Raport.

DAMF INWESTYCJE SA (23/2018) Raport okresowy za III kwartał 2018 r. Damf Inwestycje S.A.

Zarząd Spółki Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje w załączeniu, do publicznej wiadomości, raport okresowy za trzeci kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna: § 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Ra port za III kwartał 2018 r.
  Damf Inwest ycje S.A .
  str. 1
  RAPORT ZA III KWARTAŁ 2018 r.
  09.11.2018 r.

  Ra port za III kwartał 2018 r.
  Damf Inwest ycje S.A .
  str. 2  SPIS TREŚCI


  1. Dane e mitenta
  2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe
  3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje
  o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości
  4. Zwięzła charakterystyka istotnych do konań lub niepowodzeń emitenta w okresie,
  którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń,
  w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki
  5. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanyc h prognoz
  6. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji
  7. Opis podjętych działań w obszarze rozwoju prowadzonej działalności w okresie
  objętym raportem
  8. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jedn ostek podlegających
  konsolidacji
  9. Informacje o s trukturze akcjonariatu e mitenta , ze wskazaniem akcjonariuszy
  posiadających, co najmniej 5 % głosów na walnym zgromadzeniu
  10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych
  11. Plany i przewidywania na kole jny kwartał


  Ra port za III kwartał 2018 r.
  Damf Inwest ycje S.A .
  str. 3

  1.Dane e mitenta
  Firma: Damf Inwestycje S.A.
  Forma prawna: Spółka Akcyjna
  Kraj siedziby: Polska
  Siedziba: Płock
  Adres: ul. Padlewskiego 18c
  Telefon: + 48 24 366 06 26
  Faks: + 48 24 366 06 26
  Adres poczty elektronicznej: [email protected]
  Adres strony internetowej: www.damfinwestycje.pl
  NIP: 5252528128
  REGON: 146002313
  KRS: 0000410606

  Władze spółki na dzień publikacji sprawozdania za II I kwarta ł 2018 roku.

   Zarząd spółki Damf Inwestycje S.A.

  Imię i nazwis ko Stanowisko Kadencja
  Od do
  Agnieszka Gujgo Prezes Zarządu 06.09.2012 nadal   Rada Nadzorcza Damf Inwestycje S.A.

  Imię i Nazwisko STATUS
  Wojciech Hetkowski Członek Rady Nadzorczej
  Małgorzata Patrowicz Członek Rady Nadzorczej
  Damian Patrowicz Cz łonek Rady Nadzorczej
  Jacek Koralewski Członek Rady Nadzorczej
  Martyna Patrowicz Członek Rady Nadzorczej  Ra port za III kwartał 2018 r.
  Damf Inwest ycje S.A .
  str. 4  2.Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe
  Rachunek zysków i strat Emitenta
  Narastająco za okres 01.01.2018 - 30.09.2018
  Narastaj ąco za okres 01.01.2017 - 30.09.2017
  III kwartał (rok bieżący ) okres 01.07.2018 - 30.09.2018
  III kwartał (rok poprzedni ) okres 01.07.2017 - 30.09.2017
  A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 522 672,52 20 060,82 181 411,48 11 890,90
  – od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 522 672,52 20 060,82 181 411,48 11 890,90
  II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00
  B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 5 250,00 11 500,00 1 050,00 0,00
  – jednostkom powiązanym 0,00 0,00 0,00 0,00
  I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 5 250,00 11 500,00 1 050,00 0,00
  II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00
  C. Zysk (stra ta) brutto ze sprzedaży (A –B) 517 422,52 8 560,82 180 361,48 11 890,90
  D. Koszty sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00
  E. Koszty ogólnego zarządu 106 525,18 137 368,31 42 787,63 26 800,64
  F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C –D–E) 410 897,34 -128 807,49 137 573,85 -14 909,74
  G. Pozostałe przychody operacyjne 1,98 2,17 0,60 1,03
  I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Inn e przychody operacyjne 1,98 2,17 0,60 1,03
  H. Pozostałe koszty operacyjne 0,90 0,56 0,00 0,50
  I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Inne koszty operacyjne 0,90 0,56 0,00 0,50
  I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G –H) 410 898,42 -128 805,88 137 574,45 -14 909,21
  J. Przychody finansowe 2 936,79 241 190,86 569,20 137 768,52
  I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) od jednostek powiązanych, w tym 0,00 0,00 0,00 0,00
  – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) od jednostek pozostałych, w tym 0,00 0,00 0,00 0,00
  – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Odsetki, w tym: 2 936,79 215 626,03 569,20 131 572,60
  – od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 -19 121,92
  III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  – w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  V. Inne 0,00 25 564,83 0,00 6 195,92
  K. Koszty finansowe 0,00 5 143 873,46 0,00 4 545 523,46
  I. Odsetki, w tym: 0,00 0,00 0,00 -598 350,00
  – dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 3 974 000,00 0,00 3 974 000,00
  – w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Inne 0,00 1 169 873,46 0,00 1 169 873,46
  L. Zysk (strata) brutto (I+J –K) 413 835,21 -5 031 488,48 138 143,65 -4 422 664,15
  M. Podatek dochodowy 4 852,00 -185 211,00 1 021,00 -60 791,00
  N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00
  O. Zysk (strata) netto ( L–M–N) 408 983,21 -4 846 277,48 137 122,65 -4 361 873,15
  Ra port za III kwartał 2018 r.
  Damf Inwest ycje S.A .
  str. 5
  Bilans -Aktywa Emitenta

  AKTYWA Narastająco
  za okres
  01.01.2018 -
  30.09.2018
  Narastająco
  za okres
  01.01.2017 -
  30.09.2017
  A. AKTYWA TRWAŁE 0,00 1 186 458,33
  I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00
  2. Wartość firmy 0,00 0,00
  3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00
  1. Środki trwałe 0,00 0,0 0
  a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)
  0,00 0,00
  b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
  0,00 0,00
  c) urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00
  d) środki transportu 0,00 0,00
  e) inne środki trwałe 0,00 0,00
  2. Środk i trwałe w budowie 0,00 0,00
  3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00
  III. Należności długoterminowe 0,00 0,00
  1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00
  2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie
  w kapitale 0,00 0,00
  3. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00
  IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 1 186 458,33
  1. Nieruchomości 0,00 0,00
  2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 1 186 458,33
  a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
  – udziały lub akcje 0,00 0,00
  – inne papiery wartościowe 0,00 0,00
  – udzielone pożyczki 0,00 0,00
  – inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
  – udziały lub akcje 0,00 0,00
  – inne papiery wartościowe 0,00 0,00
  – udzielone pożyczki 0,00 0,00
  – inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  c) w pozostałych jednostkach 0,00 1 186 458,33
  – udziały lub akcje 0,00 0,00  Ra port za III kwartał 2018 r.
  Damf Inwest ycje S.A .
  str. 6  – inne papiery wartościowe 0,00 1 186 458,33
  – udzielone pożyczki 0,00 0,00
  – inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
  V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
  1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00
  2. I nne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
  B. AKTYWA OBROTOWE 10 962 068,40 10 614 649,19
  I. Zapasy 0,00 0,00
  1. Materiały 0,00 0,00
  2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00
  – w tym obiekty w zabudowie 0,00 0,00
  3. Produkty gotowe 0,00 0,00
  4. Towar y 0,00 0,00
  5. Zaliczki na dostawy i usługi 0,00 0,00
  II. Należności krótkoterminowe 37 276,00 221 298,76
  1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00
  – do 12 miesięcy 0,00 0,00
  – powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  b) inne 0,00 0,00
  2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
  a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: 0,00 0,00
  – do 12 miesięcy 0,00 0,00
  – powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  b) inne 0,00 0,00
  3. Należności od pozostałych jednostek 37 276,00 221 298,76
  a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: 0,00 149 087,96
  – do 12 miesięcy 0,00 149 087,96
  – powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubez pieczeń społecznych i zdrowotnych
  oraz innych tytułów publicznoprawnych 37 276,00 54 497,00
  c) inne 0,00 17 713,80
  d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00
  III. Inwestycje krótkoterminowe 10 924 042,40 10 389 994,65
  1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 10 924 042,40 10 389 994,65
  a) w jednostkach powiązanych 0,00 8 131 572,60
  – udziały lub akcje 0,00 0,00
  – inne papiery wartościowe 0,00 0,00
  – udzielone pożyczki 0,00 8 131 572,60
  – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  b) w pozostałych j ednostkach 10 555 286,88 0,00
  – udziały lub akcje 0,00 0,00  Ra port za III kwartał 2018 r.
  Damf Inwest ycje S.A .
  str. 7  – inne papiery wartościowe 0,00 0,00
  – udzielone pożyczki 10 555 286,88 0,00
  – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 368 755,52 2 258 422 ,05
  – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 368 755,52 2 258 422,05
  – inne środki pieniężne 0,00 0,00
  – inne aktywa pieniężne 0,00 0,00
  2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 750,00 3 355,78
  – w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych
  0,00 0,00
  C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00
  D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00
  AKTYWA RAZEM 10 962 068,40 11 801 107,52

  Bilans – Pasywa Emitenta

  PASYWA Narastająco
  za okres
  01.01.2018 -
  30.09.2018
  Narastająco
  za okres
  01.01.2017 -
  30.09.2017
  A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 10 943 876,90 11 542 977,13
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 14 540 750,00 14 540 750,00
  II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 597 801,00 597 801,00
  – na dwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością
  nominalną udziałów (akcji) 0,00 0,00
  III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0,00 0,00
  – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00
  IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerw owe, w tym: 0,00 0,00
  – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0,00 0,00
  – na udziały (akcje) własne 0,00 0,00
  V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -4 603 657,31 1 250 703,61
  VI. Zysk (strata) netto 408 983,21 -4 846 277,48
  VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość
  ujemna) 0,00 0,00
  B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 18 191,50 258 130,39
  I. Rezerwy na zobowiązania 14 304,00 249 001,00
  1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14 304,00 249 001,00
  2. Rezerwa na świ adczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00
  – długoterminowa 0,00 0,00
  – krótkoterminowa 0,00 0,00
  3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00
  – długoterminowe 0,00 0,00
  – krótkoterminowe 0,00 0,00
  II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00  Ra port za III kwartał 2018 r.
  Damf Inwest ycje S.A .
  str. 8  1. Wobec jednostek powiąza nych 0,00 0,00
  2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
  3. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00
  a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
  c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00
  d) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00
  d) inne 0,00 0,00
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 3 887,50 9 129,39
  1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00
  – do 12 miesięcy 0,00 0,00
  – powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  b) inne 0,00 0,00
  2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka
  posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00
  – do 12 miesięcy 0,00 0,00
  – powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  b) inne 0,00 0,00
  3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3 887,50 9 129,39
  a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
  c) inne zobowiąza nia finansowe 0,00 0,00
  d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3 691,50 2 510,39
  – do 12 miesięcy 3 691,50 2 510,39
  – powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0,00 0,00
  f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00
  g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz
  innych tytułów publicznoprawnych 196,00 196,00
  h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00
  i) inne 0,00 6 423,00
  4. Fundusze specjalne 0,00 0,00
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
  1. Ujem na wartość firmy 0,00 0,00
  2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych 0,00 0,00
  3. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
  – długoterminowe 0,00 0,00
  – krótkoterminowe 0,00 0,00
  PASYWA RAZEM 10 962 068,40 11 801 107,52


  Ra port za III kwartał 2018 r.
  Damf Inwest ycje S.A .
  str. 9  Rachunek przepływów pi eniężnych Emitenta
  Narastająco za okres 01.01.2018 - 30.09.2018
  Narastająco za okres 01.01.2017 - 30.09.2017
  III kwartał (rok bieżący ) okres 01.07.2018 - 30.09.2018
  III kwartał (rok poprzedni ) okres 01.07.2017 - 30.09.2017
  A. Przepływy środków pieniężnych z dz iałalności operacyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00
  I. Zysk (strata) netto 408 983,21 -4 846 277,48 137 122,65 -4 361 873,15
  II. Korekty razem -521 462,82 4 732 586,15 -181 301,50 4 320 025,36
  1. Amortyzacja 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -522 177,54 -215 626,03 -181 116,50 -131 572,60
  4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 4 949 416,67 0,00 4 351 066,67
  5. Zmiana stanu rezerw 4 852,00 -185 211,00 1 021 ,00 -60 791,00
  6. Zmiana stanu zapasów 0,00 0,00 0,00 0,00
  7. Zmiana stanu należności -594,00 -3 640,00 -203,00 -15 215,95
  8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2 793,28 -3 454,50 -1 753,00 -18 062,79
  9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -750,00 -3 355,78 750,00 144,24
  10. Inne korekty 0,00 194 456,79 0,00 194 456,79
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) -112 479,61 -113 691,33 -44 178,85 -41 847,79
  B. Przepływy środków pienięż nych z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00
  I. Wpływy 496 640,03 4 130 547,95 175 742,77 390 000,00
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wa rtości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Z aktywów finansowych, w tym: 496 640,03 4 130 547,95 175 742,77 390 000,00
  a) w jednostkach powiązanych 0,00 4 130 547,95 0,00 0,00
  – zbycie aktywów finansowych 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00
  – dywid endy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00
  – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 3 980 000,00 0,00 380 000,00
  – odsetki 0,00 140 547,95 0,00 0,00
  – inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) w pozostałych jednostkach 496 640,03 0,00 175 742,77 0,00
  – zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  – dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00
  – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  – odsetki 496 640,03 0,00 175 742,77 0,00
  – inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Wydatki 2 180 000,00 8 000 000,00 0,00 8 000 000,00
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Inw estycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Na aktywa finansowe, w tym: 2 180 000,00 8 000 000,00 0,00 8 000 000,00
  a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  – nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  – udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) w pozostałych jednostkach 2 180 000,00 8 000 000,00 0,00 8 000 000,00
  – nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  – udzielone pożyczki długoterminowe 2 180 000,00 8 000 000,00 0,00 8 000 000,00
  4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00  Ra port za III kwartał 2018 r.
  Damf Inwest ycje S.A .
  str. 10  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I – II) -1 683 359,97 -3 869 452,05 175 742,77 -7 610 000,00
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0,00 0,00 0,00 0,00
  I. Wpływy 0,00 6 231 750,00 0,00 0,00
  1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0,00 6 231 750,00 0,00 0,00
  2. Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Emisja dłużnych papierów war tościowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  4. Inne wpływy finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Wydatki 0,00 0,00 0,00 0,00
  1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Inne, niż wypł aty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku 0,00 0,00 0,00 0,00
  4. Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00
  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  7. Płatn ości zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0,00 0,00 0,00
  8. Odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00
  9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I –II) 0,00 6 231 750,00 0,00 0,00
  D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III) -1 795 839,58 2 248 606,62 131 563,92 -7 651 847,79
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 795 839,58 2 248 606,62 131 563,92 -7 651 847,79
  – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic k ursowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  F. Środki pieniężne na początek okresu 2 164 595,10 9 815,43 237 191,60 9 910 269,84
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym: 368 755,52 2 258 422,05 368 755,52 2 258 422,05
  – o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00 0,00 0,00

  Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta
  Narastająco za okres 01.01.2018 - 30.09.2018
  Narastająco za okres 01.01.2017 - 30.09.2017
  III kwartał (rok bieżący ) okres 01.07.2018 - 30.09.2018
  III kwartał (rok poprzedni ) okres 01.07.2017 - 30.09.2017
  I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 10 534 893,69 10 157 504,61 10 806 754,25 15 904 850,28
  – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00
  – korekty błędów 0,00 0,00 0,00 0,00
  I.a. Kapitał (fundusz) w łasny na początek okresu (BO) po korektach 10 534 893,69 10 157 504,61 10 806 754,25 15 904 850,28
  1. Kapitał (fundusz)podstawowy na początek okresu 14 540 750,00 8 309 000,00 14 540 750,00 14 540 750,00
  1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 6 231 750,00 0,00 0,00
  a) zwiększenie z tytułu 0,00 6 231 750,00 0,00 0,00
  – wydania udziałów (emisji akcji) 0,00 6 231 750,00 0,00 0,00
  – podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji) 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) zmniejszenie z tytułu 0,00 0,00 0,00 0,00
  – umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0,00 0,00 0,00
  – zmniejszenie wartości nominalnej akcji 0,00 0,00 0,00 0,00
  1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 14 540 750,00 14 540 750,00 14 540 750,00 14 540 750,00
  2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 597 801,00 597 801,00 597 801,00 597 801,00
  2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) zwiększenie z tytułu 0,00 0,00 0,00 0,00
  – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0,00 0,00 0,00 0,00
  – podziału zysku (usta wowo) 0,00 0,00 0,00 0,00  Ra port za III kwartał 2018 r.
  Damf Inwest ycje S.A .
  str. 11  – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0,00 0,00 0,00 0,00
  – zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) zmniejszenie z tytułu 0,00 0,00 0,00 0,00
  – pokrycia straty 0,00 0,00 0,00 0,00
  – umorzenia własnych udziałów 0,00 0,00 0,00 0,00
  – podwyższenia kapitału zakładowego 0,00 0,00 0,00 0,00
  2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na kon iec okresu 597 801,00 597 801,00 597 801,00 597 801,00
  3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00
  3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) zwiększenie z tytułu 0,00 0,00 0,00 0,00
  – aktualizacji wyceny środków trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  – aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00 0,00 0,00
  – zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic pr zejściowych odnoszonych na ten kapitał 0,00 0,00 0,00 0,00
  – aktualizacji innych aktywów 0,00 0,00 0,00 0,00
  – różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) zmniejszenie z tytułu 0,00 0,00 0,00 0,00
  – zbycia środków trw ałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  – aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00 0,00 0,00
  – zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał 0,00 0,00 0,00 0,00
  – aktualizacji innych aktywó w 0,00 0,00 0,00 0,00
  – różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0,00 0,00 0,00 0,00
  3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00
  4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00
  4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) zwiększenie z tytułu 0,00 0,00 0,00 0,00
  – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0,00 0,00 0,00 0,00
  – na udziały (akcje) własne 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) zmn iejszenie z tytułu 0,00 0,00 0,00 0,00
  – pokrycia straty bilansowej 0,00 0,00 0,00 0,00
  – umorzenia udziałów własnych 0,00 0,00 0,00 0,00
  – podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego 0,00 0,00 0,00 0,00
  – wypłaty dywidendy 0,00 0,00 0,00 0,00
  – zwrotu dopłat wspólnikom 0,00 0,00 0,00 0,00
  4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00
  5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -4 603 657,31 1 250 703,61 -4 603 657,31 1 250 703,61
  5.1. Zysk z lat ubi egłych na początek okresu 1 478 854,67 1 478 854,67 1 478 854,67 1 478 854,67
  – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00
  – korekty błędów 0,00 0,00 0,00 0,00
  5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1 478 854,67 1 478 854,67 1 478 854,67 1 478 854,67
  a) zwiększenie z tytułu 0,00 0,00 0,00 0,00
  – podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) zmniejszenie z tytułu 0,00 0,00 0,00 0,00
  – wypłaty dywidendy 0,00 0,00 0,00 0,00
  – przeznaczenia na podwyż szenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego 0,00 0,00 0,00 0,00
  – pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  – przeznaczenia na umorzenie udziałów 0,00 0,00 0,00 0,00
  5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 478 854, 67 1 478 854,67 1 478 854,67 1 478 854,67  Ra port za III kwartał 2018 r.
  Damf Inwest ycje S.A .
  str. 12  5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 6 082 511,98 228 151,06 6 082 511,98 228 151,06
  – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00
  – korekty błędów 0,00 0,00 0,00 0,00
  5.5. St rata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 6 082 511,98 228 151,06 6 082 511,98 228 151,06
  a) zwiększenie z tytułu 0,00 0,00 0,00 0,00
  – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00 0,00 0,00
  – straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) zmniejszenie z tytułu 0,00 0,00 0,00 0,00
  – pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku 0,00 0,00 0,00 0,00
  – pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego 0,00 0,00 0,00 0,00
  – pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego 0,00 0,00 0,00 0,00
  – pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników 0,00 0,00 0,00 0,00
  5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 6 082 511,98 228 151,06 6 082 511,98 228 151,06
  5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu, -4 603 657,31 1 250 703,61 -4 603 657,31 1 250 703,61
  6. Wynik netto 408 983,21 -4 846 277,48 137 122,65 -4 361 873,15
  a) zys k netto 408 983,21 0,00 137 122,65 0,00
  b) strata netto 0,00 4 846 277,48 0,00 4 361 873,15
  c) odpisy z zysku 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 10 943 876,90 11 542 977,13 10 943 876,90 11 542 977,13
  III. Kapitał (f undusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00

  Płock , dnia 09 .11 .2018 r. opracowała Monika Ostrowska
  3.Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje
  o zmianach stosowa nych zasad (polityki) rachunkowości

  Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
  Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy o
  rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. Jednostka
  sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym. W sprawozdaniu
  finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
  Wynik finansowy jednostki za dany okres sprawozdawczy obejmuje wszystkie
  osiągnięte i przypadające na jej r zecz przychody oraz związane z tymi przychodami
  koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz
  ostrożnej wyceny.

  Wartości niematerialne i prawne
  Wartości niematerialne i prawne wykazywane są w wartości netto tj. cenie nabycia
  pomniejszonej o skumulowaną amortyzację. Wartości niematerialne i prawne o wartości
  przekraczającej 10 0000 zł amortyzuje się:
   oprogramowanie komputerowe w okresie 2 lat
   koncesje w okresie 5 lat
  Środki trwałe  Ra port za III kwartał 2018 r.
  Damf Inwest ycje S.A .
  str. 13  Rzeczowy majątek trwały wykazywany jest w warto ści netto tj. cenie nabycia z
  uwzględnieniem skutków aktualizacji wyceny pomniejszonej o dotychczasową
  skumulowaną amortyzację. Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową. Maszyny i
  urządzenia podlegające szybkiemu postępowi technicznemu amortyzuje się z
  uwzględnieniem współczynnika 2.
  Środki trwałe w budowie
  Wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich
  nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

  Stany i rozchody składników mająt ku obrotowego
  Przy ewidencji ilościowo - wartościowej:
  1. towary w magazynie wycenia się według cen zakupu; rozchodu dokonuje się
  stosując metodę FIFO - „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”;
  2. materiały w magazynie wycenia się według cen zakupu; rozchodu dokonuj e się
  stosując metodę FIFO - „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”;
  3. materiały zakupione do natychmiastowego zużycia, z pominięciem ewidencji
  magazynowej, odpisywane są w 100% w koszty;
  4. inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości rynkowych; skutki
  wynikające z tej wyceny zalicza się odpowiednio w ciężar przychodów lub kosztów
  finansowych; rozchodu dokonuje się stosując metodę FIFO - „pierwsze weszło –
  pierwsze wyszło”

  Inwestycje długoterminowe

  Udzielone pożyczki jednostka wycenia na dzień bilansow y w kwocie wymagalnej
  zapłaty, tj. niespłacone kapitały, powiększone o należne, wymagające zapłaty odsetki,
  pomniejszone o ewentualne odpisy aktualizujące.
  Akcje zaliczone do aktywów trwałych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich
  nabycia według ceny nabycia. Skutki przeszacowania inwestycji zaliczanych do
  aktywów trwałych powodujące wzrost ich wa rtości do poziomu cen rynkowych ,
  zwiększają kapitał z aktualizacji wyceny. Obniżenie wartości inwestycji uprzednio
  przeszacowanej do wysokości kwoty o k tórą podwyższono z tego tytułu kapitał z
  aktualizacji wyceny, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była do dnia wyceny
  rozliczona, zmniejsza ten kapitał.  Ra port za III kwartał 2018 r.
  Damf Inwest ycje S.A .
  str. 14  W pozostałych przypadkach skutki obniżenia wartości inwestycji zalicza się do kosztów
  finansowyc h. Wzrost wartości danej inwestycji bezpośrednio wiążący się z uprzednim
  obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości
  tych kosztów jako przychody finansowe. Inwestycje zaliczane do aktywów trwałych na
  dzień ich przek walifikowania do inwestycji krótkoterminowych wycenia się w
  następujący sposób: jeżeli przekwalifikowana inwestycja długoterminowa był a
  uprzednio przeszacowana , a skutki prz eszacowania ujęte są w kapitale z aktualizacji
  wyceny to nierozliczoną na dzień prz ekwalifikowania nadwyżkę z tytułu
  przeszacowania inwestycji długoterminowej zalicza się do kosztów lub przychodów
  finansowych.

  Należności krótkoterminowe
  Wykazywane są w wartości nominalnej bez uwzględniania odsetek za zwłokę w
  zapłacie. Na dzień bilans owy należności w walucie obcej przelicza się według średniego
  kursu NBP ogłoszonego w tabeli kursów na dzień bilansowy.
  Inwestycje krótkoterminowe - akcje obce - wycenia się w następujący sposób jeżeli są
  przeznaczone do sprzedaży wg kursu giełdowego , a p owstałą różnicę obliczoną od ceny
  nabycia odnosimy na wynik finansowy, gdy brak ceny rynkowej wg ceny nabycia
  pomnie jszoną o trwałą utratę wartości.
  Środki pieniężne
  Ujmuje się na dzień bilansowy w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach
  obcych wy cenia się według średniego kursu NBP ustalonego dla danej waluty.
  Rozliczenia międzyokresowe
  Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one
  przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
  dokon ywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący
  okres sprawozdawczy.

  Kapitały
  Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej
  według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa lub umowy spółki. Kapitał
  zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie Spółki i wpisanej w
  rejestrze sądowym. Do kapitałów własnych zalicza się również wynik finansowy za rok
  obrotowy wynikający z rachunku zysków i strat oraz niepodzielony wynik finansowy z
  lat ubiegłych.
  Rezerwy
  Ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub
  zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce
  prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu
  środków u osabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego
  oszacowania kwoty tego zobowiązania .
  Ra port za III kwartał 2018 r.
  Damf Inwest ycje S.A .
  str. 15  Zobowiązania krótkoterminowe
  Zobowiązania krótkoterminowe o okresie spłaty krótszym niż rok są wykazywane w
  bilansie w kwocie wymagającej zapłaty, to jest powiększonej o należne odsetki. Na dzień
  bilansowy zobowiązania w walucie obcej przeliczono według średniego kursu NBP
  ogłoszonego w tabeli kursów na dzień bilansowy.
  Uznawanie przychodów
  Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest pra wdopodobne, że Spółka
  uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.
  Sprzedaż towarów i produktów
  Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z
  prawa własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy . Przychody
  obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od
  towarów i usług (VAT).
  Świadczenie usług
  Przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia
  zakończenia usługi pod warunkiem, iż jest możliwe jeg o wiarygodne oszacowanie. Jeżeli
  nie można wiarygodnie ustalić efektów transakcji związanej ze świadczeniem usług,
  przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane tylko do wysokości poni esionych
  kosztów z tego tytułu.
  Odsetki
  Przychody z tytułu odsetek są r ozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy
  zastosowaniu efektywnej stopy procentowej), jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.
  Dywidendy
  Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez
  właściwy organ spółki uchwały o podz iale zysku, chyba, że w uchwale określono inny
  dzień prawa do dywidendy.
  Podatek dochodowy
  Obciążenia podatkowe zawierają bieżące opodatkowanie podatkiem dochodowym od
  osób prawnych i zmianę stanu rezerw lub aktywów z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego . Bieżące zobowiązania podatkowe ustalone są na podstawie aktualnie
  obowiązujących przepisów podatkowych i ustalonego dochodu do opodatkowania .
  Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w
  odniesieniu do wszystkich ujemnych róż nic przejściowych, jak również
  niewykorzystanych aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  i niewykorzystanych strat podatkowych do odliczenia w następnych okresach, w takiej
  wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do
  opodatkowania, który pozwoli wykorzystać wyżej wymienione.
  Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest
  weryfikowana na każdy dzień bilansowy i podlega odpisowi w przypadku kiedy
  zachodzi wątpliwość wykorzystania przez Spółkę korz yści ekonomicznych związanych z
  wykorzystaniem aktywów podatkowych .  Ra port za III kwartał 2018 r.
  Damf Inwest ycje S.A .
  str. 16
  4.Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w
  okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników
  i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na
  osiągnięte wyniki

  - dnia 13 lipca 2018 roku raportem bieżącym nr 11 /2018 zamieszczonym w
  systemie EBI Emitent podał informację dla Akcjonariuszy.

  Zarząd Damf Inwestycje S.A. poinformował , iż do Spółki wpłynęła uc hwała Zarządu
  Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie nr 758/2018 w sprawie nałożenia na
  Emitenta obowiązku sporządzenia analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i
  perspektywy dalszego prowadzenia działalności na podstawie par.15 ust.1 lit c)
  Regul aminu ASO.

  - dnia 19 lipca 2 018 roku raportem bieżącym nr 9 /2 018 zamieszczonym w
  systemie ESPI Emitent podał do publicznej wiadomości informację o aktualizacji
  strategii rozwoju Spółki.

  Zarząd Damf Inwestycje S.A. z siedzibą poinformował , że w dniu 19.0 7.2018r. podjął
  decyzję o aktualizacji strat egii rozwoju Spółki. Zarząd Spółki poinformował , że
  dotychczas podejmowane przez Spółkę działania w zakresie głównego kierunku
  rozwoju Spółki, tj. działania mające na celu budowę grupy kapitałowej podmiotów
  dział ających w branży turystycznej nie przynosi oczekiwanych przez Spółkę efektów.
  Zarząd wyjaśnił , że założenia rozwoju spółki opierające się na przejęciach podmiotów
  funkcjonujących na rynku, na którym Emitent posiada niezbędne know -how, ze względu
  na panując ą koniunkturę w ocenie Zarządu wiążą się ze zb yt dużym ryzykiem
  gospodarczym. Mają c na uwadze powyższe Zarząd Damf Inwestycje S.A. w dniu
  19.07.2018r. podjął decyzję o zmianie głównego kierunku rozwoju Spółki. Jak już Zarząd
  sygnalizował w sprawozdaniu z d ziałalności Spółki za rok 2017 (raport EBI 3/2018),
  aktualna sytuacja rynkowa spowodowała zwiększenie zaangażowania Spółki w obszarze
  usług finansowych w szczególności w zakresie udzielania niekons umenckich pożyczek
  gotówkowych. Spółka zamierza skoncentrow ać działania na rozwijaniu działalności
  finansowej polegającej na udzielaniu pożyczek pieniężnych wybranym podmiotom.
  Jednocześnie Spółka nie wyklucza, że w przypadku gdy dojdzie do zmiany warunków
  gospodarczych lub w przypadku gdy Zarząd uzna określone pr ojekty w branży, w której
  wcześniej dziłał Emitent, za atrakcyjne i nie obarczone zbyt dużym ryzykiem
  gospodarczym, również prowadzić dal szą działalność w tym zakresie. Zarząd oczekuje,
  że zmiana strategii rozwoju Spółki umożliwi Spółc e zwiększenie dynamik i rozwoju.
  - dnia 20 lipca 2018 roku raportem bieżącym n r 12 /2 018 zamieszczonym w
  systemie EB I Emitent podał do publicznej wiadomości informację o zawarciu
  umowy z Autoryzowanym Doradcą.

  Zarząd spółki Damf Inwestycje S.A. po informował, iż w dniu 20.07.201 8 roku zgodnie z
  obowiązkiem nałożonym uchwałą Zarządu Giełdy nr 758/2018 z dnia 12 lipca 2018
  roku , o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 11/2018 zawarł umowę  Ra port za III kwartał 2018 r.
  Damf Inwest ycje S.A .
  str. 17  z autoryzowanym doradcą, spółką Best Capital sp. z o.o., w celu sporządzenia anali zy
  sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez
  Emitenta.
  Emitent jednocześnie poinformował, że powyższy raport zostanie opublikowany
  niezwłocznie po otrzymaniu go od Autoryzowanego Doradcy.

  - dnia 23 lipca 2 018 r oku raportem bieżącym nr 13 /2018 zamieszczonym w
  systemie EBI Emitent przekazał informację o rejestracji zmian Statutu Spółki oraz
  zmianie siedziby oraz adresu.

  Zarząd Damf Inwestycje S.A. poinformował, że w dniu 23.07.2018 roku powziął wiedzę,
  iż Sąd Re jonowy dla Miasta St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS w
  dniu 20.07.2018 zarejestrował zmiany w Statucie Spółki dokonane uchwałami nr 16, 18
  i 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 08.06.2018 roku.
  Wpis pobrany z Central nej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego nie jest zgodny ze
  złożonym wnioskiem przez Emitenta, tym samym uchwałami podjętymi przez WZA z
  dnia 08.06.2018r. Emitent w dniu dzisiejszym podjął działania w celu sprostowania
  oczywistych omyłek i korekty wpisu w KRS.
  Dotychczasowe brzmienie Statutu przed dokonanymi zmianami zarejestrowanymi w
  KRS:
  3. Art. 3.Siedziba. ------------------------------------------------------------ ------------------------------
  Siedzibą Spółki jest Warszawa. -------------------------- ------------------------------------------------
  Art. 8.Kapitał zakładowy. --------------------------------------------------------------------------------
  Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14 540 750 zł ( czternaście milionów pięćset
  czterdzieści tysięcy si edemset pięćdziesiąt złotych ) złotych i dzieli się na 145 407 500
  (słownie: sto czterdzieści pięć milionów czterysta siedem tysięcy pięćset ) akcji o
  wartości nominalnej 0,1 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda, w tym: --------------------
  - 20.400.000 (dwadzieścia milionów czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o
  wartości nominalnej 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od
  A00000001 do A20400000; -
  - 19.645.000 (dziewiętnaście milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy) akc ji na
  okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja
  o numerach od B 00000001 do B19645000; ---------------------------------------------------------
  -1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela ser ii C, o wartości
  nominalnej 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od C 0000001do
  C1500000; ------------------------------- --------------------------------------------------------------------
  - 41.545.000 (czterdzieści jeden milionów pięć set czterdzieści pięć tysięcy) akcji na
  okaziciela serii D, o wartości 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach
  od D 00000001 do D 41545000.” — ----------------------------------------------------- ---------------
  -62.317.500 (sześćdziesiąt d wa miliony trzysta siedemnaście tysięcy pięćset) akcji na
  okaziciela serii E, o wartości 0,1 PLN ( słownie dziesięć groszy ) każda akcja o numerach
  od E 00000001 do E 62317500 -------------------------------------------------------------------------
  8(1) Ka pitał Docelowy:
  1.Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 07.03.2019 roku , do podwyższenia
  kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444 -447 Kodeksu
  spółek handlowych o kwotę nie większą niż 6.231.750,00 zł (słownie: sześć milionó w
  dwieście trzydzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) poprzez  Ra port za III kwartał 2018 r.
  Damf Inwest ycje S.A .
  str. 18  emisję nie więcej niż 62.317.500 (sześćdziesiąt dwa miliony trzysta siedemnaście
  tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
  grosz y) każda (kapitał docelowy) serii E. -------------------------------------- -----------------------
  2.Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga
  uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. ----------------------- -------

  Brzmienie Statutu zg. z wnioskiem Emitenta o zarejestrowanie zmian w KRS:

  3. Art. 3.Siedziba. -------------------------------------------------------------------------------------------
  Siedzibą Spółki jest Płock. --------------------------------- -----------------------------------------------
  Art. 8.Kapitał zakładowy.
  Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.540.750 zł (czternaście milion ów pięćset
  czterdzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 830.900 (osiemset
  trzydzieści tysięcy dziewięćset) akcji o wartości nominalnej 17,50 zł (siedemnaście
  złotych pięćdz iesiąt groszy) złotych każda, w tym:
  - 454.800 (czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji na okaziciela serii A, o
  wartości nominalnej 17,50 PLN (siedemnaście złotyc h pięćdziesiąt gr oszy) każda akcja o
  numerach od A000001 do A454800;.......................................................................................................... ..
  - 376.100 (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto) akcji na okaziciela serii B, o wartości
  nominalnej 17,50 PLN (siedemnaście złotych pięćdziesiąt gr oszy) każda akcja o
  numerachodB000001do B376100;................................................................................... .............................
  8(1) Kapitał
  Docelowy:……… ………………………………………………………………………………………………...................
  1.Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 04.06.2020 roku, do podwyższenia
  kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444 -447 Kodeksu
  spółek handlowych o kwotę nie większą niż 10 459 250,00 zł (słownie: dziesięć
  milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100)
  poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C.”.................. .......................................................

  Aktua lne brzmienie Statutu po błędnym zarejestrowaniu zmian w KRS:

  3. Art. 3.Siedziba. ------------------------------------------------------------ -------------------------------
  Siedzibą Spółki jest Płock. ------------------------------------------------------ --------------------------
  Art. 8.Kapitał zakładowy.
  Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.540.750 zł (czternaście milion ów pięćset
  czterdzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 830.900 (osiemset
  trzydzieści tysięcy dziewięćset) akcji o wartości nominalnej 17,50 zł (siedemnaście
  złotych pięćdz iesiąt groszy) złotych każda, w tym:
  - 20.400.000 (dwadzieścia milionów czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o
  wartości nominalnej 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerac h od
  A00000001 do A20400000; -
  - 19.645.000 (dziewiętnaście milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy) akcji na
  okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja
  o numerach od B 00000001 do B19645000; ---------------- ------------------- ----------------------
  -1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości
  nominalnej 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od C 0000001do
  C1500000; ------------------------------- -------- -----------------------------------------------------------  Ra port za III kwartał 2018 r.
  Damf Inwest ycje S.A .
  str. 19  - 41.545.000 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy) akcji na
  okaziciela serii D, o wartości 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach
  od D 00000001 do D 41 545000.” — --------------------------------------------------------------------
  -62.317.500 (sześćdziesiąt dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy pięćset) akcji na
  okaziciela serii E, o wartości 0,1 PLN ( słownie dziesięć groszy ) każda akcja o numerach
  od E 00000001 do E 62317500 -
  8(1)
  Kapitał Docelowy:…………………………………………………………………… …………………………………....
  1.Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 04.06.2020 roku, do podwyższenia
  kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444 -447 Kodeksu
  spółe k handlowych o kwotę nie większą niż 10 459 250,00 zł (słownie: dziesięć
  milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100)
  poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C.”.................. ......................... ..............................

  Jednocz eśnie, Zarząd Emitenta poinformował , iż aktualny adres Spółki to:

  09 -402 Płock ul.Padlewskiego 18c

  - dnia 27 lipca 2 018 roku raportem bieżącym nr 14 /2018 zamieszczonym w
  systemie EBI Emitent przekazał informację o zmianie terminu publikacji raportu
  okresowego .

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2018 z dnia 30.01.2018r. dotyczącego
  harmonogramu publikacji raportów okresowych Zarzą d Damf Inwestycje S.A.
  poinformował , że dokonał zmiany terminu publikacji raportu o kresowego za II kwartał
  2018 roku z dnia 10.08.2018r. na 31.07.2018r.

  - dnia 30 lipca 2 018 roku raportem bieżącym nr 15 /2018 zamieszczonym w
  systemie EBI Emitent przekazał informację rejestracja zmian Statutu Spółki w
  KRS.

  Zarząd Damf Inwestycje S.A. p oinformował, że w dniu dzisiejszym powziął wiedzę, iż
  Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS w
  dniu 30. 07.018 roku zarejestrował zmiany w Statutu Spółki dokonane uchwałami nr 16,
  18 i 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzeni a Akcjonariuszy z dnia 08.06.2018 roku
  zgodnie z wnioskiem Emitenta.
  Dotychczasowe brzmienie Statutu przed dokonanymi z mianami zarejestrowanymi w
  KRS
  3. Art. 3.Siedziba. -------------------------------------------------------------------------------------- -----
  Siedzibą Spółki jest Warszawa. -------------------------------------------------------------------------
  Art. 8.Kapitał zakładowy. --------------------------------------------------------------------------------
  Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14 540 750 zł ( czternaście milionów pięćset
  czterdzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych ) złotych i dzieli się na 145 407 500
  (słownie: sto czterdzieści pięć
  milionów czterysta siedem tysięcy pięćset ) akcji o wartości nominalnej 0,1 (słownie:
  dziesięć g roszy) złotych każda, w tym: ----------------------------------------------------------------  Ra port za III kwartał 2018 r.
  Damf Inwest ycje S.A .
  str. 20  - 20.400.000 (dwadzieścia milionów czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o
  wartości nominalnej 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od
  A00000001 do A20400000; -----------------------------------------------------------------------------
  - 19.645.000 (dziewiętnaście milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy) akcji na
  okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja
  o numerach od B 00000001 do B19645000; ---------------------------------------------------------
  -1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości
  nominalnej 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od C 0000001do
  C1500000; -------------------------------------------------------------------------------------------------
  - 41.545.000 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy) akcji na
  okaziciela serii D, o wartości 0,1 PL N (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach
  od D 00000001 do D 41545000.” — --------------------------------------------------------------------
  -62.317.500 (sześćdziesiąt dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy pięćset) akcji na
  okaziciela serii E, o wartości 0,1 PLN ( słownie dziesięć groszy ) każda akcja o numerach
  od E 00000001 do E 62317500 -------------------------------------------------------------------------
  8(1) Kapitał Docelowy:
  1.Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 07.03.2019 rok u , do podwyższenia
  kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444 -447 Kodeksu
  spółek handlowych o kwotę nie większą niż 6.231.750,00 zł (słownie: sześć milionów
  dwieście trzydzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) p oprzez
  emisję nie więcej niż 62.317.500 (sześćdziesiąt dwa miliony trzysta siedemnaście
  tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
  groszy) każda (kapitał docelowy) serii E. ----------------------------------------- --------------------
  2.Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga
  uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. ------------------------------
  Aktualne brzmienie Statutu w zakresie dokonanych zmian:
  3. Art. 3.Sie dziba. -------------------------------------------------------------------------------------------
  Siedzibą Spółki jest Płock. --------------------------------------------------------------------------------
  Art. 8.Kapitał zakładowy.
  Kapitał zakładowy Spółk i wynosi 14.540.750 zł (czternaście milionów pięćse
  czterdzieści tysięcy
  siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 830.900 (osiemset trzydzieści tysięcy
  dziewięćset) akcji o wartości nominalnej 17,50 zł (siedemnaście złotych pięćdziesiąt
  groszy) złot ych każda, w tym:
  - 454.800 (czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji na okaziciela serii A, o
  wartości nominalnej 17,50 PLN (siedemnaście złotych pięćdziesiąt groszy) każda akcja o
  numerach odA000001 do A454800;............................... .............................................................................
  - 376.100 (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto) akcji na okaziciela serii B, o wartości
  nominalnej 17,50 PLN (siedemnaście złotych pięćdziesiąt groszy) każda akcja o
  numerac h od B000001 do
  B376100;..................................................................................................................... ............................................
  8(1)
  KapitałDocelowy:………………………………………………………………………………………………………....
  1.Z arząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 04.06.2020 roku, do podwyższenia
  kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444 -447 Kodeksu
  spółek handlowych o kwotę nie większą niż 10 459 250,00 zł (słownie: dziesięć  Ra port za III kwartał 2018 r.
  Damf Inwest ycje S.A .
  str. 21  milionów czterysta pięć dziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100)
  poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C.”........................................................................ ..
  W załączeniu Spółka przekazała pełne brzmienie Statut u po zareje strowanych
  zmianach.
  - dnia 31 lipca 2 018 roku raportem bieżącym nr 16 /2018 zamieszczonym w
  systemie EBI Emitent opublikował raport okresowy Spółki za II kwartał 2018
  roku.
  - dnia 31 lipca 2 018 roku raportem bieżącym nr 10 /2 018 zamieszczonym w
  systemie ESPI Emitent podał informację o podpisaniu Aneksu do Umowy pożyczki.
  Zarząd Damf Inwestycje S.A. poinformował , iż w dniu 31.07.2018r. podpisał Aneks do
  umowy pożyczki zawartej w dniu 06.07.2018 r. z Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w
  Płocku (o której pod pisaniu Spółka poinformowała w trybie raportu bieżącego ESPI nr
  42/2017 z dnia 6.07.2017 r.; oraz o zawarciu Aneksu do umowy pożyczki Spółka
  poinformowała w trybie raportu bieżącego ESPI nr 7/2018 z dnia 6.02.2018 r.), na mocy
  której Spółka udzieliła Patro Invest Sp. z o.o. pożyczki w wysokości 10 100 000,00 zł
  (dziesięć milionów sto tysięcy złotych). Mocą Aneksu z dnia 31.07.2018 r., przedłużony
  został termin spłaty tej pożyczki do dnia 31 lipca 2019 r. Aneks obowiązuje od dnia 31
  lipca 2018 r.
  - dnia 1 si erpnia 2018 roku raportem bieżącym nr 11 /2 018 zamieszczonym
  poprzez system ESPI Emitent opublikowł informacje dla Akcjonariuszy -
  zawiadomienia o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
  Zarząd Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku przekazał do poublicznej informacji , że
  w dniu 01.08.2018r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcjach osób
  bliskozwiązanych, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
  - dnia 7 sierpnia 2018 roku raportem bieżącym nr 17 /2018 zamieszczonym w
  systemie EBI Emitent przekazł informację o Uchwale Zarządu GPW w sprawie
  zawieszenia obrotu akcjami emitenta w związku z procedurą scalenia akcji.
  Zarząd Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku poinformował, że w dniu 07.08.2017 r.
  Zarząd Giełdy Papierów W artościowych w Warszawie S.A. na wniosek Emitenta podjął
  uchwałę nr 838/2018 w sprawie zawieszenia na Rynku NewConnet S.A obrotu akcjami
  Spółki, w związku ze zmianą ich artości nominalnej. Emitent poinformował, że
  procedura scalenia akcji Spółki została ws zczęta przez Zarząd w związku z treścią
  uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 08.06.2018 r.
  - dnia 18 sierpnia 2018 roku raportem bieżącym nr 18 /2018 zamieszczonym w
  systemie EBI Emitent opublikował informację o uchwale podjętej przez Zarząd
  KDPW w sprawie scalenia akcji Spółki.
  Zarząd Damf In westycje S.A . w Płocku poinformował , że w dniu 16.08.2018 r. Zarząd
  Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na wniosek Emitenta
  podjął uchwałę nr 512/18 w przedm iocie: uchylenia uchwały 37 8/17 , uchylenia
  uchwały 291/18 KDPW oraz dokonania wymiany ( scalenia) akcji Spółki.
  Emitent poinformował , że na mocy wyżej wymienionej uchwały nr 512/18 w dniu
  27.08.2018r. dokonana zostanie wymiana – scalenie akcji Spółki zarejestrowanych w
  Krajowym Depo zycie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Na skutek wymiany  Ra port za III kwartał 2018 r.
  Damf Inwest ycje S.A .
  str. 22  dotychczas zarejestrowane w Depozycie 83 090 000 akcje o wartości nominalnej 0,10 zł
  każda zastąpionych zostanie 474 800 akcjami o wartości 17,50 zł każda.
  Emitent poinformował , że wymiana – scalenie akcji w Krajowym Depozycie Papierów
  Wartościowych S.A. zostanie dokonane zgodnie z treścią uchwały nr 16 Zwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia z dnia 08.06.2018r.
  Emitent przypomniał , że zgodnie treścią uchwały nr 16 ZWZ z dnia 08.06.2018r. zmianie
  ule gła wartość nominalna wszystkich akcji Spółki z dotychczasowej 0,10 zł każda do
  17,50 zł z jednoczesnym zmniejszeniem ilości akcji wszystkich emisji z dotychczasowej
  ilości 145 407 500 akcji Spółki do 830 900 - bez zmiany wysokości kapitału zakładowego
  Spół ki.
  - dnia 25 sierpnia 2018 roku raportem bieżącym nr 19 /2018 zamieszczonym w
  systemie EBI Emitent opublikował Analizę sytuacji finansowej i gospodarczej
  spółki Damf Inwestycje S.A.
  Zarząd Damf Inwestycje S.A . z siedzibą w Płocku opublikował analizę sytuac ji
  finansowej i gospodarczej spółki Damf Inwestycje S.A. oraz jej perspektyw na
  przyszłość. Sporządzenie i publikacja dokumentu zawierającego wyniki dokonanej
  analizy oraz opinii co do możliwości podjęcia lub kontynuowania przez spółkę Damf
  Inwestycje S.A . działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości
  wynika z obowiązku nałożonego Uchwałą nr 758/2018 Zarządu Giełdy Papierów
  Wartościowych S.A. z dniu 12 lipca 2018 roku. Jednoc ześnie Zarząd Emitenta
  oświadczył , iż treść publikowanego dokumentu nie była przedmiotem badania przez
  Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem jej zgodności ze
  stanem faktycznym lub przepisami prawa.
  Istotne zdarzenia po dniu bilansowym
  - dnia 5 października 2018 roku raportem bieżącym nr 1 2/2 018 zamieszczonym
  w systemie ESPI Emitent opublikował informację o podpisaniu Aneksu do Umowy
  pożyczki.
  Zarząd Damf Inwes tycje S.A. poinformował , iż w dniu 05.10.2018r. podpisał Aneks do
  umowy pożyczki zawartej w dniu 06.07.2017 r. z Patro Invest Sp. z o.o . z siedzibą w
  Płocku , o której podpisaniu Spółka poinformowała w trybie raportu bieżącego ESPI nr
  42/2017 z dnia 6.07.2017 r. (o zawarciu Aneksów do umowy pożyczki Spółka
  poinformowała w trybie raportów bieżących ESPI nr 7/2018 z dnia 6.02.2018 r. oraz nr
  10/2018 z dnia 31.07.2018 r.), na mocy której Spółka udzieliła Patro Invest Sp. z o.o.
  pożyczki w wysokości 10 100 000,00 zł (dziesięć milionów sto tysięcy złotych). Mocą
  Aneksu z dnia 05.10.2018 r. zwiększona została kwota pożyczki o kwotę 350 000, 00 zł
  trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Dodatkowa kwota pożyczki została wpłacona na
  konto Spółki Patro Invest Sp. z o.o. w dniu podpisania aneksu tj.5.10.2018 r. W związku z
  podpisaniem aneksu w dniu 5.10.2018 roku łączna kwota wypłaconej pożyczki dla
  spó łki Patro Invest Sp. z o.o. wynosi 10 450 000, 00 zł ( dziesięć milionów czterysta
  pięćdziesiąt złotych). Aneks obowiązuje od dnia 05.10. 2018 r.
  Pożyczka jest oprocentowana w wysokości stałej stopy procentowej wynoszącej 6,9% w
  skali roku. Strony ustaliły , że odsetki od udzielonej pożyczki płatne są miesięcznie do
  dziesiątego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedzający, zaś kwota kapitału
  udzielonej pożyczki zostanie zwrócona Emitentowi zostanie do dnia 31.07.2019r. Strony  Ra port za III kwartał 2018 r.
  Damf Inwest ycje S.A .
  str. 23  Umowy pożyczki zgodnie ustalił y, że Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do
  przedterminowego zwrotu całości lub części kapitału udzielonej pożyczki.
  Pożyczkobiorca zabezpieczył zwrot kwoty pożyczki wraz z odsetkami oraz
  ewentualnych innych roszczeń Emitenta jakie mogą powstać z tytułu zawa rtej Umowy
  poprzez wydanie Emitentowi weksla własnego in blanco wraz z aktualną deklaracją
  wekslową uwzględniającą kwotę zwiększonej pożyczki.
  - dnia 19 października 2018 roku raportem bieżącym nr 20 /2018 Emitent
  opublikował informację o Rejestracja zmian Statutu Spółki w KRS .
  Zarząd Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku poinformował , że w 19.10.2018 roku
  powziął wiedzę, iż Sąd Rejonowy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS w dniu
  19.10.2018 roku zarejestrował zmiany w Statutu Spółki dokonane uchwałą n r 17
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 08.06.2018 roku zgodnie z
  wnioskiem Emitenta.
  Dotychczasowe brzmienie Statutu przed dokonanymi z mianami zarejestrowanymi w
  KRS:
  Art. 8.Kapitał zakładowy.
  Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.540.750 zł (czternaście milionów pięćset
  czterdzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 830.900 (osiemset
  trzydzieści tysięcy dziewięćset) akcji o wartości nominalnej 17,50 zł (siedemnaście
  złotych pięćdziesiąt groszy) złotych każda, w tym:
  - 454.800 (czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji na okaziciela serii A, o
  wartości nominalnej 17,50 PLN (siedemnaście złotych pięćdziesiąt groszy) każda akcja o
  numerach od 000001 do A454800;.................................................. .................................................... ......
  - 376.100 (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto) akcji na okaziciela serii B, o wartości
  nominalnej 17,50 PLN (siedemnaście złotych pięćdziesiąt groszy) każda akcja o
  numerach od B000001 do B37 6100;.......................................................................................................... .
  Aktualne brzmienie Statutu w zakresie dokonanych zmian:
  Art. 8.Kapitał zakładowy. ------------------------------------------------------------- ------ -------------
  Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.970.800,00 zł ( dziewięć milionów dziewięćset
  siedemdziesiąt tysięcy osiemset złotych ) i dzieli się na 830 900 (słownie: osiemset
  trzydzieści tysięcy dziewięćset ) akcji o wartości nominalnej 12,00 zł (słownie:
  dwanaście złotych ) każda, w tym: --------------------------- ------------------------------------------
  - 454 800 (czterysta pięćdziesiąt cztery tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii A, o
  wartości nominalnej 12,00 PLN (słownie: dwanaście zło tych) każda akcja o numerach
  od A 000001 do A454800 --------------------------------------------------------------------------------
  - 376 100 (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto) akcji na okaziciela serii B, o wartości
  nominalnej 12,00 PLN (słownie: dwanaście złotych) każda akcja o numerach od B
  000001 do B376100; -------------- ------------------------------------------------------------------------
  W załączeniu Spółka przekała pełne brzmienie Statutu po zarejestrowanych zmianach.
  - dnia 30 październi ka 2018 roku raportem bieżącym nr 21 /2018 Emitent
  opublikował informację o powzięciu wiedzy , iż w dniu 30.10. 2018 roku na  Ra port za III kwartał 2018 r.
  Damf Inwest ycje S.A .
  str. 24  wniosek Spółki Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął
  uchwałę nr 659/18 w sprawie zmiany wartości nominalnej ak cji Spółki
  zarejestrowanych w KDPW z dotychczasowej wartości nominalnej 17,50 zł
  (siedemnaście zł 50/100) każda akcja do wartości 12,00 zł (dwanaście) każda
  akcja. Data zmiany w systemie depozytowym to 31.10.2018 roku.

  Za trzy kwartały 2018 r. Emitent uzy skiwał przychody z prow adzonej działalności
  finansowej w postaci odsetek od udzielonej pożyczki spółce Pa tro Invest sp. z o. o. oraz
  środków deponowanych na lokatach bankowych. W tym okresie Emitent odnotował
  przychody w wysokości 522 672,52 zł. Po uwzględni eniu kosztów , z ysk netto wyniósł
  408 983,21 zł.
  5.Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz
  Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2018 .

  6.Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich
  realiza cji

  Dokument Informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt
  13 a) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  7.Opis podjętych działań w obszarze rozwoju prowadzonej działalności w okresie
  objętym raportem

  Emitent w okresie objętym raportem nie podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej
  działalności inicjatyw nastawio nych n a wprowadzenia rozwiązań innowacyjnych.


  8.Opis organizacji grupy kapitałowej , ze wskazaniem jednostek podlegających
  konsolidacji

  Emite nt nie tworzy grupy kapitałowej.

  9.Informacje o s trukturze akcjonariatu Emitenta , ze wskazaniem akcjonariuszy
  posiadających, co najmniej 5 % głosów na walnym zgromadzeniu

  Na dzień 30.09.2018 roku kapitał zakładowy Damf Inwestycje S.A. wynosił
  14 540 750 ,00 zł i dzieli ł się na:
  - 454800 akcji serii A
  - 376100 akcji serii B
  o wartości nominalnej 17,50 zł każda


  Ra port za III kwartał 2018 r.
  Damf Inwest ycje S.A .
  str. 25  Na dzień publi kacji sprawozdania za I II kwartał 2018 roku kapitał zakładowy
  Damf Inwestycje S.A. wynosi 9 970 800,00 zł i dzieli się na :

  - 454 800 akcji serii A
  - 376100 akcji serii B

  o wartości nominalnej 12,00 zł każda .

  Kapitał zakładowy Emitenta – Damf Inwestycje S.A. na dzień sporządzenia raportu
  okresowego

  Liczba akcji
  (szt.)
  Udział w kapitale
  zakładowym (%) Liczba głosów Udział w ogó lnej
  liczbie głosów (%)
  Seria A 454800 54,74 % 454800 54,74 %
  Seria B 376100 45,26 % 376100 45,26 %
  Suma 830900 100,00% 830900 100,00%

  Rys. 2 Struktura akcjonariatu na dzień pub likacji raportu za III kwartał 2018 roku

  10.Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych
  Spółk a Damf Inwestycje S.A. na dzień 30 września 201 8 roku nie zatrudniała
  pracowników na umowę o pracę .

  Patro Invest sp. z
  o.o.
  43%
  Pozostali
  Akcjonariusze
  57%
  Patro Invest sp. z o.o. Pozostali Akcjonariusze  Ra port za III kwartał 2018 r.
  Damf Inwest ycje S.A .
  str. 26

  11 . Plany i przewidywania na kolejny kwartał

  Zarząd Damf Inwestycje S.A. w dniu 19.07.2018r. pod jął decyzję o zmianie g łównego
  kierunku rozwoju Spółki. Zgodnie z sygnalizowanym w sprawozdaniu z działalności
  Spółki za rok 2017 (raport EBI 3/2018), aktualna sytuacja rynkowa spowodowa ła
  zwiększenie zaangażowania Emitenta w obszarze usług finansowych w s zczególności w
  zakresie udzielania niekonsumenckich pożyczek gotówkowych.
  Działalność Spółki w kolejnym okresie sprawozdawczym będzie koncentrowała się
  głównie w obszarze usługowej działalność finansowej w zakresie udzielania pożyczek
  dla podmiotów gospod arczych oraz klientów indywidualnych prowadzących działalność
  gospod arczą (niekonsumenckich). Emitent nie wyklucza także możliwości potencjalnego
  zaangażowania kapitału na szeroko rozumianym rynku kapitałowym, zarówno w
  podmiotach notowanych na giełdzie ja k i przedsiębiorstwach nie posiadających statusu
  spółek publicznych.
  Biorąc pod uwagę specyfikę działalności Spółki tj. głównie usługową działalność
  finansową w zakresie udzielania niekonsumenckich pożyczek według Emitenta istotny
  wpływ na wyniki mają i b ędą miały następujące czynniki wewnętrze i zewnętrzne:
  - ogólnorynkowa koniunktura na rynku pożyczek oraz wysokość stóp procentowych
  - prawidłowa realizacja przez pożyczkobiorców zobowiązań wynikających z zawartych
  umów pożyczek, a także przebieg procesu egzekucji i windykacji pożyczek
  wypowiedzianych jeżeli takie wystąpią,
  -sprawność procedur i postępowań administracyjno i prawnych, w których
  ewentualnym uczestnikiem lub stroną może być Emitent,
  - możliwości pozyskania potencjalnych pożyczkobiorców,
  - koniunktura giełdowa na rynkach kapitałowych,
  - sytuacja gospodarcza w Polsce i regionie,
  - dostępność zewnętrznych źródeł finansowania
  - współpraca z innymi podmiotami finansowymi

  W ocenie Zarządu na dzień sporządzenia raportu kwartalnego sytuacja fina nsowa Spółki
  jest stabilna. Emitent nie posiada żadnych znaczących zobowiązań, a prowadzona
  polityka racjonalizacji kosztów ogranicza wystąpienie zdarzeń mogących zakłócić
  płynność finansową Spółk i. Według Emitenta poza zd arzeniami wskazanymi w punkcie
  4 n iniejszego raportu okresowego, nie wystąpiły inne czynniki i zdarzenia, które
  mogłyby znacząco wpłynąć na ocenę i zmianę sytuacji majątkowej i finansowej Spółki
  oraz możliwości realizacji zobowiązań. Ponieważ wiodącą działalnością Spółki jest
  usługowa dzi ałalność finansowa (pożyczkowa) istotnym czynnikiem wpływający m na
  wyniki fi nansowe jest prawidłowa obsługa zobowiązań umownych przez
  Pożyczkobiorców.
  Spółka zamierza skoncentrować działania na rozwijaniu działalności finansowej
  polegającej na udzielaniu p ożyczek pieniężnych wybranym podmiotom. Jednocześnie
  Spółka nie wyklucza, że w przypadku gdy dojdzie do zmiany warunków gospodarczych  Ra port za III kwartał 2018 r.
  Damf Inwest ycje S.A .
  str. 27  lub w przypadku gdy Zarząd uzna określone projekty w branży, w której wcześniej
  dziłał Emitent, za atrakcyjne i nie obarcz one zbyt dużym ryzykiem gospodarczym,
  również prowadzić dalszą działalność w tym zakresie.


  Płock dnia 09.11.2018
  Damf Inwestycje S.A.


  Prezes Zarząd u

  Agnieszka Gujgo


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Damf Inwestycje SA
ISIN:PLFLYPL00017
NIP:5252528128
EKD: 79.11 Działalność pośredników turystycznych
Adres: Nowogrodzka 42 00-695 Warszawa
Telefon:+48 22 2550610
www:www.damfinwestycje.pl
Komentarze o spółce DAMF INWESTYCJE
2018-01-15 20:36:24
piotr
do końca stycznia 40groszy za 1akcje
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649