Raport.

CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SA (2/2018) Jednostkowy raport roczny spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok 2017.

Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie (dalej zwanej „Spółką”) przekazuje jednostkowy raport roczny Spółki za rok 2017.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik  § ces
  LIST DO AKCJONARIUSZY
  Szanowni
  Państwo,
  ISO 9001 :2008
  ISO 14001 :2004
  Oddajemy w Państwa ręce raport roczny przedstawiający działalność spółki Cyfrowe
  Centrum Serwisowe S.A. w roku 2017.
  W
  roku tym mia/ miejsce szereg znaczących zdarzeń mających niezwykle istotny wpływ na
  bieżącą działalność spółki , jak również na perspektywy rozwoju spółki w latach następnych.
  Istotnym elementem w działalności spółki, w całym 2017 roku, były prace związane z
  wdrożeniem nowoczesnego rozwiązania informatycznego. Rozpoczęte w latach
  wcześniejszych prace wdrożeniowe były intensywnie kontynuowane i nowy system
  informatyczny
  wszedł do użytku w roku 2017. Celem wdrożenia nowego systemu
  informatycznego by/o sprostanie
  rosnącym wymaganiom klientów spółki, jak również
  rosnącym wymaganiom spółki, zarówno w zakresie ilości wprowadzanych danych jak
  wymagań analitycznych spółki. Przeprowadzone, po kilku latach przygotowań, trudne
  skomplikowane
  wdrożenie nowego zintegrowanego systemu informatycznego zakończy/o się
  sukcesem .
  Zarówno w latach poprzednich, jak i w
  roku 2017 w spółce Cyfrowe Centrum
  Serwisowe S.A. prowadzone
  były , wszczęte przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w
  Warszawie, a
  następnie kontynuowane przez Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno
  Skarbowego w Warszawie,
  postępowania kontrolne w zakresie deklarowanych podstaw
  opodatkowania oraz
  prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za lata
  2012i2013 .
  Postępowanie kontrolne dotyczące roku 2012 zakończy/o się w grudniu 2017 r. wynikiem
  kontroli. Wydanie wyniku kontroli oznac za brak podstaw
  do wydania negatywnej decyzji w
  stosunku do
  spółki. Wynik kontroli, zgodnie z art . 24 ustawy o kontroli skarbowej z dnia 28
  września 1991 r. (Dz .U . z 1991 r., Nr 100, poz . 442 z póżniejszymi zmianami), kończy
  powołane postępowanie kontrolne .
  W stosunku
  do postępowania dotyczącego roku 2013 postępowanie kontrolne nadal toczy się
  i nie zapadły jakiekolwiek wiążące decyzje w tym postępowaniu . W ocenie półki
  rowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40 A, 05-500 Piaseczno; tel.: +48 22 726 3 00, fax: +48 22 726 38 01 ~ts· 0000253995 , N
  IP : 951 _
  19 _
  78 _
  674 ,
  REGON: 016321051, GIOŚ : E0002111WZBW; rachunek:_ ING BANK SLĄSKI S.A.: 83 10 . 10251000 0022 8803 5468
  Dok~mentacja spółki przechowywana jest w Sądz ie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszaw ie, XIV Wydział Gospodarczy Kra1owego Re1est r u Sądowego . Wysokość kap itału zakładowego: 1.589.100 złotych (kap itał zakładowy został w całosc 1 wpłacony).


  postępowanie to zmierza ku końcowi a wszelkie transakcje zawierane przez spółkę w
  kontrolowanym okresie
  były realizowane zgodnie z prawem, przy dochowaniu należytej
  staranności.
  Należy również zwrócić uwagę na fakt, że w latach 2013-2017, w stosunku do spółki
  zależnej Fresh Mobile Concepts spółka z ograniczona odpowiedzialnością, toczyły się
  wszczęte przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie postępowania kontrolne w
  zakresie deklarowanych podstaw opodatkowania oraz
  prawidłowości obliczania i wpłacania
  podatku od towarów i usług, dotyczące zasadności wnioskowanego zwrotu nadwyżki podatku
  VAT naliczonego nad
  należnym za okres marzec- lipiec 2013 roku. Na dzień 31 grudnia 2016
  roku
  łączna kwota wstrzymanego zwrotu podatku VAT wynosiła 2 262 563 (dwa miliony
  dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy) złote.
  Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wszystkie toczące się względem spółki
  Fresh Mobile Concepts Sp . z o.o. postępowania zostały zakończone wynikami kontroli. W
  następstwie tych zdarzeń Urząd Skarbowy w Piasecznie zwróci! spółce zależnej kwotę
  wstrzymanego zwrotu podatku VAT wraz z odsetkami.
  Fakt otrzymania zwrotu wstrzymywanego podatku VAT wraz z
  należnymi odsetkami nie
  zmienia tego,
  że zarówno spółka zależna jak i Grupa Kapitałowa pozbawione były od 2013 do
  2017 istotnej części środków pieniężnych co, w konsekwencji, spowodowało istotne
  ograniczenie
  działalności spółki Fresh Mobile Concepts sp. z o.o i Grupy Kapitałowej w latach
  ubiegłych.
  W trakcie roku 2017 spółka oraz B2X Care Solutions GmbH z siedzibą w Monachium,
  zawarły umowę, której przedmiotem jest określenie generalnych zasad współpracy pomiędzy
  stronami, w zakresie świadczenia przez spółkę usług na rzecz B2X oraz zawarły porozumienie
  dodatkowe do tej umowy,
  regulujące zakres oraz zasady świadczenia przez spółkę usług
  serwisowych i logistycznych w relacji do urządzeń marki XIAOMI.
  Również w roku 2017 spółka zawarła z T- MOBILE POLSKA S.A. z siedzibą w
  Warszawie
  umowę o świadczenie usług kompleksowej obsługi serwisowej, której
  przedmiotem jest
  określenie stałych warunków świadczenia przez spółkę, na rzecz T-Mobile
  usług kompleksowej obsługi serwisowej wskazanych przez T-Mobile produktów.
  Negatywnym zdarzeniem
  mającym wpływ na wyniki spółki w roku 2017 była
  konieczność utworzenia odpisu aktualizującego należności zagrożone wysokim
  prawdopodobieństwem nieściągalności, należne spółce od firmy KAZAM Mobile Limited z
  siedzibą w Londynie. Szerzej o sytuacji związanej z kontrahentem spółki - firmą KAZAM
  Mobile Limited z
  siedzibą w Londynie, zarząd spółki informował w raporcie kwartalnym za li
  kwartał roku 2017.


  Patrząc na parametry finansowe dotyczące roku 2017, wartość przychodów netto ze
  sprzedaży spółki wyniosła 163 934 539, 13 złotych i była niższa niż wartość przychodów netto
  ze
  sprzedaży spółki w roku 2016, która to wartość wynosiła wówczas 170 994 737,73 złotych.
  Natomiast zysk netto w roku 2017 roku wyniósł 1 442 025,83 złote, podczas gdy w
  2016 roku wynosi! 1 788 543,68
  złotych.
  W efekcie, zysk netto osiągnięty przez spółkę w roku 2017 by! niższy od wyniku osiągniętego
  w roku 2016.
  Patrząc przez pryzmat Grupy Kapitałowej na parametry finansowe dotyczące roku
  2017,
  wartość przychodów netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła 169 737 112,80
  złotych i była niższa niż wartość przychodów netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej w roku
  2016, która to
  wartość wynosiła wówczas 172 546 661,46 złotych.
  Natomiast skonsolidowany zysk netto w roku 2017 roku wyniósł 2 829 933, 18 złote, podczas
  gdy w 2016 roku
  wynosił 1 824 139,54 złotych.
  W efekcie, zysk netto osiągnięty przez Grupę Kapitałową w roku 2017 był znacząco wyższy
  od wyniku osiągniętego w roku 2016.
  Wskaźniki finansowe spółki, jak i Grupy Kapitałowej pokazują na zachowanie tak przez spółkę
  jak i Grupę Kapitałową właściwych relacji i bezpieczeństwa w zakresie płynności finansowej.
  Należy podkreślić znakomitą dynamikę przychodów netto ze sprzedaży jak i zysk
  netto
  osiągnięty przez spółkę zależną pod nazwą Fresh Mobile Concepts . sp. z o.o . w roku
  2017. Wyniki
  zostały osiągnięte pomimo absorbujących czasowo, toczących się postępowań
  kontrolnych oraz pomimo wstrzymanego , przez okres kilku lat, zwrotu nadwyżki podatku VAT
  naliczonego nad
  należnym .
  Spółki zależne zlokalizowane poza granicami kraju, (na Ukrainie i na Litwie) w
  dalszym
  ciągu działają w trudnym otoczeniu rynkowym i politycznym. Spółka nadal traktuje
  spółki poza granicami kraju jako inwestycję mogącą w przyszłości otworzyć możliwość
  dalszego rozwoju na terytorium innym niż Polska, z pełną świadomością ryzyka związanego z
  prowadzeniem
  działalności w obcym otoczeniu rynkowym, z obcym porządkiem prawnym i
  zwyczajami.
  Podsumowując, w roku 2017 aktywność spółki skierowana była na unowocześnienie
  infrastruktury informatycznej, pozytywne zakończenie toczących się postępowań kontrolnych
  oraz utrzymanie rozwoju
  obu podstawowych strumieni biznesowych, przy jednoczesnym
  wdrażaniu optymalnej strategii na dalsze lata, zarówno w relacji do dystrybucyjnej, jak i
  serwisowej
  części działalności. Działania te skorelowane były z jednoczesną kontrolą kosztów
  ponoszonych przez
  spółkę i prawidłowym kształtowaniem przepływów pieniężnych.


  Zdaniem zarządu spółki wszystkie opisane powyżej zdarzenia i działania powinny pozwolić
  spółce na dalszy dynamiczny wzrost w przyszłości, gdyż działania te usunęły lub zmierzają do
  usunięcia podstawowych barier mogących sta 'ć na drodze tego rozwoju .
  Spółka kontynuuje rozpoczęte w ubiegłych latach działania w sferze pozabiznesowej,
  które
  stanowią dodatkowe źródło satysfakcji tak dla Pracowników jak i zarządu .
  Kolejny już rok spółka współpracuje z Zespołem Szkól Nr 1 w Piasecznie, w skład którego
  wchodzi technikum, z profilem nauczania w zawodzie technik elektronik i technik
  teleinformatyk. W ramach
  współpracy spółka udostępnia uczniom szkoły wiedzę i
  doświadczenie , w zakresie diagnostyki serwisu
  telekomunikacyjnych urządzeń
  elektronicznych, w szczególności poprzez umożliwienie uczniom odbywania praktyk
  zawodowych oraz
  udostępnienie urządzeń mogących służyć do diagnostyki. Ponadto, spółka
  przekazuje szkole fundusze na stypendia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce
  oraz bierze aktywny
  udział w dydaktycznych evenfach mających na celu propagowanie
  nowoczesnych technologii .
  Rozwój
  spółki i Grupy Kapitałowej, dokonywane w niej zmiany, osiągane wyniki oraz
  działania na rzecz dzieci, uczniów i młodzieży nie byłyby możliwe bez zaangażowania
  i codziennej pracy jej Pracowników.
  W imieniu zarządu, chcemy podziękować wszystkim Państwu za zaufanie, którym nas
  obdarzyliście, a Pracownikom za ich zaangażowanie i identyfikowanie się z celami spółki i
  Grupy
  Kapitałowej.
  z wyrazami szacunku
  Ro rif zek
  Wice ti z/. Zarządu
  Alek~
  Wiceprezes
  Zarządu
  OZWIADCZENIE ZARZDU
  ISO 9001 :2008
  ISO 14001 :2004
  dotyczce podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
  sp?Bki.
  Zarzd Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A. o[wiadcza, |e podmiot
  uprawniony do badania sprawozdaD finansowych (firma audytorska),
  dokonujcy badania rocznego sprawozdania finansowego sp?Bki za rok 2017 ,
  zostaB wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, |e podmiot ten oraz biegli
  rewidenci,
  dokonujcy badania tego sprawozdania, speBniali warunki do
  wyra|enia bezstronnej i niezale|nej opinii o badaniu, zgodnie z wBa[ciwymi
  przepisami prawa.
  Piaseczno, dnia
  20 marca 2018 r.
  Ro~ ek
  Wice
  t7 ze f Zarzdu
  Aleksan · ra Kunka __ /)
  Wice r zes Zarzdu ~
  /.
  Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzib w Piaseczn ie , adres: u l. PuBawska 40 A, 05 -500 Piaseczno, tel.: +48 22 726 38 00, fax: +48 22 726 38 01 KRS: 0000253995, NI P: 951 -19-78-674, REGON : 016321051, GIOZ: E0002111WZBW; rachunek: ING BANK ZLSKI S.A.: 831050 10251000 0022 8803 5468
  Dokumentac ja sp? Bki przechowywana jest w Sdzie Rejonowym dla m.st. Wa rszawy w Warszawie, XIV WydziaB Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego. Wysoko[ kapitaBu zak Badowego: 1.589.100 zBotyc h (kap itaB zakBadowy zosta B w caBo[c i wpBacony).


  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPóŁKI
  Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok 2017
  Zarząd Spółki ma przyjemność przedstawić sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy od
  1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.
  1. Informacje podstawowe o jednostce.
  1.1. Nazwa: Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
  1.2 . Siedziba :
  ul. Puławska 40A, 05-500 Piaseczno .
  1.3. Podstawowy przedmiot
  działalności -naprawy gwarancyjne pogwarancyjne telefonów
  komórkowych, tabletów i akcesoriów do
  urządzeń telekomunikacyjnych; sprzedaż detaliczna
  sprzętu telekomunikacyjnego, sprzedaż hurtowa sprzętu telekomunikacyjnego.
  1.4. Organ
  prowadzący rejestr -rejestr przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod
  numerem KRS: 0000253995.
  1 .5 .
  Zarząd Spółki.
  Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku w skład zarządu wchodziły następujące osoby:
  - Jerzy Maciej Zygmunt (prezes
  zarządu),
  -Robert Frączek (wiceprezes zarządu),
  -Aleksandra Kunka (wiceprezes zarządu).
  W roku obrotowym nie nastąpiły zmiany w składzie zarządu Spółki.
  1.6. Rada nadzorcza.
  Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku w skład rady nadzorczej wchodziły
  następujące osoby:
  - Aleksander Lesz
  (przewodniczący rady nadzorczej),
  - Jakub Zygmunt
  (zastępca przewodniczącego rady nadzorczej),
  - Hubert
  Maciąg (sekretarz rady nadzorczej) ,
  - Tomasz Jobda
  (członek rady nadzorczej) ,
  -
  Paweł Klimkowski (członek rady nadzorczej) .
  W roku obrotowym 2017
  nastąpiły zmiany w składzie rady nadzorczej Spółki.

  2.1.1. Rachunek zysków i strat.
  Rachunek zysków i strat 2016 2017
  A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 170 994 737, 73 163 934 539,13
  - w tym do jednostek powiązanych 5 631 038,62 19 873 414,63
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 59 212 179,30 54 221 919,29
  li. Zmiana stanu produktów - -
  Ili. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jedn. - -
  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i mater iałów 111 782 558,43 109 712 619,84
  B. Koszty działalności operacyjnej 167 611 254,53 162 611 750,10
  I. Amortyzacja 951 614,99 948 224,19
  li. Zużycie materiałów i energii 25 284 197,01 23 139 620,33
  Ili. Usług i obce 20 724 578,25 20 164 180,37
  IV. Podatki i opłaty, w tym: 330 830,67 556 582,31
  -podatek akcyzowy - -
  V. Wynagrodzenia 14 341120,88 14 606 170,98
  VI. Ubezpieczen ia społeczne i inne świadczenia, w tym : 2 596 265,72 2 881371,61
  -emerytalne 1212 826,77 1278 063,41
  V II. Pozostałe koszty rodzajowe 389 085,45 388 177,13
  VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 102 993 561,56 99 927 423,18
  C. Zysk(strata) na sprzedaży (A-B) 3 383 483,20 1322 789,03
  D. Pozostałe przychody operacyjne 176 717,25 355 341,80
  I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 40 000,00 27 506,82
  li. Dotacje - -
  Ili. Aktua lizacja wartośc i aktywów niefinansowych - -
  IV. Inne przychody operacyj ne 136 717,25 327 834,98
  E. Pozosta łe koszty operacyjne 301903,35 912 991,27
  I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - -
  li.
  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 254 296,02 880 755,56
  Ili. Inne koszty operacy j ne 47 607,33 32 235,71
  F. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 3 258 297,10 765139,56
  G. Przychody finansowe 13 314,57 1 502 198,21
  I. Dywidendy i udziały w zyskach - 1255 000,00
  -od jednostek powiązanych - 1255 000,00
  li.
  Odsetki, w tym: 13 314,57
  8 563,20
  -od jednostek pow iązanych 8 443,51 7 447,71
  Ili. Zysk ze zbycia inwestycji - -
  IV. Aktualizacja wartości inwestycji -
  -
  V. Inne - 238 635,01
  H. Koszty finansowe 942 707,37 546 509,37
  I. Odsetki, w tym: 227 576,88
  356 963,51
  - dla jednostek powiązanych - -
  li.
  Strata ze zbycia inwestycji - -
  Ili. Aktual izacja wartości inwestycji - 150 000,00
  IV. Inne 715 130,49 39 545,86
  I. Zysk(strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 2 328 904,30 1720828,40
  J. Podatek dochodowy 540 360,62 278 802,57
  K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) - -
  L. Zysk (strata) netto (1-J-K) 1788543,68 1442 025,83
  3


  2.1.1.1. Przychody netto ze sprzedaży.
  W latach ubiegłych, to jest 2015, 2016, 2017 Spółka uzyskała, odpowiednio,
  następujące przychody netto ze sprzedaży:
  przychody netto
  175 ooo ooo
  170 994 738 zł
  170 ooo ooo
  165 ooo ooo 163 934 539 zł
  160 ooo ooo 158 081 203 zł
  2015 2016 2017
  2.1.1.2.
  Zysk ze sprzedaży.
  W Jatach 2015, 2016, 2017 Spółka uzyskała, odpowiednio następujący zysk ze
  sprzedaży:
  • zysk ze sprzedaży
  4 ooo ooo
  3 383 483 zł 3 500 ooo
  3 ooo ooo
  2 500 ooo 2 024 450 zł
  2 ooo ooo
  1 500 ooo 1 322 789 zł
  1 ooo ooo
  500 ooo
  o
  2015 2016 2017
  4


  2.1.2. 2.1.1.3.
  EBITDA.
  W porównywalnym ujęciu, w latach 2015, 2016, 2017 EBITDA (liczona jako zysk
  z działalności operacyjnej plus amortyzacja) wyniosła odpowiednio:
  • EBITDA
  4 500 ooo 4 209 912 zł
  4 ooo ooo
  3 500 ooo 3 092 870 zł
  3 ooo ooo
  2 500 ooo
  2 ooo ooo 1713364 zł
  1 500 ooo
  1 ooo ooo
  500 ooo
  o
  2015 2016 2017
  2.1.1.4.
  Zysk netto.
  W latach 2015, 2016, 2017 Spółka uzyskiwała, odpowiednio, następujący zysk
  netto:
  • zysk netto
  2 ooo ooo 1 788 544 zł 1800 ooo
  1600 ooo 1 451 259 zł 1442 026 zł
  1400 ooo
  1200 ooo
  1 ooo ooo
  800 ooo
  600 ooo
  400000
  200 ooo
  o
  2015 2016 2017
  Bilans Spółki.
  5

  Bilans
  Pasywa
  A. Kapitał (fundusz) własny
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy
  li.
  Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym :
  -
  nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad
  wartością nominalną udziałów (akcji)
  Ili.
  Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
  IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
  V. Zysk (strata) z lat ubiegłych
  VI. Zysk (strata) netto
  VII . Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego {wielkość ujemna)
  B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
  I. Rezerwy na zobowiązania
  1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  2 . Rezerwa
  na świadczenia emerytalne i podobne
  -
  długoterminowe
  -krótkoterminowe
  3. Pozostałe rezerwy
  li.
  Zobowiązania długoterminowe
  1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
  2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek , w których jednostka
  posiada
  zaangażowanie w kapitale
  3 .
  Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
  a) kredyty i pożyczki
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
  c) inne zobowiązania finansowe
  Ili.
  Zobowiązania krótkoterminowe
  1 . Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
  a) z tytułu dostaw i usług
  2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których
  jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale
  3 .
  Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
  a) kredyty i pożyczki
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
  c) inne zobowiązania finansowe
  d) z tytułu dostaw i usług
  e) zaliczki otrzymane na dostawy
  f)
  zobowiązania wekslowe
  g) z tytułu podatków, ceł , ubezpieczeń i innych świadczeń
  h) z tytułu wynagrodzeń
  4 . Fundusze specjalne
  IV. Rozliczenia międzyokresowe
  1. Ujemna warto ść firmy
  2. Inne rozliczenie międzyokresowe
  Pasywa razem
  2016 2017
  wg stanu na dzień wg stanu na dzień 31.12.2016 31.12.2017
  14 081 034,98
  1589 100 ,00
  10 703 391,30
  4 945 100,00
  1788543,68
  23 218 857,39
  313 785,34
  186 314,34
  127 471,00
  127 471,00
  1
  061156,52
  1 061156,52
  688 000,00
  373 156,52
  21168 595,93
  88 624,04
  88 624,04
  21 063 739,55
  456 000,00
  325 910,48
  17 818 560,60
  1503 836,82
  959 431,65
  16 232
  ,34
  675 319,60
  675 319,60
  37 299 892,37
  13 139 410,81
  1589 100,00
  10 108 284,98
  4 945 100,00
  1442 025,83
  14 811 214,64
  312 545,08
  200 140,64
  112 404,44
  100 323,77
  12 080,67
  490 912,42
  490 912,42
  232 000,00
  258 912,42
  13 214 696,38
  13 197 780,89
  4 582 902,07
  243 454,21
  6 205 913,18
  1213 543,66
  951967,77
  16 915 ,49
  793 060,76
  793 060,76
  27 950 625,45
  7


  W roku 2017 wartość sumy bilansowej , w stosunku do roku 2016, uległa zmniejszeniu z
  kwoty 37 299 892,37
  złote, do kwoty 27 950 625,45 złotych.
  Aktywa trwałe stanowią około 39,3% aktywów ogółem.
  Aktywa obrotowe stanowią około 60,7% aktywów ogółem. Należności krótkoterminowe
  wynoszą kwotę 7 133 369,27 złotych.
  Środki pieniężne wynoszą kwotę 4 454 333,85 złotych.
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania stanowią około 53% pasywów ogółem.
  Relacja wartości zobowiązań i rezerw na zobowiązania do środków obrotowych jest
  następująca:
  -środki obrotowe -16 963 977 ,83 złotych ,
  -zobowiązania i rezerwy na zobowiązania -14 811 214,64 złotych.
  W roku 2017 nastąpiło znaczące zmniejszenie zobowiązań, w tym
  krótkoterminowych
  Spółki i poprawa relacji kapitały własne/zobowiązania .
  2.1.3. Rachunek przepływów pieniężnych.
  Rachunek przepływów pieniężnych
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I. Zysk
  li. Korekty razem
  1. Amortyzacja
  2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
  3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
  4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
  5. Zmiana stanu rezerw
  6. Zmiana stanu zapasów
  7. Zmiana stanu należności 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem kredytów i pożyczek
  9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokre sowych
  10. Inne korekty
  Ili. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1-11)
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
  aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomo ści oraz wartości niematerialne
  i prawne
  3. Z aktywów finansowych, w tym:
  a) w jedno st kach powiązanych
  b) w pozo stałych jedno stkach
  4. Inn e wpływy inwestycyjne
  li. Wydatki
  1. Nabycie wartości niema terialnych i pra wnych oraz rzeczowych
  aktywów trwałych 2. Inw estyc je w nieruchomości oraz wartości niematerialne
  i prawne
  2016
  1 788 543,68
  686 658,05
  951614,99
  -26 146,86
  216 890,59
  -
  49 635,27
  33 746,99
  150 011,36
  290
  738,53
  - 836 227,68
  - 44 334,60
  -
  2 475 201,73
  87156,18
  40 000,00
  -
  47 156,18
  47 156,18
  -
  -
  1964 030,69
  1964 030,69
  zobowiązań
  2017
  1442 025,83
  -7 399 795,62
  948 224,19
  32 029,70
  -
  1183 762,52
  109 692,89
  -1240,26
  -109 534,64
  5 214 882,59
  -12 414 467,02
  2 346,52
  2 032 ,93
  -5 957 769,79
  1312 398,37
  57 398,37
  -
  1255 000,00
  1
  255 000,00
  -
  -
  2 663 656,69
  2 643 656,69
  8


  3. Na aktywa finansowe, w tym:
  a) w jednostkach powiązanych
  b) w pozostałych jednostkach
  4. Inne wydatki inwestycyjne
  Ili. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1-11)
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I. Wpływy 1. Wpływy netto z wydan ia udziałów (emisji akcji) i innych
  instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
  2. Kredyty i pożyczki
  3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
  4. Inne wpływy finansowe
  li. Wydatki
  1. Nabycie udziałów (akcji) własnych)
  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku
  4. Spłaty kredytów i pożyczek
  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
  7 .
  Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
  8. Odsetki
  9 . Inne wydatki finansowe
  Ili. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1-11)
  D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.Ili+/- B.111 +/- C.111)
  E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:
  -zmian a stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
  F. Środki pieniężne na początek okresu
  G.
  Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:
  - o ograniczonej możliwości dysponowania
  20 000,00
  20 000,00
  -1 876 874,51 -
  1 351 258,32
  1300 700,00 4 088 902,07
  1300 700,00 4 088
  902,07
  2 381370,92 3 243 966,45
  1271280,00 2 383 650,00
  456 000,00 418
  000,00
  428 756,82 363
  631,26
  225 334,10 78
  685,19
  -1 080 670,92 844
  935,62
  -
  482 343,70 -
  6 464 092,49
  -
  482 343,70 -
  6 474 456,45
  10 363,96
  11 411134,00 10 928 790,30
  10 928 790,30 4
  454 333,85
  608
  459,90 979
  974,29
  Istotnymi pozycjami w przepływach pieniężnych są: wydatki na nabycie wartości
  niematerialnych i prawnych, kwota dywidendy za rok 2016 wypłacona w roku 2017, kwota
  zaliczki na
  dywidendę za rok 2017 otrzymana od spółki zależnej w roku 2017, wykorzystanie
  kredytu inwestycyjnego
  na wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego
  wykorzystanie kredytu w rachunku
  bieżącym.
  2.1.4. Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych
  dokonanych przez Spółkę w danym roku obrotowym.
  Wg stanu na
  dzień 31 grudnia 2017 roku Spółka posiadała na rachunkach bankowych kwotę
  1 815 104,47 złotych, kwotę 632 752,24 euro oraz kwotę 23,86 dolarów amerykańskich.
  2.1.5. Przyjęte przez Spółkę zasady sporządzania sprawozdania finansowego za rok
  obrotowy 2017.
  Zasady
  przyjęte przez Spółkę przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2017 r.
  wynikają w szczególności z następujących regulacji:
  a) Ustawa o
  rachunkowości,
  9


  b) Krajowe standardy rachunkowości ,
  c) zasady (polityki) rachunkowości tworzone w oparciu o ustawę o rachunkowości.
  2.2. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego
  dotyczy niniejsze sprawozdanie, wraz z opisem
  najważniejszych czynników i zdarzeń, w
  szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki oraz
  zdarzenia istotnie
  wpływające na działalność Spółki w roku 2017.
  W roku 2017 miał miejsce szereg istotnych zdarzeń mających niezwykle istotny wpływ na
  bieżącą działalność Spółki, jak również na perspektywy rozwoju Spółki w latach następnych.
  2.2.1. Wdrożenie nowoczesnego zintegrowanego systemu informatycznego.
  Istotnym elementem w działalności Spółki, w całym 2017 roku, były prace związane z
  wdrożeniem wybranego przez Spółkę, nowoczesnego rozwiązania informatycznego.
  Rozpoczęte w Jatach wcześniejszych prace wdrożeniowe były intensywnie kontynuowane i
  nowy system informatyczny
  wszedł do użytku w roku 2017. Celem wdrożenia nowego
  systemu informatycznego
  było sprostanie rosnącym wymaganiom klientów Spółki, jak
  również rosnącym wymaganiom Spółki, zarówno w zakresie ilości wprowadzanych danych
  (co
  ma związek ze wzrostem wielkości biznesu) jak i wzrostem jego komplikacji i wymagań
  analitycznych Spółki. W założeniu, nowy system informatyczny ma umożliwiać bardziej
  zaawansowany monitoring i
  analitykę dotyczącą wykonywanych usług i ich jakości,
  wspieranie rosnącej ilości napraw oraz rosnącej ilości transakcji handlowych, poprawić
  efektywność pracy i w konsekwencji obniżyć koszty działalności Spółki.
  Przeprowadzone, po kilku Jatach przygotowań, trudne i skomplikowane wdrożenie nowego
  zintegrowanego systemu informatycznego
  zakończyło się sukcesem. Jak zazwyczaj w
  przypadku takiego kompleksowego
  wdrożenia, nastąpiło czasowe spowolnienie pracy
  Spółki, a związane były z tym również dodatkowe koszty. Proces wdrażania nowego
  systemu informatycznego
  miał znaczący wpływ na działalność we wszystkich obszarach
  biznesowych
  Spółki, a największy wpływ na działalność serwisową Spółki. Nowy system
  spowodował konieczność dostosowania się pracowników do pracy w nowych środowisku
  informatycznym, co skutkowało czasowym spadkiem wydajności pracy, przy wyższych niż
  normalnie kosztach pracy. W pierwszej fazie po wdrożeniu -fazie nadzoru
  powdrożeniowego -dokonywane były dodatkowe prace informatyczne polegające na
  usuwaniu stwierdzonych usterek oraz poprawianiu ergonomii działania systemu. Czynności
  te dodatkowo utrudniały codzienną pracę i powodowały konieczność dość kosztownej,
  nieprzerwanej opieki informatycznej, przez kilka tygodni
  po rozpoczęciu wdrożenia.
  Jednocześnie proces wdrożenia wymagał dodatkowych godzin pracy pracowników Spółki,
  także w dni niebędące dniami roboczymi, co w sposób oczywisty skutkowało wyższymi
  kosztami, a przy mniejszej ilości napraw związanej z początkowym spadkiem efektywności


  pracy pracowników , miało wpływ na istotne pogorszenie rentowności pracy serwisu w tym
  okresie .
  2.2.2. Postępowania kontrolne w Spółce oraz w spółce zależnej (Fresh Mobile Concepts
  Sp. z o.o.)
  wszczęte przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie i
  kontynuowane -
  po zmianach w strukturze administracji skarbowej -przez
  Naczelnika Mazowieckiego
  Urzędu Celno -Skarbowego w Warszawie.
  2.2.2.1.
  Postępowania kontrolne w Spółce.
  W latach poprzednich jak i w roku 2017 w spółce Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
  prowadzone
  były, przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie, a następnie
  kontynuowane przez Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno Skarbowego w Warszawie,
  postępowania kontrolne w zakresie deklarowanych podstaw opodatkowania oraz
  prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za lata 2012 i 2013 .
  Postępowanie kontrolne dotyczące roku 2012 zakończyło się w grudniu 2017 r. wynikiem
  kontroli.
  W stosunku do
  postępowania dotyczącego roku 2013 postępowanie kontrolne nadal toczy
  się i nie zapadły jakiekolwiek wiążące decyzje w tym postępowaniu. W ocenie Spółki
  postępowanie to zmierza ku końcowi a wszelkie transakcje zawierane przez Spółkę w
  kontrolowanym okresie
  były realizowane zgodnie z prawem , przy dochowaniu należytej
  staranności.
  O szczegółowym przebiegu powołanych postępowań kontrolnych Spółka informowała w
  raportach okresowych oraz raportach
  bieżących, publikowanych w związku z uczestnictwem
  akcji
  Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect.
  2.2.2.2. Postępowania kontrolne w spółce zależnej (Fresh Mobile Concepts Sp. z o.o.) i ich
  zakończenie.
  W 2017 r. w spółce Fresh Mobile Concepts Sp. z o.o. (spółka zależna) również toczyły się
  postępowania kontrolne dotyczące wybranych okresów roku 2013, wszczęte przez
  Dyrektora
  Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie a prowadzone w związku z polityką
  wzmożonych kontroli w zakresie transakcji dotyczących obrotu elektroniką , w tym telefonami
  komórkowymi .
  Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wszystkie toczące się względem spółki
  Fresh Mobile Concepts Sp. z o .o . postępowania zostały zakończone pomyślnie dla tej spółki
  -postępowania zakończyły się wynikami kontroli.
  Z
  treści otrzymanych wyników kontroli wynika, że Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno
  Skarbowego w Warszawie nie
  zakwestionował spółce zależnej prawa do odliczenia podatku


  naliczonego wynikającego ze spornych faktur i uznał rozliczenia spółki zależnej z tytułu
  podatku od towarów i usług za prawidłowe.
  W szczególności:
  a) w zakresie postępowania kontrolnego dotyczącego okresu marzec - kwiecień 2013 r.
  (obejmującego swoim zakresem rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania
  oraz
  prawidłowość obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za te miesiące)
  spółka zależna otrzyma/a wynik kontroli w październiku 2017 r.;
  b) w zakresie postępowania kontrolnego dotyczącego miesiąca maja 2013 r.
  (obejmującego swoim zakresem rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania
  oraz
  prawidłowość obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za ten miesiąc)
  spółka zależna otrzyma/a wynik kontroli w listopadzie 2017 r.;
  c) w zakresie postępowania kontrolnego dotyczącego okresu czerwiec -lipiec 2013 r.
  (obejmującego swoim zakresem rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania
  oraz
  prawidłowość obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za te miesiące)
  spółka zależna:
  (i) otrzymała w sierpniu 2017 r. wynik kontroli dotyczący miesiąca lipca 2013 r.,
  (ii) otrzyma/a w listopadzie 2017 r. wynik kontroli dotyczący miesiąca czerwca 2013 r.
  O
  szczegółowym przebiegu powołanych postępowań kontrolnych Spółka informowała w
  raportach okresowych oraz raportach
  bieżących , publikowanych w związku z uczestnictwem
  akcji
  Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect.
  Podkreślenia wymaga, że w związku z powołanymi postępowaniami kontrolnymi
  dotyczącymi spółki zależnej, spółka zależna otrzyma/a zwrot, dotychczas wstrzymywanego
  podatku VAT wraz ze stosownymi odsetkami.
  Fakt otrzymania zwrotu wstrzymywanego podatku VAT wraz z
  należnymi odsetkami nie
  zmienia tego,
  że zarówno spółka zależna jak i Grupa kapitałowa pozbawione były od 2013
  do 2017 istotnej
  części środków pieniężnych co, w konsekwencji spowodowało istotne
  ograniczenie
  działalności spółki Fresh Mobile Concepts sp. z o.o i Grupy kapitałowej.
  2.2.3. Zawarcie umowy z B2X Care Solutions GmbH w przedmiocie usług serwisowych i
  logistycznych w relacji do urządzeń marki XIAOMI.
  W trakcie roku 2017 Spółka oraz B2X Care Solutions GmbH ( dalej: ,,B2X") z siedzibą w
  Monachium,
  zawarły umowę , której przedmiotem jest określenie generalnych zasad
  współpracy pomiędzy stronami, w zakresie świadczenia przez Spółkę usług na rzecz B2X
  oraz
  zawarły porozumienie dodatkowe do tej umowy, regulujące zakres oraz zasady
  świadczenia przez Spółkę usług serwisowych i logistycznych w relacji do urządzeń marki
  XIAOMI.


  2.2.4. Zawarcie umowy z T-Mobile Polska S.A.
  Spółka zawarła z T- MOBILE POLSKA S.A. z siedz ibą w Wars zawie (dalej: T-Mobil e)
  umowę o świadc zenie usług komp leksowej obsługi serwisowej . której przedmiotem je st
  określenie stałych warunków świadc zenia pr ze z Spółk ę, na rzec z
  T-Mobile
  usług kompleksowej obsługi serwisowej wskazanych przez T-Mobil e produktó w.
  Produkty
  okr e ślone prze z strony przyjmowan e są do obsługi serwisow ej w r ama ch :
  a) reklamacji z tytułu gwarancji ud zielonej przez producenta ,
  b) napraw pogwarancyjnych,
  c) napraw z
  tytułu rękojmi .
  2.2.5. Utworzenie odpisu aktualizującego na należności od spółki KAZAM Mobile Limited z
  siedzibą w Londynie.
  Istotnym elementem mającym negatywny wpływ na wyniki roku 2017 była koniec zność
  utworzenia odpisu aktualizującego należności zagrożone wysokim prawdopodobieństwem
  nieściągalności, należne Spółce od firmy KAZAM Mobile Limited z sied zibą w Londynie .
  Odpis
  został ujęty w kwocie stanowiącej równowartość w polskich złotych kwoty 198.000
  EUR,
  będącej iloc zynem przyjętego pr ze z Spółkę prawdopodobieństwa braku od zyskania
  należności w wysokości 96,60% i kwoty należności od KAZAM Mobile Limited w kwoci e
  204 .967,39 EUR. Zdarzenie to, w sposób oczywisty
  miało negatywny wpływ na wynik Spółki
  w roku 2017.
  Szerzej o sytuacji
  związanej z kontrahentem Spółki - firmą KAZAM Mobile Limited z
  siedzibą w Londynie , Zar ząd Spółki informował w raporcie kwartalnym za li kwartał roku
  2017 .
  Spółka podjęła działania mające na celu ustalenie swojego statusu w powołanym
  postępowaniu zobi ektywi zowania zakresu ryzyka Spółki dotyc ząc ego e wentualn ego
  niezapłacenia pr ze z KAZAM Mobile Limited wierzytelności Spółki oraz podejmuj e
  odpowiednie kroki prawne w celu uczestnicz enia w
  toczącym się post ępowaniu i uzyskani a
  swoich
  należności w mo żliwie najwięks zym wymiar z e.
  2.2.6. Podsumowanie.
  Podsumowując parametry finansowe dotycz ące roku 2017, wartoś ć przyc hodów nett o ze
  sprzeda ży Spółki , wyniosła 163 934 539, 13 złotych, podc z as gdy wartość przychodów nett o
  ze
  sprzeda ży Spółki w roku 2016 była wy ższa i wynosiła 170 994 737 ,73 złotych. Z at em
  wartość pr zychodów ne tto ze sprz eda ży Spółki w roku 2017 była niższa o 4, 13 % niż w roku
  2016 .
  Działalność dystrybucyjna obejmuje sprzedaż hurtową i detaliczną telefonów komórkowych ,
  smartfonów , tabletów, akcesoriów , modemów i innych
  artykułów elektronicznych .
  W tabeli
  poniżej przedstawiono poglądowo strukturę przychodów Spółki w latach 2013-2017:
  w mln
  zł 2013 2014 2015
  2016 2017
  Przychody ogółem 292
  ,9 206
  ,2 158, 1 170,9 163,9
  - dynamika
  15% -30% -23%
  8% -4%
  Przychody ze
  sprzedaży 31 ,2 39,9 47,7 59 ,
  2 54,2
  produktów
  - dynamika
  27 % 28% 20 % 24% -8%
  Przychody ze
  sprzedaży towarów
  i
  materiałów 261 , 7 166,2 110,3 111 , 8 109,7
  - dynamika
  13% -36% -34%
  1% -2%
  Struktura
  sprzedaży towarów w podziale na grupy produktowe przedstawiona jest w
  poniższej tabeli :
  2013
  2014 2015 2016 2017
  Towary: ilość udzi ał iloś ć udział ilość udział iloś ć ud
  z iał ilość udział
  telefony
  65 248
  29,3% 77 230 30 ,7 % 102 712 40,2% 12 0 55 8 37,8
  % 64 187 25,8 %
  komórkowe
  smartfony 148
  421 66,6% 166
  507
  66,2% 144 997 56,7% 134 550 42
  ,1 % 98 886 39,8 %
  Zegar ki
  - - - - 4 035 1 ,5 % 9 6 50 3,0% 297
  0,1 %
  (smartwatch )
  tablet y
  1 884
  0,8 % 933 0,3% 3 019 1,2% 1
  319 0,4% 46 0
  ,1 %
  Routery
  - - -
  - - - 53 536 16
  ,7 % 85 098 34, 2%
  telefony 7 29 2
  3,3% 6 969 2,8% 855 0,4%
  - - - - stacjonarne
  Razem
  222 845
  100% 251 639 100% 255 618 100% 319 613 100% 248
  514 100,0%
  Spółka jest właścicielem 100 % udziałów w następujących podmiotach :  Sp?Bka minimalizuje ryzyko zwizane ze zmianami kursów walutowych poprzez
  prowadzenie monitoringu rynku walutowego i dokonywan ie
  przewalutowaD w
  momencie
  wystpowania optymalnych warunków rynkowych. Jak wspomniano,
  Sp?Bka korzysta tak|e z instrumentów zabezpieczajcych ryzyko zmiany kursów
  walut
  za pomoc operacji typu forwards .
  4.1.5. Ryzyko zwizane ze zmianami obowizujcych przepisów prawa, ich wykBadni
  i stosowania.
  Sp?Bka prowadzc dziaBalno[ w Polsce nara|ona pozostaje na ryzyko zmian w
  polskim i unijnym otoczeniu prawnym. Przepisy prawa w Polsce
  ulegaj czstym
  zmianom , które zwBaszcza w odniesieniu do prawa podatkowego, a tak|e prawa
  regulujcego prowadzenie dziaBalno[ci gospodarczej przez Sp?Bk, oraz prawa pracy
  i
  ubezpieczeD spoBecznych mog wpByn na dziaBalno[ Sp?Bki.
  Zmiany obecnych przepisów w taki sposób, |e nowe regulacje oka| si mniej
  korzystne dla
  Sp?Bki, mog prze/o|y si w sposób bezpo[redni lub po[redni na
  wyniki finansowe Sp?Bki .
  Ponadto, przepisy prawa nie s jednolic ie interpretowane ani stosowane w sposób
  jednolity przez polskie
  sdy oraz organa administracji publicznej, co r?wnie| nale|y
  uwzgldni prowadzc dziaBalno[.
  Niejednoznaczno[ regulacji prawnych towarzyszce temu wtpliwo[ci
  interpretacyjne , mog rodzi dodatkowe ryzyko po stronie Sp?Bki, na przykBad, w
  przypadku
  postpowania przez Sp?Bk zgodnie z przyjt przez ni interpretacj ,
  która zostanie zakwestionowana przez organa administracji publicznej bdz sdy.
  Przepisy dotyczce podatku od towarów i usBug , podatku dochodowego od osób
  prawnych , podatku dochodowego
  od osób fizycznych , podatku od nieruchomo[ci czy
  skBadek na ubezpieczen ia spoBeczne , podlegaj tak czstym zmianom, |e istnieje
  dodatkowy element ryzyka w postaci
  nieprzewidywalno[ci kierunków tych zmian.
  Ponadto , szczególnie w obszarze przepisów prawa podatkowego -oprócz
  czstych
  zm i an przepisów -obserwowany jest brak jednolitej wykBadni i praktyki postpowania
  organów podatkowych , jak r?wnie| brak jednolitego orzecznictwa sdowego, a
  obowizujce regulacje zawieraj niejasno[ci , które powoduj r?|nice w opiniach co
  do interpretacji prawnej przepisów podatkowych .
  Przyjcie przez organy podatkowe
  interpretacji prawa podatkowego innych,
  ni| stosowane przez Sp?Bk, mo|e
  spowodowa pogorszenie jej kondycji finansowej , oraz obni|y tempo realizacji
  zaBo|onego planu rozwoju.
  W celu minimalizacji opisanego
  wy|ej ryzyka, Sp?Bka restrykcyjnie przestrzega
  przepisów prawa, precyzyjnie dokumentuje
  zachodzce zdarzenia gospodarcze, na


  bie|co monitoruje zmiany tych|e przepisów prawa, zmiany orzecznictwa oraz zmiany
  interpretacji przepisów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe a
  obsBug
  prawn i podatkow powierza najwy|szej klasy specjalistom.
  4.2. Czynniki ryzyka zwizane z dziaBalno[ci Sp?Bki.
  4.2.1. Ryzyko zwizane z kluczowymi pracownikami.
  DziaBalno[ Sp?Bki jest w wysokim stopniu uzale|niona od wiedzy, umiejtno[ci
  i do[wiadczenia kluczowych pracowników. W przypadku utraty czBonk?w kadry
  zarzdzajcej lub innych kluczowych pracowników, którzy dysponuj kompetencjami
  stanowicymi o skuteczno[ci i efektywno[ci dziaBania przedsibiorstwa, istnieje ryzyko
  utraty istotnych klientów oraz pogorszenia kondycji finansowej lub
  trudno[ci w
  realizacji poszczególnych elementów strategii rozwoju
  Sp?Bki .
  W celu minimalizacji tego ryzyka, Sp?Bka realizuje dBugofalow polityk zatrudnienia,
  dostosowan do specyfiki dziaBalno[ci, oraz stosuje systemy motywacyjne,
  dostosowane
  do specyfiki poszczególnych dziaB?w operacyjnych Sp?Bki.
  4.2.2. Ryzyko zwizane z realizacj celów strategicznych.
  Strategia rozwoju Sp?Bki zakBada wzrost znaczenia dziaBalno[ci w obszarach
  usBugowych - w tym dalsze rozszerzenie usBug [wiadczonych dla kontrahentów z
  innych terytoriów
  ni| Rzeczpospolita Polska -oraz systematyczny, planowy wzrost
  efektywno[ci dziaBalno[ci dystrybucyjnej .
  Skuteczna realizacja strategii rozwoju jest
  uzale|niona od wielu czynników
  zewntrznych, w tym midzy innymi od tempa realizacji prac rozwojowych nad
  systemami teleinformatycznymi, wykorzystywanymi przy
  [wiadczeniu usBug czy
  poziomu zapotrzebowania
  na takie usBugi, oraz innych czynników, na które Sp?Bka nie
  ma wpBywu. Czynniki te mog wpByn negatywnie na tempo realizacji zaBo|onej
  strategii rozwoju.
  W
  zwizku z ograniczonym wpBywem Sp?Bki na cz[ powy|szych czynników, istnieje
  ryzyko nie
  osignicia zaBo|onych celów strategicznych. W celu minimalizacji tego
  ryzyka,
  zarzd Sp?Bki na bie|co analizuje czynniki, które maj lub mog mie wpByw
  na realizacj tych celów, zarówno w krótkim , jak i dBugim okresie i w konsekwencji
  dostosowuje swoje
  dziaBania do zmieniajcej si sytuacji.
  4.2.3. Ryzyko zwizane z mo|liwo[ci rozwizania umów przez kontrahentów Sp?Bki.
  Pomimo, |e Sp?Bka posiada opracowane starannie pod wzgldem prawnym umowy
  i wzory umów stosowane w relacjach z klientami, w
  zale|no[ci od rodzaju kontrahenta


  i przedmiotu umowy, istnieje ryzyko rezygnacji danego kontrahenta z usBug
  [wiadczonych przez Sp?Bk lub rezygnacji z wymiany handlowej ze Sp?Bk.
  Aby zminimalizowa to ryzyko, lub skutki zaistnienia takiego zdarzenia, Sp?Bka
  dokBada nale|ytej staranno[ci przy wykonywaniu zawartych umów, a jednocze[nie
  d|y do dalszej dywersyfikacji dziaBaD poprzez rozszerzenie bazy kontrahentów .
  4.2.4. Ryzyko zwizane z dziaBalno[ci sp?Bek zale|nych funkcjonujcych w krajach innych
  ni| Polska.
  Sp?Bka posiada 100% udziaBu w kapitale zakBadowym sp?Bek zale|nych poBo|onych na
  Litwie (lit. UAB "Skaitmeninis prieziOros centras") z siedzib w Wilnie, i na Ukrainie
  (ukr.
  Tosap111CTBO 3 o6Me)l(eHOIO BiAnOBiAanbHiCTIO „L..1111cppos111iii cepsiCHll1iii L\eHTp -
  YKpa"i'Ha " ) z siedzib w Kijowie . Podmioty te zarzdzane s w przewa|ajcej mierze
  bezpo[rednio, lokalnie, a Sp?Bka sprawuje nad nimi kontrol wBa[cicielsk. Biorc pod
  uwag fakt, |e obydwa kraje (Litwa i Ukraina) znacznie mocniej odczuBy skutki
  zaBamania ekonomicznego w ostatnich latach, jak r?wnie| fakt, |e sytuacja polityczna
  na Ukrainie nie jest klarowna, istnieje ryzyko, i| dziaBalno[ obu podmiotów zale|nych
  mo|e napotyka na trudne do przewidzenia w dniu dzisiejszym bariery o charakterze
  ekonomicznym, prawnym, biznesowym lub nawet etnicznym .
  4.2.5. Ryzyko zwizane z powizaniem rodzinnym czBonka zarzdu
  nadzorczej.
  czBonka rady
  Pomidzy prezesem zarzdu -Jerzym Maciejem Zygmuntem , który jest jednocze[nie
  znacznym akcjonariuszem Sp?Bki a czBonkiem rady nadzorczej Jakubem WacBawem
  Zygmuntem zachodzi powizanie rodzinne (ojciec -syn). Powizanie rodzinne mo|e
  skutkowa wtpliwo[ciami co do rozbie|no[ci midzy interesem Sp?Bki a interesami
  wy|ej wymienionych osób.
  4.2.6. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Sp?Bki.
  Sp?Bka planuje kontynuacj przyjtego programu rozwoju dziaBalno[ci, oraz
  dokonywanych zmian w strukturze odbiorców
  sp?Bki, w celu utrzymania stabilnej
  sytuacji finansowej w roku 2018 przy jednoczesnym
  zwikszeniu dynamiki rozwoju.
  Niemniej jednak, z uwagi
  na istotno[ wskazanych czynników ryzyka, przy ocenie
  przewidywanej sytuacji finansowej
  Sp?Bki nale|y uwzgldnia opisane czynniki ryzyka,
  z uwagi na fakt,
  i| maj one w znacznej mierze charakter zewntrzny
  i niezale|ny od woli i sposobu dziaBania Sp?Bki , co mo|e istotnie wpByn na rozwój
  Sp?Bki i jej przyszB sytuacj finansow.


  5. Podstawowe wskazniki finansowe przedstawiaBy si nastpujco:
  Wskaznik Definicja wskaznika 2016 2017
  Wskaznik pBynno[ci I Stosunek [rodk?w pieni|nych do 0,5
  0,3 zobowizaD krótkoterminowych
  Stosunek aktywów obrotowych
  Wskaznik pBynno[ci 11 pomniejszonych o zapasy do zobow izaD 1, 1 0
  ,9
  krótkoterminowych Stosunek aktywów obrotowych
  do
  Wskaznik pBynno[ci 111 zobowizaD krótkoterminowych (bez
  1,3 1
  ,3
  funduszy specjalnych)
  Wskaznik szybko[ci obrotu Stosunek nale|no[ci z tyt. dostaw i usBug
  nale|no[ci x 365 do przychodów ze sprzeda|y netto 26 16
  Wskaznik szybko[ci obrotu
  Stosunek zapasów x 365 do kosztów
  zapasów operacyjnych
  11 12
  Wskaznik szybko[ci obrotu Stosunek zobowizaD z tyt. dostaw i
  zobowizaD usBug x 365 do kosztów operacyjnych 39 14
  Przecitne zatrudnienie w roku 2017 wyniosBo 243 osoby.
  6. Kierunki rozwoju Sp?Bki.
  Sp?Bka realizuje zaBo|ony jeszcze w 2007 roku plan systematycznego i zr?wnowa|onego
  wzrostu, w tym wzrostu skali dziaBalno[ci, efektywno[ci dziaBania i rozszerzania dziaBalno[ci
  zarówno w ujciu terytorialnym, jak i podmiotowym (wprowadzajc jednak korekty do planu tam,
  gdzie zdaniem
  zarzdu sp?Bki jest to konieczne).
  Biorc pod uwag niestabiln sytuacj na rynkach finansowych , w tym walutowych , nadal
  istniejce ryzyko niewypBacalno[ci kontrahentów krajowych jak i zagranicznych , wprowadzane
  ograniczenie pozakrajowej
  sprzeda|y towarów, plany zwikszenia skali dz iaBalno[ci Sp?Bki na
  lata 2017 -2018 oparte s o sprawdzone , dotychczasowe zaBo|enia systematycznego i
  kontrolowanego wzrostu przychodów z
  dziaBalno[ci, z jednoczesnym wykorzystaniem
  poczynionych
  nakBad?w w podmioty zale|ne oraz w nowoczesne , w peBni wyposa|one centrum
  serwisowe .
  Rozwój
  Sp?Bki w roku 2018 i latach nastpnych bdzie ukierunkowany na :
  a) rozszerzenie sieci sprzeda|y krajowych odbiorców oraz krgu dostawców telefonów
  komórkowych i innych
  urzdzeD mobilnych ;
  b) zawarcie umów o wsp?Bpracy z kolejnymi dostawcami telefonów komórkowych
  i
  urzdzeD mobilnych w zakresie usBug dotyczcych urzdzeD mobilnych ;


  I
  c) rozszerzenie zakresu usBug [wiadczonych dla dotychczasowych producentów telefonów
  komórkowych
  urzdzeD mobilnych w zakresie napraw gwarancyjnych
  i pogwarancyjnych;
  d) popraw efek tywno[ci funkcjonowania Sp?Bki ;
  e) obni|enie kosztów dziaBalno[ci Sp?Bki ;
  f) rozszerzen ie zakresu [wiadczonych usBug serwisowych dla obecnych
  kontrahentów spoza terytorium Polski.
  Zarzd oczekuje, |e planowany rozwój Sp?Bki wpBynie na:
  -wzrost sprzeda|y usBug se rwisowych ;
  - wzrost
  efektywno[ci sprzeda|y towarów dystrybuowanych przez Sp?Bk;
  -wzrost przychodów ze sprzeda|y og?Bem;
  popraw wyników Sp?Bki , w tym zysku operacyjnego i zysku netto.
  Aleksandra Kunka -wiceprezes
  zarzdu
  Piaseczno , 20 marca 2018 roku. nowych
  24

  Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
  Jednostkowe spra wozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 styczn ia 2017 r. do 31 grudn ia 2017 r.
  Zgodnie z przep isam i Ustawy z dnia 29 wrze[ nia 1994 roku o rachunkowo[ci (tekst jednolity Dz. U. z 2 01fi r., po1. 10/ 7
  z p?zniejszymi zmianami, dalej „Ustawa") zarzd jest obowi zany zapewni sporzd zani( ! rounego sprawo1dania
  fin ansowego
  dajcego rzete lny i jasny obraz sytuacj i majtkowej i fin ansowe j Sp?Bk i na koniec roku obrotowc'go
  oraz wyn iku finan sowego za ten rok.
  Przy
  sporzdzan iu sprawozdania finansowego przyjte zostaBy odpowiedn i e do dziaBalno[ci Sp?Bki zasady rachunkowo[ci,
  które stosowane byBy w sposób cigBy .
  Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjto, |e w dajcej si przewid zie przyszBo[ci
  Sp?Bka bdzie kontynuowa dziaBalno[ w nie zmniejszonym i stotnie zakresie, be7 postawienia jej w stan likwidacji lub
  upadBo[ci.
  Sprawo zda nie finansowe skBad ajce si z bilansu, r achunku zysków i st rat, zestaw ienia zm ian w kap ita le wBasnym, rachun ku
  przepByw?w pieni|nych oraz inform acj i dodatkow ej, zosta Bo sporzdzone zgod nie z Ustaw i przedstawione
  wg nastpujcej kolejno[ci:
  Wprowadzen ie,
  Bilan s,
  Rachunek zysków i strat,
  Zes tawi e nie zmian w kap ita l e,
  Rachun ek przepByw?w pieni|nych,
  Dodatkowe informacj e i obja[nienia.
  Aleksa nd ra Kunka -wiceprezes zarzd u
  Osoba, której powierzono prowadzenie ksig rachunkowych:
  Piaseczno, 20 mar ca 2018 r.

  Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
  Jed nostkowe sprawozda nie finansow e za rok obrotowy od 1 styczn ia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. ----·----- -- -- ---- -----
  Zrodki trwaBe
  W pozyc ji tej ujte zostaBy rzeczowe aktywa trwale i zrównane z nimi, o pr zewidywanym okresie ekonomicrnej
  u|yteczno[c i dBu|szym ni| rok, komp letne, zdatne do u|ytk u i przeznaczon e na potr zeby je dnostki.
  Warto[ pocztkowa [rodk?w trwaBych pod l ega podwy |sze niu o wa rto[ nakBad?w poniesionych na ich ulepszen ie
  (pr zebu dow, rozbudow, mod ernizac j, rekonstrukcj).
  Warto[ pocztkowa [rodk?w trwaBych pomniejszona zostaBa o odp i sy umor zeniow e. Stawki amorty zac yjne ustalone
  zostaBy z uw zgldnieniem okresu u|yteczno[c i [rodk?w trwa Bych i odzwierciedlaj faktyczne zu|ycie [rod k?w trwaBych.
  W Spó!ce stosowane s nastpujc e stawki amortyzacyjne:
  Budynki (inwestycj e w obce
  [rodk i trwaBe) -10 lat
  Urzdzen ia tec hniczne -od 4 do 10 l at
  Zrodki transportu -od 3 do 5 lat
  PozostaBe [rodki trwaBe - od 1 do 5 lat
  Dla poszczegól ny ch [rodk?w trwa Bych ustalono indywidualni e stawki amortyzacyj ne bilansowe oparte
  na ekonomicznym okresie |yc ia [rod ka trwa Bego. Zrodki trwale o warto[ci jednostkow ej do 1.000,00 zB odp isywan e s
  jednorazowo w koszty.
  D la
  celów pod atkowyc h, d la [rodk?w trwaBych o warto[c i powy|ej 3.500,0 0 z! Sp? Bka stosuje stawk i amortyzacyjne
  zgo dne z zaBcznikiem nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych . Zrodk i trwa Be o warto[ci
  jednostkowe j do 3.500,00 z! dla celów podatkowych odpisywane s j ednorazowo w koszty.
  Zrodk i trwa le amortyzuje si metod liniow.
  Rozpoczcie amortyzacji nast puj e w miesicu nast pnym po przyjciu [ro dka trwaBego do u|ywania.
  Leasing
  Leas ing jest klasyfikowany jako leasi ng finansowy, gdy warunk i umowy prze nos z zasadn i czo caBe potencjalne kor zy[ci
  oraz ryzyko wynikajce z posiadania tytuBu wBasno[ci skBadnika aktywów na korzystajc ego . Aktywa u|ytkowane na
  podstawie umowy leas ingu s traktowane jak aktywa Sp? Bki i s wyce niane wg i ch wa rto[c i godziwe j w momencie
  rozpoczcia umowy, nie wy|szej jednak ni| warto[ bie|ca minimalnych opiat leasi ngowyc h. Opiaty leasingow e s
  rozdzie lane pom idzy koszty finansow e i zmn iejszen ie salda zobowizan ia z tytuBu leas ingu. Koszty finansow e s
  ujmowane bezpo[r ednio w ci|ar rachunku zysków i strat . Zrodk i trwaBe u|ytkowan e na podstawie umowy leasingu s
  amortyzowa ne zgo dnie z zasadami amortyzacj i aktywów trwaBych bdcych wBasno[ci Sp? Bki przez okres trwania
  l
  eas ingu.
  Aktywa finansowe
  UdziaBy w jednostkach zale|nych -jako inw estyc je dBu goterminowe -s wyceniane wedBug ceny nabycia, skorygowanej
  o odpis
  aktua lizujcy, je[ l i nastpiBa trwa Ba utrata ich warto[c i, zgodnie z zasadam i okre[lonymi w ustawie
  o
  rachunkowo[ci.
  Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostaByc h je dnostkach s wyce niane zgod nie z zasa dami okre[lonym i w art. 28
  i art. 35 ustawy o rachunkowo[ci. Akcje nabyte w celu ich odsprzeda|y w krótkim term inie (przeznaczone do obrotu) s
  klasyfikowane jako instrumenty finansowe wyceniane w warto[c i god z iwej przez wynik finansowy.
  Po|yczki udzielone wyceniane s w kwocie nale|nej, pomniejszanej o odpis aktualizujcy na nale|no[ci wtpliwe, je|eli
  wyce na ta nie odb i ega istotni e od wyceny wg skorygowanej ceny nabycia. Ud zie lone po|yc zki oraz nale |no[ ci
  spe Bniajce defini cj instrumentów fin ansowyc h w [w ietle art. 3 ust 1 pkt. 23 ustawy o rachunkowo[ci (powstaBe na
  skutek wydania bezpo[ rednio drug ie j stron ie umowy [rodk?w pieni|nyc h, towarów lub usBug), kwalifikuje si do
  kategor ii
  po|yczek ud zielonych i nal e|no[ci wBasnych.
  Zapasy
  MateriaBy i towary na dzieD bilansowy wycenia si wedB ug rzeczywistych cen zakupu, nie wy|szych ni| ich cena
  sprzeda|y netto .
  Nale|no[ci z tytuBu dostaw i usBug oraz pozostaBe nale|no[ci
  Nale |no[ci z tytuBu dostaw i usBug, których termin zapada lno[ci wynosi zazwycza j od 30 do 90 dni, s ujmowan e
  i
  wy k azywa ne wg kwot pierwotni e zafa kturowanych, z uwzg ldnieniem odpi su aktua lizujcego na nie[cigaln e
  3

