Raport.

CUBE.ITG SA W RESTRUKTURYZACJI (21/2018) Treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cube.ITG S.A. w restrukturyzacji z dnia 26 czerwca 2018r. - korekta

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji ("Spółka") dokonuje korekty załącznika do raportu bieżącego nr 21/2018 dotyczącego uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2018 r. ("ZWZ") w związku ze skorygowaniem omyłek i otrzymaniem wypisu aktu notarialnego. Dokonane zmiany nie wpływają na skuteczność uchwał ZWZ.
Główne zmiany w ww. załączniku dotyczą:
- skorygowania w całej treści dokumentu omyłkowego wskazania, że 2.379.606 akcji stanowi 7,99% kapitału zakładowego Spółki na poprawne - 15,99% kapitału zakładowego,
- opisu przebiegu ZWZ pod treścią uchwał nr 13, 14,
- korekty liczby głosów w odniesieniu do uchwały nr 18, 19 i 29 (różnica dotyczy 6 głosów),
- usunięcia omyłkowej informacji o nie uczestniczeniu w głosowaniu stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych w stosunku do osób nieobecnych na walnym zgromadzeniu.
Informacja o zgłoszonych do protokołu sprzeciwach do poszczególnych uchwał znajduje się w ww. załączniku.
Treść raportu bieżącego nr 21/2018, w której wskazano, iż podczas obrad ZWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również treść pozostałych załączników nie ulega zmianie.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik  1

  CUBE.ITG S.A.
  W RESTRUKTURYZACJI
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  ZA ROK 2017 WG MSSF  2

  1. ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI CUBE.ITG S.A. W
  RESTRUKTURYZACJI ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2017 ROKU
  SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAW CZOŚCI
  FINANSOWEJ 4
  1.1. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 4
  1.2. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 6
  1.3. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 8
  1.4. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA) 9
  2. INFORMACJA DODATKOWA DO ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA
  FINANSOWEGO SPÓŁKI CUBE.ITG S.A. W RESTRUKTURYZACJI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA
  2017 ROKU DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU 11
  2.1. INFORMACJE OGÓLNE 11
  2.2. ZMIANY W STRUKTURZE SPÓŁKI 14
  2.3. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ 15
  2.4. PLATFORMA ZASTOSOWANYCH MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW 15
  SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 15
  2.5. ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ 23
  3. INFORMACJA DODATKOWA - STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI 25
  3.1. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 25
  3.2. NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE 25
  3.3. AKTYWA PRZEZNACZONE DO ZBYCIA 25
  3.4. AKTYWA NIEMATERIALNE 26
  3.5. WARTOŚĆ FIRMY 27
  3.6. INWESTYCJE W JEDNOSTKACH STOWARZYSZONYCH 27
  3.7. UDZIAŁY WE WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH 28
  3.8. LEASING 29
  3.9. ZAPASY 30
  3.10. WALUTY OBCE 30
  3.11. KOSZTY FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO 30
  3.12. DOTACJE RZĄDOWE I Z INNEGO ŹRÓDŁA (FUNDUSZE UE) 30
  3.13. KOSZTY ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH 30
  3.14. PŁATNOŚCI NA BAZIE AKCJI REALIZOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ 31
  3.15. AKTYWA FINANSOWE 31
  3.16. REZERWY 34
  3.17. UMOWY RODZĄCE OBCIĄŻENIA 35
  3.18. RESTRUKTURYZACJA 35
  3.19. GWARANCJE 35
  3.20. INSTRUMENTY FINANSOWE 35
  3.21. ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I INSTRUMENTY KAPITAŁOWE 35
  3.23. PRZYCHODY Z TYTUŁU ODSETEK I DYWIDEND 38
  3.24. UMOWY O USŁUGĘ DŁUGOTERMINOWĄ 38
  3.25. OPODATKOWANIE 38
  3.26. POCHODNE INSTRUMENTY FINANSOWE 39
  3.27. WBUDOWANE INSTRUMENTY POCHODNE 39
  3.28. RACHUNKOWOŚĆ ZABEZPIECZEŃ 40
  3.29. WARTOŚĆ GODZIWA ZABEZPIECZEŃ 40

  3

  3.30. ZABEZPIECZENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 40
  3.31. ZABEZPIECZENIA INWESTYCJI NETTO W JEDNOSTKACH ZAGRANICZNYCH 40
  3.32. POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH 41
  3.33. ZASADY KONSOLIDACJI 42
  3.34. WYNIK FINANSOWY 43
  3.35. INWENTARYZACJA 43
  4. INFORMACJA DODATKOWA - ISTOTNE WARTOŚCI OPARTE NA PROFESJONALNYM OSĄDZI E
  I SZACUNKACH 44
  4.1. PROFESJONALNY OSĄD W RACHUNKOWOŚCI 44
  4.2 . NIEPEWNOŚĆ SZACUNKÓW 44
  INFORMACJE DODATKOWE – NOTY 46
  5. PRZYCHODY 46
  6. SEGMENTY OPERACYJNE 46
  7. KOSZTY DZIAŁALNOSCI OPERACYJNEJ 47
  8. POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE 47
  9. PRZYCHODY FINANSOWE 49
  10. KOSZTY FINANSOWE 49
  11. PODATEK DOCHODOWY DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ 50
  12. DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA 51
  13. AKTYWA PRZEZNACZONE DO ZBYCIA 51
  14. ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ 52
  16. WARTOŚĆ FIRMY 56
  17. AKTYWA NIEMATERIALNE 57
  18. INWESTYCJE W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH 59
  19. INWESTYCJE W JEDNOSTKACH STOWARZYSZONYCH 59
  20. POZOSTAŁE AKTYWA FINANSOWE 60
  21. POZOSTAŁE AKTYWA 60
  22. ZAPASY 60
  23. NALEŻNOŚĆI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI 61
  24. UMOWY DŁUGOTERMINOWE 62
  25. KAPITAŁ AKCYJNY 62
  26. POZOSTAŁE KAPITAŁY 66
  27. ZYSKI ZATRZYMANE I DYWIDENDY 68
  28. KREDYTY I POŻYCZKI OTRZYMANE 69
  29. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE 71
  30. REZERWY 72
  33. INSTRUMENTY FINANSOWE 73
  34. WARTOŚĆ GODZIWA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 75
  35. TRANSAKCJE ZE STRONAMI POWIĄZANYMI 75
  36. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE I AKTYWA WARUNKOWE 78
  37. KOREKTY BŁĘDÓW, ZMIAN W STOSUNKU DO OPUBLIKOWANYCH DANYCH 78
  38. ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM 78
  6. ZATWIERDZENIE ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 81


  4

  1. ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI CUBE.ITG S.A. W
  RESTRUKTURYZACJI ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2017 ROKU
  SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI
  FINANSOWEJ

  1.1. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

  Nota
  Okres 12 miesięcy zakończony 31/12 /2017
  Okres 12 miesięcy zakończony 31/12 /2016
  PLN’000 PLN’000
  Działalność kontynuowana
  Przychody ze sprzedaży 5 24 303 53 481
  Koszt własny sprzedaży 7 15 625 34 324
  Zysk/ (strata) brutto na sprzedaży 8 678 19 157
  Koszty sprzedaży 7 2 288 4 249
  Koszty zarządu 7 14 414 12 224
  Pozostałe przychody operacyjne 8.1 1 783 7 839
  Pozostałe koszty operacyjne 8.2 131 738 2 480
  Zysk/ (strata) na działalności operacyjnej (137 980 ) 8 043
  Przychody finansowe 9 1 181 737
  Koszty finansowe 10 5 541 3 330
  Zysk/ (strata) przed opodatkowaniem (142 340 ) 5 450
  Podatek dochodowy 11.1 179 1 135
  Zysk/ (strata) netto z działalności kontynuowanej (142 518 4 315
  Działalność zaniechana
  Zysk/ (strata) netto z działalności zaniechanej 12 0 494
  Zysk/ (strata) netto (14 2 518 ) 4 809

  Inne całkowite dochody: 26.1
  które nie zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty:
  Zyski/ (Straty) aktuarialne 0 2
  Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów 0 1

  Inne całkowite dochody (netto) 0 1
  Całkowite dochody ogółem (14 2 518 ) 4 810


  5  Zysk/ (strata) na jedną akcję
  (w zł na jedną akcję) 14

  Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:
  Zwykły (9,5 8) 0,50
  Rozwodniony (9,58 ) 0,50
  Z działalności kontynuowanej :
  Zwykły (9,58 ) 0,45
  Rozwodniony (9,58 ) 0,45
  Z działalności zaniechanej :
  Zwykły 0,00 0,05
  Rozwodniony 0,00 0,05  *) W dniu 4 października 2017 roku zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału Emitenta w wyniku emisji 4.934 .246 szt. akcji serii
  C. W związku z powyższym ilość wszystkich wyemitowanych przez Emitenta akcji na dzień 31.12.2017 r. wynosi ło 14.878.093 szt.
  **) W dniu 23 marca 2016 roku zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału Emitenta w wyniku emisji 1.509.600 szt. akcji serii
  B2. W związku z powyższym ilość wszystkich wyemitowanych przez Emitenta akcji na dzień 31.12.2016 r. wynosi ło 9.943.847 szt.


  6

  1.2. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ


  Nota Stan na 31/12 /2017 Stan na 31/12/2016
  PLN’000 PLN’000
  AKTYWA
  Aktywa trwałe
  Rzeczowe aktywa trwałe 15 156 959
  Wartość firmy 16 0 48 219
  Aktywa niematerialne 17 460 19 702
  Inwestycje w jednostkach zależnych 18 21 466 21 571
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 11.3 0 1 827
  Pozostałe aktywa 21 111 309
  Aktywa trwałe razem 22 194 92 587

  Aktywa obrotowe
  Zapasy 22 0 99
  Należności z tytułu dostaw i usług 23.1 1 544 23 720
  Pozostałe należności 23.2 4 122 9 870
  Należności z tytułu kontraktów długoterminowych 24 0 3 921
  Pozostałe aktywa finansowe 20 0 10 277
  Bieżące aktywa podatkowe 11.2 0 0
  Rozliczenia międzyokresowe 21 0 5 197
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 968 1 498
  Aktywa obrotowe razem 6 633 54 582

  Aktywa razem 28 827 147 169

  7  Nota Stan na 31/12 /2017 Stan na 31/12/2016
  PLN’000 PLN’000
  KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
  Kapitał własny
  Kapitał akcyjny 25 29 756 19 888
  Akcje własne 0 (533)
  Pozostałe kapitały 26 64 176 54 325
  Kapitał z aktualizacji wyceny 26 0 (18)
  Zyski zatrzymane 27 (146 790 ) (4 271 )
  Razem kapitał własny (52 858 ) 69 391

  Zobowiązania długoterminowe
  Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 28 0 15 446
  Pozostałe zobowiązania finansowe 29 0 593
  Rezerwa na podatek odroczony 11.3 0 1 648
  Rezerwy długoterminowe 30 0 29
  Przychody przyszłych okresów 31 0 1 108
  Pozostałe zobowiązania 32.2 104 74
  Zobowiązania długoterminowe razem 851 18 898

  Zobowiązania krótkoterminowe
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 32.1 35 303 30 746
  Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 28 33 528 13 647
  Pozostałe zobowiązania finansowe 29 5 142 9 535
  Bieżące zobowiązania podatkowe 11.2 2 498 0
  Rezerwy krótkoterminowe 30 0 982
  Przychody przyszłych okresów 31 0 283
  Pozostałe zobowiązania 32.2 5 109 3 687
  Zobowiązania krótkoterminowe razem 81 581 58 880
  Zobowiązania razem 81 685 77 778

  Pasywa razem 28 827 147 169
  8

  1.3. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  S P R A W O Z D A N I E Z E Z M I A N W K A P I T A L E W Ł AS N Y M Z A O K R E S O D 1 S T Y C Z N I A D O 31
  G R U D N I A 2 0 1 7 R O K U

  Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
  Kapitał akcyjny Akcje własne Pozostałe Kapitały
  Kapitał z aktualizacji wyceny
  Zyski zatrzymane Razem
  PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000
  Stan na 1 stycznia 2017 roku 19 888 (533) 54 325 (18) (4 271 ) 69 391
  Korekta wyniku lat ubiegłych
  Zysk (strata) netto (142 518 ) (142 518 )
  Zyski (straty) aktuarialne
  Podział wyniku lat ubiegłych
  Podwyższenie kapitału akcyjnego 9 868 9 868
  Emisja akcji serii C - agio 9 868 9 868
  Koszty emisji akcji
  Stan na 31 grudnia 2017 roku 29 756 64 176 0 (146 790 ) (52 858 )
  S P R A W O Z D A N I E Z E Z M I A N W K A P I T A L E W Ł A S N Y M Z A O K R E S O D 1 S T Y C Z N I A D O 31
  G R U D N I A 201 6 R O K U

  Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
  Kapitał akcyjny Akcje własne Pozostałe Kapitały
  Kapitał z aktualizacji wyceny
  Zyski zatrzymane Razem
  PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000
  Stan na 1 stycznia 2016 roku 16 868 (533) 45 823 (19) 4 672 66 811
  Korekta wyniku lat ubiegłych (9 080 ) (9 080 )
  Zysk (strata) netto 4 809 4 809
  Zyski (straty) aktuarialne 1 1
  Podział wyniku lat ubiegłych 4 672 (4 672) 0
  Podwyższenie kapitału akcyjnego 3 020 3 020
  Emisja akcji serii B2 - agio 3 849 3 849
  Koszty emisji akcji (19) (19)
  Stan na 31 grudnia 2016 roku 19 888 (533) 54 325 (18) (4 271 ) 69 391  9

  1.4. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)


  Okres 12 miesięcy zakończony 31 /12 /2017
  Okres 12 miesięcy zakończony 31 /12 /2016
  PLN’000 PLN’000

  Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
  Zysk za okres (142 518 ) 4 315
  Korekty:
  Koszt podatku dochodowego ujęty w wyniku 179 1 135
  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 676 2 590
  (Zysk)/Strata z działalności inwestycyjnej 1 593 (6 451 )
  Amortyzacja i umorzenie aktywów trwałych 2 863 1 952
  Utrata wartości aktywów trwałych 65 709 0
  (Zysk) /Strata z tytułu różnic kursowych 7 (5)
  Działalność zaniechana 0 494
  Inne korekty 1 133 0
  (69 359) 4 030

  Zmiany w kapitale obrotowym:
  Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności 18 054 10 965
  Zmiana stanu zapasów 99 1 236
  Zmiana stanu pozostałych aktywów 47 277 (3 534 )
  Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań 4 557 (64 531 )
  Zmiana stanu rezerw (982 ) (506)
  Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów (283) 0

  Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej (636) (52 340 )

  Podatek dochodowy zapłacony 0 (568)

  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (636) (52 908 )


  10  Okres 12 miesięcy zakończony 31/12/2017
  Okres 12 miesięcy zakończony 31/12/2016
  PLN’000 PLN’000

  Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
  Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (249 ) (2 698 )
  Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych 0 (92 )
  Wpływy ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych 21 167
  Wpływy ze zbycia aktywów finansowych 0 5 942
  Wypływy w związku z udzieleniem pożyczek (4 675 ) (10 344 )
  Wpływy z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 3 300
  Odsetki otrzymane 0 57
  Inne wpływy/(wydatki) inwestycyjne 0 900
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 903 ) (2 768)

  Przepływy pieniężne z działalności finansowej
  Wpływy z emisji akcji 0 0
  Wpływy z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek 9 356 5 227
  Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (3 211) (5 864 )
  Wpływy z emisji obligacji 0 0
  Spłata zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji (1 080) 0
  Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (51 ) (236 )
  Odsetki zapłacone (2 576) (2 651 )
  Inne wpływy/(wydatki) finansowe (7) (20)
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 008 (3 544 )

  Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (531) (59 220 )
  Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (531) (59 220 )
  Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych 0 0
  Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek okresu 1 498 60 718
  Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu 968 1 498


  11

  2. INFORMACJA DODATKOWA DO ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA
  FINANSOWEGO SPÓŁKI CUBE.ITG S.A. W RESTRUKTURYZACJI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2017
  ROKU DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU
  2.1. INFORMACJE OGÓLN E
  Rokiem obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy.
  Roczne spraw ozdanie finansowe Spółki CUBE.ITG obejmuje okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku oraz zawiera
  dane porównawcze za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów
  Rachunkowości w kształ cie zatwierdzonym przez Unię Europejską.
  W dniu 18 grudnia 1990 r oku zawiązana została Spółka Microtech International LTD Spółka z o.o. Spółka została wpisana do Rejestru
  Handlowego, postanowieniem Sądu Rejonowego we Wrocławiu pod nr RHB 1974. Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.
  Spółka Microtech International LTD Spółka z o.o. została zarejestrow ana w KRS w dniu 29 listopada 2001 r oku przez Sąd Rejonowy
  dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000066239. Uchwałą
  Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 8 września 2008 r oku postanowiono o przekształceniu formy prawnej Microtech
  International Sp. z o.o. w spółkę akcyjną. Microtech International Spółka Akcyjna została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
  w dniu 30 września 2008 r oku .

  Microtech International S.A. we wrześniu 2006 roku w wyniku nabycia 100% akcji spółki przez spółkę Innovation Technology Group
  S.A. (ITG S.A.) stał się członkiem grupy kapitałowej CUBE.ITG S.A. W dniu 16 września 2009 r oku akcje Microtech International S.A.
  zadebiu towały na rynku New Connect.

  W dniu 23 listopada 2012 roku Spółka zmieniła nazwę na CUBE.ITG S.A. Siedzibą Spółki jest Warszawa (02 -305) Al. Jerozolimskie
  136. Zmiana siedziby została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu w dniu 20 sierpnia 2015
  roku.

  W dniu 29 marca 2013 Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego dokonał wpisu połączenia CUBE.ITG S.A. (spółka przejmująca) ze spółkami: ITG S.A. oraz CUBE.Corporat e Release S.A.
  (spółki przejmowane). Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na Emitenta. Z uwagi
  na fakt, że na dzień połączenia jedynym akcjonariuszem spółek przejmowanych był CUBE.ITG, połączenie nastąpiło zgodnie z art.
  516 § 6 Kodeksu spółek handlowych. W związku z czym nie zostały utworzone i wydane nowe akcje spółki przejmującej, a połączen ie
  zostało przeprowadzone w trybie art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

  W dniu 27 października 2017 r. Spółka zmieniła siedzibę na miasto Wrocław pod adresem ul. Borowska 283b. Zmiana siedziby została
  zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu w dniu 27 października 2017 roku.
  W dniu 18 pa ździernika 2017 r. Zarząd Spółki otrzyma ł z S ądu Rejonow ego dla Wroc ławia - Fabrycznej we Wroc ławiu, Wydzia ł VIII
  Gospodarczy dla spraw upad łościowych i restrukturyzacyjnych ("S ąd") postanowienie z dnia 17 pa ździernika 2017 r. o otwarciu
  post ępowania sanacyjnego Sp ółki, w rozumieniu przepis ów ustawy z dnia 15 m aja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne.
  Aktualnie Emitent jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia -Fabrycznej we
  Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 00031 4721.
  Z dniem 1 kwietnia 2014 roku akcje CUBE.ITG zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW.
  Emitent tworzy Grupę Kapitałową, szczegółowe informacje o Grupie zostały zawarte w nocie 2.2 . niniejszego sprawozdania.

  Podstawowa działalność Grupy obejmuje:

  12

  Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
  Działalność związana z oprogramowaniem i d oradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
  Działalność usługowa związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
  Dane Spółki
  Nazwa: CUBE.ITG Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
  Kraj: Polska
  Siedziba: Wrocław (50 -556), ul. Borowska 283b
  Numer KRS: 0000314721
  REGON: 006028821
  NIP: 898 001 57 75
  Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego, skład organów zarządczych i nadzorujących Spółkę jest następujący:
  Zarząd:
  Marek Girek - Prezes Zarząd u

  Rada Nadzorcza:
  Paweł Ciesielski - Przewodniczacy
  Jolanta Świątek - Kozłowska - Członek
  Sławomir Sokołowski - Członek
  Marian Szołucha - Członek
  Robert Kaleta - Tymczasowy Członek
  Na dzień 31 grudnia 2017 roku skład organ ów zarządczych i nadzorujących Spółkę był następujący:
  Zarząd:
  Marek Girek - Prezes Zarządu
  Krzysztof Bednarek - Wiceprezes Zarządu
  Rada Nadzorcza:
  Paweł Ciesielski - Przewodniczący
  Jolanta Świątek - Kozłowska - Członek
  Sławomir Sokołowski - Człone k
  Marian Szołucha - Członek
  Robert Kaleta - Tymczasowy Członek
  Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w okresie 12 miesięcy 2017 roku oraz do dnia publikacji niniejszego
  sprawozdania:
  W dniu 4 stycznia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęł a uchwałę o powołaniu Pana Marka Girka do pełnienia funkcji Prezesa
  Zarządu Spółki. Jednocześnie z dniem wejścia w życie przedmiotowej uchwały Pan Marek Girek przestał pełnić funkcję Wiceprezes a
  Zarządu.
  W tym samym dniu Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwa łę o powołaniu Pana Zdzisława Grochowicza do pełnienia funkcji
  Wiceprezesa Zarządu Spółki.

  13

  W dniu 4 stycznia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki na podstawie par. 17 ust. 5 Statutu Spółki oraz par. 3 ust. 4 Regulaminu Ra dy
  Nadzorczej Spółki podjęła uchwałę o p owołaniu Pana Pawła Witkiewicza na tymczasowego Członka Rady Nadzorczej.
  W dniu 10 lutego 2017 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Mariana Nogi z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki
  z dniem 15 lutego 2017 roku. Przyczyna rezygnacji nie zos tała podana.
  W dniu 15 lutego 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło w formie uchwały, że Rada Nadzorcza Spółki obecnej
  kadencji składać się będzie z siedmiu członków. Ponadto NWZ podjęło uchwały w sprawie powołania na Członków Rady Nadzorczej
  Spółki obecnej kadencji: Pana Pawła Witkiewicza (od 4 stycznia 2017 roku tymczasowego Członka Rady Nadzorczej Spółki), Pana
  Piotra Antonowicza, Pana Andrzeja Grabińskiego, Pana Pawła Ciesielskiego.
  W dniu 19 czerwca 2017 roku Pan Zdzisław Grocho wicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki. Pan Zdzisław
  Grochowicz nie podał przyczyn rezygnacji.
  W tym samym dniu do Spółki wpłynęły rezygnacje Pana Marcina Haśko i Pana Pawła Witkiewicza z pełnienia funkcji Członków Rady
  Nadzo rczej Spółki. Rezygnacja Pana Marcina Haśko została złożona ze skutkiem na dzień 20 czerwca 2017 roku, a Pana Pawła
  Witkiewicza ze skutkiem na dzień 19 czerwca 2017 roku. Pan Marcin Haśko i Pan Paweł Witkiewicz nie podali przyczyn złożenia
  rezygnacji.
  W dn iu 30 czerwca 2017 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Andrzeja Grabińskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
  Spółki z dniem 30 czerwca 2017 roku. Pan Andrzej Grabiński nie podał przyczyn złożenia rezygnacji.
  W dniu 14 lipca 2017 roku Pan Ar kadiusz Zachwieja złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki z dniem 14 lipca
  2017 roku. Pan Arkadiusza Zachwieja nie podał przyczyn złożenia rezygnacji.
  W dniu 26 lipca 2017 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Macieja Kowalskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
  Spółki z dniem 26 lipca 2017 roku. Jako przyczynę rezygnacji Pan Maciej Kowalski wskazał brak skutecznej możliwości nadzoru n ad
  Spółką.
  W dniu 31 lipca 2017 roku obradujące Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęł o uchwały w sprawie powołania Pana Sławomira
  Sokołowskiego oraz Pana Mariana Szołuchę na Członków Rady Nadzorczej.
  W dniu 9 sierpnia 2017 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 25 sierpnia 2017 roku Pani Iwony
  Kołowacik do pełnien ia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki do spraw Pionu Handlowego.
  Dnia 20 września 2017 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Piotra Antonowicza z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
  Spółki z dniem 20 września 2017 roku.
  Dnia 20 października 2017 ro ku do spółki wpłynęła rezygnacja Pani Iwony Kołowacik z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki
  z dniem 20 października 2017 roku.
  Dnia 11 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 11 grudnia 2017 Pana Roberta Kalety do
  pełnienia funkcji tymczasowego członka Rady Nadzorczej Spółki
  W dniu 11 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 11 grudnia 2017 roku Pana Krzysztofa
  Bednarka do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, z tytułem Wice prezesa Zarządu ds. IT.
  W dniu 15 marca 2018 roku (zdarzenie po dniu bilansowym) do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Krzysztofa Bednarka z pełnienia
  funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki , z tytułem Wiceprezesa Zarządu ds. IT z dniem 15 marca 2018 r .


  Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku struktura akcjonariatu jednostki jest następująca:

  14


  Akcjonariusz Ilość akcji/ głosów na
  WZ
  Udział w kapitale
  zakładowym/ ogólnej
  liczbie głosów na WZ
  Aleksandra Dyrszka - Girek* 2 478 742 16,66 %
  bezpośrednio 124 142 0,83%
  pośrednio poprzez Mizarus Sp. z o.o. 2 354 600 15,83%
  Marek Girek * 1 250 000 8,40%
  Newind Sp. z o.o. 1 000 000 6,72 %
  Pozostali 10 149 351 68,22%
  Razem 14 878 093 100,00%
  * Pan Marek Girek i Pani Aleksandra Dyrszka – Girek (łącznie jako strony porozumienia) posiadają łącznie bezpośrednio i pośrednio
  3.728.742 akcji Emitenta, które stanowią 25,06% kapitału zakładowego i dają 3.728.742 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
  co stanowi 25,06% ogólnej liczby głosów Emitenta.

  W dniu 24 sierpnia 2017 roku zostały podpisane umowy objęcia łącznie 4.934.246 akcji serii C w ramach emisji nowych akcji
  na okaziciela Spółki.


  2.2 . ZMIANY W STRUKTURZE SPÓŁKI
  Na dzień 31 grudnia 2017 roku Spółka CUBE.ITG posiadała bezpośrednio udziały w poniższych spółkach:
  ITMED Sp. z o.o. (100 % udziałów w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów) – działalność związana z
  oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki (siedziba: ul. Borowska 283b, Wrocław) – konsolidowana metodą
  nabycia
  Cube. ITG GmbH (100% udziałów w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów) - działalność w sektorze rozwiązań
  informatycznych na rynku bankowym oraz telekomunikacyjnym (siedziba: Niemcy, Markgrafenstase 34, 10117 Berlin) –
  konsolidowana metodą nabycia
  W dn iu 16 lutego 2016 roku Zarząd CUBE.ITG przyjął skierowaną przez Mizarus Sp. z o.o. do Spółki ofertę sprzedaży 68 udziałów w
  ITMED w wykonaniu opcji Call III za łączną cenę 7.548.000 zł. Ponadto, Mizarus Sp. z o.o. złożyła w tym samym dniu oświadczen ie
  o po trąceniu wierzytelności z tytułu nabycia przez Spółkę ww. 68 udziałów w ITMED za kwotę w wysokości 7.548.000 zł z
  wierzytelnością Spółki z tytułu objęcia przez Mizarus Sp. z o.o. 1.509.600 nowych akcji na okaziciela serii B2 za kwotę w wys okości
  6.868.680 zł.

  W wyniku zawartej z Mizarus Sp. z o.o. umowy objęcia przez Mizarus 1.509.600 nowych akcji na okaziciela serii B2 Spółki o war tości
  nominalnej 2 zł każda w dniu 23 lutego 2016 roku Emitent zwiększył swój udział w spółce ITMED Sp. z o.o. z 66% do 100%.

  Spółka ITMED Sp. z o.o. wraz ze spółką zależną Data Techno Park Sp. z o.o. (DTP) jest instytucją otoczenia biznesu, realizują cą
  szereg projektów w sferze innowacji i technologii głownie w branży medycznej. Wieloletnie doświadczenie we współpracy z sekto rem
  medycznym pozwoliło DTP zdobyć wiedzę i doświadczenie, które dziś spółka wykorzystuje w ramach współpracy z podmiotami i
  instytucjami reprezentującymi różnorodne gałęzie nauki oraz biznesu.

  Spółka CUBE.ITG GmbH z siedzibą w Berlinie pełni funkcje sprzed ażowe na rzecz Emitenta. Powstała w czerwcu 2014 roku. Obszarem
  działalności spółki jest sektor rozwiązań informatycznych na rynku bankowym oraz telekomunikacyjnym w Niemczech.


  15

  2.3. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ
  Na dzień bilansowy 31 grudnia 2017 roku w skład Grupy Kapitałowej wchodziły następujące podmioty:
  Jednostka Dominująca CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji
  Jednostki pośrednio i bezpośrednio zależne od CUBE.ITG S.A w restrukturyzacji:
  ITMED Sp. z o.o. (100 % udziałów w kapitale zakładowym oraz ogólne j liczbie głosów)
  CUBE.ITG GmbH (100% udziałów w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów)
  Data Techno Park Sp. z o.o. w restrukturyzacji (pośrednio poprzez jednostkę zależną ITMED Sp. z o.o., która posiada 77%
  udziałów w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów)
  Jednostki stowarzyszone ITMED Sp. z o.o.:
  ITMED Service Sp. z o.o. (40% udziałów w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów)

  2.4. PLATFORMA ZASTOSOWANYCH MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW
  SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

  2.4.1. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI
  Niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczości
  Finansowej oraz interpretacjami wydanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zatwierdzonymi przez
  Unię Europejską, na mocy Rozporządzenia w sprawie MSSF (Komisja Europejska 1606/2002), zwanymi dalej „MSSF UE”
  MSSF UE obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
  (RMSR) oraz Komisję ds. Int erpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF), zatwierdzone do stosowania
  w UE.
  Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, za wyjątkiem niektórych aktywów
  trwałych i instrumentów finansowych, któr e są wyceniane w wartościach przeszacowanych albo w wartości godziwej zgodnie z
  zasadami zawartymi w polityce rachunkowości.
  Walutą funkcjonalną spółki jest polski złoty. Sprawozdanie finansowe jest przedstawione w polskich złotych, a wszystkie
  wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach zł.
  Sporządzając sprawozdanie finansowe za rok 2017 jednostka stosuje takie same zasady rachunkowości jak przy sporządzaniu
  rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016, z wyjątkiem zmian do standardów i nowych standardów i interpretacji
  zatwierdzonych przez Unię Europejską dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2017 roku.
  W 2017 roku Spółka przyjęła wszystkie nowe i zatwierdzone standardy i interpretacje wydane przez Rad ę Międzynarodowych
  Standardów Rachunkowości i Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i zatwierdzone do

  16

  stosowania w UE, mające zastosowanie do prowadzonej przez nią działalności i obowiązujące w okresach sprawozdawczych od
  1 st ycznia 2017 roku.
  Poniżej wymieniono standardy i zmiany do standardów zatwierdzone do stosowania w UE i mających zastosowanie do okresów
  sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2017 roku:
  a) Poprawka do MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe i MSR 41 Rolnictwo : Rośliny produkcyjne
  Zmiana wnosi, aby rośliny produkcyjne, obecnie w zakresie standardu MSR 41 Rolnictwo, ujmowane były w oparciu o zapisy
  MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe, tj. przy zastosowaniu modelu ceny nabycia (kosztu wytworzenia) bądź modelu opartego na
  wartości przeszacow anej. Zgodnie z MSR 41 wszelkie aktywa biologiczne wykorzystywane w działalności rolniczej wycenia się
  w wartości godziwej pomniejszonej o szacunkowe koszty związane ze sprzedażą.
  b) Poprawka do MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe i MSR 38 Wartości niematerialne: Wyjaśnienia dotyczące
  akceptowalnych metod amortyzacji (rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych)
  W odniesieniu do amortyzacji środków trwałych doprecyzowano, że metoda amortyzacja powinna odzwierciedlać tryb
  konsumowania przez jednostkę go spodarczą korzyści ekonomicznych ze składnika aktywów. W zmianie do MSR 16 dodano
  jednak, iż metoda oparta na przychodach (odpisy amortyzacyjne dokonywane proporcjonalnie do przychodów generowanych
  przez jednostkę z tytułu działalności, w której wykorzysty wane są określone składniki aktywów trwałych) nie jest właściwa.
  RMSR wskazała, że wpływ na wysokość przychodów ma szereg innych czynników, w tym takich jak np. inflacja, która nie ma
  absolutnie nic wspólnego ze sposobem konsumowania korzyści ekonomicznych ze składników rzeczowych aktywów trwałych.
  W odniesieniu do składników aktywów niematerialnych (czyli w ramach poprawki do MSR 38) uznano jednak, że w pewnych
  okolicznościach można uznać, iż zastosowanie metody amortyzacji opartej na przychodach będzie w łaściwe. Sytuacja taka
  wystąpi, jeżeli jednostka wykaże, że istnieje ścisły związek między przychodami a konsumpcją korzyści ekonomicznych ze
  składnika aktywów niematerialnych oraz dany składnik aktywów niematerialnych jest wyrażony jako prawo do uzyskania
  określonej kwoty przychodów (kiedy jednostka osiągnie określoną kwotę przychodów dany składnik aktywów niematerialnych
  wygaśnie) – przykład może stanowić prawo do wydobywania złota ze złoża, aż osiągnięty zostanie określony przychód.
  c) Poprawka do MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne: Ujmowanie udziałów we wspólnych działaniach
  Poprawka wprowadza dodatkowe wytyczne dla transakcji nabycia (przejęcia) udziałów we wspólnym działaniu, które stanowi
  przedsięwzięcie zgodnie z definicją MSSF 3.
  MSSF 11 wskazuje za tem obecnie, że w takiej sytuacji jednostka powinna, w zakresie wynikającym ze swojego udziału we
  wspólnym działaniu, zastosować zasady wynikające z MSSF 3 Połączenia przedsięwzięć (jak również inne MSSF niestojące w
  sprzeczności z wytycznymi MSSF 11) oraz ujawnić informacje, które są wymagane w odniesieniu do połączeń. W części B
  standardu przedstawiono bardziej szczegółowe wskazówki dotyczące sposobu ujęcia m.in. wartości firmy, testów na utratę
  wartości
  d) Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych : Inicjatywa w zakresie ujawniania informacji
  Zmiany mają na celu zachęcenie jednostek do zastosowania profesjonalnego osądu w celu określenia, jakie informacje
  podlegają ujawnieniu w sprawozdaniu finansowym jednostki oraz gdzie i w jakiej kolejności za prezentować ujawnienia w
  sprawozdaniu finansowym.
  e) Zmiany do MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe : Metoda praw własności w jednostkowym
  sprawozdaniu finansowym

  17

  Zmiany dotyczą zastosowania metody praw własności w jednostkowych sprawozdaniach finansow ych. Mają na celu
  przywrócenie tej metody jako dodatkowej opcji rozliczania inwestycji w jednostkach zależnych, wspólnych przedsięwzięciach i
  jednostkach stowarzyszonych.
  f) Zmiany do MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe, MSSF 12 Ujawnienia na temat udziałów w
  innych jednostkach i MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach :
  Jednostki inwestycyjne – zastosowanie wyjątku od konsolidacji
  Zmiany dotyczą jednostek inwestycyjnych: zastosowanie zwolnienia z konsolidacji . Wprowadzają także wyjaśnienia w
  odniesieniu do rozliczania jednostek inwestycyjnych.
  g) Poprawki do MSSF (2012 -2014) - zmiany w ramach procedury wprowadzania corocznych poprawek do MSSF
  MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana – zmiany w metodach zbycia,
  Wprowadzenie specjalnych wytycznych dotyczących przypadku reklasyfikacji składnika aktywów (lub grupy aktywów
  przeznaczonych do zbycia) z przeznaczonych do sprzedaży na przeznaczone do dystrybucji (lub odwrotnie), lu b w przypadku
  zaniechania ich klasyfikacji jako przeznaczonych do dystrybucji. Tego typu reklasyfikacja nie będzie stanowiła zmiany planu
  sprzedaży lub dystrybucji, wobec czego dotychczasowe wymogi dotyczącej klasyfikacji, prezentacji i wyceny nie ulegną z mianie.
  Aktywa, które przestały spełniać kryterium przeznaczonych do dystrybucji (i nie spełniają kryteriów przeznaczonych do
  sprzedaży) należy traktować tak samo, jak aktywa, które przestały kwalifikować się jako przeznaczone do sprzedaży. Proponuje
  się, by poprawki miały zastosowanie prospektywne.
  MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnienia – obsługa kontraktów; zastosowanie zmian do MSSF 7 przy kompensacie
  danych ujawnianych w skróconych śródrocznych sprawozdaniach finansowych,
  Dodanie wytycznych precyzujących, czy dany kontrakt usługowy stanowi kontynuację zaangażowania w przekazywany składnik
  aktywów dla celów ujawnienia informacji wymaganych w odniesieniu do przekazywanych składników aktywów. Paragraf 42C(c)
  MSSF 7 stanowi, że przekazanie umów zgodnie z kontraktem usługowym nie oznacza samo w sobie ciągłości zaangażowania
  związanej z obowiązkiem ujawniania informacji o ich przekazaniu. W praktyce jednak większość kontraktów usługowych zawiera
  dodatkowe klauzule, skutkujące utrz ymaniem ciągłości zaangażowania w dany składnik aktywów, np. jeżeli kwota i/lub termin
  wypłaty opłat za usługi zależy od kwoty i/lub terminu otrzymania wpływów pieniężnych. Proponowane poprawki przyczyniłyby
  się do wyjaśnienia tej kwestii.
  Proponowane pop rawki do MSSF 7 eliminują wątpliwości dotyczące uwzględniania wymogów ujawniania kompensaty aktywów
  i zobowiązań finansowych w skróconych śródrocznych sprawozdaniach finansowych. Proponuje się sprecyzowanie, że
  ujawnienia dotyczące kompensaty nie są wymaga ne w stosunku do wszystkich okresów śródrocznych.
  MSR 19 Świadczenia pracownicze – stopa dyskonta: emisje na rynkach regionalnych,
  Doprecyzowano, że wysoko oceniane obligacje przedsiębiorstw wykorzystywane do szacowania stopy dyskonta świadczeń po
  okresie zatrudnienia powinny być emitowane w tej samej walucie, co te zobowiązania. Proponowane poprawki umożliwią ocenę
  wielkości rynku takich obligacji na poziomie waluty. Propozycje obowiązywałyby retrospektywnie.


  18

  2.4. 2. EFEKT ZASTOSOWANIA NOWYCH STAN DARDÓW RACHUNKOWOŚCI I ZMIAN POLITYKI
  RACHUNKOWOŚCI
  W okresie 12 miesięcy 2017 roku Spółka nie dokonała zmian stosowanych standardów rachunkowości i zmian w polityce
  rachunkowości.

  2.4.3 . WCZEŚNIEJSZE ZASTOSOWANIE STANDARDÓW I INTERPRETACJI
  Jednostka p ostanowiła nie skorzystać z możliwości wcześniejszego zastosowania standardów, zmian do standardów i
  interpretacji, które obowiązują dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2017 roku:
  a) MSSF 9 „ Instrumenty finansowe” ( z 12 listopada 2009 roku wraz z późniejszymi zmianami do MSSF 9 i MSSF 7 z 16
  grudnia 2011 roku) – obowiązującym w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia
  2018 roku
  Nowy standard zastępuje wytyczne zawarte w MS R 39 Instrumenty Finansowe: ujmowanie i wycena, na temat klasyfikacji oraz
  wyceny aktywów finansowych. Standard eliminuje istniejące w MSR 39 kategorie utrzymywane do terminu wymagalności,
  dostępne do sprzedaży oraz pożyczki i należności. W momencie począt kowego ujęcia aktywa finansowe będą klasyfikowane do
  jednej z dwóch kategorii:
  aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu; lub
  aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej.
  Składnik aktywów finansowych jest wyceniany według zamortyz owanego kosztu jeżeli spełnione są następujące dwa warunki:
  aktywa utrzymywane są w ramach modelu biznesowego, którego celem jest utrzymywanie aktywów w celu uzyskiwania
  przepływów wynikających z kontraktu; oraz, jego warunki umowne powodują powstanie w ok reślonych momentach przepływów
  pieniężnych stanowiących wyłącznie spłatę kapitału oraz odsetek od niespłaconej części kapitału.
  Zyski i straty z wyceny aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej ujmowane są w wyniku finansowym bieżącego
  okresu, z wyjątkiem sytuacji, gdy inwestycja w instrument finansowy nie jest przeznaczona do obrotu. MSSF 9 daje możliwość
  decyzji o wycenie takich instrumentów finansowych, w momencie ich początkowego ujęcia, w wartości godziwej przez inne
  całkowite dochody. Decyz ja taka jest nieodwracalna. Wyboru takiego można dokonać dla każdego instrumentu osobno.
  Wartości ujęte w innych całkowitych dochodach nie mogą w późniejszych okresach zostać przekwalifikowane do rachunku
  zysków i strat.
  MSSF 9 wprowadzono nowy model w za kresie ustalania odpisów aktualizujących tj. model oczekiwanych strat kredytowych.
  Istotny jest także wprowadzony przez MSSF 9 wymóg ujawniania w pozostałych całkowitych dochodach skutków zmian
  własnego ryzyka kredytowego z tytułu zobowiązań finansowych wy cenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy.
  b) MSSF 15 Przychody z umów z klientami – obowiązujący w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających
  się w dniu lub po 1 stycznia 2018 roku.
  MSSF 15 określa, w jaki sposób i kiedy należy rozpoznawać przychody, jak również wymaga od podmiotów stosujących MSSF
  istotnych ujawnień. Standard wprowadza jednolity modelu pięciu kroków, oparty na zasadach, który ma być stosowany dla
  wszystkich umów z kl ientami przy rozpoznawaniu przychodu.  19

  Standardy i interpretacje przyjęte przez RMSR, które nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE do stosowania:
  a) MSSF 16 Leasing – obowiązujący w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynającyc h się w dniu lub po 1
  stycznia 2019 roku
  MSSF 16 zastępuje obowiązujące dotychczas rozwiązania w zakresie leasingu obejmujące MSR 17, KIMSF 4, SKI 15 i SKI 27.
  MSSF wprowadza jeden model ujmowania leasingu u leasingobiorcy wymagający ujęcia aktywa i zobowiązania, chy ba że okres
  leasingu wynosi 12 miesięcy i mniej lub składnik aktywów ma niską wartość. Podejście od strony leasingodawcy pozostaje
  zasadniczo niezmienione w stosunku do rozwiązań z MSR 17 - nadal wymagana jest klasyfikacja leasingu jako operacyjnego
  lub fi nansowego.
  b) MSSF 14: Działalność objęta regulacją cen; salda pozycji odroczonych – obowiązujący w odniesieniu do okresów
  sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2017 roku Standard ten został opublikowany w ramach
  większego projektu Działalność o regulowanych cenach, poświęconego porównywalności sprawozdań finansowych jednostek
  działających w obszarach, w których ceny podlegają regulacji przez określone organy regulacyjne bądź nadzorcze (w zależności
  od jurysdykcji do takich obszarów należą często dystrybucja energii elektrycznej i ciepła, sprzedaż energii i gazu, usługi
  telekomunikacyjne itp.).
  MSSF 14 nie odnosi się w szerszym zakresie do zasad rachunkowości dla działalności o regulowanych cenach, a jedynie określa
  zasady wykazywan ia pozycji stanowiących przychody bądź koszty kwalifikujące do ujęcia ich w wyniku obowiązujących
  przepisów w zakresie regulacji cen, a które w świetle innych MSSF nie spełniają warunków ujęcia jako składniki aktywów lub
  zobowiązania.
  Zastosowanie MSSF 14 jest dozwolone wtedy, gdy jednostka prowadzi działalność objętą regulacjami cen i w sprawozdaniach
  finansowych sporządzanych zgodnie z wcześniej stosowanymi zasadami rachunkowości ujmowała kwoty kwalifikujące się do
  uznania za „salda pozycji odroczonych”.
  Zgodnie z opublikowanym MSSF 14 takie pozycje powinny natomiast podlegać prezentacji w odrębnej pozycji sprawozdania z
  pozycji finansowej (bilansu) odpowiednio w aktywach oraz w pasywach. Pozycje te nie podlegają podziałowi na obrotowe i
  trwałe i nie są określane mianem aktywów czy zobowiązań. Dlatego „pozycje odroczone” wykazywane w ramach aktywów są
  określane jako „salda debetowe pozycji odroczonych”, natomiast te, które są wykazywane w ramach pasywów – jako „salda
  kredytowe pozycji odroczonych”.
  W spr awozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów jednostki powinny wykazywać zmiany netto w „pozycjach
  odroczonych” odpowiednio w sekcji pozostałych dochodów całkowitych oraz w sekcji zysków lub strat (lub w jednostkowym
  sprawozdaniu z zysków lub strat).
  Standard ten, jako standard przejściowy, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, nie będzie podlegał procesowi przyjęcia.
  c) Zmiany do MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe i MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i
  wspólnych przedsięwzięciach: Transakcje sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką
  stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem – odroczenie stosowania na czas nieokreślony
  Zmiany dotyczą sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestor em a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym
  przedsięwzięciem oraz wyjaśniają, że ujęcie zysku lub straty w transakcjach z udziałem jednostki stowarzyszonej lub wspólnego
  przedsięwzięcia zależy od tego, czy sprzedane lub wniesione aktywa stanowią przedsi ęwzięcie.
  d) Zmiany do MSR 12 Podatek dochodowy: Rozpoznanie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na
  niezrealizowane straty - obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1
  stycznia 2017 roku,

  20

  Celem proponowanych zmian jest doprecyzowanie, że niezrealizowane straty na instrumentach dłużnych wycenianych w
  wartości godziwej, a dla celów podatkowych według ceny nabycia, mogą powodować powstanie ujemnych różnic przejściowych.
  Proponowane poprawki będą r ównież stanowić, że wartość bilansowa danego składnika aktywów nie ogranicza szacunków
  wartości przyszłych dochodów do opodatkowania. Ponadto, w przypadku porównania ujemnych różnic przejściowych do
  przyszłych dochodów do opodatkowania, przyszłe dochody do opodatkowania nie będą obejmować odliczeń podatkowych
  wynikających z odwrócenia tych ujemnych różnic przejściowych.
  c) Zmiany do MSR 7 Rachunek przepływów pieniężnych: Inicjatywa dotycząca ujawniania informacji -
  obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2017 roku,
  Zmiana ma na celu podniesienie jakości informacji dotyczących działalności finansowej i płynności jednostki sprawozdawczej
  przekazywanych użytkownikom sprawozdań finansowych. Wprowadza się wymóg:
  a uzgadniania sald otwarcia i zamknięcia w sprawozdaniu z sytuacji finansowej dla wszystkich pozycji,
  generując ych przepływy pieniężne, które kwalifikują się jako działalność finansowa, z wyjątkiem pozycji
  kapitału własnego;
  b ujawniania informacji dotyczących kwestii ułatwiających analizę płynności jednostki, takich jak ograniczenia
  stosowane przy podejmowaniu dec yzji dotyczących wykorzystania środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.
  d) Wyjaśnienia dotyczące MSSF 15 Przychody z umów z klientami - obowiązujące w odniesieniu do okresów
  sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2018 roku,
  Zmiany dopr ecyzowują w jaki sposób:
  a dokonać identyfikacji zobowiązania do realizacji świadczeń,
  b ustalić czy w danej umowie jednostka działa jako zleceniodawca lub agent,
  c ustalić sposób rozpoznawania przychodów z tytułu udzielonych licencji (jednorazowo lub rozlicz ać w czasie)
  Zmiany te wprowadzają 2 dodatkowe zwolnienia mające na celu obniżenie kosztów i zawiłości dla jednostek przy wdrażaniu
  standardu.
  e) Zmiany dotyczące MSSF 2 Płatności oparte na akcjach - obowiązujące w odniesieniu do okresów
  sprawozdawczych ro zpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2018 roku,
  Zmiany doprecyzowują w jaki sposób ujmować niektóre typy płatności w formie akcji. Zmiany te wprowadzają wymogi
  dotyczące ujmowania:
  a transakcji płatności w formie akcji rozliczanych w środkach pienię żnych, zawierających warunek osiągnięcia
  przez jednostkę określonych wyników gospodarczych,
  b transakcji płatności w formie akcji rozliczanych po potrąceniu podatku,
  c zmian transakcji płatności na bazie akcji z rozliczanych w środkach pieniężnych na rozlicz ane w
  instrumentach kapitałowych.
  f) Zmiany dotyczące MSSF 4 Stosowanie MSSF 9 Instrumenty finansowe wraz z MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe -
  obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2018 roku.
  Zmiany mają na celu usunięcie z rachunków zysków i strat jednostek, które wystawiają umowy ubezpieczeniowe, przypadków
  niedopasowania księgowego. Zgodnie z tymi zmianami dopuszczalne są następujące rozwiązania:

  21

  stosowania MSSF 9 Instrumenty finansowe wr az z rozpoznawaniem w całkowitych dochodach a nie rachunku zysków i
  strat, zmian wynikających z zastosowania MSSF 9 Instrumenty finansowe zamiast MSR 39 Instrumenty finansowe dla
  wszystkich jednostek, które wystawiają umowy ubezpieczeniowe (tzn. „overlay a pproach”),

  tymczasowego (do 2021 roku) wyłączenia ze stosowania MSSF 9 Instrumenty finansowe dla jednostek, których działalność
  jest głównie związana z działalnością ubezpieczeniową i stosowania w tym okresie MSR 39 Instrumenty finansowe
  (tzn. „d eferral approach”).
  j) KIMSF nr 22 Transakcje w walucie obcej - obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawo zdawczych rozpoczynających się
  w dniu lub po 1 stycznia 2018 roku
  Interpretacja wyjaśnia ujęcie księgowe transakcji uwzględniających otrzymanie lub zapłatę zaliczki w walucie obcej.
  Interpretacja dotyczy transakcji w walucie obcej, wówczas, gdy jednostka ujmuje niepieniężne aktywo lub zobowiązanie
  wynikające z otrzymania lub zapłaty zaliczki w walucie obcej, zanim jednostka ujmuje odnośne aktywo, koszt lub przychód.
  k) Zmiany dotyczące MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne - obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych
  rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2018 roku
  Zmiany mają na celu doprecyzowanie zasady przeniesienia aktywów z i do nieruchomości inwestycyjnych. Zmiana dotyczy
  paragrafu 57, w którym stwierdzono, że przeniesienie aktywów z i do nieruchomości inwestycyjnych następuje wyłącznie
  wówczas, gdy wys tępują dowody na zmianę sposobu ich użytkowania. Lista sytuacji zawarta w paragrafach 57(a) -(d) została
  określona jako lista otwarta podczas, gdy aktualna lista jest listą zamkniętą.
  l) Poprawki do MSSF (2014 -2017) - zmiany w ramach procedury wprowadzania co rocznych poprawek do MSSF –
  obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2017 roku/po 1
  stycznia 2018 roku
  Zmiana MSR 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy
  Poprawka dotyczy eliminacji krótkoterminowych zwolnień przewidzianych w par. E3 -E7 MSSF 1, ponieważ dotyczyły one
  minionych okresów sprawozdawczych i spełnił y już swoje zadanie. Zwolnienia te umożliwiały jednostkom stosującym MSSF po
  raz pierwszy skorzystanie z tych samych ujawnień, jakie przysługiwały jednostkom stosującym je od dawna w odniesieniu do:
  (i) Ujawniania pewnych danych porównawczych dotyczących inst rumentów finansowych, wymaganych wskutek
  wprowadzenia poprawek do MSSF 7
  (ii) Przedstawienie danych porównawczych do ujawnień wymaganych do MSR 19, dotyczących wrażliwości
  zobowiązań z tytułu zdefiniowanych świadczeń na założenia aktuarialne
  (iii) Retrospektywnego zastosowania wymogów dotyczących jednostek inwestycyjnych, zawartych w MSSF 10,
  MSSF 12 i MSR 27.
  Zmiana MSSF 12 Ujawnienia na temat udziałów w innych jednostkach
  Poprawka precyzuje zakres MSSF 12 wskazując, że wymogi ujawniania informacji zawarte w tym standardzie, z wyjątkiem
  wymogów par. B10 -B16, dotyczą udziałów klasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży, przeznaczone do podziału między
  właścicieli lub jako działalność zaniechana zgodnie z MSSF 5. Poprawka powstała w związku z niejasnościami d otyczącymi
  wzajemnego oddziaływania wymogów ujawniania informacji zawartych w MSSF 5 i MSSF 12.
  Zmiany MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach

  22

  W poprawce doprecyzowano, że decyzja dotycząca wyceny inwestycji w je dnostkach stowarzyszonych i wspólnych
  przedsięwzięciach w wartości godziwej przez wynik finansowy ( a nie metoda praw własności), którą mogą podjąć organizacje
  typu venture capital lub inne kwalifikujące się jednostki (np. fundusze wzajemne, fundusze powie rnicze) podejmowana jest
  indywidualnie dla każdej inwestycji w chwili jej początkowego ujęcia. Poprawka dotyczy także możliwości wyboru metody
  wyceny jednostki inwestycyjnej, będącej podmiotem stowarzyszonym lub wspólnym przedsięwzięciem jednostki niebędą cej
  jednostka inwestycyjną – może ona zachować wycenę w wartości godziwej wykorzystywana przez ten podmiot, stosując
  jednocześnie metodę praw własności.
  Spółka jest w trakcie analizy wpływu MSSF 15 Przychody z umów z klientami na sprawozdanie finansowe. P ozostałe wymienione
  wyżej standardy, interpretacje i zmiany do standardów według szacunków jednostki, nie miałyby istotnego wpływu na
  sprawozdanie finansowe Spółki, jeżeli zostałyby zastosowane przez jednostkę na dzień bilansowy.
  2.4.4 Wpływ nowych regula cji na przyszłe sprawozdania Spółki

  MSSF 9 Instrumenty finansowe

  W lipcu 2014 roku Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości
  Finansowej 9 Instrumenty finansowe („MSSF 9”). MSSF 9 obejmuje trzy aspekty związane z instrumentami finansowymi: klasyfikacj ę
  i wycenę, utratę wartości oraz rachunkowość zabezpieczeń. MSSF 9 obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia
  2018 roku i później, z możliwością wcześniejszego zastosowania.

  Spółka planuje zastosować MSSF 9 od dnia wejścia w życie standardu, bez przekształcania danych porównawczych.

  W 2017 roku Spółka przeprowadziła szczegółową ocenę wpływu wprowadzenia MSSF 9 na stosowane przez Spółkę zasady (politykę)
  rachunkowości w odniesieniu do działalności Spółki lub jej wyników finansowych. Niniejsza oc ena jest oparta na aktualnie dostępnych
  informacjach i może podlegać zmianom wynikającym z pozyskania racjonalnych i możliwych do udokumentowania dodatkowych
  informacji w okresie, kiedy Spółka zastosuje MSSF 9 po raz pierwszy.

  Spółka nie spodziewa się is totnego wpływu wprowadzenia MSSF 9 na sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz kapitał własny, z
  wyjątkiem skutków zastosowania MSSF 9 w zakresie utraty wartości. Spółka spodziewa się niewielkiego wzrostu odpisów z tytułu
  utraty wartości, z negatywnym wpływ em na kapitał własny, jak omówiono poniżej. Ponadto, w wyniku zastosowania MSSF 9, zmieni
  się klasyfikacja niektórych instrumentów finansowych

  Przeprowadzona analiza standardu wskazuje, iż zmiany dotyczą głównie następujących obszarów:

   Klasyfikacji akt ywów finansowych - dotychczasowe cztery kategorie aktywów finansowych wynikające z MSR 39 Instrumenty
  finansowe: ujmowanie i wycena zostaną zastąpione przez trzy kategorie: aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym
  koszcie, w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz w wartości godziwej przez inne całkowite dochody. Spowoduje to
  zmiany prezentacyjne w sprawozdaniach finansowych, n ie spowoduje jednak zmian w wyniku finansowym Spółki.


   Zasad szacowania i ujmowania odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (przejście z modelu straty poniesionej
  na model straty oczekiwanej):

  o dla należności z tytułu dostaw i usług od isto tnych klientów, którzy objęci są procedurą oceny ryzyka kredytowego,
  Spółka będzie szacowała oczekiwane straty kredytowe w oparciu o model służący do oceny tego ryzyka bazujący
  na ratingach przypisanych poszczególnym kontrahentom; ratingom przypisywane jes t prawdopodobieństwo
  upadłości, które jest korygowane o wpływ czynników makroekonomicznych;

  o dla należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych klientów oraz od jednostek powiązanych Spółka będzie
  szacowała oczekiwane straty kredytowe na podstawie anal izy prawdopodobieństwa poniesienia strat kredytowych
  w poszczególnych przedziałach wiekowania;

  o dla lokat i depozytów w bankach Spółka będzie szacowała oczekiwane straty kredytowe w oparciu o model służący
  do oceny tego ryzyka bazujący na ratingach przyzn anych bankom przez instytucje zewnętrzne; poszczególnym
  ratingom przypisywane jest prawdopodobieństwo upadłości, zakłada się że wyznaczony rating zewnętrzny
  uwzględnia zmienne makroekonomiczne;

  23  o dla należności z tytułu pożyczek i obligacji od spółek bezpośrednio i pośrednio zależnych, Spółka przyjmuje
  założenie, są one zabezpieczone poprzez sprawowanie kontroli przez Spółkę nad aktywami spółek bezpośrednio i
  pośrednio zależnych; zabezpieczenie to jest uwzględniane przy szacowaniu stopy odzysku;

  o dla inwestycji w pozostałe instrumenty kapitałowe, wycena będzie dokonywana w wartości godziwej; obecnie
  Spółka nie posiada istotnych inwestycji w instrumenty kapitałowe, inne niż udziały i akcje spółek za leżnych i
  stowarzyszonych.

  Inwestycje w udziały i akcje jednostek zależnych i stowarzyszonych są wyłączone z zakresu MSSF 9 i ich wycena będzie dokonywa na
  na dotychczasowych zasadach, tj. według historycznego kosztu nabycia pomniejszonego o odpisy z tytu łu utraty wartości.


  MSSF 15 Przychody z umów z klientami


  Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 15 Przychody z umów z klientami („MSSF 15”), który został wydany w maju
  2014 roku, a następnie zmieniony w kwietniu 2016 roku ustanawia tzw. M odel Pięciu Kroków rozpoznawania przychodów
  wynikających z umów z klientami. Zgodnie z MSSF 15 przychody ujmuje się w kwocie wynagrodzenia, które – zgodnie z oczekiwaniem
  jednostki – przysługuje jej w zamian za przekazanie przyrzeczonych dóbr lub usług kli entowi.

  Nowy standard zastąpi wszystkie dotychczasowe wymogi dotyczące ujmowania przychodów zgodnie z MSSF. Standard ma
  zastosowanie w odniesieniu do rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku i później.

  Spółka doko nała analizy największych umów z klientami w celu identyfikacji tych, których zapisy potencjalnie mogłyby mieć wpływ
  na moment rozpoznania przychodów oraz ich wysokość w danym okresie sprawozdawczym, w szczególności w odniesieniu do: umów
  na sprzedaż energ ii elektrycznej oraz paliwa gazowego, umów wieloelementowych, umów wzajemnie powiązanych oraz umów
  zawierających przyrzeczenie jednostki do dostarczenia dóbr lub usług klientowi przez inny podmiot (pośrednik vs. zleceniodawc a),
  wynagrodzenia zmiennego, bon usów handlowych czy stosowanych w umowach kar lub premii.


  Na podstawie przeprowadzonych analiz Spółka ocenia, że w okresach rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku, MSSF 15 nie będz ie
  miał istotnego wpływu na moment ujęcia przychodów oraz ich wartości rozpoznanych w sprawozdaniu finansowym Spółki.

  Niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki winno być czytane łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem
  finansowym zatwierdzonym do publikacji przez Zarząd i opublikowanym tego samego dnia co jednostkowe sprawozdanie
  finansowe, celem uzyskania pełne j informacji o sytuacji majątkowej i finansowej grupy na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz
  wyniku finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejs ką.
  2.5. ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ
  Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w
  dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sp rawozdania finansowego Zarząd jednostki stwierdza istnienie
  istotnych faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenie dla możliwości kontynuowania działalności przez Spółkę w ok resie
  12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymus owego zaniechania bądź istotnego ograniczenia
  dotychczasowej.

  24

  Rok 2017 był okresem znacznego spadku zamówień i przychodów w grupie a w wyniku pogarszającej się sytuacji płynnościowej
  doszło do znacznego ograniczenia możliwości wytwórczych firmy. W kontekśc ie pogłębiających się problemów finansowych, które
  przekładały się na realizacje bieżących zobowiązań i kontekście braku możliwości pozyskania zewnętrznego kapitału wystarczającego
  na zaspokojenie wszystkich potrzeb kapitałowych Zarząd Spółki podjął decyz ję o przygotowaniu wniosku restrukturyzacyjnego.
  Spółka w dniu 04 października 2017 r. złożyła wniosek o otwarcie postepowania sanacyjnego w związku z zagrożeniem utraty
  wypłacalności. W dniu 17 października 2017 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej w e Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy
  podjął postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego.
  Opracowany i zaakceptowany plan restrukturyzacyjny zakłada wdrożenie szeregu działań mających na celu zawarcie układu z
  wierzycielami i docelową spłatę zobowią zań spółki poprzez realizację tego układu.
  Istnieje szereg ryzyk, których zmaterializowanie się może w perspektywie 12 miesięcy doprowadzić spółkę do konieczności
  zaprzestania działalności.
  Najważniejszym ryzykiem jest nie zaakceptowanie przez wierzycieli propozycji układowych co w konsekwencji doprowadzi do
  upadłości firmy.
  Spośród ryzyk operacyjnych, które mogą doprowadzić do analogicznej sytuacji w trakcie realizacji planu restrukturyzacyjnego w opinii
  zarządu są przede wszystkim:
   Ryzyko związane z ros zczeniami odszkodowawczymi i naliczonych kar (np. COI)
   Ryzyko utraty zaufania odbiorców,
   Ryzyko związane z możliwością utraty wykwalifikowanych pracowników i brakiem możliwości pozyskania nowych kadr
   Ryzyko związane z karami za niewykonanie lub nieterminow e wykonania zleceń,
   Ryzyko związane z niewystarczającą ochroną ubezpieczeniową,
   Ryzyko związane z procesem pozyskiwania nowych kontraktów,
   Ryzyko związane z warunkami i procedurami rozstrzygania przetargów publicznych, a także z wykluczeniem z
  postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
  Wśród czynników zewnętrznych:
   rozwój sytuacji na globalnych rynkach finansowych i gospodarczych oraz ich wpływ na sytuację ekonomiczną w Polsce,
   nastawienie potencjalnych klientów komercyjnych do ogólnej sytuacji ekonomicznej,
   zapotrzebowanie na usługi IT w sektorze publicznym,
   intensywność ́ działań́
  bezpośredniej oraz pośredniej konkurencji,
   otwartość ́ i chłonność ́ rynku na nowe rozwiązania produktowe.
  Wśród czynników wewnętrznych:
   rezultaty bieżących działań́
  handlowych,
   przebieg prac w ramach realizowanych umów,
   jakość ́ pozyskiwanej kadry do celów realizacji projektów,
   rezultaty prac nad nowymi produktami.  25


  3. INFORMACJA DODATKOWA - STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI
  Stosownie do postanowień art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o Rachunkowości (tj.: Dz.U. z 2002 roku Nr 76,
  poz. 694 z późniejszymi zmianami), została ustalona poniżej opisana polityka rachunkowości. Stanowi o na opis przyjętych i
  stosowanych przez Spółkę zasad prowadzenia rachunkowości. Zasady te oparte są na Międzynarodowych Standardach
  Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
  W zakresie nie uregulowanym przez powyższe przepisy Spółka stosuje przepisy ustawy o rachunkowości oraz przepisy
  wykonawcze wydane na jej podstawie.
  3.1. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
  Grunty własne nie podlegają amortyzacji. Spółka traktuje nadane prawa wieczyste go użytkowania jako leasing operacyjny. W
  przypadku nabycia takich praw na rynku wtórnym prezentowane są one jako wartości niematerialne i amortyzowane w okresie
  przewidywanego ich użytkowania.
  Środki trwałe są wykazywane według ceny nabycia pomniejszonej o umorzenia i łączne odpisy z tytułu utraty wartości. Ujmuje
  się amortyzację w taki sposób, aby dokonać odpisu kosztu lub wyceny składnika aktywów (innych niż grunty oraz środki trwałe
  w budowie ) do wartości rezydualnej przy użyciu metody liniowej. Szacowane okresy użytkowania, wartości rezydualne oraz
  metody amortyzacji są weryfikowane na koniec każdego okresu sprawozdawczego (z prospektywnym zastosowaniem wszelkich
  zmiany w szacunkach).
  Aktywa utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego amortyzuje się przez okres ich przewidywanego użytkowania
  ekonomicznego na takich samych zasadach jak aktywa własne. W sytuacji, gdy nie ma wystarczającej pewności, że własność
  zostanie przeniesiona na k oniec okresu leasingu, aktywa są amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów: przez okres leasingu
  lub ich ekonomicznej użyteczności. Składnik rzeczowych aktywów trwałych usuwa się z bilansu na moment zbycia lub gdy
  oczekuje się, iż nie uzyska się korzyści ekonomicznych z użytkowania składnika aktywów. Wszelkie zyski lub straty wynikające
  ze zbycia lub wycofania z użytkowania składników rzeczowych aktywów trwałych są ujmowane w wyniku okresu w którym dane
  składniki aktywów zostały usunięte z bilansu (obliczo ne jako różnica między wpływem ze sprzedaży a wartością bilansową tego
  składnika).
  3.2. NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE
  Nieruchomości inwestycyjne to nieruchomości, z których właściciel czerpie korzyści w postaci czynszu i/lub zwiększenia wartoś ci
  kapitału (o bejmują również nieruchomości w budowie przeznaczone na cele inwestycyjne). Nieruchomości te wycenia się
  początkowo po koszcie, z uwzględnieniem kosztu transakcji. Po ujęciu początkowym nieruchomości inwestycyjne wycenia się
  w wartości godziwej. Zyski i st raty wynikające ze zmian wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych ujmuje się w wynik w
  okresie, w którym powstały. Nieruchomości inwestycyjne wyksięgowuje się z bilansu w chwili zbycia lub wycofania z
  użytkowania, albo jeżeli podmiot nie spodziewa si ę osiągnąć dalszych korzyści ekonomicznych z tytułu ich zbycia. Zyski lub
  straty wynikające z usunięcia nieruchomości z bilansu (obliczane jako różnica między wpływem ze sprzedaży a wartością
  bilansową tego składnika) ujmuje się w wynik okresu, w którym na stąpiło usunięcie z bilansu.
  3.3. AKTYWA PRZEZNACZONE DO ZBYCIA
  Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia klasyfikuje się jako przeznaczone do zbycia, jeśli ich wartość bilansowa zostanie
  odzyskana raczej w wyniku transakcji zbycia niż w wyniku ich dalszego u żytkowania. Warunek ten uznaje się za spełniony
  wyłącznie wówczas, gdy wystąpienie transakcji zbycia jest bardzo prawdopodobne, a składnik aktywów (lub podmiot do zbycia)
  jest dostępny do natychmiastowego zbycia w swoim obecnym stanie. Klasyfikacja składni ka aktywów jako przeznaczonego do
  zbycia, zakłada zamiar kierownictwa Spółki do dokonania transakcji zbycia w ciągu roku od momentu zmiany klasyfikacji.

  26

  Jeżeli Spółka ma zamiar dokonać sprzedaży która powodowałaby utratę kontroli nad jednostką zależną, ws zystkie aktywa i
  zobowiązania tej jednostki zależnej są klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia jeżeli wszystkie wyżej wymienione kryteria
  są spełnione oraz niezależnie od tego czy Spółka zachowa udziały niedające kontroli po tej transakcji zbycia.
  Akty wa trwałe (lub podmiotu do zbycia) sklasyfikowane jako przeznaczone do zbycia wycenia się po niższej spośród dwóch
  wartości:
  pierwotnej wartości bilansowej lub wartości godziwej, pomniejszonej o koszty związane ze sprzedażą.
  3.4. AKTYWA NIEMATERIALNE
  3.4.1. NABYTE AKTYWA NIEMATERIALNE
  Nabyte aktywa niematerialne o zdefiniowanym okresie ekonomicznej użyteczności wykazuje się po koszcie pomniejszonym o
  umorzenie i skumulowaną utratę wartości. Amortyzację ujmuje się liniowo w szacowanym okresie ekonomiczne j użyteczności.
  Oszacowany okres ekonomicznej użyteczności i metoda amortyzacji podlegają weryfikacji na koniec każdego okresu
  sprawozdawczego, a skutki zmian szacunków rozlicza się prospektywnie. Nabyte aktywa niematerialne o niezdefiniowanym
  okresie ekon omicznej użyteczności wykazuje się w koszcie historycznym pomniejszonym o skumulowaną utratę wartości.
  3.4.2. WYTWORZONE WE WŁASNYM ZAKRESIE AKTYWA NIEMATERIALNE -KOSZTY PRAC BADAWCZYCH I
  ROZWOJOWYCH
  Koszty prac badawczych są ujmowane w wynik w momencie i ch poniesienia. Aktywa niematerialne powstałe na skutek
  prowadzenia prac rozwojowych, ujmowane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jedynie po spełnieniu następujących
  warunków:
  z technicznego punktu widzenia istnieje możliwość ukończenia składnika akt ywów niematerialnych, tak aby nadawał
  się do sprzedaży lub użytkowania,
  istnieje możliwość udowodnienia zamiaru ukończenia składnika oraz jego użytkowania i sprzedaży,
  składnik będzie zdolny do użytkowania lub sprzedaży,
  znany jest sposób w jaki składnik będzie wytwarzał przyszłe korzyści ekonomiczne,
  zapewnione zostaną środki techniczne oraz finansowe konieczne do ukończenia prac rozwojowych oraz jego
  użytkowania i sprzedaży,
  istnieje możliwość wiarygodnego ustalenia n akładów poniesionych w czasie prac rozwojowych.
  Wartość początkową aktywów niematerialnych wytworzonych we własnym zakresie stanowi suma wydatków poniesionych od
  dnia, gdy składnik aktywów niematerialnych po raz pierwszy spełnia kryteria ujmowania ich w b ilansie (patrz powyżej).
  W przypadku gdy nie można ująć w bilansie kosztów prac rozwojowych wytworzonych we własnym zakresie, koszty te są
  ujmowane w wynik okresu, w którym zostały poniesione.
  Aktywa niematerialne wytworzone we własnym zakresie po począ tkowym ujęciu są wykazywane według ceny nabycia
  pomniejszonej o umorzenia i łączne odpisy na utratę wartości, na takiej samej zasadzie jak nabyte aktywa niematerialne.
  3.4.3. UTRATA WARTOŚCI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH NIEMATERIALNYCH OPRÓCZ
  WARTOŚCI FIR MY
  Na każdy dzień bilansowy Spółka dokonuje przeglądu wartości bilansowych posiadanego majątku trwałego i aktywów
  niematerialnych w celu stwierdzenia, czy nie występują przesłanki wskazujące na utratę ich wartości. Jeżeli stwierdzono istni enie
  takich prze słanek, szacowana jest wartość odzyskiwalna danego składnika aktywów, w celu ustalenia potencjalnego odpisu z

  27

  tego tytułu. W sytuacji, gdy nie jest możliwe oszacowanie wartości odzyskiwalnej składnika aktywów, przeprowadza się analizę
  wartości odzyskiwalne j dla grupy aktywów generujących przepływy pieniężne, do której należy dany składnik aktywów. Jeśli
  możliwe jest wskazanie wiarygodnej i jednolitej podstawy alokacji, składniki majątku trwałego Spółki alokowane są do
  poszczególnych jednostek generujących p rzepływy pieniężne lub do najmniejszych grup jednostek generujących takie
  przepływy, dla których można wyznaczyć wiarygodne i jednolite podstawy alokacji.
  W przypadku aktywów niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania oraz jeszcze nieprzyjętych d o użytkowania, test
  utraty wartości przeprowadzany jest corocznie oraz dodatkowo wtedy, gdy występują przesłanki wskazujące na możliwość
  wystąpienia utraty wartości.
  Wartość odzyskiwalna ustalana jest jako wyższa spośród dwóch wartości: wartość godziwa po mniejszona o koszty sprzedaży
  lub wartość użytkowa. Ta ostatnia wartość odpowiada wartości bieżącej szacunku przyszłych przepływów pieniężnych
  zdyskontowanych przy użyciu stopy dyskonta przed opodatkowaniem uwzględniającej aktualną rynkową wartość pieniądz a w
  czasie oraz ryzyko specyficzne dla danego składnika aktywów.
  Jeżeli wartość odzyskiwalna jest niższa od wartości bilansowej składnika aktywów (lub jednostki generującej przepływy
  pieniężne), wartość bilansową tego składnika lub jednostki pomniejsza si ę do wartości odzyskiwalnej. Stratę z tytułu utraty
  wartości ujmuje się niezwłocznie jako koszt okresu, w którym wystąpiła.
  Jeśli strata z tytułu utraty wartości ulega następnie odwróceniu, wartość netto składnika aktywów (lub jednostki generującej
  przepł ywy pieniężne) zwiększana jest do nowej oszacowanej wartości odzyskiwalnej, nie przekraczającej jednak wartości
  bilansowej tego składnika aktywów jaka byłaby ustalona, gdyby w poprzednich latach nie ujęto straty z tytułu utraty wartości
  składnika aktywów / jednostki generującej przepływy pieniężne. Odwrócenie straty z tytułu utraty wartości ujmuje się w
  niezwłocznie w wynik.
  3.5. WARTOŚĆ FIRMY
  Wartość firmy wynikającą z przejęcia innego podmiotu ujmuje się po koszcie ustalonym na dzień przejęcia tego podmiotu,
  pomniejszonym o kwotę utraty wartości.
  Dla celów testu na utratę wartości wartość firmy alokuje się do poszczególnych ośrodków generując ych przepływy pieniężne w
  ramach Grupy Kapitałowej (lub do grup takich ośrodków), które mają odnieść korzyści z synergii będących skutkiem połączenia
  jednostek gospodarczych.
  Ośrodek generujący przepływy pieniężne, do którego alokuje się wartość firmy, je st testowany na utratę wartości raz do roku
  lub częściej, jeżeli występują przesłanki wskazujące na możliwość utraty wartości. Jeżeli wartość odzyskiwalna ośrodka
  generującego przepływy pieniężne jest mniejsza od jego wartości bilansowej, odpis z tytułu ut raty wartości alokuje się tak, by
  w pierwszej kolejności zredukować kwotę bilansową wartości firmy alokowanej do tego ośrodka, a pozostałą część alokuje się
  na inne składniki aktywów tego ośrodka, proporcjonalnie do wartości bilansowej każdego z nich. Odpi s z tytułu utraty wartości
  firmy ujmuje się bezpośrednio w wynik w sprawozdaniu z całkowitych dochodów . Odpisów z tytułu utraty wartości firmy nie
  odwraca się w kolejnych okresach. W chwili zbycia ośrodka generującego przepływy pieniężne przypisana do nie go wartość
  firmy jest uwzględniana w obliczeniu zysku lub straty ze zbycia.
  3.6. INWESTYCJE W JEDNOSTKACH STOWARZYSZONYCH
  Jednostka stowarzyszona to taki podmiot, na który Spółka może wywierać znaczący wpływ, i który nie jest ani jednostką
  zależną, ani w spólnym przedsięwzięciem. Znaczący wpływ oznacza możliwość uczestniczenia w podejmowaniu decyzji
  dotyczących polityki finansowej i operacyjnej w danej Grupie Kapitałowej, niestanowiący jednak kontroli ani współkontroli tej
  polityki.
  Wyniki, aktywa i zobow iązania jednostek stowarzyszonych są rozliczone metodą praw własności, z wyjątkiem inwestycji
  sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży, rozliczonych zgodnie z MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

  28

  oraz działalność zaniechana”. Zgodnie z me todą praw własności inwestycje w jednostkach stowarzyszonych ujmuje się
  początkowo w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej po koszcie historycznym, a następnie uwzględnia w części
  wyniku przypadającego na Spółkę lub w pozostałych całkowitych d ochodach jednostki stowarzyszonej. Jeżeli udział Grupy
  Kapitałowej w stratach jednostki stowarzyszonej przekracza wartość jej udziałów w tej jednostce (obejmującą udziały
  długoterminowe, stanowiące zasadniczo część wartości netto inwestycji w podmiocie), G rupa Kapitałowa przestaje ujmować
  swoje udziały w dalszych stratach jednostki stowarzyszonej. Dalsze straty ujmuje się tylko do wysokości prawnych lub
  zwyczajowych zobowiązań Grupy Kapitałowej albo płatności dokonanych w imieniu jednostki stowarzyszonej.
  Nadwyżka kosztów przejęcia nad udziałem Grupy Kapitałowej w wartości netto możliwych do zidentyfikowania aktywów,
  zobowiązań i zobowiązań warunkowych jednostki stowarzyszonej ujętych na dzień przejęcia rozpoznawana jest jako wartość
  firmy, stanowiąca eleme nt wartości bilansowej inwestycji. Nadwyżka udziału Grupy Kapitałowej w wartości netto możliwych do
  zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych nad kosztami przejęcia po ponownej weryfikacji ujmowana
  jest bezpośrednio w wynik.
  Wymogi MSR 39 stosuje się do sprawdzenia, czy Spółka Kapitałowa powinna ująć odpis z tytułu utraty wartości inwestycji w
  jednostkę stowarzyszoną. W razie konieczności wartość bilansowa inwestycji (z uwzględnieniem wartości firmy) testowana jest
  na utratę wartości zg odnie z MSR 36 „Utrata wartości aktywów” tak, jak gdyby był to pojedynczy składnik aktywów, przez
  porównanie jej wartości odzyskiwalnej (wyższej z dwóch kwot: wartości użytkowej i wartości godziwej pomniejszonej o koszty
  sprzedaży) z wartością bilansową. O dpisy z tytułu utraty wartości uwzględnia się w wartości bilansowej inwestycji. Odwrócenie
  odpisu ujmuje się zgodnie z MSR 36 w kwocie odpowiadającej wzrostowi wartości odzyskiwalnej inwestycji.
  Po zbyciu jednostki stowarzyszonej, którego skutkiem jest ut rata przez Spółkę znaczącego wpływu na tę jednostkę, pozostałe
  udziały wycenia się w wartości godziwej na ten dzień, a wartość tą traktuje jako wartość godziwą w chwili początkowego ujęcia
  składnika aktywów finansowych zgodnie z MSR 39. Różnicę między pier wotną wartością bilansową jednostki stowarzyszonej
  przypisywaną do pozostałych udziałów oraz wartością godziwą tych udziałów uwzględnia się przy określaniu wysokości zysku
  lub straty z tytułu zbycia jednostki zależnej. Ponadto Grupa Kapitałowa rozlicza wsz ystkie kwoty uprzednio ujmowane w
  pozostałych całkowitych dochodach w odniesieniu do jednostki stowarzyszonej tak samo, jak rozliczałaby je w przypadku zbycia
  odpowiednich składników aktywów i zobowiązań przez tę jednostkę. Wobec tego, jeżeli zysk lub stra ta uprzednio ujęte w
  pozostałych całkowitych dochodach zostaną przeniesione na wynik finansowy w chwili zbycia odpowiednich składników
  aktywów i zobowiązań, Grupa Kapitałowa przeklasyfikowuje ten zysk lub stratę z kapitału własnego na wynik (w formie korek ty
  reklasyfikacyjnej) w chwili utraty znaczącego wpływu na tę jednostkę stowarzyszoną.
  Jeżeli jednostka należąca do Grupy Kapitałowej prowadzi transakcje z daną jednostką stowarzyszoną, zyski i straty wynikające
  z tych transakcji ujmuje się w skonsolidowa nym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej tylko w odniesieniu do udziałów
  w tej jednostce, niezwiązanych z Grupą.
  3.7. UDZIAŁY WE WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH
  Wspólne przedsięwzięcie jest to relacja umowna, na mocy której Spółka i inne strony podejmuj ą działalność gospodarczą
  podlegającą wspólnej kontroli, a więc taką, w toku której strategiczne decyzje finansowe, operacyjne i polityczne wymagają
  jednogłośnego poparcia wszystkich stron sprawujących wspólnie kontrolę. Gdy podmiot należący do Grupy podej muje
  bezpośrednio działalność w ramach wspólnego przedsięwzięcia, udział Grupy Kapitałowej we wspólnie kontrolowanych
  aktywach i zobowiązaniach ponoszonych wspólnie z pozostałymi wspólnikami przedsięwzięcia ujmowany jest w sprawozdaniu
  finansowym odpowiedn iego podmiotu i klasyfikowany zgodnie ze swoim charakterem. Zobowiązania i koszty ponoszone
  bezpośrednio wskutek udziału we wspólnie kontrolowanych aktywach rozliczane są metodą memoriałową. Dochód ze sprzedaży
  lub wykorzystania udziału Grupy Kapitałowej w produktach wytworzonych przez wspólnie kontrolowane aktywa oraz udział w
  kosztach wspólnego przedsięwzięcia ujmuje się w chwili wystąpienia prawdopodobieństwa uzyskania/przekazania przez Grupę
  korzyści ekonomicznych związanych z odpowiednimi transakcjami, o ile da się je wiarygodnie wycenić.
  Wspólne przedsięwzięcia związane z utworzeniem oddzielnego podmiotu, w którym udziały mają wszyscy wspólnicy, określa
  się mianem jednostek podlegających wspólnej kontroli.

  29

  Grupa Kapitałowa wykazuje udziały w takich j ednostkach w formie konsolidacji proporcjonalnej z wyjątkiem sytuacji, kiedy
  inwestycja została sklasyfikowana jako przeznaczona do zbycia; w takim przypadku rozlicza się ją zgodnie z MSSF 5 „Aktywa
  trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniech ana”. Udziały Grupy Kapitałowej w aktywach, zobowiązaniach,
  przychodach i kosztach jednostek podlegających wspólnej kontroli łączy się z analogicznymi pozycjami skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego.
  Wartość firmy wynikającą z przejęcia udziałów Grupy Kapitałowej w jednostce podlegającej wspólnej kontroli rozlicza się
  zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Grupie.
  W sytuacji gdy Grupa Kapitałowa prowadzi transakcje z jednostkami podlegającymi wspólnej kontroli, zyski i straty wynikające
  z tych transakcji ujmuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej tylko w odniesieniu do udziałów
  w tej jednostce współzależnej niezwiązanych ze Spółką.
  3.8. LEASING
  Leasing klasyfikuje się jako leasing finansowy, gdy w ramach zawarte j umowy zasadniczo całe potencjalne korzyści oraz ryzyko
  wynikające z posiadania przedmiotu leasingu przenoszone jest na leasingobiorcę. Wszelkie pozostałe rodzaje leasingu
  traktowane są jako leasing operacyjny.
  3.8.1. SPÓŁKA JAKO LEASINGODAWCA
  Kwoty nal eżne z tytułu leasingu finansowego wykazuje się w pozycji należności, w wartości netto inwestycji Spółki w leasing.
  Przychody z tytułu leasingu finansowego alokuje się do odpowiednich okresów odzwierciedlając stałą, okresową stopę zwrotu
  z wartości netto i nwestycji Spółki należnej z tytułu leasingu.
  Przychody z tytułu leasingu operacyjnego ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów metodą liniową w okresie
  wynikającym z umowy leasingu. Początkowe koszty bezpośrednie, poniesione w trakcie negocjacji i /lub pozyskiwania leasingu
  operacyjnego dodaje się do wartości bilansowej leasingowanego składnika aktywów, i ujmuje metodą liniową przez okres
  leasingu.
  3.8.2. SPÓŁKA JAKO LEASINGOBIORCA
  Aktywa użytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego traktuje się jak aktywa Spółki i wycenia w ich wartości godziwej
  w momencie ich nabycia, nie wyższej jednak niż wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych. Powstające z tego tytułu
  zobowiązanie wobec leasingodawcy jest prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji zobowiązań z tytułu
  leasingu finansowego.
  Płatności leasingowe dzielone są na część odsetkową i zmniejszenie zobowiązania z tytułu leasingu, tak by stopa odsetek od
  pozos tającego zobowiązania była wielkością stałą. Koszty finansowe odnosi się bezpośrednio do rachunku zysków i strat, chyba
  że można je bezpośrednio przyporządkować do odpowiednich aktywów – wówczas są one kapitalizowane zgodnie z zasadami
  rachunkowości Spółki dotyczącymi kosztów finansowania zewnętrznego. Płatności warunkowe z tytułu leasingu ujmuje się w
  kosztach w okresie ich ponoszenia.
  Płatności z tytułu leasingu operacyjnego odnosi się na wynik metodą liniową przez okres leasingu, z wyjątkiem przypadków,
  kiedy inna, systematyczna podstawa rozliczenia jest bardziej reprezentatywna dla wzorca czasowego rządzącego konsumpcją
  korzyści ekonomicznych wypływających z leasingu danego składnika aktywów. Płatności warunkowe z tytułu leasingu
  operacyjnego ujmuje się w kosztach w okresie ich ponoszenia. W przypadku otrzymania specjalnych zachęt motywujących do
  zawarcia umowy leasingu operacyjnego, ujmuje się je jako zobowiązania. Zagregowane korzyści z tytułu takich zachęt ujmuje
  się jako pomniejszenie kosztów wynajmu metodą liniową, z wyjątkiem sytuacji, gdy inna systematyczna podstawa jest bardziej
  reprezentatywna w odzwierciedleniu konsumpcji korzyści ekonomicznych dostarczanych przez składnik aktywów objęty
  leasingiem.

  30

  3.9. ZAPASY
  Zapasy wyceniane są według niższ ej z wartości: kosztu lub wartości możliwej do uzyskania. Koszty zapasów ustalane metodą
  FIFO. Wartość możliwą do uzyskania stanowi szacunkowa cena sprzedaży zapasów pomniejszona o wszelkie szacowane koszty
  dokończenia produkcji/wykonania usługi i koszty n iezbędne do doprowadzenia sprzedaży do skutku.
  3.10. WALUTY OBCE
  Transakcje przeprowadzane w walucie innej niż waluta funkcjonalna (waluty obce) wykazuje się po kursie waluty
  obowiązującym na dzień transakcji. Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pie niężne denominowane w walutach obcych są
  przeliczane według kursu obowiązującego na ten dzień. Niepieniężne pozycje wyceniane w wartości godziwej i denominowane
  w walutach obcych wycenia się po kursie obowiązującym w dniu ustalenia wartości godziwej. Pozyc je niepieniężne wyceniane
  są według kosztu historycznego.
  Różnice kursowe powstałe na pozycjach pieniężnych ujmuje się w wynik okresu, w którym powstają, z wyjątkiem różnic
  kursowych dotyczących aktywów w budowie przeznaczonych do przyszłego wykorzystania produkcyjnego, które włącza się do
  kosztów wytworzenia tych aktywów i traktuje jako korekty kosztów odsetkowych kredytów w walutach obcych.
  3.11. KOSZTY FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO
  Koszty finansowania zewnętrznego bezpośrednio związanego z nabyciem lub wy tworzeniem składników majątku wymagających
  dłuższego czasu w celu doprowadzenia ich do użytkowania, zalicza się do kosztów wytworzenia takich aktywów aż do momentu,
  w którym aktywa te są zasadniczo gotowe do zamierzonego użytkowania lub sprzedaży. Przychod y z inwestycji uzyskane w
  wyniku krótkoterminowego inwestowania pozyskanych środków zewnętrznych przeznaczonych bezpośrednio na finansowanie
  nabycia lub wytworzenia składników majątku, pomniejszają wartość kosztów finansowania zewnętrznego podlegających
  kapitalizacji.
  Wszelkie pozostałe koszty finansowania zewnętrznego są odnoszone bezpośrednio na wynik w okresie, w którym zostały
  poniesione.
  3.12. DOTACJE RZĄDOWE I Z INNEGO ŹRÓDŁA (FUNDUSZE UE)
  Dotacji nie ujmuje się do chwili uzyskania uzasadnionej pew ności, że Spółka spełni konieczne warunki i otrzyma takie dotacje.
  Dotacje ujmuje się w wynik systematycznie, za każdy okres, w którym Spółka ujmuje wydatki jako koszty, których kompensatę
  ma stanowić dotacja. W szczególności dotacje, których podstawowym warunkiem udzielenia jest zakup, budowa lub inny rodzaj
  nabycia aktywów trwałych, ujmuje się jako odroczone przychody w sprawozdaniu z sytuacji finansowej i odnosi się na wynik
  systematycznie w uzasadnionych kwotach przez okres ekonomicznej użyteczności zw iązanych z nimi aktywów.
  Dotacje należne jako kompensata już poniesionych kosztów lub strat lub jako forma bezpośredniego wsparcia finansowego dla
  Spółki bez ponoszenia w przyszłości związanych z tym kosztów ujmuje się w wyniku w okresie, kiedy stają się wymagalne.
  Korzyści wynikające z otrzymania pożyczki rządowej poniżej oprocentowania rynkowego, traktowane są jako dotacje i mierzone
  są jako różnica pomiędzy wartością otrzymanej pożyczki i wartością godziwą pożyczki ustaloną z zastosowaniem odpowiedniej
  rynkowej stopy procentowej.
  3.13. KOSZTY ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH
  Płatności na rzecz określonych programów emerytalnych ujmuje się jako koszt w momencie kiedy pracownicy wykonali usługi
  uprawniające ich do udziału.

  31

  W przypadku świadczeń z tytułu płatnyc h nieobecności, świadczenia pracownicze ujmowane są w zakresie kumulowanych
  płatnych nieobecności, z chwilą wykonania pracy, która zwiększa uprawnienia do przyszłych płatnych nieobecności. W
  przypadku niekumulowanych płatnych nieobecności świadczenia ujmuj e się z chwilą ich wystąpienia.
  Świadczenia po okresie zatrudnienia w formie programów określonych świadczeń (odprawy emerytalne) oraz inne
  długoterminowe świadczenia (nagrody jubileuszowe, renty inwalidzkie itp.) ustalane są przy użyciu metody prognozowanych
  uprawnień jednostkowych, z w yceną aktuarialną przeprowadzaną na każdy dzień bilansowy. Koszty przeszłego zatrudnienia
  ujmowane są natychmiastowo do wysokości nabytych świadczeń, w innym przypadku koszt ten jest amortyzowany metodą
  liniową przez średni okres, aż do momentu wykonania ś wiadczenia.
  Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej stanowią wartość bieżącą
  zobowiązania z tytułu określonych świadczeń skorygowaną o nierozpoznane zyski i straty aktuarialne oraz nieujęte koszty
  przeszłego zatrudnienia, jak i obniżoną o wartość godziwą aktywów programu. Wszelkie aktywa wynikające z tych obliczeń są
  ograniczone do nieujętych aktuarialne strat i kosztów przeszłego zatrudnienia oraz wartości bieżącej dostępnych zwrotów i
  obniżek przyszłych skł adek na rzecz programu.
  3.14. PŁATNOŚCI NA BAZIE AKCJI REALIZOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ
  Płatności na bazie akcji rozliczane w instrumentach kapitałowych na rzecz pracowników i innych osób świadczących podobne
  usługi wycenia się w wartości godziwej instrumentów k apitałowych na dzień ich przyznania.
  Wartość godziwą płatności na bazie akcji rozliczanych w instrumentach kapitałowych określoną w dniu ich przyznania odnosi
  się w koszty metodą liniową w okresie nabywania uprawnień, na podstawie oszacowań Spółki co do i nstrumentów kapitałowych,
  do których ostatecznie zostaną nabyte prawa, drugostronnie zwiększając kapitał. Na każdy dzień bilansowy Spółka weryfikuje
  oszacowania dotyczące liczby instrumentów kapitałowych przewidywanych do przyznania. Ewentualny wpływ weryf ikacji
  pierwotnych oszacowań ujmuje się w rachunku zysków i strat przez pozostały okres przyznania, z odpowiednią korektą kapitału
  rezerwowego na świadczenia pracownicze rozliczane w instrumentach kapitałowych.
  Transakcje z innymi stronami dotyczące płatn ości realizowanych na bazie akcji i rozliczanych instrumentami kapitałowymi
  wycenia się w wartości godziwej otrzymanych towarów lub usług poza przypadkami, w których wartości tej nie da się
  wiarygodnie wycenić. W takiej sytuacji podstawą wyceny jest wartoś ć godziwa przyznanych instrumentów kapitałowych
  wyceniona na dzień otrzymania przez jednostkę towarów lub usług od kontrahenta.
  3.15. AKTYWA FINANSOWE
  3.15.1. METODA EFEKTYWNEJ STOPY PROCENTOWEJ
  Metoda efektywnej stopy procentowej to sposób obliczania z amortyzowanego kosztu instrumentu dłużnego i alokacji dochodu
  odsetkowego na odpowiedni okres. Efektywna stopa procentowa to dokładna stopa dyskonta szacunkowych przyszłych
  wpływów pieniężnych (w tym wszystkich uiszczonych lub otrzymanych opłat i punktów s tanowiących integralną część
  efektywnej stopy procentowej, kosztów transakcji i innych premii czy upustów) przez okres prognozowanej użyteczności
  instrumentu dłużnego lub – w razie konieczności - w krótszym okresie, do wartości bilansowej netto w chwili po czątkowego
  ujęcia.
  Dochód jest ujmowany na bazie efektywnej stopy procentowej instrumentów dłużnych innych niż aktywa finansowe
  sklasyfikowane jako w WGPW.
  3.15.2. AKTYWA FINANSOWE WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK (WGPW)
  Aktywa finansowe są kla syfikowane jako wyceniane w WGPW kiedy te aktywa finansowe są przeznaczone do obrotu albo są
  wyznaczone do wyceny w WGPW.

  32

  Składnik aktywów finansowych klasyfikuje się jako przeznaczony do obrotu, jeżeli:
  został zakupiony przede wszystkim w celu odspr zedaży w niedalekiej przyszłości; lub
  stanowi część określonego portfela instrumentów finansowych, którymi Spółka zarządza łącznie, zgodnie z bieżącym i
  faktycznym wzorcem generowania krótkoterminowych zysków; lub
  jest instrumentem pochodnym niewyz naczonym i niedziałającym jako zabezpieczenie.

  Składnik aktywów finansowych inny niż przeznaczony do obrotu może zostać sklasyfikowany jako wyceniany w wartości
  godziwej przez wynik przy ujęciu początkowym, jeżeli:
  taka klasyfikacja eliminuje lub znacząco redukuje niespójność wyceny lub ujęcia występującą w innych okolicznościach;
  lub składnik aktywów finansowych należy do grupy aktywów lub zobowiązań finansowych, lub do obu tych grup objętych
  zarządzaniem, a jego wyniki wyceniane są w wartości godziwej zgodnie z udokumentowaną strategią zarządzania ryzykiem
  lub inwestycjami Spółki, w ramach której informacje o grupowaniu aktywów są przekazywane wewnętrznie; lub
  składnik aktywów stanowi część kontraktu zawierając ego jeden lub więcej wbudowanych instrumentów pochodnych, a
  MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” dopuszcza klasyfikację całego kontraktu (składnika aktywów
  lub zobowiązań) jako wycenianego w wartości godziwej przez wynik.
  Aktywa finansowe wy ceniane w WGPW są wykazywane w wartości godziwej, a wszelkie zyski lub straty z tytułu przeszacowania
  ujmowane są w wynik. Zysk lub strata ujęty w wynik obejmuje wszelkie dywidendy lub odsetki uzyskane z aktywów finansowych
  i jest wykazywany w pozycjach pr zychody lub koszty finansowe w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.
  3.15.3. INWESTYCJE UTRZYMYWANE DO TERMINU WYMAGALNOŚCI (UTW)
  Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności to niepochodne aktywa finansowe o stałej lub mieszanej charakterystyce
  płatnoś ci i ustalonych terminach wymagalności, które Spółka zamierza i jest w stanie utrzymać do takiego terminu. Po
  początkowym ujęciu inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się po koszcie zamortyzowanym metodą
  efektywnej stopy procentowej z uwzg lędnieniem utraty wartości.
  3.15.4. AKTYWA FINANSOWANE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY (DDS)
  Aktywa finansowe DDS to niepochodne aktywa finansowe sklasyfikowane jako DDS lub niezaliczone do (a) pożyczek i
  należności, (b) UTW, (c) WGPW.
  Jako DDS klasyfikuje się um arzalne bony notowane na giełdzie będące w posiadaniu Spółki, wykazywane w wartości godziwej
  na koniec każdego okresu sprawozdawczego. Również udziały nienotowane na aktywnych rynkach, jeżeli ich wartość da się
  wiarygodnie wycenić są klasyfikowane jako DDS i wykazywane w wartości godziwej na koniec każdego okresu
  sprawozdawczego. Zmiany wartości bilansowej pieniężnych aktywów finansowych DDS związane ze zmianami kursów wymiany
  walut (patrz niżej), dochód odsetkowy obliczony metodą efektywnej stopy procentow ej oraz dywidendy z inwestycji
  kapitałowych DDS ujmuje się w wynik. Inne zmiany wartości bilansowych aktywów finansowych DDS ujmuje się w pozostałych
  całkowitych dochodach i kumuluje w pozycji kapitału z przeszacowania. W chwili zbycia inwestycji lub stwie rdzenia jej utraty
  wartości skumulowany zysk lub strata uprzednio wykazywane w kapitale z przeszacowania inwestycji przenosi się na wynik.
  Wartość godziwą pieniężnych aktywów finansowych DDS denominowanych w walutach obcych określa się w tej walucie i
  prz elicza po kursie spotowym obowiązującym na koniec okresu sprawozdawczego. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe
  ujmowane w wynik określa się na podstawie kosztu zamortyzowanego składnika aktywów pieniężnych. Inne dodatnie i ujemne
  różnice kursowe ujmuje się w pozostałych całkowitych dochodach. Inwestycje kapitałowe DDS nienotowane na aktywnym

  33

  rynku, których wartości godziwej nie da się wiarygodnie wycenić oraz instrumenty pochodne powiązane z nimi i rozliczane w
  formie przekazania takich nienotowanych inwesty cji kapitałowych, wycenia się po koszcie pomniejszonym o utratę wartości na
  koniec każdego okresu sprawozdawczego.
  3.15.5. POŻYCZKI I NALEŻNOŚCI
  Pożyczki i należności to niepochodne instrumenty finansowe o stałych lub możliwych do określenia płatnościach , nienotowane
  na aktywnym rynku. Pożyczki i należności (w tym należności z tytułu dostaw i usług, salda bankowe i środki na rachunkach
  oraz inne wycenia się po koszcie zamortyzowanym metodą efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem utraty wartości.
  Do chód odsetkowy ujmuje się stosując efektywną stopę procentową z wyjątkiem należności krótkoterminowych, przy których
  ujmowane odsetki byłyby nieznaczące.
  3.15.6. UTRATA WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH
  Na koniec każdego okresu sprawozdawczego przeprowadza si ę analizę aktywów finansowych z wyjątkiem WGPW celem
  stwierdzenia występowania przesłanek utraty wartości. Uznaje się, że nastąpiła utrata wartości aktywów finansowych w
  przypadku wystąpienia obiektywnych przesłanek wskazujących, że w wyniku jednego lub ki lku zdarzeń po dacie początkowego
  ujęcia danego składnika aktywów szacunkowe przyszłe przepływy pieniężne z inwestycji uległy zmniejszeniu
  W przypadku inwestycji kapitałowych DDS za obiektywną przesłankę utraty wartości uznaje się znaczący lub przedłużający się
  spadek wartości godziwej papierów wartościowych poniżej ich kosztu.
  Dla wszystkich innych rodzajów aktywów finansowych obiektywne pr zesłanki utraty wartości mogą obejmować:
  znaczące trudności finansowe spółki lub kontrahenta;
  naruszenie umowy, np. niewywiązanie się lub opóźnienie w płatności odsetek lub kapitału;
  prawdopodobieństwo upadłości lub restrukturyzacji finansowej firmy dłużnika;
  zniknięcie aktywnego rynku danego składnika aktywów finansowych wskutek trudności
  finansowych.
  Dla pewnych kategorii aktywów finansowych – np. należności z tytułu dostaw i usług, aktywów, które indywidualnie nie utraciły
  wartości dodatkowo prze prowadza się zbiorową ocenę występowania przesłanek utraty wartości. Obiektywne przesłanki utraty
  wartości dotyczące portfela należności mogą obejmować doświadczenia Spółki z egzekwowaniem płatności, zwiększenie liczby
  płatności opóźnionych powyżej 60 dni w portfelu oraz zauważalne zmiany krajowych lub lokalnych warunków ekonomicznych
  korelujące z niewywiązywaniem się z zapłaty należności.
  Utrata wartości składnika aktywów finansowych wycenianego zgodnie z zasadami zamortyzowanego kosztu będzie równa
  różni cy między wartością bilansową tego składnika aktywów a wartością bieżącą prognozowanych przyszłych przepływów
  pieniężnych zdyskontowanych według jego pierwotnej efektywnej stopy procentowej.
  Utrata wartości składnika aktywów finansowych wycenianego po kos zcie będzie równa różnicy między wartością bilansową tego
  składnika aktywów a wartością bieżącą prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych według bieżącej
  rynkowej stopy zwrotu podobnego składnika aktywów finansowych. Taki odpis nie u lega odwróceniu w późniejszych okresach.
  Wartość bilansowa składnika aktywów finansowych ulega bezpośredniemu obniżeniu o kwotę odpisu z tytułu utraty wartości,
  z wyjątkiem należności z tytułu dostaw i usług, których wartość bilansową redukuje się przy po mocy konta rezerwy. W
  przypadku uznania należności z tytułu dostaw i usług za nieściągalne odpisuje się je w ciężar konta rezerwy. W przypadku
  odzyskania uprzednio spisanej kwoty dopisuje się ją do salda na koncie rezerwy. Zmiany wartości bilansowej konta rezerwy
  ujmuje się w wynik.

  34

  W przypadku utraty wartości składnika aktywów finansowych DDS skumulowane zyski lub straty uprzednio ujmowane w
  pozostałych całkowitych dochodach przenosi się na wynik finansowy danego okresu.
  Jeżeli utrata wartości aktywów fi nansowych wycenianych po koszcie zamortyzowanym ulegnie zmniejszeniu w kolejnym okresie
  rozliczeniowym, a zmniejszenie to można obiektywnie powiązać ze zdarzeniem, które nastąpiło po ujęciu utraty wartości, odpis
  z tego tytułu ulega odwróceniu przez wynik finansowy w kwocie bilansowej inwestycji na dzień odwrócenia odpisu z tytułu
  utraty wartości nieprzekraczającej kosztu zamortyzowanego obliczonego bez uwzględnienia utraty wartości.
  Utraty wartości papierów wartościowych DDS ujętej uprzednio w wynik nie o dwraca się przez ten wynik. Zwiększenie wartości
  godziwej po ujęciu utraty wartości ujmuje się w pozostałych całkowitych dochodach i kumuluje w pozycji kapitału z
  przeszacowania inwestycji. Kwotę utraty wartości dłużnych papierów wartościowych DDS odwraca się przez wynik finansowy,
  jeżeli zwiększenie wartości godziwej inwestycji można w sposób obiektywny powiązać ze zdarzeniem, które nastąpiło po dacie
  ujęcia tej utraty wartości.
  3.15.7. USUNIĘCIE AKTYWÓW FINANSOWYCH Z BILANSU
  Spółka Kapitałowa usuwa z bi lansu składnik aktywów finansowych tylko w przypadku, gdy prawa umowne do przepływów
  pieniężnych generowanych przez ten składnik wygasną lub gdy przeniesie dany składnik aktywów oraz wszystkie związane z
  nim rodzaje ryzyka i korzyści wynikające z praw włas ności na inną jednostkę.
  W przypadku, gdy Spółka nie przenosi wszystkich rodzajów ryzyka i korzyści wynikających z praw własności ani ich nie
  zachowuje, ale nadal sprawuje kontrolę nad przeniesionym składnikiem aktywów, ujmuje zachowane udziały w tym skła dniku
  i związane z nimi zobowiązania, które będzie musiała uiścić. Jeżeli Spółka zachowuje wszystkie rodzaje ryzyka i korzyści
  wynikające z prawa własności do przeniesionego składnika aktywów, nadal ujmuje ten składnik oraz zabezpieczone
  finansowanie zewnę trzne na poczet otrzymanych korzyści. W chwili całkowitego usunięcia składnika aktywów z bilansu różnicę
  między jego wartością bilansową a sumą otrzymanej i należnej zapłaty oraz skumulowanego zysku lub straty ujętych w
  pozostałych całkowitych dochodach i skumulowanych w kapitale własnym ujmuje się w wynik.
  W przypadku usunięcia z bilansu części składnika aktywów finansowych (np. jeżeli Spółka zachowuje możliwość odkupu części
  przekazanego składnika aktywów), pierwotną wartość bilansową tego składnika alok uje się między część nadal ujmowaną w
  ramach działalności kontynuowanej, a część wyksięgowaną w oparciu o relatywne wartości godziwe tych części na dzień
  przekazania. Różnicę między wartością bilansową alokowaną do części składnika aktywów usuniętej z bila nsu a sumą zapłaty
  otrzymanej za tę część oraz skumulowany zysk lub stratę alokowane do tej części i uprzednio ujmowane w pozostałych
  całkowitych dochodach ujmuje się w wynik. Skumulowany zysk lub stratę uprzednio ujmowane w pozostałych całkowitych
  dochoda ch alokuje się między część składnika aktywów nadal ujmowaną w bilansie a część wyksięgowaną odpowiednio do
  relatywnej wartości godziwej obu tych części.
  W odniesieniu do aktywów finansowych spółka rozlicza transakcje na instrumentach finansowych pod datą rozliczenia transakcji.
  3.16. REZERWY
  Rezerwy tworzone są w przypadku, kiedy na Spółce ciąży istniejący obowiązek, prawny lub zwyczajowo oczekiwany, wynikający
  ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków
  uosabiających korz yści ekonomiczne oraz można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego zobowiązania.
  Ujmowana kwota rezerwy odzwierciedla możliwie najdokładniejszy szacunek kwoty wymaganej do rozliczenia bieżącego
  zobowiązania na dzień bilansowy, z uwzględnieniem ryzyka i niepewności związanej z tym zobowiązaniem. W przypadku wyceny
  rezerwy metodą szacunkowych przepływów pieniężnych koniecznych do rozliczenia bieżącego zobowiązania, jej wartość
  bilansowa odpowiada wartości bieżącej tych przepływów (w przypadku gdy wpływ pie niądza w czasie jest istotny).

  35

  Jeśli zachodzi prawdopodobieństwo, że część lub całość korzyści ekonomicznych wymaganych do rozliczenia rezerwy będzie
  można odzyskać od strony trzeciej, należność tę ujmuje się jako składnik aktywów, jeśli prawdopodobieństw o odzyskania tej
  kwoty jest odpowiednio wysokie i da się ją wiarygodnie wycenić.
  3.17. UMOWY RODZĄCE OBCIĄŻENIA
  Bieżące zobowiązania wynikające z umów rodzących obciążenia ujmuje się i wycenia jak rezerwy. Za umowę rodzącą obciążenia
  uważa się umowę zawa rtą przez Spółkę, wymuszającą nieuniknione koszty realizacji zobowiązań umownych, których wartość
  przekracza wysokość korzyści ekonomicznych przewidywanych w ramach umowy.
  3.18. RESTRUKTURYZACJA
  Rezerwa na koszty restrukturyzacji ujmowana jest tylko wted y, gdy Spółka opracowała szczegółowy i formalny plan
  restrukturyzacji oraz ogłosiła wszystkim zainteresowanym stronom zamiar jego realizacji lub jego główne założenia. Wycena
  rezerwy restrukturyzacyjnej obejmuje wyłącznie bezpośrednie koszty restrukturyzac ji, czyli kwoty niezbędne do
  przeprowadzenia restrukturyzacji i niezwiązane z bieżącą działalnością podmiotu.
  3.19. GWARANCJE
  Rezerwy na oczekiwane koszty napraw gwarancyjnych ujmowane są w momencie sprzedaży usług zgodnie z najlepszym
  szacunkiem zarządu co do przyszłych kosztów koniecznych do poniesienia przez Spółkę w okresie gwarancji.
  3.20. INSTRUMENTY FINANSOWE
  Aktywa i zobowiązania finansowe ujmuje się w chwili, gdy Spółka Kapitałowa staje się stroną umowy instrumentu finansowego.
  Pierwotnie wycen ia się je w wartości godziwej. Koszty transakcji przypisywane bezpośrednio do zakupu lub emisji aktywów i
  zobowiązań finansowych (z wyjątkiem aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik)
  odpowiednio dodaje się do lub odejmu je od wartości godziwej aktywów lub zobowiązań finansowych w chwili początkowego
  ujęcia. Koszty transakcji bezpośrednio przypisywane nabyciu aktywów finansowych lub przejęciu zobowiązań finansowych
  wycenianych w wartości godziwej przez wynik ujmuje się bez pośrednio w wynik.
  3.21. ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I INSTRUMENTY KAPITAŁOWE
  3.21.1. KLASYFIKACJA: INSTRUMENTY DŁUŻE LUB KAPITAŁOWE
  Instrumenty dłużne i kapitałowe wyemitowane przez Spółkę klasyfikuje się jako zobowiązania finansowe lub kapitał własny na
  podstawie postanowień umownych i definicji zobowiązania finansowego i instrumentu kapitałowego.
  3.21.2. INSTRUMENTY KAPITAŁOWE
  Instrumenty kapitałowe to umowy, które odzwierciedlają rezydualny udział w aktywach jednostki po odjęciu wszystkich jej
  zobowiąza ń. Instrumenty kapitałowe emitowane przez Spółkę ujmuje się w kwocie otrzymanych wpływów po odjęciu
  bezpośrednich kosztów emisji.
  Odkupione przez Spółkę własne instrumenty kapitałowe ujmuje się lub odnosi bezpośrednio w kapitale własnym. W przypadku
  sprze daży, zakupu, emisji lub umorzenia własnych instrumentów kapitałowych Spółki, nie ujmuje się w wynik żadnych
  związanych z tym zysków ani strat.

  36

  3.21.3. INSTRUMENTY ZŁOŻONE
  Elementy instrumentów złożonych (bonów zamiennych) wyemitowanych przez Spółkę klas yfikuje się oddzielnie jako
  zobowiązania finansowe i kapitał własny na podstawie warunków umowy oraz definicji zobowiązań finansowych i instrumentów
  kapitałowych. Opcja zamiany rozliczana przez jednostkę w formie otrzymania lub przekazania ustalonej liczby własnych
  instrumentów kapitałowych w zamian za ustaloną kwotę pieniężną lub składnik aktywów finansowych zaliczana jest do
  instrumentów kapitałowych.
  Na dzień emisji wartość godziwą składnika zobowiązań szacuje się na podstawie obowiązującej rynkowej stopy procentowej
  dla zbliżonych instrumentów niezamiennych. Kwotę tę wykazuje się jako zobowiązanie po koszcie zamortyzowanym metodą
  efektywnej stopy proc entowej do momentu wygaśnięcia w chwili zamiany lub osiągnięcia terminu zapadalności instrumentu.
  Koszty transakcji związane z emisją zamiennych bonów alokuje się do składników zobowiązań i kapitału własnego
  proporcjonalnie do alokacji wpływów brutto. Kos zty transakcji dotyczące składnika kapitału własnego ujmuje się bezpośrednio
  w kapitale własnym.
  Koszty transakcji dotyczące składnika zobowiązań ujmuje się w wartości bilansowej zobowiązania i amortyzuje w okresie
  użyteczności bonów metodą efektywnej sto py procentowej.
  3.21.4. ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE
  Zobowiązania finansowe klasyfikuje się jako „wyceniane w WGPW” lub jako „pozostałe zobowiązania finansowe”.
  Zobowiązania finansowe wyceniane w WGPW
  Do tej kategorii zalicza się zobowiązania finansowe przez naczone do obrotu lub wyznaczone jako wyceniane w WGPW.
  Zobowiązanie finansowe klasyfikuje się jako przeznaczone do obrotu, jeżeli:
  zostało podjęte przede wszystkim w celu odkupu w krótkim terminie;
  stanowi część określonego portfela instrumentów finansowych, którymi Spółka zarządza łącznie zgodnie z bieżącym i
  faktycznym wzorcem generowania krótkoterminowych zysków; lub
  jest instrumentem pochodnym niesklasyfikowanym i niedziałającym jako zabezpieczenie.

  Zobowiązania finansowe inne niż zobo wiązania finansowe przeznaczone do obrotu mogą zostać wyznaczone jako wyceniane w
  WGPW na moment początkowego ujęcia, jeżeli:

  taka klasyfikacja eliminuje lub znacząco redukuje niespójność wyceny lub ujęcia, jaka wystąpiłaby w innych warunkach;
  lub składnik aktywów finansowych należy do Spółki aktywów lub zobowiązań finansowych, lub do obu tych grup objętych
  zarządzaniem, a jego wyniki wyceniane są w wartości godziwej zgodnie z udokumentowaną strategią zarządzania ryzykiem
  lub inwestycjami Spółki, w ramach której informacje o grupowaniu aktywów są przekazywane wewnętrznie; lub
  stanowi część kontraktu zawierającego jeden lub więcej wbudowanych instrumentów pochodnych, a MSR 39 dopuszcza
  klasyfikację całego kontraktu (składnika aktywów lub zobowiązań ) do pozycji wycenianych w WGPW.

  37

  Pozostałe zobowiązania finansowe
  Po początkowym ujęciu pozostałe zobowiązania finansowe (w tym kredyty i pożyczki, zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz
  inne zobowiązania) wycenia się po koszcie zamortyzowanym metodą efektywnej stopy procentowej. Metoda efektywnej stopy
  procentowej to sposób obliczania zamortyzowanego kosztu zobowiązania finansowego i alokacji kosztu odsetkowego na
  odpowiedni okres. Efektywna stopa procentowa to dokładna stopa dyskonta szacunkowych prz yszłych wpływów pieniężnych
  (w tym wszystkich uiszczonych lub otrzymanych opłat i punktów stanowiących integralną część efektywnej stopy procentowej,
  kosztów transakcji i innych premii czy upustów) przez okres prognozowanej użyteczności zobowiązania finans owego lub - w
  razie konieczności – w krótszym okresie, do wartości bilansowej netto w chwili początkowego ujęcia.
  Umowy gwarancji finansowej
  Umowa gwarancji finansowej to umowa nakładająca na spółkę obowiązek dokonania określonych płatności kompensującyc h
  posiadaczowi stratę poniesioną wskutek niewywiązania się określonego dłużnika z obowiązku płatności wynikającego z
  warunków danego instrumentu dłużnego.
  Umowy gwarancji finansowej emitowane przez Spółkę wycenia się początkowo w wartości godziwej, a jeże li nie zostały
  sklasyfikowane jako WGPW, wycenia się je następnie według wyższej z następujących kwot:
  wartości zobowiązania umownego określonej zgodnie z MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa
  warunkowe”;
  początkowo ujętej kwoty, pomniejszonej , tam gdzie ma to zastosowanie, o łączną amortyzację ujętą zgodnie z
  zasadami ujmowania przychodów.
  Usunięcie zobowiązań finansowych z bilansu
  Spółka usuwa zobowiązania finansowe z bilansu wyłącznie w przypadku ich wypełnienia, umorzenia lub wygaśnięcia . Różnicę
  między wartością bilansową usuniętego zobowiązania finansowego a zapłatą uiszczoną lub należną ujmuje się w wynik.
  3.22.1. SPRZEDAŻ TOWARÓW
  Przychody ze sprzedaży towarów ujmowane są w momencie, kiedy towary zostały dostarczone i a wszelkie pra wa do tego
  towaru zostały przekazane oraz po spełnieniu wszystkich następujących warunków:
  przeniesienia przez Spółkę na nabywcę znaczącego ryzyka i korzyści wynikających z prawa własności towarów;
  scedowania przez Spółkę funkcji kierowniczych w stopniu związanym na ogół z prawem własności oraz efektywnej
  kontroli nad sprzedanymi towarami;
  możliwości dokonania wiarygodnej wyceny kwoty przychodów;
  wystąpienia prawdopodobieństwa, że jednostka otrzyma korzyści ekonomiczne związane z
  transakcją; oraz
  możliwości wiarygodnej wyceny kosztów poniesionych lub przewidywanych w związku z transakcją.
  3.22.2. ŚWIADCZENIE USŁUG
  Przychody z umowy świadczenia usług ujmuje się poprzez odniesienie do stopnia zaawansowania realizacji umowy. Stopień
  zaawansowania re alizacji umowy określa się następująco:
  - przychody ze sprzedaży usług i materiałów ujmuje się według umownych stawek jak roboczogodziny i poniesionych
  bezpośrednich kosztów.

  38

  3.2 3. PRZYCHODY Z TYTUŁU ODSETEK I DYWIDEND
  Przychód z dywidend ujmowany jest w chwili ustanowienia prawa udziałowca do jej otrzymania (pod warunkiem, że zachodzi
  prawdopodobieństwo uzyskania przez Spółkę korzyści ekonomicznych oraz że da się wiarygodnie wycenić wysokość przychodu).
  Dochód odsetkowy ze składnika aktywów finansowych ujmuje się, jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo uzyskania przez Spółkę
  korzyści ekonomicznych, a kwotę dochodu da się wiarygodnie wycenić. Dochód odsetkowy rozlicza się w czasie w odniesieniu
  do nierozliczonej kwoty kapitału i przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, stanowiącej stopę dyskontującą przyszłe
  wpływy pieniężne prognozowane na okres ekonomicznej użyteczności składnika aktywów finansowych do kwoty wartości
  bilansowej tego składnika aktywów w momencie początkowego ujęcia.
  3.24 . UMOWY O US ŁUGĘ DŁUGOTERMINOWĄ
  Jeżeli można wiarygodnie oszacować wynik umowy o usługę długoterminową, przychody i koszty są ujmowane poprzez
  odniesienie do stopnia zaawansowania realizacji działań na koniec okresu sprawozdawczego, mierzonego w oparciu o proporcję
  poniesionych kosztów z tytułu prac wykonanych do tej pory w stosunku do szacowanych całkowitych kosztów kontraktu, chyba
  że taka metodologia nie będzie reprezentatywnie przedstawiała stopnia zaawansowania prac. Zmiany w wykonanych pracach,
  roszczenia i prem ie są również brane pod uwagę, jeżeli można wiarygodnie oszacować ich koszty i ich otrzymanie jej jest
  prawdopodobne. Jeżeli nie można wiarygodnie oszacować wyniku na umowie o usługę długoterminową, przychody z tytułu
  umowy są ujmowane do wysokości poniesi onych kosztów umowy oraz jeżeli jest prawdopodobne uzyskanie tych przychodów.
  Koszty umowy ujmuje się jako koszty w okresie, w którym zostały poniesione. Gdy jest prawdopodobne, że łączne koszty
  umowy przekroczą łączne przychody z tytułu umowy, przewidywan ą stratę ujmuje się natychmiastowo w koszty.
  Jeżeli suma kosztów umownych poniesionych na dany dzień i ujętych zysków pomniejszonych o ujęte straty przekracza wartość
  zafakturowaną, nadwyżkę wykazuje się w należnościach od klientów z tytułu prac objętych umową. Jeżeli wartość kosztów
  zafakturowanych na dany dzień przekracza sumę kosztów umownych poniesionych na dany dzień i ujętych zysków
  pomniejszonych o ujęte straty, nadwyżkę wykazuje się w zobowiązaniach wobec klientów z tytułu prac objętych umową. Kwot y
  otrzymane przed wykonaniem prac, których dotyczą, ujmuje się w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w zobowiązaniach, jako
  otrzymane zaliczki.
  Kwoty zafakturowane z tytułu zrealizowanych prac, ale niezapłacone jeszcze przez klientów, ujmuje się w sprawozd aniu z
  sytuacji finansowej w należnościach z tytułu dostaw i usług.
  3.25 . OPODATKOWANIE
  Podatek dochodowy jednostki obejmuje podatek bieżący do zapłaty oraz podatek odroczony.
  3.25.1. PODATEK BIEŻĄCY
  Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego okresu
  sprawozdawczego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku (straty) netto w związku z wyłączeniem przychodów
  przejściowo niepodle gających opodatkowaniu i kosztów przejściowo niestanowiących kosztów uzyskania przychodów oraz
  pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu
  o stawki podatkowe obowiązujące w danym r oku obrotowym.
  3.25.2. PODATEK ODROCZONY
  Podatek odroczony ujmuje się od różnic przejściowych między wartością bilansową składników aktywów i zobowiązań w
  sprawozdaniu finansowym a odpowiadającą im podstawą opodatkowania stosowaną do obliczania wysokości zysku
  opodatkowanego, a także od nierozliczonych strat podatkowych oraz niewykorzystanych ulg podatkowych. Zobowiązania z
  tytułu podatku odroczonego ujmuje się zasadniczo dla wszystkich dodatnich różnic przejściowych. Składnik aktywów z tytułu

  39

  odroczonego podatku dochodowego ujmuje się w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych do wysokości, do
  której jest prawdopodobne, iż zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie tych różnic
  przejściowych. Tego rodzaju aktywó w i zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie ujmuje się, jeżeli różnice
  przejściowe wynikają z wartości firmy lub z początkowego ujęcia (poza połączeniem jednostek) innych aktywów i zobowiązań
  w transakcji, która nie wpływa na zysk podatkowy ani księgowy.
  Ujmuje się rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego od dodatnich różnic przejściowych wynikających z inwestycji
  w jednostkach zależnych i stowarzyszonych oraz udziałów we wspólnych przedsięwzięciach, chyba że Spółka Kapitałowa jest w
  stanie kontrolować odwrócenie różnicy przejściowej i jest prawdopodobne, że różnice przejściowe nie ulegną odwróceniu w
  dającej się przewidzieć przyszłości. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikające z ujemnych różnic
  przejściowych związa nych z takimi inwestycjami i udziałami są ujmowane tylko do tego stopnia, że jest prawdopodobne, że
  będą wystarczające zyski podlegające opodatkowaniu, na podstawie których będzie można wykorzystać korzyści podatkowe
  wynikające z różnic przejściowych oraz że oczekuje się, iż różnice przejściowe ulegną odwróceniu w dającej się przewidzieć
  przyszłości. Wartość składników aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na każdy dzień bilansowy, a w
  przypadku gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie b ędą wystarczające dla realizacji składnika aktywów lub jego części,
  następuje jego odpis.
  Podatek odroczony jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać w momencie, gdy pozycja
  aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie się wymagalne. Wycena rezerw z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego odzwierciedla skutki podatkowe, które nastąpią
  odpowiednio do przewidywanego przez Spółkę sposobu realizacji lub rozliczenia na dzień bilansowy wartości bilansowych
  aktywów i zobowiązań.
  3.25.3. PODATEK BIEŻĄCY I ODROCZONY ZA BIEŻĄCY OKRES
  Podatek bieżący i odroczony ujmuje się w wynik, z wyjątkiem przypadków dotyczących pozycji ujmowanych w pozostałych
  całkowitych dochodach lub bezpoś rednio w kapitale własnym. W takiej sytuacji podatek bieżący i odroczony ujmuje się również
  odpowiednio w pozostałych całkowitych dochodach lub w kapitale własnym. Jeżeli podatek bieżący lub odroczony wynika z
  początkowego rozliczenia połączenia jednostek gospodarczych, efekt podatkowy uwzględnia się w dalszych rozliczeniach tego
  połączenia.
  3.26. POCHODNE INSTRUMENTY FINANSOWE
  Emitent dopuszcza możliwość zawierania różnorodnych umów instrumentów pochodnych w celu zarządzania ryzykiem stopy
  procentowej i kursowym. Obejmują one kontrakty forward, swapy stóp procentowych i swapy walutowe.
  Instrumenty pochodne ujmuje się początkowo w wartości godziwej na dzień podpisania stosownych umów, a następnie
  przeszacowuje do wartości godziwej na koniec każdego okresu sprawozdawczego. Wynikowe zyski lub straty ujmuje się
  bezpośrednio w wynik, chyba że dany instrument wykorzystywany jest jako instrument zabezpieczający. W takim przypadku
  moment ujęcia w wynik zależy od charakteru powiązania zabezpieczającego.
  3.27. WBU DOWANE INSTRUMENTY POCHODNE
  Instrumenty pochodne wbudowane w inne instrumenty finansowe lub w umowy niebędące instrumentami finansowymi
  traktowane są jako oddzielne instrumenty pochodne, jeżeli charakter instrumentu wbudowanego oraz ryzyko z nim związane
  nie jest ściśle powiązane z charakterem umowy bazowej i ryzykiem z niej wynikającym i jeżeli umowy bazowe nie są wyceniane
  w WGPW.

  40

  3.28. RACHUNKOWOŚĆ ZABEZPIECZEŃ
  Spółka definiuje określone zabezpieczenia od ryzyka różnic kursowych obejmujące instrumenty pochodne, wbudowane
  instrumenty pochodne oraz inne instrumenty jako zabezpieczenia wartości godziwej, przepływów pieniężnych lub inwestycji
  netto w jednostki działające za granicą. Zabezpieczenia ryzyka różnic kursowych w odniesieniu do uprawdopodobnionyc h
  przyszłych zobowiązań rozliczane są jako zabezpieczenia przepływów pieniężnych. Przy rozpoczęciu powiązania
  zabezpieczającego podmiot dokumentuje tę relację między instrumentem zabezpieczającym a pozycją zabezpieczaną oraz cele
  zarządzania ryzykiem, a ta kże strategię realizacji różnych transakcji zabezpieczających. Ponadto Spółka dokumentuje
  efektywność, z jaką zastosowany instrument zabezpieczający kompensuje zmiany wartości godziwej lub przepływów
  pieniężnych pozycji zabezpieczanej, zarówno w chwili zai stnienia powiązania, jak i na bieżąco w późniejszych okresach.
  3.29. WARTOŚĆ GODZIWA ZABEZPIECZEŃ
  Zmiany wartości godziwej instrumentów pochodnych wyznaczonych i kwalifikowanych jako zabezpieczenie wartości godziwej
  ujmowane są w rachunku zysków i strat od razu, wraz ze wszelkimi zmianami w wartości godziwej zabezpieczanego składnika
  aktywów lub zobowiązania wynikające z zabezpieczanego ryzyka. Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego
  oraz zmiany pozycją zabezpieczaną, wynikające z zabezpiec zanego ryzyka ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów
  w odniesieniu do pozycji zabezpieczanej.
  Rachunkowość zabezpieczeń jest przerywana, gdy Spółka unieważnia powiązanie zabezpieczające, gdy instrument
  zabezpieczający wygasa lub zostaje sprzedan y, rozwiązany lub wykonywana, lub gdy nie kwalifikuje się do rachunkowości
  zabezpieczeń. Korekta z wartości godziwej do wartości bilansowej zabezpieczanej pozycji wynikających z zabezpieczanego
  ryzyka jest odnoszona w wynik od tej daty.
  3.30. ZABEZPIECZEN IE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  Efektywną część zmian wartości godziwej instrumentów pochodnych zakwalifikowanych jako zabezpieczenia przepływów
  pieniężnych ujmuje się w pozostałych całkowitych dochodach i kumuluje w pozycji kapitał rezerwowy na zabezpieczenia
  przepływów pieniężnych. Zysk lub strata związane z nieefektywną częścią instrumentu ujmuje się bezpośrednio w wynik w
  pozycji przychody lub koszty finansowe.
  Kwoty uprzednio ujęte w pozostałych całkowitych dochodach i skumulowane w kapitale własnym przeno si się na wynik
  finansowy w okresach, w których pozycję zabezpieczaną ujmuje się w wynik, w tej samej pozycji sprawozdania z całkowitych
  dochodów, w której znajduje się pozycja zabezpieczana. Jeżeli jednak zabezpieczona prognozowana transakcja powoduje uję cie
  niefinansowego składnika aktywów lub zobowiązań, zyski i straty uprzednio ujęte w pozostałych całkowitych dochodach i
  skumulowane w kapitale własnym przenosi się do początkowej wyceny kosztu niefinansowego składnika aktywów lub
  zobowiązań.
  Rachunkowość zabezpieczeń przestaje się prowadzić w chwili, gdy Spółka unieważni powiązanie zabezpieczające, w chwili
  upływu terminu ważności lub sprzedaży instrumentu zabezpieczającego lub jego realizacji, albo kiedy przestaje się on
  kwalifikować do rachu nkowości zabezpieczeń. Zyski lub straty ujęte w pozostałych całkowitych dochodach i skumulowane w
  tym czasie w kapitale własnym pozostają w kapitale własnym i są ujmowane w wynik prognozowanej transakcji na dzień jej
  ujęcia. Jeżeli nie przewiduje się reali zacji prognozowanej transakcji, zysk lub stratę skumulowane w kapitale własnym ujmuje
  się bezpośrednio w wynik.
  3.31. ZABEZPIECZENIA INWESTYCJI NETTO W JEDNOSTKACH ZAGRANICZNYCH
  Zabezpieczenia inwestycji netto w jednostkach zagranicznych rozlicza się w s posób zbliżony do zabezpieczeń przepływów
  pieniężnych. Zyski lub straty z instrumentu zabezpieczającego związane z efektywną częścią zabezpieczenia ujmuje się w
  pozostałych całkowitych dochodach i kumuluje w pozycji kapitał rezerwowy z przewalutowania. Zys k lub strata związane z
  nieefektywną częścią instrumentu ujmuje się bezpośrednio w wynik w pozycji „przychody lub koszty finansowe”.

  41

  Zyski lub straty z instrumentu zabezpieczającego związane z efektywną częścią zabezpieczenia skumulowane w kapitale
  rezerw owym z przewalutowania przenosi się na wynik finansowy w chwili zbycia zagranicznego podmiotu.
  3.32. POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH
  Przejęcia innych podmiotów rozlicza się metodą przejęcia. Zapłatę przekazaną w transakcji połączenia jednostek gospoda rczych
  wycenia się w wartości godziwej, obliczonej jako zbiorcza kwota wartości godziwych na dzień przejęcia przekazanych przez
  Spółkę aktywów, zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę wobec poprzednich właścicieli jednostki przejmowanej oraz
  instrumentów kap itałowych wyemitowanych przez Spółkę w zamian za przejęcie kontroli nad jednostką przejmowaną. Koszty
  związane z przejęciem ujmuje się w wynik w momencie ich poniesienia.
  Możliwe do zidentyfikowania aktywa i zobowiązania wycenia się w wartości godziwej na dzień przejęcia, z następującymi
  wyjątkami:
  aktywa i zobowiązania wynikające z odroczonego podatku dochodowego lub związane z umowami o świadczenia
  pracownicze ujmuje się i wycenia zgodnie z MSR 12 „Podatek dochodowy” i MSR 19 „Świadczenia pracownicze” ;
  zobowiązania lub instrumenty kapitałowe związane z programami płatności rozliczanymi na bazie akcji w jednostce
  przejmowanej lub w Spółce, które mają zastąpić analogiczne umowy obowiązujące w jednostce przejmowanej,
  wycenia się zgodnie z MSSF 2 „Płatn ości na bazie akcji” na dzień przejęcia (patrz nota 3.16.2) oraz
  aktywa (lub grupy aktywów przeznaczone do zbycia) sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży zgodnie z MSSF 5
  „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i działalność zaniechana” wycenia się zgodnie z wymogami tego standardu.
  Wartość firmy wycenia się jako nadwyżkę sumy przekazanej zapłaty, kwoty udziałów niedających kontroli w jednostce
  przejmowanej oraz wartości godziwej poprzednio posiadanych przez jednostkę przejmującą udziałów w jedn ostce
  przejmowanej nad kwotą wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów netto i zobowiązań
  wycenionych na dzień przejęcia. Jeżeli po ponownej weryfikacji wartość netto wycenionych nadzień przejęcia możliwych do
  zidentyfikowania akty wów i zobowiązań przekracza sumę przekazanej zapłaty, wartości udziałów niedających kontroli w
  jednostce przejmowanej oraz wartości godziwej udziałów w tej jednostce uprzednio posiadanych przez jednostkę przejmującą,
  nadwyżkę tę ujmuje się bezpośrednio w w yniku jako zysk na okazyjnym nabyciu.
  Udziały niedające kontroli stanowiące część udziałów właścicielskich i uprawniające posiadaczy do proporcjonalnego udziału w
  aktywach netto jednostki w przypadku jej likwidacji można początkowo wycenić w wartości godz iwej lub odpowiednio do
  proporcji udziałów niedających kontroli w ujętej wartości możliwych do zidentyfikowania aktywów netto jednostki
  przejmowanej. Wyboru metody wyceny dokonuje się indywidualnie dla każdej transakcji przejęcia. Inne rodzaje udziałów
  nie dających kontroli wycenia się w wartości godziwej lub inną metodą przepisaną w MSSF.
  Jeżeli zapłata przekazana w transakcji połączenia jednostek gospodarczych obejmuje aktywa lub zobowiązania wynikające z
  umowy o zapłacie warunkowej, zapłatę tę wycenia si ę w wartości godziwej na dzień przejęcia i ujmuje jako część wynagrodzenia
  przekazanego w transakcji połączenia jednostek gospodarczych. Zmiany wartości godziwej zapłaty warunkowej kwalifikujące
  się jako korekty za okres objęty wyceną uwzględnia się retros pektywnie, w korespondencji z odpowiednimi korektami wartości
  firmy. Korekty dotyczące okresu wyceny to takie, które są wynikiem uzyskania dodatkowych informacji dotyczących „okresu
  objętego wyceną” (który nie może być dłuższy niż jeden rok od dnia przejęc ia), dotyczących faktów i okoliczności występujących
  na dzień przejęcia.
  Zmiany wartości godziwej zapłaty warunkowej, które nie kwalifikują się jako korekty dotyczące okresu wyceny, rozlicza się w
  zależności od klasyfikacji zapłaty warunkowej. Warunkowej zapłaty sklasyfikowanej jako kapitał własny nie wycenia się
  ponownie, a jej późniejsze uregulowanie rozlicza się w ramach kapitału własnego. Zapłata warunkowa zaklasyfikowana jako
  składnik aktywów lub zobowiązań podlega przeszacowaniu na kolejne dni sprawo zdawcze zgodnie z MSR 39 lub MSR 37
  „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”, a wynikające z przeszacowania zyski lub straty ujmuje się w wynik.

  42

  W przypadku połączenia jednostek realizowanego etapami, udziały w jednostce przejmowanej uprzednio posiadane przez
  Spółkę przeszacowuje się do wartości godziwej nadzień przejęcia (tj. dzień uzyskania kontroli), a wynikający stąd zysk lub
  stratę ujmuje się w wynik. Kwoty wynikające z posiadania udziałów w jednostce przejmowanej przed datą przejęcia, upr zednio
  ujmowane w pozostałych całkowitych dochodach, przenosi się do rachunku zysków i strat, jeżeli takie traktowanie byłoby
  poprawne w chwili zbycia tych udziałów.
  Jeżeli początkowe rozliczenie księgowe połączenia jednostek na koniec okresu sprawozdawcz ego, w którym połączenie miało
  miejsce, nie jest kompletne, Spółka prezentuje w swoim sprawozdaniu finansowym tymczasowe kwoty dotyczące pozycji,
  których rozliczenie jest niekompletne. W okresie wyceny Spółka koryguje tymczasowe kwoty ujęte na dzień przeję cia (patrz
  wyżej) lub ujmuje dodatkowe aktywa albo zobowiązania dla odzwierciedlenia nowych faktów i okoliczności występujących na
  dzień przejęcia, które, jeśli byłyby znane, wpłynęłyby na ujęcie tych kwot na ten dzień.
  3.33. ZASADY KONSOLIDACJI
  W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą sprawozdania finansowe Spółki i jednostek kontrolowanych
  przez Spółkę (jej Grupy Kapitałowej), w tym jednostek specjalnego przeznaczenia. Kontrola jest osiągana w przypadku gdy
  Spółka ma zdolność kierowania polityką finansową i operacyjną jednostki dla osiągnięcia korzyści ekonomicznych z jej
  działalności. Dochody i koszty jednostek zależnych nabytych lub sprzedanych w ciągu roku są uwzględnione w skonsolidowanym
  sprawozdaniu z całkowitych dochodów od moment u rzeczywistej daty nabycia danej jednostki oraz do dnia jej efektywnego
  zbycia. Całkowite dochody jednostek zależnych są przypisywane do właścicieli Grupy Kapitałowej oraz do udziałów niedających
  kontroli nawet jeśli skutkiem tego przypisania będzie ujemn e saldo udziałów niedających kontroli.
  W razie konieczności wprowadzane są korekty do sprawozdań finansowych jednostek zależnych dostosowujące ich politykę
  rachunkowości do polityki jednostki dominującej.
  Wszystkie transakcje dokonane wewnątrz Grupy, wzajemne salda oraz przychody i koszty operacji dokonanych między
  jednostkami Grupy zostały w konsolidacji w pełni wyłączone.
  Zgodnie z MSSF 3 wartość firmy powstała w wyniku połączenia stanowi różnicę pomiędz y wartością godziwą aktywów netto
  podmiotów przejmowanych na dzień, w którym następowało nabycie udziałów, a wartością godziwą ceny nabycia.
  Cena nabycia przyjęta do ustalenia wartości firmy została oszacowana w oparciu o faktyczne wydatki na zakup akcji.
  Zastosowanie wskazanej powyżej metody oznacza, że cena przejęcia i wartość aktywów netto podmiotów przejmowanych
  zostały oszacowane na dzień uzyskania kontroli – ujęcie hipotetyczne zgodne z założeniami informacji finansowych pro forma.
  Zmiany udziałów w łaścicielskich Grupy w jednostkach zależnych
  Zmiany udziałów Grupy w jednostkach zależnych nieskutkujące utratą kontroli rozlicza się jako transakcje kapitałowe. Wartość
  bilansowa udziałów zapewniających Grupie kontrolę oraz udziałów niedających kontroli podlega korekcie w celu
  odzwierciedlenia zmian we względnych udziałach w jednostkach zależnych. Wszelkie różnice pomiędzy kwotą korekty udziałów
  niedających kontroli a wartością godziwą kwoty zapłaconej lub otrzymanej odnosi się bezpośrednio na kapitał wła sny i
  przypisuje właścicielom Grupy Kapitałowej.
  W momencie utraty przez Grupę kontroli nad jednostką zależną oblicza się zysk lub stratę - jako różnicę między (i) sumą
  wartości godziwej otrzymanej zapłaty oraz wartości godziwej zachowanych udziałów oraz (ii) wartością bilansową aktywów (z
  uwzględnieniem wartości firmy) i zobowiązań jednostki zależnej - oraz ujmuje się w wyniku. W przypadku, gdy aktywa Grupy
  Kapitałowej zależnej są wyceniane w kwocie przeszacowanej lub wartości godziwej i wynikający z tego skumulowany zysk lub
  strata jest ujmowany w pozostałych całkowitych dochodach i odnoszony się do kapitału, wartości uprzednio ujęte w pozostałych
  całkowitych dochodach i skumulowane w kapitale własnym rozlicza się w taki sposób, jak gdyby Grupa bezpośredn io zbyła
  odpowiednie składniki aktywów (tj. przenosi się na wynik lub bezpośrednio do zysków zatrzymanych, zgodnie z zasadami
  odpowiedniego MSSF).

  43

  Wartość godziwą inwestycji utrzymanej w byłej jednostce zależnej na dzień utraty kontroli uznaje się za wart ość godziwą w
  momencie początkowego ujęcia, rozliczaną następnie zgodnie z MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” lub za
  koszt w momencie początkowego ujęcia inwestycji w jednostce stowarzyszonej lub jednostce współkontrolowanej.
  3.34. WYNIK F INANSOWY
  Sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzane jest w wariancie porównawczym. Na wynik finansowy wykazany w
  sprawozdaniu z dochodów całkowitych składają się: zysk/strata brutto na sprzedaży, zysk/strata na działalności operacyjnej,
  zysk/strata p rzed opodatkowaniem, podatek dochodowy, zysk/strata netto z działalności kontynuowanej, zysk/strata netto z
  działalności zaniechanej oraz zysk/strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej.
  Zysk/strata brutto na sprzedaży ustalany jest jako różn ica sumy przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
  oraz kosztów sprzedanych produktów towarów i materiałów. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
  obejmują kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT), ujmowane w okresach,
  których dotyczą. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz
  uzasadnioną część kosztów pośrednich.
  Zysk/strata na działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą zrealizowanych innych przychodów i zysku/straty brutto
  ze sprzedaży a sumą kosztów sprzedaży, kosztów ogólnego zarządu i innych kosztów. Inne przychody i koszty są pośrednio
  związane z działalnością Spółki w zakresie m.in. zysków i strat za zbycia nie finansowych aktywów trwałych, oraz aktualizacji
  wyceny aktywów niefinansowych.
  Zysk/strata przed opodatkowaniem stanowi różnicę między sumą zysku/straty z działalności operacyjnej i przychodów
  finansowych nad kosztami finansowymi. Przychody finansowe są t o przychody z tytułu odsetek otrzymanych, a koszty finansowe
  z tytułu otrzymanych i zapłaconych not odsetkowych oraz odsetki od kredytów, wyemitowanych obligacji i leasingu
  finansowego. Nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi wykazywana jest w prz ychodach finansowych, a nadwyżka
  ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi w kosztach finansowych.
  Podatek dochodowy obejmuje podatek dochodowy od osób prawnych wyliczony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego
  1992 roku (Dz. U. Nr 54 z roku 2000 poz. 654 – urzędowa jednolita wersja z późniejszymi zmianami) oraz ustaloną część
  odroczoną podatku jako aktualną różnicę pomiędzy aktywem a rezerwą na podatek dochodowy.
  Zysk/strata netto wyliczany jest jako różnica zysku/straty brutto i podatku dochodowego ; jest prezentowany w rozbiciu na
  zysk/stratę netto z działalności kontynuowanej i zysk/stratę netto na działalności zaniechanej (zgodnie z zapisami MSSF nr 5) .
  3.35. INWENTARYZACJA
  Spółka w celu potwierdzenia wartości posiadanych aktywów przeprowadza i ch inwentaryzację, której termin (zgodny z zapisami
  art. 26 Ustawy o Rachunkowości) jest określony w zarządzeniu o inwentaryzacji wydanym przez Zarząd Spółki.
  Zarządzenie to określa szczegółowo czas, miejsce i rodzaj inwentaryzacji, powołuje komisję inwen taryzacyjną oraz ustala zasady
  i osoby odpowiedzialne za rozliczenie wyników inwentaryzacji.  44

  4. INFORMACJA DODATKOWA - ISTOTNE WARTOŚCI OPARTE NA PROFESJONALNYM OSĄDZIE
  I SZACUNKACH
  Stosując opisane w Nocie 3. INFORMACJA DODATKOWA - STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI obowiązujące w Spółce,
  zarząd jednostki dominującej zobowiązany jest do dokonywania szacunków, osądów i założeń dotyczących kwot wyceny
  poszczególnych składników aktywów i zo bowiązań. Szacunki i związane z nimi założenia opierają się o doświadczenia
  historyczne i inne czynniki uznawane za istotne. Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przyjętych wartości szacunkowych.
  Stosując zasady rachunkowości obowiązujące w Spółce, zarząd j ednostki dominującej zobowiązany jest do dokonywania
  szacunków, osądów i założeń dotyczących kwot wyceny poszczególnych składników aktywów i zobowiązań. Szacunki i związane
  z nimi założenia opierają się o doświadczenia historyczne i inne czynniki uznawane za istotne. Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać
  od przyjętych wartości szacunkowych.
  4.1. PROFESJONALNY OSĄD W RACHUNKOWOŚCI
  Poniżej przedstawiono podstawowe osądy, inne niż te związane z szacunkami (patrz Nota 4.2), dokonane przez zarząd w
  procesie stosowa nia zasad rachunkowości jednostki i mające największy wpływ na wartości ujęte w sprawozdaniu finansowym.
  AKTYWA FINANSOWE UTRZYMYWANE DO TERMINU WYMAGALNOŚCI
  Zarząd dokonał przeglądu posiadanych przez Spółkę aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności w świetle
  wymogów utrzymania progów kapitałowych i płynności i potwierdził intencje i zdolność Spółki do utrzymania tych aktywów do
  terminu wymagaln ości.
  4.2 . NIEPEWNOŚĆ SZACUNKÓW
  Poniżej przedstawiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości oraz inne podstawy szacunku niepewności na dzień
  bilansowy, mające znaczący wpływ na ryzyko istotnych korekt wartości bilansowej aktywów i zobowiązań w nast ępnym roku
  obrotowym.
  UTRATA WARTOŚCI FIRMY
  Stwierdzenie, czy wartość firmy uległa obniżeniu, wymaga oszacowania wartości użytkowej wszystkich jednostek generujących
  przepływy pieniężne, do których wartość firmy została przypisana. Chcąc obliczyć wartoś ć użytkową, zarząd musi oszacować
  przyszłe przepływy pieniężne przypadające na daną jednostkę i ustalić właściwą stopę dyskonta, konieczną do obliczenia
  wartości bieżącej tych przepływów. Wzrost lub spadek stopy dyskonta przyjętej do obliczenia o 1 p.p., s powodowałaby zmianę
  wyceny wartości firmy o kwotę 820 tys. zł. Zmiana ta nie miałaby wpływu na ustalenie odpisu aktualizującego wartość
  poszczególnych wartości firmy.
  OKRESY UŻYTKOWANIA EKONOMICZNEGO RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH
  Spółka weryfikuje przewidy wane okresy użytkowania ekonomicznego składników pozycji rzeczowych aktywów trwałych na
  koniec każdego rocznego okresu sprawozdawczego. W roku objętym sprawozdaniem finansowym ani w roku poprzedzającym
  nie stwierdzono konieczności zmian tych okresów.
  WYCE NA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
  W celu oszacowania wartości godziwej niektórych rodzajów instrumentów finansowych Spółka wykorzystuje techniki wyceny
  wykorzystujące dane wsadowe, które nie są oparte na obserwowalnych danych rynkowych. Nota 34. WARTOŚĆ GODZIWA
  INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zawiera szczegółowe informacje na temat głównych założeń stosowanych przy określaniu
  wartości godziwej instrumentów finansowych, jak również szczegółowe analizy wrażliwości dla tych założeń.

  45

  WYCENA REZERW
  Rezerwy z tytułu świad czeń pracowniczych zostały oszacowane za pomocą metod aktuarialnych. Przyjęte w tym celu założenia
  zostały przedstawione w nocie nr 30. REZERWY.
  SKŁADNIK AKTYWÓW Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO
  Spółka rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na założeniu, że w przyszłości zostanie osiągnięty
  zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskiwanych wyników podatkowych w przyszłości mogłoby
  spowodować, że założenie to stałoby się nieuzasadnione.
  ROZLICZANIE KONTRAKTÓW DŁUGOTERMINOWYCH
  Usługi z kontraktów długoterminowych stanowią jedną z podstawowych działalności Emitenta, a wykonywane są na podstawie
  kontraktów handlowych. Kontrakty, których okres realizacji jest dłuższy niż 12 miesięcy, a ich całkowita wartość jest istotna z
  punktu widzenia rzetelności sprawozdania finansowego (poziomu przychodów, kosztów oraz wyniku finansowego) są
  traktowane przez Spółkę jako kontrakty długoterminowe.
  Przychody całkowite z kontraktów obejmują kwotę przychodów wynikającą z umowy pierwotnej, skorygowaną o wszystkie
  następne zmiany umowy oraz wszelkie umowy dodatkowe, ściśle związane z danym projektem. Zmiany w przychodach z umowy
  są uwzględniane w przypad ku, gdy istnieje pewność lub co najmniej wysokie prawdopodobieństwo, że odbiorca zaakceptuje
  zmiany i kwoty przychodów wynikające z tych zmian oraz wartość tych przychodów może być wiarygodnie wyceniona.
  Na całkowity koszt kontraktu składają się koszty be zpośrednie, uzasadnione koszty pośrednie oraz wszystkie pozostałe koszty,
  które zgodnie z warunkami umowy można przypisać do danego zlecenia i obciążyć nimi zleceniodawcę.
  Aktualizacji całkowitych kosztów i przychodów na kontrakcie dokonuje się zawsze w przypadku istotnych zmian w warunkach
  finansowych realizacji kontraktu, mających wpływ na szacowane przychody, koszty lub marżę na kontrakcie, ale nie rzadziej
  niż na dzień sprawozdawczy.
  Korekty powstałe na skutek weryfikacji wpływają na wynik finansowy Grupy tego okresu sprawozdawczego, w którym
  przeprowadzona została weryfikacja.
  Przychód na koniec okresu sprawozdawczego ustala się proporcjonalnie do stopnia zaawansowania realizacji kontraktu, po
  odliczeniu przychodów, które wpłynęły na wynik finansowy w poprzednich okresach sprawozdawczych. Oszacowane przychody
  na kontrakcie przypadające na dany okres sprawozdawczy ujmuje się w przychodach okresu jako przychody ze sprzedaży
  produktów, natomiast w bilansie jako kwoty należne od odbiorców z tytułu umów d ługoterminowych.
  Do wyliczenia stopnia zaawansowania realizacji kontraktu przyjmuje się koszty faktycznie poniesione, udokumentowane
  właściwymi dokumentami księgowymi oraz koszty faktycznie poniesione do końca okresu sprawozdawczego i dotąd nie
  zafakturow ane, o ile można je w sposób wiarygodny wycenić.
  Jeżeli na podstawie analizy zaawansowania kontraktu oraz porównania całkowitych kosztów i przychodów na kontrakcie wynika,
  że szacunkowe koszty i całkowite koszty kontraktu przewyższą wiarygodne przychody z kontraktu, wtedy cała strata na
  kontrakcie w momencie jej rozpoznania jest ujmowana w danym okresie obrotowym w rachunku zysków i strat jako koszt
  wytworzenia produktów.
  Zarząd uważa, że wybrane techniki wyceny i założenia stosowane są odpowiednie dla ok reślenia wartości godziwej
  instrumentów finansowych.


  46

  INFORMACJE DODATKOWE – NOTY
  5. PRZYCHODY
  Analiza przychodów ze sprzedaży Spółki dla działalności kontynuowanej przedstawia się następująco:

  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12/2017
  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000

  Przychody ze sprzedaży produktów i usług 23 737 52 575
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 566 906
  RAZEM 24 303 53 481
  Strukturę geograficzną przychodów ze sprzedaży przedstawia tabela poniżej:

  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12/2017
  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000

  Sprzedaż J Kraj 21 972 44 692
  Sprzedaż J Eksport, w tymW 2 331 8 789
  Unia Europejska 2 331 8 789
  Pozostałe 0 0
  RAZEM 24 303 53 481

  6. SEGMENTY OPERACYJNE
  W okresie objętym niniejszym jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki nie występowała konieczność wyodrębnienia
  segmentów operacyjnych według MSSF 8. Działalność prowadzona przez Spółkę jest jednorodna i obejmuje świadczenie usług
  informatycznych o podobnej charakterystyce i w podobny sposób. Cała istotna działalność prowadzona jest na terenie Polski.
  Niemożliwym było wyodrębnienie segmentów spełniających wszystkie kryteria zawarte w par. 5 MSSF 8, a w szczególności warunki:
  MSSF 8.5 b - spółka oferuje na rynku (wyłącznie polskim) szereg usług i produktów, które są wykonywane w zależności od potrzeb
  klienta. Nie są to jednak produkty i usługi o charakterystyce na ty le oddalonej od siebie, iż występowałaby konieczność i możliwość
  regularnego nadzorowania i sprawdzania wyników operacyjnych dla działalności w ich obszarach. Nie przypisuje się im oddzielny ch
  zasobów - szczególnie ludzkich, gdyż są to głównie zasoby Spółk i. Zasoby te alokowane są na bieżąco do projektów, z których wiele
  pokrywa cały szereg usług i produktów świadczonych przez Spółkę.
  MSSF 8.5 c - spółka nie dysponuje informacjami finansowymi na temat wyników działalności dla poszczególnych usług i produktó w,
  gdyż informacje takie nie są konieczne przy monitorowaniu i planowaniu działalności.


  47  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12/2017
  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000

  Sektor Klientów Public 3 211 4 957
  Sektor Klientów Commercial 21 092 48 524
  RAZEM 24 303 53 481


  7. KOSZTY DZIAŁALNOSCI OPERACYJNEJ

  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12/2017
  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000

  Koszty działalności operacyjnej
  Amortyzacja 2 863 1 791
  Zużycie materiałów i energii 569 2 753
  Usługi obce 19 856 34 096
  Podatki i opłaty 321 205
  Wynagrodzenia 7 072 8 519
  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 262 1 780
  Pozostałe koszty 384 768
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 885
  Koszty wg rodzaju razem 32 327 50 797

  Koszt własny sprzedaży 15 625 34 324
  Koszty sprzedaży 2 288 4 249
  Koszty ogólnego zarządu 14 414 12 224
  8. POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE
  8.1. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12/2017
  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000

  Zyski ze zbycia aktywów:
  Zysk ze sprzedaży majątku trwałego 20 0
  Zysk ze sprzedaży aktywów finansowych 0 0

  48

  Zysk ze sprzedaży ZCP 0 6 592
  Zyski ze zbycia aktywów razem 20 6 592

  Pozostałe przychody operacyjne:
  Umorzone i przedawnione zobowiązania 0 0
  Refaktury kosztó w i działalność pomocnicza 110 278
  Rozwiązanie rezerw 883 287
  Rozwiązanie od pisó w aktualizujących wartość aktyw ów 0 359
  Otrzymane dotacje 0 24
  Otrzymane odszkodowania, kary i grzywny 8 26
  Pozostałe 15 273
  Inne pozostałe przychody operacyjne razem 1 015 1 247

  RAZEM 1 035 7 839
  8.2. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12/2017
  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000

  Straty ze zbycia aktywów:
  Strata ze zbycia majątku trwałego 0 171
  Strata ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych 0 0
  Straty ze zbycia aktywów razem 0 171

  Utworzone odpisy aktualizujące i rezerwy:
  Aktywa finansowe 638 0
  Aktywa trwałe niefinansowe 63 476 0
  Należności handlowe 23 547 173
  Rezerwa na kary umowne 0 0
  Pozostałe 42 874 7
  Utworzone odpisy aktualizujące i rezerwy razem 130 535 180

  Pozostałe koszty operacyjne:
  Zakup usług do refakturowanych koszt ów 120 232
  Umorzone należności 0 0
  Koszty postępowania sądowego 102 341
  Kary i odszkodowania 0 12
  Pozostałe 25 1 544
  Pozostałe koszty operacyjne razem 247 2 129

  RAZEM 130 782 2 480


  49

  9. PRZYCHODY FINANSOWE

  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12/2017
  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000

  Przychody odsetkowe:
  Lokaty bankowe 0 7
  Pozostałe pożyczki i należności 776 727
  Przychody odsetkowe razem 776 734

  Pozostałe przychody finansowe:
  Dodatnie różnic e kursowe 183 0
  Dywidendy otrzymane 0 0
  Wycena instrumentów pochodnych 0 3
  Pozostałe 222 0
  Pozostałe przychody finansowe razem 405 3

  RAZEM 1 181 737

  10. KOSZTY FINANSOWE

  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12/2017
  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000

  Koszty odsetkowe:
  Odsetki od kredytów i kredytów w rachunku bieżącym 1 753 1 433
  Odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu finansowego 44 39
  Odsetki od obligacji 497 831
  Pozostałe koszty odsetkowe 1 450 128
  Koszty odsetkowe razem 3 744 2 431

  Pozostałe koszty finansowe:
  Ujemne różnice kursowe 88 405
  Wycena instrumentów pochodnych 0 0
  Pozostałe koszty finansowe 1 709 494
  Pozostałe koszty finansowe razem 1 797 899

  RAZEM 5 541 3 330


  50

  11. PODATEK DOCHODOWY DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI KONT YNUOWANEJ
  11.1. PODATEK DOCHODOWY UJĘTY W WYNIKU

  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12/2017
  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000

  Bieżący podatek dochodowy 0 0
  Dotyczący roku obrotowego 0 0
  Korekty dotyczące lat ubiegłych 0 0
  Odroczony podatek dochodowy 179 1 135
  Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic
  przejściowych 179 1 135
  Związany z obniżeniem stawek podatku dochodowego 0 0
  Obciążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i
  strat 179 1 135
  Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie obowiązujących przepisów podatkowych. Zastosowanie tych przepisów
  różnicuje zysk (stratę) podatkową od księgowego zysku (straty) netto, w związku z wyłączeniem przychodów niepodlegających
  opodatkowaniu i kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów oraz pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą
  podlegały opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku
  obrotowym. Przepisy poda tkowe obowiązujące w latach 2016 - 2017 ustalały s tawkę podatkową na poziomie 19%. Obecne przepisy
  nie zakładają zmian ani zróżnicowania stawek podatkowych dla przyszłych okresów.
  W zakresie podatku dochodowego, Spółka podlega przepisom ogólnym w tym zakresie. Spółka nie prowadzi działalności w Specjalne j
  Strefie Ekonomicznej, co różnicowałoby zasady określania obciążeń podatkowych w stosunku do przepisów ogólnych w tym zakresie .
  Rok podatkowy jak i bilansowy pokrywają się z rokiem kalendarzowym.

  11.2. BIEŻĄCE AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE

  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12/2017
  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000

  Bieżące aktywa podatkowe
  Należny zwrot podatku 0 0
  Inne 0 0
  RAZEM 0 0

  Bieżące zobowiązania podatkowe
  Podatek dochodowy do zapłaty 0 0
  Inne 0 0
  RAZEM 0 0


  51

  12. DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA
  W dniu 22 lutego 2016 roku została zawarta pomiędzy Spółką a Sescom S.A. („Kupujący”) przedwstępna umowa sprzedaży
  zorganizowanej części przedsiębiorstwa, którą stanowi, wyodrębniony w ramach struktury organizacyjnej Emitenta pod nazwą „Dział
  Retail CUBE.ITG” zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej w
  zakresie świadczenia na rzecz klientów sektora sprzedaży detalicznej usług IT, w tym usług dostaw, integracji i serwisu infrastruktury
  IT, instalacji i wdrożeń sieci komputerowych, wyposażenia i instalacji stanowisk sprzedaży oraz dostaw i wdrożeń aplikacji (" ZCP").
  Na mocy Umowy Przedwstępnej Strony zobowiązały się zawrzeć, po z iszczeniu się warunków zawieszających przewidzianych w
  Umowie Przedwstępnej, ostateczną umowę sprzedaży ZCP. W związku ze spełnieniem części warunków zawieszających
  przewidzianych w Umowie Przedwstępnej oraz decyzją Kupującego o przystąpieniu do zamknięcia transakcji mimo nieziszczenia
  pozostałych warunków zawieszających zastrzeżonych w Umowie przedwstępnej na rzecz Kupującego, strony zawarły w dniu 27
  kwietnia 2016 roku warunkową przyrzeczoną umowę sprzedaży ZCP ("Umowa Ostateczna”). Spełnienie się warunkó w zawieszających
  Umowy Ostatecznej nastąpiło w dniu 29 kwietnia 2016 roku. W związku z powyższym Sescom S.A. z dniem 29 kwietnia 2016 roku
  nabył ZCP od Emitenta. Cena sprzedaży wyniosła 12,5 mln zł. Umowa ostateczna przewiduje możliwość skorygowania Ceny s przedaży
  po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy ostatecznej w zależności od osiągniętego wyniku ZPC, przy czym będzie mieściła
  się w granicach 7,5 -15,5 mln zł. Spółka ujęła w pozycji pozostałe przychody operacyjne zysk w kwocie 6,6 mln na transakc ji zbycia
  po uwzględnieniu wszystkich kosztów związanych ze sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa
  W związku z dokonaną transakcją sprzedaży Spółka prezentuje wyniki działalności zorganizowanej części przedsiębiorstwa „Dział
  Retail CU BE.ITG” na d zień 31 grudnia 2017 roku oraz na dzień 31 grudnia 2016 roku w odrębnej pozycji sprawozdania z całkowitych
  dochodów jako działalność zaniechaną.


  Okres 12 miesięcy zakończony 31/12/2017
  Okres 12 miesięcy zakończony 31/12 /2016
  PLN’000 PLN’000

  Przychody ze sprzedaży 0 6 754
  Koszt własny sprzedaży 0 5 504
  Zysk/ (strata) brutto na sprzedaży 0 1 250
  Koszty sprzedaży 0 0
  Koszty zarządu 0 685
  Pozostałe przychody operacyjne 0 0
  Pozostałe koszty operacyjne 0 0
  Zysk/ (strata) na działalności operacyjnej 0 565
  Przychody finansowe 0 0
  Koszty finansowe 0 71
  Zysk/ (strata) przed opodatkowaniem 0 494
  Podatek dochodowy 0 0
  Zysk/ (strata) netto z działalności zaniechanej 0 494

  13. AKTYWA PRZEZNACZONE DO ZBYCIA
  Na dzień bilansowy 31 grudnia 2017 roku oraz na dzień 31 grudnia 2016 roku żadne aktywa Spółki nie były przeznaczone do zbyci a.


  52

  14. ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ

  Okres 12 miesięcy zakończony 31/12/2017
  Okres 12 miesięcy zakończony 31/12/2016
  gr na akcję gr na akcję

  Podstawowy zysk na akcję
  Z działalności kontynuowanej (9,5 8) 0,45
  Z działalności zaniechanej 0,00 0,05
  Podstawowy zysk na akcję ogółem (9,58 ) 0,50

  Zysk rozwodniony na akcję
  Z działalności kontynuowanej (9,58 ) 0,45
  Z działalności zaniechanej 0,00 0,05
  Zysk rozwodniony na akcję ogółem (9,58 ) 0,50


  14.1. PODSTAWOWY ZYSK (STRATA) NA AKCJĘ

  Okres 12 miesięcy zakończony 31/12/2017
  Okres 12 miesięcy zakończony 31/12/2016
  PLN'000 PLN'000

  Zysk/(strata) przypadający akcjonariuszom (142 518 ) 4 810
  Inne 0 0
  Zysk wykorzystany do obliczenia podstawowego zysku
  przypadającego na jedną akcję ogółem (142 518 ) 4 810

  Zysk/(strata) z działalności zaniechanej wykorzystany przy
  obliczeniu podstawowego zysku na jedną akcję z działalności
  zaniechanej
  0 494
  Inne 0 0
  Zysk wykorzystany do wyliczenia podstawowego
  zysku na jedną akcję z działalności kontynuowanej (142 518 ) 4 316
  Okres 12 miesięcy zakończony 31/12/2017
  Okres 12 miesięcy zakończony 31/12/2016
  szt. szt.

  Średnia ważona liczba akcji zwykłych wykorzystana do
  obliczenia zysku na jedną akcję 14 878 093 9 684 964  53

  W dniu 31 lipca 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CUBE.ITG S.A. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału
  zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 2 zł i nie wyższą niż 20 000 000 zł, tj. z wysokości 19 887 694,00 zł do w ysokości
  kwoty nie niższej niż 19 887 696,00 zł i nie wyższej niż 39 887 694,00 zł, w drodze emisji nie mniej niż 1 i ni e więcej niż
  10.000.000 nowych akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 00000001 do 10000000, o wartości nomina lnej 2 zł
  każda.
  W dniu 24 sierpnia 2017 roku, Zarząd Spółki podjął uchwałę, na mocy której ustalił cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii
  C w wysokości 4,00 zł za jedną akcję. Akcje zwykłe na okaziciela zostały zaoferowane w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1
  Kodeksu spółek handlowych, tj. subskrypcji prywatnej skierowanej wyłącznie do wybranych podmiotów w liczbie nie większej niż
  149.
  W dniu 24 sierpnia 2017 roku zostały zawarte z 42 podmiotami (w tym 13 osób prawnych) umowy objęcia 4.934. 246 akcji zwykłych
  na okaziciela serii C Spółki po cenie emisyjnej 4 zł każda, tj. za łączną kwotę 19.736.984 zł. Akcje zostały pokryte wkładem
  pieniężnym, w tym głównie poprzez potrącenie wierzytelności wobec Spółki, w tym również wierzytelności wynikając ych z
  przystąpienia w dniu 24 sierpnia 2017 r. Spółki do długu spółki pośrednio zależnej Data Techno Park Sp. z o. o. wobec podmiot ów
  nabywających akcje. Podmioty obejmujące akcje zobowiązały się do nie rozporządzania objętymi akcjami w terminie określonym w
  umowie inwestycyjnej, przy czym części z nich po upływie tego terminu przysługuje (w ograniczonym terminie) prawo żądania od
  Emitenta nabycia akcji po cenie objęcia, powiększonej o 7%. Analogicznie, Emitent może w tym samym okresie żądać od podmiotu
  obe jmującego Akcje zbycia na jego rzecz akcji w tej samej cenie.
  W dniu 1 września 2017 r. Zarząd Spółki złożył w formie aktu notarialnego oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładow ego.
  Zarząd Spółki oświadczył, iż wysokość objętego w drodze emisji akcji serii C podwyższenia kapitału zakładowego wynosi 9.868.492
  zł, a wkłady na pokrycie objętych akcji zostały wniesione w całości.
  W związku z powyższym dookreślono wysokość kapitału zakładowego w Statucie Spółki poprzez nadanie § 6 ust. 1 Statutu Spółk i
  nowego brzmienia:
  "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29.756.186,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tys ięcy
  sto osiemdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 14.878.093 (słownie: czternaście milionów osiemset siedem dziesiąt osiem tysięcy
  dziewięćdziesiąt trzy) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 ( słownie: _dwa) złote każda, w tym:
  a) 7.679.447 (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okazi ciela
  serii A 1,
  b) 754.800 (siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B1,
  c) 1.509.600 (jeden milion pięćset dziewięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B2,
  d) 4.934.246 (słownie: cztery miliony dz iewięćset trzydzieści cztery tysiące dwieście czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela
  serii C.".
  W dniu 4 października 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego zarejestrował podwy ższenie kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji 4.934.246 akcji serii C.
  W okresie sprawozdawczym Grupa nie dokonywała innych emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

  W dniu 9 lutego 2016 roku Zarząd CUBE.ITG podjął uchwałę w sprawie emisji 1.509.600 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 w
  ramach kapitału docelowego, która została przeprowadzona w celu realizacji umowy inwestycyjnej dotyczącej nabycia udziałów w
  ITMED Sp. z o.o. W dniu 23 lutego 2016 roku została zawarta z Mizarus Sp. z o.o. umowa objęcia przez Mizarus 1.509.600 nowych
  akcji na okaziciela serii B2 Spółki o wartości nominalnej 2 zł każda. W dniu 23 marca 2016 roku nastąpiła rejestracja przez S ąd
  Re jonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału

  54

  zakładowego Emitenta o kwotę 3.019.200 zł z wysokości 16.868.494 zł do wysokości 19.887.694 zł w dro dze emisji 1.509.600 Akcji
  serii B2, o war tości nominalnej 2 zł każda. W wyniku powyższego ilość wszystkich wyemitowanyc h przez Spółkę akcji wzrosła do
  9.943.847 szt.
  W dniu 16 marca 2015 roku Zarząd Jednostki Dominującej podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o
  kwotę 1. 509.600 zł z wysokości 15.358.894 zł do wysokości 16.868.494 zł w drodze emisji 754.800 nowych akcji na okaziciela serii
  B1 o wartości nominalnej 2 zł każda. W dniu 8 czerwca 2015 roku została zawarta umowa objęcia akcji serii B1 w drodze subskry pcji
  prywa tnej skierowanej do Miazurs Sp. z o.o. w związku z realizacją opcji call II, której przedmiotem był zakup udziałów ITMED Sp. z
  o.o. W dniu 24 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
  Rejestru Są dowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji 754.800 szt. akcji serii B1. W
  wyniku powyższego ilość wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wzrosła do 8.434.247 szt.

  14.2. ROZWODNONY ZYSK (STRATA) PRZYPADAJĄCY NA AKCJĘ
  W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie występowały czynniki rozwadniające zysk na jedną akcję.

  15. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
  Stan na 31/12 /2017 Stan na 31/12 /2016
  PLN’000 PLN’000

  Grunty 0 0
  Budynki 81 215
  Maszyny i urządzenia 60 105
  Środki transportu 0 621
  Inne 15 18
  Środki trwałe w budowie 0 0
  RAZEM 156 959  Budynki Maszyny i
  urządzenia
  Środki
  transportu Inne
  Środki
  trwałe w
  budowie
  PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000
  Wartość brutto na 1 stycznia 2017 roku 492 2 232 1 240 508 0
  Zwiększenia: 420 51
  Zakup 51
  Leasing 420
  Transfer z inwestycji
  Inne zwiększenia
  Zmniejszenia: 201 55
  Sprzedaż/Likwidacja 201 55

  55

  Transfer z inwestycji
  Inne zmniejszenia
  Wartość brutto na 31 grudnia 2017 roku 4 534 30 050 128 914 1 665 2 861

  Wartość umorzenia na 1 stycznia 2017 roku 277 2 127 619 490 0
  Zwiększenia: 0 603 4 784 155 102
  Amortyzacja okresu 0 603 4 784 155 102
  Zmniejszenia: 0 183 44 0 0
  Sprzedaż/Likwidacja 0 183 44 0 0
  Wartość umorzenia na 31 grudnia 2017 roku 0 2 402 18 738 779 1 030

  Wartość netto na 1 stycznia 2017 roku 215 105 621 18 0
  Wartość netto na 31 grudnia 2017 roku 81 60 0 15 0


  Budynki Maszyny i
  urządzenia
  Środki
  transportu Inne
  Środki
  trwałe w
  budowie
  PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000
  Wartość brutto na 1 stycznia 2016 roku 610 2 455 3 317 625 9
  Zwiększenia: V 18 83S 4 0
  Zakup M 18 M 4 0
  Leasing M 0 836 0 0
  Transfer z inwestycji 9 0 0 0 0
  Inne zwiększenia M 0 0 0 0
  Zmniejszenia: 127 241 2 913 121 9
  Sprzedaż/Likwidacja 12T 24N 2 91P 12N M
  Transfer z inwestycji M M M M V
  Inne zmniejszenia M M M M M
  Wartość brutto na 31 grudnia 201 6 roku 492 2 232 1 240 508 0

  Wartość umorzenia na 1 stycznia 201 6 roku 264 2 1 32 2 244 576 0
  Zwiększenia: 69 14T 25M 28 0
  Amortyzacja okresu 69 14T 25M 28 0
  ZmniejszeniaW 56 15O 1 87R 114 0
  Sprzedaż/Likwidacja 56 15O 1 87R 114 0
  Wartość umorzenia na 31 grudnia 2016 roku 277 2 127 619 490 0

  Wartość netto na 1 stycznia 2016 roku 346 323 1 073 49 0
  Wartość netto na 31 grudnia 2016 roku 215 105 621 18 0

  15.1. AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH
  Na potrzeby kalkulacji amortyzacji aktywów trwałych zastosowano następujące okresy użytkowania:
  Budynki i budowle 10 lat
  Maszyny i urządzenia od 3 do 15 lat
  Samochody w leasingu finansowym 3 lata

  56


  15.2 . AKTYWA ODDANE W ZASTAW JAKO ZABEZPIECZENIE
  Na dzień 31.12.2017 r. spółka nie posiadała żadnych aktywnych umów leasingowych.


  16. WARTOŚĆ FIRMY
  Wartość firmy oraz odpisy aktualizujące wartość firmy zostały zap rezentowane w tabelach poniżej.


  Stan na 31/12 /2017 Stan na 31/12 /2016
  PLN’000 PLN’000

  Wartość brutto 53 624 53 624
  Odpis aktualizujący (5P 624) (5 405)
  RAZEM 0 48 219  Okres 12 miesięcy zakończony 31/12/2017
  Okres 12 miesięcy zakończony 31/12/2016
  PLN’000 PLN’000

  Według kosztu
  Stan na początek okresu sprawozdawczego 53 624 53 624

  Stan na koniec okresu sprawozdawczego 53 624 53 624

  Skumulowane odpisy aktualizacyjne z tytułu utraty
  wartości
  Stan na początek okresu sprawozdawczego 5 405 5 405
  Odpisy aktualizacyjne z tytułu utraty wartości ujęte w ciągu
  roku 48 219 M

  Stan na koniec okresu sprawozdawczego 53 624 5 405
  57


  Okres 12 miesięcy zakończony 31/12/2017
  Okres 12 miesięcy zakończony 31/12/2016
  PLN’000 PLN’000

  Odpis aktualizujący wartość firmy na początek okresu 5 405 5 405
  Utworzenie 48 219 0
  Wykorzystanie 0 0
  Rozwiązanie 0 0
  Odpis aktualizujący wartość firmy na koniec okresu 53 624 5 405


  Na dzień 31 grudnia 2017 roku Spółka posiadała wartość firmy CUBE.Corporate Release oraz Future Solutions, które zostały
  rozpoznane i ujęte w sprawozdaniach finansowych za 2013 rok oraz za 2010 rok w wyniku połączenia jednostek gospodarczych.

  Wartości początkowe dla wartości firmy CUBE.Corporate Release oraz wartość firmy Future Solutions zostały wyliczone jako różnica
  pomiędzy kosztem przejęcia, a wartością aktywów netto na dzień przejęcia.
  Przy ocenie, czy istnieją przesłanki wskazujące na po tencjalną utratę wartości firmy Spółka bierze pod uwagę określone czynniki,
  między innymi zapotrzebowanie na produkty i usługi świadczone przez poszczególne ośrodki wypracowujące środki pieniężne, ich
  potencjał wzrostu, zmiany cen usług informatycznych, a także zmiany regulacyjne i gospodarcze zachodzące na rynku usług IT w
  Polsce.

  Na dzień 31 grudnia 2017 roku Spółka przeprowadziła dla poszczególnych wartości test na utratę wartości ośrodków wypracowujących
  środki pieniężne. W wyniku przeprowadzonych tes tów rozpoznano odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.

  17. AKTYWA NIEMATERIALNE

  Stan na 31/12 /2017 Stan na 31/12 /2016
  PLN’000 PLN’000

  Koszty prac rozwojowych
  Pozostałe wartości niematerialne 37O 12 795
  RAZEM 88 6 907
  460 19 702
  Koszty
  zakończonych
  prac
  rozwojowych
  Pozostałe Razem
  PLN’000 PLN’000 PLN’000

  Wartość brutto na 1 stycznia 2017 roku 15 293 8 834 24 127
  Zwiększenia: 0 0 0
  Zakup 0 0 0
  Zmniejszenia: 0 0 0

  58

  Sprzedaż/Likwidacja 0 0 0
  Wartość brutto na 31 grudnia 2017 roku 15 293 8 834 24 127

  Wartość umorzenia na 1 stycznia 2017 roku 2 498 1 927 4 425
  Zwiększenia: 2 527 15 1 433
  Amortyzacja okresu 2 527 15 1 433
  Zmniejszenia: 0 0 0
  Sprzedaż/Likwidacja 0 0 0
  Wartość umorzenia na 31 grudnia 2017 roku 5 025 1 942 5 858

  Wartość netto na 1 stycznia 2017 roku 12 795 6 907 19 702
  Wartość netto na 31 grudnia 2017 roku 372 88 460

  Aktywa niematerialne zostały objęte odpisem aktualizującym w kwocie 8 482 tys. zł.  Koszty
  zakończonych
  prac
  rozwojowych
  Pozostałe Razem
  PLN’000 PLN’000 PLN’000

  Wartość brutto na 1 stycznia 2016 roku 13 537 14 423 27 960
  Zwiększenia: 2 44P 11 2 454
  Zakup 2 44P 11 2 454
  ZmniejszeniaW 68T 5 60M 6 28T
  Sprzedaż/Likwidacja 68T 5 60M 6 28T
  Wartość brutto na 31 grudnia 201 6 roku 15 293 8 834 24 127

  Wartość umorzenia na 1 stycznia 201 6 roku 1 768 2 366 4 134
  Zwiększenia: 1 02T 43O 1 45V
  Amortyzacja okresu 1 02T 43O 1 45V
  ZmniejszeniaW 29T 87N 1 16U
  Sprzedaż/Likwidacja 29T 87N 1 16U
  Wartość umorzenia na 31 grudnia 2016 roku 2 498 1 927 4 425

  Wartość netto na 1 stycznia 201 6 roku 11 769 12 057 23 826
  Wartość netto na 31 grudnia 201 6 roku 12 795 6 907 19 702  Na potrzeby kalkulacji amortyzacji zastosowano okresy ekonomicznego użytkowania następujących aktywów niematerialnych:
  Skapitalizowane prace rozwojowe 5 lat
  Znak towarowy 20 lat

  W związku z utratą wartości znaku towarowego jego wartość została objęta w pełni odpisem aktualizującym tj. 6 776 tys. zł


  59

  18. INWESTYCJE W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH

  Nazwa jednostki
  zależnej
  Podstawowa działalność
  Miejsce rejestracji
  i prowadzenia
  działalności
  Procentowa wielkość udzialów
  oraz praw do głosów posiadanych
  przez Spółkę
  Stan na
  31/12 /2017
  Stan na
  31/12/2016
  ITMED Sp. z o.o. działalność związana z oprogramowaniem i
  doradztwem w zakresie informatyki
  Wrocław,
  ul. Borowska 283 B 100% 100%

  CUBE.ITG GmbH działalność w sektorze rozwiązań
  informatycznych na rynku bankowym
  oraz telekomunikacyjnym
  Niemcy,
  Markgrafenstrasse
  34,
  10117 Berlin
  100%


  100%

  Wartość inwestycji w jednostkach zależnych 21 466 21 571  Na dzień 31 grudnia 201 7 roku inwestycje w jednostkach zależnych dzieliły się na:
  - ITMED Sp. z o.o. 21 466 tys. PLN
  - CUBE.ITG GmbH 0 tys. PLN
  W związku z utratą wartości udziałów w CUBE.ITG GmbH cała wartość została objęta odpisem aktualizującym.


  Na dzień 31 grudnia 201 6 roku inwestycje w jednostkach zależnych dzieliły się na:
  - ITMED Sp. z o.o. 21 466 tys. PLN
  - CUBE.ITG GmbH 105 tys. PLN

  W dniu 16 lutego 2016 roku Zarząd CUBE.ITG przyjął skierowaną przez Mizarus Sp. z o.o. do Spółki ofertę sprzedaży 68 udziałów w
  ITMED Sp. z o.o. w wykonaniu opcji Call III za łączną cenę 7.548.000 zł. Ponadto, Mizarus Sp. z o.o. złożyła w tym samym dniu
  oświadczenie o potrąceniu wierzytelności z tytułu nabycia przez Spółkę ww. 68 udziałów w ITMED za kwotę w wysokości 7.548.000 zł
  z wierzytelnością Spółki z tytułu objęcia przez Mizarus Sp. z o.o. 1.509.600 nowych akcji na okaziciela serii B2 za kwotę w w ysok ości
  6.868.680 zł.

  W wyniku zawartej z Mizarus Sp. z o.o. umowy objęcia przez Mizarus 1.509.600 nowych akcji na okazic iela serii B2 Spółki o wartości
  nominalnej 2 zł każda w dniu 23 lutego 2016 roku Emitent zwiększył swój udział w spółce ITMED Sp. z o.o. z 66% do 100%.

  19. INWESTYCJE W JEDNOSTKACH STOWARZYSZONYCH
  W okresach objętych niniejszym sprawozdaniem finansowym Spółka nie posiadała inwestycji w jednostkach stowarzyszonych.
  60

  20. POZOSTAŁE AKTYWA FINANSOWE

  Stan na
  31/12 /2017
  Stan na
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000

  Udzielone pożyczki
  Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym 0 10 277
  Pożyczki udzielone jednostkom pozostałym 0 0
  RAZEM 0 10 277

  Aktywa obrotowe 0 10 277
  Aktywa trwałe 0 0
  RAZEM 0 10 277

  Szczegółowe informacje dotyczące udzielonych pożyczek jednostkom powiązanym znajdują się w nocie 35.2. POŻYCZKI UDZIELONE
  I OTRZYMANE OD PODMIOTÓW POWIĄZANYCH .

  Na dzień 31.12.2017 naliczone odsetki wraz z pożyczkami wynoszą 12 970 tys. zł.
  W związku z utratą wartości objęto odpisem aktu alizującym całość wskazanego aktywa, tj. 12 970 tys. zł

  21. POZOSTAŁE AKTYWA
  Stan na
  31/12 /2017
  Stan na
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000

  Rozliczenia międzyokresowe czynne 111 5 237
  krótkoterminowe 0 5 197
  długoterminowe 111 40


  22. ZAPASY
  Stan na
  31/12 /2017
  Stan na
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000

  Materiały 0 95
  Towary 0 4
  RAZEM 0 99


  61


  23. NALEŻNOŚĆI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI
  23.1. NALEŻNOŚĆI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

  Stan na
  31/12 /2017
  Stan na
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000

  Należności z tytułu dostaw i usług 13 032 24 711
  Odpis aktualizujący należności (11 488 ) (991)
  Należności z tytułu dostaw i usług ogółem 1 544 23 720


  Na dzień 31 grudnia 2017 roku spółka utworzyła odpis aktualizujący na należności przeterminowane powyżej 360 dni oraz wszystkie
  niepewne i nieściągalne należności .
  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31 /12 /2017
  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12 /2016
  PLN’000 PLN’000

  Odpis aktualizujący wartość należności na początek okresu 991 1 176
  Utworzenie 10 497 174
  Wykorzystanie 0 0
  Rozwiązanie 0 (359 )
  Odpis aktualizujący wartość należności na koniec okresu 11 488 991  23.2. POZOSTAŁE NALEŻNOŚĆI
  Stan na
  31/12 /2017
  Stan na
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000

  Należności z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych 3 495 2 740
  Zaliczki na poczet dostaw i usług 0 244
  Kaucje zapłacone 0 1 789
  Należności z tytułu sprzedaży ZCP 0 5 000
  Pozostałe należności 627 366

  62

  Pozostałe należności razem 4 12 2 10 139

  Aktywa obrotowe 4 122 9 870
  Aktywa trwałe 0 269
  RAZEM 4 122 10 139


  24. UMOWY DŁUGOTERMINOWE
  Stan na
  31/12 /2017
  Stan na
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000

  Należności z tytułu umów długoterminowych 0 3 921
  Kwoty na rzecz klientów w ramach umów długoterminowych 0 (89)
  RAZEM 0 3 832
  25. KAPITAŁ AKCYJNY
  Stan na
  31/12 /2017
  Stan na
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000

  Kapitał zakładowy
  Akcje serii A1 15 359 15 359
  Akcje serii B1 1 510 1 510
  Akcje serii B2 3 019 3 019
  Akcje serii C 9 868 0
  Kapitał zakładowy razem 29 756 19 888


  Na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz na dzień przekazania niniejszego raportu k apitał zakładowy Spółki wynosi 29 .756.186 ,00 zł i
  dzieli się na 14.878.093 akcje zwykłe na okaziciela. Wszystkie wyemitowane akcje posiadają wartość nominalną wynoszącą 2 zł i
  zostały w pełni opłacone.


  Zmiany w kapitale zakładowym Spółki

  W dniu 31 lipca 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CUBE.ITG S.A. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału
  zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 2 zł i nie wyższą niż 20 000 000 zł, tj. z wysokości 19 887 694,00 zł do wysokości
  kwoty nie niższej niż 19 887 696,00 zł i nie wyższej niż 39 887 694,00 zł, w drodze emisji nie mniej niż 1 i n ie więcej niż

  63

  10.000.000 nowych akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 0 0000001 do 10000000, o wartości nominalnej 2 zł
  każda.
  W dniu 24 sierpnia 2017 roku, Zarząd Spółki podjął uchwałę, na mocy której ustalił cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii
  C w wysokości 4,00 zł za jedną akcję. Akcje zwykłe na okaziciela zos tały zaoferowane w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1
  Kodeksu spółek handlowych, tj. subskrypcji prywatnej skierowanej wyłącznie do wybranych podmiotów w liczbie nie większej niż
  149.
  W dniu 24 sierpnia 2017 roku zostały zawarte z 42 podmiotami (w tym 13 osób prawnych) umowy objęcia 4.934.246 akcji zwykłych
  na okaziciela serii C Spółki po cenie emisyjnej 4 zł każda, tj. za łączną kwotę 19.736.984 zł. Akcje zostały pokryte wkładem
  pieniężnym, w tym głównie poprzez potrącenie wierzytelności wobec Spółki, w tym również wierzytelności wynikających z
  przystąpienia w dniu 24 sierpnia 2017 r. Spółki do długu spółki pośrednio zależnej Data Techno Park Sp. z o. o. wobec podmiot ów
  nabywających akcje. Podmioty obejmujące akcje zobowiązały się do nie rozporządzania objętymi akcjami w terminie określonym w
  umowie inwestycyjnej, przy czym części z nich po upływie tego terminu przysługuje (w ograniczonym terminie) prawo żądania od
  Emitenta nabycia akcji po cenie objęcia, powiększonej o 7%. Analogicznie, Emitent może w t ym samym okresie żądać od podmiotu
  obejmującego Akcje zbycia na jego rzecz akcji w tej samej cenie.
  W dniu 1 września 2017 r. Zarząd Spółki złożył w formie aktu notarialnego oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładow ego.
  Zarząd Spółki oświadczył, iż wysokość objętego w drodze emisji akcji serii C podwyższenia kapitału zakładowego wynosi 9.868.492
  zł, a wkłady na pokrycie objętych akcji zostały wniesione w całości.
  W związku z powyższym dookreślono wysokość kapitału zakładowego w Statucie Spółki po przez nadanie § 6 ust. 1 Statutu Spółki
  nowego brzmienia:
  "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29.756.186,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tys ięcy
  sto osiemdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 14.878.093 (słownie: czternaście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy
  dziewięćdziesiąt trzy) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 ( słownie: _dwa) złote każda, w tym:
  a) 7.679.447 (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela
  serii A 1,
  b) 754.800 (siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B1,
  c) 1.509.600 (jeden milion pięćset dziewięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela seri i B2,
  d) 4.934.246 (słownie: cztery miliony dziewięćset trzydzieści cztery tysiące dwieście czterdzieści sześć) akcji zwykłych na o kaziciela
  serii C.".
  W dniu 4 października 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy K rajowego Rejestru
  Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji 4.934.246 akcji serii C.

  W dniu 6 listopada 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w sprawie następującej zmiany Statutu
  Spółki :

  zmiana § 6a Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

  "§ 6a
  1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie wyżs zą
  niż 4.528.800 zł (cztery miliony pięćset dwadzieścia osiem tys ięcy osiemset złotych ) poprzez emisję nie więcej niż 2.264.400 (dwa
  miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta ) nowych akcji Spółki kolejnych serii (kapitał docelowy ).

  64

  2. Objęcie nowych akcji będzie następowało w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata
  (subskrypcje prywatne ).
  3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania nowych akcji w ramach limitu
  określonego w ust. 1 powyżej zostaje udzielone na okres do dnia 31 grudnia 2017 roku.
  4. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd do wysokości określonej w ust. 1 powyżej wymaga zgody Rady
  Nadzorczej.
  5. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady niepieniężne. 6. Za zgodą Rady Nadzorczej
  Zarząd Spółki ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w granicach określonych w ust. 1 powyżej, a w
  szczególności:
  a) ustali liczbę akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii,
  b) ustali listy osób, do których skierowane zostaną poszczególne emisje akcji,
  c) ustali ceny emisyjne akcji poszczególnych emisji,
  d) ustali szczegółowe warunki przydziału akcji,
  e) ustali dzień lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone,
  f) określi wszel kie inne warunki związane z subskrypcją prywatną akcji.
  7. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa objęcia nowych akcji _prawo
  poboru_ w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału z akładowego dokonywanego w granicach kapitału
  docelowego.
  8. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnienia Walnego
  Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korz ystania przez Zarząd z tego upoważnienia."

  na następujące brzmienie:

  "§ 6a
  1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie wyżs zą
  niż 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych ) poprzez emisję nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów ) nowych akcji Spółki kolejnych
  serii (kapitał docelowy ).
  2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach docelowego kapitału zakładowego oraz do
  wyemitowania nowych akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 powyżej zostaje udzielone na okres do dnia 30 sierpnia 2020 roku.
  3. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd w ramach kapitału docelowego określonego w ust. 1 powyżej
  wymaga zgody Rady Nadzorczej.
  4. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne i niepieniężne. Uchwała Zarządu w
  sprawie wydania akcji w zamian za wpłaty niepieniężne nie wymaga zgody rady nadzorczej.
  5. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emis yjnej wymaga zgody rady nadzorczej. Łączna cena emisyjna wszystkich emisji w
  ramach kapitału docelowego nie będzie wyższa niż 40.000.000 zł.
  6. Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich decyzji związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału
  docelowego, a w szczególności Zarząd jest umocowany do:
  a) ustalenia liczby akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii,
  b) ustalenie listy osób, do których skierowane zostaną poszczególne emisje akcji,
  c) ustalenie dnia poboru lub dni pr awa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone,
  e) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia
  tekstu jednolitego obejmującego te zmiany,
  f) określenie wszelkich innych war unków związanych z subskrypcją akcji.
  7. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa objęcia nowych akcji (prawo
  poboru ) w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywa nego w granicach kapitału
  docelowego.
  8. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnienia Walnego
  Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia."
  Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania powyższe zmiany w Statucie Spółki nie zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze
  Sądowym.
  W dniu 9 lutego 2016 roku Zarząd CUBE.ITG podjął uchwałę w sprawie emisji 1.509.600 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 w
  ramach kapitału docelowego, która została przeprowadzona w celu realizacji umowy inwestycyjnej dotyczącej nabycia udziałów w

  65

  ITMED Sp. z o.o. Na emisję akcji w styczniu br. wyraziła zgodę Rada Nadzorcza Spółki. Cena emisyjna wynio sła 4,55 zł za jedną
  akcję.
  Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło w ramach kapitału docelowego o kwotę 3.019.200 zł w ramach emisji 1.509.60 0
  nowych akcji. Akcje zostały zaoferowane w drodze oferty prywatnej skierowanej do spółki Mizarus Sp. z .o.o. i zostały opłacone
  poprzez umowne potrącenie wymagalnych wierzytelności między spółkami.

  W dniu 16 lutego 2016 roku Zarząd CUBE.ITG przyjął skierowaną przez Mizarus Sp. z o.o. do Spółki ofertę sprzedaży 68 udziałów w
  ITMED Sp. z o.o. w wykonaniu o pcji Call III za łączną cenę 7.548.000 zł. Ponadto, Mizarus złoży ł w tym samym dniu oświadczenie o
  potrąceniu wierzytelności z tytułu nabycia przez Spółkę ww. 68 udziałów w ITMED Sp. z o.o. za kwotę w wysokości 7.548.000 zł z
  wierzytelnością Spółki z tytuł u objęcia przez Mizarus Sp. z o.o. 1.509.600 nowych akcji na okaziciela serii B za kwotę w wysokości
  6.868.680 zł. W wyniku dokonanego potrącenia obie wierzytelności umarzyły się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej.
  Brakująca część ceny za udziały zostanie pokryta poprzez potrącenie z wierzytelnością Spółki względem Mizarus Sp. z o.o. wynikającą
  ze skupu akcji własnych Emitenta i zaoferowaniu ich Mizarus Sp. z o.o. lub też z objęcia akcji Spółki przez Mizarus w ramach kolejnego
  podwyższenia kapitał u zakładowego Spółki poprzez emisję akcji skierowaną w ramach subskrypcji prywatnej do Mizarus Sp. z o.o.,
  przy czym jeżeli taki skup akcji własnych lub podwyższenie kapitału zakładowego nie nastąpi w cią gu 12 miesięcy od dnia złożenia
  przez Emitenta oświa dczenia o wykonaniu Opcji Call III wówczas Emitent wypłaci Mizarus Sp. z o.o. różnicę w cenie w formie
  pieniężnej.

  W dniu 23 lutego 2016 roku została zawarta z Mizarus Sp. z o.o. umowa objęcia przez Mizarus 1.509.600 nowych akcji na okazici ela
  serii B2 Sp ołki o wartości nominalnej 2 zł każda. W dniu 23 marca 2016 roku nastąpiła rejestracja przez Sąd Rejonowy dla m. st.
  Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
  o kwotę 3.019.200 zł z wysokości 16.868.494 zł do wysokości 19.887.694 zł w drodze emisji 1.509.600 Akcji serii B2, o wartości
  nominalnej 2 zł każda. Zarząd Emitenta podejmie działania zmierzające do dopuszczenia Akcji serii B2 do obrotu na rynku
  regulowanym prowadzonym przez G iełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

  W dniu 2 marca 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CUBE.ITG S.A. podjęło uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki
  poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelo wego z wyłączeniem prawa poboru
  dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki wyemitowanych w ramach kapitału
  docelowego do obrotu na rynku głównym GPW. Na mocy uchwały Zarząd jest upoważniony do podwyższenia k apitału zakładowego
  Spółki w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie wyższą niż 4.528.800 zł poprzez emisję nie więcej niż 2.264.400 nowych
  akcji Spółki kolejnych serii (kapitał docelowy). Objęcie nowych akcji będzie następowało w drodze złożenia o ferty przez Spółkę i jej
  przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcje prywatne). Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
  oraz do wyemitowania nowych akcji zostało udzielone na okres do dnia 31 grudnia 2017 roku. Każdorazowe po dwyższenie kapitału
  zakładowego przez Zarząd do wysokości określonej powyżej wymaga zgody Rady Nadzorczej. Akcje emitowane w ramach kapitału
  docelowego mogą być obejmowane za wkłady niepieniężne. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki Zarząd może pozbawić
  dotychc zasowych akcjonariuszy prawa objęcia nowych akcji (prawo poboru) w całości lub w części w odniesieniu do każdego
  podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach kapitału docelowego. Zmiana Statutu Spółki w ww. zakresie została
  zarejestrowana postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego w dniu 06 marca 2015 roku.

  W dniu 16 marca 2015 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału
  docelowego ("Uchwała"). Uchwała została podjęta po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w art. 446 § 2 KSH i § 6 a
  ust. 6 oraz ust. 7 Statutu Spółki. Zgodnie z Uchwałą kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 1.509.600 zł z wy sokości
  15.358.894 zł do wysokości 16.868.494 zł w drodze emisji 754.800 nowych akcji na okaziciela serii B1, o wartości nominalnej 2 zł
  każda. Cena emisyjna jednej akcji serii B1 została ustalona na poziomie 5 zł. Uchwała z dnia 16 marca 2015 roku została zmieniona
  w dniu 3 czerwca 2015 roku, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 38/2015. Zgodnie ze zmienioną uchwałą akcje
  zostały zaoferowane w drodze oferty prywatnej oraz objęte w dniu 3 czerwca 2015 roku w drodze subskrypcji prywatnej, tj. w t rybie
  art. 431 § 2 ust.1 KSH, skierowanej przez Zarząd Spółki do Mizarus Sp. z o.o. ("Mizarus") w związku z realizacją Opcji Call 2 z umowy
  inwestycyjnej zawartej pomiędzy Spółką, ITMED Sp. z o.o. ("ITMED") oraz Wspólnikiem ITMED oraz aneksami do tej umowy, której
  stroną jest obecnie również Mizarus, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje serii B1 zostały pokryte
  w drodze umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności pieniężnych w trybie art. 14 § 4 KSH. Opłacenie akcji serii B 1 nastąpiło
  poprzez umowne potrącenie wymagalnych wierzytelności pieniężnych Mizarus wobec Spółki z tytułu zapłaty za udziały będące
  przedmiotem Opcji Call 2 w wysokości 3.774.000 zł z wierzytelnością Spółki z tytułu objęcia przez Mizarus akcji Spółki wyem itowanych

  66

  w ramach skierowanej do Mizarus subskrypcji prywatnej, w wysokości 3.774.000 zł. W dniu 24 czerwca 2015 roku zarejestrowane
  zostało podwyższenie kapitału Spółki w wyniku emisji akcji serii B1. W związku z powyższym ilość wszystkich wyemitowanych przez
  Spółkę akcji na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 8 434 247 szt.
  26. POZOSTAŁE KAPITAŁY
  Stan na
  31/12 /2017
  Stan na
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000

  Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej 99 848 89 997
  Kapitał z aktualizacji wyceny 0 (18)
  Pozostałe kapitały (35 654) (35 654)
  RAZEM 64 176 54 325

  W dniu 31 lipca 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CUBE.ITG S.A. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału
  zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 2 zł i nie wyższą niż 20 000 000 zł, tj. z wysokości 19 887 694,00 zł do w ysokości
  kwoty nie niższej niż 19 887 696,00 zł i nie wyższej niż 39 887 694,00 zł, w drodze emisji nie mniej niż 1 i ni e więcej niż
  10.000.000 nowych akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 00000001 do 10000000, o wartości nomina lnej 2 zł
  każda.
  W dniu 24 sierpnia 2017 roku, Zarząd Spółki podjął uchwałę, na mocy której ustalił cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii
  C w wysokości 4,00 zł za jedną akcję. Akcje zwykłe na okaziciela zostały zaoferowane w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1
  Kodeksu spółek handlowych, tj. subskrypcji prywatnej skierowanej wyłącznie do wybranych podmiotów w liczbie nie większej niż
  149.
  W dniu 24 sierpnia 2017 roku zostały zawarte z 42 podmiotami (w tym 13 osób prawnych) umowy objęcia 4.934. 246 akcji zwykłych
  na okaziciela serii C Spółki po cenie emisyjnej 4 zł każda, tj. za łączną kwotę 19.736.984 zł. Akcje zostały pokryte wkładem
  pieniężnym, w tym głównie poprzez potrącenie wierzytelności wobec Spółki, w tym również wierzytelności wynikając ych z
  przystąpienia w dniu 24 sierpnia 2017 r. Spółki do długu spółki pośrednio zależnej Data Techno Park Sp. z o. o. wobec podmiot ów
  nabywających akcje. Podmioty obejmujące akcje zobowiązały się do nie rozporządzania objętymi akcjami w terminie określonym w
  umowie inwestycyjnej, przy czym części z nich po upływie tego terminu przysługuje (w ograniczonym terminie) prawo żądania od
  Emitenta nabycia akcji po cenie objęcia, powiększonej o 7%. Analogicznie, Emitent może w tym samym okresie żądać od podmiotu
  obe jmującego Akcje zbycia na jego rzecz akcji w tej samej cenie.
  W dniu 1 września 2017 r. Zarząd Spółki złożył w formie aktu notarialnego oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładow ego.
  Zarząd Spółki oświadczył, iż wysokość objętego w drodze emisji akcji serii C podwyższenia kapitału zakładowego wynosi 9.868.492
  zł, a wkłady na pokrycie objętych akcji zostały wniesione w całości.
  W związku z powyższym dookreślono wysokość kapitału zakładowego w Statucie Spółki poprzez nadanie § 6 ust. 1 Statutu Spółk i
  nowego brzmienia:
  "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29.756.186,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tys ięcy
  sto osiemdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 14.878.093 (słownie: czternaście milionów osiemset siedem dziesiąt osiem tysięcy
  dziewięćdziesiąt trzy) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 ( słownie: _dwa) złote każda, w tym:
  a) 7.679.447 (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okazi ciela
  serii A 1,

  67

  b) 754.800 (siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B1,
  c) 1.509.600 (jeden milion pięćset dziewięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B2,
  d) 4.934.246 (słownie: cztery miliony dz iewięćset trzydzieści cztery tysiące dwieście czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela
  serii C.".
  W dniu 4 października 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego zarejestrował podwy ższenie kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji 4.934.246 akcji serii C.
  W okresie sprawozdawczym Grupa nie dokonywała innych emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.
  W dniu 10 maja 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzeni e Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek
  Handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, po uprzednim zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i oceną tego wniosku dokon aną
  przez Radę Nadzorczą w przedmiocie podziału zysku powstałego w roku obrotowym 2015, postanowiło zysk netto za rok 2015 w
  wysokości 5 104 tys. zł przeznaczyć w części, tj. w kwocie 432 tys. zł na pokrycie strat z lat ubiegłych, a w pozostałej częś ci, tj. w
  kwocie 4 672 tys. zł w całości przeznaczyć na kapitał zapaso wy.
  W dniu 16 września 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 6 w związku z art. 362
  § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 pkt 2 Statutu Spółki udzieliło Zarządowi Spółki upoważnienia w rozumieniu art. 362 §
  1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, do nabycia akcji własnych Spółki. Skup własny akcji na dzień publikacji niniejszego raportu nie
  został przeprowadzony.

  68

  26.1. INNE SKUMULOWANE CAŁKOWITE DOCHODY

  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31 /12 /2017
  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12 /2016
  PLN’000 PLN’000

  Inne całkowite dochody, które: 0 2
  nie zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty: 0 2
  Zysków/ (strat) aktuarialnych 0 0
  Podatek dochodowy związany z prezentowanymi pozycjami 0 0

  zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub
  straty po spełnieniu określonych warunków: 0 0
  Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek
  zagranicznych 0 0
  Podatek dochodowy związany z prezentowanymi pozycjami 0 0
  Inne skumulowane całkowite dochody ogółem 0 2


  27. ZYSKI ZATRZYMANE I DYWIDENDY
  Stan na
  31/12 /2017
  Stan na
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000

  Zyski zatrzymane
  Zysk/ (Strata) z lat ubiegłych (4 271) (9 080)
  Zysk/ (strata) bieżącego okresu (142 518 ) 4 809
  Zyski zatrzymane RAZEM (146 790 ) (4 271)
  Spółka w okresie 12 miesi ęcy zakończonego 31 grudnia 2017 roku oraz w okresie 12 miesi ęcy zakończonego 31 grudnia 2016 roku
  nie deklarowała ani nie wypłacała dywidendy.
  W dniu 14.06.2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanowiło zysk netto za rok 2016 w wysokości 4 809 tys. zł
  przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych .

  69

  28. KREDYTY I POŻYCZKI OTRZYMANE
  Stan na
  31/12 /2017
  Stan na
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000

  Kredyty w rachunku bieżącym (i) 11 203 13 142
  Kredyty bankowe (ii) 18 933 14 668
  Pożyczki (iii) 3 392 1 283
  RAZEM 33 528 29 093

  Zobowiązania krótkoterminowe 33 528 13 647
  Zobowiązania długoterminowe 0 15 446
  RAZEM 33 528 29 093

  28.1. PODSUMOWANIE UMÓW KREDYTÓW I POŻYCZEK
  (i) W dniu 11 sierpnia 2011 roku Spółka podpisała umowę z BZ WBK S.A. (dawniej Kredyt Bank S. A.) o udzielenie kredytu obroto wego
  w rachunku bieżącym. Umowa była aneksowana. Kwota limitu kredytu na dzień bilansowy wynosi 1 .800 tys. PLN, termin płatności
  kredytu przypada na 31 maja 2017 roku. Oprocentowanie kredytu na 31 grudnia 2016 roku w ynosiło WIBOR O/N podwyższone o
  marżę banku, a zabezpieczeniem jest cesja wierzytelności Spółki. Saldo kredytu na dzień 31 grudni a 201 6 roku wynosiło 1. 641 tys.
  zł, a na dzień 31 grudnia 2017 roku 0 tys. zł. Kredyt został spłacony.
  (i) W dniu 2 stycznia 2017 roku Spółka wraz ze spółką zależną Data Tech no Park Sp. z o. o. podpisała umowę wielopr oduktową z
  ING Bank Śląski S.A. Na mocy zawartej Umowy Bank przyznał odnawialny limit kredytowy w m aksymalnej wysokości 25 mln zł.
  Przyznany limit kredytowy może być wykorzystany w formie: kredytu obrotowego o cha rakterze ni eodnawialnym udzielonego spółce
  zależnej Data Techno Park Sp. z o.o. w terminie do 30 grudnia 2018 roku; kredytu obrotowego w rachunku bankowym prowadzonym
  dla Spółki w terminie do 30 grudnia 2017 roku z możliwością automatycznego przedłużenia o kolejne 12 miesięcy; gwarancji
  bankowych; sublimit kredytowy dla Spółki i DTP w wysokości 10 mln zł do wykorzystania w formie k redytów obrotowych w rachunkach
  kredytowych. Kredyty obrotowe przeznaczone są na finansowanie bieżącej działalności gospodar czej Klientów. Kredyty obrotowe w
  rachunku kredytowym są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej ustalonej prze z Bank w oparciu o stawkę WIBOR 3M i
  stałej marży Banku, a kredyty obrotowe w rachunku bankowym w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększonej o ma rżę Banku.
  Zabezpieczenie zawartej Umowy stanowią cesje wierzytelności z tytułu zawartych umów handlowy ch, oświadczenie o poddaniu się
  egzekucji, zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach stanowiącej własność Data T echno Park Sp. z o.o., hipoteka na
  nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Borowskiej będącej własnością Data Techno P ark Sp. z o. o. oraz cesja praw z polis
  ubezpieczeniowych przedmiotów zabezpieczenia. Kredyt ten zastępuje umowę o udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym
  z dnia 28 sierpnia 2013 roku. Saldo kredytu na dzień 31 grudnia 201 6 roku wynosiło 7.008 tys. zł, a na dzień 31 grudnia 2017 roku
  wyniosło 7.028 tys. zł.
  (ii) W dniu 27 sierpnia 2014 roku Spółka podpisała umowę z Alior Bank S.A. o udzielenie kredytu nieodnaw ialnego przeznaczonego
  na finansowanie bieżącej działalności na kwotę 1.500 tys. PLN. Oprocentowanie kredytu oparte jes t o stawkę WIBOR 3M powiększone
  o marżę Banku. Zabezpieczeniem jest pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Spółki prowadzoneg o w banku oraz innych rachunków
  bankowych jakie istnieją i jakie zostaną otwarte. Dodatkowym zabezpieczeniem jest gwarancja spła ty kredytu w ramach portfelowej
  linii gwarancyjnej de minimis - gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego. Termin spłaty tego kr edytu przypada na 31 lipca 2017
  roku . Kredyt nie został spłacony . Saldo kredytu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiło 505 tys . zł, a na dzień 31 grudnia 2017 roku
  wynosił 252 tys. zł.
  (i) W dniu 27 sierpnia 2014 roku Spółka podpisała umowę z Alior Bank S.A. o udzielenie k redytu w r achunku bieżącym przeznaczonego
  na finansowanie bieżącej działalności na kwotę 1.500 tys. PLN. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR 3M powiększo ne

  70

  o marżę Banku. Termin spłaty tego kredytu przypada na 31 lipca 2017 roku. Kredyt nie z ostał spłacony. Saldo kredytu na dzień 31
  grudnia 2016 roku wynosiło 1.497 tys. zł, , a na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 934 tys. zł.
  (i/ii) W dniu 31 marca 2015 roku Spółka podpisała umowę o limit kredytowy wielocelowy z PKO Bankiem Polskim S.A. w ce lu
  optymalizacji kosztów finansowania. Limit w wysokości 10 000 tys. zł Spółka będzie mogła wykorzyst ać przez okres dwóch lat. Kwota
  wykorzystanego kredytu w ramach limitu jest oprocentowana w stosunku rocznym według zmi ennej stopy procentowej opartej o
  stawkę WIBOR 1M powiększonej o marżę PKO BP. Spłata wierzytelności PKO BP, związanych z wykorzysta niem limitu, zabezpieczona
  jest w oparciu o weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie art.
  97 Prawa bankowego, umowne prawo potrącenia wierzytelności PKO BP z tytułu transakcji kredytowej z wierzytelnością Spółki –
  posiadacza rachunku bankowego wobec PKO BP oraz cesję praw z należności z umów/kontraktów handlowych od wybranych i
  zaakceptowanych prz ez PKO BP kontrahentów. Kredyt nie został spłacony. Saldo kredytu na dzień 31 grudnia 201 6 roku wyniosło
  5.810 tys. zł, a na koniec 31 grudnia 2017 roku 4.662 tys. zł.
  (ii) W dniu 1 września 2015 roku Spółka zawarła z ING Bank Śląski S.A. umowę o kredyt in west ycyjny na kwotę 5 mln zł w celu
  wykupu obligacji. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR 3M powiększone o marżę Banku. Kredyt został udzielony na
  okres do dnia 31 sierpnia 2016 roku. Kredyt został udostępniony po spełnieniu wymogów oraz usta nowieniu przez Emitenta
  zabezpieczenia. Zabezpieczeniem przedmiotowej Umowy jest poręczenie wg prawa cywilnego udzielone Ban kowi przez spółkę Data
  Techno Park Sp. z o.o. Saldo kredytu na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosło 3.667 tys. zł, a na ko niec 31 grudnia 201 7 roku 3. 250
  tys. zł.
  (ii) W dniu 10 sierpnia 2015 roku Spółka podpisała umowę z Alior Bank S.A. o udzielenie kredytu nieodnawialnego przeznaczonego
  na finansowanie bieżącej działalności na kwotę 5 mln PLN. Oprocentowanie kredytu oparte jest o s tawkę WIBOR 3M powiększone o
  marżę Banku. Zabezpieczeniem jest gwarancja spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjne j de minimis, hipoteka umowna
  do kwoty 7,5 mln PLN przysługująca Data Techno Park Sp. z o.o. na prawie użytkowania wieczy stego nie ruchomości, poręczenie
  udzielone przez DTP Sp. z o.o., pełnomocnictwo do rachunków bankowych, oświadczenie o poddaniu się egze kucji oraz deklaracja
  wekslowa. Termin spłaty kredytu przypada na 30 sierpnia 2020 roku. Saldo kredytu na dzień 31 g rudnia 2016 ro ku wynosiło 3 .750
  tys. zł, natomi ast na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiło 3.417 tys. zł.
  (ii) W dniu 4 grudnia 2015 roku Spółka podpisała umowę z Alior Bank S.A. o udzielenie kredytu ni eodnawialnego przeznaczonego na
  finansowanie bieżącej działalności na kwotę 5 mln PLN. Oprocentowanie kredytu oparte jes t o stawkę WIBOR 3M powiększone o
  marżę Banku. Zabezpieczeniem jest gwarancja spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gw arancyjnej de minimis, hipoteka umowna
  do kwoty 7,5 mln PLN przysługująca Data Tech no Park Sp. z o.o. na prawie użytkow ania wieczystego nieruchomości, poręczenie
  udzielone przez DTP Sp. z o.o., pełnomocnictwo do rachunków bankowych, oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Termin spłaty
  kredytu przypada na 3 grudnia 2020 roku. Saldo kredyt u na dzień 31 grud nia 2016 roku wynosi ło 4.083 mln zł, natomiast na dzień
  31 grudnia 2017 roku wynosiło 3.750 tys. zł.
  W dniu 3 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa pożyczki pomiędzy Spółką , a Panem Markiem Girkiem. Na mocy wymienionej
  umowy Pan Marek Girek udziel ił Spółce pożyczki w wysokości 5 mln zł z terminem spłaty do dnia 13 marca 2025 r. Oprocentowanie
  pożyczki jest stałe i wynosi WIBOR 3M na dzień podpisania umowy pożyczki +1,0%. Umowa pożyczki nie przewiduje żadnych
  zabezpieczeń jej spłaty. Rad a Nadzorcza, działając na podstawie § 20 ust. 2 lit. M) Statutu Spółki, wyraziła zgodę na zawarcie przez
  Spółkę wymienionej umowy pożyczki. W dniu 24 sierpnia 2017 r. strony podpisały aneks do ww. umowy pożyczki ustalając termin
  jej spłaty na dzień 24 sier pnia 2017 r. Rozliczenie umowy pożyczki następuje poprzez potrącenie wierzytelności wobec Spółki z
  wierzytelnością za akcje serii C obejmowane przez Pana Marka Girka .
  71

  29. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE
  Stan na
  31/12 /2017
  Stan na
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000

  Obligacje wyemitowane 5 142 7 905
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 0 651
  Pozostałe zobowiązania finansowe 0 1 572
  RAZEM 5 142 10 128

  Zobowiązania krótkoterminowe 5 142 9 535
  Zobowiązania długoterminowe 0 593
  RAZEM 5 142 10 128

  29.1. OBLIGACJE WYEMITOWANE
  Stan na
  31/12 /2017
  Stan na
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000

  Obligacje wyemitowane w zamortyzowanym koszcie
  Obligacje serii E 0 2 930
  Obligacje serii F 5 142 4 975
  RAZEM 5 142 7 905
  OBLIGACJE SERII E
  W dniu 16 kwietnia 2014 roku Zarząd Spółki CUBE.ITG S.A. podjął uchwałę dotyczącą przydziału obl igacji serii E. Spółka dokonała
  przydziału 3.500 szt. zabezpieczonych, odsetkowych obligacji serii E o wartości nominalnej oraz cenie em isyjnej 1.000 zł, tj. o łącznej
  wartości nominalnej i cenie emisyjnej 3.500 tys. zł. Oprocentowanie zmienne WIBOR 3M+6,5% w skal i roku. Termin wykupu obligacji
  upływa 36 miesięcy od dnia ich przydziału subskryb entom. W dniu 6 października 2015 roku Spółka dokonała wcześniejszego wykupu
  620 szt. Obligacji serii E o łącznej wartości nominalnej 620 tys. zł. Przedterminowy wykup obligacji wynika z faktu, iż Spółka rozpoczęła
  politykę obniżania kosztów finansowania działalności poprzez sukcesywne zmniejszanie kosztów obsługi długu odsetkowego.
  OBLIGACJE SERII F
  Dnia 5 czerwca 2014 roku Zarząd Spółki CUBE.ITG S.A. podjął uchwałę dotyczącą przydziału obl igacji serii F. Spółka dokonała
  przydziału 5.000 szt. zabezpieczonych, odsetkowy ch obligacji Serii F o wartości nominalnej oraz cenie emisyjnej 1 tys. zł każda, tj. o
  łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 5.000 tys. zł. Oprocentowanie obligacji wynosi 12% w skali roku. Termin ich wykupu
  przypada w dniu, w którym upłynie 36 mie sięcy licząc od dnia ich przydziału subskrybentom. Zgodnie z zapisami porozumienia
  dotyczącego wykupu obligacji zobowiązanie do ich wykupu jest wymagalne i w całości ujęte w spisie wierzytelności. Obligacje nie
  zostały wykupione.


  72

  29.2. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁ U LEASINGU FINANSOWEGO
  W roku 2017 do dnia 31.12.2017 wszystkie umowy leasingowe zostały rozwiązane.
  30. REZERWY
  Stan na
  31/12 /2017
  Stan na
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000

  Świadczenia pracownicze (i) 0 424
  Naprawy gwarancyjne 0 0
  Sprawy sporne 0 0
  Badanie bilansu 0 32
  Pozostałe rezerwy 0 555
  RAZEM 0 1 011

  Rezerwy krótkoterminowe 0 982
  Rezerwy długoterminowe 0 29
  RAZEM 0 1 011
  32. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA
  32.1. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

  Stan na
  31/12 /2017
  Stan na
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000

  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 35 303 30 746


  32.2. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA
  Stan na
  31/12 /2017
  Stan na
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000

  Zobowiązania z tytułu podatkó w i ubezpieczeń społecznych 2 657 2 287
  Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 2 5 46 503
  Zaliczki otrzymane od klientó w 0 65
  Szacowane koszty kontraktó w długoterminowych 0 89
  Zobowiązania z tytułu zatrzymanych kaucji 0 104
  Pozostałe 10 714
  Pozostałe zobowiązania razem 5 213 3 761

  73


  Zobowiązania krótkoterminowe 5 109 3 687
  Zobowiązania długoterminowe 104 74
  RAZEM 5 213 3 761


  33. INSTRUMENTY FINANSOWE
  33.1. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KAPITAŁOWYM
  Spółka zarządza kapitałem by zagwarantować, że będzie zdolna kontynuować działalność przy jednoczesnej maksymalizacji
  rentowności dla akcjonariuszy dzięki optymalizacji relacji zadłużenia do kapitału własnego. Ogólna strategia działania Spółki nie
  zmieniła się od 2010 roku.
  Struktura kapitałowa Spółki obejmuje zadłużenie, na które składają się kredyty (ujawnione w Nocie nr 28. KREDYTY I POŻYCZKI
  OTRZYMANE), środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki do minującej, w tym
  wyemitowane akcje, kapitały zapasowe oraz zysk zatrzymany (ujawnione odpowiednio w Notach od 25 do 27).
  Na Spółkę nie są nałożone żadne zewnętrzne wymagania kapitałowe za wyjątkiem tego, iż zgodnie z art. 396 §1 Kodeksu Spółek
  Handlowych, któremu podlega jednostka na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej
  8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału akcyjnego.

  33.1.1. WSKAŹNIKI DŹWIGNI FIN ANSOWEJ
  Wskaźnik dźwigni finansowej na koniec roku kształtuje się następująco:

  Stan na
  31/12 /2017
  Stan na
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000

  Zadłużenie (i) 38 670 39 221
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 968 1 498
  Zadłużenie netto 37 702 37 723

  Kapitał własny (ii) (52 858) 69 391

  Stosunek zadłużenia netto do kapitału własnego (71%) 54%


  (i) Zadłużenie rozumiane jest jako zadłużenie długo - i krótkoterminowe, jak przedstawiono to w Nocie 28.
  (ii) Kapitał własny obejmuje kapitał wykazany w sprawozdaniu z pozycji finansowej.


  33.2. CELE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM
  Działalność Spó łki może wiązać się z ekspozycją na ryzyko finansowe zmian kursów walut i stop procentowych. Spółka nie
  wykorzystuje ani nie obraca i nstrumentami finansowymi – w tym finansowymi instrumentami pochodnymi z uwagi na brak istotnych
  ryzyk, przed którymi konieczne byłoby tego rodzaju zabezpieczenie.

  74

  Spółka nie przeprowadza żadnych istotnych transakcji w walutach obcych, ani nie lokuje środków i nie pożycza w tych walutach.
  Spółka nie lokuje ani nie pożycza środków pieniężnych na warunkach innych niż stopy procentowe skorelowane z rynkiem.

  33.2.1. RYZYKO RYNKOWE
  Działalność Spółki może wiązać się z ekspozycją na ryzyko finansowe zmian k ursów walut i stóp procentowych. Emitent nie
  wykorzystuje ani nie obraca instrumentami finansowymi – w tym finansowymi instrumentami pochodnymi z uwagi na brak istotnych
  ryzyk, przed którymi konieczne byłoby tego rodzaju zabezpieczenie.
  Spółka nie przeprow adza żadnych istotnych transakcji w walutach obcych, ani nie lokuje środków i nie pożycza w tych walutach.
  Emitent nie lokuje ani nie pożycza środków pieniężnych na warunkach innych niż stopy procentowe skorelowane z rynkiem.


  33.2.2. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STÓP PROCENTOWYCH

  Ryzyko stopy procentowej jest dla potrzeb analizy ryzyka definiowane jako ryzyko wahań wartości godziwej przyszłych przepływó w
  pieniężnych w wyniku zmian rynkowych stóp procentowych. Narażenie Grupy na ryzyko wywołane zmianami stóp proc entowych
  dotyczy przede wszystkim: zaciągniętych kredytów i pożyczek, zobowiązań z tytułu leasingu finansowego, wyemitowanych obligacj i
  oraz posiadanych przez Grupę przynoszących odsetki aktywów finansowych. Oprocentowanie ich jest zmienne, ustalane w opar ciu o
  wskaźnik WIBOR, co naraża Grupę na ryzyko zmiany przepływów pieniężnych w wyniku zmiany stóp procentowych.


  33.2.3. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KREDYTOWYM
  Ryzyko kredytowe oznacza ryzyko, że kontrahent nie dopełni zobowiązań umownych, w wyniku czego Spółka poniesie straty
  finansowe. Spółka stosuje zasadę dokonywania transakcji wyłącznie z kontrahentami o sprawdzonej wiarygodności kredytowej; w
  razie potrzeby uzyskując stosowne zabezpieczenie jako narzędzie redukcji ryzyka strat finansowych z tytułu niedotrz ymania warunków
  umowy. Spółka korzysta też z informacji finansowych dostępnych publicznie oraz z własnych danych o transakcjach dokonując oceny
  swoich głównych klientów. Narażenie Spółki na ryzyko wiarygodności kredytowej kontrahentów jest stale monitorowa ne, a
  zagregowaną wartość zawartych transakcji rozkłada się na zatwierdzonych kontrahentów. Kontrolę ryzyka kredytowego umożliwiają
  limity weryfikowane i zatwierdzane indywidualnie przez kierownictwo Spółki.

  Na należności z tytułu dostaw i usług składają się kwoty należne od dużej liczby klientów,. Prowadzi się bieżącą ocenę kredytów na
  podstawie kondycji należności, a w razie konieczności wstrzymuje się klientom kredyt kupiecki.

  Spółka nie jest narażona na istotne ryzyko kredytowe wobec pojedynczego kont rahenta. Ryzyko kredytowe dotyczące środków
  płynnych jest ograniczone, ponieważ kontrahentami Spółki są banki o wysokim ratingu kredytowym przyznawanym przez
  międzynarodowe agencje ratingowe.

  Wartość bilansowa aktywów finansowych wykazanych w sprawozdaniu finansowym po uwzględnieniu strat z tytułu utraty wartości
  odpowiada maksymalnemu narażeniu Spółki na ryzyko kredytowe bez uwzględnienia wartości otrzymanych zabezpieczeń.

  33.2.4. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PŁYNNOŚCI
  Celem Zarządu Spółki jest utrzymanie równow agi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania. W tym celu wykorzystywane są
  różne źródła finansowania takie jak: kredyty inwestycyjne, emisja własnych instrumentów kapitałowych, kredyty w rachunku
  bieżącym, leasing finansowy.
  Zarząd Spółki monitoru je ryzyko braku funduszy przy pomocy narzędzia okresowego planowania płynności. Narzędzie to uwzględnia

  75

  terminy wymagalności / zapadalności zarówno inwestycji, jak i aktywów finansowych oraz prognozowane przepływy pieniężne
  z działalności operacyjnej.


  34. WARTOŚĆ GODZIWA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
  34.1. WARTOŚCI GODZIWE POSZCZEGÓLNYCH KLAS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
  Spółka nie zidentyfikowała różnic pomiędzy wartością godziwą a bilansową. Kwoty zgodne.
  Wartości godziwe aktywów i zobowiązań finansowych o sta ndardowych warunkach, znajdując ych się w obrocie na aktywnych,
  płynnych rynkach określa się przez odniesienie do cen notowanych na tych rynkach (dotyczy um arzalnych obligacji giełdowych,
  weksli, skryptów dłużnych i długoterminowych obligacji).
  Wartości god ziwe instrumentów pochodnych określa się na podstawie notowanych cen. Jeżeli nie ma możliwości uzyskania informacji
  o takich cenach, przeprowadza się analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych przy pomocy odpowiedniej krzywej dochodu za
  okres ważności danego instrumentu w przypadku nieopcyjnych instrumentów pochodnych oraz model i wyceny opcji dla instrumentów
  opcyjnych. Forwardy kursów wymiany wycenia się za pomocą forwardów notowanych na giełdzi e i krzywych dochodu giełdowych
  stóp procentowych odpowiad ających zapadalności tych kontraktów. Swapy stóp procentowych wycenia się w wartości bieżącej
  przyszłych przepływów pieniężnych szacowanych i dyskontowanych w oparciu o odpowiednie krzywe dochodu stóp notowanych na
  giełdzie.
  Wartości godziwe innych aktywów i zobowiązań finansowych określa się zgodnie z ogólnie przyjętymi modelami wyceny w oparciu o
  analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

  35. TRANSAKCJE ZE STRONAMI POWIĄZANYMI
  35.1. TRANSAKCJE HANDLOWE
  W okresie objętym niniejszymi informacjami finansowymi Spółka zawierała transakcje handlowe ze stronami powiązanymi.

  Sprzedaż usług Przychody finansowe

  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12 /2017
  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12 /2016
  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12 /2017
  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12 /2016
  PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000
  Jednostki zależne
  CUBE.ITG GmbH 0 0 0 6
  ITMED Sp. z o.o. 0 0 61 193
  Data Techno Park Sp. z o.o. 431 876 1 79
  Jednostki powiązane kapitałowo
  PI Systems Sp. z o.o. 0 2 181 0 0
  ER Sp. z o.o. 0 4 700 0 0
  Credit Support Platform Sp. z o.o.
  (do 2017 -06-09) 0 26 0 0
  Epten Systems Sp. z o.o. 0 55 0 0

  76

  Riskmed Broker Sp. z o.o. 0 65 0 0
  ITvations Sp. z o.o. 0 41 0 0
  PlatformaIT Sp. z o.o. ( do 2017 -06-09) 52 0 0 0
  INCAT Sp. z o.o. ( do 2017 -06-09) 1 50 0 0
  Kluczowy personel kierowniczy
  Paweł Witkiewicz 7 12 0 0
  Arkadiusz Zachwieja 0 1 0 0
  Akcjonariusze
  Leda Investment RFI Sp. z o.o. 0 0 0 0
  Mizarus Sp. z o.o. 2 820 2 355 0 2  Zakup usług Koszty finansowe

  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12 /2017
  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12 /2016
  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12 /2017
  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12 /2016
  PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000
  Jednostki powiązane
  CUBE.ITG GmbH 0 0 0 0
  ITMED Sp. Z o.o. 0 0 0 0
  Data Techno Park Sp. z o.o. 851 4 013 0 0
  Jednostki powiązane kapitałowo
  ITMED Service Sp. z o.o. 0 24 3 0
  Epten Systems Sp. z o.o. 40 96 0 0
  PlatformaIT Sp. z o.o. 256 10 3 0
  Itvations Sp. z o.o. 72 10 0 0
  INCAT Sp. z o.o. 532 133 0 0
  Kluczowy personel kierowniczy
  Paweł Witkiewicz 89O 1 18S M M
  Arkadiusz Zachwieja 344 61M M M
  Zdzisław Grochowicz 28N M M M
  Marek Girek M M 15 M
  Akcjonariusze
  Leda Investment RFI Sp. z o.o. * 0 0 298 602
  Mizarus Sp. z o.o. 5 525 0 5 0


  77  Kwoty należne od stron
  powiązanych
  Kwoty płatne na rzecz stron
  powiązanych
  Stan na
  31/12 /2017
  Stan na
  31/12/2016 Stan na
  31/12 /2017
  Stan na
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000
  Jednostki zależne
  CUBE.ITG GmbH 0 0 0 0
  ITMED Sp. Z o.o. 0 0 0 0
  Data Techno Park Sp. z o.o. 0 1 949 827 1 332
  Jednostki powiązane kapitałowo
  ITMED Service Sp. z o.o. 0 0 0 0
  PI Systems Sp. z o.o. 1 1 0 0
  ER Sp. z o.o. 1 312 5 781 0 0
  Credit Support Platform Sp. z o.o. 0 1 0 0
  Epten Systems Sp. z o.o. 0 0 49 26
  RiskMed Broker Sp. z o.o. 80 80 0 0
  PlatformaIT Sp. z o.o. 0 0 0 13
  Itvations Sp. z o.o. 1 0 179 12
  INCAT Sp. z o.o. 0 0 0 163
  Kluczowy personel kierowniczy
  Paweł Witkiewicz 0 0 1 047 108
  Arkadiusz Zachwieja 0 0 121 43
  Zdzisław Grochowicz 0 0 294 0
  Akcjonariusze
  Leda Investment RFI Sp. z o.o. * 0 0 5 049 5 000
  Mizarus Sp. z o.o. 3 289 2 897 679 679
  * Obligacje wyemitowane serii F

  35.2. POŻYCZKI UDZIELONE I OTRZYMANE OD PODMIOTÓW POWIĄZANYCH
  Stan na
  31/12 /2017
  Stan na
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000

  Pożyczka udzielona Data Techno Park Sp. z o.o. 13 494 823
  Pożyczka udzielona CUBE.ITG GmbH 157 161
  Pożyczka udzielona Itmed Sp. z o.o. 12 813 9 293

  Stan na
  31/12 /2017
  Stan na
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000

  Pożyczka otrzymana od Mizarus Sp. z o.o. 0 7
  Pożyczka otrzymana od ITMED Service Sp. z o.o. 266 0


  78

  36 . ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE I AKTYWA WARUNKOWE
  Stan na
  31/12/2017
  Stan na
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000

  Poręczenia (i) 68 349 41 619
  Gwarancje (ii) 1 236 8 532
  Weksle (iii) 3 457 3 000
  Dobrowolne poddanie się egzekucji art. 777 KPC (iv) 51 069 26 854
  RAZEM 127 568 80 005

  (i) Poręczenia dotyczą kredytu przyznanego Spółce zależnej Data Techno Park Sp. z o.o. na kwotę 9,64 mln zł, umowy inwestycyj nej
  zawartej przez Data Techno Park Sp. z o.o. z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na kwotę 18,2 mln zł , umów pożyczek
  zawartych przez DTP na kwotę 6,1 mln zł, poręczenia pod porozumienie zawarte przez DTP na kwotę 400 tys. zł, poręczenie pod
  limit umowy o udzielenie gwarancji kontraktowych zawartej pr zez DTP na kwotę 1,2 mln zł, transakcji zbycia udziałów w Spółce
  medhub (dawniej SI Alma) na kwotę 3,6 mln zł oraz poręczenia kredytu na kwotę 500 tys. zł i poręczenia pod warunkową umowę
  sprzedaży udziałów zawarte przez medhub (dawniej SI Alma) na kwotę 2 mln zł
  (ii) Gwarancje dotyczą gwarancji bankowych zabezpieczających należyte wykonanie umowy na łączną kwotę 0,8 mln zł, oraz
  gwarancji ubezpieczeniowych zabezpieczających należyte wykonanie umów oraz zabezpieczających zobowiązania powstałe w okresie
  ręko jmi i gwarancji jakości na łączną kwotę 7,7 mln zł;
  (iii) Weksle dotyczą zabezpieczenia umowy faktoringowej na kwotę 3 mln zł;
  (iv) Sporządzone w formie aktu notarialnego dobrowolne poddanie się egzekucji art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu Postępowania Cywiln ego
  dotyczy zabezpieczenia emisji obligacji na łączną kwotę 7,9 mln zł, gwarancji zapłaty na łączną kwotę 10,1 mln zł; gwarancji spłaty
  zobowiązania w wysokości 3,6 mln zł, zabezpieczenia umowy inwestycyjnej Mizarus w wysokości 1 mln zł, zabezpieczenia
  przedws tępnej umowy sprzedaży zawartej z Sescom w wysokości 3,75 mln zł, zabezpieczenia zakupu licencji od medhub (dawniej SI
  Alma) w wysokości 530 tys. zł.


  37. KOREKTY BŁĘDÓW, ZMIAN W STOSUNKU DO OPUBLIKOWANYCH DANYCH
  W okresie 12 miesięcy zakończonego 31 grud nia 201 7 roku oraz w okresie 12 miesięcy za kończonego 31 grudnia 2016 roku Spółka
  nie dokonała zmian polityki rachunkowości.
  W okresie 12 miesięcy zakończonego 31 grudnia 201 7 roku nie dokonała korekty wyniku lat ubiegłych .

  38. ZDARZENIA PO DNIU BILANSOW YM
  W dniu 15 stycznia 2018 r. zarządca spółki zależnej Emitenta - Data Techno Park sp. z o. o. w restrukturyzacji złożył sędziemu -
  komisarzowi spis wierzytelności, plan restrukturyzacyjny oraz spis inwentarza.
  Zarządca Emitenta w dniu 17 stycznia 2018 r. zł ożył sędziemu -komisarzowi spis wierzytelności, plan restrukturyzacyjny oraz spis
  inwentarza Spółki .

  79

  W dniu 25 stycznia 2018 r. wpłynęło do Spółki pismo z dnia 22 stycznia 2018 r. od AVANTA Audit sp. z o.o. działającej na pods tawie
  art. 66 ust. 7 ustawy o r achunkowości, w sprawie rozwiązania z dniem 22 stycznia 2018 r. umowy o badanie i przeglądy sprawozdań
  finansowych Spółki. Powyższa umowa zawarta została w dniu 21 sierpnia 2017 r. O wyborze ww. podmiotu do przeprowadzenia
  przeglądu i badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta za lata 2017 -2018, Emitent informował w
  raporcie bieżącym 59/2017 z dnia 9 sierpnia 2017 roku. W otrzymanym piśmie AVANTA Audit sp. z o.o. wskazała, iż powodami
  rozwiązania umowy jest niedotrzymanie przez Emitenta warunków umowy powodujące utratę niezależności przez AVANTA Audit sp.
  z o.o. jako audytora sprawozdań finansowych Spółki. W okresie obowiązywania umowy nie było przypadków rezygnacji z wyrażenia
  opinii albo wydania opinii negatywnych. W okresie o bowiązywania umowy nie było przypadków rozbieżności odnośnie co do
  interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień statutu dotyczących przedmiotu i zakresu badania, przeglądu lub in nych
  usług pomiędzy osobami zarządzającymi a biegłym rewidentem, który dokonywał badania, przeglądu lub innych usług dotyczących
  sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta.
  W dniu 19 lutego 2018 roku Zarządca masy sanacyjnej otrzymał postanowienie Sędziego Sądu Rejonowego dla Wrocławia –
  Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 5 lutego 2018 roku, zgodnie z któ rym
  sędzia – komisarz w postępowaniu sanacyjnym spółki zależnej Emitenta – Data Techno Park sp. z o. o. w restrukturyzacji („DTP ”)
  zatwierdził złożony przez zarządcę DTP plan restrukturyzacyjny.
  W dniu 23 lutego 2018 roku Zarządca masy sanacyjnej powziął informację o wy daniu przez Sędziego Sądu Rejonowego dla Wrocławia
  – Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowienia zgodnie z którym sędzia –
  komisarz w postępowaniu sanacyjnym zatwierdził złożony przez zarządcę plan res trukturyzacyjny Spółki.
  W dniu 26 lutego 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu i obowiązującymi przepisami, dokonał a
  wyboru firmy audytorskiej celem przeprowadzenia badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawoz dania finansowego
  Spółki za 2017 i 2018 rok. Wybranym podmiotem jest UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
  z siedzibą w Krakowie, ul. Moniuszki 50, 31 -523 Kraków, wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajow ą Izbę Biegłych
  Rewidentów pod numerem 3115. Umowa z wybranym podmiotem została zawarta na czas niezbędny do wykonania ww. czynności.
  W dniu 22 marca 2018 r. Zarządca Spółki powziął informację o wyborze jako najkorzystniejszej oferty spółki zależnej Emiten ta – Data
  Techno Park sp. z o. o. w restrukturyzacji („DTP”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
  przetargu nieograniczonego pn. "Usługa kolokacji wraz z usługami towarzyszącymi oraz Usługa relokacji" na rzecz Sądu Apela cyjnego
  we Wrocławiu („Zamawiający”). Powyższy wybór stanowi pierwszą wygraną w przetargu o udzielenie zamówienia publicznego od dat
  postanowień sądu o otwarciu postępowania sanacyjnego Emitenta i o otwarciu postępowania sanacyjnego DTP w rozumieniu
  przepi sów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. DTP zaoferowało 2,2 mln zł brutto za wykonanie usług objętych
  przetargiem. Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie Zamawiającemu infrastruktury oraz realizacja na rzecz Zamawiającego
  usług kolok acji, transmisji danych, udostępnienia przestrzeni dyskowej i relokacji. Umowa ma zostać zawarta na okres 48 miesięcy.
  W dniu 28 marca 2018 r. Zarządca masy sanacyjnej powziął informację, iż do spółki zależnej Emitenta – Data Techno Park sp. z o.
  o. w rest rukturyzacji („DTP”) wpłynęły dwa pisma z dnia 5 marca 2018 r. od Getin Noble Bank S.A. („Bank”) dotyczące wypowiedzenia
  umów kredytów inwestycyjnych z dnia 28 października 2014 r. („Umowa 1”) i 27 listopada 2013 r. („Umowa 2”) w związku z
  nieuregulowaniem zaległości w spłacie zobowiązań w których Bank oświadcza, iż bezwarunkowo wypowiada ww. umowy kredytowe
  z zachowaniem 30 -dniowego okresu wypowiedzenia od daty doręczenia. Zgodnie z oświadczeniem o wypowiedzeniu w następnym
  dniu po upływie okresu wypowiedz enia całe kwoty kredytów wraz kosztami i odsetkami stają się wymagalne i podlegają
  natychmiastowemu zwrotowi. Zgodnie z otrzymanymi pismami stan zobowiązania wymagalnego z tytułu Umowy 1 wynosi łącznie
  (kapitał + odsetki) 3,65 mln zł, stan zobowiązań niew ymagalnych 16,01 mln zł, a stan zobowiązania wymagalnego z tytułu Umowy
  2 wynosi łącznie 1,37 mln zł, a stan zobowiązań niewymagalnych ok. 13,58 mln zł. DTP jest objęta postępowaniem sanacyjnym, za ś
  wierzytelność Banku została w całości umieszczona w spisi e wierzytelności przedłożonym przez Zarządcę Data Techno Park Sp. z o.o.
  w restrukturyzacji Sędziemu – komisarzowi w dniu 15 stycznia 2018 r.
  W dniu 18 kwietnia 2018 r. spółk a zależn a Emitenta – Data Techno Park sp. z o. o. w restrukturyzacji („DTP”) zawar ła z Sądem
  Apelacyjnym we Wrocławiu („Zamawiający”) umowę, której przedmiotem jest świadczenie usługi relokacji oraz kolokacji szaf RACK ,
  transmisji danych oraz udostępniania i uruchamiania przestrzeni dyskowej („Umowa”). Usługi będą świadczone przez DTP
  nieprzerwalnie przez okres 48 miesięcy od dnia przekazania ostatniej szafy RACK. Maksymalne wynagrodzenie należne DTP z tytułu
  realizacji Umowy w całym okresie jej obowiązywania za świadczone usługi nie przekroczy kwoty 2,2 mln zł brutto i będzie zależ ne

  80

  min. od liczby szaf RACK objętych usługą kolokacji w danym miesiącu oraz liczby paczek przestrzeni dyskowej zamówionych przez
  Zamawiającego na dany miesiąc. DTP wniosło zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% wartości Umowy
  brutto. Zawarta Umowa stanowi pierwszą umowę podpisaną w wyniku wygrania przetargu o udzielenie zamówienia publicznego od
  dat postanowień sądu o otwarciu postępowania sanacyjnego Emitenta i o otwarciu postępowania sanacyjnego DTP w rozumieniu
  przepisów ustawy z dnia 15 ma ja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne.
  W dniu 24 kwietnia 2018 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość majątku trwałego Spółki ( w
  tym m.in. wartość znaku towarowego, prac rozwojowych w zakresie systemów teleinformatycznych ) na kwotę około 63 mln zł oraz
  wartość należności Spółki na kwotę około 58 mln zł.


  81

  6. ZATWIERDZENIE ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji w
  dniu 27 kwietnia 2018 roku. Sprawozdanie finansowe będzie podlegało zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
  CUBE.ITG S.A. do tego dnia właściciele jednostki są uprawnie ni do wprowadzania poprawek do sprawozdania finansowego .
  Marek Girek
  Prezes Zarządu

  Arkadiusz Mączka
  Księgowy  82

  CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji ul. Borowska 283b 50-556 Wrocław

  t: +48 71 38 22 400 f: +48 71 38 22 402 www.cubeitg.pl [email protected]

  NIP 898 -001-57-75 REGON 006028821 KRS 0000314721


  Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał Zakładowy 29 756 186,00 PLN

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

  CUBE.ITG Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji

  W ROKU 2017

  CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji, 
ul. Borowska 283b, 50 -556 Wrocław  Czerwiec 2018 roku


  Spis treści

  I. WPROWADZENIE
  II. SPRAWY WEWNĘTRZNE I OBOWIĄZKI RADY NADZORCZEJ
  III. SPRAWY DOTYCZĄCE ZARZĄDU SPÓŁKI
  IV. BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI
  V. POZOSTAŁE ZAGADNIENIA
  VI. PODSUMOWANIE – WNIOSKI

  I. WPROWADZENIE

  Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji, zgodnie z przepisami ustawy
  kodeks spółek handlowych, obejmuje okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

  Skład Rady Nadzorczej na dzień przyjęcia niniejszego sprawozdania:
  • Paweł Ciesielski
  • Sławomir Sokołowski
  • Jolanta Świątek - Kozłowska
  • Robe rt Kaleta

  • Przewodniczący
  • Członek
  • Członek
  • Członek tymczasowy
  Rada Nadzorcza nie identyfikuje istnienia związków i okoliczności, które mogą wpłynąć na niezależność
  wskazanych członków RN.
  Na dzień 31 grudnia 2017 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:
  • Paweł Ciesielski - Przewodniczący
  • Jolanta Świątek - Kozłowska - Członek
  • Marian Szołucha - Członek
  • Sławomir Sokołowski - Członek
  • Robert Kaleta - Tymczasowy Członek


  Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki w okresie 12 miesięcy 2017 roku :
  1. W dniu 4 stycznia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki na podstawie par. 17 ust. 5 Statutu Spółki oraz par.
  3 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Pawła Witkiewicza na
  tymczasowego Członka Rady Nadzorczej.
  2. W dniu 10 lutego 2017 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Mariana Nogi z pełnienia funkcji
  członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 15 lutego 2017 roku. Przyczyna rezygnacji nie została podana.
  3. W dniu 15 lutego 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło w formie uchwały, że
  Rada Nadzorcza Spółki obecnej kadencji składać się będzie z siedmiu członków. Ponadto NWZ podjęło
  uchwały w sprawie powołania na Członków Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji: Pana Pawła
  Witkiewicza (od 4 stycznia 2017 roku tymczaso wego Członka Rady Nadzorczej Spółki), Pana Piotra
  Antonowicza, Pana Andrzeja Grabińskiego, Pana Pawła Ciesielskiego.
  4. W tym samym dniu do Spółki wpłynęły rezygnacje Pana Marcina Haśko i Pana Pawła Witkiewicza z
  pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Sp ółki. Rezygnacja Pana Marcina Haśko została złożona
  ze skutkiem na dzień 20 czerwca 2017 roku, a Pana Pawła Witkiewicza ze skutkiem na dzień 19 czerwca
  2017 roku. Pan Marcin Haśko i Pan Paweł Witkiewicz nie podali przyczyn złożenia rezygnacji.
  5. W dniu 30 czerwca 2017 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Andrzeja Grabińskiego z pełnienia
  funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 30 czerwca 2017 roku. Pan Andrzej Grabiński nie
  podał przyczyn złożenia rezygnacji.
  6. W dniu 26 lipca 2017 roku d o Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Macieja Kowalskiego z pełnienia funkcji
  Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 26 lipca 2017 roku. Jako przyczynę rezygnacji Pan Maciej
  Kowalski wskazał brak skutecznej możliwości nadzoru nad Spółką.
  7. W dniu 31 lipca 2017 roku obradujące Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie
  powołania Pana Sławomira Sokołowskiego oraz Pana Mariana Szołuchę na Członków Rady Nadzorczej.
  8. Dnia 20 września 2017 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Piotra Antonowicza z peł nienia funkcji
  Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 20 września 2017 roku.
  9. Dnia 11 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 11 grudnia
  2017 Pana Roberta Kalety do pełnienia funkcji tymczasowego członka Rady Nadzorczej Spółki
  Po zakończeniu okresu, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie:
  • dnia 18 maja 2018 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Mariana Szołuchy z pełnienia funkcji
  członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 18 maja 2018 roku.

  W ramach Rady Nadzorczej działa Komitet Audytu, który zajmuje się m.in. kwestiami właściwego wdrażania
  zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz kontroli wewnętrznej. Dodatkowo Rada Nadzorcza
  współpracuje w zakresie spełniania wymogów ustawowych z biegłymi rewidentami Spółki.

  W skład Komitetu Audytu wchodzą następujące osoby:
  1. Pani Jolanta Świątek – Kozłowska (od dnia 11 grudnia 2017r.)
  2. Marcin Szołucha (od dnia 9 sierpnia 2017r.)
  3. Paweł Ciesielski (od dnia 9 sierpnia 2017r.)

  Rada Nadzorcza w 2017 roku odbyła czternaście (14) posiedzeń z czego dziewięć (9) posiedzeń było
  posiedzeniami plenarnymi a pięć (5) obiegowymi.
  Odbyte posiedzenia Rady Nadzorczej w roku 2017:
  1. 4 stycznia 2017 roku – posiedzenie plenarne
  2. 9 luty 2017 roku – posiedzenie plenarne
  3. 14 marca 2017 roku – posiedzen ie elektroniczne
  4. 28 marca 2017 roku – posiedzenie plenarne
  5. 29 -31 marca 2017 roku – posiedzenie elektroniczne
  6. 3-4 kwietnia 2017 roku – posiedzenie elektroniczne
  7. 12 maja 2017 roku – posiedzenie plenarne
  8. 19 czerwca 2017 roku – posiedzenie plenarne
  9. 26 lipca 20 17 roku – posiedzenie plenarne (brak kworum)
  10. 9 sierpnia 2017 roku – posiedzenie plenarne
  11. 14 sierpnia 2017 roku – posiedzenie elektroniczne
  12. 23 sierpnia 2017 roku – posiedzenie elektroniczne
  13. 8 września 2017 roku – (notatka – brak kworum)
  14. 11 grudnia 2017 roku – posiedzenie plenarne

  Wyrazem realizacji postanowień Kodeksu Spółek Handlowych, jak i realizacji przyznanych Radzie Nadzorczej
  zadań statutowych, do których należy m.in. stały nadzór nad działalnością spółki, było podjęcie przez Radę
  Nadzorczą szeregu uchwał, których tematykę można zakwalifikować do następujących kategorii:
  • sprawy wewnętrzne spółki i obowiązki Rady Nadzorczej,
  • sprawy dotyczące Zarządu Spółki,
  • opiniowanie strategii rynkowej i produktowej oraz stopnia jej realizacji,
  • bieżący nadzór nad dz iałalnością Spółki i Zarządu Spółki,
  • opiniowanie okresowych wyników działalności Spółki,
  • opiniowanie planów rozwoju Spółki.  II. SPRAWY WEWNĘTRZNE I OBOWIĄZKI RADY NADZORCZEJ

  Rada Nadzorcza wypełniając obowiązki organu nadzorczego, na posiedzeniach plenarnych oraz w obiegowych
  posiedzeniach, omawiała i przyjmowała uchwały z zakresu:
  • przyjęcia budżetu spółki na rok 2017
  • zatwierdzanie zaciąganych zobowiązań Spółki powyżej kwoty 2 min zł.
  • podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
  • warunków emi sji akcji
  • poręczeniem zobowiązań spółek z Grupy Kapitałowej
  • zmian w składzie Zarządu CTG
  • zmian w składzie Komitetu Audytu oraz wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej jak
  również Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
  • rekomendacji co do działań restrukturyza cyjnych Spółki i planów naprawczych

  III. SPRAWY DOTYCZĄCE ZARZĄDU SPÓŁKI.

  Na dzień niniejszego sprawozdania, skład organów zarządczych Spółki jest następujący:
  Zarząd:
  • Marek Girek - Prezes Zarządu

  Na dzień 31 grudnia 2016 roku skład organu zarządzającego Spółki był następujący:
  Zarząd:
  • Marek Girek - Prezes Zarządu
  • Krzysztof Bednarek - Wiceprezes Zarządu

  Zmiany w składzie Zarządu Spółki w okresie 12 miesięcy 2017 roku oraz do dnia przyjęcia niniejszego
  sprawozdania :
  1. W dniu 4 stycznia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Marka Girka
  do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Jednocześnie z dniem wejścia w życie przedmiotowej
  uchwały Pan Marek Girek przestał pełnić funkcję Wiceprezesa Zarzą du.
  2. W tym samym dniu Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Zdzisława Grochowicza
  do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.


  3. W dniu 19 czerwca 2017 roku Pan Zdzisław Grochowicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji
  Wiceprezesa Zarzą du Spółki. Pan Zdzisław Grochowicz nie podał przyczyn rezygnacji.
  4. W dniu 14 lipca 2017 roku Pan Arkadiusz Zachwieja złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa
  Zarządu Spółki z dniem 14 lipca 2017 roku. Pan Arkadiusza Zachwieja nie podał przyczyn zł ożenia
  rezygnacji.
  5. W dniu 9 sierpnia 2017 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 25 sierpnia
  2017 roku Pani Iwony Kołowacik do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki do spraw Pionu
  Handlowego.
  6. W dniu 17 października 2017r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział
  ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych otworzył wobec Spółki postępowanie sanacyjne i wyznaczył
  Zarządcę w osobie Pana Mikołaja Świtalskiego.
  7. Dnia 20 października 2017 roku do spółki wpły nęła rezygnacja Pani Iwony Kołowacik z pełnienia
  funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki z dniem 20 października 2017 roku.
  8. W dniu 11 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 11 grudnia
  2017 roku Pana Krzysztofa Bednarka do p ełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, z tytułem
  Wiceprezesa Zarządu ds. IT.
  9. W dniu 15 marca 2018 roku (zdarzenie po dniu bilansowym) do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana
  Krzysztofa Bednarka z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, z tytułem Wicepr ezesa Zarządu
  ds. IT z dniem 15 marca 2018 r.


  IV. BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

  Dnia 26 lutego 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 20 ust. 2 lit. o) Statutu Spółki
  dokonała wyboru audytora do badania sprawozdań finansowyc h, w tym do przeglądu śródrocznego oraz badania
  jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017. Wybranym podmiotem jest
  spółka UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do
  ba dania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3115.
  Umowa z ww. podmiotem została zawarta w dniu 10 kwietnia 2018 roku
  Przedmiotem umowy jest:
  a. przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31
  grudnia 2017 roku według MSR/MSSF
  b. przeprowadzenie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31
  grudnia 2017 roku według MSR/MSSF
  c. przeprowadzenie przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego na
  dzień 30.06.20 18 r., według MSR/MSSF


  d. przeprowadzenie przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień
  30.06.2018 r., według MSR/MSSF
  e. przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia
  2018 roku według MSR/MSSF
  f. przeprowadzenie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31
  grudnia 2018 roku według MSR/MSSF

  Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z raportem Audytora dokonała jego analizy i zaakceptowała dokonane przez
  niego ustalenia oraz sformułowaną końcową opinię.
  Mając na uwadze ryzyko kontynuowania przez Spółkę działalności gospodarczej, w związku z istnieniem
  szeregu ryzyk związanych m.in. ze skutecznością celów założonych w ramach toczącego się wobec Spółki
  postępowani a restrukturyzacyjnego, szczegółowo wskazanych w sprawozdaniu finansowym, Rada Nadzorcza
  monitoruje działania Zarządu i ściśle współpracuje z Zarządem Spółki w celu zmniejszenia opisanych ryzyk,
  dążąc do ich eliminacji i kontynuacji prowadzania przez Spółk ę działalności gospodarczej w przyszłości.

  VI. PODSUMOWANIE - WNIOSKI

  Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę ustalenia własne oraz przedstawione przez Audytora wyniki badania
  sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 formułuje i kieruje do uchwalenia p rzez Zwyczajne
  Walne Zgromadzenie CUBE.ITG S.A. następujące wnioski i opinie:
  Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wynikami badania sprawozdania finansowego Spółki za rok
  obrotowy 2017, na które składa się :
  • wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania fina nsowego,
  • skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017 r., które po
  stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań zamyka się sumą 226 429 tys. zł,
  • skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do
  31.12.2017 r. wykazujące:
  • stratę netto w kwocie 188 895 tys. zł,
  • inne całkowite dochody w kwocie 0 tys. zł,
  • sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do
  31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 163 728 tys. zł,
  • skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 01.01.2017 r. do
  31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 568 tys. zł,
  • informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.
  • oraz Sprawozdania Zarządu z działalności CUBE.ITG w restrukturyzacji za 2017 rok

  akceptuje wymienione wyżej dokumenty i kieruje je do zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.  2 Ra da Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium, niżej
  wymienionym członkom Zarządu, uznając za prawidłowe wypełnianie przez nich obowiązków
  określonych przepisami prawa i interesem Spółki:
  • Marek Girek - Prezes Zarządu
  • Krzysztof Bednarek - Wiceprezes Zarządu
  • Iwona Kołowacik - Wiceprezes Zarządu

  W przypadku pozostałych członków Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z uchwałami Zarządu
  z dnia 17 maja 2018 roku i informacją Prezesa Zarządu, odmawia udzielenia rekomendacji odnośnie udzielenia
  absolutorium Panu Arkadiuszowi Zachwieji i Panu Zdzisławowi Grochowiczowi.
  W związku z podjętą informacją, w ocenie Rady Nadzorczej zasadnym jest również ponowne rozpatrzenie przez
  Walne Zgromad zenie udzielonych absolutoriów z wykonywania obowiązków członków Zarządu w roku
  poprzednim w stosunku do Pana Pawła Witkiewicza oraz Pana Arkadiusza Zachwieji.
  Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia straty za 20 17 rok
  rekomenduje podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o jej pokryciu z zysku z lat przyszłych.
  Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej CUBE.ITG SA zaakceptowano na posiedzeniu Rady w dniu 22
  czerwca 2018 roku.

  Za Radę Nadzorczą CUBE.ITG S .A. w restrukturyzacji:

  
Paweł Ciesielski – Przewodniczący Rady Nadzorczej  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik  GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG S.A.

  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  ZA ROK 2017 WEDŁUG MSSF

  2

  Spis Treści

  Spis Treści


  1. ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CUBE.ITG S.A. W
  RESTRUKTURYZACJI ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2016 ROKU SPORZĄDZONE
  WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ................................ ........... 5
  1.1. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ................................ ................................ ........................... 5
  1.2. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ................................ ................................ ................................ .. 7
  1.3. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ................................ ................................ ...................... 9
  1.4. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA) ................................ ..................... 10
  2. INFORMACJA DODATKOWA DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY
  KAPITAŁOWEJ CUBE.ITG S.A. W RESTRUKTURYZACJI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU DO 31 GRUDNIA
  2017 ROKU ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 12
  2.1. INFORMACJE OGÓLNE ................................ ................................ ................................ ............................... 12
  2.2. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ ................................ ................................ ................................ ...... 15
  2.3. ZMIANY W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ ................................ ................................ ......................... 16
  2.4. PLATFORMA ZASTOSOWANYCH MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI
  FINANSOWEJ …………… ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 17
  2.5. ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ ................................ ................................ ........ 23
  3. INFORMACJA DODATKOWA - STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI ................................ ......................... 25
  3.1. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE ................................ ................................ ................................ .................... 25
  3.2. NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE ................................ ................................ ................................ ............. 25
  3.3. AKTYWA PRZEZNACZONE DO ZBYCIA ................................ ................................ ................................ ........ 25
  3.4. AKTYWA NIEMATERIALNE ................................ ................................ ................................ ......................... 26
  3.5. WARTOŚĆ FIRMY ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 27
  3.6. INWESTYCJE W JEDNOSTKACH STOWARZYSZONYCH ................................ ................................ ................. 27
  3.7. UDZIAŁY WE WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH ................................ ................................ ....................... 28
  3.8. LEASING ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 29
  3.9. ZAPASY ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 30
  3.10. WALUTY OBC E ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 30
  3.11. KOSZTY FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO ................................ ................................ ............................... 30
  3.12. DOTACJE RZĄDOWE I Z INNEGO ŹRÓDŁA (FUNDUSZE UE) ................................ ................................ ....... 30

  3

  3.13. KOSZTY ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH ................................ ................................ ................................ ... 30
  3.14. PŁATNOŚCI NA BAZIE AKCJI REALIZOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ ................................ ................................ ...... 31
  3.15. AKTYWA FINANSOWE ................................ ................................ ................................ .............................. 31
  3.16. REZERWY ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 34
  3.17. UMOWY RODZĄCE OBCIĄŻENIA ................................ ................................ ................................ ............... 34
  3.18. RESTRUKTURYZACJA ................................ ................................ ................................ ............................... 34
  3.19. GWARANCJE ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 35
  3.20. INSTRUMENTY FINANSOWE ................................ ................................ ................................ ..................... 35
  3.21. ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I INSTRUMENTY KAPITAŁOWE ................................ ................................ .... 35
  3.22. SPRZEDAŻ TOWARÓW ................................ ................................ ................................ ............................. 37
  3.23. ŚWIADCZENIE USŁUG ................................ ................................ ................................ ............................. 37
  3.24. PRZYCHODY Z TYTUŁU ODSETEK I DYWIDEND ................................ ................................ ........................ 37
  3.25. UMOWY O USŁUGĘ DŁUGOTERMINOWĄ ................................ ................................ ................................ ... 37
  3.26. OPODATKOWANIE ................................ ................................ ................................ ................................ ... 38
  3.27. POCHODNE INSTRUMENTY FINANSOWE ................................ ................................ ................................ .. 39
  3.28. BUDOWANE INSTRUMENTY POCHODNE ................................ ................................ ................................ ... 39
  3.29. RACHUNKOWOŚĆ ZABEZPIECZEŃ ................................ ................................ ................................ ............ 39
  3.30. WARTOŚĆ GODZIWA ZABEZPIECZEŃ ................................ ................................ ................................ ....... 39
  3.31. ZABEZPIECZENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ................................ ................................ ........................ 39
  3.32. ZABEZPIECZENIA INWESTYCJI NETTO W JEDNOSTKACH ZAGRANICZNYCH ................................ ............... 40
  3.33. POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH ................................ ................................ ............................ 40
  3.34. ZASADY KONSOLIDACJI ................................ ................................ ................................ ........................... 41
  3.35. WYNIK FINANSOWY ................................ ................................ ................................ ................................ 42
  3.36. INWENTARYZACJA ................................ ................................ ................................ ................................ .. 43
  4. INFORMACJA DODATKOWA - ISTOTNE WARTOŚCI OPARTE NA PROFESJONALNYM OSĄDZIE I
  SZACUNKACH ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 44
  4.1. PROFESJONALNY OSĄD W RACHUNKOWOŚCI ................................ ................................ ............................ 44
  4.2. NIEPEWNOŚĆ SZACUNKÓW ................................ ................................ ................................ ....................... 44
  IN FORMACJA DODATKOWA - NOTY ................................ ................................ ................................ .................... 46
  5. PRZYCHODY ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 46
  6. SEGMENTY OPER ACYJNE ................................ ................................ ................................ .............................. 46
  7. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ................................ ................................ ................................ ......... 47
  8. POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE ................................ ................................ .......................... 47
  9. PRZYCHODY FINANSOWE ................................ ................................ ................................ ........................ 49
  10. KOSZTY FINANSOWE ................................ ................................ ................................ ............................... 49

  4

  11. PODA TEK DOCHODOWY DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI KONTUNUOWANEJ ................................ ................... 50
  11.1 . PODATEK DOCHODOWY UJĘTY W WYNIKU ................................ ................................ .............................. 50
  11.2 . BIEŻĄCE AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE ................................ ................................ .................... 50
  12 . DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA ................................ ................................ ................................ ..................... 51
  13. AKTYWA PRZEZNACZONE DO ZBYCIA ................................ ................................ ................................ ....... 51
  14. ZYSK NA JEDNĄ AKCJĘ ................................ ................................ ................................ ............................. 52
  14.1. PODSTAWOWY ZYSK NA JEDNĄ AKCJĘ ................................ ................................ ................................ ..... 52
  14.2. ROZWODNIONY ZYSK PRZYPADAJĄCY NA AKCJĘ ................................ ................................ ...................... 54
  15. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE ................................ ................................ ................................ .................. 54
  15.1 . AKTYWA ODDANE W ZASTAW JAKO ZABEZPIECZENIE ................................ ................................ ............... 55
  16. WARTOŚĆ FIRMY ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 55
  17. AKTYWA NIEMATERIALNE ................................ ................................ ................................ ........................ 57
  18. INWESTYCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH ................................ ................................ .......... 57
  18.1. JEDNOSTKI PODLEGAJĄCE KONSOLIDACJI ................................ ................................ .............................. 57
  18.2. INWESTYCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH NIE OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ KOSZTY
  FINANSOWE ................................ ... ………………………………………………………………………………………………………….…. 58
  19. POZOSTAŁE AKTYWA FINANSOWE ................................ ................................ ................................ ........... 59
  20. POZOSTAŁE AKT YWA ................................ ................................ ................................ ............................... 60
  21 . KAPITAŁ AKCYJNY ................................ ................................ ................................ ................................ ... 60
  22 . POZOSTAŁE KAPITAŁY ................................ ................................ ................................ ............................. 62
  23 . KREDYTY I POŻYCZKI ................................ ................................ ................................ .............................. 64
  24 . POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE …………………………………………………………………………………………….. 67
  25 . INSTRUMENTY FINANSOWE ................................ ................................ ................................ ..................... 68
  25.1 . ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KAPITAŁOWYM ................................ ................................ ................................ . 68
  25.2 . CELE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM ................................ ................................ .......................... 68
  26 . WARTOŚĆ GODZIWA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ................................ ................................ ............. 70
  26.1 . WARTOŚCI GODZIWE POSZCZEGÓLNYCH KLAS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ................................ ...... 70
  27 . TRANSAKCJE ZE STRONAMI POWIĄZANYMI ................................ ................................ .............................. 70
  27.1 . TRANSAKCJE HANDLOWE ................................ ................................ ................................ ......................... 70
  27.2 . POŻYCZKI UDZIELONE I OTRZYMANE OD PODMIOTÓW POWIĄZANYCH ................................ .................... 72
  28 . ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE I AKTYWA WARUNKOWE ................................ ................................ ............. 73
  29 . KOREKTY BŁĘDÓW, ZMIAN W STOSUNKU DO OPUBLIKOWANYCH DANYCH ................................ .................. 73
  30. ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM ................................ ................................ ................................ ............ 74
  31. ZATWIERDZENIE ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ................................ . 76


  5


  1. ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ
  CUBE.ITG S.A. W RESTRUKTURYZACJI ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31
  GRUDNIA 2016 ROKU SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW
  SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ


  1.1. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

  Nota
  Okres 12 miesięcy zakończony 31/12 /2017
  Okres 12 miesięcy zakończony 31/12 /2016
  PLN’000 PLN’000
  Działalność kontynuowana
  Przychody ze sprzedaży 5 39 734 112 336
  Koszt własny sprzedaży 7 41 653 72 626
  Zysk/ (strata) brutto na sprzedaży (1 919) 39 710
  Koszty sprzedaży 7 2 874 5 552
  Koszty zarządu 7 19 200 24 877
  Pozostałe przychody operacyjne 8.1 8 449 15 398
  Pozostałe koszty operacyjne 8.2 158 932 5 617
  Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności 0 0
  Zysk/ (strata) na działalności operacyjnej (174 476) 10 062
  Przychody finansowe 9 591 947
  Koszty finansowe 10 14 338 8 380
  Zysk/ (strata) przed opodatkowaniem (188 223) 11 629
  Podatek dochodowy 11.1 672 2 221
  Zysk/ (strata) netto z działalności kontynuowanej (188 895) 9 408
  Działalność zaniechana
  Zysk/ (strata) netto z działalności zaniechanej 12 0 494
  Zysk/ (strata) netto (188 895 ) 9 902

  Inne całkowite dochody:

  które nie zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty: 0 919
  Zyski/ (Straty) aktuarialne 26.2 0 2
  Przeszacowanie do wartości godziwej Nieruchomości inwestycyjnej wg MSR 16 0 1 132
  Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów 0 215  6


  które zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty po spełnieniu określonych warunków: 0 (4)
  Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 0 (4)
  Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów 0 0
  Inne całkowite dochody (netto) 0 915
  Całkowite dochody ogółem (188 895) 10 817


  *) W dniu 5 października 2017 roku zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału Emitenta w wyniku emisji 4.934 .246 szt. akcji serii
  C. W związku z powyższym ilość wszystkich wyemitowanych przez Emitenta akcji na dzień 31.12.2017 r. wynosi ło 14.878.093 szt.

  **) W dniu 23 marca 2016 roku zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału Emitenta w wyniku emisji 1.509.600 szt. akcji seri i
  B2. W związku z powyższym ilość wszystkich wyemitowanych przez Emitenta akcji na dzień 31.12.2016 r. wynosi ło 9.943.847 szt.  7

  1.2. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ  Nota Stan na 31/12 /2017 Stan na 31/12/2016
  PLN’000 PLN’000
  AKTYWA
  Aktywa trwałe
  Rzeczowe aktywa trwałe 15 133 402 150 277
  Wartość firmy 16 10 150 58 369
  Aktywa niematerialne 17 31 164 53 103
  Nieruchomości inwestycyjne 6 472 6 472
  Inwestycje wyceniane metodą praw własności 19.2 0 2
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 11.3 4 504 5 494
  Pozostałe aktywa 21 3 611 3 898
  Aktywa trwałe razem 189 303 277 615

  Aktywa obrotowe
  Zapasy 22 15 347 99
  Należności z tytułu dostaw i usług 23.1 11 733 23 720
  Pozostałe należności 23.2 7 684 9 870
  Należności z tytułu kontraktów długoterminowych 24 907 3 921
  Pozostałe aktywa finansowe 20 18 10 277
  Bieżące aktywa podatkowe 11.2 0 0
  Rozliczenia międzyokresowe 21 442 5 197
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 995 1 498
  Aktywa obrotowe razem 37 126 54 582

  Aktywa razem 226 429 147 169
  8


  Nota Stan na 31/12 /2017 Stan na 31/12/2016
  PLN’000 PLN’000
  KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
  Kapitał własny
  Kapitał akcyjny 25 30 725 19 888
  Akcje własne 0 (533)
  Pozostałe kapitały 26.1 83 775 54 325
  Kapitał z aktualizacji wyceny 26.1 589 565
  Zyski zatrzymane 27 (215 741) (18 752)
  Kapitały przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominującej (100 652) 55 493
  Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące 26.3 (4 266) 3 317
  Razem kapitał własny (104 918) 58 810

  Zobowiązania długoterminowe
  Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 28 32 524 46 244
  Pozostałe zobowiązania finansowe 29 0 6 432
  Rezerwa na podatek odroczony 11.3 6 271 6 619
  Rezerwy długoterminowe 30 0 29
  Przychody przyszłych okresów 31 106 057 107 335
  Pozostałe zobowiązania 32.2 104 824
  Zobowiązania długoterminowe razem 144 956 167 483

  Zobowiązania krótkoterminowe
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 32.1 61 174 60 929
  Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 28 86 468 41 496
  Pozostałe zobowiązania finansowe 29 10 695 16 001
  Bieżące zobowiązania podatkowe 11.2 8 759 0
  Rezerwy krótkoterminowe 30 5 847 1 501
  Przychody przyszłych okresów 31 832 5 760
  Pozostałe zobowiązania 32.2 12 616 12 558
  Zobowiązania krótkoterminowe razem 186 391 138 245
  Zobowiązania razem 331 347 305 728

  Pasywa razem 226 429 364 538


  9


  1.3. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 201 7 ROKU DO 31
  GRUDNIA 201 7 ROKU
  Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał przypadający udziałom niedającym kontroli


  Kapitał akcyjny Akcje własne Pozostałe Kapitały
  Kapitał z aktualizacji wyceny
  Zyski zatrzymane Razem
  PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000
  Stan na 1 stycznia 2017 roku 19 888 (533) 54 325 565 (18 752 ) 3 317 58 810
  Korekta wyniku lat ubiegłych 0
  Zysk netto (182 677) (6 218) (188 895)
  Inne całkowite dochody 0 0 0 0 0 0 0
  Aktualizacja wyceny nieruchomości 0
  Różnice kursowe z przeliczenia jednostek 0
  Podział wyniku lat ubiegłych 0
  Podwyższenie kapitału akcyjnego 9 868 9 868
  Koszty emisji akcji 0
  Zmiany w udziałach w jednostkach zależnych, które nie skutkują utratą kontroli 0
  Stan na 31 grudnia 2017 roku 30 725 0 83 775 589 (218 642) (2 901) (100 652)

  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 STYC ZNIA 2016 ROKU DO 31
  GRUDNIA 201 6 ROKU
  Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał przypadający udziałom niedającym kontroli


  Kapitał akcyjny Akcje własne Pozostałe Kapitały
  Kapitał z aktualizacji wyceny
  Zyski zatrzymane Razem
  PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000
  Stan na 1 stycznia 2016 roku 16 868 (533) 45 823 (21) 3 759 3 228 69 124
  Korekta wyniku lat ubiegłych (19 328) (1 099) (20 427)
  Zysk netto 7 673 2 229 9 902
  Inne całkowite dochody 0 0 0 586 0 328 914
  Aktualizacja wyceny nieruchomości 590 328 918
  Różnice kursowe z przeliczenia jednostek (4) (4)
  Podział wyniku lat ubiegłych 4 672 (4 672) 0
  Podwyższenie kapitału akcyjnego 3 020 3 849 6 869
  Koszty emisji akcji (19) (19)
  Zmiany w udziałach w jednostkach zależnych, które nie skutkują utratą kontroli (6 184) (1 369 ) (7 553)
  Stan na 31 grudnia 2016 roku 19 888 (533) 54 325 565 (18 752 ) 3 317 58 810  10

  1.4. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)  Okres 12 miesięcy zakończony 31/12 /2017
  Okres 12 miesięcy zakończony 31/12 /2016
  PLN’000 PLN’000

  Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
  Zysk za okres (188 895) 9 408
  Korekty:
  Koszt podatku dochodowego ujęty w wyniku 644 2 221
  Udział w zysku jednostek wycenianych metodą praw własności 0 0
  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3 713 7 261
  Przychody z inwestycji ujęte w wyniku 0 0
  (Zysk)/Strata z działalności inwestycyjnej 1 557 (7 368)
  Amortyzacja i umorzenie aktywów trwałych 13 540 11 491
  Utrata wartości aktywów trwałych 65 709 0
  (Dodatnie) / ujemne różnice kursowe 7 (9)
  Działalność zaniechana 0 495
  Inne korekty 15 668 0
  (88 057) 23 499

  Zmiany w kapitale obrotowym:
  (Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności 32 209 10 650
  (Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów (1 228) (11 503)
  (Zwiększenie) / zmniejszenie salda pozostałych aktywów 50 871 (12 031)
  Zwiększenie / (zmniejszenie) salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań 8 046 (47 668)
  Zwiększenie / (zmniejszenie) stanu rezerw 3 957 1 646
  Zwiększenie / (zmniejszenie) przychodów przyszłych okresów 1 094 0

  Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej 6 892 (35 427)

  Podatek dochodowy zapłacony 0 (568)

  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 892 (35 995)


  11


  Okres 12 miesięcy zakończony 31/12 /2017
  Okres 12 miesięcy zakończony 31/12 /2016
  PLN’000 PLN’000

  Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
  Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (3 938) ( 3 775)
  Nabycie aktywów finansowych 0 (92)
  Wpływy ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych 111 166
  Wpływy ze zbycia aktywów finansowych 0 5 942
  Wpływy z tytułu otrzymanych dotacji 0 900
  Wypływy w związku z udzieleniem pożyczek (4 675) (18)
  Wpływy z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 701
  Odsetki otrzymane 0 36
  Inne wpływy/(wydatki) inwestycyjne 0 (6)
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (8 502) 3 854

  Przepływy pieniężne z działalności finansowej
  Wpływy z emisji akcji 0 0
  Wpływy z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek 20 712 26 475
  Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (17 235) (46 746)
  Wpływy z emisji obligacji 0 0
  Spłata zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji (1 080) 0
  Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (262) (908)
  Odsetki zapłacone (1 252) (5 434)
  Inne wpływy/(wydatki) finansowe (7) (769)
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 876 (27 382)

  Przepływy pieniężne netto razem (734) (59 526)
  Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (731) (59 526)
  Różnice kursowe dotyczące środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 0 0
  Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek okresu 1 566 61 089
  Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu 784 1 566
  w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0  12  2. INFORMACJA DODATKOWA DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
  FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ CUBE.ITG S.A. W RESTRUKTURYZACJI ZA OKRES OD 1
  STYCZNIA 2017 ROKU DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU

  2.1. INFORMACJE OGÓLNE

  Rokiem obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy.
  Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CUBE.ITG obejmuje okres 12 miesięcy zakończony dnia 31
  grudnia 2017 roku oraz zawiera dane porównawcze za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, zgodnie z wymogami
  Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską.
  W dniu 18 grudnia 1990 roku zawiązana została Spółka Microtech International LTD Spółka z o.o. Spółka została wpisana do Rejestru
  Handlowego, postanowieniem Sądu Rejonowego we Wrocławiu pod nr RHB 1974. Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.
  Spółka Microtech Interna tional LTD Spółka z o.o. została zarejestrowana w KRS w dniu 29 listopada 2001 roku przez Sąd Rejonowy
  dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000066239. Uchwałą
  Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 8 września 2008 roku postanowiono o przekształceniu formy prawnej Microtech
  International Sp. z o.o. w spółkę akcyjną. Microtech International Spółka Akcyjna została wpisana do Krajowego Rejestru Sądow ego
  w dniu 30 września 2008 roku.
  Microtech Int ernational S.A. we wrześniu 2006 roku w wyniku nabycia 100% akcji spółki przez spółkę Innovation Technology Group
  S.A. (ITG S.A.) stał się członkiem grupy kapitałowej CUBE.ITG S.A. W dniu 16 września 2009 roku akcje Microtech International S.A.
  zadebiutowa ły na rynku New Connect.
  W dniu 23 listopada 2012 roku Spółka zmieniła nazwę na CUBE.ITG S.A. Siedzibą Spółki jest Warszawa (02 -305) Al. Jerozolimskie
  136. Zmiana siedziby została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu w d niu 20 sierpnia 2015
  roku.

  W dniu 29 marca 2013 Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego dokonał wpisu połączenia CUBE.ITG S.A. (spółka przejmująca) ze spółkami: ITG S.A. oraz CUBE.Corporate Re lease S.A.
  (spółki przejmowane). Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na Emitenta. Z uwagi
  na fakt, że na dzień połączenia jedynym akcjonariuszem spółek przejmowanych był CUBE.ITG, połączenie nastąpiło zgodnie z ar t.
  516 § 6 Kodeksu spółek handlowych. W związku z czym nie zostały utworzone i wydane nowe akcje spółki przejmującej, a połączen ie
  zostało przeprowadzone w trybie art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

  W dniu 27.10.2017 r. spółka zmieniła siedzibę na mi asto Wrocław pod adresem ul. Borowska 283b. Zmiana siedziby została
  zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu w dniu 27.10.2017 roku.
  W dniu 18 pa ździernika 2017 r. Zarząd Spółki otrzyma ł z S ądu Rejonowego dla Wroc ławia - Fabr ycznej we Wroc ławiu, Wydzia ł VIII
  Gospodarczy dla spraw upad łościowych i restrukturyzacyjnych ("S ąd") postanowienie z dnia 17 pa ździernika 2017 r. o otwarciu
  post ępowania sanacyjnego Sp ółki, w rozumieniu przepis ów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restru kturyzacyjne.
  Aktualnie Emitent jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia -Fabrycznej we
  Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 00031 4721.
  Z dniem 1 kwietnia 2014 roku akcje CUBE.ITG zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW.


  13

  Podstawowa działalność Grupy obejmuje:
  Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
  Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
  Działalność usługowa związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
  Dane Jednostki Dominującej
  Nazwa: CUBE.ITG Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
  Kraj: Polska
  Siedziba: Wrocław (50 -556), ul. Borowska 283b
  Numer KRS : 0000314721
  REGON: 006028821
  NIP: 898 001 57 75

  Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego, skład organów zarządczych i nadzorujących Jednostki Dominującej jest
  następujący:
  Zarząd:
  Marek Girek - Prezes Zarządu

  Rada Nadzorcza:
  Paweł Cie sielski - Przewodniczący
  Jolanta Świątek - Kozłowska - Członek
  Sławomir Sokołowski - Członek
  Marian Szołucha - Członek
  Robert Kaleta - Członek

  Na dzień 31 grudnia 2017 roku skład organów zarządczych i nadzorujących Spółkę był następujący:
  Zarząd:
  Marek Girek - Prezes Zarządu
  Krzysztof Bednarek - Wiceprezes Zarządu

  Rada Nadzorcza:
  Paweł Ciesielski - Przewodniczący
  Jolanta Świątek - Kozłowska - Członek
  Sławomir Sokołowski - Członek
  Marian Szołucha - Członek
  Robert Kaleta - Członek

  Zmian y w składzie Zarządu Spółki w okresie 12 miesięcy 2017 roku oraz do dnia publikacji niniejszego sprawozdania:
  W dniu 4 stycznia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Marka Girka do pełnienia funkcji Prezesa
  Zarządu Spółki. Jednoc ześnie z dniem wejścia w życie przedmiotowej uchwały Pan Marek Girek przestał pełnić funkcję Wiceprezesa
  Zarządu.


  14

  W tym samym dniu Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Zdzisława Grochowicza do pełnienia funkcji
  Wiceprezesa Zarządu Spółki .
  W dniu 4 stycznia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki na podstawie par. 17 ust. 5 Statutu Spółki oraz par. 3 ust. 4 Regulaminu Ra dy
  Nadzorczej Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Pawła Witkiewicza na tymczasowego Członka Rady Nadzorczej.
  W dniu 10 lutego 2017 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Mariana Nogi z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z
  dniem 15 lutego 2017 roku. Przyczyna rezygnacji nie została podana.
  W dniu 15 lutego 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło w formie uchwały, że Rada Nadzorcza Spółki obecnej
  kadencji składać się będzie z siedmiu członków. Ponadto NWZ podjęło uchwały w sprawie powołania na Członków Rady Nadzorczej
  Spółki obecnej kadencji: Pana Pawła Witkiewicza (od 4 stycznia 2017 roku tymczasow ego Członka Rady Nadzorczej Spółki), Pana
  Piotra Antonowicza, Pana Andrzeja Grabińskiego, Pana Pawła Ciesielskiego.
  W dniu 19 czerwca 2017 roku Pan Zdzisław Grochowicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki. Pan Zdz isław
  Grochowicz nie podał przyczyn rezygnacji.
  W tym samym dniu do Spółki wpłynęły rezygnacje Pana Marcina Haśko i Pana Pawła Witkiewicza z pełnienia funkcji Członków Rady
  Nadzorczej Spółki. Rezygnacja Pana Marcina Haśko została złożona ze skutkiem na dzień 20 czerwca 2017 roku, a Pana Pawła
  Witkiewicza ze skutkiem na dzień 19 czerwca 2017 roku. Pan Marcin Haśko i Pan Paweł Witkiewicz nie podali przyczyn złożenia
  rezygnacji.
  W dniu 30 czerwca 2017 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Andrzeja Grabińskiego z p ełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
  Spółki z dniem 30 czerwca 2017 roku. Pan Andrzej Grabiński nie podał przyczyn złożenia rezygnacji.
  W dniu 14 lipca 2017 roku Pan Arkadiusz Zachwieja złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki z dniem 14
  lipca 2017 roku. Pan Arkadiusza Zachwieja nie podał przyczyn złożenia rezygnacji.
  W dniu 26 lipca 2017 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Macieja Kowalskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
  Spółki z dniem 26 lipca 2017 roku. Jako przyczynę rezygnacji Pan Maciej Kowalski wskazał brak skutecznej możliwości nadzoru nad
  Spółką.
  W dniu 31 lipca 2017 roku obradujące Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie powołania Pana Sławomira
  Sokołowskiego oraz Pana Mariana Szołuch ę na Członków Rady Nadzorczej.
  W dniu 9 sierpnia 2017 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 25 sierpnia 2017 roku Pani Iwony
  Kołowacik do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki do spraw Pionu Handlowego.
  Dnia 20 września 20 17 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Piotra Antonowicza z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
  Spółki z dniem 20 września 2017 roku.
  Dnia 20 października 2017 roku do spółki wpłynęła rezygnacja Pani Iwony Kołowacik z pełnienia funkcji Wiceprezes a Zarządu Spółki
  z dniem 20 października 2017 roku.
  Dnia 11 grudnia 2017 Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 11 grudnia 2017 Pana Roberta Kalety do pełnien ia
  funkcji tymczasowego członka Rady Nadzorczej Spółki
  W dniu 11 grudnia 2017 r oku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 11 grudnia 2017 roku Pana Krzysztofa
  Bednarka do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, z tytułem Wiceprezesa Zarządu ds. IT.

  15

  W dniu 15 marca 2018 roku do spółki wpłynęła rezygnacja Pana Krzy sztofa Bednarka z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki
  z dniem 15 marca 2018 roku z przyczyn zdrowotnych.

  Według stanu na dzień 31 grudnia 201 7 roku struktura akcjonariatu Jednostki Dominującej jest następująca:


  Akcjonariusz Ilość akcji/ głosów na
  WZ
  Udział w kapitale
  zakładowym/ ogólnej
  liczbie głosów na WZ
  Aleksandra Dyrszka - Girek * 3 604 600 24,23%
  bezpośrednio 124 142 0,83%
  pośrednio poprzez Mizarus Sp. z o.o. 2 354 600 15,83%
  Marek Girek 1 250 000 8,40%
  Newind Sp. z o.o. 1 000 000 6,72 %
  Pozostali 10 273 490 69,05 %
  Razem 14 878 093 100,00%
  * łącznie ze stroną porozumienia – Panem Marek Girek


  W dniu 24 sierpnia 2017 roku zostały podpisane umowy objęcia łącznie 4.934.246 akcji serii C w ramach emisji nowych akcji
  na okaziciela Spółki.

  2.2. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

  Na dzień 31 grudnia 2017 roku w skład Grupy Kapitałowej wchodziły następujące podmioty :
  Jednostka Dominująca CUBE.ITG S.A.
  Jednostki pośrednio i bezpośrednio zależne od CUBE.ITG S.A:
  ITMED Sp. z o.o. (100% udziałów w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów)
  CUBE.ITG GmbH (100% udziałów w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów)
  Data Techno Park Sp. z o.o. (pośrednio poprzez jednostkę zależną ITMED Sp. z o.o., któ ra posiada 77% udziałów w kapitale
  zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów)
  Jednostki stowarzyszone ITMED Sp. z o.o.:
  ITMED Service Sp. z o.o. (40% udziałów w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów)

  16  2.3. ZMIANY W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ

  W dniu 16 lutego 2016 roku Zarząd CUBE.ITG przyjął skierowaną przez Mizarus Sp. z o.o. do Spółki ofertę sprzedaży 68 udziałów w
  ITMED w wykonaniu opcji Call III za łączną cenę 7.548.000 zł. Ponadto, Mizarus Sp. z o.o. złożyła w tym samym dniu oświadczen ie
  o potrąceniu wierzytelności z tytułu nabycia przez Spółkę ww. 68 udziałów w ITMED za kwotę w wysokości 7.548.000 zł z
  wierzytelnością Spółki z tytułu objęcia przez Mizarus Sp. z o.o. 1.509.600 nowych akcji na okaziciela serii B2 za kwotę w wys okości
  6.868.680 zł.
  W wyniku zawartej z Mizarus Sp. z o.o. umowy objęcia przez Mizarus 1.509.600 nowych akcji na okaziciela serii B2 Spółki o wartości
  nominalnej 2 zł każda w dniu 23 lutego 2016 roku Emitent zwiększył swój udział w spółce ITMED Sp. z o.o. z 66% do 100%.
  Spółka ITMED Sp. z o.o. wraz ze spółką zależną Data Techno Park Sp. z o.o. (DTP) jest instytucją otoczenia biznesu, realizującą
  szereg projektów w sferze innowacji i technologii głównie w branży medycznej. Wieloletnie doświadczenie we współpracy z sekto rem
  medycznym pozwoliło DTP zdobyć wiedzę i doświadczenie, które dziś sp ółka wykorzystuje w ramach współpracy z podmiotami i
  instytucjami reprezentującymi różnorodne gałęzie nauki oraz biznesu.
  Spółka CUBE.ITG GmbH z siedzibą w Berlinie pełni funkcje sprzedażowe na rzecz Emitenta. Powstała w czerwcu 2014 roku. Obszare m
  działa lności spółki jest sektor rozwiązań informatycznych na rynku bankowym oraz telekomunikacyjnym w Niemczech.

  Data Techno Park
  Sp. z o.o.
  ITMED Sp. z o.o.
  Cube.ITG S.A.
  % 77
  % 100
  Jednostka dominująca
  Grupa Kapitał owa
  Cube.ITG
  CUBE.ITG GmbH
  % 100
  % 100

  17


  2.4. PLATFORMA ZASTOSOWANYCH MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW
  SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

  2.4.1. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI
  Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
  Finansowej oraz interpretacjami wydanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zatwierdzonymi przez Unię
  Europejską, na mocy Rozporządzenia w sprawie MSSF (Komisja Europejska 1606/2002), zwanymi dalej „MSSF UE”
  MSSF UE obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) oraz
  Komisję ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF), zatwierdzone do stosowania w UE.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało spor ządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, za wyjątkiem niektórych
  aktywów trwałych i instrumentów finansowych, które są wyceniane w wartościach przeszacowanych albo wartości godziwej zgodnie
  z zasadami zawartymi w polityce rachunkowości.
  Skonsolid owane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w polskich złotych, a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej,
  podane są w tysiącach zł.
  Sporządzając sprawozdanie finansowe za rok 2016 Grupa stosuje takie same zasady rachunkowości jak przy sporządz aniu rocznego
  sprawozdania finansowego za rok 2015, z wyjątkiem zmian do standardów i nowych standardów i interpretacji zatwierdzonych prze z
  Unię Europejską, które obowiązują dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2016 ro ku.
  W 2016 roku Spółka przyjęła wszystkie nowe i zatwierdzone standardy i interpretacje wydane przez Radę Międzynarodowych
  Standardów Rachunkowości i Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i zatwierdzone do stosowania
  w UE, m ające zastosowanie do prowadzonej przez nią działalności i obowiązujące w okresach sprawozdawczych od 1 stycznia 2016
  roku.
  Poniżej wymieniono standardy i zmiany do standardów zatwierdzone do stosowania w UE i mających zastosowanie do okresów
  sprawozdawcz ych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2016 roku:
  a) Poprawka do MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe i MSR 41 Rolnictwo : Rośliny produkcyjne
  Zmiana wnosi, aby rośliny produkcyjne, obecnie w zakresie standardu MSR 41 Rolnictwo, ujmowane były w oparci u o zapisy MSR 16
  Rzeczowe aktywa trwałe, tj. przy zastosowaniu modelu ceny nabycia (kosztu wytworzenia) bądź modelu opartego na wartości
  przeszacowanej. Zgodnie z MSR 41 wszelkie aktywa biologiczne wykorzystywane w działalności rolniczej wycenia się w war tości
  godziwej pomniejszonej o szacunkowe koszty związane ze sprzedażą.
  b) Poprawka do MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe i MSR 38 Wartości niematerialne: Wyjaśnienia dotyczące
  akceptowalnych
  metod amortyzacji (rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialn ych)
  W odniesieniu do amortyzacji środków trwałych doprecyzowano, że metoda amortyzacja powinna odzwierciedlać tryb konsumowania
  przez jednostkę gospodarczą korzyści ekonomicznych ze składnika aktywów. W zmianie do MSR 16 dodano jednak, iż metoda oparta
  na przychodach (odpisy amortyzacyjne dokonywane proporcjonalnie do przychodów generowanych przez jednostkę z tytułu
  działalności, w której wykorzystywane są określone składniki aktywów trwałych) nie jest właściwa. RMSR wskazała, że wpływ na

  18

  wysokość przych odów ma szereg innych czynników, w tym takich jak np. inflacja, która nie ma absolutnie nic wspólnego ze sposobem
  konsumowania korzyści ekonomicznych ze składników rzeczowych aktywów trwałych.
  W odniesieniu do składników aktywów niematerialnych (czyli w r amach poprawki do MSR 38) uznano jednak, że w pewnych
  okolicznościach można uznać, iż zastosowanie metody amortyzacji opartej na przychodach będzie właściwe. Sytuacja taka wystąpi ,
  jeżeli jednostka wykaże, że istnieje ścisły związek między przychodami a ko nsumpcją korzyści ekonomicznych ze składnika aktywów
  niematerialnych oraz dany składnik aktywów niematerialnych jest wyrażony jako prawo do uzyskania określonej kwoty przychodów
  (kiedy jednostka osiągnie określoną kwotę przychodów dany składnik aktywów nie materialnych wygaśnie) – przykład może stanowić
  prawo do wydobywania złota ze złoża, aż osiągnięty zostanie określony przychód.
  c) Poprawka do MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne: Ujmowanie udziałów we wspólnych działaniach
  Poprawka wprowadza dodatkowe wytycz ne dla transakcji nabycia (przejęcia) udziałów we wspólnym działaniu, które stanowi
  przedsięwzięcie zgodnie z definicją MSSF 3.
  MSSF 11 wskazuje zatem obecnie, że w takiej sytuacji jednostka powinna, w zakresie wynikającym ze swojego udziału we wspólnym
  działaniu, zastosować zasady wynikające z MSSF 3 Połączenia przedsięwzięć (jak również inne MSSF niestojące w sprzeczności z
  wytycznymi MSSF 11) oraz ujawnić informacje, które są wymagane w odniesieniu do połączeń. W części B standardu przedstawiono
  bardzi ej szczegółowe wskazówki dotyczące sposobu ujęcia m.in. wartości firmy, testów na utratę wartości
  d) Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych : Inicjatywa w zakresie ujawniania informacji
  Zmiany mają na celu zachęcenie jednostek do zastosowania p rofesjonalnego osądu w celu określenia, jakie informacje podlegają
  ujawnieniu w sprawozdaniu finansowym jednostki oraz gdzie i w jakiej kolejności zaprezentować ujawnienia w sprawozdaniu
  finansowym.
  e) Zmiany do MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe : Me toda praw własności w jednostkowym sprawozdaniu
  finansowym
  Zmiany dotyczą zastosowania metody praw własności w jednostkowych sprawozdaniach finansowych. Mają na celu przywrócenie tej
  metody jako dodatkowej opcji rozliczania inwestycji w jednostkach zależnych, wspólnych przedsięwzięciach i jednostkach
  stowarzyszony ch.
  f) Zmiany do MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe, MSSF 12 Ujawnienia na temat udziałów w innych
  jednostkach i MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach : Jednostki inwestycyjne –
  zastosowanie wyjątku od konso lidacji
  Zmiany dotyczą jednostek inwestycyjnych: zastosowanie zwolnienia z konsolidacji. Wprowadzają także wyjaśnienia w odniesieniu do
  rozliczania jednostek inwestycyjnych.
  g) Poprawki do MSSF (2012 -2014) - zmiany w ramach procedury wprowadzania corocznych poprawek do MSSF
  MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana – zmiany w metodach zbycia,
  Wprowadzenie specjalnych wytycznych dotyczących przypadku reklasyfikacji składnika aktywów (lub grupy aktywów przeznaczonych
  do zbycia) z przeznaczonych do sprzedaży na przeznaczone do dystrybucji (lub odwrotnie), lub w przypadku zaniechania ich
  klasyfikac ji jako przeznaczonych do dystrybucji. Tego typu reklasyfikacja nie będzie stanowiła zmiany planu sprzedaży lub dystrybucji,
  wobec czego dotychczasowe wymogi dotyczącej klasyfikacji, prezentacji i wyceny nie ulegną zmianie. Aktywa, które przestały sp ełniać
  kryterium przeznaczonych do dystrybucji (i nie spełniają kryteriów przeznaczonych do sprzedaży) należy traktować tak samo, ja k
  aktywa, które przestały kwalifikować się jako przeznaczone do sprzedaży. Proponuje się, by poprawki miały zastosowanie
  prospekty wne.

  19

  MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnienia – obsługa kontraktów; zastosowanie zmian do MSSF 7 przy kompensacie danych
  ujawnianych w skróconych śródrocznych sprawozdaniach finansowych,
  Dodanie wytycznych precyzujących, czy dany kontrakt usługowy stan owi kontynuację zaangażowania w przekazywany składnik
  aktywów dla celów ujawnienia informacji wymaganych w odniesieniu do przekazywanych składników aktywów. Paragraf 42C(c) MSSF
  7 stanowi, że przekazanie umów zgodnie z kontraktem usługowym nie oznacza samo w sobie ciągłości zaangażowania związanej z
  obowiązkiem ujawniania informacji o ich przekazaniu. W praktyce jednak większość kontraktów usługowych zawiera dodatkowe
  klauzule, skutkujące utrzymaniem ciągłości zaangażowania w dany składnik aktywów, np. jeże li kwota i/lub termin wypłaty opłat za
  usługi zależy od kwoty i/lub terminu otrzymania wpływów pieniężnych. Proponowane poprawki przyczyniłyby się do wyjaśnienia te j
  kwestii.
  Proponowane poprawki do MSSF 7 eliminują wątpliwości dotyczące uwzględniania wym ogów ujawniania kompensaty aktywów i
  zobowiązań finansowych w skróconych śródrocznych sprawozdaniach finansowych. Proponuje się sprecyzowanie, że ujawnienia
  dotyczące kompensaty nie są wymagane w stosunku do wszystkich okresów śródrocznych.
  MSR 19 Św iadczenia pracownicze – stopa dyskonta: emisje na rynkach regionalnych,
  Doprecyzowano, że wysoko oceniane obligacje przedsiębiorstw wykorzystywane do szacowania stopy dyskonta świadczeń po okresie
  zatrudnienia powinny być emitowane w tej samej walucie, co te zobowiązania. Proponowane poprawki umożliwią ocenę wielkości
  rynku takich obligacji na poziomie waluty. Propozycje obowiązywałyby retrospektywnie.
  2.4. 2. EFEKT ZASTOSOWANIA NOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI I ZMIAN POLITYKI
  RACHUNKOWOŚCI
  W okresie 12 miesięcy 201 7 roku Grupa nie dokonała zmian stosowanych standardów rachunkowości i zmian w polityce
  rachunkowości.
  2.4. 3. WCZEŚNIEJSZE ZASTOSOWANIE STANDARDÓW I INTERPRETACJI
  Grupa postanowiła nie skorzystać z możliwości wcześniejszego zastosowania standardów, zmian do standardów i interpretacji.
  Według szacunków jednostki, w/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miałyby istotnego wpływu na sprawozdanie
  finansow e, jeżeli zostałyby zastosowane przez jednostkę na dzień bilansowy.
  Poniżej przedstawiono zmiany do standardów i interpretacji, które obowiązują dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się
  w dniu lub po 1 stycznia 201 7 roku:
  a) MSSF 9 „ Instrument y finansowe” (z 12 listopada 2009 roku wraz z późniejszymi zmianami do MSSF 9 i MSSF 7 z 16 grudnia
  2011 roku) – obowiązującym w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2018 roku
  Nowy standard zastępuje wytyczn e zawarte w MSR 39 Instrumenty Finansowe: ujmowanie i wycena, na temat klasyfikacji oraz
  wyceny aktywów finansowych. Standard eliminuje istniejące w MSR 39 kategorie utrzymywane do terminu wymagalności, dostępne
  do sprzedaży oraz pożyczki i należności. W m omencie początkowego ujęcia aktywa finansowe będą klasyfikowane do jednej z dwóch
  kategorii:
  aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu; lub
  aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej.


  20

  Składnik aktywów finansowych jest wyceniany wedł ug zamortyzowanego kosztu jeżeli spełnione są następujące dwa warunki: aktywa
  utrzymywane są w ramach modelu biznesowego, którego celem jest utrzymywanie aktywów w celu uzyskiwania przepływów
  wynikających z kontraktu; oraz, jego warunki umowne powodują pow stanie w określonych momentach przepływów pieniężnych
  stanowiących wyłącznie spłatę kapitału oraz odsetek od niespłaconej części kapitału.
  Zyski i straty z wyceny aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej ujmowane są w wyniku finansowym bieżąceg o okresu,
  z wyjątkiem sytuacji, gdy inwestycja w instrument finansowy nie jest przeznaczona do obrotu. MSSF 9 daje możliwość decyzji o
  wycenie takich instrumentów finansowych, w momencie ich początkowego ujęcia, w wartości godziwej przez inne całkowite doc hody.
  Decyzja taka jest nieodwracalna. Wyboru takiego można dokonać dla każdego instrumentu osobno. Wartości ujęte w innych
  całkowitych dochodach nie mogą w późniejszych okresach zostać przekwalifikowane do rachunku zysków i strat.
  MSSF 9 wprowadzono nowy model w zakresie ustalania odpisów aktualizujących tj. model oczekiwanych strat kredytowych. Istotny
  jest także wprowadzony przez MSSF 9 wymóg ujawniania w pozostałych całkowitych dochodach skutków zmian własnego ryzyka
  kredytowego z tytułu zobowiązań fin ansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy.
  b) MSSF 15 Przychody z umów z klientami – obowiązujący w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się
  w dniu lub po 1 stycznia 2018 roku.
  MSSF 15 określa, w jaki sposób i kie dy należy rozpoznawać przychody, jak również wymaga od podmiotów stosujących MSSF istotnych
  ujawnień. Standard wprowadza jednolity modelu pięciu kroków, oparty na zasadach, który ma być stosowany dla wszystkich umów
  z klientami przy rozpoznawaniu przychodu .
  Standardy i interpretacje przyjęte przez RMSR, które nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE do stosowania:
  a) MSSF 16 Leasing – obowiązujący w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia
  2019 roku
  MSSF 16 zastępuje obowiązujące dotychczas rozwiązania w zakresie leasingu obejmujące MSR 17, KIMSF 4, SKI 15 i SKI 27. MSSF
  wprowadza jeden model ujmowania leasingu u leasingobiorcy wymagający ujęcia aktywa i zobowiązania, chyba że okres leasingu
  wynosi 12 miesięc y i mniej lub składnik aktywów ma niską wartość. Podejście od strony leasingodawcy pozostaje zasadniczo
  niezmienione w stosunku do rozwiązań z MSR 17 - nadal wymagana jest klasyfikacja leasingu jako operacyjnego lub finansowego.
  b) MSSF 14: Działalność ob jęta regulacją cen; salda pozycji odroczonych – obowiązujący w odniesieniu do okresów
  sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2016 roku. Standard ten został opublikowany w ramach większego
  projektu Działalność o regulowanych cenach, p oświęconego porównywalności sprawozdań finansowych jednostek działających w
  obszarach, w których ceny podlegają regulacji przez określone organy regulacyjne bądź nadzorcze (w zależności od jurysdykcji do
  takich obszarów należą często dystrybucja energii el ektrycznej i ciepła, sprzedaż energii i gazu, usługi telekomunikacyjne itp.).
  MSSF 14 nie odnosi się w szerszym zakresie do zasad rachunkowości dla działalności o regulowanych cenach, a jedynie określa
  zasady wykazywania pozycji stanowiących przychody bądź koszty kwalifikujące do ujęcia ich w wyniku obowiązujących przepisów w
  zakres ie regulacji cen, a które w świetle innych MSSF nie spełniają warunków ujęcia jako składniki aktywów lub zobowiązania.
  Zastosowanie MSSF 14 jest dozwolone wtedy, gdy jednostka prowadzi działalność objętą regulacjami cen i w sprawozdaniach
  finansowych spor ządzanych zgodnie z wcześniej stosowanymi zasadami rachunkowości ujmowała kwoty kwalifikujące się do uznania
  za „salda pozycji odroczonych”.
  Zgodnie z opublikowanym MSSF 14 takie pozycje powinny natomiast podlegać prezentacji w odrębnej pozycji sprawozdania z pozycj i
  finansowej (bilansu) odpowiednio w aktywach oraz w pasywach. Pozycje te nie podlegają podziałowi na obrotowe i trwałe i nie s ą
  określane mianem aktywów czy zobowiązań. Dlatego „pozycje odroczone” wykazywane w ramach aktywów są określane jako „salda
  debetowe pozycji odroczonych”, natomiast te, które są wykazywane w ramach pasywów – jako „salda kredytowe pozycji
  odroczonych”.

  21

  W spraw ozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów jednostki powinny wykazywać zmiany netto w „pozycjach
  odroczonych” odpowiednio w sekcji pozostałych dochodów całkowitych oraz w sekcji zysków lub strat (lub w jednostkowym
  sprawozdaniu z zysków lub s trat).
  Standard ten, jako standard przejściowy, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, nie będzie podlegał procesowi przyjęcia.
  c) Zmiany do MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe i MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i
  wspólnych przeds ięwzięciach: Transakcje sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną
  lub wspólnym przedsięwzięciem – odroczenie stosowania na czas nieokreślony
  Zmiany dotyczą sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a j ego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym
  przedsięwzięciem oraz wyjaśniają, że ujęcie zysku lub straty w transakcjach z udziałem jednostki stowarzyszonej lub wspólnego
  przedsięwzięcia zależy od tego, czy sprzedane lub wniesione aktywa stanowią przedsięwzięc ie.
  d) Zmiany do MSR 12 Podatek dochodowy: Rozpoznanie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na
  niezrealizowane
  straty - obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2017 roku,
  Celem proponow anych zmian jest doprecyzowanie, że niezrealizowane straty na instrumentach dłużnych wycenianych w wartości
  godziwej, a dla celów podatkowych według ceny nabycia, mogą powodować powstanie ujemnych różnic przejściowych.
  Proponowane poprawki będą również st anowić, że wartość bilansowa danego składnika aktywów nie ogranicza szacunków wartości
  przyszłych dochodów do opodatkowania. Ponadto, w przypadku porównania ujemnych różnic przejściowych do przyszłych dochodów
  do opodatkowania, przyszłe dochody do opodatko wania nie będą obejmować odliczeń podatkowych wynikających z odwrócenia tych
  ujemnych różnic przejściowych.
  e) Zmiany do MSR 7 Rachunek przepływów pieniężnych: Inicjatywa dotycząca ujawniania informacji - obowiązujące w
  odniesieniu
  do okresów sprawozdawczyc h rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2017 roku,
  Zmiana ma na celu podniesienie jakości informacji dotyczących działalności finansowej i płynności jednostki sprawozdawczej
  przekazywanych użytkownikom sprawozdań finansowych. Wprowadza się wymóg:
  (i) uzgadniania sald otwarcia i zamknięcia w sprawozdaniu z sytuacji finansowej dla wszystkich pozycji, generujących
  przepływy pieniężne, które kwalifikują się jako działalność finansowa, z wyjątkiem pozycji kapitału własnego;
  (ii) ujawniania informacji dotycząc ych kwestii ułatwiających analizę płynności jednostki, takich jak ograniczenia stosowane
  przy podejmowaniu decyzji dotyczących wykorzystania środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.
  f) Wyjaśnienia dotyczące MSSF 15 Przychody z umów z klientami - obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych
  rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2018 roku,
  Zmiany doprecyzowują w jaki sposób:
  (i) dokonać identyfikacji zobowiązania do realizacji świadczeń,
  (ii) ustalić czy w danej umowie jednostka działa jako zleceniodawca lub agent,
  (iii) ustal ć sposób rozpoznawania przychodów z tytułu udzielonych licencji (jednorazowo lub rozliczać w czasie)
  Zmiany te wprowadzają 2 dodatkowe zwolnienia mające na celu obniżenie ko sztów i zawiłości dla jednostek przy wdrażaniu
  standardu.
  g) Zmiany dotyczące MSSF 2 Płatności oparte na akcjach - obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych

  22

  rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2018 roku,
  Zmiany doprecyzowują w jaki sp osób ujmować niektóre typy płatności w formie akcji. Zmiany te wprowadzają wymogi dotyczące
  ujmowania:
  (i) transakcji płatności w formie akcji rozliczanych w środkach pieniężnych, zawierających warunek osiągnięcia przez
  jednostkę określonych wyników gospodarc zych,
  (ii) transakcji płatności w formie akcji rozliczanych po potrąceniu podatku,
  (iii) zmian transakcji płatności na bazie akcji z rozliczanych w środkach pieniężnych na rozliczane w instrumentach
  kapitałowych.
  h) Zmiany dotyczące MSSF 4 Stosowanie MSSF 9 Instrumen ty finansowe wraz z MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe -
  obowiązujące
  w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2018 roku.
  Zmiany mają na celu usunięcie z rachunków zysków i strat jednostek, które wystawiają umowy ubezpieczeniowe, przypadków
  niedopasowania księgowego. Zgodnie z tymi zmianami dopuszczalne są następujące rozwiązania:
  stosowania MSSF 9 Instrumenty finansowe wraz z rozpoznawaniem w całkowitych dochodach a nie rachunku zysków i strat,
  zmian wynikający ch z zastosowania MSSF 9 Instrumenty finansowe zamiast MSR 39 Instrumenty finansowe dla wszystkich
  jednostek, które wystawiają umowy ubezpieczeniowe (tzn. „overlay approach”),
  tymczasowego (do 2021 roku) wyłączenia ze stosowania MSSF 9 Instrumenty finan sowe dla jednostek, których działalność jest
  głównie związana z działalnością ubezpieczeniową i stosowania w tym okresie MSR 39 Instrumenty finansowe (tzn. „deferral
  approach”).
  j) KIMSF nr 22 Transakcje w walucie obcej - obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się
  w dniu lub po 1 stycznia 2018 roku
  Interpretacja wyjaśnia ujęcie księgowe transakcji uwzględniających otrzymanie lub zapłatę zaliczki w walucie obcej. Interpretacja
  dotyczy transakcji w walucie obcej, wówczas, gdy jednostka ujmuje niepieniężne aktywo lub zobowiązanie wynikające z otrzymani a
  lub zapłaty zaliczki w walucie obcej, zanim jednostka ujmuje odnośne aktywo, koszt lub przychód.
  k) Zmiany dotyczące MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne - obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych
  rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2018 roku
  Zmiany mają na celu doprecyzowanie zasady przeniesienia aktywów z i do nieruchomości inwesty cyjnych. Zmiana dotyczy paragrafu
  57, w którym stwierdzono, że przeniesienie aktywów z i do nieruchomości inwestycyjnych następuje wyłącznie wówczas, gdy
  występują dowody na zmianę sposobu ich użytkowania. Lista sytuacji zawarta w paragrafach 57(a) -(d) zos tała określona jako lista
  otwarta podczas, gdy aktualna lista jest listą zamkniętą.
  l) Poprawki do MSSF (2014 -2016) - zmiany w ramach procedury wprowadzania corocznych poprawek do MSSF – obowiązujące
  w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2017 roku/po 1 stycznia 2018 roku
  Zmiana MSR 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy
  Poprawka dotyczy eliminacji kró tkoterminowych zwolnień przewidzianych w par. E3 -E7 MSSF 1, ponieważ dotyczyły one minionych
  okresów sprawozdawczych i spełniły już swoje zadanie. Zwolnienia te umożliwiały jednostkom stosującym MSSF po raz pierwszy
  skorzystanie z tych samych ujawnień, jak ie przysługiwały jednostkom stosującym je od dawna w odniesieniu do:
  (i) Ujawniania pewnych danych porównawczych dotyczących instrumentów finansowych, wymaganych wskutek
  wprowadzenia poprawek do MSSF 7

  23

  (ii) Przedstawienie danych porównawczych do ujawnień wymagany ch do MSR 19, dotyczących wrażliwości zobowiązań
  z tytułu zdefiniowanych świadczeń na założenia aktuarialne
  (iii) Retrospektywnego zastosowania wymogów dotyczących jednostek inwestycyjnych, zawartych w MSSF 10, MSSF
  12 i MSR 27.
  Zmiana MSSF 12 Ujawnienia n a temat udziałów w innych jednostkach
  Poprawka precyzuje zakres MSSF 12 wskazując, że wymogi ujawniania informacji zawarte w tym standardzie, z wyjątkiem wymogów
  par. B10 -B16, dotyczą udziałów klasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży, przeznaczone d o podziału między właścicieli lub
  jako działalność zaniechana zgodnie z MSSF 5. Poprawka powstała w związku z niejasnościami dotyczącymi wzajemnego
  oddziaływania wymogów ujawniania informacji zawartych w MSSF 5 i MSSF 12.
  Zmiany MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach
  W poprawce doprecyzowano, że decyzja dotycząca wyceny inwestycji w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach
  w wartości godziwej przez wynik finansowy ( a nie metoda praw własności), którą mogą podjąć organizacje typu venture capital lub
  inne kwalifikujące się jednostki (np. fundusze wzajemne, fundusze powiernicze) podejmowana jest indywidualnie dla każdej
  inwestycji w chwili jej początkowego ujęcia. Popraw ka dotyczy także możliwości wyboru metody wyceny jednostki inwestycyjnej,
  będącej podmiotem stowarzyszonym lub wspólnym przedsięwzięciem jednostki niebędącej jednostka inwestycyjną – może ona
  zachować wycenę w wartości godziwej wykorzystywana przez ten pod miot, stosując jednocześnie metodę praw własności.
  Grupa jest w trakcie analizy wpływu MSSF 15 Przychody z umów z klientami na sprawozdanie finansowe. Pozostałe wymienione
  wyżej standardy, interpretacje i zmiany do standardów według szacunków jednostki, n ie miałyby istotnego wpływu na sprawozdanie
  finansowe Grupy, jeżeli zostałyby zastosowane przez jednostkę na dzień bilansowy.
  2.5. ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ

  Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu konty nuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w
  dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego Zarząd jednostki stwierdza i stnienie
  istotnych faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenie dla mo żliwości kontynuowania działalności przez Spółkę w okresie
  12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia
  dotychczasowej.
  Rok 2017 był okresem znacznego spadku zamówień i przychodów w grupie a w wyniku pogarszającej się sytuacji płynnościowej
  doszło do znacznego ograniczenia możliwości wytwórczych firmy. W kontekście pogłębiających się problemów finansowych, które
  przekładały się na realizacje bieżących zobowiązań i kontekście braku możliwości pozyskania zewnętrznego kapitału wystarczającego
  na zaspokojenie wszystkich potrzeb kapitałowych Zarząd Spółki podjął decyzję o przygotowaniu wniosku restrukturyzacyjnego.
  Spółka w dniu 04 października 2017 r. złożyła wniosek o otwarcie postepowania sana cyjnego w związku z zagrożeniem utraty
  wypłacalności. W dniu 17 października 2017 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy
  podjął postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego.
  Opracowany i zaakceptowany plan res trukturyzacyjny zakłada wdrożenie szeregu działań mających na celu zawarcie układu z
  wierzycielami i docelową spłatę zobowiązań spółki poprzez realizację tego układu.
  Istnieje szereg ryzyk, których zmaterializowanie się może w perspektywie 12 miesięcy dopr owadzić spółkę do konieczności
  zaprzestania działalności.

  24

  Najważniejszym ryzykiem jest nie zaakceptowanie przez wierzycieli propozycji układowych co w konsekwencji doprowadzi do
  upadłości firmy.
  Spośród ryzyk operacyjnych, które mogą doprowadzić do analo gicznej sytuacji w trakcie realizacji planu restrukturyzacyjnego w opinii
  zarządu są przede wszystkim:
  • Ryzyko związane z roszczeniami odszkodowawczymi i naliczonych kar (np. COI)
  • Ryzyko utraty zaufania odbiorców,
  • Ryzyko związane z możliwością utraty wykwal ifikowanych pracowników i brakiem możliwości pozyskania nowych kadr
  • Ryzyko związane z karami za niewykonanie lub nieterminowe wykonania zleceń,
  • Ryzyko związane z niewystarczającą ochroną ubezpieczeniową,
  • Ryzyko związane z procesem pozyskiwania nowych kontr aktów,
  • Ryzyko związane z warunkami i procedurami rozstrzygania przetargów publicznych, a także z wykluczeniem z postępowań
  o udzielenie zamówień publicznych,
  Wśród czynników zewnętrznych:
  • rozwój sytuacji na globalnych rynkach finansowych i gospodarczych oraz ich wpływ na sytuacj ę ekonomiczn ą w Polsce,
  • nastawienie potencjalnych klientów komercyjnych do ogólnej sytuacji ekonomicznej,
  • zapotrzebowanie na usługi IT w sektorze publicznym,
  • intensywność ́ działa ń́ bezpośredniej oraz pośredniej ko nkurencji,
  • otwartość ́ i chłonność ́ rynku na nowe rozwiązania produktowe.

  Wśród czynników wewnętrznych:
  • rezultaty bieżących działa ń́ handlowych,
  • przebieg prac w ramach realizowanych umów,
  • jakość ́ pozyskiwanej kadry do celów realizacji projektów,
  • rezul taty prac nad nowymi produktami.  25

  3. INFORMACJA DODATKOWA - STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

  Stosownie do postanowień art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o Rachunkowości (tj.: Dz.U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694
  z późniejszymi zmianami), została ustalona poniżej opisana polityka rachunkowości. Stanowi ona opis przyjętych i stosowanych przez
  Spółkę zasad prowadzenia rachunkowości. Zasady te oparte są Międzynarodowych Standardach Rachunkowości i Międzynarodowych
  Standardach Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji
  Europejs kiej. W zakresie nie uregulowanym przez powyższe przepisy Emitent stosuje przepisy ustawy o rachunkowości oraz przepisy
  wykonawcze wydane na jej podstawie.
  3.1. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
  Grunty własne nie podlegają amortyzacji. Emitent traktuje nadane prawa wieczystego użytkowania jako leasing operacyjny. W
  przypadku nabycia takich praw na rynku wtórnym prezentowane są one jako wartości niematerialne i amortyzowane w okresie
  przewidywanego ich użytkowania.
  Środki trwałe są wykazywane według ceny nabycia pomniejszonej o umorzenia i łączne odpisy z tytułu utraty wartości. Ujmuje si ę
  amortyzację w taki sposób, aby dokonać odpisu kosztu lub wyceny składnika aktywów (innych niż grunty oraz środ ki trwałe w
  budowie) do wartości rezydualnej przy użyciu metody liniowej. Szacowane okresy użytkowania, wartości rezydualne oraz metody
  amortyzacji są weryfikowane na koniec każdego okresu sprawozdawczego (z prospektywnym zastosowaniem wszelkich zmiany w
  szacunkach).
  Aktywa utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego amortyzuje się przez okres ich przewidywanego użytkowania
  ekonomicznego na takich samych zasadach jak aktywa własne. W sytuacji, gdy nie ma wystarczającej pewności, że własność zostan ie
  przeniesiona na koniec okresu leasingu, aktywa są amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów: przez okres leasingu lub ich
  ekonomicznej użyteczności. Składnik rzeczowych aktywów trwałych usuwa się z bilansu na moment zbycia lub gdy oczekuje się, iż
  nie u zyska się korzyści ekonomicznych z użytkowania składnika aktywów. Wszelkie zyski lub straty wynikające ze zbycia lub wycofani a
  z użytkowania składników rzeczowych aktywów trwałych są ujmowane w wyniku okresu w którym dane składniki aktywów zostały
  usunięte z bilansu (obliczone jako różnica między wpływem ze sprzedaży a wartością bilansową tego składnika).
  3.2. NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE
  Nieruchomości inwestycyjne to nieruchomości, z których właściciel czerpie korzyści w postaci czynszu i/lub zwiększenia w artości
  kapitału (obejmują również nieruchomości w budowie przeznaczone na cele inwestycyjne). Nieruchomości te wycenia się początkow o
  po koszcie, z uwzględnieniem kosztu transakcji. Po ujęciu początkowym nieruchomości inwestycyjne wycenia się w wartości g odziwej.
  Zyski i straty wynikające ze zmian wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych ujmuje się w wynik w okresie, w którym pows tały.
  Nieruchomości inwestycyjne wyksięgowuje się z bilansu w chwili zbycia lub wycofania z użytkowania, albo jeżeli podmi ot nie
  spodziewa się osiągnąć dalszych korzyści ekonomicznych z tytułu ich zbycia. Zyski lub straty wynikające z usunięcia nieruchom ości z
  bilansu (obliczane jako różnica między wpływem ze sprzedaży a wartością bilansową tego składnika) ujmuje się w wynik okresu, w
  którym nastąpiło usunięcie z bilansu.
  3.3. AKTYWA PRZEZNACZONE DO ZBYCIA
  Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia klasyfikuje się jako przeznaczone do zbycia, jeśli ich wartość bilansowa zostanie odzysk ana
  raczej w wyniku transakcji zbycia niż w wy niku ich dalszego użytkowania. Warunek ten uznaje się za spełniony wyłącznie wówczas,
  gdy wystąpienie transakcji zbycia jest bardzo prawdopodobne, a składnik aktywów (lub podmiot do zbycia) jest dostępny do
  natychmiastowego zbycia w swoim obecnym stanie. K lasyfikacja składnika aktywów jako przeznaczonego do zbycia, zakłada zamiar
  kierownictwa Spółki do dokonania transakcji zbycia w ciągu roku od momentu zmiany klasyfikacji.
  Jeżeli Emitent ma zamiar dokonać sprzedaży która powodowałaby utratę kontroli nad j ednostką zależną, wszystkie aktywa i
  zobowiązania tej jednostki zależnej są klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia jeżeli wszystkie wyżej wymienione kryteria s ą
  spełnione oraz niezależnie od tego czy Emitent zachowa udziały niedające kontroli po tej tra nsakcji zbycia.

  26

  Aktywa trwałe (lub podmiotu do zbycia) sklasyfikowane jako przeznaczone do zbycia wycenia się po niższej spośród dwóch wartoś ci:
  pierwotnej wartości bilansowej lub wartości godziwej, pomniejszonej o koszty związane ze sprzedażą.
  3.4. AKT YWA NIEMATERIALNE

  NABYTE AKTYWA NIEMATERIALNE
  Nabyte aktywa niematerialne o zdefiniowanym okresie ekonomicznej użyteczności wykazuje się po koszcie pomniejszonym o
  umorzenie i skumulowaną utratę wartości. Amortyzację ujmuje się liniowo w szacowanym okre sie ekonomicznej użyteczności.
  Oszacowany okres ekonomicznej użyteczności i metoda amortyzacji podlegają weryfikacji na koniec każdego okresu
  sprawozdawczego, a skutki zmian szacunków rozlicza się prospektywnie. Nabyte aktywa niematerialne o niezdefiniowan ym okresie
  ekonomicznej użyteczności wykazuje się w koszcie historycznym pomniejszonym o skumulowaną utratę wartości.
  WYTWORZONE WE WŁASNYM ZAKRESIE AKTYWA NIEMATERIALNE -KOSZTY PRAC
  BADAWCZYCH I ROZWOJOWYCH
  Koszty prac badawczych są ujmowane w wynik w mo mencie ich poniesienia. Aktywa niematerialne powstałe na skutek prowadzenia
  prac rozwojowych, ujmowane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jedynie po spełnieniu następujących warunków:
  z technicznego punktu widzenia istnieje możliwość ukończenia skład nika aktywów niematerialnych, tak aby nadawał się do
  sprzedaży lub użytkowania,
  istnieje możliwość udowodnienia zamiaru ukończenia składnika oraz jego użytkowania i sprzedaży,
  składnik będzie zdolny do użytkowania lub sprzedaży,
  znany jest sposób w jaki składnik będzie wytwarzał przyszłe korzyści ekonomiczne,
  zapewnione zostaną środki techniczne oraz finansowe konieczne do ukończenia prac rozwojowych oraz jego użytkowania i
  sprzedaży,
  istnieje możliwość wiarygodnego ustalenia n akładów poniesionych w czasie prac rozwojowych.
  Wartość początkową aktywów niematerialnych wytworzonych we własnym zakresie stanowi suma wydatków poniesionych od dnia,
  gdy składnik aktywów niematerialnych po raz pierwszy spełnia kryteria ujmowania ich w b ilansie (patrz powyżej).
  W przypadku gdy nie można ująć w bilansie kosztów prac rozwojowych wytworzonych we własnym zakresie, koszty te są ujmowane
  w wynik okresu, w którym zostały poniesione.
  Aktywa niematerialne wytworzone we własnym zakresie po począt kowym ujęciu są wykazywane według ceny nabycia pomniejszonej
  o umorzenia i łączne odpisy na utratę wartości, na takiej samej zasadzie jak nabyte aktywa niematerialne.
  UTRATA WARTOŚCI RZECZOWYCH ORAZ NIEMATERIALNYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH OPRÓCZ
  WARTOŚCI FIRMY
  Na każdy dzień bilansowy Grupa dokonuje przeglądu wartości bilansowych posiadanego majątku trwałego i aktywów niematerialnych
  w celu stwierdzenia, czy nie występują przesłanki wskazujące na utratę ich wartości. Jeżeli stwierdzono istnienie takich prze słane k,
  szacowana jest wartość odzyskiwalna danego składnika aktywów, w celu ustalenia potencjalnego odpisu z tego tytułu. W sytuacji ,
  gdy nie jest możliwe oszacowanie wartości odzyskiwalnej składnika aktywów, przeprowadza się analizę wartości odzyskiwalnej dl a
  grupy aktywów generujących przepływy pieniężne, do której należy dany składnik aktywów. Jeśli możliwe jest wskazanie wiarygod nej
  i jednolitej podstawy alokacji, składniki majątku trwałego Spółki alokowane są do poszczególnych jednostek generujących przep ływy
  pieniężne lub do najmniejszych grup jednostek generujących takie przepływy, dla których można wyznaczyć wiarygodne i jednolit e
  podstawy alokacji.

