Raport.

CYFROWY POLSAT SA (10/2018) Informacja dotycząca szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych za czwarty kwartał 2017 roku

Zgodnie z przyjętymi do stosowania w spółce Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") i grupie kapitałowej Spółki ("Grupa Polsat") wewnętrznymi standardami raportowania w celu zapewnienia rzetelnej i kompletnej komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego, Zarząd Spółki niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację o zdarzeniu, które jednorazowo negatywnie wpłynęło na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Polsat w czwartym kwartale 2017 r.
Spółka dokonała analizy wpływu zmian przepisów podatku dochodowego od osób prawnych mających zastosowanie od 1 stycznia 2018 r. na kwoty aktywów oraz zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywanych w skonsolidowanym bilansie Grupy Polsat na dzień 31 grudnia 2017 r.
Zgodnie z obowiązującymi wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej aktywa oraz zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego są ujmowane w skonsolidowanym bilansie Grupy Polsat w odniesieniu do wartości bilansowych i podatkowych określonych dla poszczególnych elementów majątku netto Grupy Polsat.
Analiza wykazała konieczność zwiększenia wartości pozycji "Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego" w skonsolidowanym bilansie sporządzonym na 31 grudnia 2017 r. o kwotę ok. 144 mln zł. Opisana zmiana stanu zobowiązania z tytułu podatku odroczonego ma charakter niegotówkowy i obciąża linię "Podatek dochodowy" w skonsolidowanym rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej, pomniejszając tym samym skonsolidowany zysk netto w czwartym kwartale 2017 roku. Opisywana zmiana stanu zobowiązania z tytułu podatku odroczonego wynika z wprowadzonych ograniczeń ujmowania podatkowych kosztów uzyskania w przyszłych latach, lecz mających związek z aktywami ujętymi w skonsolidowanym bilansie na dzień 31 grudnia 2017 r.
Wartości oraz informacje zamieszczone powyżej mają charakter szacunkowy, a ostateczne wartości, które zostaną opublikowane w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Polsat za 2017 roku, mogą się różnić od wartości zamieszczonych powyżej.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Cyfrowy Polsat SA
ISIN:PLCFRPT00013
NIP:796-18-10-732
EKD: 61.30 działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
Adres: ul. Łubinowa 4a 03-878 Warszawa
Telefon:+48 22 3566000
www:www.cyfrowypolsat.pl
Kalendarium raportów
2020-05-14Raport za I kwartał
2020-08-20Raport półroczny
2020-11-10Raport za III kwartał
Komentarze o spółce CYFROWY POLSAT
2018-01-23 21:38:44
Moniek
Synalek drenuje z kasy 6,5 miliona /rok a spółka od roku stoi w miejscu, pytanie jakim prawem, od razu odpowiadam - złodziejskim
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649