Raport.

DECORA SA (22/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Decora S.A. na dzień 3 września 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Decora Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wlkp. działając na podstawie Art. 399 § 1
w związku z art. 402(1) Kodeksu Spółek handlowych (KSH) zwołuje na dzień 3 września 2018 r. na godz. 14.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Środzie Wielkopolskiej w siedzibie Spółki Decora S.A. przy ulicy Prądzyńskiego 24a.
Pełną treść ogłoszenia zawierającą niezbędne informacje określone przepisami KSH prezentujemy
w załączeniu.
Podstawa prawna: §19 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20)

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  1/5 NWZ I DECORA S.A.
  OGŁOSZENIE ZARZĄDU DECORA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚRODZIE
  WIELKOPOLSKIEJ O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

  I. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad
  Zarząd spółki pod firmą DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy
  Ignacego Prądzyńskiego 24a, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
  przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i W ilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego
  Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000224559, NIP 7861000577, wysokość kapitału zakładowego
  565.166,00 zł, z czego wpłacono 565.166,00 zł ( „dalej „ Spółka ”), działając na podstawie art. 398, 399
  § 1 w związku z art. 402 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
  Spółki, które odbędzie się w dniu 3 września 2018 roku, początek o godz . 14:00 w siedzibie Spółki pod
  adresem ulica Prądzyńskiego 24 a , 63 -000 Środa Wielkopolska.
  Porządek obr ad:
  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz
  jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności;
  4. Przyjęcie porządku obrad;
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
  7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji w łasnych w celu
  ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych;
  8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  II. Procedury dotyczące uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu
  Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego
  zgromadzenia
  Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego
  przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porząd ku obrad Nadz wyczajnego
  Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie późnie j niż
  na 21 dni przed terminem Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 13 sierpnia 2018 roku.
  Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lu b projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu
  porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Ignacego
  Prądzyńskiego 24a, 63 -000 Środa Wielkopolska lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący
  adres p oczty elektronicznej Spółki: wza@decora.pl .
  Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień
  złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadcz enie o prawie
  uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz, w przypadku:
  a. akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – załączyć kopię dokumentu potwierdzającego
  tożsamość akcjonariusza (jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej),
  b. akcjonariuszy będąc ych osobami prawnymi i spółkami osobowymi – potwierdzić uprawnienie do
  działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,  2/5 NWZ I DECORA S.A.
  c. zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego
  żądania pod pisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię
  dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku
  pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego
  upoważn ienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.
  Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał
  Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą
  przed terminem Nadz wyczajnego Walnego Zgromad zenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod
  adresem ul. Ignacego Prądzyńskiego 24a, 63 -000 Środa Wielkopolska lub przy wykorzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej na adres e -mail: wza@decora.pl projekty uchwał dotyczące spraw
  wprowadzonych do porz ądku obrad Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają
  zostać wprowadzone do porządku obrad.
  Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień
  złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/ a depozytowe lub zaświadczenie o prawie
  uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz, w przypadku:
  a. akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - załączyć kopię dokumentu potwierdzającego
  tożsamość akcjonariusza (jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicz nej),
  b. akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi – potwierdzić uprawnienie do
  działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,
  c. zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - dołączyć pełnomocnictwo do zgło szenia takiego
  żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię
  dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku
  pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru , potwierdzającego
  upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.
  Ponadto, każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadz wyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące sp raw
  wprowadzonych do porządku obrad na Walnym Zgromadzeniu.
  Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
  Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo
  głosu osobiście lub przez pełnomocnika / pełnomocników.
  Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci
  elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia
  bezpiecznym podpisem elektronicznym.
  Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są zamieszczone na stronie
  internetowej Spółki pod adresem www.decora.pl, w sekcji „Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenie
  / Kalendarium” .
  Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do S półki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci
  elektronicznej na adres poczty elektronicznej wza@decora.pl najpóźniej na jeden dzień przed dniem
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj . do dnia 2 września 2018 roku do godz. 14: 00). Wraz z
  informacją, o której mowa w zdaniu poprzednim akcjonariusz przesyła tekst udzielonego
  pełnomocnictwa oraz skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego
  zidentyfikować akcjonariusza oraz pełnomocnika. W przypadku gdy akcjonari uszem jest osoba prawna  3/5 NWZ I DECORA S.A.
  lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 1 kodeksu cywilnego, akcjonariusz powinien
  przesyłać skan odpisu z rejestru, w którym jest zarejestrowany oraz gdy pełnomocnikiem jest również
  osoba prawna lub jednostka organizacy jna, o której mowa w art. 33 1 kodeksu cywilnego, także skan
  odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Dodatkowo w przypadku, o którym mowa
  w zdaniu poprzednim akcjonariusz obowiązany jest przesłać skan dowodu osobistego, paszportu lub
  innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować osoby działające zgodnie z zasadą reprezentacji w
  imieniu i na rzecz akcjonariusza oraz pełnomocnika.
  Akcjonariusz przesyłający do Spółki zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa do uczestniczenia w
  Walnym Zgrom adzeniu w postaci elektronicznej, winien przesyłać jednocześnie informację o adresie
  mailowym (adres poczty elektronicznej) oraz numerze telefonu kontaktowego, za pośrednictwem
  których przedstawiciele Spółki będą mogli komunikować się z akcjonariuszem i je go pełnomocnikiem.
  Powyższe zasady dotyczące sposobu udzielenia pełnomocnictwa, mają zastosowanie również w
  odniesieniu do odwołania pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.
  Możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu śr odków komunikacji
  elektronicznej oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej.
  Spółka nie dopuszcza możliwości uczestniczenia oraz wypowiadania się w trakcie Walnego
  Zgromadzenia przy wykorzy staniu środków komunikacji elektronicznej, jak również wykonywania
  prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu
  Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadz wyc zajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 18 sierpnia 2018
  roku („ Dzień Rejestracji ”).
  Prawo Akcjonariusza do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu
  Prawo uczestniczenia w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące
  akcjonariuszami Spółki w Dniu R ejestracji, tzn. osoby, które na szesnaście dni przed datą
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. w dniu 18 sierpnia 2018 roku) na rachunku papierów
  wartościowych będą miały zapisane akcje Spółki; oraz w terminie od dni a 1 sierpnia 2 018 roku do dnia
  20 sierpnia 2018 roku (włącznie) złożą żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie
  uczestnictwa w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek
  papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.
  Rekomenduje się akcjo nariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i
  zabranie go ze sobą w dniu Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadz wyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu na podstawie wyka zu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów
  Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące
  rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym
  zgromadzeniu.
  Na trzy dni pow szednie przed terminem Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 29 – 31
  sierpnia 2018 roku w godz. od 8:00 do 16: 00 w siedzibie Spółki (ul. Ignacego Prądzyńskiego 24a, 63 -
  000 Środa Wielkopolska) zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy upra wnionych do
  uczestnictwa w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu.  4/5 NWZ I DECORA S.A.
  Akcjonariusz może zażądać przesłania mu ww. listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną
  podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należ y złożyć
  w siedzibie Spółki lub przesłać na adres wza@decora.pl, lub faxem na numer (48 61) 28 54 975. Żądanie
  powinno być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez akcjonariusza lub osoby reprezentujące
  akcjonariusza oraz, w przypadku:
  a. akcjonariusz y będących osobami fizycznymi - należy załączyć kopię dokumentu
  potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej),
  b. akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi - należy potwierdzić
  uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego
  rejestru w którym jest zarejestrowany dany akcjonariusz,
  c. zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego
  żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię
  dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku
  pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego
  upoważnienie osoby p odpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.
  Dopuszczenie do udziału w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu po
  okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy:
  a. w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej – po okazaniu dowodu tożsamości
  i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej,
  b. w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej – po okazaniu dowodu
  tożsamości.
  Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z
  odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów oraz
  inne dokumenty potwierdzające upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycz nych) do reprezentowania
  akcjonariusza na Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).
  Pełnomocnictwa oraz pozostałe wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienie Akcjonariusza lub
  osoby reprezentującej go do uczestnictwa w Nad zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostaną przez
  Spółkę dołączone do księgi protokołów.
  III. Dostęp akcjonariuszy do dokumentacji
  Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny
  tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz
  projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Ignacego Prądzyńskiego 24a 63 -000 Środa
  Wielkopolska lub na stroni e internetowej Spółki pod adresem www.decora.pl w sekcji „Relacje
  Inwestorskie / Walne Zgromadzenie / Kalendarium”.
  5/5 NWZ I DECORA S.A.

  IV. Strona internetowa na której będą informacje dotyczące walnego zgromadzenia
  Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Na dz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  na stronie internetowej Spółki pod adresem www.decora.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie / Walne
  Zgromadzenie/Kalendarium”.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Decora SA
ISIN:PLDECOR00013
NIP:786-10-00-577
EKD: 22.29 produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
Adres: ul. Ignacego Prądzyńskiego 24A 63-000 Środa Wielkopolska
Telefon:+48 61 2864200
www:www.decora.pl
Kalendarium raportów
2021-08-27Raport półroczny
2021-11-10Raport za III kwartał
2021-08-27Raport półroczny
2021-11-10Raport za III kwartał
Komentarze o spółce DECORA
2021-07-29 05-07-50
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor