Raport.

CZERWONA TOREBKA SA (27/2018) Zawarcie umów zastawu rejestrowego

Zarząd spółki "Czerwona Torebka" S.A. z siedzibą w Poznaniu (zwanej dalej: "Emitentem" lub "Spółką") informuje, że w dniu 12 lipca 2018 roku zawarł ze spółkami Dziesiąta - Sowiniec Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Sowińcu (zwaną dalej "Zastawnikiem 1") oraz Dziewiąta - Sowiniec Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Sowińcu (zwaną dalej "Zastawnikiem 2") umowy zastawu rejestrowego na swoich aktywach o znacznej wartości (biorąc pod uwagę kryterium wartości kapitałów własnych Spółki) tj. na wszystkich posiadanych przez Spółkę 1.907 certyfikatach inwestycyjnych wyemitowanych przez Sowiniec Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (zwany dalej "Funduszem").
Umową zastawu rejestrowego zawartą z Zastawnikiem 2 obciążonych zostało na jego rzecz 931 certyfikatów inwestycyjnych Funduszu stanowiących własność Spółki. Umowa zastawu rejestrowego zabezpiecza wykonanie umowy poręczenia Spółki za dług spółki "Trzecia - Czerwona Torebka spółka akcyjna" sp.k. z siedzibą w Poznaniu, której Spółka jest komplementariuszem, względem Zastawnika 2. Udzielone przez Spółkę Zastawnikowi 2 poręczenie dokonane zostało do kwoty 8.000.000 PLN i taka też jest wartość zabezpieczanego zobowiązania. Wartość ewidencyjna wskazanych certyfikatów inwestycyjnych w księgach rachunkowych Spółki wynosi 63.916.708,11 PLN na dzień 31.12.2017 r.
Z kolei umową zastawu rejestrowego zawartą z Zastawnikiem 1 obciążonych zostało na jego rzecz 976 certyfikatów inwestycyjnych Funduszu stanowiących własność Spółki. Również ta umowa zastawu rejestrowego zabezpiecza wykonanie umowy poręczenia Spółki za dług spółki "Trzecia - Czerwona Torebka spółka akcyjna" sp.k. z siedzibą w Poznaniu, której Spółka jest komplementariuszem, przy czym względem Zastawnika 1. Udzielone przez Spółkę Zastawnikowi 1 poręczenie dokonane zostało do kwoty 8.382.935,24 PLN i taka też jest wartość zabezpieczanego zobowiązania. Wartość ewidencyjna wskazanych certyfikatów inwestycyjnych w księgach rachunkowych Spółki wynosi 67.006.130,09 PLN na dzień 31.12.2017 r.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Czerwona Torebka SA
ISIN:PLCRWTR00022
NIP:7781450539
EKD: 70.22 pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Adres: ul. Taczaka 13 61-819 Poznań
Telefon:+48 61 6232800
www:www.czerwonatorebka.pl
Kalendarium raportów
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-08-30Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-08-30Raport półroczny
Komentarze o spółce CZERWONA TOREBKA
2019-05-22 18-05-02
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649