  27

  W przypadku aktywów niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania oraz jeszcze nieprzyjętych do uży tkowania, test utraty
  wartości przeprowadzany jest corocznie oraz dodatkowo wtedy, gdy występują przesłanki wskazujące na możliwość wystąpienia
  utraty wartości.
  Wartość odzyskiwalna ustalana jest jako wyższa spośród dwóch wartości: wartość godziwa pomniej szona o koszty sprzedaży lub
  wartość użytkowa. Ta ostatnia wartość odpowiada wartości bieżącej szacunku przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych
  przy użyciu stopy dyskonta przed opodatkowaniem uwzględniającej aktualną rynkową wartość pieniądza w c zasie oraz ryzyko
  specyficzne dla danego składnika aktywów.
  Jeżeli wartość odzyskiwalna jest niższa od wartości bilansowej składnika aktywów (lub jednostki generującej przepływy pienięż ne),
  wartość bilansową tego składnika lub jednostki pomniejsza się do wartości odzyskiwalnej. Stratę z tytułu utraty wartości ujmuje się
  niezwłocznie jako koszt okresu, w którym wystąpiła.
  Jeśli strata z tytułu utraty wartości ulega następnie odwróceniu, wartość netto składnika aktywów (lub jednostki generującej
  przepływy p ieniężne) zwiększana jest do nowej oszacowanej wartości odzyskiwalnej, nie przekraczającej jednak wartości bilansowej
  tego składnika aktywów jaka byłaby ustalona, gdyby w poprzednich latach nie ujęto straty z tytułu utraty wartości składnika a ktywów
  / jedn ostki generującej przepływy pieniężne. Odwrócenie straty z tytułu utraty wartości ujmuje się w niezwłocznie w wynik.
  3.5. WARTOŚĆ FIRMY

  Wartość firmy wynikającą z przejęcia innego podmiotu ujmuje się po koszcie ustalonym na dzień przejęcia tego podmio tu,
  pomniejszonym o kwotę utraty wartości.
  Dla celów testu na utratę wartości wartość firmy alokuje się do poszczególnych ośrodków generujących przepływy pieniężne w ra mach
  Grupy Kapitałowej (lub do grup takich ośrodków), które mają odnieść korzyści z syn ergii będących skutkiem połączenia jednostek
  gospodarczych.
  Ośrodek generujący przepływy pieniężne, do którego alokuje się wartość firmy, jest testowany na utratę wartości raz do roku l ub
  częściej, jeżeli występują przesłanki wskazujące na możliwość utrat y wartości. Jeżeli wartość odzyskiwalna ośrodka generującego
  przepływy pieniężne jest mniejsza od jego wartości bilansowej, odpis z tytułu utraty wartości alokuje się tak, by w pierwszej kolejności
  zredukować kwotę bilansową wartości firmy alokowanej do te go ośrodka, a pozostałą część alokuje się na inne składniki aktywów
  tego ośrodka, proporcjonalnie do wartości bilansowej każdego z nich. Odpis z tytułu utraty wartości firmy ujmuje się bezpośre dnio
  w wynik w sprawozdaniu z całkowitych dochodów . Odpisów z tytułu utraty wartości firmy nie odwraca się w kolejnych okresach. W
  chwili zbycia ośrodka generującego przepływy pieniężne przypisana do niego wartość firmy jest uwzględniana w obliczeniu zysku lub
  straty ze zbycia.
  3.6. INWESTYCJE W JEDNOSTKACH STOWARZY SZONYCH

  Jednostka stowarzyszona to taki podmiot, na który Emitent może znacząco wpływać, i który nie jest ani jednostką zależną, ani
  wspólnym przedsięwzięciem. Znaczący wpływ oznacza możliwość uczestniczenia w podejmowaniu decyzji dotyczących polityki
  finansowej i operacyjnej w danej Grupie Kapitałowej, niestanowiący jednak kontroli ani współkontroli tej polityki.
  Wyniki, aktywa i zobowiązania jednostek stowarzyszonych są rozliczane metodą praw własności, z wyjątkiem inwestycji
  sklasyfikowanych jako przeznaczone d o sprzedaży, rozliczonych zgodnie z MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz
  działalność zaniechana”. Zgodnie z metodą praw własności inwestycje w jednostkach stowarzyszonych ujmuje się początkowo w
  skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finan sowej po koszcie historycznym, a następnie uwzględnia w części wyniku
  przypadającego na Spółkę lub w pozostałych całkowitych dochodach jednostki stowarzyszonej. Jeżeli udział Grupy Kapitałowej w
  stratach jednostki stowarzyszonej przekracza wartość jej udzi ałów w tej jednostce (obejmującą udziały długoterminowe, stanowiące
  zasadniczo część wartości netto inwestycji w podmiocie), Grupa Kapitałowa przestaje ujmować swoje udziały w dalszych stratach

  28

  jednostki stowarzyszonej. Dalsze straty ujmuje się tylko do wy sokości prawnych lub zwyczajowych zobowiązań Grupy Kapitałowej
  albo płatności dokonanych w imieniu jednostki stowarzyszonej.
  Nadwyżka kosztów przejęcia nad udziałem Grupy Kapitałowej w wartości netto możliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań
  i zob owiązań warunkowych jednostki stowarzyszonej ujętych na dzień przejęcia rozpoznawana jest jako wartość firmy, stanowiąca
  element wartości bilansowej inwestycji. Nadwyżka udziału Grupy Kapitałowej w wartości netto możliwych do zidentyfikowania
  aktywów, zobo wiązań i zobowiązań warunkowych nad kosztami przejęcia po ponownej weryfikacji ujmowana jest bezpośrednio w
  wynik.
  Wymogi MSR 39 stosuje się do sprawdzenia, czy Spółka Kapitałowa powinna ująć odpis z tytułu utraty wartości inwestycji w jedn ostkę
  stowarzys zoną. W razie konieczności wartość bilansowa inwestycji (z uwzględnieniem wartości firmy) testowana jest na utratę
  wartości zgodnie z MSR 36 „Utrata wartości aktywów” tak, jak gdyby był to pojedynczy składnik aktywów, przez porównanie jej
  wartości odzyskiw alnej (wyższej z dwóch kwot: wartości użytkowej i wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży) z wartością
  bilansową. Odpisy z tytułu utraty wartości uwzględnia się w wartości bilansowej inwestycji. Odwrócenie odpisu ujmuje się zgod nie z
  MSR 36 w kw ocie odpowiadającej wzrostowi wartości odzyskiwalnej inwestycji.
  Po zbyciu jednostki stowarzyszonej, którego skutkiem jest utrata przez Spółkę znaczącego wpływu na tę jednostkę, pozostałe ud ziały
  wycenia się w wartości godziwej na ten dzień, a wartość tą traktuje jako wartość godziwą w chwili początkowego ujęcia składnika
  aktywów finansowych zgodnie z MSR 39. Różnicę między pierwotną wartością bilansową jednostki stowarzyszonej przypisywaną do
  pozostałych udziałów oraz wartością godziwą tych udziałów uwzgl ędnia się przy określaniu wysokości zysku lub straty z tytułu zbycia
  jednostki zależnej. Ponadto Grupa Kapitałowa rozlicza wszystkie kwoty uprzednio ujmowane w pozostałych całkowitych dochodach
  w odniesieniu do jednostki stowarzyszonej tak samo, jak rozlic załaby je w przypadku zbycia odpowiednich składników aktywów i
  zobowiązań przez tę jednostkę. Wobec tego, jeżeli zysk lub strata uprzednio ujęte w pozostałych całkowitych dochodach zostaną
  przeniesione na wynik finansowy w chwili zbycia odpowiednich składn ików aktywów i zobowiązań, Grupa Kapitałowa
  przeklasyfikowuje ten zysk lub stratę z kapitału własnego na wynik (w formie korekty reklasyfikacyjnej) w chwili utraty znacz ącego
  wpływu na tę jednostkę stowarzyszoną.
  Jeżeli jednostka należąca do Grupy Kapitał owej prowadzi transakcje z daną jednostką stowarzyszoną, zyski i straty wynikające z tych
  transakcji ujmuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej tylko w odniesieniu do udziałów w tej
  jednostce, niezwiązanych z Grupą.
  3.7. UDZIAŁ Y WE WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH

  Wspólne przedsięwzięcie jest to relacja umowna, na mocy której Emitent i inne strony podejmują działalność gospodarczą podleg ającą
  wspólnej kontroli, a więc taką, w toku której strategiczne decyzje finansowe, operacyjne i polityczne wymagają jednogłośnego
  poparcia wszystkich stron sprawujących wspólnie kontrolę. Gdy podmiot należący do Grupy podejmuje bezpośrednio działalność w
  ramach wspólnego przedsięwzięcia, udział Grupy Kapitałowej we wspólnie kontrolowanych aktywach i zobowiązaniach ponoszonych
  wspólnie z pozostałymi wspólnikami przedsięwzięcia ujmowany jest w sprawozdaniu finansowym odpowiedniego podmiotu i
  klasyfikowany zgodnie ze swoim charakterem. Zobowiązania i koszty ponoszone bezpośrednio wskutek udziału we wspó lnie
  kontrolowanych aktywach rozliczane są metodą memoriałową. Dochód ze sprzedaży lub wykorzystania udziału Grupy Kapitałowej w
  produktach wytworzonych przez wspólnie kontrolowane aktywa oraz udział w kosztach wspólnego przedsięwzięcia ujmuje się w chwi li
  wystąpienia prawdopodobieństwa uzyskania/przekazania przez Grupę korzyści ekonomicznych związanych z odpowiednimi
  transakcjami, o ile da się je wiarygodnie wycenić.
  Wspólne przedsięwzięcia związane z utworzeniem oddzielnego podmiotu, w którym udziały maj ą wszyscy wspólnicy, określa się
  mianem jednostek podlegających wspólnej kontroli.
  Grupa Kapitałowa wykazuje udziały w takich jednostkach w formie konsolidacji proporcjonalnej z wyjątkiem sytuacji, kiedy inwe stycja
  została sklasyfikowana jako przeznaczona do zbycia; w takim przypadku rozlicza się ją zgodnie z MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone

  29

  do sprzedaży oraz działalność zaniechana”. Udziały Grupy Kapitałowej w aktywach, zobowiązaniach, przychodach i kosztach jedno stek
  podlegających wspólnej kontroli łąc zy się z analogicznymi pozycjami skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  Wartość firmy wynikającą z przejęcia udziałów Grupy Kapitałowej w jednostce podlegającej wspólnej kontroli rozlicza się zgodn ie z
  zasadami rachunkowości obowiązującymi w Grupie.
  W sytuacji gdy Grupa Kapitałowa prowadzi transakcje z jednostkami podlegającymi wspólnej kontroli, zyski i straty wynikające z tych
  transakcji ujmuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej tylko w odniesieniu do udziałów w tej
  jedn ostce współzależnej niezwiązanych ze Spółką.
  3.8. LEASING

  Leasing klasyfikuje się jako leasing finansowy, gdy w ramach zawartej umowy zasadniczo całe potencjalne korzyści oraz ryzyko
  wynikające z posiadania przedmiotu leasingu przenoszone jest na leasin gobiorcę. Wszelkie pozostałe rodzaje leasingu traktowane są
  jako leasing operacyjny.
  EMITENT JAKO LEASINGODAWCA
  Kwoty należne z tytułu leasingu finansowego wykazuje się w pozycji należności, w wartości netto inwestycji Spółki w leasing.
  Przychody z tytuł u leasingu finansowego alokuje się do odpowiednich okresów odzwierciedlając stałą, okresową stopę zwrotu z
  wartości netto inwestycji Spółki należnej z tytułu leasingu.
  Przychody z tytułu leasingu operacyjnego ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochod ów metodą liniową w okresie wynikającym
  z umowy leasingu. Początkowe koszty bezpośrednie, poniesione w trakcie negocjacji i/lub pozyskiwania leasingu operacyjnego do daje
  się do wartości bilansowej leasingowanego składnika aktywów, i ujmuje metodą liniową p rzez okres leasingu.
  EMITENT JAKO LEASINGOBIORCA
  Aktywa użytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego traktuje się jak aktywa Spółki i wycenia w ich wartości godziwej w
  momencie ich nabycia, nie wyższej jednak niż wartość bieżąca minimalnych opłat l easingowych. Powstające z tego tytułu
  zobowiązanie wobec leasingodawcy jest prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji zobowiązań z tytułu leasing u
  finansowego.
  Płatności leasingowe dzielone są na część odsetkową i zmniejszenie zobowiązan ia z tytułu leasingu, tak by stopa odsetek od
  pozostającego zobowiązania była wielkością stałą. Koszty finansowe odnosi się bezpośrednio do rachunku zysków i strat, chyba że
  można je bezpośrednio przyporządkować do odpowiednich aktywów – wówczas są one kap italizowane zgodnie z zasadami
  rachunkowości Spółki dotyczącymi kosztów finansowania zewnętrznego. Płatności warunkowe z tytułu leasingu ujmuje się w koszta ch
  w okresie ich ponoszenia.
  Płatności z tytułu leasingu operacyjnego odnosi się na wynik metodą liniową przez okres leasingu, z wyjątkiem przypadków, kie dy
  inna, systematyczna podstawa rozliczenia jest bardziej reprezentatywna dla wzorca czasowego rządzącego konsumpcją korzyści
  ekono micznych wypływających z leasingu danego składnika aktywów. Płatności warunkowe z tytułu leasingu operacyjnego ujmuje
  się w kosztach w okresie ich ponoszenia. W przypadku otrzymania specjalnych zachęt motywujących do zawarcia umowy leasingu
  operacyjnego, u jmuje się je jako zobowiązania. Zagregowane korzyści z tytułu takich zachęt ujmuje się jako pomniejszenie kosztów
  wynajmu metodą liniową, z wyjątkiem sytuacji, gdy inna systematyczna podstawa jest bardziej reprezentatywna w odzwierciedleni u
  konsumpcji korz yści ekonomicznych dostarczanych przez składnik aktywów objęty leasingiem.


  30

  3.9. ZAPASY
  Zapasy wyceniane są według niższej z wartości: kosztu lub wartości możliwej do uzyskania. Koszty zapasów ustalane metodą FIFO .
  Wartość możliwą do uzyskania stanowi sz acunkowa cena sprzedaży zapasów pomniejszona o wszelkie szacowane koszty dokończenia
  produkcji/wykonania usługi i koszty niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do skutku
  3.10. WALUTY OBCE
  Transakcje przeprowadzane w walucie innej niż waluta funkcjonalna (w aluty obce) wykazuje się po kursie waluty obowiązującym na
  dzień transakcji. Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne denominowane w walutach obcych są przeliczane według kur su
  obowiązującego na ten dzień. Niepieniężne pozycje wyceniane w wartośc i godziwej i denominowane w walutach obcych wycenia się
  po kursie obowiązującym w dniu ustalenia wartości godziwej. Pozycje niepieniężne wyceniane są według kosztu historycznego.
  Różnice kursowe powstałe na pozycjach pieniężnych ujmuje się w wynik okresu, w którym powstają, z wyjątkiem różnic kursowych
  dotyczących aktywów w budowie przeznaczonych do przyszłego wykorzystania produkcyjnego, które włącza się do kosztów
  wytworzenia tych aktywów i traktuje jako korekty kosztów odsetkowych kredytów w walutach ob cych.
  3.11. KOSZTY FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO
  Koszty finansowania zewnętrznego bezpośrednio związanego z nabyciem lub wytworzeniem składników majątku wymagających
  dłuższego czasu w celu doprowadzenia ich do użytkowania, zalicza się do kosztów wytworzenia takich aktywów aż do momentu, w
  którym aktywa te są zasadniczo gotowe do zamierzonego użytkowania lub sprzedaży. Przychody z inwestycji uzyskane w wyniku
  krótkoterminowego inwestowania pozyskanych środków zewnętrznych przeznaczonych bezpośrednio na finanso wanie nabycia lub
  wytworzenia składników majątku, pomniejszają wartość kosztów finansowania zewnętrznego podlegających kapitalizacji.
  Wszelkie pozostałe koszty finansowania zewnętrznego są odnoszone bezpośrednio na wynik w okresie, w którym zostały ponies ione.
  3.12. DOTACJE RZĄDOWE I Z INNEGO ŹRÓDŁA (FUNDUSZE UE)
  Dotacji nie ujmuje się do chwili uzyskania uzasadnionej pewności, że Emitent spełni konieczne warunki i otrzyma takie dotacje .
  Dotacje ujmuje się w wynik systematycznie, za każdy okres, w który m Emitent ujmuje wydatki jako koszty, których kompensatę ma
  stanowić dotacja. W szczególności dotacje, których podstawowym warunkiem udzielenia jest zakup, budowa lub inny rodzaj
  nabycia aktywów trwałych, ujmuje się jako odroczone przychody w sprawozdaniu z sytuacji finansowej i odnosi się na wynik
  systematycznie w uzasadnionych kwotach przez okres ekonomicznej użyteczności związanych z nimi aktywów.
  Dotacje należne jako kompensata już poniesionych kosztów lub strat lub jako forma bezpośredniego wsparcia f inansowego dla Spółki
  bez ponoszenia w przyszłości związanych z tym kosztów ujmuje się w wyniku w okresie, kiedy stają się wymagalne.
  Korzyści wynikające z otrzymania pożyczki rządowej poniżej oprocentowania rynkowego, traktowane są jako dotacje i mierzon e są
  jako różnica pomiędzy wartością otrzymanej pożyczki i wartością godziwą pożyczki ustaloną z zastosowaniem odpowiedniej rynkow ej
  stopy procentowej.
  3.13. KOSZTY ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH
  Płatności na rzecz określonych programów emerytalnych ujmuje się jako koszt w momencie kiedy pracownicy wykonali usługi
  uprawniające ich do udziału.
  W przypadku świadczeń z tytułu płatnych nieobecności, świadczenia pracownicze ujmowane są w zakresie kumul owanych płatnych
  nieobecności, z chwilą wykonania pracy, która zwiększa uprawnienia do przyszłych płatnych nieobecności. W przypadku
  niekumulowanych płatnych nieobecności świadczenia ujmuje się z chwilą ich wystąpienia.
  Świadczenia po okresie zatrudnienia w formie programów określonych świadczeń (odprawy emerytalne) oraz inne długoterminowe
  świadczenia (nagrody jubileuszowe, renty inwalidzkie itp.) ustalane są przy użyciu metody prognozowanych uprawnień

  31

  jednostkowych, z wyceną aktuarialną przeprowadzaną na każdy dzień bilansowy. Koszty przeszłego zatrudnienia ujmowane są
  natychmiastowo do wysokości nabytych świadczeń, w innym przypadku koszt ten jest amortyzowany metodą liniową przez średni
  okres, aż do momentu wykonania świadczenia.
  Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej stanowią wartość bieżącą zobowiązania z
  tytułu określonych świadczeń skorygowaną o nierozpoznane zyski i straty aktuarialne oraz nieujęte koszty przeszłego zatrudnie nia,
  jak i obniżoną o war tość godziwą aktywów programu. Wszelkie aktywa wynikające z tych obliczeń są ograniczone do nieujętych
  aktuarialne strat i kosztów przeszłego zatrudnienia oraz wartości bieżącej dostępnych zwrotów i obniżek przyszłych składek na rzecz
  programu.
  3.14. PŁAT NOŚCI NA BAZIE AKCJI REALIZOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ
  Płatności na bazie akcji rozliczane w instrumentach kapitałowych na rzecz pracowników i innych osób świadczących podobne usłu gi
  wycenia się w wartości godziwej instrumentów kapitałowych na dzień ich przyznania .
  Wartość godziwą płatności na bazie akcji rozliczanych w instrumentach kapitałowych określoną w dniu ich przyznania odnosi się w
  koszty metodą liniową w okresie nabywania uprawnień, na podstawie oszacowań Spółki co do instrumentów kapitałowych, do któryc h
  ostatecznie zostaną nabyte prawa, drugostronnie zwiększając kapitał. Na każdy dzień bilansowy Emitent weryfikuje oszacowania
  dotyczące liczby instrumentów kapitałowych przewidywanych do przyznania. Ewentualny wpływ weryfikacji pierwotnych oszacowań
  ujmuj e się w rachunku zysków i strat przez pozostały okres przyznania, z odpowiednią korektą kapitału rezerwowego na świadczenia
  pracownicze rozliczane w instrumentach kapitałowych.
  Transakcje z innymi stronami dotyczące płatności realizowanych na bazie akcji i rozliczanych instrumentami kapitałowymi wycenia
  się w wartości godziwej otrzymanych towarów lub usług poza przypadkami, w których wartości tej nie da się wiarygodnie wycenić .
  W takiej sytuacji podstawą wyceny jest wartość godziwa przyznanych instrumentów kapitałowych wyceniona na dzień otrzymania
  przez jednostkę towarów lub usług od kontrahenta.
  3.15. AKTYWA FINANSOWE
  METODA EFEKTYWNEJ STOPY PROCENTOWEJ
  Metoda efektywnej sto py procentowej to sposób obliczania zamortyzowanego kosztu instrumentu dłużnego i alokacji dochodu
  odsetkowego na odpowiedni okres. Efektywna stopa procentowa to dokładna stopa dyskonta szacunkowych przyszłych wpływów
  pieniężnych (w tym wszystkich uiszczon ych lub otrzymanych opłat i punktów stanowiących integralną część efektywnej stopy
  procentowej, kosztów transakcji i innych premii czy upustów) przez okres prognozowanej użyteczności instrumentu dłużnego lub –
  w razie konieczności - w krótszym okresie, do wartości bilansowej netto w chwili początkowego ujęcia.
  Dochód jest ujmowany na bazie efektywnej stopy procentowej instrumentów dłużnych innych niż aktywa finansowe sklasyfikowane
  jako w WGPW.
  AKTYWA FINANSOWE WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK (W GPW)
  Aktywa finansowe są klasyfikowane jako wyceniane w WGPW kiedy te aktywa finansowe są przeznaczone do obrotu albo są
  wyznaczone do wyceny w WGPW.
  Składnik aktywów finansowych klasyfikuje się jako przeznaczony do obrotu, jeżeli:
  - został zakupiony prze de wszystkim w celu odsprzedaży w niedalekiej przyszłości; lub
  - stanowi część określonego portfela instrumentów finansowych, którymi Emitent zarządza łącznie, zgodnie z bieżącym i faktyczny m
  wzorcem generowania krótkoterminowych zysków; lub
  - jest instrumen tem pochodnym niewyznaczonym i niedziałającym jako zabezpieczenie.

  32

  Składnik aktywów finansowych inny niż przeznaczony do obrotu może zostać sklasyfikowany jako wyceniany w wartości godziwej
  przez wynik przy ujęciu początkowym, jeżeli:
  - taka klasyfikacja e liminuje lub znacząco redukuje niespójność wyceny lub ujęcia występującą w innych okolicznościach; lub
  - składnik aktywów finansowych należy do grupy aktywów lub zobowiązań finansowych, lub do obu tych grup objętych zarządzaniem,
  a jego wyniki wyceniane są w wartości godziwej zgodnie z udokumentowaną strategią zarządzania ryzykiem lub inwestycjami Spółki,
  w ramach której informacje o grupowaniu aktywów są przekazywane wewnętrznie; lub
  - składnik aktywów stanowi część kontraktu zawierającego jeden lub więcej w budowanych instrumentów pochodnych, a MSR 39
  „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” dopuszcza klasyfikację całego kontraktu (składnika aktywów lub zobowiązań) jako
  wycenianego w wartości godziwej przez wynik.
  Aktywa finansowe wyceniane w WGPW są wyka zywane w wartości godziwej, a wszelkie zyski lub straty z tytułu przeszacowania
  ujmowane są w wynik. Zysk lub strata ujęty w wynik obejmuje wszelkie dywidendy lub odsetki uzyskane z aktywów finansowych i
  jest wykazywany w pozycjach przychody lub koszty fin ansowe w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.
  INWESTYCJE UTRZYMYWANE DO TERMINU WYMAGALNOŚCI (UTW)
  Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności to niepochodne aktywa finansowe o stałej lub mieszanej charakterystyce płatnoś ci
  i ustalonych terminach wymagalności, które Emitent zamierza i jest w stanie utrzymać do takiego terminu. Po początkowym ujęci u
  inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się po koszcie zamortyzowanym metodą efektywnej stopy procentowej
  z uwzględnieniem utraty wartości.
  AKTYWA FINANSOWANE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY (DDS)
  Aktywa finansowe DDS to niepochodne aktywa finansowe sklasyfikowane jako DDS lub niezaliczone do (a) pożyczek i należności, (b)
  UTW, (c) WGPW.
  Jako DDS klasyfikuje się umarzalne bony notowane na giełdzie będące w posiadaniu Spółki, wykazywane w wartości godziwej na
  koniec każdego okresu sprawozdawczego. Rów nież udziały nienotowane na aktywnych rynkach, jeżeli ich wartość da się wiarygodnie
  wycenić są klasyfikowane jako DDS i wykazywane w wartości godziwej na koniec każdego okresu sprawozdawczego. Zmiany wartości
  bilansowej pieniężnych aktywów finansowych DDS związane ze zmianami kursów wymiany walut (patrz niżej), dochód odsetkowy
  obliczony metodą efektywnej stopy procentowej oraz dywidendy z inwestycji kapitałowych DDS ujmuje się w wynik. Inne zmiany
  wartości bilansowych aktywów finansowych DDS ujmuje się w pozostałych całkowitych dochodach i kumuluje w pozycji kapitału z
  przeszacowania. W chwili zbycia inwestycji lub stwierdzenia jej utraty wartości skumulowany zysk lub strata uprzednio wykazyw ane
  w kapitale z przeszacowania inwestycji przenosi się na wynik.
  Wartość godziwą pieniężnych aktywów finansowych DDS denominowanych w walutach obcych określa się w tej walucie i przelicza
  po kursie spotowym obowiązującym na koniec okresu sprawozdawczego. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe ujmowane w wynik
  określa się na podstawie kosztu zamortyzowanego składnika aktywów pieniężnych. Inne dodatnie i ujemne różnice kursowe ujmuje
  się w pozostałych całkowitych dochodach. Inwestycje kapitałowe DDS nienotowane na aktywnym rynku, których wartości godziwej
  nie da się wiarygo dnie wycenić oraz instrumenty pochodne powiązane z nimi i rozliczane w formie przekazania takich nienotowanych
  inwestycji kapitałowych, wycenia się po koszcie pomniejszonym o utratę wartości na koniec każdego okresu sprawozdawczego.
  POŻYCZKI I NALEŻNOŚCI
  Pożyczki i należności to niepochodne instrumenty finansowe o stałych lub możliwych do określenia płatnościach, nienotowane na
  aktywnym rynku. Pożyczki i należności (w tym należności z tytułu dostaw i usług, salda bankowe i środki na rachunkach oraz in ne
  wycenia się po koszcie zamortyzowanym metodą efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem utraty wartości.
  Dochód odsetkowy ujmuje się stosując efektywną stopę procentową z wyjątkiem należności krótkoterminowych, przy których
  ujmowane odsetki byłyby niezn aczące.

  33

  UTRATA WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH
  Na koniec każdego okresu sprawozdawczego przeprowadza się analizę aktywów finansowych z wyjątkiem WGPW celem stwierdzenia
  występowania przesłanek utraty wartości. Uznaje się, że nastąpiła utrata wartości aktywó w finansowych w przypadku wystąpienia
  obiektywnych przesłanek wskazujących, że w wyniku jednego lub kilku zdarzeń po dacie początkowego ujęcia danego składnika
  aktywów szacunkowe przyszłe przepływy pieniężne z inwestycji uległy zmniejszeniu.
  W przypadku i nwestycji kapitałowych DDS za obiektywną przesłankę utraty wartości uznaje się znaczący lub przedłużający się spadek
  wartości godziwej papierów wartościowych poniżej ich kosztu.
  Dla wszystkich innych rodzajów aktywów finansowych obiektywne przesłanki utra ty wartości mogą obejmować:
  znaczące trudności finansowe spółki lub kontrahenta;
  naruszenie umowy, np. niewywiązanie się lub opóźnienie w płatności odsetek lub kapitału;
  prawdopodobieństwo upadłości lub restrukturyzacji finansowej firmy dłużnika;
  zniknięcie aktywnego rynku danego składnika aktywów finansowych wskutek trudności
  finansowych.
  Dla pewnych kategorii aktywów finansowych – np. należności z tytułu dostaw i usłu g, aktywów, które indywidualnie nie utraciły
  wartości dodatkowo przeprowadza się zbiorową ocenę występowania przesłanek utraty wartości. Obiektywne przesłanki utraty
  wartości dotyczące portfela należności mogą obejmować doświadczenia Spółki z egzekwowaniem płatności, zwiększenie liczby
  płatności opóźnionych powyżej 60 dni w portfelu oraz zauważalne zmiany krajowych lub lokalnych warunków ekonomicznych
  korelujące z niewywiązywaniem się z zapłaty należności.
  Utrata wartości składnika aktywów finansowych wyce nianego zgodnie z zasadami zamortyzowanego kosztu będzie równa różnicy
  między wartością bilansową tego składnika aktywów a wartością bieżącą prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych
  zdyskontowanych według jego pierwotnej efektywnej stopy procentowe j.
  Utrata wartości składnika aktywów finansowych wycenianego po koszcie będzie równa różnicy między wartością bilansową tego
  składnika aktywów a wartością bieżącą prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych według bieżącej
  rynkowej st opy zwrotu podobnego składnika aktywów finansowych. Taki odpis nie ulega odwróceniu w późniejszych okresach.
  Wartość bilansowa składnika aktywów finansowych ulega bezpośredniemu obniżeniu o kwotę odpisu z tytułu utraty wartości, z
  wyjątkiem należności z tytułu dostaw i usług, których wartość bilansową redukuje się przy pomocy konta rezerwy. W przypadku
  uznania na leżności z tytułu dostaw i usług za nieściągalne odpisuje się je w ciężar konta rezerwy. W przypadku odzyskania uprzednio
  spisanej kwoty dopisuje się ją do salda na koncie rezerwy. Zmiany wartości bilansowej konta rezerwy ujmuje się w wynik.
  W przypadku u traty wartości składnika aktywów finansowych DDS skumulowane zyski lub straty uprzednio ujmowane w pozostałych
  całkowitych dochodach przenosi się na wynik finansowy danego okresu.
  Jeżeli utrata wartości aktywów finansowych wycenianych po koszcie zamortyzo wanym ulegnie zmniejszeniu w kolejnym okresie
  rozliczeniowym, a zmniejszenie to można obiektywnie powiązać ze zdarzeniem, które nastąpiło po ujęciu utraty wartości, odpis z
  tego tytułu ulega odwróceniu przez wynik finansowy w kwocie bilansowej inwestycji n a dzień odwrócenia odpisu z tytułu utraty
  wartości nieprzekraczającej kosztu zamortyzowanego obliczonego bez uwzględnienia utraty wartości.
  Utraty wartości papierów wartościowych DDS ujętej uprzednio w wynik nie odwraca się przez ten wynik. Zwiększenie wa rtości
  godziwej po ujęciu utraty wartości ujmuje się w pozostałych całkowitych dochodach i kumuluje w pozycji kapitału z przeszacowa nia
  inwestycji. Kwotę utraty wartości dłużnych papierów wartościowych DDS odwraca się przez wynik finansowy, jeżeli zwiększe nie
  wartości godziwej inwestycji można w sposób obiektywny powiązać ze zdarzeniem, które nastąpiło po dacie ujęcia tej utraty war tości.

  34

  USUNIĘCIE AKTYWÓW FINANSOWYCH Z BILANSU
  Grupa Kapitałowa usuwa z bilansu składnik aktywów finansowych tylko w przypadk u, gdy prawa umowne do przepływów pieniężnych
  generowanych przez ten składnik wygasną lub gdy przeniesie dany składnik aktywów oraz wszystkie związane z nim rodzaje ryzyka
  i korzyści wynikające z praw własności na inną jednostkę.
  W przypadku, gdy Emitent nie przenosi wszystkich rodzajów ryzyka i korzyści wynikających z praw własności ani ich nie zachowuje,
  ale nadal sprawuje kontrolę nad przeniesionym składnikiem aktywów, ujmuje zachowane udziały w tym składniku i związane z nimi
  zobowiązania, które będzie musiała uiścić. Jeżeli Emitent zachowuje wszystkie rodzaje ryzyka i korzyści wynikające z prawa własności
  do przeniesionego składnika aktywów, nadal ujmuje ten składnik oraz zabezpieczone finansowanie zewnętrzne na poczet
  otrzymanych korzyści. W chwili ca łkowitego usunięcia składnika aktywów z bilansu różnicę między jego wartością bilansową a sumą
  otrzymanej i należnej zapłaty oraz skumulowanego zysku lub straty ujętych w pozostałych całkowitych dochodach i skumulowanych
  w kapitale własnym ujmuje się w wyn ik.
  W przypadku usunięcia z bilansu części składnika aktywów finansowych (np. jeżeli Emitent zachowuje możliwość odkupu części
  przekazanego składnika aktywów), pierwotną wartość bilansową tego składnika alokuje się między część nadal ujmowaną w ramach
  dzi ałalności kontynuowanej, a część wyksięgowaną w oparciu o relatywne wartości godziwe tych części na dzień przekazania. Różnic ę
  między wartością bilansową alokowaną do części składnika aktywów usuniętej z bilansu a sumą zapłaty otrzymanej za tę część or az
  skumulowany zysk lub stratę alokowane do tej części i uprzednio ujmowane w pozostałych całkowitych dochodach ujmuje się w
  wynik. Skumulowany zysk lub stratę uprzednio ujmowane w pozostałych całkowitych dochodach alokuje się między część składnika
  aktywów na dal ujmowaną w bilansie a część wyksięgowaną odpowiednio do relatywnej wartości godziwej obu tych części.
  3.16. REZERWY

  Rezerwy tworzone są w przypadku, kiedy na Spółce ciąży istniejący obowiązek, prawny lub zwyczajowo oczekiwany, wynikający ze
  zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków
  uosabiających korzyści ekonomiczne oraz można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego zobowiązania.
  Ujmowana kwota rezerwy odzwierciedla możliwie naj dokładniejszy szacunek kwoty wymaganej do rozliczenia bieżącego zobowiązania
  na dzień bilansowy, z uwzględnieniem ryzyka i niepewności związanej z tym zobowiązaniem. W przypadku wyceny rezerwy metodą
  szacunkowych przepływów pieniężnych koniecznych do rozli czenia bieżącego zobowiązania, jej wartość bilansowa odpowiada
  wartości bieżącej tych przepływów (w przypadku gdy wpływ pieniądza w czasie jest istotny).
  Jeśli zachodzi prawdopodobieństwo, że część lub całość korzyści ekonomicznych wymaganych do rozliczen ia rezerwy będzie można
  odzyskać od strony trzeciej, należność tę ujmuje się jako składnik aktywów, jeśli prawdopodobieństwo odzyskania tej kwoty jes t
  odpowiednio wysokie i da się ją wiarygodnie wycenić.
  3.17. UMOWY RODZĄCE OBCIĄŻENIA

  Bieżące zobowiązania wynikające z umów rodzących obciążenia ujmuje się i wycenia jak rezerwy. Za umowę rodzącą obciążenia
  uważa się umowę zawartą przez Spółkę, wymuszającą nieuniknione koszty realizacji zobowiązań umownych, których wartość
  przekracza wysok ość korzyści ekonomicznych przewidywanych w ramach umowy.
  3.18. RESTRUKTURYZACJA

  Rezerwa na koszty restrukturyzacji ujmowana jest tylko wtedy, gdy Emitent opracowała szczegółowy i formalny plan restrukturyz acji
  oraz ogłosiła wszystkim zainteresowanym st ronom zamiar jego realizacji lub jego główne założenia. Wycena rezerwy
  restrukturyzacyjnej obejmuje wyłącznie bezpośrednie koszty restrukturyzacji, czyli kwoty niezbędne do przeprowadzenia
  restrukturyzacji i niezwiązane z bieżącą działalnością podmiotu.


  35

  3.19. GWARANCJE

  Rezerwy na oczekiwane koszty napraw gwarancyjnych ujmowane są w momencie sprzedaży usług zgodnie z najlepszym szacunkiem
  zarządu co do przyszłych kosztów koniecznych do poniesienia przez Spółkę w okresie gwarancji.
  3.20. INSTRUMENTY FINA NSOWE

  Aktywa i zobowiązania finansowe ujmuje się w chwili, gdy Emitent staje się stroną umowy instrumentu finansowego. Pierwotnie
  wycenia się je w wartości godziwej. Koszty transakcji przypisywane bezpośrednio do zakupu lub emisji aktywów i zobowiązań
  finansowych (z wyjątkiem aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik) odpowiednio dodaje
  się do lub odejmuje od wartości godziwej aktywów lub zobowiązań finansowych w chwili początkowego ujęcia. Koszty transakcji
  bezpośrednio przypisywane nabyciu aktywów finansowych lub przejęciu zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej
  przez wynik ujmuje się bezpośrednio w wynik.
  3.21. ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I INSTRUMENTY KAPITAŁOWE

  KLASYFIKACJA: INSTRUMENTY DŁUŻE LUB KAPITAŁ OWE
  Instrumenty dłużne i kapitałowe wyemitowane przez Spółkę klasyfikuje się jako zobowiązania finansowe lub kapitał własny na
  podstawie postanowień umownych i definicji zobowiązania finansowego i instrumentu kapitałowego.
  INSTRUMENTY KAPITAŁOWE
  Instrum enty kapitałowe to umowy, które odzwierciedlają rezydualny udział w aktywach jednostki po odjęciu wszystkich jej
  zobowiązań. Instrumenty kapitałowe emitowane przez Spółkę ujmuje się w kwocie otrzymanych wpływów po odjęciu bezpośrednich
  kosztów emisji.
  Odk upione przez Spółkę własne instrumenty kapitałowe ujmuje się lub odnosi bezpośrednio w kapitale własnym. W przypadku
  sprzedaży, zakupu, emisji lub umorzenia własnych instrumentów kapitałowych Spółki, nie ujmuje się w wynik żadnych związanych z
  tym zysków a ni strat.
  INSTRUMENTY ZŁOŻONE
  Elementy instrumentów złożonych (bonów zamiennych) wyemitowanych przez Spółkę klasyfikuje się oddzielnie jako zobowiązania
  finansowe i kapitał własny na podstawie warunków umowy oraz definicji zobowiązań finansowych i instrumentów kapitałowych.
  Opcja zamia ny rozliczana przez jednostkę w formie otrzymania lub przekazania ustalonej liczby własnych instrumentów kapitałowych
  w zamian za ustaloną kwotę pieniężną lub składnik aktywów finansowych zaliczana jest do instrumentów kapitałowych.
  Na dzień emisji wartość godziwą składnika zobowiązań szacuje się na podstawie obowiązującej rynkowej stopy procentowej dla
  zbliżonych instrumentów niezamiennych. Kwotę tę wykazuje się jako zobowiązanie po koszcie zamortyzowanym metodą efektywnej
  stopy proc entowej do momentu wygaśnięcia w chwili zamiany lub osiągnięcia terminu zapadalności instrumentu.
  Koszty transakcji związane z emisją zamiennych bonów alokuje się do składników zobowiązań i kapitału własnego proporcjonalnie
  do alokacji wpływów brutto. Kos zty transakcji dotyczące składnika kapitału własnego ujmuje się bezpośrednio w kapitale własnym.
  Koszty transakcji dotyczące składnika zobowiązań ujmuje się w wartości bilansowej zobowiązania i amortyzuje w okresie użytecz ności
  bonów metodą efektywnej stop y procentowej.


  36

  ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE
  Zobowiązania finansowe klasyfikuje się jako „wyceniane w WGPW” lub jako „pozostałe zobowiązania finansowe”.
  Zobowiązania finansowe wyceniane w WGPW
  Do tej kategorii zalicza się zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu lub wyznaczone jako wyceniane w WGPW. Zobowiązanie
  finansowe klasyfikuje się jako przeznaczone do obrotu, jeżeli:
  zostało podjęte przede wszystkim w celu odkupu w krótkim terminie;
  stanowi część określonego portfela instrumentów finansowych, k tórymi Emitent zarządza łącznie zgodnie z bieżącym i
  faktycznym wzorcem generowania krótkoterminowych zysków; lub
  jest instrumentem pochodnym niesklasyfikowanym i niedziałającym jako zabezpieczenie.
  Zobowiązania finansowe inne niż zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu mogą zostać wyznaczone jako wyceniane w WGPW
  na moment początkowego ujęcia, jeżeli:
  taka klasyfikacja eliminuje lub znacząco redukuje niespójność wyceny lub ujęcia, jaka wystąpiłaby w innych warunkach; lub
  składnik aktywów finanso wych należy do Spółki aktywów lub zobowiązań finansowych, lub do obu tych grup objętych
  zarządzaniem, a jego wyniki wyceniane są w wartości godziwej zgodnie z udokumentowaną strategią zarządzania ryzykiem
  lub inwestycjami Spółki, w ramach której informacje o grupowaniu aktywów są przekazywane wewnętrznie; lub
  stanowi część kontraktu zawierającego jeden lub więcej wbudowanych instrumentów pochodnych, a MSR 39 dopuszcza
  klasyfikację całego kontraktu (składnika aktywów lub zobowiązań) do pozycji wycenianych w WGPW.
  Pozostałe zobowiązania finansowe
  Po początkowym ujęciu pozostałe zobowiązania finansowe (w tym kredyty i pożyczki, zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz i nne
  zobowiązania) wycenia się po koszcie zamortyzowanym metodą efektywnej stopy procentow ej. Metoda efektywnej stopy procentowej
  to sposób obliczania zamortyzowanego kosztu zobowiązania finansowego i alokacji kosztu odsetkowego na odpowiedni okres.
  Efektywna stopa procentowa to dokładna stopa dyskonta szacunkowych przyszłych wpływów pieniężnyc h (w tym wszystkich
  uiszczonych lub otrzymanych opłat i punktów stanowiących integralną część efektywnej stopy procentowej, kosztów transakcji i
  innych premii czy upustów) przez okres prognozowanej użyteczności zobowiązania finansowego lub - w razie koniec zności – w
  krótszym okresie, do wartości bilansowej netto w chwili początkowego ujęcia.
  Umowy gwarancji finansowej
  Umowa gwarancji finansowej to umowa nakładająca na spółkę obowiązek dokonania określonych płatności kompensujących
  posiadaczowi stratę poniesioną wskutek niewywiązania się określonego dłużnika z obowiązku płatności wynikającego z warunków
  danego instrument u dłużnego.
  Umowy gwarancji finansowej emitowane przez Spółkę wycenia się początkowo w wartości godziwej, a jeżeli nie zostały
  sklasyfikowane jako WGPW, wycenia się je następnie według wyższej z następujących kwot:
  wartości zobowiązania umownego określon ej zgodnie z MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”;
  początkowo ujętej kwoty, pomniejszonej, tam gdzie ma to zastosowanie, o łączną amortyzację ujętą zgodnie z zasadami
  ujmowania przychodów.
  Usunięcie zobowiązań finansowych z bilansu
  Emitent usuwa zobowiązania finansowe z bilansu wyłącznie w przypadku ich wypełnienia, umorzenia lub wygaśnięcia. Różnicę międ zy
  wartością bilansową usuniętego zobowiązania finansowego a zapłatą uiszczoną lub należną ujmuje się w wynik.

  37

  3.22. SPRZEDAŻ TO WARÓW
  Przychody ze sprzedaży towarów ujmowane są w momencie, kiedy towary zostały dostarczone i a wszelkie prawa do tego towaru
  zostały przekazane oraz po spełnieniu wszystkich następujących warunków:
  przeniesienia przez Spółkę na nabywcę znaczącego ryzy ka i korzyści wynikających z prawa własności towarów;
  scedowania przez Spółkę funkcji kierowniczych w stopniu związanym na ogół z prawem własności oraz efektywnej kontroli
  nad sprzedanymi towarami;
  możliwości dokonania wiarygodnej wyceny kwoty przychodów ;
  wystąpienia prawdopodobieństwa, że jednostka otrzyma korzyści ekonomiczne związane z transakcją;
  oraz
  możliwości wiarygodnej wyceny kosztów poniesionych lub przewidywanych w związku z transakcją.
  3.23. ŚWIADCZENIE USŁUG
  Przychody z umowy świadczenia usług ujmuje się poprzez odniesienie do stopnia zaawansowania realizacji umowy. Stopień
  zaawansowania realizacji umowy określa się następująco:
  - przychody ze sprzedaży usług i materiałów ujmuje się według umownych stawek jak roboczogodziny i poniesionych bezpośrednich
  kosztów.
  3.24 . PRZYCHODY Z TYTUŁU ODSETEK I DYWIDEND

  Przychód z dywidend ujmowany jest w chwili ustanowienia prawa udziałowca do jej otrzymania (pod warunkiem, że zachodzi
  prawdopodobieństwo uzyskania przez Spółkę korzyści ekonomicznych oraz że da się wiarygodnie wycenić wysokość przychodu).
  Dochód odsetkow y ze składnika aktywów finansowych ujmuje się, jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo uzyskania przez Spółkę
  korzyści ekonomicznych, a kwotę dochodu da się wiarygodnie wycenić. Dochód odsetkowy rozlicza się w czasie w odniesieniu do
  nierozliczonej kwoty kapita łu i przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, stanowiącej stopę dyskontującą przyszłe wpływy
  pieniężne prognozowane na okres ekonomicznej użyteczności składnika aktywów finansowych do kwoty wartości bilansowej tego
  składnika aktywów w momencie począ tkowego ujęcia.
  3.25 . UMOWY O USŁUGĘ DŁUGOTERMINOWĄ

  Jeżeli można wiarygodnie oszacować wynik umowy o usługę długoterminową, przychody i koszty są ujmowane poprzez odniesienie
  do stopnia zaawansowania realizacji działań na koniec okresu sprawozdawczego, mierzonego w oparciu o proporcję poniesionych
  kosztów z tytułu prac wykonanych do tej pory w stosunku do szacowanych całkowitych kosztów kontraktu, chyba że taka metodolog ia
  nie będzie reprezentatywnie przedstawiała stopnia zaawansowania prac. Zmiany w wyk onanych pracach, roszczenia i premie są
  również brane pod uwagę, jeżeli można wiarygodnie oszacować ich koszty i ich otrzymanie jej jest prawdopodobne. Jeżeli nie mo żna
  wiarygodnie oszacować wyniku na umowie o usługę długoterminową, przychody z tytułu umow y są ujmowane do wysokości
  poniesionych kosztów umowy oraz jeżeli jest prawdopodobne uzyskanie tych przychodów. Koszty umowy ujmuje się jako koszty w
  okresie, w którym zostały poniesione. Gdy jest prawdopodobne, że łączne koszty umowy przekroczą łączne prz ychody z tytułu
  umowy, przewidywaną stratę ujmuje się natychmiastowo w koszty.
  Jeżeli suma kosztów umownych poniesionych na dany dzień i ujętych zysków pomniejszonych o ujęte straty przekracza wartość
  zafakturowaną, nadwyżkę wykazuje się w należnościach o d klientów z tytułu prac objętych umową. Jeżeli wartość kosztów
  zafakturowanych na dany dzień przekracza sumę kosztów umownych poniesionych na dany dzień i ujętych zysków pomniejszonych
  o ujęte straty, nadwyżkę wykazuje się w zobowiązaniach wobec klientów z tytułu prac objętych umową. Kwoty otrzymane przed
  wykonaniem prac, których dotyczą, ujmuje się w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w zobowiązaniach, jako otrzymane zaliczki.
  Kwoty zafakturowane z tytułu zrealizowanych prac, ale niezapłacone jeszcze prze z klientów, ujmuje się w sprawozdaniu z sytuacji
  finansowej w należnościach z tytułu dostaw i usług.

  38

  3.26 . OPODATKOWANIE

  Podatek dochodowy jednostki obejmuje podatek bieżący do zapłaty oraz podatek odroczony.
  PODATEK BIEŻĄCY
  Bieżące obciążenie podatko we jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego okresu
  sprawozdawczego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku (straty) netto w związku z wyłączeniem przychodów
  przejściowo niepodlegających opodatkowaniu i k osztów przejściowo niestanowiących kosztów uzyskania przychodów oraz pozycji
  kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki
  podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym.
  PODATEK OD ROCZONY
  Podatek odroczony ujmuje się od różnic przejściowych między wartością bilansową składników aktywów i zobowiązań w
  skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym a odpowiadającą im podstawą opodatkowania stosowaną do obliczania wysokości zysku
  opodatkowan ego, a także od nierozliczonych strat podatkowych oraz niewykorzystanych ulg podatkowych. Zobowiązania z tytułu
  podatku odroczonego ujmuje się zasadniczo dla wszystkich dodatnich różnic przejściowych. Składnik aktywów z tytułu odroczoneg o
  podatku dochodowe go ujmuje się w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych do wysokości, do której jest
  prawdopodobne, iż zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie tych różnic przejściowych. Tego
  rodzaju aktywów i zobowiązań z t ytułu odroczonego podatku dochodowego nie ujmuje się, jeżeli różnice przejściowe wynikają z
  wartości firmy lub z początkowego ujęcia (poza połączeniem jednostek) innych aktywów i zobowiązań w transakcji, która nie wpł ywa
  na zysk podatkowy ani księgowy.
  Ujmuje się rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego od dodatnich różnic przejściowych wynikających z inwestycji w
  jednostkach zależnych i stowarzyszonych oraz udziałów we wspólnych przedsięwzięciach, chyba że Emitent jest w stanie kontrolo wać
  odwróce nie różnicy przejściowej i jest prawdopodobne, że różnice przejściowe nie ulegną odwróceniu w dającej się przewidzieć
  przyszłości. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikające z ujemnych różnic przejściowych związanych z takimi
  inwestycjami i udziałami są ujmowane tylko do tego stopnia, że jest prawdopodobne, że będą wystarczające zyski podlegające
  opodatkowaniu, na podstawie których będzie można wykorzystać korzyści podatkowe wynikające z różnic przejściowych oraz że
  oczekuje się, iż różnice przejściowe ulegną odwróceniu w dającej się przewidzieć przyszłości. Wartość składników aktywów z tytułu
  podatku odroczonego podlega analizie na każdy dzień bilansowy, a w przypadku gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będ ą
  wystarczające dla realiz acji składnika aktywów lub jego części, następuje jego odpis.
  Podatek odroczony jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać w momencie, gdy pozycja aktywów
  zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie się wymagalne. Wycena rezer w z tytułu odroczonego podatku dochodowego i aktywów
  z tytułu odroczonego podatku dochodowego odzwierciedla skutki podatkowe, które nastąpią odpowiednio do przewidywanego przez
  Spółkę sposobu realizacji lub rozliczenia na dzień bilansowy wartości bilansowy ch aktywów i zobowiązań.

  PODATEK BIEŻĄCY I ODROCZONY ZA BIEŻĄCY OKRES
  Podatek bieżący i odroczony ujmuje się w wynik, z wyjątkiem przypadków dotyczących pozycji ujmowanych w pozostałych
  całkowitych dochodach lub bezpośrednio w kapitale własnym. W takiej sytuacji podatek bieżący i odroczony ujmuje się również
  odpowiednio w pozostałych całkowitych dochodach lub w kapitale własnym. Jeżeli podatek bieżący lub odroczony wynika z
  początkowego rozliczenia połączenia jednostek gospodarczych, efekt podatkowy uwzg lędnia się w dalszych rozliczeniach tego
  połączenia.

  39

  3.27 . POCHODNE INSTRUMENTY FINANSOWE

  Emitent dopuszcza możliwość zawierania różnorodnych umów instrumentów pochodnych w celu zarządzania ryzykiem stopy
  procentowej i kursowym. Obejmują one kontrakty forward, swapy stóp procentowych i swapy walutowe.
  Instrumenty pochodne ujmuje się początkowo w wartości godziwej na dzień podpisania stosownych umów, a następnie
  przeszacowuje do wartości godziwej na koniec każdego okresu sprawozdawczego. Wynikowe zyski lub straty ujmuje się bezpośrednio
  w wynik, chyba że dany instrument wykorzystywany jest jako instrument zabezpieczający. W takim przypadku moment ujęcia w
  wynik zależy od charakteru powiązania zabezpieczającego.
  3.2 8. BUDOWANE INSTRUMENTY POCHODNE

  Inst rumenty pochodne wbudowane w inne instrumenty finansowe lub w umowy niebędące instrumentami finansowymi traktowane
  są jako oddzielne instrumenty pochodne, jeżeli charakter instrumentu wbudowanego oraz ryzyko z nim związane nie jest ściśle
  powiązane z chara kterem umowy bazowej i ryzykiem z niej wynikającym i jeżeli umowy bazowe nie są wyceniane w WGPW.
  3.2 9. RACHUNKOWOŚĆ ZABEZPIECZEŃ

  Emitent definiuje określone zabezpieczenia od ryzyka różnic kursowych obejmujące instrumenty pochodne, wbudowane instrument y
  pochodne oraz inne instrumenty jako zabezpieczenia wartości godziwej, przepływów pieniężnych lub inwestycji netto w jednostki
  działające za granicą. Zabezpieczenia ryzyka różnic kursowych w odniesieniu do uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań
  rozlicz ane są jako zabezpieczenia przepływów pieniężnych. Przy rozpoczęciu powiązania zabezpieczającego podmiot dokumentuje tę
  relację między instrumentem zabezpieczającym a pozycją zabezpieczaną oraz cele zarządzania ryzykiem, a także strategię realiz acji
  różnyc h transakcji zabezpieczających. Ponadto Emitent dokumentuje efektywność, z jaką zastosowany instrument zabezpieczający
  kompensuje zmiany wartości godziwej lub przepływów pieniężnych pozycji zabezpieczanej, zarówno w chwili zaistnienia powiązani a,
  jak i na bieżąco w późniejszych okresach.
  3.30 . WARTOŚĆ GODZIWA ZABEZPIECZEŃ

  Zmiany wartości godziwej instrumentów pochodnych wyznaczonych i kwalifikowanych jako zabezpieczenie wartości godziwej
  ujmowane są w rachunku zysków i strat od razu, wraz ze wszelkimi zm ianami w wartości godziwej zabezpieczanego składnika
  aktywów lub zobowiązania wynikające z zabezpieczanego ryzyka. Zmiana wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego oraz
  zmiany pozycją zabezpieczaną, wynikające z zabezpieczanego ryzyka ujmuje się w sp rawozdaniu z całkowitych dochodów w
  odniesieniu do pozycji zabezpieczanej.
  Rachunkowość zabezpieczeń jest przerywana, gdy Emitent unieważnia powiązanie zabezpieczające, gdy instrument zabezpieczający
  wygasa lub zostaje sprzedany, rozwiązany lub wykonywan a, lub gdy nie kwalifikuje się do rachunkowości zabezpieczeń. Korekta z
  wartości godziwej do wartości bilansowej zabezpieczanej pozycji wynikających z zabezpieczanego ryzyka jest odnoszona w wynik od
  tej daty.
  3.31 . ZABEZPIECZENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

  Efektywną część zmian wartości godziwej instrumentów pochodnych zakwalifikowanych jako zabezpieczenia przepływów pieniężnych
  ujmuje się w pozostałych całkowitych dochodach i kumuluje w pozycji kapitał rezerwowy na zabezpieczenia przepływów pieniężnyc h.

  40

  Zysk lub strata związane z nieefektywną częścią instrumentu ujmuje się bezpośrednio w wynik w pozycji przychody lub koszty
  finansowe.
  Kwoty uprzednio ujęte w pozostałych całkowitych dochodach i skumulowane w kapitale własnym przenosi się na wynik finansowy w
  okresach, w których pozycję zabezpieczaną ujmuje się w wynik, w tej samej pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów, w któr ej
  znajduje się pozycja zabezpieczana. Jeżeli jednak zabezpieczona prognozowana transakcja powoduje ujęcie niefinansowego składn ika
  aktywów lub zobowiązań, zyski i straty uprzednio ujęte w pozostałych całkowitych dochodach i skumulowane w kapitale własnym
  przenosi się do początkowej wyceny kosztu niefinansowego składnika aktywów lub zobowiązań.
  Rachunkowość zabezpieczeń przestaje s ię prowadzić w chwili, gdy Emitent unieważni powiązanie zabezpieczające, w chwili upływu
  terminu ważności lub sprzedaży instrumentu zabezpieczającego lub jego realizacji, albo kiedy przestaje się on kwalifikować do
  rachunkowości zabezpieczeń. Zyski lub str aty ujęte w pozostałych całkowitych dochodach i skumulowane w tym czasie w kapitale
  własnym pozostają w kapitale własnym i są ujmowane w wynik prognozowanej transakcji na dzień jej ujęcia. Jeżeli nie przewiduj e
  się realizacji prognozowanej transakcji, zysk lub stratę skumulowane w kapitale własnym ujmuje się bezpośrednio w wynik.
  3.32 . ZABEZPIECZENIA INWESTYCJI NETTO W JEDNOSTKACH ZAGRANICZNYCH

  Zabezpieczenia inwestycji netto w jednostkach zagranicznych rozlicza się w sposób zbliżony do zabezpieczeń prze pływów pieniężnych.
  Zyski lub straty z instrumentu zabezpieczającego związane z efektywną częścią zabezpieczenia ujmuje się w pozostałych całkowi tych
  dochodach i kumuluje w pozycji kapitał rezerwowy z przewalutowania. Zysk lub strata związane z nieefektywn ą częścią instrumentu
  ujmuje się bezpośrednio w wynik w pozycji „przychody lub koszty finansowe”.
  Zyski lub straty z instrumentu zabezpieczającego związane z efektywną częścią zabezpieczenia skumulowane w kapitale rezerwowy m
  z przewalutowania przenosi się na wynik finansowy w chwili zbycia zagranicznego podmiotu.
  3.33. POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH

  Przejęcia innych podmiotów rozlicza się metodą przejęcia. Zapłatę przekazaną w transakcji połączenia jednostek gospodarczych
  wycenia się w wartości godziwej, obliczonej jako zbiorcza kwota wartości godziwych na dzień przejęcia przekazanych przez Spół kę
  akt ywów, zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę wobec poprzednich właścicieli jednostki przejmowanej oraz instrumentów
  kapitałowych wyemitowanych przez Spółkę w zamian za przejęcie kontroli nad jednostką przejmowaną. Koszty związane z przejęcie m
  ujmuje się w w ynik w momencie ich poniesienia.
  Możliwe do zidentyfikowania aktywa i zobowiązania wycenia się w wartości godziwej na dzień przejęcia, z następującymi wyjątka mi:
  aktywa i zobowiązania wynikające z odroczonego podatku dochodowego lub związane z umowami o świadczenia pracownicze
  ujmuje się i wycenia zgodnie z MSR 12 „Podatek dochodowy” i MSR 19 „Świadczenia pracownicze”;
  zobowiązania lub instrumenty kapitałowe związane z programami płatności rozliczanymi na bazie akcji w jednostce
  przejmowanej lub w Sp ółce, które mają zastąpić analogiczne umowy obowiązujące w jednostce przejmowanej, wycenia się
  zgodnie z MSSF 2 „Płatności na bazie akcji” na dzień przejęcia (patrz nota 3.16.2) oraz
  aktywa (lub grupy aktywów przeznaczone do zbycia) sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży zgodnie z MSSF 5 „Aktywa
  trwałe przeznaczone do sprzedaży i działalność zaniechana” wycenia się zgodnie z wymogami tego standardu.
  Wartość firmy wycenia się jako nadwyżkę sumy przekazanej zapłaty, kwoty udziałów niedających kontr oli w jednostce przejmowanej
  oraz wartości godziwej poprzednio posiadanych przez jednostkę przejmującą udziałów w jednostce przejmowanej nad kwotą wartośc i
  godziwej możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów netto i zobowiązań wycenionych na dzień pr zejęcia. Jeżeli po ponownej
  weryfikacji wartość netto wycenionych nadzień przejęcia możliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań przekracza sumę

  41

  przekazanej zapłaty, wartości udziałów niedających kontroli w jednostce przejmowanej oraz wartości godziw ej udziałów w tej
  jednostce uprzednio posiadanych przez jednostkę przejmującą, nadwyżkę tę ujmuje się bezpośrednio w wyniku jako zysk na
  okazyjnym nabyciu.
  Udziały niedające kontroli stanowiące część udziałów właścicielskich i uprawniające posiadaczy do p roporcjonalnego udziału w
  aktywach netto jednostki w przypadku jej likwidacji można początkowo wycenić w wartości godziwej lub odpowiednio do proporcji
  udziałów niedających kontroli w ujętej wartości możliwych do zidentyfikowania aktywów netto jednostki pr zejmowanej. Wyboru
  metody wyceny dokonuje się indywidualnie dla każdej transakcji przejęcia. Inne rodzaje udziałów niedających kontroli wycenia się w
  wartości godziwej lub inną metodą przepisaną w MSSF.
  Jeżeli zapłata przekazana w transakcji połączenia je dnostek gospodarczych obejmuje aktywa lub zobowiązania wynikające z umowy
  o zapłacie warunkowej, zapłatę tę wycenia się w wartości godziwej na dzień przejęcia i ujmuje jako część wynagrodzenia
  przekazanego w transakcji połączenia jednostek gospodarczych. Z miany wartości godziwej zapłaty warunkowej kwalifikujące się jako
  korekty za okres objęty wyceną uwzględnia się retrospektywnie, w korespondencji z odpowiednimi korektami wartości firmy. Kore kty
  dotyczące okresu wyceny to takie, które są wynikiem uzyskania dodatkowych informacji dotyczących „okresu objętego wyceną”
  (który nie może być dłuższy niż jeden rok od dnia przejęcia), dotyczących faktów i okoliczności występujących na dzień przeję cia.
  Zmiany wartości godziwej zapłaty warunkowej, które nie kwalifiku ją się jako korekty dotyczące okresu wyceny, rozlicza się w
  zależności od klasyfikacji zapłaty warunkowej. Warunkowej zapłaty sklasyfikowanej jako kapitał własny nie wycenia się ponowni e, a
  jej późniejsze uregulowanie rozlicza się w ramach kapitału własneg o. Zapłata warunkowa zaklasyfikowana jako składnik aktywów
  lub zobowiązań podlega przeszacowaniu na kolejne dni sprawozdawcze zgodnie z MSR 39 lub MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania
  warunkowe i aktywa warunkowe”, a wynikające z przeszacowania zyski lub straty u jmuje się w wynik.
  W przypadku połączenia jednostek realizowanego etapami, udziały w jednostce przejmowanej uprzednio posiadane przez Spółkę
  przeszacowuje się do wartości godziwej nadzień przejęcia (tj. dzień uzyskania kontroli), a wynikający stąd zysk lu b stratę ujmuje się
  w wynik. Kwoty wynikające z posiadania udziałów w jednostce przejmowanej przed datą przejęcia, uprzednio ujmowane w
  pozostałych całkowitych dochodach, przenosi się do rachunku zysków i strat, jeżeli takie traktowanie byłoby poprawne w c hwili zbycia
  tych udziałów.
  Jeżeli początkowe rozliczenie księgowe połączenia jednostek na koniec okresu sprawozdawczego, w którym połączenie miało miejs ce,
  nie jest kompletne, Emitent prezentuje w swoim sprawozdaniu finansowym tymczasowe kwoty dotyczące pozycji, których rozliczenie
  jest niekompletne. W okresie wyceny Emitent koryguje tymczasowe kwoty ujęte na dzień przejęcia (patrz wyżej) lub ujmuje
  dodatkowe aktywa albo zobowiązania dla odzwierciedlenia nowych faktów i okoliczności występujących na dzień przejęcia, które,
  jeśli byłyby znane, wpłynęłyby na ujęcie tych kwot na ten dzień.
  3.34 . ZASADY KONSOLIDACJI

  W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą sprawozdania finansowe Emitenta i jednostek kontrolowanych przez
  Emitenta (jej Grupy Kapitałowej), w tym jednostek specjalnego przeznaczenia. Kontrola jest osiągana w przypadku gdy Emitent ma
  zdolność kierowania polityką finansową i operacyjną jednostki dla osiągnięcia korzyści ekonomicznych z jej działalności. Doch ody i
  koszty jednostek z ależnych nabytych lub sprzedanych w ciągu roku są uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych
  dochodów od momentu rzeczywistej daty nabycia danej jednostki do dnia jej efektywnego zbycia. Całkowite dochody jednostek
  zależnych są przypisywane do właścicieli Grupy Kapitałowej oraz do udziałów niedających kontroli nawet jeśli skutkiem tego
  przypisania będzie ujemne saldo udziałów niedających kontroli.
  W razie konieczności wprowadzane są korekty do sprawozdań finansowych jednostek zależnych dosto sowujące ich politykę
  rachunkowości do polityki jednostki dominującej.
  Wszystkie transakcje dokonane wewnątrz Grupy, wzajemne salda oraz przychody i koszty operacji dokonanych między jednostkami
  Grupy zostały w konsolidacji w pełni wyłączone.

