działalności,
  5/ badanie z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego Spółki, w tym bilansu oraz
  rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem
  faktycznym,
  6 /badanie sprawozdania Zarząd u Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia
  straty,
  7 /składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o
  których mowa w punktach 5 -6,
  8/ wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę czynności prawn ych o wartości
  przekraczającej 10% kapitałów własnych Spółki za poprzedni rok obrotowy z akcjonariuszem
  dysponującym akcjami o łącznej wartości nominalnej przewyższającej 5% kapitału zakładowego
  Spółki,
  9/ wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zac iągnięcie zobowiązania, w tym


  nabycie, zbycie i obciążenie należącej do Spółki nieruchomości lub udziału w nieruchomości albo
  użytkowania wieczystego o wartości przekraczającej kwotę odpowiadającą 20% kapitałów własnych
  Spółki za poprzedni rok obrotowy, o ile nie jest to ujęte w zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą
  planach rocznych;
  10/ uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
  11/ wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.
  12/ inne sprawy wnioskowane przez Zarząd,
  13/ powołanie Komitetu Audytu, powoływanie członków Komitetu Audytu spośród członków Rady
  Nadzorczej, odwoływanie członków Komitetu Audytu, a także powoływanie i odwoływanie
  Przewodniczącego Komitetu Audytu.
  3. Do zadań Rady Nadzorczej należy zatwierdzan ie przedstawionych przez Zarząd ogólnych zasad
  polityki Spółki, w tym strategii Spółki,
  4. Umowy, na podstawie których członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki podpisuje
  Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny
  członek Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia wyrażonego w uchwale Rady Nadzorczej. W
  tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, z
  zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  C. Zarząd
  §17
  1. Zarząd Spółki jest jedno lub wieloosobowy. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala skład Zarządu.
  2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.
  3. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Zarządu powoływani są na o kres wspólnej kadencji.
  4. Rada Nadzorcza w każdym czasie może odwołać członków Zarządu.
  5. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub Statutem do
  kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu dział ania Zarządu.
  6. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu
  samodzielnie.
  7. Uchwały Zarządu wymaga:
  1) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 2,5% kapitałów
  własnych Spółk i za poprzedni rok obrotowy,
  2) zwołanie Walnego Zgromadzenia przez Zarząd,


  3) złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki.
  8. Członkowie Zarządu, bez zgody Rady Nadzorczej, nie mogą podejmować i prowadzić działalności
  konkurencyjnej wobec Spółki. W szczególności nie mogą oni zajmować się interesami w podmiocie
  konkurencyjnym oraz uczestniczyć w takim podmiocie jako jego wspóln ik, akcjonariusz lub członek
  organów. Powyższy zakaz nie obejmuje uczestnictwa członków Zarządu w organach nadzorczych i
  zarządzających podmiotów konkurencyjnych, z którymi Spółka bezpośrednio lub pośrednio powiązana
  jest kapitałowo oraz nabywania przez ni ch nie więcej niż 5 % papierów wartościowych spółek
  publicznych prowadzących działalność konkurencyjną. Przez działalność konkurencyjną rozumie się
  działalność
  konkurencyjną do zakresu działalności faktycznie prowadzonej przez Spółkę lub działalności, któ rą
  Spółka zamierza podjąć, a ten zamiar został określony w rocznym planie finansowym lub rocznym
  planie działalności Spółki.
  9. Członek Zarządu może wykonywać swą funkcję za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia.
  Wysokość wynagrodzenia członka Zarządu usta la Rada Nadzorcza.
  10. Organizację i sposób działania Zarządu może określić szczegółowo Regulamin Zarządu
  zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.
  VI. Postanowienia końcowe
  §18
  Założycielami Spółki są:
  1) Saniku S.A. z siedzibą w Couvet (Szwajcaria) wpisana d o Rejestru Handlowego kantonu Neuchatel
  pod numerem 60142/1993,
  2) Włodzimierz Lesiński,
  3) Jerzy Nadwórny,
  4) Hermann Josef Christian,
  5) Waldemar Osuch,
  6) Aneta Osuch.
  § 19
  Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
  § 20
  1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych prawem oraz w drodze uchwały
  Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością ¾ (trzech czwartych) głosów oddanych w


  obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej ¾ (trzy czwarte) kapitału zakładowego .
  Większości określonej w zdaniu poprzedzającym wymaga uchwała Walnego Zgromadzenia, o której
  mowa w art. 397 ksh.
  2. W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza jednego lub więcej likwidatorów i określa
  sposób prowadzenia likwidacji.
  3. Z chwi lą wyznaczenia likwidatora, bądź likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu Spółki;
  pozostałe organy zachowują uprawnienia do czasu zakończenia likwidacji.
  §21
  1. Walne zgromadzenie DECORA S.A. w dniu 16 lutego 2005 r. podjęło uchwałę, objętą aktem
  not arialnym z dnia 16 lutego 2005 r. zawartym w Kancelarii Notarialnej E. Doroty Drożdż przy ulicy
  Nowowiejskiego numer 20/3 w Poznaniu (Rep A numer 1.480/2005), w przedmiocie warunkowego
  podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 18.500 ,00 zł (słownie: osiemnaście
  tysięcy pięćset 00/100 złotych) w drodze emisji nie więcej niż 370.000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt
  tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 (słowne: pięć groszy) złoty
  każda, z wyłączeniem p rawa pierwszeństwa akcjonariuszy do subskrybowania akcji serii B. Akcje serii
  B mogą być
  obejmowane przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B, wyemitowanych przez Spółkę
  na podstawie uchwały nr 4 walnego zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 16 lut ego 2005 r., objętej
  wyżej wymienionym aktem notarialnym.
  2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło w celu przyznania praw do objęcia
  akcji przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B.
  3. Wykonanie prawa objęcia akcji ser ii B przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B
  nastąpi najpóźniej do dnia 31 grudnia 2008 r.
  4. Walne Zgromadzenie DECORA S.A. w dniu 10 maja 2008 roku podjęło uchwałę, objętą aktem
  notarialnym sporządzonym przez Notariusz Paulinę Jabłońską w Poznaniu, prowadzącą Kancelarię
  Notarialną w Poznaniu przy ul. Fredry 1/14 Repertorium numer 5161/2007 w p rzedmiocie
  warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 2.750,00 zł
  (słownie: dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt 00/100 złotych) w drodze emisji nie więcej niż 55.000
  (pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 (słownie:
  pięć groszy) złoty każda, z wyłączeniem prawa pierwszeństwa akcjonariuszy do subskrybowania akcji
  serii D. Akcje serii D mogą być
  obejmowane przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii C wyemitowanych prze z Spółkę na
  podstawie uchwały Nr 16 Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 10 maja 2008 roku.
  5. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zgodnie z ust. 1 nastąpiło w celu


  przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii C.
  6. Wykonanie prawa do objęcia akcji serii D przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii C
  nastąpi najpóźniej do dnia 31 marca 2010 r.
  § 22
  W sprawach nieuregulowanych Statutem, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym
  przepisy Kodeksu spółek handlowych. ”

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


  Uchwała nr [ __ ]
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  DECORA S.A.
  z dnia 3 września 2018 roku
  w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz
  utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych

  § 1
  Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 w zw. z art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych, a także
  § 7 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DECORA Spółka Akcyjna z
  siedzibą w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Ignacego Prądz yńskiego 24a („ Spółka ”) upoważnia
  Zarząd Spółki do nabycia w pełni pokrytych akcji własnych Spółki („ Akcje Własne ”) w celu ich
  późniejszego umorzenia, na następujących warunkach:
  1. Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie Akcji W łasnych wraz z
  kosztami ich nabycia wynosi nie więcej niż 4 5.000.000 ,00 złotych (słownie: czterdzieści pięć
  milionów złotych). W celu sfinansowania nabycia Akcji Własnych, Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysok ości 4 5.000.000,00 złotych
  (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych) („ Kapitał Rezerwowy ”) poprzez przeniesienie do
  tego kapitału kwoty 4 5.000.000,00 złotych (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych)
  pochodzącej z kapitału zapasowego Spółki w częśc i, która została utworzona z podzielonego zysku,
  i która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału
  między akcjonariuszy Spółki.
  2. Zarząd jest upoważniony do wielokrotnego nabywania Akcji Własnych w okresie od dnia podjęcia
  niniejszej Uchwały do dnia 31 grudnia 202 3 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków
  zgromadzonych na Kapitale Rezerwowym, przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych.
  3. Liczb a Akcji Własnych będących przedmiotem danej transakcji naby cia przez Spółkę zostanie
  określona przez Zarząd , a następnie przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym
  odpowiednio (i) przed datą rozpoczęcia skupu Akcji Własnych w przypadku określonym w § 1 ust.
  4 pkt (i) , albo (ii) w dniu publikacji zaproszenia do składania oferty sprzedaży Akcji Własnych w
  przypadku określonym w § 1 ust. 4 pkt (ii), albo (iii) w dniu ogłoszenia wezwani a w przypadku
  określonym w § 1 ust. 4 pkt (iii) .
  4. Spółka może nabywać Akcje Własne (według decyzji Zarządu) w następujący sposób:


  (i) w transakcjach zawartych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w
  Warszawie S.A. , z wyłączeniem transakcji pakietowych lub
  (ii) w transakcji lub transakcjach, przeprowadzonych w drodze publicznego zaproszenia lub
  zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy
  Spółki (zawartych na rynku regulowanym Gieł dy Papierów Wartościowych w Warszawie
  S.A. pakietowych lub poza rynkiem regulowanym) lub
  (iii) w transakcji lub transakcjach realizowanych w drodze publicznego wezwania do zapisywania
  się na sprzedaż Akcji Własnych ogłoszonego (ogłoszonych) na podstawie art. 73 ustawy z
  dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
  finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ Ustawa ”),
  przeprowadzanego w porozumieniu z akcjonariuszem lub akcjonariuszami Spółki dot yczącym
  wspólnego nabywania akcji Spółki, o którym mowa w art. 87 ust 1 pkt 5) Ustawy.
  5. W przypadku nabywania Akcji Własnych w transakcjach na rynku regulowanym, o których mowa
  w § 1 ust. 4 pkt (i) niniejszej U chwały, cena za jedną Akcję Własną zostanie określ ona przez
  Zarząd z uwzględnieniem art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
  596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu
  Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 20 04/72/WE
  („Rozporządzenie MAR ”) oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia
  8 marca 2016 r. uzupełniające Rozporządzenie MAR w odniesieniu do regulacyjnych standardów
  technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów o dkupu i środków
  stabilizacji („ Standard ”).
  6. W przypadku nabywania Akcji Własnych w transakcji lub transakcjach , o których mowa w § 1
  ust. 4 pkt (ii) niniejszej Uchwały, cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona przez
  Zarząd z uwzględnieniem w arunków rynkowych, aktualnych w momencie ogłoszenia przez Spółkę
  zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy Spółki oraz z
  zachowaniem następujących warunków:
  (i) cena nabycia Akcji Własnych będzie jednakowa dla wszystkich akcjo nariuszy;
  (ii) Zarząd przeprowadzi transakcję skupu Akcji Własnych z zapewnieniem równego dostępu
  akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych;
  (iii) w przypadku gdy liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia
  przez Spółkę w odp owiedzi na zaproszenie Spółki będzie wyższa niż łączna liczb a Akcji
  Własnych określona przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, Zarząd dokona
  proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji
  Własnych w dół do najbliższej liczb y całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych


  była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, przy
  zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy;
  (iv) w przypadku gdy zastosowanie powyższej zasady zaokrągle nia liczby ułamkowej Akcji
  Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej (zasada alokacji) nie pozwoli na pokrycie
  całej liczby Akcji Własnych przeznaczonych do nabycia przez Spółkę w ogłoszonym
  zaproszeniu, Spółka nabędzie Akcje Własne od tego akcjonari usza, który złożył ofertę
  sprzedaży opiewającą na największą liczbę Akcji Własnych, a w przypadku ofert na taką
  samą liczbę Akcji Własnych, od akcjonariusza który złożył ofertę wcześniej.
  7. W przypadku nabywania Akcji Własnych w drodze wezwania do zapisywan ia się na sprzedaż akcji,
  o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt (iii) niniejszej Uchwały, cena nabycia jednej Akcji Własnej
  zostanie określona przez Zarząd z uwzględnieniem art. 79 Ustawy.
  8. Akcje Własne zostaną nabyte od akcjonariuszy za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę
  wyłącznie z kwoty zgromadzonej w Kapitale Rezerwowym, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu
  spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.
  § 2
  1) Akcje Własne mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośred nictwem firmy
  inwestycyjnej, według wyboru Zarządu Spółki.
  2) Upoważnia się Zarząd Spółki:
  (i) do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji
  Własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej Uchwały;
  (ii) do określenia trybu (rodzaju transakcji) nabycia Akcji Własnych, ceny nabycia Akcji
  Własn ych oraz maksymalnej liczby nabywanych Akcji Własnych w transakcji danego
  rodzaju;
  (iii) w przypadku przeprowadzania transakcji nabycia Akcji Własnych w sposób, o którym
  mowa w § 1 ust. 4 pkt (i) niniejszej Uchwały – do określenia przed rozpoczęciem
  nabywania Akcji Własnych, pozostałych zasad nabywania Akcji Własnych w formie
  przyjęcia programu odkupu lub harmonogramowego programu odkupu Akcji Własnych,
  z uwzględnieniem warunków i ograniczeń określonych w niniejszej Uchwale,
  Rozporządzeniu MAR i Standardzie
  (iv) w przypadku przeprowadzania transakcji nabycia Akcji Własnych w sposób, o którym
  mowa w § 1 ust. 4 pkt (ii) niniejszej Uchwały – do określenia warunków, terminów i zasad
  przepr owadzenia , przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych, w szczególności


  określenia warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez
  akcjonariuszy, treści umów sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów umów
  sprzedaży, zasad i warunków rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych;
  (v) w przypadku przeprowadzania transakcji w drodze publicznego wezwania do zapisywania
  się na sprzedaż Akcji Własnych , o który m mowa w § 1 ust. 4 pkt (iii) niniejszej Uchwały
  – do zawarcia porozumienia z akcjonariuszem lub akcjonariuszami Spółki w celu
  wspólnego nabywania akcji Spółki, o którym mowa w art. 87 ust 1 pkt 5) Ustawy;
  (vi) do zawarcia z wybraną przez Zarząd instytucją finansową odpowiednich umów kredytu, o
  udzielenie gwarancji bankowej lub innych o podobnym charakterze, w celu ustanowienia
  zabezpieczenia skupu Akcji Własnych oraz zapewnienia środków na jego sfinansowanie;
  (vii) zawarcia umów z odpowiednimi podmiotami (w tym w szczególności z firmami
  inwestycyjnymi oraz bankami) , dotyczących pośrednictwa w wykonania poszczególnych
  czynności wykonywanych w ramach skupu Akcji Własnych.
  3) Celem nabycia Akcji Własnych jest ich umorzenie oraz obniżenie kapitału zakładowego Spółki
  zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych. Stosownie do art. 359 § 1 zd. trzecie Kodeksu
  spółek handlowych , Zarząd po dokonaniu jednej lub wielu transakcji nabyci a Akcji Własnych,
  zwoła raz w roku obrotowym Walne Zgromadzenie w celu podjęcia uchwały o umorzeniu nabytych
  Akcji Własnych i obniżeniu kapitału zakładowego.
  4) Zarząd Spółki wed le własnego uznania jest upoważniony: (i) zakończyć w każdym czasie
  nabywanie Akcji Własnych, (ii) zrezygnować z nabycia Akcji Własnych w całości lub w części,
  (iii) odstąpić w każdym czasie wedle własnego uznania od wykonywania niniejszej Uchwały.
  § 3
  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym jej skuteczność tj. możliwość
  jej wykonania wymaga uprzedniej rejestracji przez sąd zmiany § 7 ust. 3 -6 Statutu, dokonanej na
  podstawie uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z d nia 3 września 2018 roku .
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Decora SA
ISIN:PLDECOR00013
NIP:786-10-00-577
EKD: 22.29 produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
Adres: ul. Ignacego Prądzyńskiego 24A 63-000 Środa Wielkopolska
Telefon:+48 61 2864200
www:www.decora.pl
Kalendarium raportów
2021-08-27Raport półroczny
2021-11-10Raport za III kwartał
2021-08-27Raport półroczny
2021-11-10Raport za III kwartał
Komentarze o spółce DECORA
2021-07-29 03-07-56
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor