Raport.

CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (3/2018) Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok 2017.

Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie (dalej zwanej „Spółką”) przekazuje skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Spółki za rok 2017.

Podstawa prawna: § 5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


  LIST DO AKCJONARIUSZY
  Szanowni
  Państwo ,
  ISO 9001 :2008
  ISO 14001 :2004
  Oddajemy w Państwa ręce raport roczny przedstawiający działalność Grupy
  Kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku 2017 .
  W
  roku tym miał miejsce szereg znaczących zdarzeń mających niezwykle istotny wpływ na
  bieżącą działalność Grupy Kapitałowej, jak również na perspektywy rozwoju Grupy
  Kapitałowej w latach następnych.
  Istotnym elementem w działalności jednostki dominującej, w całym 2017 roku, były
  prace związane z wdrożeniem nowoczesnego rozwiązania informatycznego . Rozpoczęte w
  latach
  wcześniejszych prace wdrożeniowe były intensywnie kontynuowane i nowy system
  informatyczny
  wszedł do użytku w roku 2017. Celem wdrożenia nowego systemu
  informatycznego
  było sprostanie rosnącym wymaganiom klientów jednostki dominującej, jak
  również rosnącym wymaganiom jednostki dominującej, zarówno w zakresie ilości
  wprowadzanych danych jak i wymagań analitycznych jednostki dominującej. Przeprowadzone,
  po kilku latach przygotowań, trudne i skomplikowane wdrożenie nowego zintegrowanego
  systemu informatycznego
  zakończyło się sukcesem.
  Zarówno w latach poprzednich, jak i w roku 2017 w
  spółce Cyfrowe Centrum
  Serwisowe S.A. prowadzone
  były, wszczęte przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w
  Warszawie, a
  następnie kontynuowane przez Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno
  Skarbowego w Warszawie ,
  postępowania kontrolne w zakresie deklarowanych podstaw
  opodatkowania oraz
  prawidłowości obli~zania i wpłacania podatku od towarów i usług za lata
  2012i2013.
  Postępowanie kontrolne dotyczące roku 2012 zakończyło się w grudniu 2017 r. wynikiem
  kontroli. Wydanie wyniku kontroli oznacza brak podstaw
  do wydania negatywnej decyzji w
  stosunku
  do jednostki dominującej. Wynik kontroli, zgodnie z art. 24 ustawy o kontroli
  skarbowej z dnia
  28 września 1991 r. (Dz.U. z 1991 r., Nr 100, poz. 442 z późniejszymi
  zmianami), kończy powołane postępowanie kontrolne .
  W stosunku
  do postępowania dotyczącego roku 2013 postępowanie kontrolne nadal toczy się
  i nie zapadły jakiekolwiek wiążące decyzje w tym postępowaniu. W ocenie jednostki
  dominującej postępowanie to zmierza ku końcowi a wszelkie transakcje ~e przez ~
  Cyfmwe Ceat'"m SeM;sowe S.A. , ,;edabą w p;a,ec,a;, , ad,es "' P"lawska 40 A, 05-500 P;a,ec,ao , tel +48 22 !J, , 00, ,:,4/::,., ,t.!;:'
  KRS: 0000253995 , NIP : 951-19-78-674, REGON: 016321051 , GIOŚ: E0002111WZBW; rachunek: ING BANK ŚLĄSKI S.A.: 831050 10251000 0022 8803 5468
  Dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie , XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego . Wysokość kapitału zakładowego: 1.589.100 złotych (kapitał zakładowy został w całości wpłacony) .


  jednostkę dominującą w kontrolowanym okresie były realizowane zgodnie z prawem, przy
  dochowaniu
  należytej staranności.
  Należy również zwrócić uwagę na fakt, że w latach 2013-2017, w stosunku do spółki
  zależnej Fresh Mobile Concepts spółka z. ograniczona odpowiedzialnością, toczyły się
  wszczęte przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie postępowania kontrolne w
  zakresie deklarowanych podstaw opodatkowania oraz
  prawidłowości obliczania i wpłacania
  podatku od towarów i usług, dotyczące zasadności wnioskowanego zwrotu nadwyżki podatku
  VAT naliczonego
  nad należnym za okres marzec - lipiec 2013 roku. Na dzień 31 grudnia 2016
  roku łączna kwota wstrzymanego zwrotu podatku VAT wynosiła 2 262 563 (dwa miliony
  dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy) złote.
  Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wszystkie toczące się względem spółki
  Fresh Mobile Concepts Sp. z o.o. postępowania zostały zakończone wynikami kontroli. W
  następstwie tych zdarzeń Urząd Skarbowy w Piasecznie zwróci! spółce zależnej kwotę
  wstrzymanego zwrotu podatku VAT wraz z odsetkami.
  Fakt otrzymania zwrotu wstrzymywanego podatku VAT wraz z
  należnymi odsetkami nie
  zmienia tego,
  że zarówno spółka zależna jak i Grupa Kapitałowa pozbawione były od 2013 do
  2017 istotnej części środków pieniężnych co, w konsekwencji, spowodowało istotne
  ograniczenie
  działalności spółki Fresh Mobile Concepts sp. z o.o i Grupy Kapitałowej.
  W trakcie roku 2017 jednostka dominująca oraz B2X Care Solutions GmbH z siedzibą
  w Monachium, zawarły umowę, której przedmiotem jest określenie generalnych zasad
  współpracy pomiędzy stronami, w zakresie świadczenia przez jednostkę dominującą usług na
  rzecz B2X oraz zawarły porozumienie dodatkowe do tej umowy, regulujące zakres oraz
  zasady
  świadczenia przez jednostkę dominującą usług serwisowych i logistycznych w relacji
  do urządzeń marki XIAOMI.
  Również w roku 2017 jednostka dominująca zawarła z T- MOBILE POLSKA S.A. z
  siedzibą w Warszawie umowę o świade:zenie usług kompleksowej obsługi serwisowej, której
  przedmiotem jest
  określenie stałych warunkó_w świadczenia przez jednostkę dominującą, na
  rzecz T-Mobile usług kompleksowej obsługi serwisowej wskazanych przez T-Mobile
  produktów.
  Negatywnym zdarzeniem
  mającym wpływ na wyniki jednostki dominującej w roku
  2017 była konieczność utworzenia odpisu aktualizującego należności zagrożone wysokim
  prawdopodobieństwem nieściągalności, należne jednostce dominującej od firmy KAZAM
  Mobile Limited z
  siedzibą w Londynie. Szerzej o sytuacji związanej z kontrahentem jednostki
  dominującej - firmą KAZAM Mobile Limited z siedzibą w Londynie, zarząd jednostki
  dominującej informował w raporcie kwartalnym za li kwartał roku 2017.
  Patrząc na parametry finansowe dotyczące roku 2017, wartość przychodów netto ze
  sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła 169 737 112,80 złotych i była niższa niż wartość


  przychodów netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej w roku 2016, która to wartość wynosiła
  wówczas 172 546 661,46 złotych.
  Natomiast skonsolidowany zysk netto w roku 2017 roku wyniósł 2 829 933, 18 złote, podczas
  gdy w 2016 roku
  wynosił 1 824 139,54 złotych.
  W efekcie , zysk netto osiągnięty przez Grupę Kapitałową w roku 2017 był znacząco wyższy
  od wyniku osiągniętego w roku 2016 a wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej pokazują na
  zachowanie przez Grupę Kapitałową właściwych relacji i bezpieczeństwa w zakresie płynności
  finansowej .
  Należy podkreślić znakomitą dynamikę przychodów netto ze sprzedaży jak i zysk
  netto
  osiągnięty przez spółkę zależną Fresh Mobile Concepts. sp . z o .o . w roku 2017. Wyniki
  zostały osiągnięte pomimo absorbujących czasowo, toczących się postępowań kontrolnych
  oraz pomimo wstrzymanego , przez okres kilku lat, zwrotu
  nadwyżki podatku VAT naliczonego
  nad należnym.
  Spółki zależne zlokalizowane poza granicami kraju, (na Ukrainie i na Litwie) w
  dalszym
  ciągu działają w trudnym otoczeniu rynkowym i politycznym . Jednostka dominująca
  nadal traktuje spółki poza granicami kraju jako inwestycję mogącą w przyszłości otworzyć
  możliwość dalszego rozwoju na terytorium innym niż Polska, z pełną świadomością ryzyka
  związanego z prowadzeniem działalności w obcym otoczeniu rynkowym, z obcym porządkiem
  prawnym i zwyczajami.
  Podsumowując, w roku 2017 aktywność Grupy Kapitałowej skierowana była na
  unowocześnienie infrastruktury informatycznej, pozytywne zakończenie toczących się
  postępowań kontrolnych oraz utrzymanie rozwoju obu podstawowych strumieni biznesowych
  Grupy
  Kapitałowej, przy jednoczesnym wdrażaniu optymalnej strategii na dalsze lata, zarówno
  w relacji do dystrybucyjnej, jak i serwisowej
  części działalności. Działania te skorelowane były
  z jednoczesną kontrolą kosztów ponoszonych przez Grupę Kapitałową i prawidłowym
  kształtowaniem przepływów pieniężnych.
  Zdaniem zarządu jednostki dominującej wszystkie opisane powyżej zdarzenia i działania
  powinny pozwolić Grupie Kapitałowej na dalszy dynamiczny wzrost w przyszłości, gdyż
  działania te usunęły lub zmierzają do usunięcia podstawowych barier mogących stać na
  drodze tego rozwoju.
  Grupa
  Kapitałowa kontynuuje 'rozpoczęte w ubiegłych latach działania w sferze
  pozabiznesowej, które
  stanowią dodatkowe· źródło satysfakcji tak dla Pracowników jak i
  zarządu .
  Kolejny już rok jednostka dominująca współpracuje z Zespołem Szkól Nr 1 w Piasecznie , w
  skład którego wchodzi technikum, z profilem nauczania w zawodzie technik elektronik i
  technik teleinformatyk. W ramach
  współpracy jednostka dominująca udostępnia uczniom
  szkoły wied zę i doświadczenie , w zakresie diagnostyki i serw i su telekomunikacyjnych


  urządzeń elektronicznych, w szczególności poprzez umożliwienie uczniom odbywania praktyk
  zawodowych oraz
  udostępnienie urządzeń mogących służyć do diagnostyki. Ponadto,
  jednostka
  dominująca przekazuje szkole fundusze na stypendia dla uczniów osiągających
  najlepsze wyniki w nauce oraz bierze aktywny udział w dydaktycznych evenf ach mających na
  celu propagowanie nowoczesnych technologii.
  Rozwój Grupy
  Kapitałowej, dokonywane w niej zmiany, osiągane wyniki oraz działania
  na rzecz dzieci, uczniów i młodzieży nie byłyby możliwe bez zaangażowania
  i codziennej pracy jej Pracowników.
  W imieniu
  zarządu, chcemy podziękować wszystkim Państwu za zaufanie, którym nas
  obdarzyliście, a Pracownikom za ich zaangażowanie i identyfikowanie się z celami Grupy
  Kap itałowej .
  z wyrazami szacunku
  Aleksan
  J/~ _Ku _nka
  Wicep ~
  /


  Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje skonsolidowanego rocznego
  sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
  Wybrane dane finansowe 201 7 201 6 201 7 201 6
  PLN EUR
  Kapitał własny 12 089 132 11 500 782 2 898 447 2 599 634
  Kapitał zakładowy 1 589 100 1 589 100 380 997 P59 200
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 514 50S 23 399 804 P 719 702 5 289 287
  Zobowiązania długoterminowe 490 912 N 061 157 117 699 239 864
  Zobowiązania krótkoterminowe 13 526 198 21 300 069 P 242 99P 4 814 66P
  Aktywa razem 27 603 639 34 900 58S S 618 149 7 888 92N
  Należności długoterminowe - - - -
  Należności krótkoterminowe 7 091 370 12 366 67S N 700 20N 2 795 36N
  Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne S 487 268 11 063 782 N 555 364 2 500 855
  Wybrane dane finansowe 20N 7 20N S 20N 7 20N S
  PLk EUo
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 169 737 11P 172 546 66N 39 988 012 39 432 928
  326 515 791 09N 531 690
  Zysk (strata) netto 2 829 93P N 824 140 666 698 416 880
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 824 252 2 591 497 -665 360 592 247
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 586 834 -N 921 19S -609 427 - 439 060
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 844 93S -N 078 638 199 057 - 246 50S
  Przepływy pieniężne netto, razem -4 566 150 -408 338 -N 075 730 - 93 319
  Ilość akcji (w szt.) 15 891 000

  ces
  ISO 9001 :2008
  ISO 14001 :2004
  '=-~e centrum serwisowe
  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
  dotyczące podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego grupy
  kapitałowej.
  Zarząd Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania
  sprawozdań finansowych (firma audytorska), dokonujący badania rocznego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
  kapitałowej za rok 2017, został wybrany
  zgodnie z przepisami prawa oraz,
  że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania
  tego sprawozdania,
  spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o
  badaniu, zgodnie z
  właściwymi przepisami prawa.
  Piaseczno, dnia 20 marca 2018
  r.
  r
  -r-'M %~
  / °9 es zf z{ cfo · -
  Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40 A, 05-500 Piaseczno , tel.: +48 22 726 38 00, fax : +48 22 726 38 01 KRS: 0000253995 , NIP: 951 -19-78-674 , REGON: 016321051 , GIOŚ: E0002111WZBW; rachunek: ING BANK ŚLĄSKI SA : 83 1050 10251000 0022 8803 5468
  Dokumentacja
  spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m . st. Warszawy w Warszawie , XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego . Wysokość kap itału zakładowego : 1.589.100 złotych (kap itał zakładowy został w całości wpłacony).


  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ
  Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok 2017
  Zarząd jednostki dominującej ma przyjemność przedstawić sprawozdanie z działalności Grupy
  Kapitałowej Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  1. Informacje podstawowe o jednostce dominującej:
  1.1. Nazwa : Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
  1.2 . Forma prawna:
  spółka akcyjna.
  1.3. Siedziba: ul.
  Puławska 40A, 05-500 Piaseczno.
  1.4. Podstawowy przedmiot
  działalności -naprawy gwarancyjne pogwarancyjne telefonów
  komórkowych, tabletów i akcesoriów do
  urządzeń telekomunikacyjnych; sprzedaż detaliczna
  sprzętu telekomunikacyjnego , sprzedaż hurtowa sprzętu telekomunikacyjnego.
  1.5. Organ
  prowadzący rejestr -Rejestr Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod
  numerem KRS: 0000253995 .
  1 .6 .
  Zarząd jednostki dominującej .
  Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku w skład zarządu wchodzą następujące osoby:
  - Jerzy Maciej Zygmunt (prezes
  zarządu),
  -Robert Frączek (wiceprezes zarządu),
  -Aleksandra Kunka (wiceprezes zarządu).
  W trakcie roku obrotowego nie wystąpiły zmiany w składzie zarządu jednostki dominującej .
  1.7. Rada Nadzorcza jednostki dominującej .
  Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku w skład rady nadzorczej wchodzą następujące
  osoby :
  - Aleksander Lesz
  (przewodniczący rady nadzorczej),
  - Jakub Zygmunt
  (zastępca przewodniczącego rady nadzorczej) ,
  - Hubert
  Maciąg (sekretarz rady nadzorczej) ,
  - Tomasz Jobda
  (członek rady nadzo rczej) ,
  -
  Paweł Klimkowski (członek rady nadzorczej) .
  W roku obrotowym 2017
  nastąpiły zmiany w składzie rady nadzorczej jednostki dom inującej.
  -Podstawa prawna działalności spółki -Akt założycielski spółki został sporządzony
  w dniu 1 O listopada 2005 r. Spółka została wpisana do litewskiego rejestru osób
  prawnych z dniem
  30 listopada 2005 r. pod numerem 300510312 .
  -
  Kapitał zakładowy spółki wynosi 318.617,92 EUR (trzysta osiemnaście tysięcy
  sześćset siedemnaście euro i dziewięćdziesiąt dwa eurocenty) i dzieli się na
  11.002 (jedenaście tysięcy dwie) akcje o wartości nominalnej 28,96 EUR
  (dwadzieścia osiem euro i dziewięćdziesiąt sześć eurocentów) na każdą akcję;
  -Jednostka dominująca posiada 11.002 (jedenaście tysięcy dwie) akcje spółki o
  wartości nominalnej 28,96 EUR (dwadzieścia osiem euro i dziewięćdziesiąt sześć
  eurocentów) i o łącznej wartości nominalnej 318.617,92 EUR (trzysta osiemnaście
  tysięcy sześćset siedemnaście euro i dziewięćdziesiąt dwa eurocenty), co
  uprawnia
  jednostkę dominującą do wykonywania 100% głosów na walnym
  zgromadzeniu .
  - Przedmiotem
  działalności spółki określonym w statucie spółki jest: inna naprawa,
  gdzie indziej niesklasyfikowana, produkcja nadajników telewizyjnych i radiowych
  oraz aparatów dla telefonii i telegrafii przewodowej,
  sprzedaż detaliczna pozostała
  w niewyspecjalizowanych sklepach, działalność usługowa pozostała, gdzie indziej
  niesklasyfikowana,
  sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią
  sklepową, sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej,
  pozostała sprzedaż hurtowa, produkcja instrumentów optycznych i sprzętu
  fotograficznego, działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży
  określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej
  niesklasyfikowane, konserwacja i naprawa maszyn biurowych,
  księgujących i
  sprzętu komputerowego, produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych,
  urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu oraz akcesoriów do nich,
  naprawa elektrycznego
  sprzętu gospodarstwa domowego, działalność centrów
  telefonicznych,
  działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej
  niesklasyfikowana, reklama. Nadto, zgodnie ze statutem
  spółki przedmiotem
  działalności gospodarczo -komercyjnej spółki może być również inna działalność
  gospodarczo-komercyjna przewidziana w klasyfikatorze działalności gospodarczej i
  niebędąca sprzeczną z ustawodawstwem oraz innymi aktami normatywnymi
  Republiki Litewskiej.
  - Organ kierowniczy
  spółki (Dyrektor Generalny) jest jednoosobowy . Wykonuje go
  Grzegorz
  Wyczółkowski.

  rejestracji i odtworzenia dźwięku i obrazu, a także w specjalizowanym handlu
  towarami; naprawa i
  obsługa techniczna urządzeń biurowych, komputerów;
  naprawa i
  urządzeń radiowo -telewizyjnych, audio i wideo, pozostałego
  domowego sprzętu elektrycznego; handel detaliczny elektrycznymi artykułami
  gospodarstwa domowego, urządzeniami radiowymi i telewizyjnymi , urządzeniami
  biurowymi
  handlowego, komputerami; działalność w
  zakresie handlu, pośrednictwa
  skupu, pozostała działalność handlowa; świadczenie usług
  marketingowych, w zakresie analizy rynku towarów; handel wyrobami własnej
  produkcji i pozostałymi wyrobami; świadczenie usług w zakresie przygotowania
  i przeprowadzania transakcji handlu zagranicznego; przekazywanie
  urządzeń
  i innego mienia spółki w dzierżawę lub leasing; udzielania i otrzymywania pożyczek
  i/lub kredytów, pozostała działalność finansowa; przekazywanie w dzierżawę,
  wynajem lub leasing urządzeń i innego mienia, nieruchomości i działek gruntu.
  Nadto, zgodnie ze statutem,
  spółka może prowadzić również wszelkie pozostałe
  rodzaje działalności gospodarczej, niezakazane wprost przez obowiązujące prawo
  Ukrainy i
  odpowiadającą przedmiotowi działalności spółki.
  -Organ kierowniczy spółki (Dyrektor) jest jednoosobowy . Wykonuje go Svitlana
  Sakun.
  2.1.4. ces Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
  - Siedziba spółki -ul. Puławska 40A, 05-500 Piaseczno;
  Podstawa prawna
  działalności spółki umowa spółki z ograniczoną
  odpowiedzialnością została sporządzona w dniu 26 marca 2014 r., a spółka została
  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 8
  maja 2014
  r. pod numerem KRS 0000508472 .
  Kapitał zakładowy spółki wynosi 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych
  i dzieli się na 1.400 (jeden tysiąc czterysta) udziałów .
  -Jednostka dominująca posiada 1.400 (tysiąc czterysta) udziałów spółki ces
  Energia Sp. z o.o . o wartości nominalnej 250 (dwieście pięćdziesiąt) złotych każdy
  udział i o łącznej wartości nominalnej 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych,
  co uprawnia jednostkę dominującą do wykonywania 100% głosów na
  Zgromadzeniu Wspólników.
  - Przedmiotem
  działalności spółki ces Energia sp. z o.o., zdefiniowanym w umowie
  spółki jest: produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych
  i nawigacyjnych, naprawa i konserwacja
  urządzeń elektronicznych i optycznych ,
  naprawa i konserwacja
  urządzeń elektrycznych, naprawa i konserwacja
  pozostałego sprzętu i wyposażenia, instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu

  W ramach swojej działalności jednostka dominująca wdrożyła zasady określone w
  wymienionych
  poniżej normach ISO i w chwili obecnej jednostka dominująca posiada
  ważne i obowiązujące certyfikaty :
  - certyfikaty
  potwierdzające spełnienie wymagań normy EN ISO 9001 :2008 oraz
  normy PN-EN ISO
  9001 :2009 - potwierdzające wprowadzenie i stosowanie
  systemu
  zarządzania jakością w zakresie serwisu i sprzedaży urządzeń mobilnych
  i innych
  urządzeń cyfrowych powszechnego użytku;
  -certyfikat potwie rdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 14001 :2005 -
  potwierdzający wprowadzenie i stosowanie systemu zarządzania środowiskowego
  w zakresie serwisu i sprzedaży urządzeń mobilnych i innych urządzeń cyfrowych
  powszechnego
  użytku .
  Grupa Kapitałowa spełnia wymogi w zakresie ochrony środowiska wynikające z
  przepisów prawa.
  Działalność operacyjna jednostki dominującej obejmuje dwa obszary: działalność
  usługową oraz działalność dystrybucyjną.
  Działalność usługowa obejmuje gwarancyjny pogwarancyjny serwis naprawczy
  urządzeń telekomunikacyjnych, usługi logistyczne, odnawianie i modyfikacje urządzeń
  telekomunikacyjnych na zlecenie producentów i operatorów telefonii komórkowych.
  Działalność dystrybucyjna obejmuje sprzedaż hurtową i detaliczną telefonów
  komórkowych , smartfonów , tabletów, akcesoriów, modemów i innych
  artykułów
  elektronicznych.
  Jednostce
  dominującej przysługuje 100% udziałów w następujących podmiotach:
  zlokalizowanej
  na Ukrainie spółce Cyfrowe Centrum Serwisowe -Ukraina Sp. z
  o.o . (ukr.
  Tosap111CTBO 3 06Me)l(eHOIO BiAnOBiAanbHiCTIO „L.\IQ)p0Bll1~ cepsiCHll1~
  L.\eHTp -YKpa'iHa ");
  zlokalizowanej na Litwie spółce Cyfrowe Centrum Serwisowe spółka z
  ograniczoną odpowiedzialnością (lit. UAB "Skaitmeninis prieziOros centras");
  zlokalizowanej w Polsce
  spółce Fresh Mobile Concepts spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością;
  zlokalizowanej w Polsce spółce ces Energia spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością.
  Wykonywany przez spółkę Fresh Mobile Concepts sp. z o.o. przedmiot działalnośc i to
  sprzedaż, naprawa , odnawianie (refurbishment) i logistyka urządzeń elektronicznych i
  komponentów do
  tychże urządzeń .

  A.
  B.
  Struktura sprzedaży towarów w podziale na grupy produktowe przedstawiona jest w
  poniższej tabeli:
  2013 2014 2015 2016 2017
  T
  owary : ilość udział ilość udział ilość udział ilość udział ilość udział
  telefony 65 248 29,3% 77 230 30,7% 102
  712 40,2% 120 558 37,8% 64
  187 25,8%
  komórkowe
  smartfony 148
  421 66,6% 166
  507 66,2% 144 997 56,7% 134
  550 42,1% 98
  886 39,8%
  Zega rk i
  - - -- 4 035 1,5%
  9 650 3,0% 297
  0,1%
  (smartwatch)
  tablety 1 884 0,8% 933 0,3% 3 019 1,2%
  1 319 0,4% 46
  0,1%
  routery
  - - -- -- 53 536
  16,7% 85 098 34,2%
  telefony 7 292 3,3% 6 969 2,8% 855 0,4%
  - - - - stacjonarne
  Razem 222 845 100% 251 639 100% 255 618 100% 319
  613 100% 248 514 100%
  3.1.3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej wraz z omówieniem
  podstawowych pozycji ekonomiczno-finansowych.
  Skonsolidowany rachunek zysków i strat 2016 2017
  P
  rzychody netto ze sprzedaży i zrówna ne z n imi, w tym: 172 546 661,46 169
  737 112,80
  -od jednostek pow iązanych nieobjętych metodą konsol idacji pełnej - -
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 59
  932 011,96 55
  295 205,19
  li. Zmiana stanu produktów - -
  Ili.
  Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki - -
  IV.
  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 112 614 649,50 114 441 907,61
  Koszty działalności operacyjnej 168 938 007, 17 165
  858 505,18
  I. Amortyzacja 953 774,07 949
  032,24
  li. Zużycie materiałów i energii 25 757 248,92 23
  877 358,88
  Ili. Usługi obce 19 998 499, 77 20
  076 105,10
  IV. Podatk i i opłaty, w tym: 338130,31 556 939,11
  -podatek akcyzowy - -
  V. Wynagrodzenia 15
  452 575,30 15
  804 038,92
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2 746 842,00 3 029 507,68
  -emerytalne 1235 255,58 1296 872,88
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 399 584,80 440
  970,96
  VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 103 291 352,00 101124 552,29
  C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 3 608 654,29 3 878 607,62
  D. Pozostałe przychody
  operacyjne 152 434,16 297
  981,13
  I.
  Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 44 484,00 27
  506,82
  li. Dotacje - -
  Ili.
  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - -
  IV . Inne przychody operacyjne 107 950,16 270
  474,31
  E. Pozostałe koszty operacyjne 328 863,75 914
  379,48

  3.1.3.2. Zysk ze sprzeda|y.
  W latach 2015, 2016 i 2017 Grupa KapitaBowa uzyskiwaBa nastpujcy zysk
  ze
  sprzeda|y:
  • zysk ze sprzeda|y
  4 500 ooo
  4000 ooo 3 878 608 zB
  3 608 654 zB
  3 500 ooo
  3 ooo ooo
  2 500 ooo
  2 ooo ooo 1589 629 zB
  1500 ooo
  1 ooo ooo
  500 ooo
  o
  2015 2016 2017
  3.1.3.3.
  EBITDA.
  W porównywalnym ujciu, w latach 2015, 2016 i 2017 EBITDA (liczona jako zysk z
  dziaBalno[ci operacyjnej plus amortyzacja) wyniosBa odpowiednio:
  • EBITDA
  5 ooo ooo
  4 500 ooo 4 385 999 zB 4 211 242 zB
  4 ooo ooo
  3 500 ooo
  3 ooo ooo 2 444 993 zB 2 500 ooo
  2 ooo ooo
  1500 ooo
  1 ooo ooo
  500 ooo
  o
  2015 2016 2017


  3.1.3.4. Zysk netto.
  W latach 2015, 2016 i 2017 Grupa Kapitałowa uzyskiwała odpowiednio, następujący
  zysk netto:
  zysk netto
  3 ooo ooo 2 829 933 zł
  2 500 ooo
  2 ooo ooo 1824 140 zł
  1500 ooo
  1 ooo ooo
  502 765 zł 500 ooo
  o
  2015 2016 2017
  3.1.4. Skonsolidowany bilans i omówienie głównych pozycji bilansu skonsolidowanego.
  Skonsolidowany
  bilans 2016 2017
  wg stanu na dzień wg stanu na dzień
  31.12.2016 31.12.2017
  Aktywa
  A.
  Aktywa
  trwale 6164 876,43 8
  575 975,36
  I. Wartości niematerialne i prawne 2 979 714,38 5 788 136,49
  1. Koszty zakończonych prac rozwojowych - -
  2. Wartość firmy - -
  3. Inne wartości niematerialne
  i prawne 2 979 714,38 5 788136,49
  4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne - -
  li. Wartość firmy jednostek podporządkowanych - -
  Ili.
  Rzeczowe aktywa trwale 2 455 214,03 1893119,52
  1. Środki trwałe 2 455 214,03 1893 119,52
  a) grunty - -
  b) budynki,
  lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 377 771,55 315 399,02
  c) urządzenia techniczne i maszyny 962 195,79 652 708,39
  d) środki transportu 974 918,10 797 864,27
  e) inne środki trwałe 140 328,59 127
  147,84
  IV. Należności długoterminowe - -
  V. Inwestycje długoterminowe - -
  VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 729 948,01 894 719,35
  1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 729 948,01 894 719,35
  2. Inne rozliczenia międzyokresowe - -
  B. Aktywa
  obrotowe 28 735 709,22 19 027 663,39
  3. Amortyzacja
  4. Odpisy wartości firmy
  5. Odpisy ujemnej wartości firmy
  6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
  7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
  8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
  9. Zmiana stanu rezerw
  10. Zmiana stanu zapasów
  11. Zmiana stanu należności
  12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
  13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
  14. Inne korekty (różnice kursowe z przeliczenia)
  Ili. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (l+/-11)
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
  3. Z aktywów finansowych
  4. Inne wpływy inwestycyjne
  li. Wydatki
  1. Nabycie wartości niemateria lnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
  2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
  3. Na aktywa finansowe
  4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym
  5. Inne wydatki inwestycyjne
  Ili. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1-11)
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I. Wpływy
  1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
  2. Kredyty i pożyczki
  3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
  4. Inne wpływy finansowe
  li.
  Wydatki
  1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
  3 . Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tyt. podziału zysku
  4. Spłaty kredytów i pożyczek
  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
  7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
  8. Odsetki
  9. Inne wydatki finansowe
  Ili. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1-11)
  D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.lll+/-B.lll+/-C.111)
  E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:
  -zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
  F. Środki pieniężne na początek okresu
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:
  - o ograniczonej możliwości dysponowania
  953 774,07
  -1417,74
  225 334,10
  -48 060,05
  33 746,99
  140 041,10
  310 086,54
  - 758 633,52
  -81840,64
  -5 673,78
  2 591496,61
  44 484,00
  44 484,00
  1965 680,49
  1965 680,49
  - 1 921196,49
  1300 700,00
  1300 700,00
  2 379 338,40
  1271280,00
  456 000,00
  426 724,30
  225 334,10
  -1 078 638,40
  -408 338,29
  -408 338,29
  -810 ,22
  11 472 120,45
  11 063 782,16
  767 361,03 949
  032,24
  11 781,70
  78 685,19
  -
  27 506,82
  -1240,26
  - 80 697,27
  5 275 305,14
  - 12 234 438,40
  230 792,81
  144100,53
  -2 824 251,96
  57 398,37
  57 398,37
  2 644 232,00
  2 644 232,00
  -2 586 833,63
  4 088 902,07
  4 088 902,07
  3 243 966,45
  2 383 650,00
  418 000,00
  363 631,26
  78 685,19
  844 935,62
  - 4 566 149,97
  - 4 576 513,93
  10 363,96
  11 063 782,16
  6 487 268,23
  979 974 ,29
  Istotnymi pozycjami w przepływach pieniężnych są: wydatki na nabycie wartości
  niematerialnych i prawnych, kwota dywidendy za rok 2016 wypłacona w roku 2017, kwota
  zaliczki
  na dywidendę za rok 2017 otrzymana od spółki zależnej w roku 2017, wykorzystanie
  kredytu inwestycyjnego
  na wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego
  wykorzystanie kredytu w rachunku
  bieżącym.


  3.1.6. Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych
  dokonanych w ramach Grupy Kapitałowej w danym roku obrotowym.
  Według stanu na dzień 31 grudnia 2017roku Grupa Kapitałowa posiadała środki pieniężne o
  równowartości 6 487 268,23 złotych , w tym jednostka dominująca posiadała równowartość
  4 454 333,85 złotych (wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku jednostka dominująca
  posiadała na rachunkach bankowych kwotę 1 815 104,4 7 złotych , kwotę 632 752,24 euro
  oraz
  kwotę 23,86 dolarów amerykańs kich) .
  3.1. 7. Przyjęte zasad y sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok
  obrotowy 2017.
  Zasady przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 r.
  wynikają w szczególności z następujących regulacji :
  a) Ustawa o rachunkowości,
  b) Krajowe standardy rachunkowości,
  c) zasady (polityki) rachunkowości tworzone w oparciu o ustawę o rachunkowości.
  3.2. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Grupy Kapitałowej w roku 2017, w tym opis
  czynników i zdarzeń o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność
  Grupy Kapitałowej i osiągnięte przez nią zyski lub poniesione straty w roku obrotowym.
  W roku 2017 miał miejsce szereg znaczących zdarzeń mających niezwykle istotny wpływ na
  bieżącą działalność Grupy Kapi tałowej, jak również na perspektywy rozwoju Grupy
  Kapitałowej w latach następnych .
  3.2.1. Wdrożenie nowoczesnego zintegrowanego systemu informatycznego.
  Istotnym elementem w działalności jednostki dominującej, w całym 2017 roku, były prace
  związane z wdrożeniem wybranego przez jednostkę dominującą, nowoczesnego
  rozwiązania informatycznego. Rozpoczęte w latach wcześniejszych prace wdrożeniowe były
  intensywnie kontynuowane i nowy system informatyczny wszedł do użytku w roku 2017.
  Celem
  wdrożenia nowego systemu informatycznego było sprostanie rosnącym wymaganiom
  klientów jednostki
  dominującej , odpowiadającego również rosnącym wymaganiom jednostki
  dominującej, zarówno w zakresie ilości wprowadzanych danych (co ma związek ze
  wzrostem
  wielkości biznesu) jak i wzrostem jego komplikacji i wymagań analitycznych
  jednostki
  dominującej. W założeniu , nowy system informatyczny ma umożliwiać bardziej
  zaawansowany monitoring i
  analitykę dotyczącą wykonywanych usług i ich jakości,


  wspieranie rosncej ilo[ci napraw oraz rosncej ilo[ci transakcji handlowych, poprawi
  efektywno[ pracy i w konsekwencji obni|y koszty dziaBalno[ci jednostki dominujcej.
  Przeprowadzone, po kilku latach przygotowaD, trudne i skomplikowane wdro|enie nowego
  zintegrowanego systemu informatycznego
  zakoDczyBo si sukcesem. Jak zazwyczaj w
  przypadku takiego kompleksowego
  wdro|enia, nastpiBo czasowe spowolnienie pracy
  jednostki
  dominujcej, a zwizane byBy z tym r?wnie| dodatkowe koszty. Proces wdra|ania
  nowego systemu informatycznego miaB znaczcy wpByw na dziaBalno[ we wszystkich
  obszarach biznesowych jednostki
  dominujcej, a najwikszy wpByw na dziaBalno[
  serwisow jednostki dominujcej. Nowy system spowodowaB konieczno[ dostosowania si
  pracowników do pracy w nowym [rodowisku informatycznym, co skutkowaBo czasowym
  spadkiem
  wydajno[ci pracy, przy wy|szych ni| normalnie kosztach pracy. W pierwszej fazie
  po wdro|eniu -fazie nadzoru powdro|eniowego -dokonywane byBy dodatkowe prace
  informatyczne
  polegajce na usuwaniu stwierdzonych usterek oraz poprawianiu ergonomii
  dziaBania systemu. Czynno[ci te dodatkowo utrudniaBy codzienn prac i powodowaBy
  konieczno[ do[ kosztownej, nieprzerwanej opieki informatycznej, tak|e przez kilka tygodni
  po rozpoczciu wdro|enia. Jednocze[nie proces wdro|enia wymagaB dodatkowych godzin
  pracy pracowników jednostki
  dominujcej, tak|e w dni niebdce dniami roboczymi, co w
  sposób oczywisty
  skutkowaBo wy|szymi kosztami, a przy mniejszej ilo[ci napraw zwizanej z
  pocztkowym spadkiem efektywno[ci pracy pracowników, miaBo wpByw na istotne
  pogorszenie
  rentowno[ci pracy serwisu w tym okresie.
  3.2.2. Postpowania kontrolne w jednostce dominujcej oraz w sp?Bce zale|nej (Fresh
  Mobile Concepts Sp. z o.o.)
  wszczte przez Dyrektora Urzdu Kontroli Skarbowej w
  Warszawie i kontynuowane -
  po zmianach w strukturze administracji skarbowej -przez
  Naczelnika Mazowieckiego
  Urzdu Celno -Skarbowego w Warszawie.
  3.2.2.1.
  Postpowania kontrolne w jednostce dominujcej.
  W latach poprzednich , jak i w roku 2017 w sp?Bce Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
  prowadzone
  byBy, wszczte przez Dyrektora Urzdu Kontroli Skarbowej w Warszawie, a
  nastpnie kontynuowane przez Naczelnika Mazowieckiego Urzdu Celno -Skarbowego w
  Warszawie,
  postpowania kontrolne w zakresie deklarowanych podstaw opodatkowania oraz
  prawidBowo[ci obliczania i wpBacania podatku od towarów i usBug za lata 2012 i 2013.
  Postpowanie kontrolne dotyczce roku 2012 zakoDczyBo si w grudniu 2017 r. wynikiem
  kontroli.
  W stosunku do
  postpowania dotyczcego roku 2013 postpowanie kontrolne nadal toczy si
  i nie zapadBy jakiekolwiek wi|ce decyzje w tym postpowaniu. W ocenie jednostki
  dominujcej postpowanie to zmierza ku koDcowi a wszelkie transakcje zawierane przez


  jednostk dominujc w kontrolowanym okresie byBy realizowane zgodnie z prawem, przy
  dochowaniu
  nale|ytej staranno[ci.
  O szczeg?Bowym przebiegu powoBanych postpowaD kontrolnych jednostka dominujca
  informowaBa w raportach okresowych oraz raportach bie|cych , publikowanych w zwizku z
  uczestnictwem akcji jednostki
  dominujcej w alternatywnym systemie obrotu na rynku New
  Connect.
  3.2.2.2. Postpowania kontrolne w sp?Bce zale|nej (Fresh Mobile Concepts Sp. z o.o.) i ich
  zakoDczenie.
  Nale|y zwr?ci uwag na fakt, |e prowadzone w latach 2013-2017, wszczte przez Dyrektora
  Urzdu Kontroli Skarbowej w Warszawie postpowania kontrolne w zakresie deklarowanych
  podstaw opodatkowania oraz
  prawidBowo[ci obliczania i wpBacania podatku od towarów i
  usBug, dotyczce zasadno[ci wnioskowanego zwrotu nadwy|ki podatku VAT naliczonego nad
  nale|nym za okres marzec -lipiec 2013 roku, zwizane byBy z przedBu|eniem zwrotu
  nadwy|ki podatku VAT. Na dzieD 31 grudnia 2016 r. Bczna kwota wstrzymanego zwrotu
  podatku VAT
  wynosiBa 2 262 563 (dwa miliony dwie[cie sze[dziesit dwa tysice piset
  sze[dziesit trzy) zBote.
  Na dzieD sporzdzenia niniejszego sprawozdania wszystkie toczce si wzgldem sp?Bki
  Fresh Mobile Concepts Sp. z o.o. postpowania zostaBy zakoDczone pomy[ln ie dla tej sp?Bki -
  postpowania zakoDczyBy si wynikami kontroli.
  Jak
  wy|ej wspomniano w roku 2017 wszystkie postpowania kontrolne, w przeszBo[ci
  wszczte przez Dyrektora Urzdu Kontroli Skarbowej w Warszawie , zostaBy zakoDczone
  wydaniem przez Naczelnika Mazowieckiego Urzdu Celno -Skarbowego w Warszawie
  wyników kontroli. Z
  tre[ci wyników kontroli wynika, |e Naczelnik nie zakwestionowaB sp?Bce
  zale|nej prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT i uznaB rozliczenie sp?Bki zale|nej z
  tytuBu podatku od towarów i usBug za prawidBowe .
  W nastpstwie tych zdarzeD Urzd Skarbowy w Piasecznie zwr?ciB sp?Bce zale|nej kwot
  wstrzymanego zwrotu podatku VAT. wraz z nale|nymi odsetkami .
  W
  szczeg?lno[ci:
  a) w zakresie postpowania kontrolnego dotyczcego okresu marzec - kwiecieD 2013 r.
  (obejmujcego swoim zakresem rzetelno[ deklarowanych podstaw opodatkowania oraz
  prawidBowo[ obliczania i wpBacania podatku od towarów i usBug za te miesice) sp?Bka
  zale|na otrzymaBa wynik kontroli w pa|dzierniku 2017 r.;
  b) w zakresie postpowania kontrolnego dotyczcego miesica maja 2013 r. (obejmujcego
  swoim zakresem rzetelno[ deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidBowo[


  obliczania i wpBacania podatku od towarów usBug za ten miesic) sp?Bka zale|na
  otrzymaBa wynik kontroli w listopadzie 2017 r.;
  c) w zakresie postpowania kontrolnego dotyczcego okresu czerwiec -lipiec 2013 r.
  (obejmujcego swoim zakresem rzetelno[ deklarowanych podstaw opodatkowania oraz
  prawidBowo[ obliczania i wpBacania podatku od towarów i usBug za te miesice) sp?Bka
  zale|na:
  (i) otrzymaBa w sierpniu 2017 r. wynik kontroli dotyczcy miesica lipca 2013 r.,
  (ii)
  otrzymaBa w listopadzie 2017 r. wynik kontroli dotyczcy miesica czerwca 2013 r.
  O szczeg?Bowym przebiegu powoBanych postpowaD kontrolnych jednostka dominujca
  informowaBa w raportach okresowych oraz raportach bie|cych, publikowanych w zwizku z
  uczestnictwem akcji jednostki
  dominujcej w alternatywnym systemie obrotu na rynku New
  Connect.
  Podkre[lenia wymaga, |e w zwizku z powoBanymi postpowaniami kontrolnymi dotyczcymi
  sp?Bki zale|nej, sp?Bka zale|na otrzymaBa zwrot, dotychczas wstrzymywanego podatku VAT
  wraz ze stosownymi odsetkami.
  Fakt otrzymania zwrotu wstrzymywanego podatku VAT wraz z
  nale|nymi odsetkami nie
  zmienia tego,
  |e zarówno sp?Bka zale|na jak i Grupa KapitaBowa pozbawione byBy od 2013 do
  2017 istotnej
  cz[ci [rodk?w pieni|nych, co w konsekwencji spowodowaBo istotne
  ograniczenie
  dziaBalno[ci sp?Bki Fresh Mobile Concepts sp. z o.o i Grupy KapitaBowej.
  3.2.3. Zawarcie umowy z B2X Care Solutions GmbH w przedmiocie usBug serwisowych
  logistycznych w relacji
  do urzdzeD marki XIAOMI.
  W trakcie roku 2017 jednostka dominujca oraz B2X Care Solutions GmbH (dalej: ,,B2X") z
  siedzib w Monachium, zawarBy umow, której przedmiotem jest okre[lenie generalnych zasad
  wsp?Bpracy pomidzy stronami, w zakresie [wiadczenia przez jednostk dominujc usBug na
  rzecz B2X oraz zawarBy porozumienie dodatkowe do tej umowy, regulujce zakres oraz
  zasady
  [wiadczenia przez jednostk dominujc usBug serwisowych i logistycznych w relacji
  do
  urzdzeD marki XIAOMI.
  3.2.4. Zawarcie umowy z T-Mobile Polska S.A.
  Jednostka dominujca zawarBa z T- MOBILE POLSKA S.A. z siedzib w Warszawie (dalej: T­
  Mobile)
  umow o [wiadczenie usBug kompleksowej obsBugi serwisowej. której przedmiotem
  jest
  okre[lenie staBych warunków [wiadczenia przez jednostk dominujc, na rzecz
  T-Mobile
  usBug kompleksowej obsBugi serwisowej wskazanych przez T-Mobile produktów.
  Produkty
  okre[lone przez strony przyjmowane s do obsBugi serwisowej w ramach:
  a) reklamacji z
  tytuBu gwarancji udzielonej przez producenta,


  b) napraw pogwarancy jnych,
  c) napraw z tytuBu rkojm i.
  3.2.5. Utworzenie odpisu aktualizujcego na nale|no[ci od sp?Bki KAZAM Mobile Limited z
  siedzib w Londynie.
  Istotnym elementem majcym negatywny wpByw na wyniki jednostki dominujcej w roku 2017
  byBa konieczno[ utwor zenia odpisu aktualizujcego na le|no[ci zag ro|one wysokim
  prawdopodobieDstwem nie[cigalno[ci , na le|ne jednostce dom inujcej od firmy KAZAM
  Mobile Limited z
  siedzib w Londynie . Odpis zos taB ujty w kwoc ie stanowicej r?wnowarto[
  w polskich zBotych kwoty 198.000 EUR, bdcej iloczynem przyjtego pr zez jednostk 
  dominujc prawdopodobieDstwa braku odzyskania nale |no[ci w wysoko[ci 96,60% i kwoty
  nale|no[c i od KAZAM Mobile Limited w kwocie 204.967,39 EUR. Zdarzenie to, w sposób
  oczywisty
  miaBo negatywny wpByw na wynik jednostki dominujcej w roku 2017.
  Szerze j o sytuacji
  zwizanej z kontrahentem jednostki dominujcej - firm KAZAM Mobile
  Limited z
  siedzib w Londynie , zarz d jednostki dominu jcej informowaB w raporcie kwartalnym
  za li kwartaB roku 2017.
  Jednostka
  dom inu jca podjBa dziaBan ia majce na celu ustalen ie swojego statusu w
  powoBanym postpowaniu i zob iektyw izowan ia zakresu ryzyka jednostk i dominujcej
  dotyczcego ewentualnego niezapBacen ia przez KAZAM Mobile Limited wierzytelno[ci
  jednostki dominujcej oraz podejmuje odpowiednie kroki prawne w celu uczestniczenia w
  toczcym si postpowaniu i uzyskania swoich na le|no[ci w mo| liwie najw ikszym wymiarze .
  3.2.6. Podsumowanie.
  Podsumowujc parametry finansowe dotyczce roku 2017, warto[ przyc hodów netto ze
  sprzeda|y Grupy Kap itaBowej wyn iosBa 169 737 112,80 zBotych, podczas gdy warto[
  przychodów netto ze sprzeda|y Grupy Kap itaBowe j w roku 2016 byBa wy|sza i wynosiBa 172
  546 661,46
  zBotych. Zatem warto[ przychodów netto ze sprzeda|y Grupy KapitaBowej w roku
  2017
  byBa ni|sza o 2 809 548,66 zBotych ni| w roku 2016.
  Zysk
  na sprzeda | y w 2017 roku wyn i?sB 3 878 607,62 zBotych , podczas gdy w roku 2016 roku
  wynos iB 3 608 654,29 zBote, co oznac za , |e w 2017 roku byB o 269 953,33 zBote wy|szy ni| w
  roku 2016.
  Zysk
  na dziaBa lno[ci operacyjnej w roku 2017 wyn i?sB 3 262 209,27 zBotych , podc zas gdy w
  roku 2016
  byBa to kwota 3 432 224,71 zBotych, co oznacza, |e zysk na dziaBalno[ci operacyjn ej
  za rok 2017
  byB o 170 015,44 zBotych ni|szy ni| za rok 2016.
  Ostatecznie, zysk netto w roku 2017 roku
  wyni?sB 2 829 933,18 zBotych, podczas gdy w 20 16
  roku wynos iB 1 824 139,54 zBotych. Zatem, w 2017 roku, byB o 55 % wy|szy ni| w roku 2016.


  Biorc pod uwag caBy rok 2017, spadek przychodów netto ze sprzeda|y w porównaniu do
  roku 2016
  wystpiB w obszarze usBug serwisowych. W obszarze dystrybucyjnym Grupy
  KapitaBowej nastpiB wzrost w porównaniu do roku 2016 o kwot 1 827 258, 11 zBotych co
  stanowi wzrost o
  okoBo 1,6 %.
  W zakresie
  usBug serwisowych [wiadczonych przez Grup KapitaBow , por?wnujc rok 2017
  do roku 2016, nale|y stwierdzi, |e w obszarze tym nastpiB istotny spadek ilo[ci
  [wiadczonych usBug. W konsekwencji, ogólne przychody z wykonywanych usBug wyniosBy
  55 295 205, 19 zBotych w roku 2017 podczas gdy w roku 2016 warto[ ta wyniosBa do
  59 932 011,96 zBotych.
  Nale|y podkre[li znakomit dynamik przychodów netto ze sprzeda|y jak i zysk netto
  osignity przez sp?Bk zale|n Fresh Mobile Concepts. sp. zo.o. w roku 2017. Wyniki zostaBy
  osignite pomimo absorbujcych czasowo, toczcych si postpowaD kontrolnych oraz
  pomimo wstrzymanego , przez okres kilku lat, zwrotu
  nadwy|ki podatku VAT naliczonego nad
  nale|nym.
  W zakresie [wiadczonych usBug aktywno[ Grupy KapitaBowej ukierunkowana byBa w dalszym
  cigu na pozyskanie nowych zleceD, nowych zleceniodawców a tak|e popraw struktury
  przychodów (naprawy o
  wy|szej produktywno[ci) oraz wzrost zleceD dotyczcych napraw
  pogwarancyjnych wraz z procesem odnawiania smartfonów (refurbishment) oraz
  zleceD
  dotyczcych przeróbek przedsprzeda|nych r?|nych produktów telekomunikacyjnych. Ponadto,
  prowadzone
  byBy dziaBania optymalizujce i poprawiajce efektywno[ dziaBania Grupy w
  obszarze serwisowym. W tym samym czasie kontynuowane
  byBy dziaBania zmierzajce do
  dywersyfikacji
  zleceD serwisowych, a tak|e zapewnienia stabilnego wzrostu poprzez
  renegocjacj warunków dotychczasowych umów serwisowych.
  W dystrybucyjnym obszarze
  dziaBalno[ci Grupy KapitaBowej dziaBania ukierunkowane byBy na
  poszerzenie palety oferowanych produktów oraz rozszerzenie dystrybucji towarów do
  starannie wybranych - w wyniku przeprowadzonych uprzednio analiz -
  kanaB?w dystrybucji,
  jak i kluczowych odbiorców, przede wszystkim
  na terenie Polski. W roku 2017 Grupa
  KapitaBowa konsekwentnie stosowaBa, jak wy|ej zasygnalizowano, polityk ograniczania
  sprzeda|y pozakrajowej do krajów poBo|onych na terytorium Unii Europejskiej . Ograniczenie to
  podyktowane
  byBo faktem masowych i niedefiniowalnych czasowo postpowaD kontrolnych w
  stosunku do podmiotów z
  bran|y elektronicznej , prowadzonych przez organa kontroli
  skarbowej,
  czsto zwizanych z przedBu|eniem terminu zwrotu nadwy|ki podatku VAT
  naliczonego nad
  nale|nym .
  Podsumowujc, w roku 2017 aktywno[ zarzdu jednostki dominujcej skierowana byBa na
  unowocze[nienie infrastruktury informatycznej, pozytywne zakoDczenie toczcych si
  postpowaD kontrolnych oraz utrzymanie rozwoju obu podstawowych strumieni biznesowych
  Grupy
  KapitaBowej, przy jednoczesnym wdra|aniu optymalnej strategii na dalsze lata, zarówno
  .~


  w relacji do dystrybucyjnej jak i serwisowej cz[ci dziaBalno[ci. DziaBania te skorelowane byBy z
  jednoczesn kontrol kosztów ponoszonych przez Grup KapitaBow i prawidBowym
  ksztaBtowaniem przepByw?w pieni|nych. Utrzymanie prawidBowego tempa rotacji towarów,
  tempa rotacji
  nale|no[ci i zobowizaD stanowiBo i nadal stanowi istotny element dziaBalno[ci
  Grupy KapitaBowej.
  Zdaniem zarzdu jednostki dominujcej wszystkie opisane powy|ej zdarzenia i dziaBania
  powinny pozwoli Grupie KapitaBowej na dalszy dynamiczny wzrost w przyszBo[ci , gdy|
  dziaBania te usunBy lub zmierzaj do usunicia podstawowych barier mogcych sta na
  drodze tego rozwoju .
  Sp?Bki zale|ne zlokalizowane poza granicami kraju, (na Ukrainie i na Litwie) w dalszym cigu
  dziaBaj w trudnym otoczeniu rynkowym i politycznym. W ocenie zarzdu jednostki
  dominujcej , w przypadku Ukrainy, aktywno[ na terenie Ukrainy zostaBa powa|nie
  ograniczona konfliktami politycznymi i dziaBaniami o charakterze militarnym.
  W przypadku
  sp?Bki zale|nej dziaBajcej na terytorium Ukrainy, w zwizku z sytuacj na terenie
  samej Ukrainy, istotnym obecnie dla Grupy
  KapitaBowej elementem dziaBalno[ci tej sp?Bki jest
  pozyskiwanie i przygotowywanie w
  peBni wykwalifikowanych techników -elektroników . Z uwagi
  na niedobór wykwalifikowanych techników -elektroników wystpujcy na rynku polskim, ta
  sp?Bka zale|na rekrutuje i weryfikuje kwalifikacje oraz po stosownym przeszkoleniu,
  przygotowuje do pracy
  na terytorium Polski ukraiDskich pracowników. Osoby te, po uzyskaniu
  stosownych
  zezwoleD , pracuj w Polsce zgodnie ze zleceniami sp?Bki ukraiDskiej. W 2017 roku
  nie
  doszBo do zakB?ceD w dziaBalno[ci sp?Bki zale|nej . Niemn i ej jednak koniecznym jest
  wskazanie,
  i| w przypadku Ukrainy istotnymi czynnikami ryzyka, które nale|y uwzgldnia, s
  wystpujce w ostatnim okresie faktyczne dziaBania militarne na terytorium kraju.
  W przypadku
  sp?Bki zale|nej dziaBajcej na terytorium Litwy nastpiBa stabilizacja dziaBalno[ci
  gospodarczej tej sp?Bk i.
  Jednostka dominujca nadal traktuje sp?Bki poza granicami kraju jako inwestycj mogc w
  przyszBo[ci otworzy mo|liwo[ dalszego rozwoju na terytorium innym ni| Polska, z peBn
  [wiadomo[ci ryzyka zwizanego z prowadzeniem dziaBalno[ci w obcym otoczeniu rynkowym,
  z obcym
  porzdkiem prawnym i zwyczajami .
  Sp?Bka CCS Energia sp . z o.o. jest obecnie w fazie restrukturyzacji. Pierwotnie zakBadana
  dziaBalno[ sp?Bki CCS Energia Sp. z o .o . majca polega na dystrybucji nowoczesnych
  rozwizaD technicznych i elektronicznych zapewniajcych optymalizacj zu|ycia energii nie
  spotkaBa si z przychylnym przyjciem prze z rynek i sp?Bka nie pozyskaBa |adnego kontraktu
  dotyczcego dystrybuowanych rozwizaD. Restrukturyzacja sp?Bki obejmuje w szczeg?lno[ci
  analizy dotyczce podjcia dziaBalno[ci gospodarczej w innych obszarach ani|eli pierwotnie
  zaBo|one.


  3.3. Wa|niejsze osignicia w dziedzinie badaD i rozwoju.
  W roku 2017, jednostka dominujca w dynamiczny sposób rozwijaBa nowoczesne technologie
  diagnostyczne i naprawcze
  dotyczce urzdzeD elektronicznych i telekomunikacyjnych .
  Rozwój
  tych|e technologii, jak i nieprzerwane doskonalenie procesów naprawczych , jest
  cigBym procesem wewntrznym i stanowi istotne, nieus tannie doskonalone , know-how
  jednostki
  dominujcej .
  4. Informacje o stosowanych przez Grup KapitaBow instrumentach majcych wpByw na przepBywy
  finansowe, w tym przepBywy [rodk?w pieni|nych.
  4.1. W 2017 roku jednostka dominujca korzystaBa z instrumentów zabezpieczajcych ryzyko
  zmiany kursów walut,
  wykorzystujc na rzdzia typu forwards . Niemniej jednak uznajc, i|
  instrumenty te pomimo funkcji zabezpieczajcej , s samoistnym no[nikiem ryzyka, jednostka
  dominujca podchodzi do stosowania tych|e instrumentów z nale|yt ostro|no[ci.
  4.2. W 2017 roku jednostka dominujca zawarBa z COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE
  POUR
  LE COMMERCE EXTERIEUR SA OddziaB w Polsce (poprzednio Coface SA OddziaB
  w Polsce) Aneks do Umowy Ubezpieczenia, na mocy której to Umowy ochron
  ubezpieczeniow objte pozostaj nale|no[ci przysBugujce jednostce dominujcej od
  okre[lonej grupy odbiorców , z tytuBu sprzeda|y towarów i usBug dokonywanych do tej|e
  grupy odbiorców . W zawartym Aneksie strony w szczeg?lno[ci potwierdziBy, |e postanowiBy
  o przedBu|eniu obowizywania Umowy Ubezpieczenia w okresie od dnia 1 maja 2017 r. do
  dnia
  30 kwietnia 2018 r.
  4.3. W roku 2017 jednostka dominujca zawa rBa z ING Commercial Finance Polska S.A. z
  siedzib w Warszawie Aneks do Umowy faktoringu (procentowego) nr 98/201 O. Na mocy
  postanowieD przedmiotowego Aneksu przedBu|ona zostaBa mo|liwo[ odpBatnego
  dokonywania przez jednostk dominujc przelewów (sprzeda|y) wierzytelno[ci
  przysBugujcych jednostce dominujcej wzgldem niektórych odbiorców towarów
  sprzedawanych przez
  jednostk dominujc (przedBu|ono okres obowizywania Umowy do
  30 czerwca 2018 r.).
  4.4. Niezale|nie od elementów umownych oraz finansowych wskazanych powy|ej, celem
  minimalizacji ryzyka
  zakB?cenia prawidBowych przepByw?w finansowych Grupa KapitaBowa
  rygorystycznie stosuje wBasny system kontroli przepByw?w finansowych zawierajcy
  nastpujce elementy:
  • weryfikacja i
  bie|cy monitoring ryzyka wsp?Bpracy z danymi kontrahentami ;
  • racjonalny system
  okre[lania limitów kredytu kupieckiego dla poszczególnych klientów;
  • profes jonalny system windykacyjny ;
  • ubezpieczan ie
  nale|no[ci od istotnych klientów .


  Ani w roku 2017 ani w latach wcze[niejszych, jednostka dominujca nie zanotowaBa
  istotnych zakB?ceD dotyczcych pBynno[ci finansowej.
  PBynno[ finansowa jednostki dominujcej byBa i nadal jest na bardzo dobrym poziomie, w
  zwizku z czym przez ostatnie cztery lata z rzdu jednostka dominujca z powodzeniem
  realizowaBa plany rozwoju dziaBalno[ci i wypBacaBa dywidend swoim akcjonariuszom.
  Podsumowujc wy|ej wskazane zagadnienia w opinii zarzdu jednostki dominujcej, ryzyko
  istotnego
  zakB?cenia przepByw?w finansowych i pBynno[ci finansowej jednostki dominujcej
  nie jest znaczne .
  5. Podstawowe czynniki ryzyka i zagro|enia, z okre[leniem w jakim stopniu Grupa KapitaBowa jest na
  nie nara|ona.
  5.1. Czynniki ryzyka zwizane z otoczeniem, w którym Grupa KapitaBowa prowadzi dziaBalno[.
  5.1.1. Ryzyko zwizane z sytuacj makroekonomiczn.
  DziaBalno[ Grupy KapitaBowej jest uzale|niona m.in. od warunków
  makroekonomicznych
  panujcych w kraju i za granic.
  DziaBalno[ Grupy KapitaBowej jest skoncentrowana na [wiadczeniu usBug zwizanych
  z naprawami urzdzeD elektronicznych i telekomunikacyjnych oraz dystrybucji sprztu
  telekomunikacyjnego i elektronicznego.
  Istotny
  wpByw na wyniki finansowe Grupy KapitaBowej mog mie panujce warunki
  makroekonomiczne definiowane poziomem
  wskaznik?w makroekonomicznych, w tym
  m.in. tempo wzrostu produktu krajowego brutto, tempo wzrostu cen, stopa bezrobocia,
  poziom stóp procentowych, jak
  r?wnie| skutki polityki fiskalnej i monetarnej. W
  przypadku istotnego pogorszenia
  si warunków makroekonomicznych, istnieje ryzyko
  ich niekorzystnego
  wpBywu na kondycj ekonomiczno-finansow i tempo realizacji
  zaBo|onej strategii rozwoju Grupy KapitaBowej.
  5.1.2. Ryzyko zwizane ze zmianami koniunktury na rynku, w którym dziaBa Grupa
  KapitaBowa.
  Koniunktura w bran|y telekomunikacyjnej i zapotrzebowanie na usBugi naprawcze
  (serwisowe) oraz
  na produkty telekomunikacyjne i elektroniczne s wypadkowymi
  wielu czynników takich jak: wzrost gospodarczy czy tempo rozwoju rynku klientów
  wsp?Bpracujcych z Grup KapitaBow (producentów telefonów i modemów), a tak|e
  wzrost konkurencji oraz rozwój nowych firm w obszarze dystrybucji . Czynniki te maj
  charakter egzogeniczny, na który Grupa KapitaBowa nie ma wpBywu .
  Aby ograniczy zagro|enia Grupa KapitaBowa prowadzi nastpujce dziaBania:


  dywersyfikuje rynki zbytu -rozszerza zakres oferowanych usBug i produktów na
  terenie kolejnych krajów -zarówno poprzez otwieranie tam wBasnych sp?Bek
  (Litwa, Ukraina), jak i oferowanie swoich usBug serwisowych na terenie innych
  krajów (na
  przykBad: wykonywany w Polsce serwis gwarancyjny i pozagwarancyjny
  produktów oferowanych
  na rynkach innych krajów);
  dywersyfikuje
  zr?dBa przychodów ze sprzeda|y towarów i usBug -wprowadza nowe
  produkty do swojej oferty w zakresie dystrybucji, a
  tak|e rozpoczyna wsp?Bprac z
  nowymi dostawcami
  sprztu telekomunikacyjnego i elektronicznego, w zakresie
  serwisu produktów.
  Nale|y zauwa|y, |e cykliczno[ koniunktury w bran|y telekomunikacyjnej mo|e
  powodowa okresowe zmniejszenie zainteresowania ze strony klientów niektórymi
  usBugami Grupy KapitaBowej, lub produktami przez ni oferowanymi , co mo|e mie
  wpByw na wyniki finansowe Grupy KapitaBowej .
  5.1.3. Ryzyko zwizane z konkurencj.
  Grupa KapitaBowa, z racji zdywersyfikowanej dziaBalno[ci, funkcjonuje w kilku
  obszarach rynkowych. Jest to
  [rednio konkurencyjne i zdywersyfikowane otoczenie
  rynkowe,
  na którym wystpuje ograniczona (szczególnie w zakresie usBug
  serwisowych) liczba konkurencyjnych podmiotów (zarówno w Polsce, jak i na rynkach
  zagranicznych).
  Silniejsza konkurencja jest szczególnie widoczna w segmencie dystrybucji, gdzie z
  punktu widzenia operacyjnego, bariery
  wej[cia s relatywnie proste do pokonania.
  Nale|y jednak zwr?ci uwag na istnienie wysokich barier z finansowego punktu
  widzenia -takich jak
  wiarygodno[ finansowa, zdolno[ kredytowa, zaanga|owanie
  znacznych [rodk?w obrotowych.
  Biorc powy|sze pod uwag istnieje ryzyko zwizane z istotnym nasileniem
  konkurencji, co
  mo|e przeBo|y si na obni|enie przewag konkurencyjnych Grupy
  oraz spadek
  udziaBu Grupy KapitaBowej w rynku.
  Aby
  ograniczy to ryzyko, Grupa KapitaBowa w sposób cigBy dywersyfikuje swoj
  dziaBalno[ oraz rozszerza sie dystrybucji i baz potencjalnych dostawców towarów.
  5.1.4. Ryzyko zwizane ze zmianami kursów walutowych.
  Cz[ przychodów ze sprzeda|y towarów i usBug oraz cz[ zakupów Grupy
  KapitaBowej jest rozliczana w EUR , co generuje ryzyko zwizane ze zmianami kursu
  walutowego EUR/PLN. Niekorzystne
  ksztaBtowanie si kursu walutowego EUR/PLN
  mo|e skutkowa okresowymi zmianami poziomu przychodów Grupy KapitaBowej i w
  konsekwencji
  mie negatywny wpByw na wyniki finansowe .


  Grupa KapitaBowa minimalizuje ryzyko zwizane ze zmianami kursów walutowych
  poprzez prowadzenie monitoringu rynku walutowego i dokonywanie
  przewalutowaD w
  momencie
  wystpowania optymalnych warunków rynkowych. Ponadto, jednostka
  dominujca korzysta tak|e z instrumentów zabezpieczajcych ryzyko zmiany kursów
  walut
  za pomoc operacji typu forwards.
  5.1.5. Ryzyko zwizane ze zmianami obowizujcych przepisów prawa, ich wykBadni
  i stosowania.
  Grupa KapitaBowa prowadzc gB?wn dziaBalno[ w Polsce nara|ona pozostaje na
  ryzyko zmian w polskim i unijnym otoczeniu prawnym. Przepisy prawa w Polsce
  ulegaj czstym zmianom, które zwBaszcza w odniesieniu do prawa podatkowego, a
  tak|e prawa regulujcego prowadzenie dziaBalno[ci gospodarczej przez Grup
  KapitaBow, oraz prawa pracy i ubezpieczeD spoBecznych mog wpByn na
  dziaBalno[ Grupy KapitaBowej.
  Zmiany obecnych przepisów w taki sposób, |e nowe regulacje oka| si mniej
  korzystne dla Grupy
  KapitaBowej, mog przeBo|y si w sposób bezpo[redni lub
  po[redni na wyniki finansowe Grupy KapitaBowej.
  Ponadto, przepisy prawa nie s jednolicie interpretowane ani stosowane w sposób
  jednolity przez polskie
  sdy oraz organa administracji publicznej, w tym organa
  podatkowe, co
  r?wnie| nale|y uwzgldni prowadzc dziaBalno[.
  Niejednoznaczno[ regulacji prawnych towarzyszce temu wtpliwo[ci
  interpretacyjne, mog rodzi dodatkowe ryzyko po stronie Grupy KapitaBowej, na
  przykBad, w przypadku postpowania przez sp?Bki Grupy KapitaBowej zgodnie z
  przyjt przez nie interpretacj, która zostanie zakwestionowana przez organa
  administracji publicznej
  bdz sdy.
  Przepisy dotyczce podatku od towarów i usBug, podatku dochodowego od osób
  prawnych, podatku dochodowego
  od osób fizycznych, podatku od nieruchomo[ci czy
  skBadek na ubezpieczenia spoBeczne, podlegaj tak czstym zmianom, |e istnieje
  dodatkowy element ryzyka w postaci
  nieprzewidywalno[ci kierunków tych zmian.
  Ponadto, szczególnie w obszarze przepisów prawa podatkowego -oprócz
  cigBych
  zmian przepisów -obserwowany jest brak jednolitej wykBadni i praktyki postpowania
  organów podatkowych, jak r?wnie| brak jednolitego orzecznictwa sdowego, a
  obowizujce regulacje zawieraj niejasno[ci, które powoduj r?|nice w opiniach co
  do interpretacji prawnej przepisów podatkowych. Przyjcie przez organy podatkowe
  interpretacji prawa podatkowego innych,
  ni| stosowane przez sp?Bki Grupy
  KapitaBowej, mo|e spowodowa pogorszenie jej kondycji finansowej, oraz obni|y
  tempo realizacji zaBo|onego planu rozwoju .


  W celu minimalizacji opisanego wy|ej ryzyka, sp?Bki Grupy KapitaBowej restrykcyjnie
  przestrzegaj przepisy prawa, precyzyjnie dokumentuj zachodzce zdarzenia
  gospodarcze,
  na bie|co monitoruj zmiany przepisów prawa, zmiany orzecznictwa
  oraz zmiany interpretacji przepisów podatkowych wydawanych przez organy
  podatkowe a
  obsBug prawn i podatkow powierzaj najwy|szej klasy specjalistom.
  5.2. Czynniki ryzyka zwizane z dziaBalno[ci Grupy KapitaBowej.
  5.2.1. Ryzyko zwizane z kluczowymi pracownikami.
  DziaBalno[ Grupy KapitaBowej jest w wysokim stopniu uzale|niona od wiedzy,
  umiejtno[ci i do[wiadczenia kluczowych pracowników. W przypadku utraty czBonk?w
  kadry zarzdzajcej lub innych kluczowych pracowników, którzy dysponuj
  kompetencjami stanowicymi o skuteczno[ci efektywno[ci dziaBania
  przedsibiorstwa, istnieje ryzyko utraty istotnych klientów oraz pogorszenia kondycji
  finansowej lub
  trudno[ci w realizacji poszczególnych elementów strategii rozwoju
  Grupy
  KapitaBowej.
  W celu minimalizacji tego ryzyka, Grupa KapitaBowa realizuje dBugofalow polityk
  zatrudnienia, dostosowan do specyfiki dziaBalno[ci, oraz stosuje systemy
  motywacyjne, dostosowane do specyfiki poszczególnych
  dziaB?w operacyjnych Grupy
  KapitaBowej.
  5.2.2. Ryzyko zwizane z realizacj celów strategicznych.
  Strategia rozwoju Grupy KapitaBowej zakBada wzrost znaczenia dziaBalno[ci w
  obszarach
  usBugowych - w tym dalsze rozszerzenie usBug [wiadczonych dla
  kontrahentów z innego terytorium
  ni| Rzeczpospolita Polska -oraz systematyczny,
  planowy wzrost
  wielko[ci i efektywno[ci dziaBalno[ci dystrybucyjnej.
  Skuteczna realizacja strategii rozwoju jest
  uzale|niona od wielu czynników
  zewntrznych, w tym, midzy innymi od tempa realizacji prac rozwojowych nad
  systemami teleinformatycznymi, wykorzystywanymi przy
  [wiadczeniu usBug czy
  poziomu zapotrzebowania
  na takie usBugi oraz innych czynników, na które Grupa
  KapitaBowa nie ma wpBywu.
  Czynniki te mog wpByn negatywnie na tempo realizacji zaBo|onej strategii rozwoju.
  W
  zwizku z ograniczonym wpBywem Grupy KapitaBowej na cz[ powy|szych
  czynników istnieje ryzyko nie osignicia zaBo|onych celów strategicznych. W celu
  minimalizacji tego ryzyka,
  zarzd jednostki dominujcej na bie|co analizuje czynniki,
  które
  maj lub mog mie wpByw na realizacj tych celów, zarówno w krótkim, jak i w


  długim okresie, i w konsekwencji dostosowuje swoje działania do zmieniającej się
  sytuacji.
  5.2.3. Ryzyko związane z możliwością rozwiązania umów przez kontrahentów Grupy
  Kapitałowej .
  Pomimo, że Grupa Kapitałowa posiada opracowane starannie pod względem
  prawnym, umowy i wzory umów stosowane w relacjach z klientami, w zależności od
  rodzaju kontrahenta i przedmiotu umowy, istnieje ryzyko rezygnacj i danego
  kontrahenta z
  usług świadczonych przez Grupę Kapitałową lub rezygnacji z wymiany
  handlowej z
  Grupą Kapitałową.
  Aby zminimalizować to ryzyko, lub skutki zaistnienia takiego zdarzenia, Grupa
  Kapitałowa dokłada należytej staranności przy wykonywaniu zawartych umów, a
  jednocześnie dąży do dalszej dywersyfikacji działań poprzez rozszerzenie bazy
  kontrahentów .
  5.2.4. Ryzyko związane z działalnością spółek zależnych funkcjonujących w krajach innych
  niż Polska.
  Jednostka dominująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym jednostek
  powiązanych , usytuowanych na Litwie (lit. UAB "Skaitmeninis prieziuros centras") z
  siedzibą w Wilnie , i na Ukrainie (ukr. Tosapv1crso 3 o6Me>KeHOIO si,qnosi,qanbHiCTIO
  „l...\Icppos111C1 cepsicH111iii L\eHrp - YKpa 'iHa ") z siedzibą w K ijowie . Podmioty te
  zarządzane są w przeważającej mierze lokalnie, a jednostka dominująca sprawuje
  nad nimi
  kontrolę właścicielską. Biorąc pod uwagę fakt, że sytuacja ekonomiczna na
  Litwie nadal nie jest stabilna a sytuacja polityczna i ekonomiczna na Ukrainie nie jest
  klarowna, istnieje ryzyko,
  iż działalność obu jednostek powiązanych może napotykać
  na trudne do przewidzenia , w dniu dzisiejszym, ba riery o cha rakterze ekonomicznym,
  prawnym, biznesowym lub nawet etnicznym .
  5.2.5. Ryzyko związane z powiązaniem rodzinnym członka zarządu
  nadzorczej jednostki dominującej.
  członka rady
  Pomiędzy prezesem zarządu -Jerzym Maciejem Zygmuntem , który jest jednocześnie
  znacznym akcjonariuszem jednostki dominującej, a członkiem rady nadzorczej
  jednostki
  dominującej Jakubem Wacławem Zygmuntem zachodzi powią zanie rodzinne
  (ojciec -syn).
  Pow iązanie rodz inne może skutkować wątpliwościami , co do
  rozbieżności między int e resem Grupy Kapitałowej a interesami wyżej wymien ionych
  osób .


  5.2.6. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Grupy KapitaBowej.
  Grupa KapitaBowa planuje kontynuacj przyjtego programu rozwoju dziaBalno[ci oraz
  dokonywanych zmian w strukturze odbiorców, w celu utrzymania stabilnej sytuacji
  finansowej w roku 2018 przy jednoczesnym
  zwikszeniu dynamiki rozwoju. Niemniej
  jednak , z uwagi
  na istotno[ wskazanych czynników ryzyka, przy ocenie
  przewidywanej sytuacji finansowej Grupy
  KapitaBowej nale|y uwzgldnia opisane
  czynniki ryzyka, z uwagi
  na fakt, i| maj one w znacznej mierze charakter zewntrzny
  i niezale|ny od woli i sposobu dziaBania Grupy KapitaBowej, co mo|e istotnie wpByn
  na rozwój Grupy KapitaBowej i jej przyszB sytuacj finansow.
  6. Podstawowe wskazniki finansowe Grupy KapitaBowej przedstawiaBy si nastpujco:
  Wskaznik Definicja wskaznika 2016 2017
  Wskaznik pBynno[ci I Stosunek [rodk?w pieni|nych do zobowizaD 0,5
  0
  ,5
  krótkoterminowych
  Wskaznik pBynno[ci 11 Stosunek aktywów obrotowych pomniejszonych o 1,1 1,0
  zapasy do zobowizaD krótkoterminowych
  Wskaznik pBynno[ci 111 Stosunek aktywów obrotowych do zobowizaD 1,3 1,4
  krótkoterminowych (bez funduszy specjalnych)
  Wskaznik szybko[ci Stosunek nale|no[ci z tyt. dostaw i usBug obrotu 20 11
  nale|no[ci x 365 do przychodów ze sprzeda|y netto
  Wskaznik szybko[ci Stosunek zapasów x 365 do kosztów operacyjnych 11 12 obrotu zapasów
  Wskaznik szybko[ci Stosunek zobowizaD z tyt. dostaw i usBug 38 14 obrotu zobowizaD x 365 do kosztów operacyjnych
  Przecitne zatrudnienie w Grupie KapitaBowej w roku 2017 wyniosBo 264 osoby.
  7. Kierunki rozwoju Grupy KapitaBowej.
  Grupa KapitaBowa realizuje zaBo|ony jeszcze w 2007 roku plan systematycznego
  i
  zr?wnowa|onego wzrostu, w tym wzrostu skali dziaBalno[ci , efektywno[ci dziaBania i rozszerzania
  dziaBalno[ci zarówno w ujciu terytorialnym , jak i podmiotowym (wprowadzajc korekty do planu
  tam , gdzie zdaniem
  zarzdu jednostki dominujcej jest to konieczne) .
  Biorc pod uwag nadal istniejce ryzyko niewypBacalno[ci kontrahentów krajowych jak i
  zagranicznych,
  niestabiln sytuacj polityczn i ekonomiczn na Ukrainie, wprowadzone


  I
  ograniczenie pozakrajowej sprzeda|y towarów do krajów Unii Europejskiej, plany zwikszenia skali
  dziaBalno[ci Grupy KapitaBowej na lata 2017 -2018 oparte s o sprawdzone, dotychczasowe
  zaBo|enia systematycznego i kontrolowanego wzrostu przychodów z dziaBalno[ci, z jednoczesnym
  wykorzystaniem poczynionych inwestycji w podmioty
  zale|ne oraz w nowoczesne, w peBni
  wyposa|one centrum serwisowe.
  Rozwój Grupy
  KapitaBowej w roku 2018 i latach nastpnych bdzie ukierunkowany na:
  a) rozszerzenie sieci
  sprzeda|y, krgu odbiorców oraz krgu dostawców telefonów komórkowych
  i innych
  urzdzeD mobilnych ;
  b) zawarcie umów o wsp?Bpracy z kolejnymi dostawcami telefonów komórkowych urzdzeD
  mobilnych w zakresie usBug dotyczcych urzdzeD mobilnych;
  c) rozszerzenie zakresu
  usBug, [wiadczonych dla dotychczasowych producentów telefonów
  komórkowych
  urzdzeD mobilnych, w zakresie napraw gwarancyjnych
  i pogwarancyjnych;
  d)
  popraw efektywno[ci funkcjonowania Grupy KapitaBowej;
  e) obni|enie kosztów dziaBalno[ci Grupy KapitaBowej;
  f) rozszerzenie zakresu [wiadczonych usBug serwisowych dla kontrahentów spoza terytorium
  Polski.
  Zarzd jednostki dominujcej oczekuje, |e planowany rozwój Grupy KapitaBowej wpBynie na:
  wzrost
  sprzeda|y usBug serwisowych;
  - wzrost
  efektywno[ci sprzeda|y towarów dystrybuowanych przez Grup KapitaBow;
  -wzrost przychodów ze sprzeda|y og?Bem;
  popraw wyników Grupy KapitaBowej , w tym zysku operacyjnego i zysku netto.
  2fb2p-f
  Jerzy MÓciej z Aleksandra Kunka -wiceprezes zarzdu
  Piaseczno, 20 marca 2018 roku.
  31


  Grupa Kapitałowa
  '
  Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za rok obrotowy
  od 1 stycznia 2017 r.
  do 31 grudnia 2017 r.


  Grupa Kapitałowa Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
  Przy sporządzaniu skonsol idowan ego sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpow iednie do działalności Grupy
  Kapitałowej zasady rachunkowości, które stosowane były w sposó b ciągły.
  Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że w dającej się przew idzieć przys złości
  Grupa Kapitałowa będzie kontynuować działalność w nie zmn iejszonym istotn ie zakresi e, bez postawienia jej w stan
  l ikwidacji lub
  upadło ści.
  Sprawozdanie finansowe składające się ze skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat,
  zestawienia zmian
  w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych oraz
  informacji
  dodatkowej, zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst
  jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późniejszymi zmianami, dalej „Ustawa"). Skonsoli dowane sprawozdanie finansowe
  zostało sporządzone w polskich złotych.
  Za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdanie finansowego, odpowiedzialny jest zarząd jednostki dominującej.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje:
  Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Skonsolidowany bilans
  Skonso lid
  owany rachunek zysków i strat
  Zestawie nie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym
  Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
  Dodatkowe informacje i objaśnienia skonsol idowan ego sprawozdania finansowego
  Aleksandra Kunka -
  wiceprezes zarządu
  Osobo, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
  Joanna Szczepaniak - główna księgowa
  Piaseczno, 20 marca 2018 r.


  Grupa Kapitałowa Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
  Skonso lidowane sprawozda nie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudni a 2017 r.
  WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  1. Dane jednostki dominującej:
  a) nazwa: Cyfrowe Centrum Serwisowe S. A.;
  b) siedziba : ul. Puławska 40A, 05-500 Piaseczno;
  c) podstawowy przedmiot działalności - naprawa tel efonów komórkowych; działalność usługowa w zakresi e
  in
  sta l owania, naprawy i konserwac ji nadaj ników telew izyjn ych i radiowyc h ora z profesjona lnego spr zętu radiowo ­
  telew izyjnego i sprzętu do operowan ia dźwiękiem i ob razem; sprzedaż detaliczna sprzętu te lekomunikacyjn ego,
  pozostała sprzedaż hur towa, działalność centrów te lefo nicznyc h (call center);
  d) organ prowadzący rejestr -Rejestr Przeds iębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000253995.
  Czas trwania Spó łki: nieograniczony
  2. Dane je dn ostek zależnych :
  Fresh Mobile Concepts spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  a) siedz ib a spó łki -ul. Puławska 40A, 05-500 Piaseczno;
  b) podstawa prawna działalności spółk i -Akt założyc ielski spó łki Fresh Mobile Concepts sp. z o.o. został sporządzo n y
  w dniu 27 grudn ia 2006 roku, a spó łka wp isana została do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
  w dniu 28 cze rwca 2007 roku pod num erem KRS 283849;
  c) kapitał zak ładowy spó łki wynos i 210.000 (dwieście dziesięć tysięcy ) złotyc h i dzieli się na 210 (dwieście dziesic~ć)
  udziałów;
  d) jednostka dominująca posiada 210 (dwieście dziesięć) udziałów spółki Fresh Mobile Concepts sp. z o.o. o wartości
  nominaln ej 1.000 (jeden tysiąc) złotyc h każdy udział i o łącznej wartości nomina l nej 210.000 (dwieścic o dziesięć
  tys ięcy) złotyc h, co upra wn ia jednostkę dominującą do wykonywa nia 100% głosów na Zgromad zeniu Wspólników;
  e ) przedmiotem
  działa lnośc i spółk i Fres h Mobile Concepts sp. z o.o., zdefin i owanym w akcie założycie lskim spółki,
  j est : naprawa i konserwacja sprzęt u (tele) komunikacyjnego, naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu
  powszechnego użytku, naprawa i konserwac ja urządzeń e lektron icznych i optycznyc h, naprawa i konserwacja
  komputerów i urządze ń peryferyjnych, nap rawa pozostałyc h artyk ułó w użytku osob istego i domowego,
  in
  sta lo wa nie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażen ia, sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego
  i teleko munikac yjn ego oraz części do niego, sprzedaż hurtowa niewyspec ja lizowana, sprzedaż detal i czna spr zętu
  telekom unikacy jnego prowadzona w wyspecja lizowanych sklepach, sprzedaż detal iczna pozostałych nowych
  wyrobów prowadzona w wyspec ja lizowa nych sklepach, sprzedaż detaliczna prowadzona prze z domy sprzeda ży
  wysy łko wej lub internet, pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
  i targowiskami, działalność centrów telefonicznych (call center), działalność agentów specjalizujących się w
  sprzedaży pozostałych okreś lonyc h towa rów, działalność firm cent ra lnych (head offices) i holdingów,
  z
  wyłącze niem h o ldin gów fin ansowych, pozostałe doradztwo w zak resie prowadzenia działal nośc i gospodarczej
  i
  zarządzania, pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działa lnośc i gospodarcze j, gdzie indziej
  niesklasyfikowana,
  działa lność age n cji reklamowych, pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techn iczna,
  gdz ie indziej niesklasyfikowana,
  pozostałe formy edukacj i, gdzie ind zie j niesklasyfikowane, pozostała działalność
  usługowa gdz ie ind ziej niesklasyfikowana, dzia łalność zw iązana z adm inistracy jną obs ługą biura, włączając
  działalność wspomaga jącą, działa lność pozosta łych agencji transportowych. Wykonywany prze z spółkę Fresh
  Mobile Concepts sp. z o.o. przedmiot działalności to naprawa, odnaw ianie (refurb ishment), spr zeda ż i logistyka
  urządze ń elektron icznych i akcesoriów do tychże urządzeń.
  Cyfrowe Centrum Serwisowe sp. z o.o. (lit. UAB "Skaitmeninis prieziuros centras"}
  a) siedziba spó łki -W iln o, Republ ika Litwy;
  b) podstawa prawna działalności spółk i Akt założycielski spółki został spor ządzony w dniu
  10 listopada 2005 roku.
  Spółka została wp isana do litewskiego rejestru osób prawnych z dniem
  30 listopada 2005 roku pod
  numer em 300510312;
  2


  Grupa Kapitałowa Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
  Skonsolidowa ne sprawozdan ie fin ansowe za rok obrotowy od 1 styczn ia 2017 r. do 31 grud nia 2017 r.
  c) kapitał zakładowy spó łki wynos i 318.617,92 EUR (trzysta osiemnaśc ie tysięcy sześćset siedemnaście euro i
  dziewięćdziesiąt dwa eurocenty) i dzieli się na 11.002 (jedenaście tysięcy dwie) akcje o wartości nominalnej 28,96
  EUR (dwadzieśc ia osiem euro i dziew ięćdziesiąt sześć eurocentów) na każdą akcję;
  d) jednostka dominująca pos i ada 11.002 (jedenaśc ie tys ięcy dw ie) akcje spółk i o wartośc i nominalnej 28,96 EUH
  (dwadz ieśc ia osiem euro i dziew ięćdzies iąt sześć eu roce n tów) i o łączne j wartośc i nomi nalnej 318.617,92 EUI{
  (trzysta osiemnaśc ie tysięcy sześćset siedemnaście euro i dziewięćdzies iąt dwa eurocenty), co uprawnia jednostkę
  dominującą do wykonywania 100% głosów na walnym zgromadzeniu;
  e) przedm i otem działalności spółki określonym w statucie spółki jest : inna naprawa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  produkcja nadajn i
  ków telewizyjnych i radiowych oraz aparatów dla telefon ii i telegrafi i przewodowej, sprzeda ż
  deta liczna pozosta ła w niewyspec ja lizowanych s klepach, działa lność usługowa pozostała, gdz ie indz ie j
  n iesklasyfikowana,
  sprzedaż deta liczna pozosta ła prowadzona poza siec ią sklepową, sprzedaż detaliczna
  prowadzona przez
  domy sprzedaży wysyłkowej, pozostała sprzedaż hurtowa, produkcja instrumentów optycznych
  i
  sprzęt u fotograficznego, działa lność age ntów specja lizujących się w sprzedaży okreś lonego towaru lub określonej
  grupy towarów, gdzie indz i ej niesklasyfikowana, kształcen ie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia,
  gdzie i ndziej niesklasyfikowa n e, konserwac ja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i spr zętu
  komputerowego, produ kcja o dbiorn i ków telewizy jnych i rad iowych, urządzeń do rej estracji i odtwar zania dźwięku
  i o brazu oraz akcesoriów do nich, naprawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, działalność centrów
  telefon icznych, działalność pomocnicza finansowa, gdz i e indziej niesklasyfikowana, reklama. Nadto, zgodnie w
  statutem spółki przedm i otem działalnośc i gospodarczo -komercy jnej spółk i może być równie ż inna działalność
  gospodarczo-komercy j na przewidziana w k lasyf ikatorze działa lności gospodarcze j i niebędąca sprzeczną
  z ustawodawstwe m or az in nym i aktam i n ormatywny mi Repub lik i Litews kie j. Wyko nywa ny przez spółkę przedmiot
  działa lnośc i to serw is naprawczy or az sprzedaż urządzeń telekom un ikacyj nych i akceso riów do tyc hże urządzeń.
  Cyfrowe Centrum Serwisowe Ukrai na sp. z o. o. (ukr. Tosapi,,crno 3 06Me>KeHot0
  B iAnOBiAa/lbHicTIO
  „LJ,1-1p0B1-1~ cepBicHl-1~ 4eHTp - YKpa"iHa")
  a) siedz i ba spółki -Kijów, Repub lika Ukra iny;
  b) po dstawa prawna działalnośc i spółki -Akt założyc ielski spółk i został sporządzony w dniu 15 czerwca 2007 r., a
  spółka została wp i sana do ukraińskiego jedno litego rej estru państwowego osób prawnych
  i osób fizycznych
  prowadzących działal ność gospoda rczą pod numerem 35224254;
  c) jed nostka dom inująca pos iada udziały spó łki Cyfrowe Cen trum Serw isowe Ukrai na sp. z o.o.
  o
  łącznej wartości nom inalnej 2.036.500 (dwa miliony trzydzieści sześć tysięcy pięćset) hrywien, co uprawnia
  jednostkę dominującą do wykonywania 100% głosów na walnym zgromad zeniu udziałowców;
  d) przedmiotem działalnośc i spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe -Ukra i na sp. z o.o. określonym w statucie spółki
  jest produkc j a, działalność handlowa i poś redn icząca, wykona nie pr ac i św iadczenie usług, działalność handlowa,
  marketingowa i zagran i
  czna działa lność gospodarcza oraz wszelka pozosta ła działalność, która mo że być
  traktowana jako korzystna lub niezbędna dla rozwoju biznesu, zatwierdzona przez walne zgromadzenie
  udz iałowców spó łki, która nie jest zakazana i nie jest sprzeczna z obowiązującym prawem Ukrainy, w
  szczególnośc i: naprawa tel efonów komórkowych, kamer, aparatów fotograficznych, nieelektrycznych sprzętów
  gospodarstwa domowego oraz pozostałych sprzętów gospodarstwa domowego i przedm i otów osobistych; handel
  deta
  liczny urzą d ze niam i łącznośc i, w tym apa ratam i te lefon icznym i, te lefonam i komórkowym i oraz pozostałym i
  towa rami przemysłowymi; handel detaliczny urządzeniam i fotograf icznymi, optycznymi i urządzeniami
  precyzyjnymi; handel deta liczny prowadzony poza sklepami, w tym handel detaliczny przez Internet, telefon ,
  telewizję, przez automaty handlowe; produkcja, montaż, obsługa techniczna i naprawa przyr ządów optyczny ch
  i
  urządzeń fotograficznych; handel hurtowy produktami niespożywczymi, w tym towarami fotograficznymi
  i o ptycznym i, a
  także h an del hurtowy pozostałymi towarami; działa lność rek lamowa; montaż, naprawa i obsługa
  techniczna urządze ń przesyłowych (w tym profes jona lnych urządzeń przesy łowyc h); mo ntaż, insta lacja naprawa
  i
  obs ługa techniczna aparatury do odbioru, rejestracji i odtworzenia dźwięku i obrazu (w tym do zastosowania
  profesjonalnego);
  działa lność central i telefonicznych; organizowan ie s zkoleń, przeprowadzanie seminariów,
  szko leń, podwyższanie kwalifikacji kadr wszystkich poziomów, w tym zagranicą, świadczenie usług szkoleniowych
  d la
  doros łych i pozostałych usług szkoleniowych; działa lność w zakresie pośredn ictwa, w tym pośrednictwo w
  zaw ie ra niu czynnośc i prawnych w sferze komun ikacj i, odbioru, rejestr acj i i odtworzenia dźw ięku i obrazu, a tak że
  w specj alizowanym hand lu towaram i; naprawa i obsługa techniczna urządzeń biurowych, komputerów; naprawa
  i
  urządzeń radiowo -telewi z yjnych, audio i wideo, pozostałego domowego spr zętu ele ktryc zn ego; handel
  detaliczny elektrycznymi
  artykułami gospodarstwa domowego, urząd zeniami radiowymi i tel ewi zyjnymi ,
  urządzeniami biurowymi i komputerami; działalność w zakresie handlu, pośrednictwa handlow ego, skupu ,
  pozostała działalność handlowa; świadczenie usług marketingowych, w zakres ie anal iz y rynku towarów; handel
  3


  Grupa Kap itałowa Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
  Skonso lidowane sprawozdan ie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudn ia 2017 r.
  wyrobami własnej produkcji i pozostałymi wyrobami; świadczenie usług w zak resie przygotowania
  i przeprowadzania transakcji handlu zagranicznego; przekazywanie
  urządzeń i innego mien ia spółki w dzierżawę
  l ub leas ing; udzielania i otrzymywan ia pożyczek i/lub kredytów, pozostała działalność finansowa; przekazywanie w
  dzierżawę, wynajem lub l eas ing urządzeń i innego mieni a, nieruchomośc i i działek gruntu. Nadto, zgo dnie 7e
  statu tem, spó łka może prowad zić również wsze lkie pozostałe rod zaje działalności gospodarczej, niez aka zane
  wprost przez obowiąz ujące prawo Ukrainy i odpowiada jący przedmi otowi działa lności spółki. Wykonywany prLe7
  spółkę przedm i ot działa lnośc i to rekr utacja, szkolen ie i outsourcing techników-e lektron ików .
  ces Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  a) siedziba spółk i - u l. Puławska 40A, 05-500 Pias eczno ;
  b) podstawa praw na działalności spó łki -umowa spółki z ograniczoną odpowiedz ialnością została sporządzona w dniu
  26 marca 2014
  r., a spó łka zosta ła wpisana do rejestru pr ze dsiębiorców Krajowego Rej est ru Sądowego w dniu 8 maja
  2014
  r. pod numerem KRS 0000508472;
  c )
  kap itał zakładowy spó łki wynosi 350.000 (trzysta pięćdz iesiąt tys ięcy) złotych i dzieli się na 1.400 (tys iąc c zterysta)
  udz iałów;
  d) jed nostka dom inująca pos iada 1400 (tys iąc czterysta) udz iałów spó łki ces En erg ia sp. z o.o. o wartości nominalnej 250
  (dw ieście pięćdz iesiąt) złotych każdy udz iał i łącznej wartośc i nominalnej 350.000 (trzysta pięćdz iesiąt tys ięcy złotych),
  co uprawn ia jednostkę dominującą do wykonywania 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników;
  e) przedmiotem działa lności spółk i ces Energia sp. z o.o., zdefiniowanym w umowie spółk i je st: produkcja
  instrume n
  tów i przyrządów pom iarowych, kontrolnych i naw igacyjnych, naprawa i konserwacja urządzeń
  elektro ni cznyc h i optycznyc h, nap rawa i konserwac ja urządzeń e lektrycznych, naprawa i konserwacja pozostalep,o
  sprzętu i wyposażen ia, insta l owan ie maszyn przemys łowyc h, sprzęt u i wyposażen ia, handel energią elektryczną,
  hande l p ali wam i gazowym i w syste mie s i eciowym, wyko nywa nie insta l acji el ekt rycznyc h, wyko n ywa nie insta lacji
  wod n o- ka n a lizacy jnyc h, c iep ln ych, gazowyc h i kli matyzacyj n ych, działalność agentów zajmu jącyc h się sprzedażą
  p aliw, ru d, meta li i chem i kaliów przemys łowych, działalność agentów zajmu jącyc h się sprzedażą maszyn, urząd zeń
  p
  rzemysłowyc h, statków i samo l otów, działa lność agentów zaj mującyc h się sprzedażą towarów róż nego rodzaju,
  sprzedaż hur towa pozostałyc h maszyn i urządzeń, działalność w zakresie telekomunikac ji p rzewodowej, działalność w
  zak r esie telekomu n ikacj i bezprzewodowej, z wy łączeniem telekomun ikacji sateli tarnej, działalność zw iązana z
  zarządza niem urządzeniam i info rmatycznymi, pozostała działalność usługowa w zakresie techno logii informatycznych
  i
  komputerowych, pozostałe doradztwo w zakres ie prowadzenia działalnośc i gospodarczej i zarządzan ia, dzia łalność
  w zakresie inżynierii i zw iązane z nią doradztwo techniczne, pozosta łe badania i analizy techniczne, pozostała
  działa lność profesjonalna, naukowa i tec hniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, wynajem i dzierżawa pozostałych
  maszyn, urządzeń oraz dóbr mate rialnych , gdzie indzie j niesk lasyfikowa n e, dzierżawa własności intelekt ualnej i
  po dob nyc h
  produktów, z wy łączen iem prac ch ron io nych prawem a utorskim, naprawa i konserwacja komputerów i
  urządzeń pery fery jn ych, nap rawa i konserwac ja sprzęt u tele (kom unikacy jnego). W św ietle akt u al nej sytuacji spółki
  ces Ene rg ia sp. z o.o., zarząd spółk i prowadz i/ ana lizy dotyczące podjęcia dzia łalności gospodarczej w in nych
  obszarach
  aniżeli pierwot nie założo ne. Do dnia sporządze nia n in ie jszego sprawozdania nie zapad ły ostateczne
  decyz je co do
  dalszego kierunku biznesowego jaki zostanie obrany w tej spółce. Na dzień sporządzen ia niniejs zego
  sprawozdan ia
  spółka ces Energia sp. z o.o. jest w fazie rest rukturyzacji obejmującej w szczególności analizy dotyczące
  podjęcia działa lności gospodarczej w innych obszarach aniże li pierwotnie zało żone.
  3. Czas trwania spółek zależnych : nieograniczo n y.
  4. Spó łka Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. realizu je branżową strateg ię biznesową przez spó łki zale żne w celu p,enerowania
  długote rminowego wzrostu wartośc i spółek których udzia ły posiada. Działalność ta wykonywana jest w i mieniu własnym i
  na rac hun ek własny spółk i Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
  Powo łana strateg ia dotycząca:
  a) spółki Fresh Mob il e Concepts Sp. z o.o. ogniskuje faktyczny przedmiot działalności tej spó łki na sprzeda ży,
  naprawie, odnawianiu (refurbishment) i logistyce urządzeń elektronicznych i komponentów do tychże urząd zeń;
  b) spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe Sp. z o. o. z siedzibą w Wilnie (lit. UAB "Skaitmeninis prieziuros centras")
  ogniskuje faktyczny
  przedmiot działalności tej spółki na serwisie naprawc zym urząd zeń telekomunikacyjnych na
  terytor ium Litwy oraz sprzedaż produktów telekomunikacyjnych;
  c) spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe -Ukraina Sp. z o .o. z siedzibą w Kijowie (ukr. T0Bapv1nso 3 06Me1Ke11010
  BiA nOBiAa/lbHirno „LJ,v1cpposv1~ ceps i cHv1~ l.\eHTp -YKpa·iHa") ogniskuje faktyczny przedm iot działa lności tej spółki
  na rek rutacj i, szko leniu i outsourci ng'u techn i ków -el ektroników;
  4


  Grupa Kapitałowa Cyfrowe Centrum Serwisowe 5.A.
  Skonsolidowa ne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
  d) spó łki ces En erg ia Sp. z o.o . zakłada ła zog niskowa n ie faktycznego przedmiot u działalnośc i tej spółki na dystrybucji
  nowoczesnych
  rozwiązań technicznych i elektronicznych zapewniających optymalizację zuży cia energ ii; oferta tej
  spó łki nie spotkała się przychylnym przyjęc iem przez rynek i spółka nie pozys kała żadnego kontraktu dotyc zącego
  dystrybuowanych rozwiązań; na dzień sporządzen ia niniejs zego sprawozdania spółka ces En e rgia Sp. z o.o. jest w
  fazie restrukturyzacji obejmu jącej w szczegó lności anali zy dotyczące podjęc ia działalności gospodarczej w innych
  obszarac h
  aniże li pierwotnie założone.
  Spó łka Cyfrowe Centrum Serw isowe S.A. n ie została utworzona głów nie w cel u uzyskiwania przychodów dla
  i n
  westo rów w drodze zbywania udziałów spó łek zależnych. Idea, która przyświecała przy tworzeniu tych spółek
  zależnych, to poszerzan ie z arówno przedm i otu działa lności grupy kap itałowe j ces i ekspans ja na innych rynkach, celem
  generowan ia
  długoterminowego wzrostu wartości spółek, któ rych udz iały pos iada spółka Cyfrowe Centrum Serwisowe
  S.A.
  5. Okres objęty skonsol idowanym sprawozdaniem finansowym: Ol.Ol.2017r . - 31.1.2 .2017r., dane porównawue
  przedstawiono za okres 01.01.2016r. -31 .12 .2016r.
  6. Sprawozdan ia finansowe sta now iące podstawę do sporządze nia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zos tały
  sporządzo ne przy założe niu kontynuacj i dzia łalnośc i gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Sprawozdanie
  f i
  nan sowe zosta ło sporządzone zgodnie z przep isami ustawy z dn ia 29.09.1994 o rachunkowości (tekst jedno lity Dz. U.
  z 2016 r., poz. 1047 z późn iejszy mi zm ianam i ).
  7. Omówie nie przy jętyc h zasad (p o lityk i) rach unkowośc i, w tym metod wyce ny aktywów i pasywów (także amortyzacj i ),
  pom iaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdan ia finansowego w zakresie, w jakim ustawa
  pozostaw ia j
  ednostce prawo wybo ru.
  Metoda konso lidacji
  Wszyst kie je dn ostk i zależne konso lidowa ne są metodą pełną.
  Korekty kon solidacy jne ujęte w sko n solidowa nym sprawozdan iu fin ansowym dotyczą:
  -udziałów/kap itałów spółek zależnych,
  -wza jemnyc h przychodów i kosztów,
  - wzajemnyc h ro zrachunków,
  - transakc ji k upna
  środków trwałych przez spó łkę domi nującą od spółk i zależ nej,
  - niezrea lizowane j marży w zapasach spółk i zależne j na towarze zakupi onym od spółki dominującej.
  Na dzień bila nsowy wy rażone w wa lutach obcych sprawozdania finansowe pod lega jące konsolidacji przelicza się na walutc;
  polską wed ług następujących zasad:
  1. poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu, z wyjątk iem kap itałów własnych, przelicza się według, ogłoszonego
  d la dane j wa luty przez N arodowy Bank Polski, ku rsu śred niego na dzień bilansowy, przy czym :
  - do prze
  liczen ia danyc h bilansowych według stanu na 31.12.2016 r. zastosowano następujące kursy:
  1
  EUR 4,4240 PLN
  1 UAH 0,1542 PLN
  wyn ikające z tabe li kursów wa l ut NBP Nr 252/A/NBP/2016 z dnia 30.12.2016 r.
  -do prze licze nia danych bila nsowyc h według stanu na 31.12.2017 r. zastosowano następujące kursy:
  1
  EUR 4,1709 PLN
  1 U
  AH 0,1236 PLN
  wynikające z tabel i kursów wal ut NBP Nr 251/A/NBP/2017 z dnia 29.12 .2017 r.
  2. poszczegó l ne pozycje rachunku zysków i strat przeli cza się po kursi e stanow iącym średnią arytmetyczną
  średn ioważonych kursów wal ut obcych liczonych za pos zczeg ólne miesiące roku obrotowego, ogłos zonych dla dan ej
  wa l
  uty przez Narodowy Bank Polski, przy czym:
  do prze liczenia pozycji rachunku zysków
  i strat za rok 2016 zastosowano następujące kursy:
  1
  EUR 4,3626 PLN
  1 UAH 0,1544 PLN
  - do prze liczen ia pozycj i rac hunku zysków i strat za rok 2017 zastosowano następujące kursy:
  1
  EUR 4,2578 PLN
  1 UAH 0,1421 PLN
  /


  Grupa Kapitałowa Cyfrowe Ce ntrum Serwisowe S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
  3. kap itały własne jednostk i, p rze liczone wed ług ich stanu na dzień objęcia kontro li p r zez jed nosth; dominującą
  na podstawie kursu średniego ogłoszonego na ten dzień przez Narodowy Bank Polski, wykazuje sic; w tej wysokości
  w kolejn o sporządza nych sko nsolidowa nych sprawozdaniac h fi nansowych; w pr zypadku emisji dodatkowych udziałów
  do ich prze liczen ia stos uje się średni kurs ogłoszony dla danej wa luty przez Narodowy Bank Polski na dzień wpisu do
  rejestr u podwyższen ia kap itału.
  Kapita ły własne, o któryc h mowa powy żej, obejmują wykazane odrębnie :
  1) kapitał podstawowy,
  2 ) straty z lat
  ubiegłyc h,
  3) wynik finansowy netto za rok obrotowy,
  4) róż nice kursowe z pr zeliczen i a, na które składa ją się w szczegó lności :
  a) różn ice kursowe powstałe przy przeliczen iu na wa lutę polską kapitału własnego zgo dni e z punk tem 3. powy żej, a
  także różn ice powsta łe z jego przel i cze nia według, ogłoszonego dla danej wa luty pr zez Narodowy 8ank Polski,
  kursu
  średniego na dzień bil ansowy,
  b) róż nice kursowe powstał e z pr zeliczen ia na wa lutę polską wyniku finansowego netto, obliczonego zgodn ie
  z pu nktem 2. powyżej, a także różn ice powsta łe z jego przeliczenia według, ogłoszonego dla danej waluty przez
  Narodowy Bank
  Polski, kursu średniego na dzień bilansowy.
  Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
  Skonsolidowa ny rachunek przep ływów pien iężnych został sporządzony wed ług metody pośredniej na podstawie
  skonso
  lidowanego bil ansu i sko n solidowanego rachunku zysków i strat oraz dodatkowych objaśnień i informacji.
  Zestawienie zm ian w skonsolidowanym kapitale własnym
  Zestawienie zm ian w sko n solidowanym kap ita le własnym został sporządzony na podstawie skonsolidowanego bilansu,
  zestaw ień zm ia n w kap itałach własnych oraz dodatkowych objaśnień i in form acji.
  Wartości niemater ialne i prawne
  W pozyc ji tej zosta ły ujęte nabyte przez spółki należące do Grupy Kapitałowej, za liczane do aktywów trwałych, prawa
  majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przew idywanym okresie ekonomicznej użylc iczności dłu żsLym
  ni ż rok, przeznaczo ne do używan ia na potrzeby Grupy Kap itałowej.
  Wa rtości nie m ater ia lne i p raw ne wycen io no według cen nabyc ia lub kosztów wytworzenia, pomnie jszonyc h o odpisy
  u morze niowe.
  Stawk i amortyzacyjne ustalone
  zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użytecznośc i wartośc i niematerialnych
  i prawnyc h. Odzwierc iedlają faktyczny okres i ch użytkowan ia. W Spó łce stosowane są stawki od 2 do 10 lat. Wartości
  n iematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 1.000,00 zł odpisywane są jednorazowo w koszty.
  Dla celów podatkowych Spółka stosuje stawkę 50% dla wartośc i niemater ia lnych i prawnych o wartości wyżs zej niż 3.500,00
  zł. Wartośc i niematerialne i prawne o wartośc i jednostkowej do 3.500,00 zł dla celów podatkowych odpisywane są
  jednorazowo w koszty.
  Wartośc i niematerial ne i prawne amortyzuje się metodą liniową.
  Rozpoczęcie amortyzacj i następuje poc ząwszy od następnego miesiąca po przyjęciu wartości niemateria lnych
  i prawnyc h do używania .
  Środki trwałe
  W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nim i, o pr zew idywanym okresie ekon om icznej użyteczności
  dłuższym niż rok, komp letne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.
  Wartość początkowa środków trwałych pod l ega podwyższ eniu o wartość nakładów poni esionych na ic h uleps zen ie
  (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję).


  Grupa Kapitałowa Cyfrowe Centrum Serw isowe 5.A.
  Skonso lidowane sprawozdan ie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
  Wa rtość początkowa środków trwa łych pomniejszona została o odpisy umor zeniow e. Stawki amorty zacyjne usta lon e
  zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałyc h i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych.
  W Grupie Kapita łowej stosowane są następujące stawki amortyzacyjne:
  Budynk i (in westyc je w obce
  środki trwałe)
  Urządzenia tech niczne
  Środk i transportu
  Pozostałe środki trwale
  - 10 lat
  - od 4 do 10 lat
  - od 3 do 5 l
  at
  -od 1 do 5 l at
  Dla poszczególnych środków trwałych ustalono indywidualn ie stawki amortyzacyjne bilansowe oparte
  na ekonomicznym okresie życ ia środka trwałego. Środki trwałe o wartośc i jednostkowej do 1.000,00 zł odp isywane S,J
  j ednorazowo w koszty.
  D la
  celów podatkowych, dla środków trwa łych o wartości powyżej 3.500,00 zł Spółka stosuje stawki amortyzacyjne zgodne z
  załączn ikiem nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środk i trwale o wartośc i jednostkowej do 3.500,00
  zł dla celów podatkowyc h odp isywane są jednorazowo w koszty.
  Środk i trwa le amortyzu je się metodą liniową .
  Rozpoczęcie amortyzac ji następuje w mies iącu następnym po przy jęciu środka trwałego do używania.
  Leasing
  Leasi n g jest klasyf ikowany jako leasi ng finansowy, gdy waru nki u mowy prze noszą zasad ni czo cale potenc ja l ne korzyści oraz
  ryzyko
  wy nikające z posiadan ia tytułu własnośc i s kładn ika aktywów na korzysta jącego. Aktywa użytkowane na podstaw ie
  u m
  owy leas in gu są tra k towa n e jak aktywa spó łek należącyc h do Grupy Kap itałowej i są wyce n iane wg ich wartości godziwej
  w momenc ie
  rozpoczęcia umowy, nie wyższej jednak niż wartość bieżąca mini malnyc h op iat l eas ingowych. Opiaty
  l easingowe
  są rozdz ie lane pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania z tytułu leasingu tak, by efektywna
  sto pa odsetek od
  pozostającego zobow iązania była wielkością stalą. Koszty finansowe są ujmowane bezpośredn io w cic;iar
  rachunku zysków i strat.
  Środki trwa le użytkowa ne na podstawie umowy leasingu są amortyzowane zgo dnie
  z zasadami amortyzacj i
  aktywów trwałych będącyc h własnością spó łek należących do Grupy Kapitałowej przez okr es
  trwania leasingu.
  Aktywa finansowe
  Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkac h są wyceniane zgodn ie z zasadami okreś lonym i
  w art. 28 i art. 35 ustawy o rachunkowości . Akcje nabyte w celu ich odsprzedaży w krótkim terminie (przeznaczone do
  obrot u) są klasyfikowa ne jako instr umenty finansowe wyceniane w wa rtośc i godziwej przez wynik finansowy.
  Zapasy
  Mate riały i towary na dzień bilansowy wycenia się wed ług rzeczywistych cen zakup u, ni e wyższyc h n iż ich cena sprzedaży
  netto.
  Na leżności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
  Na leżnośc i z tytułu dostaw i usług, których termin zapadalności wynosi zazwycza j od 30 do 90 dni, są ujmowane
  i wykazywane wg kwot pierwotn ie zafakturowanych, z uw zględnieniem odpisu aktualizując ego na nieściągaln e nal eżności.
  Odpis akt ualizujący na należnośc i wątp liwe oszacowywany jest wtedy, gdy ściągn ięcie peł nej kwoty nale żnośc i przestało byc:
  prawdopodobne .
  Na leżnośc i z tyt ułu dostaw i usług objęte umową fakto ringu pełnego (bez regresu), kiedy wraz z cesją wierzyte lności
  na faktora przechodzi ryzyko niewypłacalności dłużnika są prezentowane po pomniejszen iu o kwoty otrzymane od faktora.


  Grupa Kapitałowa Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
  Skonsol idowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudn ia 2017 r.
  Środki pien iężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
  Środk i pieniężne wykaza ne w bilansie obe jmu ją środk i pieniężne w banku i w kasie. Wyceniane są wg wartości nominaln ej.
  Środki pieniężne w wa lutach obcych są wyceniane po średn im kursie NBP, ustalonym na ten dzień dla danej waluty.
  Różnice kursowe
  1. Wy rażone w wa lutac h obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzi eń ich pr zeprowad zenia
  odpowiednio po kursie:
  a) Faktyczn ie zastosowanym w tym dniu, wyn ikającym z c harakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupn a wa lut
  oraz
  zapłaty n ależ ności lub zobow iązań;
  b) Średn im ogłoszonym dla dan ej wa lu ty prze z Narodowy Bank Polski z dnia pop rzedzającego ten dzień -
  w p rzypadku
  zapłaty należności lu b zobow iązań, jeżel i nie jest zasadn e zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt.
  la), a tak że w przypadku pozostałych operac ji.
  2. Na dzień bilansowy składniki aktywów i pasywów wyrażone w wa lutach obcych wycenione zosta ły po kurs ie średnim
  ustalonym dla dan ej wa luty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień przy czym:
  do przeliczenia danych bilansowych
  wed ług stanu na 31.12.2016r . zastosowano następujące kursy:
  1
  EURO 4,4240 PLN
  1 U SD 4,1793 PLN
  wy nik ające z tabeli kursów wa lut NBP Nr 252/A/ N BP/2016 z dn ia 30 .12.2016 r.
  - do przeliczenia danych bilansowych wed ług stanu na 31.12.2017r. zastosowano następujące kursy:
  1
  EURO 4,1709 PLN
  1 U SD 3,4813 PLN
  wy nikające z tabe li kursów wa lut N131' Nr 251/A/NBP/2017 z dnia 29.12.2017 r.
  Różnice kursowe, powstałe na dzień wyceny oraz przy zapłacie nale żności i zobow iązań w walutach obcych, z alic za się
  odpow ied nio do przychodów lub kosztów finansowych. W u zasa dni onych przypadkach różn ice kursowe zalic za się do ceny
  nabycia lub kosztu
  wytworzenia środków trwałych, środków trwałyc h w budow ie lub wartości niemat erialnych
  i
  prawny ch.
  Rezerwy
  Rezerwy są to zobow iązania, których term in wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzy się je na pewne lub
  prawdopodobne przyszłe zobowiąza nia w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kos ztów finansowych , strat
  nadzwyczajnych,
  zależn ie od oko liczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. Rezerwy na św iadc zenia emerytalne
  i podobne wycenia
  się w wysokośc i oszacowanej przez aktuariusza metodam i statystycznymi.
  Zobowiązania warunkowe - pozabilansowe
  Za zobow iązania warunkowe spó łki Grupy Kapitałowe j uznają potenc jaln y przyszły obowiązek wykona nia św iadczeń,
  których powstanie jest uzależn ione od zaistnienia okreś lonych zdar zeń.
  Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne
  Rozl iczenia międzyokresowe czynne obejmu ją rozl iczen ia krótkoterminowe, które dotyc zą przysz łych okrc~sów
  sprawozdawczych i trwają nie dłu żej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.
  Odpisy czynnych
  roz liczeń międzyokr esowych kosz tów następują stosownie do upływu czasu.
  Za bierne rozliczen ia międzyokresowe kosztów spółki Grupy Kapitałowe j uznają prawdopodobne zobowią zania
  przypadające na bieżący okres sprawo zdawc zy, w tym z tytułu niewykor z ystanych urlopów pracowni czy ch.

  Grupa Kap itałow a Cyfrowe Centrum Serwi sowe S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 201 7 r. do 31 grudnia 201 7 r.
  Koszty
  Ponoszone koszty są ewidencjonowane w rachunku wyników w celu odnie sienia do prz ychodów w okr e sie, którego o ne'
  dotyczą.
  Wynik finansow y
  Na wynik finansowy n etto składają się:
  1. wynik działa lności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (pośr e dnio zwią zanych
  z działalnością operacyjną jednostki),
  2. wy nik operacji finansowyc h,
  3. obow iązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego , którego podatnikiem je st jednostka ,
  i
  płatności z nim zwią zanych, na pods tawie odr ębnych przep isów.
  4. zyski/straty mnie jszośc i w spółkac h za leżnych w któryc h jednostka jest większośc iowym udziałowcem.
  Wpływający na wyn ik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawo zdawc zy dotyc zy obcią żeń z ty tułu po datku
  dochodowego od osób prawnych oraz podatku odroczonego . Podatek odroczony w rachunku zysków i strat stanowi
  różnicę
  pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytu łu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawo zdawc zego.
  I
  Robert Frą - w iceprezes zarządu
  Aleksandra Kunka -wiceprezes zarządu
  Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
  Joanna Szc zepaniak -
  Główna Księgowa
  Piaseczno, 20 marca 2018 r.
  10


  Grupa Kapitałowa Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
  Skonso lidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 styczn ia 2017 r. do 31 grudni a 2017 r.
  Skonsolidowany bilans
  Aktywa
  A. Aktywa trwale
  I. Wa rtośc i niematerialne i prawne
  l.Koszty zakończonych prac rozwojowyc h
  2.Wa rto ść firmy
  3.lnne wartośc i niem ater ial ne i prawne
  4.Za liczki na wartośc i niematerialne i prawn e
  l
  i. Wartość firmy jedno ste k podpor ząd ko wanych
  Ili .Rzeczowe a ktywa trwałe
  l.Środki trwałe
  a) grunt y
  b) budynki, lokal e i obiekty inżynierii lądowej i wod n ej
  c) urządzenia techniczne i mas zyny
  d)
  środki transportu
  e) inne środki trwał e
  IV.Na leżnośc i dłu g oterminow e
  V. Inwestyc je dłu gote rmino we
  VI.Długoterminowe rozlic zeni a międ zyokresowe
  !.A kty wa z tytułu odro czonego podatku dochodowego
  2.lnn e rozliczenia miqdzyok resowe
  B. Aktywa obrotowe
  I. Zapasy
  1. Mater iały
  2.Półprodukt y i produ kty w toku
  3. Produkty g otow e
  4.Towary
  5 .
  Zaliczki n a dostawy
  li. Należności krót ko t ermi nowe
  !.Należności od je dno stek powiązanych 2.Należności od pozostałych jednostek, w których je dno stka posiada zaan gażowa nie w kapital e
  3.N a leżności od pozo stałych je dno stek
  a) z tytułu dostaw i usług
  b) z tytułu podatków, dota cji , cel, ubezpiecze ń spo i.
  c) inne
  Ili.In westyc je
  krótkoterminowe
  !.Krótkoterminowe akt ywa finan sowe
  a) w je dno stka ch w je dno stka ch zależnych i wspó łzależnych
  b ) w je dno s tkach stowa rzyszo n ych
  c) w pozostałyc h jednostkach
  d) środki pieniqżne i inn e aktywa pieniężn e
  -środk i pieniężne w kasie i na rachunkach
  - inn e
  środki pienię żne
  IV.K rótkote rmino we rozliczenia międzyokresowe
  C. Nal e żne wpłaty na kapitał (fundusz podstawowy)
  D. Udziały (akcje ) własne
  Aktywa razem
  ~ ~ZES
  /ż!J: --ł!~W Zygmunt
  Nota
  1
  2
  3
  4
  2016
  wg stanu na dzień 31.12.2016
  6 164 876,43
  2 979 71'1,38
  2
  979 7 14,38
  2 455 214,03
  2
  455 214,03
  377 771,5 '.i
  962 195,79
  974 918,10
  140 328,59
  729 948,01
  729 948,01
  28 735 709,22
  5 196 '136 ,33
  2
  696 388, 07
  2
  500 048,25
  12 366 675,54
  12 366 675,54
  9 360 992,90
  3 003 680,64
  2 002,00
  11 065 199,90
  11 065 199,90
  1417,74
  11 063 782,16
  11 063 782,16
  107 397,46
  34 900 585,65
  2017
  wg stanu na dzień 31.12.2017
  8 575 975,36
  '., 7 88 136,'1')
  5
  788 136,'19
  1893119,52
  1 893 119,'.,2
  315
  399,07
  6',2 ' /08,39
  797 864,27
  127 147,8'1
  89'1
  719,35
  89'1 719,35
  1 9 027 663,39
  5 777 133,59
  2
  8S8 820,64
  2 359 906,54
  58 40 6,41
  7
  091 370,'10
  7
  091 370,'1 0
  5
  035 578,19
  2 050 774,53
  5 017,68
  6 487 268,23
  6
  487 268,23
  6 '187 268,23
  6
  487 268,23
  171 891,17
  27 603 638,75


  Grupa Kap itało wa Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
  Skonso lidowane sprawozdan ie finansow e za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudn ia 2017 r.
  Skonsolidowany bilans
  Pasywa
  A. Kapitał (fun dusz ) własny
  I. Kap itał (fun dusz) pod stawowy
  li. Kapitał (fundu sz) zapasowy
  -nadwy żka wartości sprzedaży (warto ści emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
  Ili.
  Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
  IV. Pozostałe kap itały (fundusze) rezerwowe
  V. Różnice kursowe z przeliczenia
  V
  I. Zysk (strata) z lat ubie głyc h
  VII. Zysk (strata) netto roku obrotowego
  V III.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielko ść ujemna)
  B. Kapitały mniejszości
  C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
  O. Zobowiązania i re zerwy na zobowiązania
  I. Rezerwy na zobow iązania
  !.Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodow ego
  2.Rezerwa
  na świadczenia emerytalne i podobne
  -długoterminowe
  -krótkoterminowe
  3.Pozos tałe reze rwy
  li. Zobow iązania długot erminowe
  !.Zobowiązania wobec jednostek powią zanych
  2.Zobowiązania wobec pozo stałyc h jednos tek, w których je dnostka
  posiada zaangażowanie w kapitale
  3.Zobow iązania wobec pozostałych jed nos tek
  a) kredyty i pożyc zki
  b) z tytuł u emisji dłu żnyc h papierów wartościowych
  c) inne zobowiązan ia finansowe
  Ili. Zobow iązan ia krótkot erminowe
  !.Zobowiązania wobec jednost e k powiązanyc h
  2.Zobow iązania wobec pozo stałyc h jednostek, w których jednostka
  posiada zaa nga żowa nie w kapitale
  3.Zobow iązania wobec pozostałych jednostek
  a) kredyty i pożyczki
  b) z tytułu em isji dłużnych pap i erów wartościowych
  c) inne zobow iązania finan sowe
  d) z tytułu dostaw i usług
  e) zaliczki otrzymane na dostawy
  f) zobow iązan ia weks l owe
  g) z tytułu podatków , ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
  h) z tytułu wynagrodzeń
  i) inne
  4 .Fundusze specjalne
  I
  V. Rozliczenia międzyokresowe
  l.lnne rozlicz eni e międzyokresowe
  Pasywa razem
  p
  Nota
  5
  5
  6
  7
  7 8
  4
  2016
  wg stanu na dzień 31.12.2016
  11 500 781,91
  1589 100,00
  10 703 391,30
  4 945 100,00
  -
  -
  233 016,87
  - 2 8tl8 865,80
  1824139,5'1
  -
  23 399 803, 74
  313 785,34
  186 314,34
  127 471,00
  127 471,00
  -
  -
  1 061156,52
  -
  -
  1061156,52
  688 000,00
  -
  373 156,52
  21 300 068,69
  -
  -
  21 283 836,35
  456 000,00
  -
  325 910,48
  17 936 637,36
  -
  1 555 589,10
  1 009 449,41
  250,00
  16 232,3'1
  72'1 793,19
  724 793,19
  34 900 585,65
  2017
  wg stanu na dzień 31.12.2017
  12 089 132,44
  l 589 J00,00
  10 112 801,98
  4 945 100,00
  -
  -
  375 08tl,22
  - 2 817 786,9
  '1
  2 829 933, 18
  -
  -
  15 514 506,31
  312 545,08
  200 140,64
  112 40'1,tltl
  100 323,77
  1 2 080,67
  -
  490 912,42
  -
  -
  490 912,t\ 2
  232
  000 ,0 0
  258 912,'17
  13 '.j26 197, 76
  -
  -
  13 509 282,27
  4 582 902,0 7
  -
  243 454,21
  6 249 735,51
  -
  1 296 812,'12
  1134 043,93
  2 334,10
  16 915,49
  1184 851,05
  118'1 851,05
  27 603 638, 75
  Frączek Alek 8J?J: ~ ~u ~ 12
  rezes Zarząduwce ~rlz~ ądu


  Grupa Kap itałowa Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
  Skonso lidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudn ia 2017 r.
  Skonsolidowany rachunek zysków i strat Nota
  A. Przychody n etto ze sprzedaży i zrówn ane z nim i, w tym : 11
  - od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsol idacj i pełnej
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
  li. Zmiana stanu produktów
  Ili. Koszt wytworzen ia produktów na własne potrzeby j ednostki
  I
  V. Przychody netto ze sprzedaży towarów i mater ia/ów
  B. Koszty działalności operacyjnej
  I. Amo rty zacja
  li .
  Zużyc ie materia/ów i energii
  I li.
  Usługi obce
  IV. Podatki i opiaty, w tym :
  - podatek akcyzowy
  V. Wynagrodze nia
  V I. Ub ezp ieczen ia
  społeczne i inne św iadczenia, w tym :
  - emeryta lne
  VII.
  Pozostałe kos zty rodza j owe
  VIII. Wartość sprzedan ych tow arów i m ater ia/ów
  C . Zysk (strata) ze sprzedaży (A-8)
  D. Pozostałe przychody operacyjne
  I .
  Zysk ze zbyc ia n iefinansowych aktywów trwałych
  li . Dotacje
  Ili. Aktual izacja
  wartośc i aktywów niefinansowych
  I
  V. Inn e przychody operacyjne
  E. Pozostałe koszty operacyjne
  I . Strata
  ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
  li. Aktua lizac j a wartości aktywów niefinansowyc h
  I l
  i. Inne koszty operacyjne
  F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej {C+D-E)
  G. Przychody finansowe
  I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
  a) od jednostek powiązanych
  b) od jednostek pozostałych
  li. Odsetki, w tym:
  -od jednostek powiązanych
  Ili . Zysk z tytułu rozc hodu aktywów fin ansowyc h
  IV. Aktual izacja
  wartości aktywów finansowych
  V. Inn e
  H . Koszty fi
  na nsowe
  I. Odsetki, w tym:
  -dla jednostek powią zanyc h
  li. Strata z tytu łu rozchodu aktywów finansowych
  Ili. Akt u
  alizacja wartośc i aktywów finansowych
  I
  V. I nne
  I. Zysk ( strata) na sprzedaży całośc i lub częśc i udziałów jednostek
  pod po rząd ko wa nych
  J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/ -1)
  K. Odpis wartośc i firmy
  L. Odpis ujemnej wartości firmy
  M. Zys k (strata) z udziałów w jednos tkach podporządkowanych
  wycenianych metodą praw własności
  N. Zysk (strata) brutto (J-K-L+/-M)
  O. Podatek dochodowy 12
  P. Pozostałe obow iązkowe zmnie js zen ia zysk u (zw iększenia straty)
  R. Zysk i (straty) mniejszości
  S. Zysk (strata) netto (N-0-P+/-R)
  EZE S
  acie . Zygmul'/icep
  (
  2016
  172 546 661,46
  59
  932 011,96
  112 614 649,50
  168 938 007,17
  953 774,07
  25
  757 248,92
  19
  998 499,77
  338 130,31
  15
  452 575,30
  2 746 842,00
  1 235 255,58
  399 584,80
  103 291 352,00
  3 608 654,29
  152 434,16
  44 484,00
  107 950,16
  328 863, 75
  254 296,02
  74 567,73
  3 432 224 ,71
  7 432,01
  4 871,06
  2 560,95
  1113 141, 70
  228
  836,88
  884 304,82
  2 326 515,02
  2 326 515,02
  502 375,48
  1824 139,54
  2017
  169 737 112,80
  55 295 205,19
  114 441 907,61
  165
  858 505,18
  949 032,24
  23
  877 358,88
  20 076 10'.,,JO
  '.,56 939,
  11
  15 804 038,92
  3 029 507,68
  1 296 872,88
  440 970,96
  101124 552,29
  3 878 607,62
  297 981,13
  27 506,82
  270
  474,3]
  914 379,48
  880 755,56
  33 623,92
  3 262 209,27
  493 202,07
  396 199,49
  97 002,58
  397 467,58
  356 982,43
  40 485,15
  3 357 943,76
  3 357 943,76
  528 010,58
  2 829 933,18
  13


  Grupa Kapitałowa Cyfrowe Centrum Serwisowe 5. A.
  Skonsolidow ane sprawo zd ani e fin ansowe za rok obrotowy od 1 styczn ia 2017 r. do 31 grudnia 201 7 r.
  Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 2016
  2017
  I. Kapitał (fundusz) własny na począt ek okresu (BO) 10 951 563,64 11 500 781,91
  I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów 10 951 563,64 11 500 781,91
  1. Kapitał (fundu sz) pods t awowy na początek okres u 1589100,00 1589 100,00
  1.1. Zm iany kapitał u (funduszu) podstawowego -
  1.2. Kap itał (fundusz) podstawowy na koni ec okresu 1589100,0 0
  1 589 J00 ,00
  2. Kapitał (fundu sz) zapasowy na początek okr esu 10 523 4]2,61 JO 703 391,30
  2.1. Z miany kapitału (fundu szu) zapa sowego 179 978,6 9 '.,90 ',8'),32
  a) zwiększen ia (z tytułu) 179 978,69 45 050,6 8
  -podziału zysk u 179 978,69 45 050,68
  b) zmni ej sze ni a (z tytułu) - -635 640,00
  -wypłaty dywid endy - 635 640,00
  2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 10 703 391,30 10 112 801,98
  3. Kapitał (fundu sz) z aktuali zac ji wyceny na poc zątek okres u
  3.1. Zmian y kapitału (fundu szu) z aktuali zacji wyce ny -
  3.2. Kap itał (fundu szu) z aktuali zac ji wyce ny na koniec okresu - -
  4. Pozo stałe kapit ały (fundu sze ) reze rwowe na początek okresu -
  4.1. Zmian y pozostałych kapit ałó w (funduszy) r eze rwowyc h - -
  4.2. Pozo stałe kapitały (fundu sze ) reze rwow e na koniec okresu -
  5. Różnice kursowe z przeliczenia 233 016 ,87
  375 0811, 22
  6. Zys k (s trata) z lat ubie głych na poc ząte k okr esu -1 397 607,12
  -1 0211 726,26
  6.1. Zysk z lat ubiegłyc h na poc zątek okresu 1833 318,61 1824 139,511
  6.2 . Zys k z l at ubi egłych na poc zątek okr esu, po korektach 1833 318,6 1 1824139,54
  a) zwiększe nia zysku (z tytułu) -
  b) z mni ej sze nia zysk u (z tytułu) - 1 451 258,69
  -1 793 060,68
  -wypłaty dywid endy - 1 271 28 0,00 -1 748 010,00
  -prze niesienia na kapitał zapasowy -179 978,69 - 45 050,68
  6.3 . Zys k z lat ubiegłych na koni ec okresu 382 059,92 31 078,86
  6.4. Strata z lat ubi egłych na początek okresu -3 230 925, 73 -2 848 865,80
  6.5. Strata z la t ubiegłych na początek okr esu , po korektach -3 230 925, 73 -2 8118 865,80
  a) zmniejsze nia s traty (z tytułu) 382 059,92 -
  -zysk z lat ubi egłych na koniec okresu 382 059,92 -
  6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -2 848 865,8 0 -2 848 865,80
  6.7. Zys k (strata) z l at ubiegłych na kon i ec okresu -2 8118 865,80 2 817 786 ,911
  7. Wy nik netto 1824139,54 2 829 933,18
  a) zysk netto 1824139,54 2 829 933,18
  li. Kapitał (fundusz) własny na koniec okr esu (BZ) 11 500 781,91 12 089 132,44
  Ili. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego pod ziału zysku 9 752 771,91 10 658 942,44
  14


  Grupa Kapitałowa Cyfrowe Centrum Serwisowe 5.A.
  Skonsolidowane sprawozda nie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
  Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych 2016 2017
  A. Przepływ y środków pieniężnych z działalności operacyjne j
  I. Zysk (str ata ) n etto 1824139 ,54 2 829 933,18 li. Korekty razem 767 357 ,07 -5 654 185,14 1. Zyski (straty) mniejszości
  2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności
  3. Amortyzacja 953 774,07
  949 032,24 4. Odpisy wartości firmy
  5. Odp i sy ujemnej wartośc i firmy
  6. Zyski (straty) z tytułu ró,nic kursowych 1 417,74 11 /81,10 7. Odsetki i ud,ialy w zyskach (dywidendy) ns 334,10 /8 68',, 19 8. Zysk (strata) z działalnośc i inwestycy jnej -48 060,05 -71 506,82 9. Zmiana stanu rezerw 33 746,99
  -1 240,26
  10. Zmiana stanu zapasów 140 041,10
  -80 697,7 / 11. Zmiana stanu należności 310 086,54
  5 275 30',,14
  12.
  Z miana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów - 758 633,52 -12 234 438,40 13.
  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -81 840,64
  230 797,8 1 14. Inne korekty (różnice kursowe z pr zcliC7enia) -5 673,78
  144 lOOid Ili. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (l+/-11) 2 591496,61 -2 824 251,96 B. Przepływy środków pieniężnych z działa lności inw estycyj ne j
  I. Wpływy 44 484 ,00 57 398,37 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 44 484 ,00 ',/ 398,3/ 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartośc i niematerialne i prawne
  3. Z aktywów finansowych
  4. Inne wpływy in westycyjne
  li. Wydatki 1 965 680,49 2 644 232,00 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych ora, rzeczowych aktywów trwałych 1965 680,49
  2 644 1.3) ,00 2. Inwest ycje w nieruchomości oraz wartości n iematerialne i prawne
  3. Na aktywa finansowe - 4. Dywidendy i inne udz iały w Lyskach wypłacone udliałowcom (akcjonarius,am) mniejszościowym
  5. Inn e wydatk i inwestycyjne
  Ili.
  Przepływy pieniężn e netto z działalności inw estycy jnej (1-11) - 1 921196,49 -2 586 833,63 C. Przepływy środków pieniężnych z działa lności finansowej
  I. Wpływy 1300 700,00 4 088 902,07 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
  2. Kredyty i pożyc zki 1 300 700,00
  4 088 907,0/ 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
  4. Inne wpływy finansowe
  li.
  Wydatki 2 379 338,40 3 243 966,45 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli l 271 780,00 7 383 61,0,00 3. Inne niż wypłaty na rzecz właśc icieli wydatki z tyt. podziału zysku
  4. Spłaty kredytów i pożyczek 456 000,00
  418 000,00 5. Wyk up dłużnych papierów wartościowyc h
  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
  7. Płatności zobowiąlań z tytułu umów lcasineu finansowego 476 724,30
  363 631,76 8. Odsetki 225 334, lO 78685,19 9. Inne wydatki finansowe
  Ili.
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1-11) - 1 078 638,40 844 935,62
  D. Przepływy pieniężne netto, raze m (A.lll+/-B.lll+/ -C.111) -408 338,29 -4 566 149,97
  E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym: -408 338,29 -4 576 513,93
  -zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -810 ,22 10 363,96
  F. Środk i pieniężne na początek okresu 11 472 120,45 11 063 782,16
  G. Środk i pieniężne na koniec okr esu (F+/ -D), w tym: 11 063 782,16 6 487 268,23
  -o ograniczonej możliwości dysponowania 767 361,03 9/9 9/4,79


  Grupa KapitaBowa Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
  DODATKOWE INFORMACJE I OBJAZNIENIA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
  FINANSOWEGO
  1. WARTOZCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
  Inne warto[ci Warto[ci
  Warto[ pocztkowa i umorzenie niematerialne i niematerialne i
  prawne prawne og?Bem
  Warto[ pocztkowa
  Na dzieD 1
  stycznia 2017 r. 3 843 481,43 3
  843 481,43
  Zwikszenia stanu 2 942 002,55 2 942 002,55
  Zmnie jszenia stanu 0,25 0,25
  Na dzieD 31
  grudnia 2017r. 6 785 483,73 6
  78 5 483, 73
  Umorzenie
  Na dzieD 1 stycznia 2017r. 863 767,05 863
  767,0'.i
  Amo rtyzacj a
  133 580,19 133 580,19
  Zm niejsze nia - -
  Na dzieD 31 grudnia 2017r.
  997 347,24 997 34 7,24
  Warto[ bilansowa netto na dzieD 31 grudnia 2017r.
  5 788 136,49 5
  788 136,49 --
  2. RZECZOWE AKTYWA TRWAAE
  Urzdzenia Zrodki Zrodki
  Warto[ pocztkowa i umorzenie Budynki Inne trwaBe techniczne transportu og?Bem
  Warto[ pocztkowa
  Na dzieD 1
  stycznia 2017r. 751 215, 74 3 665 908,29 1477 352,26 311609,00 6 206 085,29
  Zwikszenia stanu
  13 659,75 83 645,08 164
  897,99 21 046,27 283 249,09
  Zmn ie jszenia stanu
  - - 131 223,00 - 131223,00
  Reklasyfikacje - - - - -
  Na dzieD 31 grudnia 2017r . 764 875,49 3 749 553,37 1 511 027,25 332 655,27 6
  358 111,38
  Umorzenie
  Na dzieD 1 stycznia 2017r. 373 444,19 2 703 712,50 502
  434,16 171 280,41 3
  750 871,26
  Amortyzacja 76 032,28 393
  132,48 312 060,27 34
  227,02 81'.i 452,0'.i
  Zmniejszenia
  - - 101 331,45 - 101 331,45
  Re klasyfikacje - - -- -
  Na dzieD 31
  grudnia 2017r. 449 476,47 3 096 844,98 713
  162,98 205
  507,43 4 464 991,86
  Warto[ bilansowa netto
  315 399,02 652 708,39 797 864,27 127
  147,84 1893 119,52
  na dzieD 31 grudnia 2017r. -
  7 -------
  vr ~ 16 #-


  Grupa Kapitałowa Cyfrowe Centrum Serwisow e S.A.
  Sko nsolidowan e sprawoz d anie finan sowe za rok obrotowy od 1 styczn ia 2017 r. do 31 grudni a 2017 r. ----- -- ---------------------------- -- --- - - ---
  Nie występują zobowiązan ia wobec budżetu państwa lub gmi ny z tytułu uzyskan ia p rawa własności budynków i budowli .
  Na dzień 31 grudnia 2017 j ednostka dom inuj ąca jest w trakcie realizacj i 11 umów leas ingowych na samochody o łącznej
  wa rto ści początkowej netto przedm i otów leas ingu 974 918,10 złote . Do zapłaty pozostało wraz z odsetkami 527 004,20
  złotyc h. Wartość bilansowa zobowiązań z tytu łu leasingu na dzień 31.12.2017 r. wynosi 502 366,63 złotych. Term in zapłaty
  ostatniej raty z jednej umowy przypada w roku 2018, czterech umów w roku 2019, pięciu umów w roku 20 20 , a powstały c h
  w rok u 2021. Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości w księgach finansowych jednostki dominują cej umowy t.e
  ujęto jako leas ing finansowy.
  W roku 2017 jednostka
  dominująca podpisała 2 um owy leas ingu operacy jnego na samochody o łącznej wartości 283 476,42
  złoty ch, w roku 2017 zostały spłacone raty na ogó lną wa rtość 15 808,20 złotyc h. Na dzień 31.12.2017 zobow iązani e
  wynikające z um ów, a pozostałe do spłaty to 267 668,22 złotych .
  3. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
  wg sta nu na dzień 31.12.2016 wg stanu na dzień 31.12.2017
  Należnośc i od pozosta łych jed nost ek
  - z tyt. dostaw i
  usług 9 360 992,90 5 035 578,19
  - z
  tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń spa ł. 3 003 680,64 2
  050 774,53
  - inn e
  2 002,00 5
  017,Ei8
  Razem 12
  366 675,54 7
  091 370,40 --
  W pozycji
  nal eżności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznyc h wg sta nu na dzień 31 grud nia 2017 roku
  zaw ie
  ra s ię kwota należności z tytułu zwrot u nadwy żki podatku VAT naliczonego nad należnym w spółce zależnej objęte j
  konsolidac ją Fresh Mobile Concepts sp. z o.o. w kwocie 1 881 869 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt jeden tys ięcy
  osiemset sześćdz iesiąt dziewięć) złotych. Kwota ta dotyczy zwrotu nadwyżk i podatku VAT naliczonego nad należnym La
  październik, listop ad i grudzień 2017 roku. Na dzień spo rządzen ia sprawozdan ia finansowego cała kwota została zwrócona
  przez
  Urząd Skarbowy.
  Należy zwróc ić uwagę na fakt, że spółce zależne j Fres h Mobile Concepts Sp. z o.o. prowadzone były w latach 2013-201 7
  przez Dyrektora
  Urzędu Kontroli Skarbowe j w Warszaw ie postępowania kontrolne w zakres ie deklarowanych podstaw
  opodatkowania oraz
  praw idłowo ści obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług, d otyczące zasa dnośc i
  wnioskowanego zwrot u nadwyżki podatku VAT n aliczonego nad należnym za okr es marzec - lipiec 2013 roku, z którymi
  zw iąza n e były przed łużenia zwrotu nadwyżki podatku VAT. Na dzień 31 grudni a 2016 r. łączna kwota wstr z ymanego z wrotu
  podatku VAT wynosiła 2 262 563 (dwa miliony dwieście sześćdz iesiąt dwa tys iące pięćset sześćdz iesiąt trzy) złote.
  W roku 2017 wszystkie postępowania kontrolne (w przeszłości prowadzone przez Dyrekto ra Urzędu Kontrol i Skarbowej w
  Warszaw i e) zostały zakończone wydaniem przez Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno -Skarbowego w Wars zawie
  wyników kontroli (dalej zwanych "Wynikam i Kontro li"). Z treści Wyników Kontroli wynika, że Naczelnik nie zakwestionował
  spó łce zależnej prawa do odlic zenia naliczonego podatku VAT i uznał rozliczenie spółk i zale żnej z tytu łu podatku od
  towarów i usług za prawidłowe.


  Grupa Kapitałowa Cyfrowe Centrum Serwisowe S. A.
  Skonsolidowane s prawozdanie fin ansowe za rok ob rotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudn ia 2017 r.
  W następ stwie Wyników Kontro li Urząd Skarbowy w Pias ecznie zwróc ił spółce zależnej kwot ę wstr zyman ego z wrotu
  podatku VAT w wysokośc i 2 262 563 (dwa miliony dwieście sześćdzies iąt dwa tysiące pięćset sześćdz iesiąt trzy) złote wra1 z
  odsetkami
  w łącznej wyso kośc i 394 879 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdzies iąt dziew ięć) złotych.
  4. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
  4.1 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w aktywach
  -
  wg stanu na dzień 31.12.2016 wg stanu na dzień 31.12 .2017
  Roz liczenie międzyokresowe z tytułu ubezpieczeń 54 072,ltJ 93 736,01
  Roz liczenie międzyokresowe z tytułu subskrypcj i 2 604,59 / 726 ,'.jtJ
  Inne rozl iczenia międ zyo kresowe 50 720,73 70 tJ28,62
  Razem 107 397,46 171891,1 7
  4.2 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w pasywach
  wg stanu na dzień 31.12.2016 wg stanu na dzień 31.12.2017
  Rozliczenie międzyokresow e kosztów 697 793,1 0 723 885,19 niewykorzystanych urlopów pracowniczych
  Roz liczen ie międzyokresowe k oszt ów badania 27 000,00 22 000,00 sprawozdan ia finansowego
  Przychody przys złych okresów - 412 609,92
  Inn e roz l iczenia międzyokresowe kos z tów - 26 355,94
  Razem 724 793,10 1 184 851,05
  18


  Grupa Kapitałowa Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
  Skonsolidowa ne sprawozdan ie finansowe za rok obrotowy od 1 styczn ia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
  DANE O STRUKTURZE KAPITAŁU PODSTAWOWEGO I KAPITAŁU ZAPASOWEGO
  5.1 Kapitał podstawowy
  Struk t ura kapitału podstawowego jednostki dominującej przeds tawia się następująco:
  Wartość Wartość
  nominalna nominalna
  Akcjonariusz posiadanego
  Liczba akcji posiadanego Liczba akcji
  kapitału
  kapitału
  31.12.2016 31.12. 2017
  Jerzy Maciej Zygmunt
  901 284,20 9 012 842 901284,20 9 017 842
  -
  Aleksande r L esz 5 623,50 56 235 5 623,50 '.,Ei 231,
  Robert Frączek 174 500,00 1 745 ooo 174 500,00 1 745 ooo
  Aleksa nd ra Kunk a
  73 920,90 739 209
  73 920,90 739
  209
  J akub Zygmunt
  11 531,90 115 319
  11531,50 115 319
  - -- Fun dusz Inwestycyjny
  Value Fund Poland
  Activist Fundusz
  Inwestycyjny Zamknięty -
  zarządzany przez Copernicus Capital
  Brak danyc h Brak danych 80 344,40 803 444
  Towarzystwo Fundu
  szy Inwestycyjnych oraz
  E ryk Karski*
  -- Fundu sze in westycy jne zarządzane przez TFI
  PZU S.A. (PZU Fund usz Inwestycyjny Otwarty
  Paraso l owy i PZU Specjalistyczny Fundusz
  80 000,00 800 ooo Brak danych Brak danych
  Inwestycy jny Otwarty Globalnyc h
  Inwestycji)**
  Pozostal i
  342 239,50 3
  422 395
  341 895,10 3
  418 951
  Razem 1 589 100,00 15 891
  ooo 1589 100,00 15 891 ooo
  Wartość nominalna 1 akcji wynosi 0,10 zł. Wszystkie akcje są akc jam i zwyk łymi na okazicie l a, w form ie
  zde materializowanej.
  (Spółka nie emitowała akcji upr zyw ilejowanych) .
  *
  inform acja dotycząca ilośc i akcji i głosów posiadanych pr zez fundusz inwestycyjny Value Fund Poland Act i vist Fundusz
  Inwestycyjny
  Zamknięty -zarządza ny przez Copern icus Capita l Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych -i Pana Eryka
  Karskiego na
  dzień 31 grudnia 2017 roku wy nik a z treśc i zaw iadomien ia, które Spó łka otrzymała w dniu 22 lutego 2017 r.
  od Copernicus Capital Towarzystwo Fund uszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, natomiast nie zawiera
  inform acji otrzyma nej w dniu 15 stycznia 2018 r. o nabyciu 600 akcj i.
  **informacja dotycząca akcji i głosów posiadanych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI l'ZU S.A. na dzień 31
  grudnia 2016 roku wynika z treści zawiadomienia TFI PZU S.A. z dnia 3 grudnia 2013 r. Wedle informacji otrzymanej od
  TFI PZU S.A. z dnia 4 paźdz iernika 2017 r., fundusze inwestycyjne zarząd zane przez TFI PZU S.A., w wyniku rozliczenia w
  19


  :i
  i l i
  Grupa Kapitałowa Cyfrow e Ce ntrum Serwisow e S. A.
  Skonsolidow ane sprawo zdani e finan sowe za rok ob roto wy od 1 s tyc znia 2 017 r. do 31 g rudni a 201 7 r.
  dniu 3 paździ ernika 2017 r. zbycia czę ści akc ji Spó łki do ko nan ego w dniu 29 wrześ nia 20 17 r., osiągn ęły poz iom poniżej 5
  % a
  kcji Spółki.
  5.2 Kapitał zapasowy
  wg stanu na dzień wg stanu na dzień
  31.12.2016 31.12.2017
  Niepo dzi elon y zysk z la t ubi egłych 5 758 211, 30 5
  167 70 1,98
  Nadwy żka warto ści spr zedaży(wartośc i e mi syjn ej) nad wartością nomin alną 4 94 5 100 ,00 4 9
  45 100 ,00 akcji -
  Kapit ał z ap asowy
  10 70 3 391,30 1.0 l 12 801,98
  -
  6. REZERWY /ODPISY AKTUALIZUJĄCE
  '
  Saldo Zwiększenie Wykorzystanie Rozwiązanie Saldo
  otwarcia
  zamknięcia stanu rezerwy rezerwy 1.01.2017 31.12.2017
  Rezerw a z tytułu odroc zonego
  186 314, 34
  13 82 6,30 200 140,6'1
  podatku dochodowego - -
  Re zerwa na świadczenia 127 471,00
  em erytalne długot erminowa - 27 14 7,2 3 -100 323,77
  R
  ezerwa na świad czeni a
  em erytaln e krótkot erminowa - 12 080,6 7 - - 12 08 0,6 7
  - --
  Odpi s aktualizuj ący należności 290 094,68
  874 511,19 -
  254 727,98 9 09 877,89
  Odpi s
  aktu alizują cy zap asy
  213 537,6 0 81 851, 00 - 213 537, 60 81 851,00
  -
  Odpi sy aktualizujące wartość nal eżności i zap a sów zmni ejszają stoso w ne po zy cje aktywów.
  7. ANALIZA ZAPADALNOŚCI ZOBOWIĄZAŃ
  Do spłaty w Do spłaty w
  Do spłaty w Do spłaty w
  terminie terminie
  krótszym
  niż 1 okresie od 1
  okresie od 3 dłuższym niż 5 Ogółem
  rok do
  3 lat do 5 lat
  lat
  Kredyty i pożyczki 4 582 90 2,07
  232 000,00 - - 4 8 14 902, 07
  - Zobowią zania z tytułu dost aw
  6 249 735,5 4 - - 6 249 735,5'1
  i usług -
  Zobowią zania z tytułu wy nagrodzeń 113 4 04 3,93 - - - 1134 043,93
  Zobo wi ąza nia z tyt. leas in gu
  243 454,2 1 258 912,42 - - 502 366,63
  --· - Zobowi ązania z tytułu podatk ó w , 1296 812,42 - - - 1 296 812 ,'12 cel, ubezpieczeń społec zn ych --- -
  20


  Gru pa Kap itałowa Cyfrowe Cent rum Serw isowe S.A.
  Skonsolidowane spr awozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
  Inne zobow iązanie 2 334,10 - - - 2 33'1, 10
  -- -- -- - -
  Razem 13 509 282,27 490 912,42 - - ]'1 ooo 19'1,69
  -
  8
  . KREDYTY I POŻYCZKI
  Na mocy Umowy Wieloproduktowe j zawartej z I NG Bankiem Śląskim S.A., Bank postawił do dyspozyc ji jednostki
  dominu jącej odnaw ialny l imit kredytowy do kwoty 8.000 .000 złotych do wykorzystania w formie gwarancji bankowych
  udzie lanyc h
  przez Bank oraz kredytu obrotowego w złotych w rachunku bankowym . W roku 2017 j ednostka dominująca
  korzysta ła z kr edyt u obrotowego w rachunku bankowym, a saldo z tego tytu łu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiło
  4 088 902,07 (cztery milio ny osiemdziesiąt os iem tys ięcy dziew ięćset dwa i 07 /100) złote . Zabezp ieczen i em wierzyte lności z
  tyt ułu kredyt u są: zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych przy obowiązku utr zyman ia wartośc i ksic~gowej
  zapasów na poziom ie nie niższym niż 2.500.000 złotyc h, cesja praw z po lisy ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia
  zap asów towa rów hand l owyc h, prze l ew wierzyte lności przys ługujących jed nostce dominu jącej od ING Commercial Finance
  Polska S.A. pod warunk iem zaw iesza jącym oraz kaucja w wysokości mini mum 33% kwoty bieżącego wykorzystania li mitu w
  formie gwarancji bankowych. Ponadto, w Umowie Wieloprod uktowe j z ING Bank iem Śląskim S.A. jednostka dominująca
  zobow iązała się między i n nymi do utr zyman ia w okresie kredytowan ia wskaź nika zad łużenia oprocentowanego w relacji do
  EBITDA na poziomie n ie przekracza jącym 4,5 i nie niższym ni ż O, utrzyman ia wskaźn ika będącego i lorazem kapitałów
  własnych i sum y bila n sowe j na pozio mi e nie niższym niż 20% i uzysk iwa n ia zgody I NG Banku Śląsk iego S.A. na ud zielanie
  pożyczek podm iotom pow iązanym powyże j jednostkowej kwoty 100.000 EU R.
  W dniu 31 grudn ia 2013 roku jednostka dominująca zawarła umowę o korporacyjny kredyt zlotowy na finansowanie
  i n westyc
  ji w łącznej wysokości 1.600.000 zł (słown ie: jeden milion sześćset tysięcy złotych) na okres od dnia 1 stycznia 201'1
  roku do dnia 30 czerwca 2019 roku z ING Bank iem Śląskim S.A. Sal do z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi
  726
  OOO zł (s łownie: siedemset dwadzieśc ia sześć tys ięcy) złotych. Zabezpieczenie m wie rzyte lności z tytułu kredytu jest
  gwarancja udzielona przez
  Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie U mowy portfe lowej linii gwarancyjnej de minimis
  w kwocie 960.000 zł (słow nie: dziewięćset sześćdz iesiąt tys ięcy złotych) stanow iącej 60% przyznanej kwoty kredytu na okres
  kredytowan ia
  wyd łużony o 3 miesiące. Na mocy umowy o korporacyjny kredyt zlotowy na finansowanie inwestycji z ING
  Bankiem Śląskim S.A. jedno'stka dom inująca zobow iązała się, między in nymi, do wn iesien ia wkładu włas nego w wysokości
  20% inwestycj i netto tj . min imum 400.000 zł (słownie: czterysta tys ięcy złotych), do nie zac iągania bez uprzednie j pisemnej
  zgody Banku
  kredytów ani pożyczek w innych bankach, do utrzymywania w okresie kredytowania wskaźnika zadłużenia
  oprocen towanego w relacj i do EBITDA na poziom ie nie przekrac zającym 4,5 i nie niższy m niż O, utrzyman ia wskaźnika
  będącego il o razem kap itałów włas nych i sum y b ilansowe j na pozi om ie nie niższ ym niż 20% oraz tego, że w całym okresie
  kredytowania
  wskaźn ik: stosunek sumy zysku netto i amortyzac ji do s umy kos ztów odsetkowych i rat kredytów
  długoterminowych nie będzie niższy niż 1,2, do uzyskiwania zgody ING Banku Śląskiego S.A. na udzie lanie pożyc ze k
  podmiotom powiązanym powyżej jednostkowej kwoty 100.000 EUR.
  Kredyt zgodn ie z założeniam i zosta ł przezn aczony na sfinansowanie wdrożenia nowego z integrowanego systemu
  informatycznego
  w j ednostce dom inującej .
  21


  Grupa Kapitałowa Cyfrowe Centrum Serwisowe 5.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
  9. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE
  Na mo cy Umowy Wieloproduktowej z ING Banki em Śląskim S.A. opisane j w punkcie 8 powy żej, na dzień 31 grudnia 201 /
  roku jednostka dominująca wykorzystała kwotę 1.250.000 złotyc h oraz 400.000 euro w formie gwarancji bankowych
  udzielonych swoim
  kontrah entom. Zabezpieczen iem wierzytelności wy nik ającej z w/w Umowy Wieloproduktowej są:
  zastaw re jestrowy na zapasach towarów handlowych przy obowiązku utrzymania wartości księgowej zapasów na poziomie
  n ie
  niższym ni ż 2.500.000 złotych, cesja praw z po lisy ube zpiecze niowej w zakres ie ubezpiec zenia zapasów towarów
  handlowych, przelew wierzytelności przysługujących jednostce dominując ej od ING Commercial Finance IJolska S./\. pod
  warunkiem zaw ieszającym oraz kaucja w wysokości minimum 33% kwoty bieżącego wykorzystania limitu w formie
  gwarancji bankowych.
  Ponadto, jednostka
  dominująca na zabezpieczen ie prawne gwarancji w kwocie 960 .000 zł udzielonej przez Bank
  Gospodarstwa Krajowego, która
  to gwarancja stanowi zabezpieczenie spłaty kredytu udzie lon ego jednost ce dominującej
  przez ING Bank Śląski S.A. na podstawie Umowy o korporacyjny kredyt z lotowy na finansowanie inwestycji, wystawi ła
  weksel własny in b lanco.
  W roku
  2017 jednostka dom inująca podpisała równie ż aneks do Umowy faktoringu (procentowego) z ING Commercial
  Finance
  Polska S.A., mocą którego m .in. prze d łużono do dnia 30 czerwca 2018 r. okres obowiązywania Umowy faktoringu.
  Zabezpieczeniem
  roszczeń faktora wynikających z powołanej umowy są dwa egzemp larze weksla własnego in blanco
  wystawionego przez
  jednostkę dominującą na zlecen ie faktora wraz z deklaracjami wekslowymi.
  Jednostka
  dominująca wystawiła również i przeka zała spółce T-Mobile Polska S.A. (popr zednio pod firmą Polska Telefon ia
  Cyfrowa S.A.) weksel własny in blanco stanowiący zabezpieczenie roszczeń T-Mobi le Polska S.A. wobec jednostki
  dominującej mogących powstać w zw iązku z wykonywan iem przez jednostkę dominującą Umowy ramow ej spr zeda ży
  hurtow ej produktów oraz innych umów łąc zących T-Mobile Polska S.A. i jednostkę dominującą (z wyłąc zeniem umów
  o świadczenie usług telekomunikacyjnych) .
  Należy zwróc ić uwagę na fakt, że w jednostce dominującej kontynuowane byty w 2017 r. postępowania kontroln e w
  zakresie deklarowanych
  podstaw opodatkowan ia oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za
  l ata
  2012 i 2013 prowadzone przez Nac zelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawi e (kontynuacja
  postępowań prowadzonych przez dawnego Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie).
  W dniu
  29 grudnia 2017 r. jednostka dominująca otrzymała z kancelarii, ustanowion ej w sprawie pełnomocnikiem i
  reprezentującej jednostkę dominującą, informa cję o otr zymaniu wyniku kontroli, wydanego przez Naczelnika
  Mazowieckiego
  Urzędu Cel no -Skarbowego w Warszawie (dalej zwanego "Nac zelnikiem"). Wynik kontroli dotyczył
  prowadzonego w jednostc e dominującej postępowania kontrolnego, obejmu jącego swo im zakresem rzetelność
  deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za
  poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2012 r. oraz ustalenia czy jednostka dominująca jest instytucją obowią zaną w
  świetle ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałan iu praniu pienięd zy i finansowaniu terroryzmu, oraz w przypadku
  uzyskania przez
  kontro lowanego statusu instytu cji obowią zanej -kontrolę wywiązywania się z obowiązków z wyżej
  wymienionej ustawy.
  Jednostka
  dominująca skorygowała deklaracje VAT za lipi ec i sierpień 2012 o kwotę 165 303 złotych i tę kwotę wra1 7
  odsetkam i zarachowała w ciężar kosztów roku obrotowego 2017. Wydanie wyniku kontroli oznacza brak podstaw do


  Grupa Kapitałowa Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
  Skonsolidowane sprawozdan ie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
  wydania negatywnej decyzji w stosunku do jednostki dominującej. Wyn ik kontroli, zgodnie z art. 24 ustawy o kontroli
  skarbowe j z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U. z 1991 r., Nr 100, poz. 442 ze zm.), końc zy powo łane postc~powanie kontrolne.
  Na dzień sporządze nia niniejszego sprawozdania w jednostce dominującej nadal prowadzone jest przez Naczelnika
  Mazowieckiego
  Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie (kontynuacja postępowań prowadzonych pr zez dawnego
  Dyrektora
  Urz ędu Kontroli Skarbowej w Warszawie) postępowanie kontrolne w zakresie deklarowanych podstaw
  opodatkowan
  ia oraz prawidłowości obliczan ia i wpłacan ia podatku od towarów i usług za rok 2013 .
  We wskazanym
  postępowaniu kontrolnym nie zapadły jakiekolwiek decyzje dotyczące istoty postc~powania kontrolnego.
  W ocenie
  Zarządu wszelkie transakcje zawi era ne przez jednostkę dominującą byty realizowane zgodnie z prawem, przy
  dochowaniu
  należytej starannośc i. Niemniej jednak sam fakt prowadzenia postępowań przez organa skarbowe stanowi
  samoistny czynnik ryzyka, z uwagi
  na niecałkowitą przewidywalność działań aparatu skarbowego oraz brak jednolitości w
  stosowaniu prawa przez polskie organa administracji skarbowej i polskie
  sądy.
  10. INFORMACJE O WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ KONSOLIDACJI
  W roku obrotowym 2017 w Grupie Kapitałowej Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. nie wystąpiły wspólne przedsięwzięcia,
  które nie podlegałyby konsolidacji.
  11. ANALIZA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY
  ---
  Przychody netto ze sprzedaży wg dziedzin działalności 2016 2017
  Usługi serwisowe (w tym refundacja części zamiennych zużytych do napraw) 59 932 011,96 55 295 205,19
  Sprzedaż towarów 112 614 649,50 114 441 907,61
  Przychody
  netto ze sprzedaży 172 546 661,46 169
  737 112,80
  Zasięg geograficzny sprzedaży 2016 2017
  Polska
  130 510 004,38 116
  338 346,97
  Poza terytorium Polski 42 036 657,08 53 398 765,83
  Ogółem 172 546 661,46 169
  737 112,80


  Grupa Kapitałowa Cyfrowe Centrum Serwisowe 5.A.
  Skonso lidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
  12. OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
  2016 2017
  Zysk brutto 2 326 515,02 3 357 943,76
  Podatek dochodowy naliczony
  715 289,23 586 9'13,81
  Nadpłata/korekta podatku
  dochodowego za poprzedni okres
  1 353,00 -
  Zm iana stanu podatku odroczonego
  -214 266, 75 -58 933,23
  Podatek dochodowy w rachunku zysków i strat 502 375,48 528 010,58
  13. PODATEK ODROCZONY
  Rezerwa na podatek odroczony w wysokości 200 140,64 zł (186 314,34 zł na dzień 31 grudnia 2016 r.) oraz aktywa z tytułu
  podatku odroczonego w wysokości 894 719,35 zł (729 948,01 zł na dzień 31 grudnia 2016 r.) zostały obliczone na podstawie
  różnic pomiędzy podatkową i bilansową wartością aktywów i pasywów .
  14. ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM
  Po dniu bilansowym do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie miały miejsca istotne zdar zenia wpływające na
  sytuację majątkow ą i finansową Grupy Kapitałowej na dzień bilansowy .
  15. ZDARZENIA Z LAT UBIEGŁYCH
  W roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grud nia 2017 roku nie zaistniały zdarzenia dotyczące lat ubi egłych, które powinny
  być ujęte w sprawozdaniu finansowym okresu obrotowego, inne niż opisane w nocie 9.
  16. ZMIANA ZASAD POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I METOD WYCENY
  W roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grud nia 2017 roku Grupa Kapitałowa nie wprowadziła żadnyc h zmian z asad polityki
  rachunkowości i metod wyceny.
  17. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZYJĘTYCH DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW
  PIENIĘŻNYCH
  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2016 2017
  Odsetki od kredyt u w rachunku bieżącym - 5'1 722,80
  Odsetki z
  tytułu zobowiązań faktoringowych 198 126, 14 -


  Grupa Kapitałowa Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
  Odsetki z
  tytułu zobowiązań leasingowych 27 207,96 23 962,39
  Razem 225
  334,10 78 685,19
  Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 2016 2017
  Strata na sprzedaży i lik wid acji środków trwałych 3 576,05
  Zysk na sprzedaży środków trwałych - 44 484,00 -27 506,8 7
  Razem -40 907,95 - 27 506
  ,87
  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych 2016 2017
  Bil
  ansowa zmiana stanu zobowiązań z tytułu dost aw i usług -1 215 463,65 -11 686 901,81
  Bilansowa zmiana stanu
  zobowiązań z tytułu podatków , cel i ubezpiecze ń 321 642,67 -258 776,68
  Bilansowa
  zm i ana stanu zobow iązań z tytułu wynagrodzeń 120 743,59 124
  594,52
  Bilansowa
  zm ian a stanu zobowiązań inn ych
  -57,36 2 084,10
  Bilansowa
  zm i ana stanu funduszy specja lnych
  14 501,23 683, l'.,
  -- --- - - --
  Razem -758 633,52 - 11818 31fi,77 -
  W 2017 roku zosta ła zmieniona prezentacja odsetek od faktoringu. Nie są uwzględnion e w przepływach pieni ężnych
  z działalności finansowej jak w roku 2016, tylko w przepływach pieniężnych z działalności operacy jn ej.
  Na koniec roku 2017 zm iana sta nu zobow iązań z tytułu dostaw i usłu g zosta ła skorygowa na o wartość niezapłaconych
  faktur dotyc zącyc h nabycia wartości niemate rialn ych i prawnych w kwocie 416 121,67 złotych.
  Jako środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania wykazane zosta ły śro dki pieniężne Zak ładowego Funduszu
  Świadczeń Socja lnych ora z kaucja w wysokości 33 % kwoty bie żąceg o wykorzystania limitu w form ie gwarancji bankowyc h.
  18. KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI
  Skonsolidowane spraw ozdanie finansowe Grupy Kapitałowej zostało sporządzone przy założen iu kontynuacji działalności
  gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości przez jed nostk i wc hod zące w skład Grupy oraz, że nie istniej,J
  okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności Grupy.


  Grupa Kapitałowa Cyfrowe Centrum Serw isow e S.A.
  Skonsol i dowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
  19. ZATRUDNIENIE
  Struktura średniorocznego zatrudnienia w badanym okresie przedstaw ia się następująco :
  2016 2017
  Zarząd wszystkich jednostek należących do Grupy Kapitałowej 5 5
  Dział prawny 1 1
  Serwis 238 218
  Dystrybucja i magazyn 19 19
  L ogistyka 9
  lO
  Księgowość i ka dry 5 5
  Administrac ja 6 6 -
  Przec iętn e zatrudn ien ie w roku obrotowym 283 764 ---
  20. WYNAGRODZENIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
  Wynagrodzenie Zarząd u jednostki dominującej wyniosło w 2017 roku 799 200 (siedemset dziewięćd ziesiąt dziewic~ć tysif;cy
  dwieście) złotych. Wynagrodzenia członków zarządów jednostek powiązanych wyniosło w 2017 roku 196 824,87 (sto
  dziew ięćdz iesiąt sześć tysięcy osie ms et dwadzieścia czte ry i 87/100) złote. Rada nadzorc za jednostki domin ującej otr,ymała
  wynagrodzen ie w 2017 roku w formie wynagrodzenia za pos iedzenia Rady Nadzorc zej w kwocie 56 519,20 (pięćdziesiąt
  sześć tys ięcy pięćset dziewiętnaście i 20/100) złotych.
  21. POŻYCZKI I ŚWIADCZENIA O PODOBNYM CHARAKTERZE UDZIELONE OSOBOM
  WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH I ICH KREWNYM
  Żadne pożyczki, ani in n e św iadcze nia o podobnym cha ra kt er ze nie były udz iela ne przez jednostki należące do Cirupy
  Kapitałow ej Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. członkom zarządu, rady nadzorczej, ani ich krewnym.
  22. WYNAGRODZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA
  Wynagrodzen ie biegłego rew identa za przeprowadzen ie badania jednostkowego i sko n solidowanego sprawozdania
  finansowego
  za 2017 rok wyniosło 44.000 złotyc h. Firma audytorska nie świadczyła na rzecz spółki żadnych innych usług.
  26


  Grupa Kapitałowa Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
  Sko nsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
  23. CELE I ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM
  Podstawowe zasady zarządzania ryzykiem
  Zarząd ponos i odpowiedzia lność za ustanowi e nie i nadzór nad zarządza niem ryzykiem przez Cirupq Kapitałową, w tym
  identyfikac ję i ana lizę ryzyk, na które Grupa j est nara żona, określenie odpow iednich ich limitów i kontroli, jak tel
  monitorowanie ryzyka i stopnia dopasowania do limitów. Zasady i procedury zarzą d za nia ryzykiem podlegają regularnym
  przeg lądom w celu uwzg lędnienia zmiany warunków rynkowych i zm ian w działalności Grupy Kapitałowej.
  Ryzyko kredytowe
  Ryzyko kredytowe jest to ryzyko poniesien ia straty finansowej przez Grupę Kapitałową w sytuacji, kiedy strona instrumentu
  finansowego nie spełn ia obowiązków wynikających z umowy. Zarząd stosuje polityk ę kredytową, zgodnie z którą eks pozyc ja
  na ryzyko kredytowe jest monitorowana na bieżąco.
  Ryzyko płynności
  Ryzyko płynności jest to ryzyko wystąpienia trudności w spełnieniu przez Grupę Kapitałową obowiązków związanych Le
  zobowiązaniami finansowymi, które rozliczane są w drodze wydania środków pienię żnych lub innych aktywów finansowy ch.
  Zarządzanie płynnośc ią przez Grupę Kapitałową pol ega na zapewnianiu, aby w mo żliwie najwy ższy m stopniu, Grupa
  Kapitałowa pos iada ła płynność wystarczającą do regulowania wymagalnych zobowiązań, zarówno w normalnej jak i
  kryzysowe j sytuacj i, bez
  narażan ia na niedopuszc zalne straty lub podważen ie reputacji Grupy. W tym celu Grupa monitoruje
  przepływy pieniężne, i zapewnia środk i pienic~żne w kwocie wystarczającej dla pokrycia oczekiwanych wydatków
  operacyjnych i bieżących zobow iązań finansowych, utrzymując założone wskaźniki płynności.
  Ryzyko walutowe
  Część przychodów ze sprzedaży towarów i usług oraz zakupów Grupy Kapitałowej jest rozliczana w EUR, co generuje ryLyko
  związane ze zm ianami kursu walutowego EUR/PLN. Niekorzystne kształtowanie się kursu walutowego E UR/PLN mo że
  skutkować okresowymi zmianami poziomu przychodów Grupy Kapitałowej i w konsekwencji mieć negatywny wpływ na
  wyniki finansowe.
  Grupa
  Kapitałowa m in ima lizuje ry zyko zw iązane ze zm ianam i kursów walutowych popr zez prowad zenie monitoringu rynku
  walutowego i dokonywanie przewa lutowań w momencie występowania optyma lnych warunków rynkowych oraz
  wykorzystywanie
  instrumentów zabezpieczających przed zmianą kursów w postaci transakcji typu forward .


  Grupa Kapitałowa Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 201 7 r.
  Ryzyko stopy procentowej
  Na dzień 31 grudnia 2017 r. ryzyko z miany stóp procentowych , po za oproc entowani e m środków pieni ężnych na bieżących
  rachunkach bankowych, praktycznie nie występuj e i w związku z tym Grupa Kapitałowa nie zabe zpiec za sic; pr zed ry1ykiem
  zmian
  stopy procentowej, gdyż Zar ząd jednostki dominującej ocenia możliwy wptyw ry zyka stopy proce ntow ej na
  sprawozdanie finansowe jako nieznaczny.
  Aleksandra Kunka -
  wiceprezes zarządu
  Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
  Joanna Szczepaniak - główna księgowa
  Piaseczno, 20 marca 2018 r.
  ,.
  28


  C&R Auditors Sp. z o.o.
  SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
  Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO
  ROCZNEGO
  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  GRUPY KAPITAŁOWEJ
  Cyfrowe Centrum Serwisowe
  Spółka Akcyjna
  wraz z załączonym skonsolidowanym
  sprawozdaniem finansowym
  31 grudnia 2017
  C&R Auditors Sp. z o.o. ul. Spójni 22 Sąd Rejonowy dla M.St W-wy w Wars7.awie
  XIII Wydział Gospodarczy KRS 03-604 Warszawa numer KRS: 0000075426
  tel (22) 890 04 40 kapitał zakładowy: 50.000,00 zł NIP: 524 23 52 219


  C&R Auditors Sp. z o.o.
  SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGLEGO REWIDENTA Z BADANIA
  ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  Dla Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A.
  Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego grupy
  kapitałowej, w której jednostką dominującą jest:
  Cyfrowe Centrum Serwisowe
  Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, ul. Puławska 40A, na
  które
  składają się: skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.,
  skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale
  (funduszu)
  własnym i skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od
  1 stycznia 2017
  r. do 31 grudnia 2017 r. oraz informacja dodatkowa zawierająca
  wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje
  i
  objaśnienia (,,sprawozdanie finansowe").
  Odpowiedzialność Zarządu jednostki dominującej i Rady Nadzorczej
  Zarząd jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego i za jego
  rzetelną prezentację zgodnie z przepisami ustawy z dnia
  29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) (,,ustawa o
  rachunkowości"), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi
  obowiązującymi przepisami prawa a także statutem dominującej. Zarząd jednostki
  dominującej jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną
  dla sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego
  zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
  Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, Zarząd jednostki dominującej oraz
  członkowie Rady Nadzorczej jednostki dominującej są zobowiązani do zapewnienia, aby
  skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  spełniało wymagania przewidziane w ustawie
  o
  rachunkowości.
  Odpowiedzialność biegłego rewidenta
  Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
  majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego
  grupy
  kapitałowej zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i
  przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

  C&R Auditors Sp. z o.o.
  Opinia na temat sprawozdania z działalności
  Nasza opinia o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym me obejmuje sprawozdania
  z
  działalności grupy kapitałowej.
  Za sporządzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej zgodnie z przepisami ustawy
  o
  rachunkowości oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa jest odpowiedzialny Zarząd
  jednostki dominującej. Ponadto Zarząd jednostki dominującej oraz członkowie Rady
  Nadzorczej jednostki
  dominującej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie
  z
  działalności grupy kapitałowej spełniało wymagania przewidziane w ustawie o
  rachunkowości.
  Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach było wydanie
  opinii, czy sprawozdanie z
  działalności grupy kapitałowej zostało sporządzone zgodnie z
  przepisami prawa oraz,
  że jest ono zgodne z informacjami zawartymi w rocznym
  skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Naszym
  obowiązkiem było także złożenie
  oświadczenia, czy w świetle naszej wiedzy o grupie kapitałowej i jej otoczeniu uzyskanej
  podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  stwierdziliśmy
  w sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej istotne zniekształcenia oraz wskazanie, na
  czym polega
  każde takie istotne zniekształcenie.
  Naszym zdaniem sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej zostało sporządzone zgodnie
  z
  mającymi zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym
  skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Ponadto,
  oświadczamy, iż w świetle wiedzy o
  grupie
  kapitałowej i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego, nie
  stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności grupy
  kapitałowej istotnych zniekształceń.
  Agnieszka Rosińska, nr.9267
  Kluczowy
  biegły rewident przeprowadzający badanie w
  imieniu:
  C&R Audi tors
  Sp. z o.o.
  ul. Spójni 22 , Warszawa
  podmiot uprawniony
  do badania nr 2295
  Data sprawozd ania z badania: 20 marca 2018
  r.
  .c &R AUDITORS Sp. z 0·'
  03-604 Warsz.awa, ul. Spójni 22
  tel. 22 890-04-40, fax 22 890-04-4 l ,
  ffP: 524--23-52 -219, REGON: 016 32015 "
  3


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Cyfrowe Centrum Serwisowe SA
ISIN:PLCCS0000012
NIP:951-19-78-674
EKD: 95.12 naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
Adres: ul. Puławska 40A 05-500 Piaseczno
Telefon:+48 22 7263800
www:www.ccsonline.pl
Komentarze o spółce CYFROWE CENTRUM SE...
2018-01-17 21:19:33
Sawek
Komunikat mówi jedynie o deklaracji , zgodnie z dyrektywą. Akcje tej spółki można natomiast określić jako bezpieczne, co z resztę prezentuje mało dynamiczny wykres.
2018-01-22 22:07:30
Sawek
I dzisiejszy dzień , jak zwykle to potwierdza.
2018-01-23 09:25:12
Ja
Marazm i nic więcej, można tutaj liczyć na jakiś cud tylko po co? Lepiej inwestować w coś bardziej płynnego.
2018-01-24 12:14:03
Sarch
A dywidenda ? A fakt że możesz spać spokojnie? Bo ani w jedna ani w drugą....
2018-01-24 23:15:33
Ja
Dywidenda to jedyne co mnie jeszcze tutaj trzyma. Dobrze obaj wiemy co się stanie jeżeli dywidendy nie będzie i kilku większych graczy przy tej płynności zechce wyjść z papieru.
Obawiam się, że 70gr wtedy się nie obroni.
2018-01-25 18:35:33
Sawek
Prawda to... dlatego dywidenda jest i dla tego więksi nie wyjdą z papieru.
2018-01-26 09:08:39
Ja
Nie pozostaje mi nic innego jak trzymać za słowo :) bo jakakolwiek zmiana polityki dywidendowej będzie oznaczało pogrom. I oby nigdy do tego nie doszło.
2018-01-28 18:06:38
Sarch
Też się o to raczej nie martwię. Szkoda tylko że nie ma szans na jakieś wybicie
2018-01-30 14:06:29
wkuzły
Dlaczego ten kurs tak ma od środy ?
2018-01-31 16:04:16
Sawek
No, ruszył się :)
2018-01-31 17:47:40
Koral
Tutaj jest jak na Polmanie :/ stabilnie do bólu.
2018-02-01 21:49:28
Sawek
To źle ? Przy dużych udziałach raj , lepszy od lokaty
2018-02-15 11:27:38
Sawek
Niedpbrze to wygląda.
2018-02-22 18:31:47
Migel
Czy tam w ogóle może się coś zmienić ?. Wszyscy mówili o 2 zł na początku tego roku
2018-02-24 17:48:13
Sarch
Brak popytu... wolumen niskie. W najbliższym czasie nie widzę szans
2018-02-28 10:29:02
sawek
I spowrotem jest dobrze
2018-03-19 21:09:17
Sarcg
Wykres jest niemal identyczny z tym, z zeszłego roku.
2018-03-21 21:18:34
sawek
Jak oceniacie raport ? czy nasza spółka się trzyma
2018-03-26 20:24:28
superrap
Dobra kondycja utrzymująca się od lat, sprawia że stać ich na te 7%, ale nie wpływa na kurs.
2018-03-29 16:00:10
sawek
szkoda że mam taki mały udział, że tylko skapnie z tych półtora mln....
2018-03-30 10:44:30
Sarch
Wciąż więcej niż na lokacie, więc po co narzekać
2018-04-03 13:50:15
sawek
Racja to...
2018-04-13 19:24:40
Sarh
Tu chyba warto dokupić ?
2018-04-17 22:00:05
sawek
Zależy pod jakim kątem się patrzy ?
2018-04-23 19:29:26
Sarch
Żeby przenieść tu wszystko co się ma porozrzucane po marnych spółkach.
2018-04-26 18:22:06
sawek
Prosta kalkulacja. Dopuszczalny poziom ryzyka i co kto lubi
2018-05-03 09:18:44
Tortos
Ta sprawa z US nie ma końca.
2018-05-04 13:21:50
sawek
Ciekaw, że zmieniono decyzję dopiero po kilku odwołaniach
2018-05-17 20:15:43
Sarch
Co tam US ?! Dywidenda utrzymana na poziomie, jak uważacie , w porównaniu z innymi spółkami ??
2018-05-20 17:39:53
sawek
Na NC przy tym kursie podobnie
2018-05-24 13:20:49
Sarcg
Czy tylko mnie martwi ten kurs ?
2018-05-26 20:46:32
sawek
Nie no bez żartów, emocje opadną już w poniedziałek.
2018-05-30 17:25:27
Sarch
Zdziwieni ? Leci na łeb na szyję, czyżbyśmy wychodzili ze strefy komfortu ?
2018-06-18 19:56:13
sawek
Faktycznie rekordowo nisko, ale z paniką się jeszcze wstrzymam
2018-06-20 22:35:52
Sarcg
To nie panika, tylko trudno już spekulować w temacie tego kursu.
2018-06-25 21:06:27
sawek
I traz tak przez pół roku...
2018-06-28 23:00:02
sawek
No to mamy niespodziewane minimum , a i tak tragedii nie ma
2018-07-02 19:21:51
Bahi
Powiedz to komuś kto kupił powyżej
2018-07-02 21:56:12
Sarh
To nie chodzi o to , przecież wróci do poprzedniego poziomu , i co dalej ?
2018-07-16 21:04:43
sawek
Ten kurs nigdy nie miał większego potencjału ale bardziej dramatycznie już nie będzie.
2018-07-23 19:50:36
Sarch
I dalej nic.....
2018-07-30 21:09:47
sawek
Najnowszy komunikat moim zdaniem ciekawy, rozumiem jako poważny krok na przód...
2018-07-31 23:19:04
Rewelka
Rewelka, tylko nijak ma się teraz do kursu.
2018-08-01 21:14:28
sawek
W podewjściu inwestowania długoterminowego to niezwykle ważne, że spółka robi krok na przód i pobudzi tym samym nowych inwestorów.
2018-08-02 22:16:35
Sarh
Tu bym nie liczył na aż taki popyt i tym bardziej na to że kurs zareaguje
2018-08-21 19:46:31
sawek
Na stronie infostrefy ( nie wiem czy mogę dać link ) Piszą o dobrych prognozach dla spółki , w kontekście kursu.
2018-08-22 20:49:01
Sarh
I tego się właśnie trzymajmy.
2018-08-23 12:22:50
iGPW
:) w iGPW nie walczymy z wartościowymi linkami i wiadomościami, można śmiało linkować.
Pozdrawiam
2018-08-26 15:34:39
sawek
CCS dla Xiaomi, to naprawdę coś.
2018-08-29 22:08:18
Sarh
No , cudownie, potęga w branży a na giełdzie...
2018-09-18 20:31:22
sawek
Czy ten kurs zostanie już na takim poziomie ?
2018-09-19 15:57:08
Ludwik
Jeśli się zwróci ku zielonemu to pewnie nie znacznie. To, jak już ktoś wspominał , spółka stabilna i historia będzie się dla niej powtarzać .
2018-09-23 15:47:56
sawek
Jeśli się powtórzy, to jest to okazją
2018-09-26 21:58:55
Sarch
No Ludwik ' jak byś przewidział. Nieznacznie to idealne określenie. Ja przewiduje, że teraz długo nic.
2018-09-29 00:42:19
sawek
W obstawianiu teraz wszyscy będziemy świetni.
2018-10-17 20:54:18
Sarh
Może zakład pt. Czy może być gorzej
2018-10-21 17:07:27
sawek
Nie może !!!!
2018-10-22 15:40:08
PanJan
Zdaje się, że w przeszłosci spadki procentowo, były znacznie większe.
2018-10-23 21:36:08
sawek
Początki zawsze bywają trudne. Po ustabilizowaniu się kursu, już nie powinno tak być.
2018-10-29 21:10:49
Sarh
Dacię wiarę ?! Co to znowu się zadziało. Dobrze że tych 50 nie widzialem
2018-10-30 21:30:39
sawek
Dacie, dacie. Jeszcze zobaczysz 50 nie raz.
2018-10-31 16:44:11
Bladi
To trudny czas dla spółki, co gorsze , może jeszcze potrwać.
2018-11-03 20:32:39
Sawek
Niespodziewanie trudny.
2018-11-21 20:38:22
Sarh
Spadnie do zera ? I co dowidzenia się z państwem
2018-11-25 16:22:49
albian
Tak to się nie odbywa. Wartość akcji jest teraz dramatycznie niska, ale przez ostatnie czasy nie była dużo większa.
2018-11-26 18:42:38
sawek
Dostrzegam jednak małą różnicę.
2018-11-27 21:08:04
Sarh
Dramatu nie ma , ale za długo to trwa.
2018-11-29 20:41:17
sawek
A dziś dlaej w dół. Dziwiłem się kiedy kurs stał w miejscu i był w okolicy złotego, ale teraz nie rozumiem tego trendu.
2018-12-03 21:11:39
Sarh
Wszystkie te spółki tak mają.
2018-12-30 00:30:46
dobrymyśl
Już się trochę poprawia, za pewne wróci do 1,2
2018-12-10 21:26:05
sawek
Za pewne, tylko kiedy ?
2018-12-12 15:47:12
laki
Piękny kurs, na którym będzie można zarobić.
2018-12-12 22:22:26
sawek
A to dopiero perspektywa. Ktoś musi zacząć chcieć to kupować.
2018-12-19 15:39:25
Bladi
Coraz bliżej zera .
2018-12-28 10:10:43
laki
czas zakupić
2019-01-03 15:50:53
Sarch
Doczekaliśmy się malego odbicia od dna.
2019-01-09 15:46:20
Bladi
Mała poprawa jest , jednak dzisiejszy wolumen pokazuje faktyczną sytuację.
2019-01-14 21:10:07
Sarch
Kurs nieco się odbił , a sytuacja spólki pozwala na wyplatę kolejnej dywidendy, tak wiec , nie jest źle
2019-01-15 16:00:10
Bladi
Bo niby czemu nie, jedno z drugim nie ma nic wspólnego
2019-01-26 18:07:24
saakk
Zawsze jest dobrze
2019-01-31 20:18:29
Sarh
Otóż ma , bez osiągniętego zysku na pewnym poziomie, przeznaczenie takiej kwoty byłoby nie możliwe.
2019-02-01 15:26:26
bladi
To kiedy ta dywidenda ?
2019-02-05 19:08:05
sawek
Zapewne maj / czerwiec.
2019-02-05 19:08:11
Bladi
I tak się dziwię że utrzymują taki poziom i nie wyjdą z giełdy.
2019-02-05 21:49:18
sawek
Słuszne spostrzenie, komu to się właściwie opłaca ?
2019-02-18 21:45:42
Sarcs
A co wy myślicie o przyszłości spółki, w związku z wyjściem z Chin z rynku ś.e ?
2019-02-21 20:28:43
sawek
Na razie Chiny nie wychodzą.
2019-02-25 21:10:15
Sarch
To ja się nieco wgryzłem w temat, i wydaje mi się, że zapowiadają się trudne czasy, trudniejsze od tych.
2019-02-27 21:52:58
sokuro
Puki co , leci w dół .... bo jak inaczej ?
2019-03-06 22:03:24
bladi
Te wasze wizje, o utracie umów z kooperantami z Chin są niepewne i odległe.
2019-03-06 22:03:16
sawek
Takie spekulacje, trochę, chyba z nudów bo kurs bez zmian i w ogóle obrót zawrotny
2019-03-07 20:33:23
Sarh
Jakieś info wpadło o przedłużeniu umowy z huawej.. pocieszające
2019-03-08 14:13:57
bladi
Dlaczego mieli by jej nie przedłużyć ?
2019-03-11 17:58:44
sawek
Naturalna kolej żeczy , wcześniejsze obawy dotyczyły raczej zerwania takich umów.
2019-03-11 18:35:00
Sarh
Najważniejsze że kurs się ruszył, reszcie nic nie zagraża.
2019-03-22 15:46:35
Bladi
Nacieszyli się ? To już wystarczy
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649