Raport.

CWA SA (26/2018) Zawarcie Umowy z Eurocert sp. z o.o.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent zawarł ze spółką Eurocert sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Eurocert") umowę o współpracy w świadczeniu usług zaufania (dalej: "Umowa").
Eurocert jest podmiotem, który na mocy Decyzji Ministerstwa Gospodarki świadczy kwalifikowane usługi zaufania w zakresie wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów i elektronicznych znaczników czasu, wpisanym do Rejestru Kwalifikowanych Dostawców Usług Zaufania prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji.
Przedmiotem zawartej Umowy jest nawiązanie współpracy Stron w zakresie świadczenia przez Emitenta usług dystrybucji certyfikatów kwalifikowanych oraz niekwalifikowanych oferowanych przez Eurocert na rzecz potencjalnych klientów ww. usług, wykorzystując w tym zakresie własną sieć sprzedażowo/ usługową posiadaną przez Emitenta oraz zawieranie w imieniu i na rzecz Eurocert umów zaufania polegających na wydawaniu przedmiotowych certyfikatów.
Zgodnie z postanowieniami Umowy, Eurocert zobowiązuje się do świadczenia usług zaufania na rzecz klientów pozyskanych przez Emitenta w wyniku realizacji Umowy. Umowa została zawarta na czas oznaczony.
W wyniku zawartej Umowy, za świadczenie usług przez Emitenta na rzecz Eurocert Emitentowi będzie przysługiwało wynagrodzenie kalkulowane na poziomie 20 procent wartości przychodu i w ocenie Emitenta może mieć wpływ na wyniki finansowe Emitenta.
Umowa została zawarta w wyniku negocjacji Emitenta z Eurocert, o których Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 24/2018 z dnia 11 lipca 2018 roku. Jednocześnie Emitent wskazuje, iż zawarcie Umowy stanowi jeden z wielu elementów prowadzonych negocjacji, a negocjacje prowadzone w pozostałym zakresie są kontynuowane. O zawarciu prawnie wiążących umów lub o zakończeniu negocjacji w pozostałym zakresie Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:CWA SA
ISIN:PLCWA0000018
NIP:7792311244
EKD:62.09 pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
Adres:ul. Górecka 30 Poznań
Telefon:+48 61 6613242
www:www.cwa.pl
Komentarze o spółce CWA
2019-03-25 21-03-37
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649