Raport.

CWA SA (3/2019) Raport okresowy za I kwartał 2019r.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał 2019 roku.
Postawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  RA PORT KW ARTAL NY

  ZA O KRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2019 ROKU
  DO DNIA 31 MARCA 2019 ROKU

  Poznań , dnia 15 maja 2019 roku  Raport kwartalny CWA S.A. za okres od 1.01.2019 r. do 31. 03 .201 9 r.
  Strona 2 z 9

  I. Podstawowe informacje o Emitencie

  Firma: CWA
  Forma prawna: spółka akcyjna
  Kraj siedziby: Polska
  Siedziba: Poznań
  Adres: ul. Metalowa 3, 60 -118 Poznań
  Tel. + 48 (61) 661 32 42
  Fax. + 48 (61) 624 71 27
  Internet: www.cwa.pl
  E-mail: [email protected]
  KRS: 0000659423
  REGON: 300585764
  NIP: 7792311244

  Zarząd

  Zgodnie z §14 ust. 1 Statutu Zarząd Spółki składa się od jednego do trzech członków. Zgodnie z §14
  ust. 2 Statutu kadencja Zarządu Emitenta wynosi cztery lata. Kadencja Zarządu upływa w dniu 21
  grudnia 2020 roku.

  W skład Zarządu Emitenta wchodzi obecnie:
  Dawid Borowiak - Prezes Zarządu

  Rada Nadzorcza

  Zgodnie z §23 ust . 1 Statutu Rada Nadzorcza Emitenta składa się od pięciu do siedmiu członków.
  Zgodnie z §23 ust. 1 Statutu Emitenta kadencja Rady Nadzorczej trwa t rzy lata. Kadencja Rady
  Nadzorczej upływa dla wszystkich jej członków w dniu 21 grudnia 2020 roku.

  W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą obecnie:
  1/ Agnieszka Oponowicz - Członek Rady Nadzorczej,
  2/ Dariusz Fałkowski - Członek Rady Nadzorczej,
  3/ Do minik Czarnota - Członek Rady Nadzorczej,
  4/ Paulina Paszko - Członek Rady Nadzorczej,
  5/ Szymon Szymański - Członek Rady Nadzorczej.  Raport kwartalny CWA S.A. za okres od 1.01.2019 r. do 31. 03 .201 9 r.
  Strona 3 z 9


  II. Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy
  posiadających, na dzień przekazania raportu co najmniej 5% głosów na walnym
  zgromadzeniu

  Struktura akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień przekazania
  raportu co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu przedstawia się następująco :

  Lp. Oznaczenie akcjonar iusza Liczba akcji
  (w szt.)
  Udział
  w kapitale
  zakładowym
  (w proc.)
  Udział
  w głosach
  (w proc.)
   Dawid Borowiak 1.735.527 38,57 38,57
   Sylwester Jacek Fałkowski 245.990 5,47 5,47
   Dariusz Skowron 228.200 5,07 5,07
   Pozostali 2.290 .283 50,90 50,90
  Razem 4.500.000 100 100


  III. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających
  konsolidacji

  Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

  IV. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o
  zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

  Główne elementy sprawozdanie finansowego CWA S .A., które stanowią podstawę do sporządzenia
  raportu, o którym mowa powyżej zostały sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 wrześnie 1994
  roku o rachunkowości.
  Emitent wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy
  Emitenta za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające n a jej rzecz przychody oraz
  związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoria łu, współmierności przychodów
  i kosztów oraz zachowaniem ostrożności wyceny.
  Rachunek zysków i strat Emitenta sporządza w wariancie porównawczym, rachunek przepływów
  pieniężnych natomiast -metoda pośrednią.
  W trakcie I kwartału 2019 roku nie wprowadzono żadnych zmian do polityki rachunkowości.
  Raport kwartalny CWA S.A. za okres od 1.01.2019 r. do 31. 03 .201 9 r.
  Strona 4 z 9

  V. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe CWA S.A.

  1. Jednostkowy bilans

  Pozycja
  Stan na dzień

  31.03.2018 r.
  Stan na dzień

  31.03.2019 r.

  Aktywa
  A. Aktywa trwałe 630 388,14 47 1 899,71
  I. Wartości niematerialne i prawne 450 000,00 250 000,00
  II. Rzeczowe aktywa trwałe 90 252,16 132 509,84
  III. Należności długoterminowe 60 210,00 60 210,00
  IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
  V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 29 925,98 29 179,87
  B. Aktywa obrotowe 2 786 640,65 2 689 749,95
  I. Zapasy 1 158 547,12 1 309 803,22
  II. Należności krótkoterminowe 1 105 962,85 1 011 271,52
  III. Inwestycje krótkoterminowe 447 972,45 363 827,05
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 74 158,23 4 848,16
  Aktywa razem 3 417 028,79 3 161 649,66
  Pasywa
  A. Kapitał (fundusz) własny 1 395 659,86 1 694 502,70
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 450 000,00 450 000,00
  II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość
  ujemna) 0,00 0,00
  III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00
  IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 565 328,49 1 219 175,51
  V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
  VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00
  VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 364 677,91 47 267,12
  VIII. Zysk (strata) netto 15 653,46 -21 939,93
  IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
  (wielkość ujemna) 0,00 0,00
  B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 021 368,93 1 467 146,96
  I. Rezerwy na zobowiązania 13 493,42 34 167,00
  II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 100 553,66
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 1 501 875,51 1 326 426,30
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 506 000,00 6 000,00
  Pasywa razem 3 417 028,79 3 161 649,66  Raport kwartalny CWA S.A. za okres od 1.01.2019 r. do 31. 03 .201 9 r.
  Strona 5 z 9

  2. Jednostkowy rachunek zysków i strat

  Narastająco Narastająco
  Pozycja
  od
  01.01.2018 r.
  do dnia
  31.03.2018 r.
  od
  01.01.2018 r.
  do dnia
  31.03.2018 r.
  od
  01.01.2019 r.
  do dnia
  31.03.2019 r.
  od
  01.01.2019 r.
  do dnia
  31.03.2019 r.
  A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane
  z nimi, w tym: 654 964,31 654 964,31 591 163,10 591 163,10
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 654 964,31 654 964,31 591 163,10 591 163,10
  II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie -
  wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Koszt wytworzenia produktów na własne
  potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów
  i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00
  B. Koszty działalności operacyjnej 683 570,33 683 570,33 860 404,72 860 404,72
  I. Amortyzacja 50 658,21 50 658,21 61 065,76 61 065,76
  II. Zużycie materiałów i energii 3 477,91 3 477,91 5 534,05 5 534,05
  III. Usługi obce 553 038,72 553 038,72 668 788,91 668 788,91
  IV. Podatki i opłaty 1 099,10 1 099,10 2 522,05 2 522,05
  V. Wynagrodzenia 61 477,35 61 477,35 113 101,62 113 101,62
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 7 867,33 7 867,33 6 676,06 6 676,06
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 5 951,71 5 951,71 2 716,27 2 716,27
  VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00
  C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A -B) -28 606,02 -28 606,02 -269 241,62 -269 241,62
  D. Pozostałe przychody operacyjne 49 000,01 49 000,01 252 853,37 252 853,37
  I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów
  trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Dotacje 46 688,64 46 688,64 207 329,60 207 329,60
  III. Inne przychody operacyjne 2 311,37 2 311,37 45 523,77 45 523,77
  E. Pozostałe koszty operacyjne 2 791,93 2 791,93 4 923,31 4 923,31
  I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów
  trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Inne koszty operacyjne 2 791,93 2 791,93 4 923,31 4 923,31
  F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D -E) 17 602,06 17 602,06 -21 311,56 -21 311,56
  G. Przychody finansowe 19,32 19,32 0,13 0,13
  I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Odsetki 19,32 19,32 0,13 0,13
  III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00


  Raport kwartalny CWA S.A. za okres od 1.01.2019 r. do 31. 03 .201 9 r.
  Strona 6 z 9

  IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00
  V. Inne 0,00 0,00 0,00 0,00
  H. Koszty finansowe 23,92 23,92 628,50 628,50
  I. Odsetki 23,92 23,92 628,50 628,50
  II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Inne 0,00 0,00 0,00 0,00
  I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G -
  H) 17 597,46 17 597,46 -21 939,93 -21 939,93
  J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. -J.II.) 0,00 0,00 0,00 0,00
  I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00
  K. Zysk (strata) brutto (I±J) 17 597,46 17 597,46 -21 939,93 -21 939,93
  L. Podatek dochodowy 1 944,00 1 944,00 0,00 0,00
  M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
  (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00
  N. Zysk ( strata ) netto 15 653,46 15 653,46 -21 939,93 -21 939,93


  3. Jedno stkowy rachunek przepływów pieniężnych

  Narastająco Narastająco
  Pozycja
  od
  01.01.2018 r.
  do dnia
  31.03.2018 r.
  od
  01.01.2018 r.
  do dnia
  31.03.2018 r.
  od
  01.01.2019 r.
  do dnia
  31.03.2019 r.
  od
  01.01.2019 r.
  do dnia
  31.03.2019 r.
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności
  operacyjnej -127 144,54 -127 144,54 -159 457,77 -159 457,77
  I. Zysk (strata) netto 15 653,46 15 653,46 -21 939,93 -21 939,93
  II. Korekty razem -142 798,00 -142 798,00 -137 517,84 -137 517,84
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności
  operacyjnej (I±II) -127 144,54 -127 144,54 -159 457,77 -159 457,77
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności
  inwestycyjnej 48 900,00 48 900,00 0,00 0,00
  I. Wpływy 48 900 ,00 48 900,00 0,00 0,00
  II. Wydatki 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności
  inwestycyjnej (I -II) 48 900 ,00 48 900,00 0,00 0,00
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności
  finansowej 0,00 0,00 -5 759,79 -5 759,79
  I. Wpływy 0,00 0,00 0 0
  II. Wydatki 0,00 0,00 -5 759,79 -5 759,79


  Raport kwartalny CWA S.A. za okres od 1.01.2019 r. do 31. 03 .201 9 r.
  Strona 7 z 9

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności
  finansowej (I -II) 0,00 0,00 -5 759,79 -5 759,79
  D. Przepływy pieniężne netto razem
  (A.III+B.III+C.III) -78 244,54 -78244,54 -165 217,56 -165 217,56
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -78 244,54 -78 244,54 -165 217,5 -165 217,5
  F. Środki pieniężne na początek okresu 159 491,95 159 491,95 337 147,9 337 147,9
  G. Środki pieniężne na koniec okresu 81 247,41 81 247,41 171 930,34 171 930,34

  4. Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale zakładowym


  Narastająco Narastająco
  Pozycja
  od
  01.01.2018 r.
  do dnia
  31.03.2018 r.
  od
  01.01.2018 r.
  do dnia
  31.03 .2018 r.
  od
  01.01.2019 r.
  do dnia
  31.03.2019 r.
  od
  01.01.2019 r.
  do dnia
  31. 03 .2019 r.
  I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu
  (BO) 1 380 006,4 0 1 380 006,4 0 1 716 442,63 1 716 442,63
  I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu
  (BO), po korektach 1 380 006,4 0 1 380 006,4 0 1 716 442,63 1 716 442,63
  II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 1 395 659,86 1 395 659,86 1 694 502,70 1 694 502,70
  III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu
  proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1 395 659,86 1 395 659,86 1 694 502,70 1 694 502,70  VI. Komentarz Zarządu, zawierający zwięzłą charakterystykę istotnych dokonań lub
  niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem
  najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze,
  mających wpływ na osiągnięte wyniki .

  3 stycznia 2019 r. Zarząd Spółki zakończył z sukcesem negocjacje i zawarł umowę z właścicielem
  platformy skuber.pl. Przedmiotem ww. umowy jest dostarczenie i utrzymanie przez Emitenta
  systemu płatności Snipay w ramach platformy usługowej skuber.pl oraz umożliwienie
  użytkownikom platformy skuber.pl realizacji płatności za pośrednictwem systemu płatności Snipay.
  Współpraca ta poszerza obszar wykorzystywania systemu płatności Snipay i pozwoli Spółce na
  generowanie dodatnich przepływów pieniężnych.
  28 marca 2019 roku Spó łka zawarła um owę współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym
  w Krakowie. Przedmiotem umowy jest nawiązanie współpracy między Stronami w zakresie realizacji
  projektów, inicjatyw oraz usług o charakterze akademickim i technologicznym, w tym prowadzenia
  zajęć na studiach realizowanych przez Uniwersytet.
  Przygotowanie bazy pod realizację projektów o charakterze technologicznym, w ramach współpracy
  pomiędzy oboma podmiotami, wymagało po niesienia określonych nakładów, co wpłynę ło na poziom


  Raport kwartalny CWA S.A. za okres od 1.01.2019 r. do 31. 03 .201 9 r.
  Strona 8 z 9

  wyniku finansowego Spółki w tym okresie. Umowa współpracy została zawarta na czas określony,
  tzn. 5 lat.
  Przez ten okres Spółka zamierza aktywnie uczestn iczyć w organizowanych przez Uniwersytet
  Ekonomiczny wydar zeniach naukowych, seminariach co powinno zwiększyć rozpoznawalność mar ki
  w tym segmencie rynku i tej części kraju.
  Przychody netto ze sprzedaży na koniec I kwartału 2019 roku wyniosły 591 163,10 zł wobec
  654 964,31 zł na koniec I kw. 2018 r. S ą to przychody netto ze sprzedaży usług i produktów Emitenta
  nie uwzględniające otrzymanych kwot dotacji. W I kw. 2019 r. Spółka otrzymała znacząco wyższe
  dotacje niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Rozliczone dotacje wyniosły 207 329,60 zł
  wobec 46 688,64 zł.

  Spółka na koniec I kwartału 2019 roku wygenerowała stratę netto w wysokości -21 939,93 zł
  w porównaniu do zysku netto w wysokości 15 653,46 zł w I kw. 2018 r.

  VII. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie ob jętym raportem Emitent podjął
  w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania
  nastawione na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

  W związku z dynamicznym rozwojem transakcji bezgotówkowych, Emitent planuje zwiększenie
  zaangażowania w rozwój technologii oraz pozyskiwanie nowych klientów dla platformy Snipay.
  Dotychczasowe doświadczenia, zdobyte podczas zrealizowanych wdrożeń, pozwalaj ą dopasować
  zakres funkcjonalny platformy Snipay do stale rosnących potrzeb rynku. Działające u Klientów
  rozwiązania uzyskały bezawaryjność i stabilną wersję, niezbędną do kolejnego etapu rozwoju
  i rozszerzenia obszaru płatności masowych i krytycznych. Kad ra Menadżerska kontynuuje działania
  skierowane na rozpowszechnienie wiedzy nt. nowego produktu.

  W I kwartale 201 9 roku kontynuowane były działania zmierzające do finalizacji projektów Spółki, tj.:
  aplikacji dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej – „ Polska na wózku”.

  W związku z nawiązaniem w I kw. 2019 r. współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie
  w zakresie realizacji projektów, inicjatyw oraz usług o charakterze akademickim i tec hnologicznym,
  w tym prowadzenia zajęć na studiach realizowanych przez Uniwersytet, Emitent rozpoczął
  przygotowanie bazy pod realizację projektów o charakterze technologiczny m.  Raport kwartalny CWA S.A. za okres od 1.01.2019 r. do 31. 03 .201 9 r.
  Strona 9 z 9

  VIII. Stanowisko Zarządu odnośnie zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany
  rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym .

  Emitent nie publikował prognoz.

  IX. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji,
  o których Emitent informował w dokumencie informacyjnym , w związku z § 10 pkt 13a
  Zał. nr 1 do Regulaminu ASO.

  Emitent pracował nad elementami przyjętej strategii rozwoju, w szczególności nad:
  a. rozszerzeniem oferty szkoleń dla jednostek administracji publicznej, w celu poszerzania wiedzy
  pracowników administracji publicznej,
  b. rozszerzeniem oferty rozwiązań informatycznych opartych na własnym produkcie tj. platformie do
  zarządzania szkolenia mi,
  c. działaniem na rzecz unowocześnienia funkcjonowania jednostek administracji publicznej,
  d. dalszym rozwojem usług doradczych i konsultingowych,
  e. rozwojem działalności edukacyjnej.

  Ponadto , w I kwartale 201 9 roku kontynuowane były działa nia zmierzające do finalizacji projektów
  Spółki, tj.: aplikacji dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej - „ Polska na wózku”.

  X. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na
  pełne etaty .

  Na koniec I kwartału 2019 roku, tj. na dzień 31 marca 2019 roku Spółka zatrudniała, w przeliczeniu
  na pełne etaty - 5 osób.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:CWA SA
ISIN:PLCWA0000018
NIP:7792311244
EKD:62.09 pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
Adres:ul. Górecka 30 Poznań
Telefon:+48 61 6613242
www:www.cwa.pl
Komentarze o spółce CWA
2020-06-04 07-06-46
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649