  Cyfrowe Centrum Serwisowe 5.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
  Opodatkowanie
  Bieżące zobow iązan ia z tytu łu podatku dochodowego od osób prawnyc h są naliczane zgodnie z polskimi przepisam i
  podatkowy m i.
  Aktywa z
  tytułu podatku dochodowego
  Spó łka ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w zw iązku z występowani em przejściowych różnic,
  między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową.
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości kwoty przewid zianej w przysz łości do odliczenia od
  podatku dochodowego,
  w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejs zen ie
  podstawy obliczenia podatku dochodowego, przy zachowaniu zasady ostrożnośc i.
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  Spółka tworzy rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego w zw iązku z występowaniem dodatni ch różnic
  przejśc iowyc h, między wykazywaną w księgac h rach unkowych wartośc ią aktywów i pasywów, a i ch wartością
  podatkową.
  Rezerwę z tytu łu podatku odroczonego tworzy się w wysokośc i kwoty podatku dochodowego, wymagającej
  w przysz łości zapłaty, w zw iązku z dodatn imi różnicami przejściowym i, które spowodują w przyszłoś ci zw ięks zeni e
  podstawy obliczenia podatku dochodowego.
  Przy ustalani u
  wysokości aktywów i rezerwy z tytu łu odroczonego podatku dochodowego, uw zględnia się stawki
  podatku dochodowego
  obow iązujące w rok u powstania obow iązku podatkowego.
  Kapitał własny
  Kap itał po d stawowy jest wykazywa ny w wysokośc i okreś lonej w stat ucie i wpisa n ej w Kra jowym Rejestrze Sądowym.
  Kap itał zapasowy i kap itały rezer wowe są roz liczane zgod nie z decyzjam i zaprotoko łowany mi w uchwa łach Wa lnego
  Zgro madzen i
  a.
  Zobowiązania
  Zobow iązania są wycen iane w kwocie wymagającej zapłaty. W kwocie zobowiązań wykazane są także te zobowiązania,
  które powstały po dn iu bilansowym, ale koszty z tego tytułu dotyczyły okresu finansowego, za który sporządzane jest
  sprawozdanie finansowe.
  Zobowiązan ia wyrażone w wa lutach obcych, na dzień bilansowy wycenia się po średnim kursie NBP ustalonym dla danej
  waluty.
  Przychody
  Przyc hody ze sprzedaży sta nowią wartość sprzedanyc h produktów, towa rów i usług z wy łącze niem podatku od towarów
  i usług . Przychody ze sprzedaży towarów są uznawane w momenc ie wysyłk i towarów prze z Spó łkę, z uwagi na fakt, że
  jest to moment, w którym się te przychody real izują, a korzyści płynące z przeniesien ia prawa własnośc i towarów oraz
  ryzyko
  zw iązane z własnośc ią przechodz i na klienta.
  Koszty
  Ponoszone koszty są ewidencjonowane w rachunku wyników w celu odniesien ia do pr zyc hodów w okresie, którego one
  dotyczą.
  5


  Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
  I
  Wynik finansowy
  Na wynik finansowy n etto składają się:
  I. wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio
  związanych z działalnością operacyjną jednostki),
  2. wynik operacji finansowych,
  3. obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka,
  i
  płatności z nim związa nych, na podstawie odrębnych przepisów.
  Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy dotyczy obciążeń z tytułu podatku
  dochodowego od osób prawnych oraz podatku odroczonego. Podatek odroczony w r
  achunku zysków i strat stanowi
  różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu
  sprawozdawczego.
  Rachunek przepływów pieniężnych
  Rachunek przepływów pieniężnych Spółka sporządza według metody pośredniej.
  prezes zarządu
  wiceprezes zarządu
  Aleksandra Kunka
  wiceprezes zarządu
  Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:
  Piaseczno, 20 marca 2018 r.
  6


  Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
  Jednostk owe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
  Bilans 2016
  2017 Nota wg stanu na dzień wg stanu na dzień 31.12.2 016
  31.12.2017 Aktywa
  A. Aktywa trwa le 8 831 536,31 10 986 647,62 I. Wartości niematerialn e i prawne 1
  2 979 709,96 5 788 132,37
  1 . Koszty zakończonych prac rozwojowych -
  2. Wartość firmy -
  -
  3. Inne wartości niemater ia ln e i prawne 2 979 709,96 5 788 132,32
  4 . Zal iczki na wartości niemater i a ln e i prawne - - li . Rzeczowe aktywa trwałe 2 2 452 432,88 1890 571,10
  1. Środki trwale 2 452 432,88 1890 571,10 a) grun ty -
  -
  b) budynki, loka le i obiekty inżynierii lądowej i wod nej 377 771,55 315 399,02 c) urządzenia techniczne i maszyny 961 387,7'1
  652 708,39 d) środki transpo rtu 974 918,10 797 86'1,27 e) inne środk i trwale 138 355,49 124 599,42 2. Środki trwa le w budowie - -
  3. Zaliczki na środki trwale w budowi e - -
  Ili.
  Na leżności długoterminowe - -
  IV. Inw estyc je dłu gote rminow e 3 2 621 328,27 2 471 328,27
  1. Nieruchom ości - -
  2. Wartości niema ter ialn e i prawne - - 3. Dłu gote rmin owe aktywa finansowe 2 621 328,27
  2 '171 328,27 a) w jednostkach powiązanych 2 621328,27 2 471328,27 -udziały lub akcje 2 621 328,27
  2 '171 328,27
  4 . Inn e inwestycje długoterminowe - - V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 778 065,20 836 615,93
  1 .
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 778 065,20 836 615,93 2. Inne rozliczenie mię dzyok resowe -
  - B. Aktywa obrotowe 28 468 356,06 16 963 977,83 I. Zapasy 5 090 891,85
  5 200 426,49
  1. Materiały 2 617 118,84 2 804 871,76 2. Półprodukty i produkty w toku - -
  3. Produkty gotowe - - 4. Towary 2 473 773 ,01
  2 347 383,71
  5 .
  Zaliczki na dostawy - '18 171,02 li. Należności krótkoterminowe 4 12 348 251,86 7 133 369,27
  1. Należnośc i od jednostek powiązanych 2 691 488,33 1 999 576,42
  a) z tytułu dostaw i usług 2 691 488,33 1 999 576,42
  2. Należnośc i od pozostałych jednostek, w których jednostka
  po siada
  zaa ngażowan ie w kap ita le - -
  3
  . Należności od pozostałych jednost ek 9 656 763,53 5 133 792,8'.,
  a) z tytułu dostaw i usług 9 254 941,49 4 964108,61
  b) z tytu łu podatków, dotacji, cel, ubezpiec zeń spoi. 399 822,04 165 803,04 c) inne 2 000,00 3 881,20 Ili.
  In westyc je krótkoterminowe 10 930 208,04 4 474 333,85
  1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 10 930 208 ,04 4 474 333,85
  a) w jednostkach powią zanyc h - 20 000,00
  -udz ie lone pożycz ki - 20 000,00
  b) w pozostałych jednostkac h 1 417,74 -
  c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10 928 790,30 4 454 333,85
  -środki pieniężne w kasi e i na rachunkach 10 928 790,30 4 454 333,85
  2. Inne inwestyc je krótkoterminowe -
  -
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokr esowe 5 99 004,31
  155 848,22
  C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz podstawowy) - -
  D. Udziały (akcje) własne --
  Aktywa razem 37 299 892,37 27 950 625,45
  Wic e


  Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
  Bilans 2016
  2017 Nota wg stanu na dzień wg stanu na dzień 31.12.2016 31.12.2017
  Pasywa
  A. Kapitał (fundusz) własny 14 081 034,98 13 139 410,81
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 6 1589 100,00 1589100,00
  li. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 6
  10 703 391,30 10 108 284,98
  -
  nadwyżka wartości sprzedaży (warto ści emisyjnej) nad
  4 945 100,00 4 945 100,00
  wartością nominalną udziałów (akcji)
  Ili.
  Kapitał (fundusz) z aktua lizacji wyceny - -
  IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe -
  -
  V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -
  -
  VI. Zysk (strata) n etto l 788 543,68 1 ,'1,12 025,83
  V II. Odpisy z
  zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -
  -
  B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23 218 857,39 14 811 214,64
  I. Rezerwy na zobowiązania 8 313 785,34
  312 545,08
  1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  186 314,34
  200 140,64
  2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
  127 471,00
  112 404,44
  -
  długoterminowa 127 471,00 100 323,77
  -
  krótkoterminowa - 12 080,67
  3. Pozostałe rezerwy - -
  li.
  Zobowiązania długoterminowe 9 1 061156,52 490 1. Zobowiązan ia wobec jednostek powią zanych -
  2. Zobow iązania wobec pozostałych jed nostek, w których jednostka - posiada zaangażowanie w kapitale -
  3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
  1 061156,52 490 912,42
  a) kredyty i pożyczki 10
  688 000,00
  232 000,00
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - -
  c) inne zobowiązania finansowe
  373 156,52 258 912,42
  Ili.
  Zobow iązania krótkoterminow e 9 21168 595,93 13 214 696,38
  1 .
  Zobowiązan ia wobec jednostek powiązanych 88 624,04 -
  a) z tytu łu dostaw i usług 88 624,04 -
  2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których
  - - jednostka posiada zaangażowan ie w kapitale
  3 .
  Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
  21 063 739,55 13 197 780,89
  a) kredyty i pożyc zki 456 000,00 4 582 902,07
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych -
  -
  c) inne zobowiązania finansowe
  325 910,48 2'13 454,21
  d) z tytułu dostaw i usług 17 818 560,60
  6 205 913,18
  e) zaliczki otrzymane na dostawy - -
  f) zobowiązan ia wekslowe - -
  g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 1 503 836,82 1 213 5'13,66
  h) z tytułu wynagrodzeń 959 431,65 951967,77
  4. Fundusze specjalne
  16 232,34
  16 915,49
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 5 675 319,60 793 060,76
  1. Ujemna wartość firmy - -
  2. Inn e rozliczenie międzyokresowe 675 319,60
  7 93 060,76
  Pasywa razem 37 299 892,37 27 950 625,45
  ---------------------------~,,C----- ------- -- -- -
  iak
  Ro F rączek
  Wice r zes Zarządu
  une
  8
  Alek ~~r~ Kun~
  WiC€ ~ du


  Cyfrowe Centrum Serw isowe S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
  Rachunek zysków i strat Nota 2016 2017
  A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównan e z nimi 12 170 994 737, 73
  163 93/ 539, 13
  - w tym do jednostek powiązanych 5 631 038,62 19 8731\1/\,63 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 59 212 179,30 SI 221 919,29 li. Zm iana stanu produktów -
  -
  Ili. Koszt wytworzen ia produktów na własne potrzeby jedn. -
  -
  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 111 782 558,43
  109 712 619,84 B. Koszty działalności operacyjnej 167 611 254,53
  162 611 750,10 I. Amortyzacja 951 614,99
  948 224,19 li. Zużyc ie materia/ów i energii 25 284 197,01 23 139 620,33 Ili. Usługi obce 20 724 578,25
  20 164 180, 37 IV. Podatki i opiaty, w tym: 330 830,67
  556 582,31 -podatek akcyzowy -
  - V. Wynagrodzenia 14 341 120,88
  14 606 170,98
  VI. Ubezp ieczen ia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2 596 265,72
  2 881371,61 -eme rytaln e 1212 826,77 1 278 063,41 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 389 085,45
  388 177,13
  VIII. Wartość sprzedanych towarów i materia/ów 102 993 561,56 99 927 423,18 C. Zysk(strata) na sprzedaży (A-B) 3 383 483,20 1322 789,03 D. Pozostałe przyc hody operacyjne 176 717,25
  355 341,80 I. Zysk ze zbyc ia niefinansowych aktywów trwałych 40 000,00 27 506,82 li.
  Dotacje - - Ili. Aktua lizac ja wartości aktywów niefinansowych - - IV. Inne przychody operacyjne 136 717,25
  327 83/\,98 E. Pozostałe koszty operacyjne 301 903,35 912 991, 2 / I. Strata ze zbyc ia niefinansowych aktywów trwałych -
  - li.
  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 254 296,02 880 75'.,,'.i6 Ili. Inne koszty operacyjne 47 607,33
  32 23\71 F. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 3 258 297,10 765 139,56 G. Przychody finansowe 13 314,57 1 502 198, 21 I. Dywidendy i udziały w zyskach - 1255 000,00 -od jednostek powiązanych - 1255 000,00 li . Odsetki, w tym: 13 13 314,57
  8 563,20
  -od jednostek powiązanych 8 443,51 7 447,71 Ili. Zysk ze zbyc ia inwestycji - -
  IV. Aktualizacja wartości inwestycji - -
  V. Inn e - 238 635,01 H. Koszty finansowe 942 7 07,37 5/\6 509,3 7 I. Odsetki, w tym: 14 227 576,88
  356 963,51
  -dla jednostek powiązanych -
  - li.
  Strata ze zbycia inw estycj i -
  -
  Ili. Aktualizacja wartości inw estycj i - 150 000,00 IV. Inne 715 130,49 39 545,86 I. Zysk(strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 2 328 904,30 1720828,40 J. Podatek dochodowy 15 540 360,62 278 802,57
  K. Pozostałe obowiązkowe zmniejs zenia zysku (zwiększenia straty) - -
  L. Zysk (strata) netto (1-J-K) 1788543,68 1442 025,83
  9


  Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
  Jednostk owe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
  Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 2016 2017
  I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 13 563 771,30 14 081 034,98
  -zmiany przyjętych zasada (polityki) rachunkowości -
  -
  -korekty błędów -
  -
  I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 13 563 771,30 14 081 034,98
  1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1589100,00 1 589 100,00
  1.1. Zmiany
  kapitału (funduszu) podstawowego
  -
  1.2.
  Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu
  1 589 100,00 1 589 100,00
  2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
  10 523 412,61
  10 7 03 391,30
  2.1. Zmiany
  kapitału (funduszu) zapasowego
  179 978,69
  -595 106,32
  a) zwiększen ia (z tytułu) 179 978,69
  40 533,68
  -
  podz iału zysku 179 978,69
  40 533,68
  b) zmn iejszen ia (z tytułu) - - 635 640,00
  -
  wypłaty dywidendy - - 635 640,00
  2.2. Stan
  kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
  10 703 391,30 10 108 284,98
  3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu
  - -
  3.1. Zm iany kap itału (funduszu) z aktua lizacji wyceny -
  -
  3.2. Kapitał (funduszu) z aktualizacji wyceny na koniec okresu -
  -
  4. Pozostałe kapitały (fundus ze) rezerwowe na początek okresu -
  -
  4.1.
  Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych - -
  4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu - -
  5 .
  Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1451 258,69 1 788 543,68
  5.1.
  Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
  1 451 258,69 1 788 543,68
  5.2.
  Zys k z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
  1 451 258,69
  1 788 543,fi8
  a) zwiększen ia (z tytułu) - -
  b) zmniejs zenia (z tytułu) -1 451 258,69 -1 788 543,68
  -
  wypłaty dywidendy -1 271 280,00 -1 748 010,00
  - przeniesienia
  na kapitał zapasowy
  -179 978,69 -40 533,68
  5.3. Zysk z lat
  ubiegłych na koniec okresu - -
  5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu - -
  5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -
  -
  5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -
  -
  5.7. Zysk (strata) z lat ubi egłych na koniec okresu - -
  6. Wynik netto 1 788 543,68
  1 442 025,83
  a) zysk netto 1 788 543,68 1442 025,83
  li. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 14 081 034,98 13 139 410,81
  Ili. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 12 333 024,98 11 709 220,81 --
  10


  Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. ----- ------- -------- --------------- ------ - -- -- -- ·-
  Rachunek przepływów pieniężnych
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I. Zysk
  li. Korekty razem
  I. Amortyzacja
  2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
  3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
  4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
  5. Zmiana stanu rezerw
  6. Zmiana stanu zapasów
  7. Zm iana stanu należności
  8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm inowych, z wyjątkiem kredytów i pożyc zek
  9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokr esowyc h
  10. Inne korekty
  Ili.
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1-11)
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy
  I. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niemateria l ne i prawne
  3. Z aktywów finansowych, w tym:
  a) w jednostkach pow iązanych
  b) w pozostałych jednostkach
  4. Inne wpływy inwestycyjne
  li.
  Wydatki I Nabycie wartości niemateria lnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
  2. Inwestycje w nieruchomośc i oraz wartośc i niematerialne i prawne
  3. Na aktywa finansowe, w tym:
  a) w jednostkach powiązanych
  b) w pozostałych jednostkach
  4 . Inne wydatki inwestycyjne
  Ili.
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1-11)
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I. Wpływy I. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akc ji) i innych instrumentów kap itałowych oraz dopłat do kapitału
  2. Kredyty i pożyczki
  3. Em isja dłużnych papierów wartośc iowych
  4. Inne wpływy finansowe
  li. Wydatki
  I. Nabycie udziałów (akcji) własnych)
  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicie l i
  3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicie li wydatki z tytułu podziału zysku
  4. Spłaty kredytów i pożyczek
  5. Wykup dłu żnych papierów wartościowych
  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
  7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
  8. Odsetki
  9. Inne wydatki finansowe
  Ili.
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1-11)
  D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.Ili+/- B .111 +/- C.111)
  E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
  F. Środki pieniężne na początek okresu
  G. Środki pieniężne na koniec okresu {F +/- D), w tym:
  -o ogran iczonej możl iwości dy spo nowania
  1
  Robe :rgt~ k
  Z S w;cepr.: zarządu
  :J ygmum
  2016 2017
  1 788 543,68 1442 025,83
  686 658,05 -7 399 795,62
  951 614,99 948 224,19
  - 26
  146,86 32 029,70
  216 890,59 -1183 762,52
  - 49 635,27 109 692,89
  33 746,99 -
  1 240,26
  150 011,36 109 534,64
  290 738,53 5 214 882,59
  -836 227,68 -12 414 467,02
  -44 334,60 2 346,52
  2 032,93
  2 475 201,73 -5 957 769, 79
  87 156,18 1 312 398,37
  40 000,00 57 398,37
  - -
  47 156,18 l 255 000,00
  47 156,18 1 255 000,00
  -
  1 964 030,69 2 663 656,69
  1
  964 030,69 2 643 656,69
  - 20 000,00
  20 000,00
  -
  -1 876 874,51 -1 351 258,32
  1 300 700,00 4 088 902,07
  -
  1 300 700,00 4 088 902,07
  - -
  2 381 370,92 3 243 966,45
  -
  1 271280,00 2 383 650,00
  -
  456 000,00 418 000,00
  -
  -
  428 756,82 363 631,26
  225
  334,10 78 685,19
  - 1
  080 670,92 844 935,62
  -482 343,70 - 6 464 092, 49
  -482 343,70 - 6 474 456,45
  - 10 363,95
  11 411134,00 10 928 790,30
  10 928 790,30 4 454 333,85
  608 459,90 979 974,29


  Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 styczn ia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
  DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
  1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
  Inne wartości Wartości
  Wartość początkowa (w zł) niematerialne i niematerialne
  i
  prawne prawne
  ogółem
  Wartość początkowa
  Na dzień 1
  stycznia 2017r.
  3 832 941,36 3 832 941,36
  Zwiększen ia stanu
  2 942 002,55 2 942 002,55
  Zm niejs zenia stanu - -
  Na dzień 31 grudnia 2017r.
  6 774 943,91 6 774 943,91
  Umorzenie
  Na dzień 1 stycznia 2017r.
  853 231,40 853
  231,40
  Amortyzac ja
  133 580,19 133
  580,19
  Zmn iejsze nia
  - -
  Na dzień 31 grudn ia 2017 r. 986 811,59 986 811,59
  Wartość bilansowa netto na dzień 31 grudnia 2017 r. 5 788 132,32 5 788 132,32 --
  2. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
  Urządzenia Środki Środki
  Wartość początkowa (w zł) Budynki Inne trwałe techniczne transportu ogółem
  Wartość początkowa
  Na dzień 1
  stycznia 2017 r. 751 215,74 3 653 318,46 1477 352,26 280
  956,75 6 162 843,21
  Zw ięks zen ia stanu 13659,75 83 645,08 164 897,99 20 470,95 282
  673,77
  Zmn iejs
  zenia stanu - - 131 223,00 - 131223,00
  Rek lasyfikac ja - - - - -
  Na dzień 31 grudn ia 2017r. 764 875,49 3 736 963,54 1 511 027,25 301 427, 70 6
  314 293,98
  Umorzenie
  Na dzień 1 stycznia 2017 r. 373 444,19 2 691930,72 502 434,16 142 601,26 3
  710 410,33
  Amortyzacja 76 032,28 392 324,43 312 060,27 34
  227,02
  81'1 6'14,00
  Zmnie
  jszen ia - - 101 331,45 - 101 331,45
  Rek lasyfikac je - - - - -
  Na dzień 31 grudn ia 2017r. 449 476,47 3 084 255,15 713 162,98 176 828,28 4
  423 722,88
  Wartość bilansowa netto
  315 399,02 652 708,39 797
  864,27 124 599,42 1890 571,10
  na cizi.eń 31 grudnia 2017r.
  12
  ~


  '
  Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
  Nie występują zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
  Na dzień 31 g rudn ia 2017 Spó łka jest w trakc ie realizacji 11 umów leasingowych na samochody o łącznej wartości
  początkowej netto przedmiotów leasingu 974 918,10 złote. Do zapłaty pozostało wraz z odsetkami 527 004,20 złotych.
  Wartość bilansowa zobowiązań z tytułu leasingu na dzień 31.12.2017 r. wynosi 502 366,63 złotych . Termin zapłaty ostatniej
  raty z jed nej
  umowy przypada w roku 2018, czterech umów w roku 2019, pir,ciu umów w roku 2020, a pozostałych w roku
  2021 .
  Zgod nie z art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości w księgach finansowych Spółki umowy te ujęto jako lc,asing finansowy.
  W roku 2017
  spółka podpisała 2 umowy leasingu operacyjnego na samochody o łącznej wartości 283 476,42 złotych , w roku
  2017
  zostały spłacone raty na ogólną wartość 15 808,20 złotych. Na dzień 31.12.2017 zobow iązan ie wynikające z umów,
  a pozostałe do spłaty to 267 668,22 złotych .
  3. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE
  3.1 Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych
  i . Cyfrowe
  Fresh Mobile UAB Centrum ces Energ ia
  Concepts Skaitmeninis
  Serwi
  sowe- sp. z o . o. Razem
  Priezuros
  ' sp. z o.o. Ukraina
  Centras
  sp. z o . o.
  Wg ceny nabycia/objęcia (w zł)
  Na dzień 31 grudnia 2016 r. 1 203 642,96 1 233 618,12 990 189,19 213
  878,00 3 641328,27
  Zwiększenia - -
  - - -
  Zmniejszenia - - - - -
  Na dzień 31 grudnia 2017 r. 1203 642,96 1 233 618,12 990 189,19 213
  878,00 3
  641 328,27
  Odpis z tytułu utraty wartości (w zł)
  Na dzień 31 grudnia 2016 r. - -320 000,00 -
  700 000,00 - -1 020 000,00
  Na dzień 31 grudnia 2017 r. - -320 000,00 -
  850 000,00 - -1170 000,00
  Wartość bilansowa na dzień 31.12.2016 1203 642,96 913 618,12 290 189,19 213
  878,00 2 621328,27
  Wartość bilansowa na dzień 31.12.2017 1203 642,96 913
  618,12 140 189,19 213
  878,00 2 471328,27
  Spółka Cyfrowe
  Centrum Serwisowe S.A. realiz uje bran żową strategię biznesową przez spółki za leżne w celu generowania
  długoterminowego wzrostu wartości spółek których udziały posiada. Działalność ta wykonywana jest w imieniu własnym i
  na rachunek własny spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
  Powoła na strategia dotyc ząca:
  a) spółki Fresh Mobi le Concepts Sp. z o.o . ogniskuje faktyczny przedmiot działalności tej spółki na sprzedaży, naprawie,
  odnawianiu
  (refurbishment) i log istyce urządzeń e lektroniczny ch i komponentów do tychże urządzeń ;
  ]3


  Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
  Jednostkowe sprawo zdanie finan sowe za rok obrotowy od 1 styczn ia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
  b) spó łki Cyfrowe Centrum Serwi sowe Sp. z o.o. z siedzibą w Wiln ie (lit. UAB "Skaitmeninis priefairos centras") ogniskuje
  faktyczny
  przedmiot działalności tej spółki na serwis ie naprawc z ym urząd zeń telekomun ikacy jnych na terytor iu m Litwy
  oraz spr zedaż produktów telekomunikacyjnych;
  c) spółk i Cyfrowe Centrum Serwisowe -Ukraina Sp. z o.o. z siedzibą w Ki jowie (ukr. T0Bapv1c T1JO 3 06Me>i BiAn0B i AaJ1bHicT1o „l_\v1cj)posv1~ cepsicHv1~ l.\etHp - YKpa 11,a") ogniskuje faktyczny prz edmiot działalności te j spółki na
  rekrutacj i, szkoleniu i outsourcing 'u techników -elektroników;
  d) spółki ces Energia Sp. z o .o. zakładała zogniskowan ie faktycznego przedmiotu działa lności tej spó łki na dystrybucji
  nowoczesnych
  rozwiązań techn i cznych i e lektronicznych zapewn iających optyma lizację zużyc ia energi i; oferta tej spółki
  nie spotkała się przychylnym przy jęciem przez rynek i spółka nie pozyskała żadnego kontraktu dotyczącego
  dyst r ybuowanych rozwiązań; na dzień spor ządzen ia niniejszego sprawozdania spółka CCS En ergia Sp. z o.o . jest w fazie
  restrukturyzacji obejmującej w szczególności anal i zy dotyczące podjęc ia działal nośc i gospodarc zej w innych obszarach
  aniżeli pierwotn ie założone.
  Spó łka Cyfrowe Centrum Serwi sowe S.A. nie została utworzona głównie w celu uzyskiwania przychodów dla inwestorów w
  drodze zbywan ia
  udziałów spółek zależnych. Idea, która przyświeca/a przy twor zeniu tych spółek zależnych, to posz erzanie
  zarówno
  przedmiotu działalności grupy kapitałowe j ces i ekspans ja na innyc h rynkach, celem generowania
  długoterminowego wzrostu wartośc i spółek, których udziały posiada spółka Cyfrowe Centrum Serwisowe S./\.
  4. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
  wg stanu na dzień wg stanu na dzień
  31.12.2016 31.12.2017
  Należności od j ednostek pow iązanych 2 691 488,33 1 999 576,42
  Należności od pozosta łych jednostek, w tym: 9 656 763,53 5 133 792,85
  - z tyt. dostaw i usług 9 254 941,49 4 964108,61
  - z tyt . podatków, dotacj i, cel, ubezpieczeń spoi. 399 822,04 165 803,04
  - inn e 2 000,00 3 881,20
  Razem 12 348 251,86 7 133 369,27
  W pozycji należnośc i od jednostek powiązanych wg stanu na dzień 31 grudn ia 2017 roku zawiera się kwota należności od
  Fresh
  Mobi l e Concepts Sp. z o.o . w kwocie 1877 641,41 złotych, podczas gdy wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku by/a
  to kwota 2 620 804,33 złotych.
  Należy zwrócić uwagę na fakt, że spó/ce zależnej Fresh Mobi le Concepts Sp. z o.o. prowadzone byty w latach 2013 -2017
  wszczęte przez Dyrektora Urzędu Kontro li Skarbowe j w Warszawie postępowania ko n tro lne w zakresie deklarowanych
  podstaw opodatkowania oraz prawidłowości oblic zania i wpłacan ia podatku od towarów i usług, dotyczące zasadności
  wnioskowanego zwrotu nadwy żki podatku VAT naliczonego nad należnym za okres marzec -lipiec 2013 roku, z którymi
  związane byty przedłużen ia zwrotu nadwyżki podatku VAT . Na dzień 31 grudnia 2016 r. łączna kwota wstr z ymanego z wrotu
  podatku VAT wynosiła 2 262 563 (dwa miliony dwieście sześćdz iesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy) złot e.
  W roku 2017 wszystkie postępowania kontrolne (w przeszłości prowadzone przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w
  Warszawie), zostały zakończone wydaniem przez Nac ze lnika Mazow ieck ie go Urzędu Celno -Skarbow ego w Wars z aw ie
  wyników kontroli (da lej zwanych "Wynikami Kontroli"). Z treści Wyników Kontro li wynika, że Naczelnik nie zakw estionował
  spó/ce zależnej prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT i uzna/ rozliczenie spółki zale żnej z tytułu podatku od
  towarów i usług za prawidłow e.
  li


  Cyfrowe Centrum Serwisowe 5.A.
  Jednostkowe sprawozda nie finan sowe za rok obrotowy od 1 styczn ia 2017 r. do 31 grudn ia 2017 r.
  W następstwie Wyn i ków Kontroli Urząd Ska rbowy w Piaseczn ie zw rócił spółce zależne j kwotę wstrzyma nego zwrotu
  podatku VAT w wysokości 2 262 563 (dwa miliony dw ieśc ie sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt t rzy) złot e wraz
  z odsetkam i w
  łączn ej wysokośc i 394 879 (trzysta dziewięćd ziesiąt cztery tys iące osiemset siede md ziesiąt dziew ięć) złotych.
  Saldo należności od spółki zależnej Fres h Mobile Concepts Sp. z o.o. na dzień 31 grudn ia 2017 r. wynika z bieżących
  transakcji i jest spłacane przez tę spółkę zgodnie z termin em płatności.
  5. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
  5.1 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w aktywach
  wg stanu
  na dzień 31.12.2016 wg stanu na dzień 31.12 .2017
  Roz liczen ie międzyokresowe z tytu łu ube zpiec ze ń 54 072,14 93 736,01
  Rozlic
  zenie międzyokresowe z tytułu s ub skrypcji 2 604,59 7
  726,5'1
  Inne rozl iczen ia międzyokresowe 42 327,58 54
  385,67
  Razem 99 004,31 155
  848,22
  5.2 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w pasywach
  wg stanu
  na dzień 31.12.2016 wg
  stanu na dzień 31.12.2017
  Rozlic zenie międzyokresowe kosz tów
  648 319,60 723
  885,19
  niewykorzystanyc h url op ów pracowniczych
  Roz liczenie międzyokresowe kosztów bada nia
  sprawozdania finansowego 27
  000,00 22 000,00
  I nne rozliczenia
  międzyokresowe - 47 175,57
  Razem 675 319,60 793
  060, 76
  -
  6. DANE O STRUKTURZE KAPITAŁU PODSTAWOWEGO I KAPITAŁU ZAPASOWEGO
  6.1 Kapitał podstawowy
  Wartość Wartość
  nominalna nominalna
  Akcjonariusz posiadanego
  Liczba akcji
  posiadanego Liczba akcji
  kapitału kapitału
  31.12.2016 31.12.2017
  J
  erzy Maciej Zygmu nt 901 284,20 9
  012 842 901284,20 9 012 842
  A leksander L
  esz 5 623,50 56
  235 5
  623,50 56 235
  Robert
  Frączek 174 500,00 1
  745 ooo 174 500,00 1
  745 ooo
  15
  .#


  Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obro towy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grud nia 2017 r.
  Aleksandra Kunka
  73 920,90 739 209 73 920,90 739 209
  Jakub
  Zyg munt 11 531,90
  115 319 11531,90 115 319
  - Fund u sz Inwes tycyjny Value
  Fund Poland
  Act ivist Fundusz
  Inw estycy jny Zamknięty -
  zarządzany przez Copernicus Cap ita l Brak danyc h Brak danych 80 344,40 803 444
  Towarzystwo Fundu
  szy Inwestycyjnych
  oraz
  Eryk Karski*
  ·- - Fundusze inwestycy jne zarządzane przez TFI
  PZU S.A. (PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty
  Pa r aso lowy i P ZU Sp ec ja I istyczny
  Fundusz 80 000,00 800 ooo Brak danych llrak danych
  Inwestycyjny Otwarty Globalnych
  Inw estyc ji)
  **
  Pozostali
  342.239,50 3 422 395 341895,10 3 418 951
  Razem
  1589 100,00 15 891 ooo 1589 100,00 15
  891 ooo
  Wartość nominaln a 1 akc ji wynosi 0,10 zł. Wszystkie akcje są akc jami zwyk łymi na okaz iciela, w formie
  z d e
  mat erializowan ej. (Spółka n ie emitowa ła akcj i upr zywile jowanych).
  *
  Informacja dotyc ząca ilośc i akcji i głosów posiada nych pr zez fundusz inwestycy jny Value F und Pola nd Act ivist Fundu sz
  Inw estycy jny Zamkni ęty -zarządzany przez Copernicus Capital Towarzystwo Fundus zy Inwestycyj nych -i l'ana Eryka
  Karsk iego
  na dzień 31 grudni a 2017 roku wy nika z treści zawiadom i enia, które Spółka otrzyma ła w dniu 22 lutego 2017 r.
  od Copern icus Capital Towarzystwo Fund u szy Inwestycyjnych S. A. z siedz ibą w Warszaw i e, natomiast nie zaw iera
  informacj i
  otrzymanej w dn iu 15 stycznia 2018 r. o nabyciu 600 akcji.
  **informacja dotycząca akc ji i głosów posiada nych pr zez fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI PZU S.A. na dzień 31
  g rudnia 2016 roku wynika z
  treści zaw iadom ie nia TFI PZU S.A. z dn ia 3 grudnia 2013 r. Wedle informacji otrzymanej od
  TFI PZU S.A. z dni a 4 paźdz iern ika 2017 r., fundus ze inw estycy jne zarządza ne przez TFI PZU S.A ., w wyn i ku rozliczenia w
  dniu 3
  paźdz iernika 2017 r. zbycia częśc i akcji Spółki dokonanego w dniu 29 września 2017 r., osiągnę ły poz iom poni żej 5
  % akcji Spó łki.
  6.2 Kapitał zapasowy
  wg stanu na dzień wg stanu na dzień
  31.12.2016 31.12.2017
  Niepodzie lony zysk z l at ubi egłyc h 5 758 291,30 5
  163 184,98
  Nad wyżka wartości sprzedaży(wartości emisyjnej) nad wartośc ią nominalną 4 945 100,00 4 945
  100,00
  akc ji -
  Kap itał zapasowy
  10 703 391,30 10
  108 284,98
  l •
  I


  Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
  Jed n ostkowe sprawozdanie fina nsowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudn ia 2017 r.
  7. PROPOZYCJA PODZIAŁU ZYSKU
  Zarząd proponuje przeznaczyć do pod ziału między akcjonariuszy kwot ę 1430 190 złotych , co oznacza 0,09 złotcp,o na akcje;,
  zaś pozostałą część zysku wypracowanego w roku 2017 przeznac zyć na kapita ł zapasowy. Spółka posiada wystarczającą ilość
  środków finansowych, aby przeznaczyć na dywidendę wyżej wymienioną kwot ę.
  8. REZERWY /ODPISY AKTUALIZUJĄCE
  Saldo Zwiększenie Wykorzystanie Rozwiązanie Saldo
  otwarcia
  zamknięcia
  1.01.2017 stanu rezerwy rezerwy 31.12.2017
  Rezerwa
  z tytu łu odroczonego
  186 314,34 13 826,30 - - 200
  140,6'1
  podatku dochodowego
  Rezerwa
  na świadczenia 12 7 471,00 27 147,23 100
  323,77
  emeryta l ne długoterminowa - -
  Rezerwa na świadczen ia 12 080,67 12 080,67 - - - emeryta
  l ne krótkoterminowa
  --
  Odpis aktua lizujący należności 290 094,68 874
  511,19 - 254 727,98 909
  877,89
  -- - Odpis aktua lizujący należności z
  554 591,58 7447,71 - 20 248,00 541 791,29 tyt. pożyczek od spółek zależnych -
  Odpi sy aktualizu jące wartość 1020 000,00 150 000,00 - - 1170 000,00 udziałów w spółkach zależnyc h
  Odpis aktua lizujący zapasy
  213 537,60 81 851,00 - 213 537,60 81 851,00
  - -· -
  Odpisy aktua lizujące wa rtość należności i z apasów zm niejsza ją stosowne pozycje aktywów .
  9. ANALIZA ZAPADALNOŚCI ZOBOWIĄZAŃ
  Do spłaty w Do spłaty w Do spłaty w Do spłaty w
  terminie terminie
  krótszym
  niż 1 okresie od 1
  okresie od 3 dłuższym niż 5 Ogółem
  rok do
  3 lat do 5 lat
  lat
  Kredyty i pożyczki 4 582 902,07 232 000,00 - - '1814
  902,07
  -- Zobowiązania wobec jednostek - - - -
  - powiązanych - Zobowiązania z tytułu dostaw
  6 205 913,18 - -
  - 6 205 913,18
  i usług -
  Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 951 967,77 - -
  - 951
  967,77
  Zobowiązania z tyt. leasingu 243 454,21 258 912,42 - - 502 366,63
  17


  Cyfrowe Centrum Serwisowe 5.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
  --- - Zobowiąza nia z tytułu podatków, 1 213 543,66 - - - 1 213 543, ceł, ubezpieczeń społecznych 66
  -
  Razem 13 197 780,89 490 912,42 - - 13 688 693, 31
  10. KREDYTY I POŻYCZKI
  Na mocy Umowy Wi eloproduktowe j zawartej z ING Bankiem Śląskim S.A., Bank postawił do dyspozycji Spółki odnawia lny
  limi t
  kredytowy do kwoty 8.000.000 złotyc h do wyko rzyst ania w formie gwara ncji bankowych udziela n ych przez Bank ora7
  kredytu
  obrotowego w złotych w rachunku bankowym. W roku 2017 spółka korzysta ła z kredytu obrotowego w rachunku
  bankowym, a saldo z tego
  tyt ułu na dzień 31 grudnia 20 17 roku wynosi 4 088 902,07 (cztery miliony osiemdziesiąt osiem
  tysięcy dziew ięćset dwa i 07/100) złote. Zabezpieczen ie m wierzyte lności z tytułu kredytu są: zastaw rejestrowy na zapasac h
  towa rów handlowy ch przy obowiązku utrzymania wartości księgowej zapasów na poz i omie nie niższym ni ż 2.500.000
  złotyc h, ces ja praw z polisy ubez piecze niowej w zakres ie ubezpiec zenia zapasów towarów hand lowych, przel ew
  wierzyte lności przysługujących Spółce od ING Commercial Finance Polska S.A. pod warunkiem zaw ieszającym oraz kaucja w
  wysokości minimum 33% kwoty bie żącego wykorzystania lim i tu w formie gwarancji bankowych. Ponadto, w Umowie
  Wiel oproduktowe j z ING Bankiem Śląskim S.A. Spó łka zobow iąza ła się międ zy innymi do utrzymania w okrcesie kredytowan ia
  wskaźnika zadłużen ia oprocentowanego w relacj i do EBITD A na poziomi e nie przekrac zający m 4,5 i nie niższym ni1 O,
  utrzymania wskaźnika będą cego ilora zem kapitałów własnych i sumy bilansowej na pozi om ie nie niżs zym niż 20%
  i uzyskiwania zgody ING Banku Śląskiego S.A. na udzielanie pożyczek podmiotom powią zany m powyże j jednostkowej kwoty
  100.000 EUR .
  W dniu
  31 grudn ia 2013 roku Spółka zawarta umowę o korporacyjny kredyt złotowy na finansowanie inwestycji w łącznej
  wysokośc i 1.600.000 zł (słowni e: jeden mi lion sześćset tys ięcy złotych) na okres od dnia 1 styczn ia 2014 roku do dnia 30
  czerwca 2019 roku z I NG Bankiem Śląskim S.A. Saldo z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 726 OOO zł
  (słownie: siedemset dwadzieścia sześć tys ięcy złotych). Zabezpieczen iem wierzyte lności z tyt. kredytu jest gwarancja
  udzielona przez Bank Gospodarstwa
  Krajowego na podstaw ie Um owy portfelowej linii gwarancyj nej de minimis w kwocie
  960.000 zł (słownie : dziewięćset sześćdziesiąt tys ięcy złotych) stanowiącej 60% przyznanej kwoty kredytu na okres
  kredytowan ia
  wydłużo n y o 3 miesiące. Na mocy umowy o korporacyjny kredyt złotowy na finansowanie inwestycji z ING
  Bankiem Śląskim S.A. Spółka zobowiąza ła się, międ zy i nnymi, do wnies ienia wkładu własnego w wysokośc i 20% in westycji
  netto tj. minim um 400.000 zł (słownie: czte rysta tysięcy złotych), do nie zac iągania bez upr zedniej pisemnej zgody Banku
  kredytów ani pożyczek w innych bankac h, do utrzymywania w okresie kredytowania wskaźn ika za dłu żen ia
  oprocentowanego w relacji do EBITDA na poziomie nie przekraczającym 4,5 i nie niższym ni ż O, utrzymania wskafnika
  będącego ilorazem kap itałów własnych i sumy bilansowe j na poz i omie nie niższym niż 20% oraz tego, że w całym okresie
  kredytowania
  wskaźnik: stosunek sumy zys ku netto i amortyzac ji do sumy kosztów odsetkowych i rat kr edytów
  długoterminowych nie będzie niższy niż 1,2 oraz do uzyskiwania zgody ING Banku Śląsk iego S.A. na udzielanie pożyc zek
  podmiotom powiązanym powyż ej jednostkowe j kwoty 100.000 EUR. Kredyt zgo dnie z założen iami został przeznaczony na
  wdrożenie now ego zintegrowanego systemu informatycznego.
  18


  Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycz nia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
  11. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE
  Na mocy Umowy Wie l oproduktowej z ING Bank iem Śląskim S.A. opisanej w punkcie 10 powy żej, na dzień 31 grudnia 2017
  roku
  Spółka wykorzystała kwotę 1.250 .000 złotych oraz 400.000 euro w formie gwarancji bankowych udzielonych swoim
  kontrahentom. Zabezpieczeniem
  wierzyte lności wynikającej z w/w Umowy Wieloproduktowej są: zastaw rejestrowy na
  zapasach towarów handlowych przy obowią zku utr zymania wartości księgowej zapasów na poziomie nie niższ ym niż
  2.500.000 złotych, cesja praw z po lisy ube zpiec z eniowej w zakresie ubezpiec zenia zapasów towarów handlowych, pr zelew
  wierzytelności przysługujących Spółce od ING Commercial Finance Polska S.A. pod warunkiem zawies zającym oraL kaucja
  w
  wysokości minimum 33% kwoty bieżącego wykorzystania limitu w formie gwarancji bankowych .
  Ponadto,
  Spółka wystawiła weksel własny in blanco na zabezpieczenie prawne gwarancji w kwocie 960.000 zł udzielonej
  przez Bank Gospodarstwa Krajowego, która
  to gwarancja stanowi zabezpieczen ie spłaty kredytu udzielonego Spółce przez
  ING Bank Śląski S.A. na podstawie Umowy o korporacyjny kredyt zlotowy na finansowanie inwestycji.
  W roku 2017
  Spółka podpisała również aneks do Umowy faktoringu (procentowego) z ING Commercial Finance Polska S.A.,
  mocą którego m.in. przedłużono do dnia 30 czerwca 2018 r. okres obowiązywan ia Umowy faktoringu. Zabe zpiec zeniem
  roszczeń faktora wynikających z powołanej umowy są dwa egzemplarze weksla własnego in blanco wystawionego przez
  Spółkę na zlecenie faktora wraz z deklaracjami wekslowymi.
  Spółka wystawiła również i przekazała spółce T-Mobile Polska S.A. (poprzednio pod firmą Polska Telefonia Cyfrowa S.A.)
  weksel własny in blanco stanowiący zabezp ieczenie roszczeń T -Mobile f'olska S.A. wobec Spółki mogących powstać
  w związku z wykonywaniem przez Spółkę Umowy ramowej sprzedaży hurtowej produktów oraz innych umów łączących
  T-Mobile Polska S.A. i Spółkę (z wyłączeniem umów o świadczenie usług telekomun ikacyjnych).
  Należy zwrócić uwagę na fakt, że w Spółce kontynuowane były w 2017 r. postępowania kontrolne w zakresie
  deklarowanych podstaw opodatkowania oraz
  prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za lata 2012
  i 2013 prowadzone przez Naczelnika Mazowieckiego
  Urzędu Celno -Skarbowego w Warszawie (kontynuacja postępowań
  prowadzonych przez dawnego Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie).
  W dniu
  29 grudnia 2017 r. Spółka otrzymała z kancelarii, ustanowionej w sprawie pełnomocnikiem i repre zentującej Spólkc;,
  informację o otrzymaniu wyniku kontroli, wydanego przez Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno -Skarbowego w
  Warszawie (dal ej zwanego "Naczelnikiem") . Wynik kontroli dotyczy! prowadzonego w Spółce postępowania kontrolnego,
  obejmującego swoim zakresem rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowan ia oraz prawidłowość oblic zania i
  wpłacania podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia do grudn ia 2012 r. oraz ustalenia czy Spółka
  jest instytucją obowiązaną w św ietle ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pienięd zy i finansowaniu
  terroryzmu, oraz
  w przypadku uzyskania przez kontro lowanego statusu instytucji obowiązanej -kontrolę wywią zywania sic;
  z obowiązków z wyżej wymienionej ustawy.
  Spółka skorygowała deklaracje VAT za lip iec i sierp ień 2012 o kwotę 165 303 złotych i tę kwotę wraz z odsetkami
  zarachowała w ciężar kosztów roku obrotowego 2017. Wydanie Wyniku Kontroli oznacza brak podstaw do wydania
  negatywnej decyzji
  w stosunku do Spółki . Wynik Kontro li, zgodnie z art. 24 ustawy o kontroli skarbow ej z dnia 28 września
  1991 r. (Dz.U. z 1991 r., Nr 100, po z. 442 ze zm.), końc zy powołane postępowanie kontrolne.
  19


  Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
  Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nadal prowadzone jest przez Naczelnika Mazowieckiego Urzc;du Cclno­
  Skarbowego w Warszawie (kontynuacja
  postępowań prowadzonyc h przez dawnego Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w
  Wa rszaw i e) postępowan ie kontro lne w zakresie deklarowanych podstaw opodatkowania oraz praw idłowośc i obliczania
  i
  wp łacania podatku od towarów i usług za rok 2013.
  We wskazanym postępowaniu kontrolnym nie zapadły jakiekolwiek decyzjc dotyczące istoty postępowania kontrolnego.
  W ocenie
  Zarz ądu wszelkie transakcje zawierane przez Spółkę były rea lizowane zgodnie z prawem, przy dochowaniu
  należytej staranności. Niemniej jednak sam fakt prowadzenia postępowań przez organa skarbowe stanowi samoistny czynnik
  ryzyka, z uwagi
  na niecałkow itą przew idywalność działań aparatu skarbowego oraz brak jednolitości w stosowaniu prawa
  p r
  zez polsk ie organa administrac ji skarbowej i po l skie sądy.
  12. ANALIZA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY
  Analiza przychodów ze sprzedaży 2016
  Usługi serwisowe (w tym refundacja części zamiennych zużytych do napraw)
  59 212 179,30
  Sprzedaż towa rów (w tym sprzedaż częśc i zamien nych)
  111 782 558,43
  -----
  Ogółem 170 994 737,73
  Zas ięg geograficzny sprzedaży towarów i usług 2016
  Polska 136 126 851,57
  Poza teryto rium Polski
  34 867 886,16
  Ogó łem 170 994 737,73
  13. PRZYCHODY FINANSOWE
  Przychody odsetkowe
  (w tym wynika jące z dłużnych instrumentów finansowych oraz pożyczek udzielonych
  i
  należnośc i własnych)
  w okres ie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
  Odsetki Odsetki
  niezrealizowane, o term inie płatności
  zrea lizowane od 3 do powyżej do 3 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy
  Dłużne instrumenty finansowe - - ---- -
  2017
  54 221 919,29
  109 712 619,84
  163 934 539,13
  2017
  136 191 313, 70
  27 743 225,43
  163 934 539,13
  Razem
  - -- -
  Pożyczki udzielone
  i należności - - -7 447,71 7 447,/1 własne
  Pozostałe aktywa 1115,49 - - - 1115,49 - 1115,49 -
  - 7
  447,71 8
  563,20
  20


  '
  Cyfrowe Centrum Serw isowe 5.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 styczn ia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
  14. KOSZTY FINANSOWE
  Koszty odsetkowe
  w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017 r.
  Odsetki Odsetki
  niezrealizowane, o terminie płatności
  zrealizowane od 3 do powyżej Razem
  do 3 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy
  Zobow iązania finansowe - - -- - przeznaczone do obrotu
  Pozostałe krótkotermi nowe
  zobowiązan ia finansowe -leasing 23 962,39 - -- 23 962,39
  Pozostałe krótkoterminowe
  zobow iązan ia finansowe
  199 048,97 - - - 199 0'18,97
  -
  faktor in g
  Pozostałe pasywa
  133 952,15 - - - 133 952,15 - 356 963,51 - -- 356 963,51 -
  15. OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
  2016 2017
  Zysk brutto
  2 328 904,30 1720828,40
  Przychody nie zaliczone do przychodów podatkowych
  169 059,77 l 850 752,06
  w tym :
  przychody z
  tytułu dywidendy - 1 255 000,00
  przychody z
  tytułu rezerw na usługi gwarancyjne - 166 000,00
  przychody z
  tytułu różnic kursowych - 132 8'12,01
  przychody z
  tytu łu rozwiązan ia rezerw - 27'1 303,52
  pozostałe - 22 106,53
  P rzychody zarachowane
  w rachunek zys ków i strat l at ubiegłych stanowiące '1 993, 78 3
  71'1,19
  przychody do opodatkowan ia roku bieżącego
  Zw iększenie przychodów z tytułu faktur korygujących w związku z przyznanym
  r abatem
  posprzedażowym wystawionych w roku 2017 /2018, objętych rezer wą 851 578,86 296 831,91
  w roku 2016/2017
  Zm nie j sze nie przyc h odów 2017 z tytułu faktur korygujących wystaw ionych w
  styczn iu 2017 w związku z przyznanym rabatem posprzedażowym - 851 578,66
  wystaw ionyc h
  w roku 2017, objętyc h rezerwą w roku 2016
  Koszty nie
  stanowiące kosztów uzyskania przychodów 2
  120 813,84 3
  837 5'18,48
  w tym:
  amortyzacja bilansowa 802
  591,17 948
  224,19
  niezapłacone świadczenia zgo dnie z art. 16 pkt 57a ustawy o pdop 198
  390,62 439
  6'19,28
  niewypłacone wynagrodzenia 131
  536,50 97
  611,00
  rezerwa
  na urlopy i emerytury 166 879,97 60
  499,03
  PFRON 213 335,00 275
  300,00
  różnice kursowe nierealizowane 176
  851,52 31112,75
  odpis aktua lizujący zapasy 169 380,96 81
  851,00
  odpis
  aktua lizujący należnośc i - 880 755,56
  ------------------ -·- ------ ~ ~- - - - --_,,,._-- ------- ·-
  ~
  I ~
  21


  Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. ----------- --- ---------------- - ---- ----·
  rezerwa na usługi marketingowe
  odpis na udziały w spółkach zależnych
  odsetki od zobow iązań bud żetowyc h oraz korekty VAT
  pozostałe
  Koszty będące kosztami u zys kania przychodów nie ujęte w rachunku zys ków i
  strat
  bieżącego okresu
  w tym :
  wypłacone wynagrodzen ia dot. ubiegłego okresu finansowego
  amortyzacja podatkowa
  raty leasingowe
  wypłacone świadczenia zgod nie z a rt. 16 pkt 57a ustawy o pdop
  pozostałe
  Dochód do opodatkowania
  Darowizny od liczone od dochodu
  Podstawa opodatkowania
  Podatek dochodowy naliczony wg stawki 19%
  Korekta podatku dochodowego
  za rok 2015
  Zm iana stan u podatk u odroczo nego
  Podatek dochodowy w rachunku zysków i strat
  16. PODATEK ODROCZONY
  261848 ,10
  1372069,41
  206 598,10
  455118,43
  455 964,76
  206 180,74
  48 207,38
  3 765 161,60
  12 972,61
  3 752188,99
  712 916,00
  1353,00
  -173 908,38
  540 360,62
  354 304,19
  150 000,00
  244 532,3S
  273 709,13
  14S4 318,71
  81 536,SO
  766 237,67
  363 631,26
  188
  56S ,6 2
  S4 347,16
  1 702 774,05
  1 702 774,05
  323 S27,00
  - 44 724,43
  278 802,57
  Rezerwa na podatek odroczony w wysokości 200 140,64 złotych (186 314,34 złotych na dzień 31 grudn ia 2016 r.) ora 1
  aktywa z
  tytuł u podatku odroczonego w wysokości 836 615,93 złotyc h (778 06S,20 złotych na dzień 31 grudnia 2016 r.)
  zostały obliczone na podstawie różn ic pomiędzy podatkową i bilansową wartością aktywów i pasywów .
  17. ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM
  Po dniu bilansowym do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie miały miejsca istotne zdar zen ia wpływające na
  sytuację majątkową i finansową Spó łki na dzień bi lansowy.
  18. ZDARZENIA Z LAT UBIEGŁYCH
  W roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grud nia 2017 roku nie zaist niały zdarzenia dotyc zące lat ubiegłych, któr e powinny
  być ujęte w sprawozda niu finansowym okresu obrotowego, inn e niż opisane w nocie 11.
  19. ZMIANA ZASAD POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I METOD WYENY
  W roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku Spółka nie wprowadziła żad ny ch zmian 1asad polityki
  rachunkowości i metod wyceny.
  22


  Cyfrowe Centrum Serw isowe S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
  20. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZYJĘTYCH DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW
  PIENIĘŻNYCH
  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2016 2017
  Dywidenda otrzymana od spółki zale żnej - -1 255 000 ,00
  Odsetki
  nal iczone od udz ie lonych pożyc zek - 8 443,51 -7 44 7,7 1
  Odsetki z
  tytułu zobowiązań faktoringowych
  198 126,14 -
  Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym - 54 722,80
  Odsetk i z
  tytułu zobowiązań leasingowych
  27 207,96 2
  3 96 2,3 9
  Razem 216 890,59 - 1183 7
  62, 52
  Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 2016 2017
  Aktualizacja wartości inwestycj i - 150 000,00
  Strata
  na sprzedaży i likwidacji środków trwałych 4 348, 28 -
  Zysk na spr zedaży środków trwałych - 40 000,00 - 27 506,82
  Aktua
  lizacja wartości inwestycji finansowych (pożyczek udzielonych ces - 13 983,55 -
  12 800,29
  Ukraina)
  Razem - 49 635, 27 109
  692,89
  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych 2016 2017
  Bil
  ansowa zmiana stanu zobow iązań wobec jednostek powiązanych 48 766,1 5 -
  88 624,04
  Bilansowa zmiana stanu
  zobowiązań z tytułu dostaw i usług -1 285 724,74 - 1161 2
  647,4 2
  Bilansowa zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatków, ceł i ube zpieczeń 310 782,11 -290 293,16
  Bilansowa zmiana stanu zobowiązań z tytułu wynagrod zeń 75 44 7,5 7 -7 463 ,88
  Bilansowa zmiana stanu fundus zy specjalnych 14 501 ,23 6
  8 3,1 5
  Razem -836 227,68 -
  11 998 345,35
  ,,


  Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
  Jed n ostkowe sprawozdanie fina nsowe za rok obrotowy od 1 styczn ia 2017 r. do 31 grudn ia 2017 r.
  W 2017 roku została zmien iona preze ntacja odsetek od faktoringu. Nie są uwzg lędnione w przepływach pieniężnych
  z działalności finansowej jak w roku 2016, tylko w przepływach pienię żnych z działa lności operacyjnej.
  Na koniec roku 2017 zmiana stanu zobow iązań z tytułu dostaw i usług została skorygowana o wartość nie zapłaconych
  faktur dotyc zącyc h nabycia wartości nie materialnych i prawnych w kwocie 416 121,67 złotych.
  Jako środki pieniężne o ograniczonej mo żliwości dysponowania wykazane zostały środki pienię żne Zakładowego Funduszu
  Świadczeń Soc ja ln ych oraz kaucja w wysokości 33 % kwoty bieżącego wykorzysta nia l i mit u w form ie gwarancj i bankowych.
  21. WYKAZ SPÓŁEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA CO NAJMNIEJ 20% UDZIAŁÓW ORAZ
  TRANSAKCJE Z
  NIMI ZAWARTE
  Kwota kapitału Zysk/(strata) osiągnięta
  Nazwa i siedziba jednostki Rodzaj
  sprawowanej
  podstawowego na przez jednostkę powiązaną
  powiązanej kontroli/wielkość dzień 31.12.2017 w
  okresie od 1.01 do
  procentowa udziałów 31.12.2017
  w złotych w złotych
  UAB Skaitmeninis Priezi uros Centr as 100%
  1 233 618 1 79 336 Wi lno, Repub lika Litewska
  ---
  Fresh Mob il e Concepts
  sp. z o .o
  100% 210 ooo 2 590 058
  Piaseczno,
  Polska
  Cyfrow e Centrum Serwisowe -
  Ukraina
  sp. z o.o . (ukr. Tosap1o1crno 3
  o6Me>KeHOIO B iA n OBiAa/lbHiCTIO 100%
  990 189 2 (162 793) ,,U,1o1qipos1o1i1 cepBicH1o1~ l..\eHTp -
  YKpa'i'Ha")
  Kijów, Ukraina
  CCS En erg ia sp. z o .o.,
  100% 350 ooo (20
  910)
  Wa rszawa, Polska
  1 . kap itał zakładowy wyrażony w waluc ie l okalnej wynosi 318.617,92 Euro (wcześniej 1.100.200 litów litewskich). Do
  przeliczenia kap itału na wa lutę polską wykorzystano kurs historyczny zgodnie z zasadami konsolidacji na podstawie
  Rozporządzen ia Min i stra Finansów z dnia 25 września 2009 r.
  2 kapitał zak ładowy wyrażony w walucie lokalnej wynosi 2.036.500 hrywien. Do prze l iczenia kapitału na walutę polską
  wykor zystano kurs historyczny zgodnie z zasad ami konso lidacji na podstawie Rozpor zą d zenia Ministra Fi nansów z dnia 25
  września 2009 r.
  Wybrane dane finansowe spółek zależnych za rok 2017 zostały przedstaw ione przy zastosowa niu jed nakowy ch metod
  wyceny aktywów i pasywów zgodnie z zasa dami rachunkowości przyjętymi przez jednostkę dominującą.
  Spółka nie przeprowad zała żadnych transakcji ze stronami powiązanymi na warunkach nierynkowych.
  (' ---'--'---------------------------------- -·
  24
  ~#


  Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
  Jednostkowe sprawozdan i e finansowe za rok obrotowy od 1 styczn ia 2017 r. do 31 grudn ia 2017 r.
  Przychody
  Rodzaj
  Sprzedaż netto Zakupy netto od finansowe od Saldo należności i
  Nazwa i
  siedziba sprawowanej do jednostek jednostek jednostek zobowiązań z
  jednostki
  powiązanej kontroli/wielkość powiązanych w powiązanych w powiązanych w jednos
  tkami
  procentowa okresie od 1.01 okresie od 1.01 okresie od powiązanym i na
  udziałów do 31.12.2017 do 31.12.2017 01.01.2017 do dzień 31.12.2017
  31.12.2017
  UAB Skaitmenin is Saldo zobowią zań
  Prieziuros Centras - -
  Wilno, Republika 100%
  8 448,00 178 085,15 Saldo nal eżności
  Litewska
  36 966,23 PLN
  - Fresh Mobi le
  Saldo zobow iązań
  Concepts - 100% 19 852 966,63 15 600,00 1 255 000,00 sp. z o.o Saldo nale żności
  Piaseczno, Polska l 877 641,41 PLN
  Cyfrowe Centrum
  Serw i sowe -Ukraina Saldo zobowią zań
  sp. z o.o. (ukr. -
  ToBapv1CTBO 3 Saldo pożyczek
  o6Me>KeHOIO 100% 289 705,46 wra z z odsetkami
  BiA n OBiAa/lbHiCTIO - 7 447,71
  541 791, 29 l'LN
  „L\v1(pp0Bv1i;i Saldo nale żności
  cepBicHv1i;i L\eHrp - 118 245,01 PLN
  YKpa°i°Ha")
  Kijów, Ukraina
  Saldo
  zobowią zań
  -
  ces Energia sp. z o.o., Saldo nale żności
  100% 12. 000,00 - - Pożyc zka: Warszawa, Polska 20.000,00l'LN
  Pozostałe:
  3 690,00 l'LN
  Z
  odpisów na należności, od spółek powią zanyc h z tytułu dostaw towarów i usług, utworzonych przed roki em 2.0J 7
  pozostały odp isy na należności od UAB Skaitmenin is Prie z iuros Centras w kwocie 36 966,23 złotych. Na koniec roku 201/
  występuje również odp is aktua lizujący należności z tytułu pożyc zek oraz odsetki od pożyczek ud z ielonych spólce powią zanej
  -Cyfrowemu Cent rum Serwisowemu -Ukraina sp. z o.o. w łącznej kwocie 541 791,29 złotych. Odp i sy aktual izujące wartość
  należnośc i zmn iejs zają stosowne pozycje aktywów.
  ' .
  25


  Cyfrowe Centrum Serwisowe 5.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
  22. KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI
  Zarząd nie widz i zagrożenia kontynuacji działalności Spółki w okresie najbli ższyc h 12 miesięcy od daty sprawo zdania
  finansowego.
  23. ZATRUDNIENIE
  Struktura średniorocznego zatrudni enia w badanym okresie przedstaw ia się następująco:
  2016 2017
  Zarząd 3 3
  Dział prawny 1 l
  Serwis
  202 206
  Dystrybucja i magazyn 16 16
  Logistyka 7 8
  Księgowość i
  kadry 4 4
  Admin istracja
  5 5
  Przec iętne zatrudnienie w roku obrotowym 238
  243
  24. WYNAGRODZENIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
  Wynagrodzenie Zarządu wyn iosło w 2017 roku 799 200 (siedemset dziewięćd ziesiąt dziew ięć tysięcy dwieście) złotych.
  Rada nadzorcza otrzymała wynagrodzenie w 2017 roku w formie wynagrodzenia za posiedzenia Rady Nadzorc zej w kwoci e
  56 519,20
  (pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dzi ew iętnaście i 20/100) złotych .
  25. POŻYCZKI ŚWIADCZENIA O PODOBNYM CHARAKTERZE UDZIELONE OSOBOM
  WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH I ICH KREWNYM
  Żadne pożyc zki, ani inne świadczenia o podobnym charakterze nie były udzielane prz ez Spółkę członkom zarządu, rady
  nadzorcz ej, ani ich
  krewnym.
  26


  Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
  Jednostkowe sprawozdanie fina nsowe za rok obrotowy od 1 styczn ia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
  26. TRANSAKCJE ZE STRONAMI POWIĄZANYMI NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE
  W roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku Spółka nie zawierała żadnych transakcji ze stronami
  powiąz anymi na warunkach innych niż rynkowe.
  27. WYNAGRODZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA
  Wynagrodzen ie biegłego rewidenta za przeprowadzenie badania jed nostkowego i skonsol idowanego sprawozdania
  finansow ego
  za 2017 rok wyniosło 44 OOO złotyc h. Firma audytorska nie świadczyła na rzecz spółki żadnych innych usług.
  28. CELE I ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM
  Podstawowe zasady zarządzania ryzykiem
  Zarząd ponosi odpow iedz ialność za ustanowienie i nadzór nad zarządzaniem ryzykiem przez Spółkę, w tym identyfikację
  i ana lizę ryzyk, na które Spółka jest narażona, okreś lenie odpowiednich ich limitów i kontro li, jak też monitorowanie ryzyka
  i stop n
  ia dopasowania do l imitów. Zasady i procedury zarządzania ryzykiem podlegają regu larnym przeglądom w celu
  uwzględnienia zmiany warunków rynkowych i zmia n w działa lności Spółk i.
  Ryzyko kredytowe
  Ryzyko kredytowe jest to ryzyko poniesienia straty finansowej przez Spółkę w sytuacji, kiedy strona instrumentu
  finansowego nie
  spełnia obowiązków wynikających z umowy . Zarząd stosuje politykę kredytową, zgodnie z którą ekspozyc ja
  n a ryzyko kredytowe jest
  monitorowana na bieżąco.
  Ryzyko płynności
  Ryzyko płynnośc i jest to ryzyko wystąp ienia trudności w spełnieniu przez Spółkę obowią zków Lwią zanych 1c
  zobowiązan iam i finansowymi, które roz liczane są w drodze wydania środków pien iężnych lub innych aktywów finansowych.
  Zarządzanie płynnośc ią przez Spółkę polega na zapewnianiu, aby w moż liwie najwyższym stopniu, Spółka posiadała
  płynność wystarczającą do regu lowania wymagalnych zobow iązań, zarówno w normalnej jak i kryzysowej sytuacji, bez
  narażania na niedopuszcza l ne straty lub podważenie reputacji Spółki. W tym celu Spółka mon i toruje przepływy pieniężne,
  i zapewnia środk i pien iężne w kwoc ie wystarczającej d la pokrycia oczekiwanych wydatków operacyjnych i bieżących
  zobowiązań finansowych, utrzymując założone wskaźniki płynności.
  Ryzyko walutowe
  Część przychodów ze sprzedaży towarów i usług oraz zakupów Spó łki jest roz liczana w EUR, co generuje ryzyko zw iązane ze
  zmianami kursu walutowego EUR/P LN. Niekorzystne kształtowanie się kursu wa lutowego EUR/PLN może skutkować
  okresowymi zm ianami poziomu przychodów Spółki i w konsekwenc ji mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe.
  Spó łka minimalizuje ryzyko zw iązane ze zmianami kursów walutowych poprzez prowadzen ie monitoringu rynku
  wa
  lutowego i dokonywanie przewalutowań w momencie występowania optymalnych warunków rynkowych oraz
  wykorzystywanie
  instrumentów zabezpieczających przed zmianą kursów w postaci transakcji typu forward.


  Cyfrowe Centrum Serwisowe 5.A.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudn ia 2017 r.
  Ryzyko stopy procentowej
  Na dzień 31 grudn ia 2017 r. ryzyko zmiany stóp procentowych, poza oprocentowan iem środków pienię żnyc h na bieżących
  rachunkach bankowych, praktycznie nie występu je i w zw iązku z tym Spó łka nie zabezpiecza się przed ryzykiem zmian stopy
  procentowej,
  gdyż Zarząd Spółki ocenia możliwy wpływ ry zyka stopy procentowej na sprawozdanie finansowe jako
  nieznaczny .
  I prezes zarządu
  Aleksandra Kunka
  wiceprezes zarządu
  Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
  główna księgowa
  Piaseczno, 20 mar ca 2018r.
  28


  C&R Auditors Sp. z o.o.
  SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
  Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  Cyfrowe Centrum Serwisowe
  Spółka Akcyjna
  wraz z załączonym sprawozdaniem finansowym
  C&R Auditors Sp. z o.o. ul. Spójni 22
  03-ó04 Warszawa tel (22) 890 04 40
  31 grudnia 2017
  Sąd Rejonowy dla M.St W-wy w Warszawie XIJJ Wydział Gospodarczy KRS numer KRS: 0000075426 kapitał zakładowy: 50.000,00 zł NIP: 524 23 52 219


  C&R Auditors Sp. z o.o.
  SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA
  ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  Dla Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A.
  Przedmiot badania
  Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego sprawozdania finansowego Cyfrowego
  Centrum Serwisowego S.A. z
  siedzibą w Piasecznie, ul. Puławska 40 A, na które składa się
  bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w
  kapitale (funduszu)
  własnym, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy
  od 1 stycznia 2017
  r. do 31 grudnia 2017 r. oraz informacja dodatkowa zawierająca
  wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia
  (,,sprawozdanie finansowe").
  Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej
  Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za prawidłowość ksiąg rachunkowych, sporządzenie
  i rzetelną prezentację sprawozdania finansowego oraz sporządzenie sprawozdania
  z
  działalności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.
  U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) (,,ustawa o rachunkowości"), wydanymi na jej podstawie
  przepisami wykonawczymi oraz innymi
  obowiązującymi jednostkę przepisami prawa. Zarząd
  Spółki jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną, aby
  sporządzane sprawozdania finansowe były wolne od nieprawidłowości powstałych wskutek
  celowych
  działań lub błędów
  Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, Zarząd oraz członkowie Rady Nadzorczej
  jednostki
  są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z
  działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.
  Odpowiedzialność biegłego rewidenta
  Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia
  rzetelny i jasny obraz sytuacji
  majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki
  zgodnie z
  mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami
  (polityką) rachunkowości.
  Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
  1) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz
  nadzorze publicznym (Dz.
  U. z 2017 r. poz. 1089) (,,ustawa o biegłych rewidentach"),
  2) krajowych standardów rewizji finansowej, w brzmieniu Międzynarodowych Standardów
  Badania
  przyjętych uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z
  dnia 1 O lutego 2015
  r. z późn. zm.,
  1~


  C&R Auditors Sp. z o.o.
  Regulacje te nakładają na nas obowiązek postępowania zgodnego z zasadami etyki oraz
  zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby
  uzyskać wystarczającą pewność,
  że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego zniekształcenia.
  Badanie polegało na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania kwot
  i
  ujawnień w sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur badania zależy od osądu biegłego
  rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego
  spowodowanego oszustwem lub
  błędem. Dokonując oceny tego ryzyka biegły rewident
  bierze pod
  uwagę działanie kontroli wewnętrznej, w zakresie dotyczącym sporządzania i
  rzetelnej prezentacji przez
  jednostkę sprawozdania finansowego, w celu zaprojektowania
  odpowiednich w danych
  okolicznościach procedur badania, nie zaś wyrażenia opinii na temat
  skuteczności kontroli wewnętrznej jednostki. Badanie obejmuje także ocenę odpowiedniości
  przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, racjonalności ustalonych przez kierownika
  jednostki
  wartości szacunkowych, jak również ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania
  finansowego.
  Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do
  przyszłej rentowności badanej jednostki ani
  efektywności lub skuteczności prowadzenia spraw jednostki przez kierownika jednostki
  obecnie lub w
  przyszłości.
  Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą
  i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania.
  Opinia o sprawozdaniu finansowym
  Naszym zdaniem, załączone roczne sprawozdanie finansowe:
  - przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
  majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31
  grudnia 2017 r. oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31
  grudnia 2017 r., zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości, a
  także przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości
  - zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy
  o
  rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych,
  - jest zgodne co do formy i
  treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i statutem
  jednostki.
  Uzupełniające objaśnienia
  Zwracamy uwagę na notę 11 informacji dodatkowej, w której opisano niepewność związaną z
  postępowaniem kontrolnym prowadzonym przez organy skarbowe w zakresie deklarowanych
  podstaw opodatkowania oraz
  prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i
  usług za rok 2013. Nasza opinia nie zawiera zastrzeżenia w odniesieniu do tej sprawy.
  2


  C&R Auditors Sp. z o.o.
  Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
  Nasza opinia o sprawozdaniu finansowym nie obejmuje sprawozdania z
  działalności.
  Zarząd jednostki oraz członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za sporządzenie
  sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami prawa.
  Naszym
  obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach było, wydanie
  opinii, czy sprawozdanie z
  działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami prawa oraz,
  że jest ono zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym.
  Naszym
  obowiązkiem było także złożenie oświadczenia, czy w świetle naszej wiedzy o
  jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego
  stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotne zniekształcenia oraz wskazanie, na
  czym polega
  każde takie istotne zniekształcenie.
  Naszym zdaniem sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z mającymi
  zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu
  finansowym. Ponadto,
  oświadczamy, iż w świetle wiedzy o jednostce i jej otoczeniu
  uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego, nie
  stwierdziliśmy w sprawozdaniu z
  działalności istotnych zniekształceń.
  ~rnv/sĆu2
  Agnieszka Rosińska, nr.9267
  Kluczowy
  biegły rewident przeprowadzający badanie w
  1miemu:
  C&R Auditors Sp. z o.o.
  ul. Spójni 22, Warszawa
  podmiot uprawniony do badania nr 2295
  Data sprawozdania z badania: 20 marca 2018
  r.
  -C &R AUDITORS Sp. :Eo.
  03-604 Wat'S2'Awa, ul. Spójni 22
  tel. 22 890-04-40, fax 22 890-04-41
  -~lP: 524-23-52-219, REGON : 01632015~
  3


  ~~ e centrum serwisowe
  ISO 9001 :2008
  ISO 14001 :2004
  INFORMACJA
  na temat stosowania przez spółkę Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. zasad ładu korporacyjnego, o
  których
  mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"
  W załączeniu przekazujemy informację na temat stosowania przez spółkę Cyfrowe Centrum
  Serwisowe
  S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek
  Notowanych na NewConnect".
  Piaseczno, dnia 20 marca 2018
  r.
  Rob~ ek
  Wicep 'rj efzarządu .
  r-
  AJ~ ':_ ~unka --1,; ~ - ?~,? ~
  VIA ~ r P+s z.. /.,.'(;"
  Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Pulalska 40 A, 05-500 Piaseczno, te l.: + 48 22 726 38 00, fa x: +48 22 726 38 01 KRS: 0000253995 , NIP: 951-19-78-674 , REGON: 016321051, GIOŚ: E0002111WZBW; rachunek: ING BANK ŚLĄSKI SA: 831050 10251000 0022 8803 5468
  Dokumentacja spółk i przechowywana jest w Sądz ie Rejonowym dla m.st Warszawy w Warszawie , XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kap itału zakładowego : 1.589 .100 złotych (kap itał zakładowy został w całości wpłacony).


  Informacja na temat stosowania przez ~półkę Cyfrowe Centrum Serwisowe S. A. zasad ładu
  korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na
  NewConnect".
  L.P.
  1.
  2.
  3.
  3.1.
  3.2 .
  3.3.
  Dobra praktyka
  Spółka powinna prowadzić przejrzystą i
  efektywną politykę informacyjną
  zarówno z wykorzystaniem
  tradycyjnych metod,
  jak i z użyciem
  nowoczesnych technologii oraz
  najnowszych
  narzędzi komunikacji
  zapewniających szybkość,
  bezpieczeństwo oraz szeroki i
  interaktywny
  dostęp do informacji.
  Spółka , korzystając w jak najszerszym
  stopniu z
  tych metod, powinna
  zapewnić
  odpowiednią komunikację z
  inwestorami i analitykami,
  wykorzystując w tym celu również
  nowoczesne metody komunikacji ,
  internetowej,
  umożliwiając
  transmitowanie obrad walnego
  zgromadzenia z wykorzystaniem sieci
  Internet ,
  rejestrować przebieg obrad i
  upubliczniać qo na stronie internetowej .
  Spółka powinna zapewnić efektywny
  dostęp do informacji niezbędnych do
  oceny sytuacji i perspektyw
  spółki oraz
  sposobu jej funkcjonowania. Tak/Nie
  TAK,z
  wyłączeniem
  transmisji
  obrad
  walnego
  zgromadzenia z
  wykorzystaniem sieci Internet,
  rejestracji
  przebiegu obrad
  i upublicznienia
  go na stronie
  internetowej.
  TAK Komentarz
  Emitent stosuje wszystkie
  zapisy tego punktu z wyłączeniem transmisji
  obrad walnego
  zgromadzenia przez
  Internet, rejestracji
  przebiegu obrad i
  upublicznienia go na
  stronie internetowej. W
  opinii
  zarządu emitenta
  koszty
  związane z
  techniczną obsługą
  transmisji oraz rejestracji
  posiedzeń walnego
  zgromadzenia przez
  Internet

  niewspółmierne do
  ewentualnych
  korzyści,
  które mogą wyniknąć z
  tych faktów.
  Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:
  podstawowe informacje o
  spółce i jej TAK
  działalności (strona startowa)
  opis
  działalności emitenta ze
  wskazaniem rodzaju
  działalności, z
  której emitent uzyskuje
  najwięcej
  przychodów
  opis rynku, na którym
  działa emitent,
  wraz z
  określeniem pozycji emitenta na
  rynku
  2 -,
  TAK,z
  wyłączeniem
  wskazania
  rodzaju
  działalności, z
  której emitent
  uzyskuje
  najwięcej
  przychodów
  TAK,
  z
  wyłączeniem
  określenia
  pozycji emitenta
  na rynku Emitent
  stosuje wszystkie
  zapisy
  z tego punktu z
  wyjątkiem wskazania
  rodzaju
  działalności, z
  której emitent uzyskuje
  najwięcej przychodów.
  Rodzaj
  działalności, z
  której emitent uzyskuje
  najwięcej przychodów
  wynikać będzie wprost z
  raportów rocznych.
  Emitent stosuje wszystkie
  zapisy tego punktu z
  wyłączeniem określenia
  pozycji emitenta na rynku;·
  z uwagi na fakt,
  że w
  ocenie
  zarządu emitenta
  koszty
  związane z
  ustaleniem pozycji


  3.4. 3.5.
  3 .6 .
  3.7.
  3.8.
  3.9.
  3 .10 .
  3 .
  11 .
  życiorysy zawodowe członków organów
  spółki
  powzięte przez zarząd, na podstawie
  oświadczen ia członka rady nadzorczej,
  informacje o
  powiązaniach członka rady
  nadzorczej z akcjonariuszem
  dysponującym akcjami .
  reprezentującymi nie mn iej niż 5°/o
  ogólnej liczby głosów na walnym
  zqromadzeniu
  spółki
  dokumenty korporacyjne spółki
  zarys planów strategicznych spółki
  opublikowane prognozy wyników
  finansowych
  na bieżący rok obrotowy,
  wraz z
  założeniami do tych prognoz
  oraz korektami
  do tych prognoz (w
  przypadku gdy emitent publikuje
  prognozy)
  strukturę akcjonariatu
  wskazaniem
  głównych
  oraz akcji znajdujących
  obrocie emitenta
  ze
  akcjonariuszy
  się w wolnym
  dane oraz kontakt do osoby , która jest
  odpowiedzialna w
  spółce za relacje
  inwestorskie oraz kontakt z mediami
  (skreślony)
  3
  TAK
  TAK
  TAK
  NIE
  NIE
  TAK
  TAK
  emitenta na rynkach, na
  których działa, są
  niewspółmierne do
  ewentualnych korzyści,
  które mogą z tego faktu
  wyniknąć. _
  Z uwagi
  na relatywnie
  ograniczoną liczbę
  podmiotów
  konkurencyjnych wobec
  emitenta, emitent
  zadecydował o nie
  publikowaniu zarysu
  planów strategicznych. W
  ocenie
  zarządu emitenta
  publikacja zarysu planów
  strategicznych
  mogłaby
  nieść dla emitenta ryzyko
  zbędnego ujawnienia
  strategicznych informacji
  podmiotom
  konkurencyjnym wobec
  emitenta .
  Emitent
  zadecydował o nie
  publikowaniu prognoz
  wyników finansowych
  na
  bieżący rok obrotowy 2017
  ponieważ aktualna
  sytuacja gospodarcza
  na
  świecie i w Polsce
  znacząco utrudnia
  wiarygodne planowanie,
  co niesie za sobą ryzyko,
  że prognoza mogłaby
  wprowadzać w błąd .


  3.12. opublikowane
  raporty bieżące i TAK
  okresowe
  3 .13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji
  TAK
  finansowych raportów okresowych, dat
  walnych
  zgromadzeń, a także spotkań
  z inwestorami i ana litykami oraz
  konferencji prasowych
  3.14. informacje na temat
  zdarzeń TAK
  korporacyjnych, takich jak
  wypłata
  dywidendy , oraz
  innych zdarzeń
  skutkujących nabyciem lub
  ograniczeniem praw po stronie ..
  akcjonariusza, z uwzględnieniem
  terminów oraz zasad przeprowadzania
  tych operacji. Informacje
  te powinny
  być zamieszczone w terminie
  umożliwiającym podjęcie przez
  inwestorów decyzji inwestycyjnych
  3.15 .
  (skreślony) - -
  3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw TAK Emitent planuje
  objętych porządkiem obrad, zadawane stosowanie tej zasady
  w
  przed i
  w trakcie walnego przyszłości.
  zgromadzenia, wraz z odpowiedziami
  na zadawane pytania
  3 .17.
  informację na temat powodów TAK Emitent planuje
  odwołania walnego zgromadzenia, stosowanie
  tej zasady
  w
  zmiany terminu
  lub
  porządku obrad przyszłości.
  wraz z uzasadnieniem
  3 .18 .
  informację o przerwie w obradach TAK Emitent
  planuje
  walnego zgromadzenia i
  powodach stosowanie tej zasady
  w -
  zarządzenia przerwy przyszłości.
  3.19. informacje na temat podmiotu, z którym TAK
  spółka podpisała umowę o świadczenie
  usług Autoryzowanego Doradcy
  ·
  ze
  wskazaniem nazwy, adresu strony.
  internetowej, numerów telefonicznych
  oraz adresu poczty elektronicznej
  Doradcy
  3 .20.
  informację na temat podmiotu
  , który TAK
  pełni funkcję animatora akcji emitenta
  3.21. dokument informacyjny (prospekt
  TAK Emitent planuje
  emisyjny)
  spółki, opublikowany w ciągu stosowanie tej
  zasady w
  ostatnich 12
  miesięcy przyszłości
  3.22 . (skreślony) - -
  Informacje
  zawarte na
  stronie TAK
  internetowej powinny być - zamieszczane w sposób umożl iwiający
  łatwy dostęp do tych informacji. Emitent .. dokonywać aktualizacji pow1n1en
  informacji umieszczanych na stronie
  internetowej. W przypadku pojawienia
  się nowych, istotnych informacji
  lub
  wystąpienia istotnej zmiany informacji
  umieszczanych na stronie internetowej,
  4


  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  9.1 .
  9.2 .
  10 .
  aktualizacja powinna zostać
  przeprowadzona niezwłocznie.
  spółka prowadzi korporacyjną stronę
  internetową, według wyboru emitenta,
  w
  języku polskim lub angielskim .
  Raporty
  bieżące i okresowe powinny
  być zamieszczane na stronie
  internetowej co najmniej w tym samym "
  języku, w którym następuje ich
  publikacja zgodnie z przepisami
  obowiązującymi emitenta .
  spółka powinna prowadzić politykę
  informacyjną ze szczegółowym
  uwzględnieniem potrzeb inwestorów
  indywidualnych. W tym celu
  spółka,
  poza swoją stroną korporacyjną
  powinna wykorzystywać indywidualną
  dla danej spółki sekcję relacji
  inwestorskich
  znajdującą się na stronie
  www. GPWI nfoStrefa. pl
  Emitent powinien utrzymywać bieżące
  kontakty z przedstawicielami
  Autoryzowanego Doradcy, celem
  umożliwienia mu prawidłowego
  wykonywania swoich obowiązków
  wobec emitenta. Spółka powinna
  wyznaczyć osobę odpowiedzialną za
  kontakt z Autoryzowanym Doradcą.
  W przypadku, gdy w spółce nastąpi
  zdarzenie, które w ocenie emitenta ma
  istotne znaczenie dla wykonywania
  przez Autoryzowanego
  Doradcę swoich
  obowiązków, emitent niezwłocznie
  powiadamia o tym fakcie
  Autoryzowanego
  Doradcę.
  Emitent powinien zapewnić
  Autoryzowanemu Doradcy dostęp do
  wszelkich dokumentów i informacji
  niezbędnych do wykonywania
  obowiązków Autoryzowanego Doradcy.
  Emitent przekazuje w raporcie rocznym: .
  Informację na temat łącznej wysokości
  wynagrodzeń wszystkich członków
  zarządu i rady nadzorczej
  Informację na temat wynagrodzenia
  Autoryzowanego Doradcy
  otrzymywanego
  od emitenta z tytułu
  świadczenia wobec emitenta usług w
  każdym zakresie
  Członkowie zarządu i rady nadzorczej
  powinni
  uczestniczyć w obradach
  walnego zgromadzenia w
  składzie
  umożliwiającym udzielenie
  merytorycznej odpowiedzi
  na pytania
  „ 5
  TAK
  TAK,z
  wyłączeniem
  korzystania ze
  strony
  internetowej
  www .GPWlnfo
  Strefa.pl
  TAK
  TAK
  TAK
  TAK
  TAK
  TAK
  Spółka zapewnia
  wystarczający dostęp do
  informacji poprzez
  stronę
  www.ccsonline.pl


  11 .
  zadawane w trakcie walnego
  zgromadzenia .
  Przynajmniej 2 razy w roku emitent przy
  współpracy Autoryzowanego Doradcy,
  powinien
  organizować publicznie
  dostępnie spotkanie z inwestorami,
  analitykami i mediami. NIE
  Na obecnym etapie
  rozwoju Emitent nie widzi
  potrzeby organizowania
  tego typu spotkań przy
  współpracy z
  Autoryzowanym
  Doradcą. >------+-------------------+-----------,>---~--~---~---+ - 12 .
  13 .
  13a .
  14.
  Uchwała walnego zgromadzenia w
  sprawie emisji akcji z prawem poboru
  powinna
  precyzować cenę emisyjną
  albo mechanizm jej ustalenia lub
  zobowiązać organ do tego
  upoważniony do ustalenia jej przed ·
  dniem ustalenia prawa poboru, w
  terminie
  umożliwiającym podjęcie
  decyzji inwestycyjnej.
  Uchwały walnego zgromadzenia
  powinny
  zapewniać zachowanie
  niezbędnego odstępu czasowego
  pomiędzy decyzjami powodującymi
  określone zdarzenia korporacyjne a
  datami, w których ustalane
  są prawa
  akcjonariuszy
  wynikające z tych
  zdarzeń korporacyjnych .
  W przypadku otrzymania przez
  zarząd
  emitenta od akcjonariusza
  posiadającego co najmniej połowę
  kapitału zakładowego lub co najmniej
  połowę ogółu głosów w spółce
  informacji o zwołaniu przez niego
  nadzwyczajnego walnego
  zgromadzenia w trybie
  określonym w
  art. 399 § 3 Kodeksu
  spółek
  handlowych, zarząd emitenta
  niezwłocznie dokonuje czynności, do
  których
  jest zobowiązany w związku z
  organizacją i przeprowadzeniem
  walnego zgromadzenia. Zasada ta ma
  zastosowanie rówrnez w przypadku
  upoważnienia przez sąd rejestrowy
  akcjonariuszy do
  zwołania
  nadzwyczajnego walnego
  zgromadzenia na podstawie art. 400 §
  3 Kodeksu
  spółek handlowych.
  Dzień ustalenia praw do dywidendy
  oraz
  dzień wypłaty dywidendy powinny
  być tak ustalone, aby czas
  przypadający pomiędzy nimi był
  możliwie najkrótszy, a w każdym
  przypadku nie dłuższy niż 15 dni
  roboczych. Ustalenie
  dłuższego okresu
  pomiędzy tymi terminami wymaga
  szczegółowego uzasadnienia .
  6
  TAK
  TAK
  TAK
  NIE Emitent
  planuje
  stosowanie tej zasady w
  przyszłości.
  Emitent planuje
  stosowanie tej zasady w
  przyszłości.
  W roku 2017 r. Zwyczajne
  Walne Zgromadzenie
  na
  mocy Uchwały nr 11 z dnia
  29 czerwca 2017 r.
  postanowiło o wyznaczeniu
  terminu
  wypłaty drugiej raty
  dywidendy na dzień 29
  września 2017 r., a zatem
  termin
  pomiędzy dniem
  dywidendy wyznaczonym
  na
  dzień 14 lipca 2017 r., a


  15. Uchwała walnego zgromadzenia w
  sprawie dywidendy warunkowej
  może
  zawierać tylko takie warunki, których
  ewentualne ziszczenie
  nastąpi przed
  dniem ustalenia prawa do dywidendy.
  16. Emitent publikuje raporty
  miesięczne, w
  terminie 14 dni od
  zakończenia
  miesiąca. Raport miesięczny powinien
  zawierać co najmniej:
  • informacje na temat
  wystąpienia
  tendencji zdarzeń w otoczeniu
  rynkowym emitenta, które w ocenie
  7
  TAK
  NIE
  terminem wypłaty drugiej raty
  dywidendy
  był dłuższy niż 15
  dni roboczych.
  Wyznaczenie przez
  Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie daty
  wypłaty
  części dywidendy we
  wskazanym terminie
  było
  zgodne z przepisami
  Kodeksu
  spółek handlowych,
  uwzględniało sytuację
  ekonomiczną Spółki oraz
  konieczność zachowania
  przez
  Spółkę płynności
  finansowej na właściwym
  poziomie.
  W
  przyszłości Zarząd Spółki
  planuje podejmować
  działania mające na celu
  zmniejszenie ryzyka
  naruszenia
  powołanej
  zasady, w drodze
  rekomendowania aby okres
  pomiędzy dniem dywidendy
  a terminem
  wypłaty
  dywidendy był nie dłuższy niż
  15 dni roboczych, tym
  niemniej decyzja w
  kontekście ustalenia terminu
  wypłaty dywidendy nie leży w
  gestii
  Zarządu, lecz w gestii
  Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia.
  W konsekwencji
  uzasadnienie
  powołanego
  okresu (dłuższego niż 15 dni
  roboczych)
  pomiędzy dniem
  dywidendy a terminem
  wypłaty drugiej raty
  dywidendy
  mogło być
  dokonane przez Zarząd po
  podjęciu Uchwały przez
  Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie.
  Emitent planuje
  stosowanie tej zasady w
  przyszłości.
  Emitent
  raportów nie
  publikuje
  miesięcznych,
  ponieważ w
  zarządu
  publikowane
  bieżące i
  zapewniają
  ocenie
  spółki
  raporty
  okresowe


  emitenta mogą mieć w przyszłości
  istotne skutki dla kondycji finansowej
  oraz wyników finansowych emitenta,
  • zestawienie wszystkich informacji
  opublikowanych przez emitenta w
  trybie raportu
  bieżącego w . okresie
  objętym raportem,
  • informacje
  na temat realizacji celów
  emisji,
  jeżeli taka realizacja, choćby
  w części, miała miejsce w okresie
  objętym raportem,
  • kalendarz inwestora,
  obejmujący
  wydarzenia mające mieć miejsce w
  nadchodzącym miesiącu, które
  dotyczą emitenta i są istotne z
  punktu widzenia interesów
  inwestorów, w
  szczególności daty
  publikacji raportów okresowych,
  planowanych walnych
  zgromadzeń,
  otwarcia subskrypcji, spotkań z
  inwestorami lub analitykami, oraz
  oczekiwany termin publikacji raportu
  analitycznego.
  16a. W przypadku naruszenia przez
  emitenta
  obowiązku informacyjnego
  określonego w Załączniku nr 3. do
  Regulaminu Alternatywnego Systemu
  Obrotu (,,Informacje
  bieżące i okresowe ·
  przekazywane w alternatywnym
  systemie obrotu
  na rynku
  NewConnect") emitent powinien
  niezwłocznie opublikować, w trybie
  właściwym dla przekazywania raportów
  bieżących na rynku NewConnect ,
  informację wyjaśniającą zaistniałą
  sytuację.
  17 . (skreślony)
  8
  TAK
  akcjonariuszom oraz
  inwestorom
  dostęp do
  zupełnych i
  wystarczających informacji
  dających pełny obraz
  sytuacji emitenta.


  §= ces
  ISO 9001 :2008
  ISO 14001 :2004
  INFORMACJA
  na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy
  otrzymywanego
  od spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S A z tytułu św·iadczen·,a b ·
  · · wo ee emitenta usług w każdym zakresie.
  ~arząd spó .łki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A . informuje, że wynagrodzenie
  o~a,dc'. ~iszczone w 2017 r. wyniosło łącznie 51 660 (pięćdziesiąt jeden
  szescdz1es1ąt) złotych brutto.
  Piaseczno, dnia 20 marca 2018 r. Autoryzowanego
  tysięcy sześćset
  Rob m- ek
  Wice tr es(Z arządu
  (
  ,V •,zy ~ Zygm ~
  /
  /~ Preze ~ ~·
  I
  Cyf rowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławs ka 40 A, 05-500 Piaseczno, te l.: +48 22 726 38 00, fax : +48 22 726 38 01 KRS: 0000253995 , NIP: 951-19-78-674, REGON: 016321051, GIOŚ : E0002111WZBW; rachunek: ING BANK ŚLĄSKI SA : 83 1050 10251000 0022 8803 5468
  Dokumentacja
  spółk i prz€chowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy w Warszawie, XIV Wydz iał Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego: 1.589 .100 złotych (kapitał zakładowy został w całości wpłacony).


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Cyfrowe Centrum Serwisowe SA
ISIN:PLCCS0000012
NIP:951-19-78-674
EKD: 95.12 naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
Adres: ul. Puławska 40A 05-500 Piaseczno
Telefon:+48 22 7263800
www:www.ccsonline.pl
Komentarze o spółce CYFROWE CENTRUM SE...
2018-01-17 21:19:33
Sawek
Komunikat mówi jedynie o deklaracji , zgodnie z dyrektywą. Akcje tej spółki można natomiast określić jako bezpieczne, co z resztę prezentuje mało dynamiczny wykres.
2018-01-22 22:07:30
Sawek
I dzisiejszy dzień , jak zwykle to potwierdza.
2018-01-23 09:25:12
Ja
Marazm i nic więcej, można tutaj liczyć na jakiś cud tylko po co? Lepiej inwestować w coś bardziej płynnego.
2018-01-24 12:14:03
Sarch
A dywidenda ? A fakt że możesz spać spokojnie? Bo ani w jedna ani w drugą....
2018-01-24 23:15:33
Ja
Dywidenda to jedyne co mnie jeszcze tutaj trzyma. Dobrze obaj wiemy co się stanie jeżeli dywidendy nie będzie i kilku większych graczy przy tej płynności zechce wyjść z papieru.
Obawiam się, że 70gr wtedy się nie obroni.
2018-01-25 18:35:33
Sawek
Prawda to... dlatego dywidenda jest i dla tego więksi nie wyjdą z papieru.
2018-01-26 09:08:39
Ja
Nie pozostaje mi nic innego jak trzymać za słowo :) bo jakakolwiek zmiana polityki dywidendowej będzie oznaczało pogrom. I oby nigdy do tego nie doszło.
2018-01-28 18:06:38
Sarch
Też się o to raczej nie martwię. Szkoda tylko że nie ma szans na jakieś wybicie
2018-01-30 14:06:29
wkuzły
Dlaczego ten kurs tak ma od środy ?
2018-01-31 16:04:16
Sawek
No, ruszył się :)
2018-01-31 17:47:40
Koral
Tutaj jest jak na Polmanie :/ stabilnie do bólu.
2018-02-01 21:49:28
Sawek
To źle ? Przy dużych udziałach raj , lepszy od lokaty
2018-02-15 11:27:38
Sawek
Niedpbrze to wygląda.
2018-02-22 18:31:47
Migel
Czy tam w ogóle może się coś zmienić ?. Wszyscy mówili o 2 zł na początku tego roku
2018-02-24 17:48:13
Sarch
Brak popytu... wolumen niskie. W najbliższym czasie nie widzę szans
2018-02-28 10:29:02
sawek
I spowrotem jest dobrze
2018-03-19 21:09:17
Sarcg
Wykres jest niemal identyczny z tym, z zeszłego roku.
2018-03-21 21:18:34
sawek
Jak oceniacie raport ? czy nasza spółka się trzyma
2018-03-26 20:24:28
superrap
Dobra kondycja utrzymująca się od lat, sprawia że stać ich na te 7%, ale nie wpływa na kurs.
2018-03-29 16:00:10
sawek
szkoda że mam taki mały udział, że tylko skapnie z tych półtora mln....
2018-03-30 10:44:30
Sarch
Wciąż więcej niż na lokacie, więc po co narzekać
2018-04-03 13:50:15
sawek
Racja to...
2018-04-13 19:24:40
Sarh
Tu chyba warto dokupić ?
2018-04-17 22:00:05
sawek
Zależy pod jakim kątem się patrzy ?
2018-04-23 19:29:26
Sarch
Żeby przenieść tu wszystko co się ma porozrzucane po marnych spółkach.
2018-04-26 18:22:06
sawek
Prosta kalkulacja. Dopuszczalny poziom ryzyka i co kto lubi
2018-05-03 09:18:44
Tortos
Ta sprawa z US nie ma końca.
2018-05-04 13:21:50
sawek
Ciekaw, że zmieniono decyzję dopiero po kilku odwołaniach
2018-05-17 20:15:43
Sarch
Co tam US ?! Dywidenda utrzymana na poziomie, jak uważacie , w porównaniu z innymi spółkami ??
2018-05-20 17:39:53
sawek
Na NC przy tym kursie podobnie
2018-05-24 13:20:49
Sarcg
Czy tylko mnie martwi ten kurs ?
2018-05-26 20:46:32
sawek
Nie no bez żartów, emocje opadną już w poniedziałek.
2018-05-30 17:25:27
Sarch
Zdziwieni ? Leci na łeb na szyję, czyżbyśmy wychodzili ze strefy komfortu ?
2018-06-18 19:56:13
sawek
Faktycznie rekordowo nisko, ale z paniką się jeszcze wstrzymam
2018-06-20 22:35:52
Sarcg
To nie panika, tylko trudno już spekulować w temacie tego kursu.
2018-06-25 21:06:27
sawek
I traz tak przez pół roku...
2018-06-28 23:00:02
sawek
No to mamy niespodziewane minimum , a i tak tragedii nie ma
2018-07-02 19:21:51
Bahi
Powiedz to komuś kto kupił powyżej
2018-07-02 21:56:12
Sarh
To nie chodzi o to , przecież wróci do poprzedniego poziomu , i co dalej ?
2018-07-16 21:04:43
sawek
Ten kurs nigdy nie miał większego potencjału ale bardziej dramatycznie już nie będzie.
2018-07-23 19:50:36
Sarch
I dalej nic.....
2018-07-30 21:09:47
sawek
Najnowszy komunikat moim zdaniem ciekawy, rozumiem jako poważny krok na przód...
2018-07-31 23:19:04
Rewelka
Rewelka, tylko nijak ma się teraz do kursu.
2018-08-01 21:14:28
sawek
W podewjściu inwestowania długoterminowego to niezwykle ważne, że spółka robi krok na przód i pobudzi tym samym nowych inwestorów.
2018-08-02 22:16:35
Sarh
Tu bym nie liczył na aż taki popyt i tym bardziej na to że kurs zareaguje
2018-08-21 19:46:31
sawek
Na stronie infostrefy ( nie wiem czy mogę dać link ) Piszą o dobrych prognozach dla spółki , w kontekście kursu.
2018-08-22 20:49:01
Sarh
I tego się właśnie trzymajmy.
2018-08-23 12:22:50
iGPW
:) w iGPW nie walczymy z wartościowymi linkami i wiadomościami, można śmiało linkować.
Pozdrawiam
2018-08-26 15:34:39
sawek
CCS dla Xiaomi, to naprawdę coś.
2018-08-29 22:08:18
Sarh
No , cudownie, potęga w branży a na giełdzie...
2018-09-18 20:31:22
sawek
Czy ten kurs zostanie już na takim poziomie ?
2018-09-19 15:57:08
Ludwik
Jeśli się zwróci ku zielonemu to pewnie nie znacznie. To, jak już ktoś wspominał , spółka stabilna i historia będzie się dla niej powtarzać .
2018-09-23 15:47:56
sawek
Jeśli się powtórzy, to jest to okazją
2018-09-26 21:58:55
Sarch
No Ludwik ' jak byś przewidział. Nieznacznie to idealne określenie. Ja przewiduje, że teraz długo nic.
2018-09-29 00:42:19
sawek
W obstawianiu teraz wszyscy będziemy świetni.
2018-10-17 20:54:18
Sarh
Może zakład pt. Czy może być gorzej
2018-10-21 17:07:27
sawek
Nie może !!!!
2018-10-22 15:40:08
PanJan
Zdaje się, że w przeszłosci spadki procentowo, były znacznie większe.
2018-10-23 21:36:08
sawek
Początki zawsze bywają trudne. Po ustabilizowaniu się kursu, już nie powinno tak być.
2018-10-29 21:10:49
Sarh
Dacię wiarę ?! Co to znowu się zadziało. Dobrze że tych 50 nie widzialem
2018-10-30 21:30:39
sawek
Dacie, dacie. Jeszcze zobaczysz 50 nie raz.
2018-10-31 16:44:11
Bladi
To trudny czas dla spółki, co gorsze , może jeszcze potrwać.
2018-11-03 20:32:39
Sawek
Niespodziewanie trudny.
2018-11-21 20:38:22
Sarh
Spadnie do zera ? I co dowidzenia się z państwem
2018-11-25 16:22:49
albian
Tak to się nie odbywa. Wartość akcji jest teraz dramatycznie niska, ale przez ostatnie czasy nie była dużo większa.
2018-11-26 18:42:38
sawek
Dostrzegam jednak małą różnicę.
2018-11-27 21:08:04
Sarh
Dramatu nie ma , ale za długo to trwa.
2018-11-29 20:41:17
sawek
A dziś dlaej w dół. Dziwiłem się kiedy kurs stał w miejscu i był w okolicy złotego, ale teraz nie rozumiem tego trendu.
2018-12-03 21:11:39
Sarh
Wszystkie te spółki tak mają.
2018-12-30 00:30:46
dobrymyśl
Już się trochę poprawia, za pewne wróci do 1,2
2018-12-10 21:26:05
sawek
Za pewne, tylko kiedy ?
2018-12-12 15:47:12
laki
Piękny kurs, na którym będzie można zarobić.
2018-12-12 22:22:26
sawek
A to dopiero perspektywa. Ktoś musi zacząć chcieć to kupować.
2018-12-19 15:39:25
Bladi
Coraz bliżej zera .
2018-12-28 10:10:43
laki
czas zakupić
2019-01-03 15:50:53
Sarch
Doczekaliśmy się malego odbicia od dna.
2019-01-09 15:46:20
Bladi
Mała poprawa jest , jednak dzisiejszy wolumen pokazuje faktyczną sytuację.
2019-01-14 21:10:07
Sarch
Kurs nieco się odbił , a sytuacja spólki pozwala na wyplatę kolejnej dywidendy, tak wiec , nie jest źle
2019-01-15 16:00:10
Bladi
Bo niby czemu nie, jedno z drugim nie ma nic wspólnego
2019-01-26 18:07:24
saakk
Zawsze jest dobrze
2019-01-31 20:18:29
Sarh
Otóż ma , bez osiągniętego zysku na pewnym poziomie, przeznaczenie takiej kwoty byłoby nie możliwe.
2019-02-01 15:26:26
bladi
To kiedy ta dywidenda ?
2019-02-05 19:08:05
sawek
Zapewne maj / czerwiec.
2019-02-05 19:08:11
Bladi
I tak się dziwię że utrzymują taki poziom i nie wyjdą z giełdy.
2019-02-05 21:49:18
sawek
Słuszne spostrzenie, komu to się właściwie opłaca ?
2019-02-18 21:45:42
Sarcs
A co wy myślicie o przyszłości spółki, w związku z wyjściem z Chin z rynku ś.e ?
2019-02-21 20:28:43
sawek
Na razie Chiny nie wychodzą.
2019-02-25 21:10:15
Sarch
To ja się nieco wgryzłem w temat, i wydaje mi się, że zapowiadają się trudne czasy, trudniejsze od tych.
2019-02-27 21:52:58
sokuro
Puki co , leci w dół .... bo jak inaczej ?
2019-03-06 22:03:24
bladi
Te wasze wizje, o utracie umów z kooperantami z Chin są niepewne i odległe.
2019-03-06 22:03:16
sawek
Takie spekulacje, trochę, chyba z nudów bo kurs bez zmian i w ogóle obrót zawrotny
2019-03-07 20:33:23
Sarh
Jakieś info wpadło o przedłużeniu umowy z huawej.. pocieszające
2019-03-08 14:13:57
bladi
Dlaczego mieli by jej nie przedłużyć ?
2019-03-11 17:58:44
sawek
Naturalna kolej żeczy , wcześniejsze obawy dotyczyły raczej zerwania takich umów.
2019-03-11 18:35:00
Sarh
Najważniejsze że kurs się ruszył, reszcie nic nie zagraża.
2019-03-22 15:46:35
Bladi
Nacieszyli się ? To już wystarczy
2019-04-03 22:06:08
Sarh
Komunikat za komunikatem. Dla mnie osobiście nic nie wnoszą informacje o przeprowadzeniu kontroli. Brakuje działań na rzecz rozwoju spółki
2019-04-08 21:17:49
Dawi
Komunikaty nie dotyczą strategii , a działań dla rozwoju na pewno nie brakuje.
2019-04-09 21:05:10
Sarh
Ja mam wrażenie , że działalność stoi w miejscu.
2019-04-10 17:28:39
dawi
widać nikt nie śledzi tego, co poza giełdą .
2019-04-10 21:04:35
sawek
Bo najważniejsze że trochę zielono się zrobiło
2019-04-11 16:04:09
Bladi
Ciekawe jak dugo potrwa radość
2019-04-11 20:37:56
dawi
Myślę że może potrwać teraz nieco dłużej.
2019-04-23 13:58:35
Bladi
Tygodnie mijają , a u nas bez zmian.
2019-04-24 22:11:04
Dawi
Jam jest dobry prorok.
2019-04-29 21:21:23
Sarh
Nie ma o czym mówić, wszystko stoi w miejscu , jak stało.
2019-04-30 23:11:21
Dawi
Chciałem tylko zauważyć że na innych spółkach tego typu też za sielankowo się niedzieje, więc dobrze że jest tak jak jest
2019-05-04 13:35:06
Sarh
Prawda , to jednak marne pocieszenie.
2019-05-06 15:35:04
Bladi
A które spółki na NC mają tak niezmiennie niski wolumen ?
2019-05-09 11:10:14
Sarh
Większość. Chyba że są nowe.
2019-05-09 19:02:51
bladi
A no właśnie, może czas zmienić sektor.
2019-05-09 20:37:50
Sarh
Ja tam sobie siedzę bo mi dobrze, lepsze dni nastaną jeszcze.
2019-05-10 12:45:39
bladi
Czekamy z niecierpliwością
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649