  42

  Zgodnie z M SSF 3 wartość firmy powstała w wyniku połączenia stanowi różnicę pomiędzy wartością godziwą aktywów netto
  podmiotów przejmowanych na dzień, w którym następowało nabycie udziałów, a wartością godziwą ceny nabycia.
  Cena nabycia przyjęta do ustalenia wartośc i firmy została oszacowana w oparciu o faktyczne wydatki na zakup akcji. Zastosowanie
  wskazanej powyżej metody oznacza, że cena przejęcia i wartość aktywów netto podmiotów przejmowanych zostały oszacowane na
  dzień uzyskania kontroli – ujęcie hipotetyczne z godne z założeniami informacji finansowych pro forma.
  Zmiany udziałów właścicielskich Grupy w jednostkach zależnych
  Zmiany udziałów Grupy w jednostkach zależnych nieskutkujące utratą kontroli rozlicza się jako transakcje kapitałowe. Wartość
  bilansowa udz iałów zapewniających Grupie kontrolę oraz udziałów niedających kontroli podlega korekcie w celu odzwierciedlenia
  zmian we względnych udziałach w jednostkach zależnych. Wszelkie różnice pomiędzy kwotą korekty udziałów niedających kontroli a
  wartością godziw ą kwoty zapłaconej lub otrzymanej odnosi się bezpośrednio na kapitał własny i przypisuje właścicielom Grupy
  Kapitałowej.
  W momencie utraty przez Grupę kontroli nad jednostką zależną oblicza się zysk lub stratę - jako różnicę między (i) sumą wartości
  godzi wej otrzymanej zapłaty oraz wartości godziwej zachowanych udziałów oraz (ii) wartością bilansową aktywów (z uwzględnieniem
  wartości firmy) i zobowiązań jednostki zależnej - oraz ujmuje się w wyniku. W przypadku, gdy aktywa Grupy Kapitałowej zależnej są
  wyc eniane w kwocie przeszacowanej lub wartości godziwej i wynikający z tego skumulowany zysk lub strata jest ujmowany w
  pozostałych całkowitych dochodach i odnoszony się do kapitału, wartości uprzednio ujęte w pozostałych całkowitych dochodach i
  skumulowane w kapitale własnym rozlicza się w taki sposób, jak gdyby Grupa bezpośrednio zbyła odpowiednie składniki aktywów
  (tj. przenosi się na wynik lub bezpośrednio do zysków zatrzymanych, zgodnie z zasadami odpowiedniego MSSF).
  Wartość godziwą inwestycji utrzymane j w byłej jednostce zależnej na dzień utraty kontroli uznaje się za wartość godziwą w momencie
  początkowego ujęcia, rozliczaną następnie zgodnie z MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” lub za koszt w momenci e
  początkowego ujęcia inwestycji w j ednostce stowarzyszonej lub jednostce współkontrolowanej.
  3.35 . WYNIK FINANSOWY

  Sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzane jest w wariancie porównawczym. Na wynik finansowy wykazany w sprawozdaniu
  z dochodów całkowitych składają się: zysk/strata brutto na sprzedaży, zysk/strata na działalności operacyjnej, zysk/strata pr zed
  opoda tkowaniem, podatek dochodowy, zysk/strata netto z działalności kontynuowanej, zysk/strata netto z działalności zaniechanej
  oraz zysk/strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej.
  Zysk/strata brutto na sprzedaży ustalany jest jako różnica sumy p rzychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz
  kosztów sprzedanych produktów towarów i materiałów. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów obejmują kwoty
  netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług ( VAT), ujmowane w okresach, których dotyczą. Koszt
  sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część kosztów
  pośrednich.
  Zysk/strata na działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą zreal izowanych innych przychodów i zysku/straty brutto ze
  sprzedaży a sumą kosztów sprzedaży, kosztów ogólnego zarządu i innych kosztów. Inne przychody i koszty są pośrednio związane z
  działalnością Spółki w zakresie m.in. zysków i strat za zbycia niefinansowyc h aktywów trwałych, oraz aktualizacji wyceny aktywów
  niefinansowych.
  Zysk/strata przed opodatkowaniem stanowi różnicę między sumą zysku/straty z działalności operacyjnej i przychodów finansowych
  nad kosztami finansowymi. Przychody finansowe są to przychod y z tytułu odsetek otrzymanych, a koszty finansowe z tytułu
  otrzymanych i zapłaconych not odsetkowych oraz odsetki od kredytów, wyemitowanych obligacji i leasingu finansowego. Nadwyżka
  dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi wykazywana jest w przychodach f inansowych, a nadwyżka ujemnych różnic kursowych
  nad dodatnimi w kosztach finansowych.

  43

  Podatek dochodowy obejmuje podatek dochodowy od osób prawnych wyliczony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992
  roku (Dz. U. Nr 54 z roku 2000 poz. 654 – urz ędowa jednolita wersja z późniejszymi zmianami) oraz ustaloną część odroczoną
  podatku jako aktualną różnicę pomiędzy aktywem a rezerwą na podatek dochodowy.
  Zysk/strata netto wyliczany jest jako różnica zysku/straty brutto i podatku dochodowego; jest pre zentowany w rozbiciu na zysk/stratę
  netto z działalności kontynuowanej i zysk/stratę netto na działalności zaniechanej (zgodnie z zapisami MSSF nr 5).
  3.3 6. INWENTARYZACJA

  Emitent w celu potwierdzenia wartości posiadanych aktywów przeprowadza ich inwent aryzację, której termin (zgodny z zapisami art.
  26 Ustawy o Rachunkowości) jest określony w zarządzeniu o inwentaryzacji wydanym przez Zarząd Spółki.
  Zarządzenie to określa szczegółowo czas, miejsce i rodzaj inwentaryzacji, powołuje komisję inwentaryzacyj ną oraz ustala zasady i
  osoby odpowiedzialne za rozliczenie wyników inwentaryzacji.


  44

  4. INFORMACJA DODATKOWA - ISTOTNE WARTOŚCI OPARTE NA PROFESJONALNYM
  OSĄDZIE I SZACUNKACH

  Stosując opisane w Nocie 3. INFORMACJA DODATKOWA - STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI obowiązujące w Grupie, Zarząd
  Jednostki Dominującej zobowiązany jest do dokonywania szacunków, osądów i założeń dotyczących kwot wyceny poszczególnych
  składników aktywów i zo bowiązań. Szacunki i związane z nimi założenia opierają się o doświadczenia historyczne i inne czynniki
  uznawane za istotne. Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przyjętych wartości szacunkowych. Stosując zasady rachunkowości
  obowiązujące w Spółce, zarząd j ednostki dominującej zobowiązany jest do dokonywania szacunków, osądów i założeń dotyczących
  kwot wyceny poszczególnych składników aktywów i zobowiązań. Szacunki i związane z nimi założenia opierają się o doświadczenia
  historyczne i inne czynniki uznawane za istotne. Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przyjętych wartości szacunkowych.
  4.1. PROFESJONALNY OSĄD W RACHUNKOWOŚCI
  Poniżej przedstawiono podstawowe osądy, inne niż te związane z szacunkami, dokonane przez zarząd w procesie stosowania zasad
  rachunk owości jednostki i mające największy wpływ na wartości ujęte w sprawozdaniu finansowym.
  AKTYWA FINANSOWE UTRZYMYWANE DO TERMINU WYMAGALNOŚCI
  Zarząd dokonał przeglądu posiadanych przez Grupę aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności w świetle
  wymogów utrzymania progów kapitałowych i płynności i potwierdził intencje i zdolność Spółki do utrzymania tych aktywów do ter minu
  wymagalno ści.
  4. 2. NIEPEWNOŚĆ SZACUNKÓW
  Poniżej przedstawiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości oraz inne kluczowe źródła niepewności będące podstawą
  szacunku niepewności na dzień bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczących korekt warto ści bilansowej aktywów i
  zobowiązań w następnym roku obrotowym.
  UTRATA WARTOŚCI FIRMY
  Grupa przeprowadza testy na utratę wartości firmy. Stwierdzenie, czy wartość firmy uległa obniżeniu, wymaga oszacowania warto ści
  użytkowej wszystkich jednostek generuj ących przepływy pieniężne, do których wartość firmy została przypisana. Chcąc obliczyć
  wartość użytkową, Zarząd musi oszacować przyszłe przepływy pieniężne przypadające na daną jednostkę i ustalić właściwą stopę
  dyskonta, konieczną do obliczenia wartości b ieżącej tych przepływów. Wzrost lub spadek stopy dyskonta przyjętej do obliczenia o 1
  p.p., spowodowałaby zmianę wyceny wartości firmy o kwotę 820 tys. zł. Zmiana ta nie miałaby wpływu na ustalenie odpisu
  aktualizującego wartość poszczególnych wartości fir my.
  OKRESY UŻYTKOWANIA EKONOMICZNEGO RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH
  Emitent weryfikuje przewidywane okresy użytkowania ekonomicznego składników pozycji rzeczowych aktywów trwałych na koniec
  każdego rocznego okresu sprawozdawczego. W roku objętym sprawozdani em finansowym ani w roku poprzedzającym nie
  stwierdzono konieczności zmian tych okresów.
  WYCENA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
  W celu oszacowania wartości godziwej niektórych rodzajów instrumentów finansowych Emitent wykorzystuje techniki wyceny
  wykorzystujące dane wsadowe, które nie są oparte na obserwowalnych danych rynkowych. Nota 34. WARTOŚĆ GODZIWA
  INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zawiera szczegółowe informacje na temat głównych założeń stosowanych przy określaniu wartości
  godziwej instrumentów finansowych, jak ró wnież szczegółowe analizy wrażliwości dla tych założeń.


  45

  WYCENA REZERW
  Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych zostały oszacowane za pomocą metod aktuarialnych. Przyjęte w tym celu założenia zost ały
  przedstawione w nocie nr 30. REZERWY.
  SKŁADNIK AKTYWÓ W Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO
  Spółki Grupy rozpoznają składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na założeniu, że w przyszłości zostanie osiągni ęty
  zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskiwanych wyników podatkowych w przyszłości mogłoby
  spowodować, że założenie to stałoby się nieuzasadnione.
  ROZLICZANIE KONTRAKTÓW DŁUGOTERMINOWYCH
  Usługi z kontraktów długoterminowych stanowią jedną z podstawowych działalności Grupy, a wykonywane są na podstawie
  kontraktów handlowyc h. Kontrakty, których okres realizacji jest dłuższy niż 12 miesięcy, a ich całkowita wartość jest istotna z punktu
  widzenia rzetelności sprawozdania finansowego (poziomu przychodów, kosztów oraz wyniku finansowego) są traktowane przez Grupę
  jako kontrakty długoterminowe.
  Przychody całkowite z kontraktów obejmują kwotę przychodów wynikającą z umowy pierwotnej, skorygowaną o wszystkie następne
  zmiany umowy oraz wszelkie umowy dodatkowe, ściśle związane z danym projektem. Zmiany w przychodach z umowy są
  uwzgl ędniane w przypadku, gdy istnieje pewność lub co najmniej wysokie prawdopodobieństwo, że odbiorca zaakceptuje zmiany i
  kwoty przychodów wynikające z tych zmian oraz wartość tych przychodów może być wiarygodnie wyceniona.
  Na całkowity koszt kontraktu skład ają się koszty bezpośrednie, uzasadnione koszty pośrednie oraz wszystkie pozostałe koszty, które
  zgodnie z warunkami umowy można przypisać do danego zlecenia i obciążyć nimi zleceniodawcę.
  Aktualizacji całkowitych kosztów i przychodów na kontrakcie dokon uje się zawsze w przypadku istotnych zmian w warunkach
  finansowych realizacji kontraktu, mających wpływ na szacowane przychody, koszty lub marżę na kontrakcie, ale nie rzadziej niż na
  dzień sprawozdawczy.
  Korekty powstałe na skutek weryfikacji wpływają na wynik finansowy Grupy tego okresu sprawozdawczego, w którym
  przeprowadzona została weryfikacja.
  Przychód na koniec okresu sprawozdawczego ustala się proporcjonalnie do stopnia zaawansowania realizacji kontraktu, po odlicz eniu
  przychodów, które wpłynęły n a wynik finansowy w poprzednich okresach sprawozdawczych. Oszacowane przychody na kontrakcie
  przypadające na dany okres sprawozdawczy ujmuje się w przychodach okresu jako przychody ze sprzedaży produktów, natomiast w
  bilansie jako kwoty należne od odbiorcó w z tytułu umów długoterminowych.
  Do wyliczenia stopnia zaawansowania realizacji kontraktu przyjmuje się koszty faktycznie poniesione, udokumentowane właściwym i
  dokumentami księgowymi oraz koszty faktycznie poniesione do końca okresu sprawozdawczego i dot ąd nie zafakturowane, o ile
  można je w sposób wiarygodny wycenić.
  Jeżeli na podstawie analizy zaawansowania kontraktu oraz porównania całkowitych kosztów i przychodów na kontrakcie wynika, że
  szacunkowe koszty i całkowite koszty kontraktu przewyższą wiary godne przychody z kontraktu, wtedy cała strata na kontrakcie w
  momencie jej rozpoznania jest ujmowana w danym okresie obrotowym w rachunku zysków i strat jako koszt wytworzenia produktów.
  Zarząd uważa, że wybrane techniki wyceny i założenia stosowane są odpowiednie dla określenia wartości godziwej instrumentów
  finansowych.


  46

  INFORMACJA DODATKOWA - NOTY

  5. P RZYCHODY
  Analiza przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej dla działalności kontynuowanej przedstawia się następująco:  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12 /2017
  Okres
  12 miesię cy
  zakończony
  31/12 /2016
  PLN’000 PLN’000

  Przychody ze sprzedaży produktów i usług 39 168 106 551
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 566 5 785
  RAZEM 39 734 112 336


  6. S EGMENTY OPERACYJNE
  W okresie objętym niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym w Grupie Kapitałowej nie występowała konieczność
  wyodrębnienia segmentów operacyjnych według MSSF 8. Działalność prowadzona przez Grupę Kapitałową jest jednorodna i obejmuje
  świadczenie usług informatycznych o podobnej charakterystyce i w podobny sposób. Cała istotna działalność prowadzona jest na
  terenie Polski.
  Niemożliwym było wyodrębnienie segmentów spełniających wszystkie kryteria zawarte w par. 5 MSSF 8, a w szczególności warunki:
  MSSF 8.5 b – Grupa Kapitałowa oferuje na rynku (wyłącznie polskim) szereg usług i produktów, które są wykonywane w zależności
  od potrzeb klienta. Nie są to jednak produkty i usługi o charakterystyce na tyle oddalonej od siebie, iż występowałaby koniec znoś ć i
  możliwość regularnego nadzorowania i sprawdzania wyników operacyjnych dla działalności w ich obszarach. Nie przypisuje się im
  oddzielnych zasobów - szczególnie ludzkich, gdyż są to głównie zasoby Spółki. Zasoby te alokowane są na bieżąco do projektów, z
  których wiele pokrywa cały szereg usług i produktów świadczonych przez Spółkę.
  MSSF 8.5 c – grupa kapitałowa nie dysponuje informacjami finansowymi na temat wyników działalności dla poszczególnych usług i
  produktów, gdyż informacje takie nie są konieczn e przy monitorowaniu i planowaniu działalności.


  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12 /2017
  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12 /2016
  PLN’000 PLN’000

  Działalność integratorska 22 402 72 476
  Data Center 4 598 28 422
  Pozostała działalność 12 734 11 438
  RAZEM 39 734 112 336


  47
  7. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ


  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12/2017
  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000

  Koszty działalności operacyjnej
  Amortyzacja 12 408 11 330
  Zużycie materiałów i energii 13 117 24 685
  Usługi obce 18 632 44 250
  Podatki i opłaty 811 735
  Wynagrodzenia 13 997 15 502
  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2 315 2 837
  Pozostałe koszty 575 960
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 872 2 756
  Koszty wg rodzaju razem 63 727 103 055

  Koszt własny sprzedaży 41 653 72 626
  Koszty sprzedaży 2 874 5 552
  Koszty ogólnego zarządu 19 200 24 877  8. POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE

  8.1. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE


  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12/2017
  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000

  Zyski ze zbycia aktywów:
  Zysk ze sprzedaży majątku trwałego 20 0
  Zysk ze sprzedaży aktywów finansowych 0 0
  Zysk ze sprzedaży ZCP 0 6 592
  Zyski ze zbycia aktywów razem 20 6 592

  Pozostałe przychody operacyjne:

  48

  Umorzone i przedawnione zobowiązania 0 822
  Refaktury kosztó w i działalność pomocnicza 110 253
  Rozwiązanie rezerw 883 0
  Rozwiązanie od pisó w aktualizujących wartość aktyw ów 0 646
  Otrzymane dotacje 0 5 492
  Otrzymane odszkodowania, kary i grzywny 8 118
  Wycena nieruchomości inwestycyjnej 0 305
  Pozostałe 7 448 1170
  Inne pozostałe przychody operacyjne razem 8 429 8 806

  RAZEM 8 449 15 3 98


  8.2. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12/2017
  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000

  Straty ze zbycia aktywów:
  Strata ze zbycia majątku trwałego 0 271
  Strata ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych 0 0
  Straty ze zbycia aktywów razem 0 271

  Utworzone odpisy aktualizujące i rezerwy:
  Aktywa finansowe 638 65
  Aktywa trwałe niefinansowe 63 476 0
  Należności handlowe 33 547 928
  Rezerwa na kary umowne 0 0
  Pozostałe 61 024 100
  Utworzone odpisy aktualizujące i rezerwy razem 158 685 1 093

  Pozostałe koszty operacyjne:
  Zakup usług do refakturowanych koszt ów 120 232
  Umorzone należności 0 928
  Koszty postępowania sądowego 102 602
  Kary i odszkodowania 0 28
  Pozostałe 25 2 463
  Pozostałe koszty operacyjne razem 247 4 253

  RAZEM 158 932 5 617


  49
  9. PRZYCHODY FINANSOWE


  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12/2017
  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000

  Przychody odsetkowe:
  Lokaty bankowe 0 8
  Pozostałe pożyczki i należności 0 467
  Przychody odsetkowe razem 0 475

  Pozostałe przychody finansowe:
  Dodatnie różnic e kursowe 183 0
  Dywidendy otrzymane 0 0
  Pozostałe 408 472
  Pozostałe przychody finansowe razem 591 472

  RAZEM 591 947


  10. KOSZTY FINANSOWE


  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12/2017
  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000

  Koszty odsetkowe:
  Odsetki od kredytów i kredytów w rachunku bieżącym 5 74 3 5 337
  Odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu finansowego 44 647
  Odsetki od obligacji 497 831
  Pozostałe koszty odsetkowe 6 257 618
  Koszty odsetkowe razem 12 541 7 433

  Pozostałe koszty finansowe:
  Ujemne różnic e kursowe 88 405
  Pozostałe koszty finansowe 1 709 542
  Pozostałe koszty finansowe razem 1 797 947

  RAZEM 14 338 8 380


  50

  11. PODATEK DOCHODOWY DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI KONTUNUOWANEJ
  11.1. PODATEK DOCHODOWY UJĘTY W WYNIKU

  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12/2017
  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000

  Bieżący podatek dochodowy 0 0
  Dotyczący roku obrotowego 0 0
  Korekty dotyczące lat ubiegłych 0 0
  Odroczony podatek dochodowy 672 2 221
  Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic
  przejściowych 672 0
  Związany z obniżeniem stawek podatku dochodowego 0 0
  Obciążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i
  strat 672 2 221

  Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie obowiązujących przepisów podatkowych. Zastosowanie tych przepisów
  różnicuje zysk (stratę) podatkową od księgowego zysku (straty) netto, w związku z wyłączeniem przychodów niepodlegających
  opodatkowan iu i kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów oraz pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą
  podlegały opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku
  obrotowym. Przepisy podatko we obowiązujące w latach 2015 - 2016 ustalały stawkę podatkową na poziomie 19%. Obecne przepisy
  nie zakładają zmian ani zróżnicowania stawek podatkowych dla przyszłych okresów.
  W zakresie podatku dochodowego, Spółki Grupy podlegają przepisom ogólnym w tym zakresie. Grupa nie prowadzi działalności w
  Specjalnej Strefie Ekonomicznej, co różnicowałoby zasady określania obciążeń podatkowych w stosunku do przepisów ogólnych w
  tym zakresie. Rok podatkowy jak i bilansowy pokrywają się z rokiem kalendarzowym.
  11.2 . BIEŻĄCE AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE


  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12/2017
  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000

  Bieżące aktywa podatkowe
  Należny zwrot podatku 0 0
  Inne 0 0
  RAZEM 0 0


  Bieżące zobowiązania podatkowe
  Podatek dochodowy do zapłaty 0 0
  Inne 0 0
  RAZEM 0 0

  51

  12. DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA
  W dniu 22 lutego 2016 roku została zawarta pomiędzy Emitentem a Sescom S.A. („Kupujący”) przedwstępna umowa sprzedaży
  zorganizowanej części przedsiębiorstwa, którą stanowi, wyodrębniony w ramach struktury organizacyjnej Emitenta pod nazwą „Dzi ał
  Retail CUBE.ITG” zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony d o prowadzenia działalności gospodarczej w
  zakresie świadczenia na rzecz klientów sektora sprzedaży detalicznej usług IT, w tym usług dostaw, integracji i serwisu infra struktury
  IT, instalacji i wdrożeń sieci komputerowych, wyposażenia i instalacji stanowis k sprzedaży oraz dostaw i wdrożeń aplikacji ("ZCP").
  Na mocy Umowy Przedwstępnej Strony zobowiązały się zawrzeć, po ziszczeniu się warunków zawieszających przewidzianych w
  Umowie Przedwstępnej, ostateczną umowę sprzedaży ZCP. W związku ze spełnieniem częś ci warunków zawieszających
  przewidzianych w Umowie Przedwstępnej oraz decyzją Kupującego o przystąpieniu do zamknięcia transakcji mimo nieziszczenia
  pozostałych warunków zawieszających zastrzeżonych w Umowie przedwstępnej na rzecz Kupującego, strony zawarł y w dniu 27
  kwietnia 2016 roku warunkową przyrzeczoną umowę sprzedaży ZCP ("Umowa Ostateczna”). Spełnienie się warunków zawieszających
  Umowy Ostatecznej nastąpiło w dniu 29 kwietnia 2016 roku. W związku z powyższym Sescom S.A. z dniem 29 kwietnia 2016 roku
  nabył ZCP od Emitenta. Cena sprzedaży wyniosła 12,5 mln zł. Umowa ostateczna przewiduje możliwość skorygowania Ceny sprzedaży
  po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy ostatecznej w zależności od osiągniętego wyniku ZPC, przy czym będzie mieściła
  się w granicach 7,5 -15,5 mln zł. Grupa ujęła w pozycji pozostałe przychody operacyjne zysk w kwocie 6,6 mln na transakcji zbycia
  po uwzględnieniu wszystkich kosztów związanych ze sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa
  W związku z dokonaną transakcj ą sprzedaży Grupa prezentuje wyniki działalności zorganizowanej części przedsiębiorstwa „Dział
  Retail CUBE.ITG” na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz na dzień 31 grudnia2015 roku w odrębnej pozycji sprawozdania z całkowityc h
  dochodów jako działalność zaniecha ną.


  Okres 12 miesięcy zakończony 31/12 /2017
  Okres 12 miesięcy zakończony 31/12 /2016
  PLN’000 PLN’000

  Przychody ze sprzedaży 0 6 754
  Koszt własny sprzedaży 0 5 504
  Zysk/ (strata) brutto na sprzedaży 0 1 250
  Koszty sprzedaży 0 0
  Koszty zarządu 0 685
  Pozostałe przychody operacyjne 0 0
  Pozostałe koszty operacyjne 0 0
  Zysk/ (strata) na działalności operacyjnej 0 565
  Przychody finansowe 0 0
  Koszty finansowe 0 71
  Zysk/ (strata) przed opodatkowaniem 0 494
  Podatek dochodowy 0 0
  Zysk/ (strata) netto z działalności zaniechanej 0 494


  13. AKTYWA PRZEZNACZONE DO ZBYCIA
  Na dzień bilansowy 31 grudnia 2017 roku oraz na dzień 31 grudnia 201 6 roku żadne aktywa Grupy Kapitałowej nie były przeznaczone
  do zbycia.

  52


  14. ZYSK NA JEDNĄ AKCJĘ

  Okres 12 miesięcy zakończony 31/12 /2017
  Okres 12 miesięcy zakończony 31/12 /2016
  gr na akcję gr na akcję

  Podstawowy zysk na akcję
  Z działalności kontynuowanej (12,70) 0,74
  Z działalności zaniechanej 0,00 0,05
  Podstawowy zysk na akcję ogółem (12,70 ) 0,79

  Zysk rozwodniony na akcję
  Z działalności kontynuowanej (12,70) 0,74
  Z działalności zaniechanej 0,00 0,05
  Zysk rozwodniony na akcję ogółem (12,70) 0,79
  14.1. PODSTAWOWY ZYSK NA JEDNĄ AKCJĘ
  Zysk i średnia ważona liczba akcji zwykłych wykorzystana do obliczenia zysku podstawowego na jedną akcję:  Okres 12 miesięcy zakończony 31/12 /2017
  Okres 12 miesięcy zakończony 31/12 /2016
  PLN'000 PLN'000

  Zysk/(strata) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (188 895 ) 7 673
  Inne 0 0
  Zysk wykorzystany do obliczenia podstawowego zysku
  przypadającego na jedną akcję ogółem (188 895 ) 7 673

  Zysk/(strata) z działalności zaniechanej wykorzystany przy
  obliczeniu podstawowego zysku na jedną akcję z działalności
  zaniechanej
  0 494
  Inne 0 0
  Zysk wykorzystany do wyliczenia podstawowego
  zysku na jedną akcję z działalności kontynuowanej (188 895 ) 7 179

  X  53


  Okres 12 miesięcy zakończony 31/12 /2017
  Okres 12 miesięcy zakończony 31/12 /2016
  szt. szt.

  Średnia ważona liczba akcji zwykłych wykorzystana do
  obliczenia zysku na jedną akcję 14 878 093 9 684 964

  W dniu 31 lipca 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CUBE.ITG S.A. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału
  zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 2 zł i nie wyższą niż 20 000 000 zł, tj. z wysokości 19 887 694,00 zł do w ysokości
  kwoty nie niższej niż 19 887 696,00 zł i nie wyższej niż 39 887 694,00 zł, w drodze emisji nie mniej niż 1 i ni e więcej niż
  10.000.000 nowych akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 00000001 do 10000000, o wartości nomina lnej 2 zł
  każda.
  W dniu 24 sierpnia 2017 roku, Zarząd Spółki podjął uchwałę, na mocy której ustalił cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii
  C w wysokości 4,00 zł za jedną akcję. Akcje zwykłe na okaziciela zostały zaoferowane w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1
  Kodeksu spółek handlowych, tj. subskrypcji prywatnej skierowanej wyłącznie do wybranych podmiotów w liczbie nie większej niż
  149.
  W dniu 24 sierpnia 2017 roku zostały zawarte z 42 podmiotami (w tym 13 osób prawnych) umowy objęcia 4.934. 246 akcji zwykłych
  na okaziciela serii C Spółki po cenie emisyjnej 4 zł każda, tj. za łączną kwotę 19.736.984 zł. Akcje zostały pokryte wkładem pieniężnym,
  w tym głównie poprzez potrącenie wierzytelności wobec Spółki, w tym również wierzytelności wynikając ych z przystąpienia w dniu
  24 sierpnia 2017 r. Spółki do długu spółki pośrednio zależnej Data Techno Park Sp. z o. o. wobec podmiotów nabywających akcje .
  Podmioty obejmujące akcje zobowiązały się do nie rozporządzania objętymi akcjami w terminie określonym w umowie inwestycyjnej,
  przy czym części z nich po upływie tego terminu przysługuje (w ograniczonym terminie) prawo żądania od Emitenta nabycia akcji po
  cenie objęcia, powiększonej o 7%. Analogicznie, Emitent może w tym samym okresie żądać od podmiotu obe jmującego Akcje zbycia
  na jego rzecz akcji w tej samej cenie.
  W dniu 1 września 2017 r. Zarząd Spółki złożył w formie aktu notarialnego oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładow ego.
  Zarząd Spółki oświadczył, iż wysokość objętego w drodze emisji akcji serii C podwyższenia kapitału zakładowego wynosi 9.868.492
  zł, a wkłady na pokrycie objętych akcji zostały wniesione w całości.
  W związku z powyższym dookreślono wysokość kapitału zakładowego w Statucie Spółki poprzez nadanie § 6 ust. 1 Statutu Spółk i
  nowego brzmienia:
  "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29.756.186,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tys ięcy
  sto osiemdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 14.878.093 (słownie: czternaście milionów osiemset siedem dziesiąt osiem tysięcy
  dziewięćdziesiąt trzy) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 ( słownie: _dwa) złote każda, w tym:
  a) 7.679.447 (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okazi ciela
  serii A 1,
  b) 754.800 (siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B1,
  c) 1.509.600 (jeden milion pięćset dziewięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B2,
  d) 4.934.246 (słownie: cztery miliony dz iewięćset trzydzieści cztery tysiące dwieście czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela
  serii C.".
  W dniu 4 października 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji 4.934.246 akcji serii C.
  W okresie sprawozdawczym Gru pa nie dokonywała innych emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów
  wartościowych.

  W dniu 9 lutego 2016 roku Zarząd CUBE.ITG podjął uchwałę w sprawie emisji 1.509.600 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 w
  ramach kapitału docelowego, która została przeprowadzona w celu realizacji umowy inwestycyjnej dotyczącej nabycia udziałów w
  ITMED Sp. z o.o. W dniu 23 lutego 2016 roku została zawarta z Mizarus Sp. z o.o. umowa objęcia przez Mizarus 1.509.600 nowych
  akcji na okaziciela serii B2 Spółki o wartości nominalnej 2 zł każda. W dniu 23 marca 2016 roku nastąpiła rejestracja przez Sąd
  Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału

  54

  zakładowego Emitenta o kwotę 3.019.200 zł z wysoko ści 16.868.494 zł do wysokości 19.887.694 zł w drodze emisji 1.509.600 Akcji
  serii B2, o wartości nominalnej 2 zł każda. W wyniku powyższego ilość wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wzrosła do
  9.943.847 szt.
  W dniu 16 marca 2015 roku Zarząd Jedno stki Dominującej podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o
  kwotę 1.509.600 zł z wysokości 15.358.894 zł do wysokości 16.868.494 zł w drodze emisji 754.800 nowych akcji na okaziciela se rii
  B1 o wartości nominalnej 2 zł każda. W dni u 8 czerwca 2015 roku została zawarta umowa objęcia akcji serii B1 w drodze subskrypcji
  prywatnej skierowanej do Miazurs Sp. z o.o. w związku z realizacją opcji call II, której przedmiotem był zakup udziałów ITMED Sp. z
  o.o. W dniu 24 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
  Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji 754.800 szt. akcji serii B1. W
  wyniku powyższego ilość wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wzrosła do 8.434.247 szt.
  14.2. ROZWODNIONY ZYSK PRZYPADAJĄCY NA AKCJĘ
  W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie występowały czynniki rozwadniające zysk na jedną akcję.
  15. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

  Stan na 31/12 /2017 Stan na 31/12 /2016
  PLN’000 PLN’000

  Grunty 4 534 4 534
  Budynki 27 648 28 269
  Maszyny i urządzenia 99 389 114 971
  Środki transportu 0 621
  Inne 1 831 1 882
  Środki trwałe w budowie 0 0
  RAZEM 133 402 150 277


  Grunty
  własne Budynki Maszyny i
  urządzenia
  Środki
  transportu Inne
  Środki
  trwałe w
  budowie
  PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000
  Wartość brutto na 1 stycznia 2017 roku 4 534 30 251 128 969 1 245 2 810 0
  Zwiększenia: 0 0 0 420 51 0
  Zakup 0 0 0 0 51 0
  Przyjęcie w leasing 0 0 0 420 0 0
  Zmniejszenia: 0 201 55 0 0 0
  Sprzedaż/Likwidacja 0 201 55 0 0 0
  Wartość brutto na 31 grudnia 2017 roku 4 534 30 050 128 914 1 665 2 861 0
  Wartość umorzenia na 1 stycznia 2017
  roku 0 1 982 13 998 624 928 0
  Zwiększenia: 0 603 4 784 155 102 0
  Amortyzacja okresu 0 603 4 784 155 102 0

  55

  Inne zwiększenia 0 0 0 0 0 0
  Zmniejszenia: 0 183 44 0 0 0
  Sprzedaż/Likwidacja 0 183 44 0 0 0
  Wartość umorzenia na 31 grudnia 2017
  roku 0 2 402 18 738 779 1 030 0

  Wartość netto na 1 stycznia 2017 roku 4 534 28 269 114 971 621 1 882 0
  Wartość netto na 31 grudnia 2017 roku 4 534 27 648 11 0 176 886 1 8 31 0

  Na potrzeby kalkulacji amortyzacji zastosowano okresy ekonomicznego użytkowania następujących aktywów trwałych:
  Budynki i budowle 10 lat
  Maszyny i urządzenia od 3 do 15 lat
  Samochody w leasingu finansowym 3 lata

  15. 1. AKTYWA ODDANE W ZASTAW JAKO ZABEZPIECZENIE
  W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Spółki Grupy posiadały ustanowione zabezpieczenia spłaty swoich
  zobowiązań na następujących składnikach majątku:
  Na zabezpieczenie spłaty kredytu inwestycyjnego w Alior Bank S.A. z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego powyżej
  5 lat w postaci hipoteki na nieruchomości przy ul. Kutnowskiej 1 -3 we Wrocławiu do kwoty 1,4 mln zł.

  Na zabezpieczenie zapłaty wy nagrodzenia za umorzone udziały Data Techno Park Sp. z o.o. na rzecz Uniwersytetu Medycznego
  im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w postaci hipoteki na nieruchomości przy ul. Kutnowskiej 1 -3 we Wrocławiu do kwoty 4,2 mln
  zł. Zabezpieczenie to zostanie zwolnio ne po zapłacie wynagrodzenia na rzecz Uniwersytetu, które zgodnie z aktem umorzenia ma
  nastąpić do 30 czerwca 2018 roku.

  Na zabezpieczenie spłaty dwóch kredytów inwestycyjnych w Getin Noble Bank S.A. z okresem spłaty pozostałym od dnia
  bilansowego pow yżej 5 lat w postaci hipoteki na nieruchomościach przy ul. Borowskiej 283b we Wrocławiu do kwoty 68 mln zł
  oraz w postaci zastawu rejestrowego na środkach trwałych do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 126,6 mln zł

  Na zabezpieczenie spłaty kre dytu w umowie wieloproduktowej zawartej z ING Bank Śląski w postaci hipoteki na
  nieruchomościach przy ul. Borowskiej 283b we Wrocławiu do kwoty 42 mln zł oraz w postaci zastawu rejestrowego na środkach
  trwałych (sprzęt telekomunikacyjny) do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 37,5 mln zł.
  16. WARTOŚĆ FIRMY
  Wartość firmy oraz odpisy aktualizujące wartość firmy zostały zaprezentowane w tabelach poniżej.


  Stan na 31/12 /2017 Stan na 31/12 /2016
  PLN’000 PLN’000

  Wartość brutto 53 624 53 624
  Odpis aktualizujący (53 624) (5 405)
  RAZEM 0 48 219

  56
  Okres 12 miesięcy zakończony 31/12/2017
  Okres 12 miesięcy zakończony 31/12/2016
  PLN’000 PLN’000

  Według kosztu
  Stan na początek okresu sprawozdawczego 53 624 53 624

  Stan na koniec okresu sprawozdawczego 53 624 53 624

  Skumulowane odpisy aktualizacyjne z tytułu utraty
  wartości
  Stan na początek okresu sprawozdawczego 5 405 5 405
  Odpisy aktualizacyjne z tytułu utraty wartości ujęte w ciągu
  roku 48 219 0

  Stan na koniec okresu sprawozdawczego 53 624 5 405
  Okres 12 miesięcy zakończony 31/12/2017
  Okres 12 miesięcy zakończony 31/12/2016
  PLN’000 PLN’000

  Odpis aktualizujący wartość firmy na początek okresu 5 405 5 405
  Utworzenie 48 219 0
  Wykorzystanie 0 0
  Rozwiązanie 0 0
  Odpis aktualizujący wartość firmy na koniec okresu 53 624 5 405


  Na dzień 31 grudnia 2017 roku Spółka posiadała wartość firmy CUBE.Corporate Release oraz Future Solutions, które zostały
  rozpoznane i ujęte w sprawozdaniach finansowych za 2013 rok oraz za 2010 rok w wyniku połączenia jednostek gospodarczych.

  Wartości początkowe dla wartości firmy CUBE.Corporate Release oraz wartość firmy Future Solutions zostały wyliczone jako różnica
  pomi ędzy kosztem przejęcia, a wartością aktywów netto na dzień przejęcia.
  Przy ocenie, czy istnieją przesłanki wskazujące na potencjalną utratę wartości firmy Spółka bierze pod uwagę określone czynni ki,
  między innymi zapotrzebowanie na produkty i usługi świadc zone przez poszczególne ośrodki wypracowujące środki pieniężne, ich

  57

  potencjał wzrostu, zmiany cen usług informatycznych, a także zmiany regulacyjne i gospodarcze zachodzące na rynku usług IT w
  Polsce.

  Na dzień 31 grudnia 2017 roku Spółka przeprowadziła dla poszczególnych wartości test na utratę wartości ośrodków wypracowujących
  środki pieniężne. W wyniku przeprowadzonych testów rozpoznano odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.

  17. AKTYWA NIEMATERIALNE
  Na potrzeby kalkula cji amortyzacji zastosowano okresy ekonomicznego użytkowania następujących aktywów niematerialnych:
  Koszty prac rozwojowych 5 lat
  Znak towarowy 20 lat
  Pozostałe wartości niematerialne 5 – 20 lat


  18. INWESTYCJE W JEDNOSTKACH PODP ORZĄDKOWANYCH
  18.1. JEDNOSTKI PODLEGAJĄCE KONSOLIDACJI
  Na dzień 31 grudnia 201 7 roku inwestycje w jednostkach zależnych dzieliły się na:
  ITMED Sp. z o.o.
  Data Techno Park Sp. z o.o. w restrukturyzacji – pośrednio poprzez ITMED Sp. z o.o.
  CUBE.ITG GmbH
  W dniu 16 lutego 2016 roku Zarząd CUBE.ITG przyjął skierowaną przez Mizarus Sp. z o.o. do Spółki ofertę sprzedaży 68 udziałów w
  ITMED Sp. z o.o. w wykonaniu opcji Call III za łączną cenę 7.548.000 zł. Ponadto, Mizarus Sp. z o.o. złożyła w ty m samym dniu
  oświadczenie o potrąceniu wierzytelności z tytułu nabycia przez Spółkę ww. 68 udziałów w ITMED za kwotę w wysokości 7.548.000
  zł z wierzytelnością Spółki z tytułu objęcia przez Mizarus Sp. z o.o. 1.509.600 nowych akcji na okaziciela serii B2 z a kwotę w wysokości
  6.868.680 zł.
  W wyniku zawartej z Mizarus Sp. z o.o. umowy objęcia przez Mizarus 1.509.600 nowych akcji na okaziciela serii B2 Spółki o war tości
  nominalnej 2 zł każda w dniu 23 lutego 2016 roku Emitent zwiększył swój udział w spółce IT MED Sp. z o.o. z 66% do 100%.
  Na dzień 31 grudnia 2015 roku inwestycje w jednostkach zależnych dzieliły się na:
  ITMED Sp. z o.o.
  Data Techno Park Sp. z o.o. w restrukturyzacji – pośrednio poprzez ITMED Sp. z o.o.
  CUBE.ITG GmbH
  W dniu 15 maja 2015 roku Jednostka Dominująca CUBE.ITG S.A. zbyła 100 % udziałów w spółce zależnej Systemy Informatyczne
  ALMA Sp. z o.o. Wartość ewidencyjna ww. udziałów w księgach rachunkowych Spółki wynosiła 4,6 mln zł. Cena sprzedaży ww.
  udziałów w SI A LMA wyniosła 5 mln zł. Zbycie udziałów związane było z ryzykami wynikającymi z realizacji umowy inwestycyjnej
  dotyczącej nabycia udziałów w ITMED Sp. z o.o.
  W dniu 1 czerwca 2015 roku Spółka CUBE.ITG S.A. podpisała umowę dotyczącą sprzedaży udziałów Spółk i Computer Communication
  Systems Sp. z o.o. Spółka posiadała łącznie 4 900 szt. udziałów. Wartość ewidencyjna ww. udziałów w księgach rachunkowych Spó łki
  wynosiła 50 tys. zł. Cena sprzedaży udziałów wyniosła 9 tys. PLN. CUBE.ITG dokonało zbycia udziałów w Spółce ze względu na jej
  małą istotność w Grupie Kapitałowej (spółka nie prowadziła działalności).

  58

  W dniu 3 czerwca 2015 roku Jednostka Dominująca CUBE.ITG S.A. nabyła udziały w spółce ITMED Sp. z o.o. w wykonaniu opcji call
  I, której przedmiotem był zaku p 98 udziałów ITMED za łączną cenę 8 200 tys. zł oraz opcji call II, której przedmiotem był zakup 34
  udziałów ITMED za łączną cenę 3 774 tys. zł. Opcje call I i II obejmują łącznie 132 udziały ITMED, co stanowi 66% kapitału
  zakładowego ITMED. Kapitał zakła dowy ITMED wynosi 50.000 zł.

  18.2. INWESTYCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH NIE OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ
  Spółka Data Techno Park Sp. z o.o. jako jednostka otoczenia biznesu otrzymała dotacje na realizację działań polegających na
  inwestycjach kapitałowych w innowacyjne projekty typu start -up w ramach Działania 3.1 „Inicjowanie działalności innowacyjnej” -
  Projekt „Akademicki Inkubator Innowacyjności – Giełda Projektów”. Projekt miał na celu identyfikowanie innowacyjnych pomysłów
  oraz stymulowanie potencjal nych projektodawców do rozpoczęcia innowacyjnej działalności gospodarczej poprzez założenie i
  dokapitalizowanie spółek. Efektem końcowym funkcjonowania Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości są innowacyjne spółki z
  udziałem pomysłodawców oraz kapitału Inkubatora.
  W latach 2012 -2013 spółka otrzymała dotację w wysokości 3.236 tys. zł, która stanowiła wkład kapitałowy w nowo utworzone spółki.
  W roku 2015 spółka otrzymała dotację w wysokości 9.684 tys. zł, która stanowiła 89,25% łącznego wkładu kapitałowe go.
  W związku z ograniczeniami związanymi z dysponowaniem powyższymi aktywami Grupa nie wykazuje udziału w jednostkach w skonsolidowanym sprawozdaniu. spółki.
  Podstawowe ograniczenia co do dysponowania środkami w ramach projektu wynikające z umowy to:
  zamknięty okres pozostawania inwestorem w spółkach (wymagane wyjście z inwestycji w okresie między 5 -8 lat),
  obowiązek reinwestowania uzyskanych z wyjścia kapitałowego środków na poszukiwanie nowych możliwości inwestycyjnych
  oraz wkłady kapitałowe w kol ejne inwestycje, tj. brak możliwości wykorzystania pozyskanych środków na inne cele,
  brak możliwości objęcia kontroli nad spółkami (tj. maksymalny udział 49,9% głosów na walnym zgromadzeniu udziałowców,
  mniejszość w zarządzie spółki, mniejszość w radzie nadzorczej spółki),
  możliwość pokrycia kosztów zarządzania projektami do wysokości 50% środków pozyskanych z wyjścia z inwestycji.

  Spółka zależna Data Techno Park Sp. z o.o. przeznaczyła na utworzenie 27 spółek typu start -up środki własne oraz śr odki pochodzące
  z dotacji w ramach Działania 3.1 „Inicjowanie działalności innowacyjnej” - Projekt „Akademicki Inkubator Innowacyjności – Giełda
  Projektów”, stając się inwestorem kapitałowym.

  Jednostki
  kapitałowo
  powiązane

  Podstawowa działalność
  Adres
  Udział w
  głosach/kapital e
  zakładowym
  jednostki

  PI Systems Sp. z o.o. Działalność w sektorze rozwiązań informatycznych Warszawa, ul. Okopowa 56/107 18,0%
  ER Sp. z o.o. Działalność w sektorze informatyczno -medycznym Wrocław, ul. Borowska 283 B 49,0%
  PsycheOn Sp. z o.o. Działalność w sektorze informatyczno -medycznym Wrocław, ul. Borowska 283 B 49,9%
  Reserveo Sp. z o.o. Działalność w sektorze informatyczno -medycznym Wrocław, ul. Borowska 283 B 35,0%
  Early Logic Sp. z o.o. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie
  pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Wrocław, ul. Borowska 283 B 49,0%
  Audit -Soft Sp. z o.o. Działalność w sektorze rozwiązań informatycznych Wrocław, ul. Borowska 283 B 40,0%
  IVES -System Sp. z o.o. Działalność portali internetowych Warszawa, ul. Stanisława
  Noakowskiego 4/12 40,0%

  59

  Torneo MedLoc
  Sp. z o.o. Działalność w sektorze rozwiązań informatycznych Wrocław, ul. Borowska 283 B 49,0%
  Zonen.pl Sp. z o. o. Działalność portali internetowych Lublin, ul. Dobrzańskiego 1 47,0%
  4steps consulting
  Sp. z o.o. Działalność w sektorze rozwiązań informatycznych Wrocław, ul. Borowska 283 B 49,0%
  Epten Systems Sp.
  z o.o. Działalność w sektorze rozwiązań informatycznych Wrocław, ul. Borowska 283 B 40,0%
  efarmaceuta.pl
  Sp. z o.o. Działalność portali internetowych Wrocław, ul. Borowska 283 B 30,0%
  H21 Sp. z o.o. Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych,
  kontrolnych i nawigacyjnych Wrocław, ul. Krakowska 180B 49,0%
  HISAAS Sp. z o.o. Działalność w sektorze rozwiązań informatycznych Wrocław, ul. Borowska 283 B 49,0%
  RiskMed Broker
  Sp. z o.o. Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Wrocław, ul. Borowska 283 B 47,0%
  AQUA 7 Sp. z o.o. Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, Wrocław, ul. Krakowska141 -155
  kontrolnych i nawigacyjnych
  49,0%
  Itvations Sp. z o.o. Działalność w sektorze rozwiązań informatycznych Wrocław, ul. Borowska 283 B 49,0%
  Risk Management Solutions Sp.
  z o.o. Działalność w sektorze rozwiązań informatycznych Wrocław, ul. Borowska 283 B 40,0%
  Data Protection Solutions Sp. z
  o.o. Działalność w sektorze rozwiązań informatycznych Wrocław, ul. Borowska 283 B 40,0%
  Compliance Audit Solutions Sp.
  z o.o. Działalność w sektorze rozwiązań informatycznych Wrocław, ul. Borowska 283 B 40,0%
  e-higienistka.pl Działalność w sektorze rozwiązań informatycznych Wrocław, ul. Borowska 283 B 34,0%
  videocasto.com Sp.
  z o.o. Działalność w sektorze rozwiązań informatycznych Wrocław, ul. Borowska 283 B 32,0%
  Try2Buy Sp. z o.o. Działalność w sektorze rozwiązań informatycznych Wrocław, ul. Borowska 283 B 35,0%


  19 . POZOSTAŁE AKTYWA FINANSOWE
  Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym nie podlegającym konsolidacji
  Dnia 9 października 2015 roku we Wrocławiu Spółka Data Techno Park podpisała umowę pożyczki z Panem Markiem Girkiem. Kwota
  pożyczki to 600 tys. zł. Pożyczka oprocentowana jest według rocznej stopy procentowej w wysokości 7%. Spłata kwoty głównej
  pożyczki w raz z odsetkami ma nastąpić w ciągu 7 dni od dnia wezwania przez pożyczkodawcę do jej zwrotu. Saldo pożyczki na dzień
  31 grudnia 2015 roku wynosiło 537,7 tys. zł. W trakcie roku pożyczkobiorca dokonał spłaty pożyczki.
  Dnia 17 grudnia 2015 roku we Wrocławi u spółka ITMED Sp. z o.o. podpisała umowę pożyczki z Panem Markiem Girkiem, na mocy
  której ITMED Sp. z o.o. udzielił pożyczki w kwocie 100 tys. zł. Pożyczka oprocentowana jest według rocznej stopy procentowej w
  wysokości 6%. Spłata kwoty głównej pożyczki w raz z odsetkami ma nastąpić w ciągu 7 dni od dnia wezwania przez pożyczkodawcę
  do jej zwrotu. Saldo pożyczki na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiło 71,4 tys. zł. W trakcie roku pożyczkobiorca dokonał spła ty
  pożyczki.
  Dnia 28 maja 2015 roku we Wrocławiu sp ółka ITMED Sp. z o.o. podpisała umowę pożyczki ze spółką ITmed Service Sp. z o.o., na
  mocy której ITMED Sp. z o.o. udzielił pożyczki w kwocie 500 tys. zł. Pożyczka oprocentowana jest według rocznej stopy procent owej
  w wysokości 5%. Termin spłaty pożyczki p rzypada na 31 października 2015 roku. Saldo pożyczki na dzień 31 grudnia 2015 roku
  wynosiło 171,4 tys. zł. W trakcie roku pożyczkobiorca dokonał spłaty pożyczki.  60

  Pożyczki udzielone jednostkom pozostałym
  Spółka Data Techno Park udzieliła podmiotom pozos tałym pożyczek na łączną kwotę 46 tys. zł. Oprocentowanie pożyczek jest stałe.
  Saldo pożyczek na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiło 18 tys. zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiło 23 tys. zł .
  20 . POZOSTAŁE AKTYWA
  Na 31 grudnia 2016 roku Gru pa utworzyła odpis aktualizujący na należności przeterminowane powyżej 360 dni. Na pozostałe
  należności Grupa tworzy rezerwy na zasadzie indywidualnej oceny ściągalności.
  Grupa posiada odpowiednią politykę w zakresie dokonywania sprzedaży tylko zweryfikowanym klientom. Dzięki temu, zdaniem
  kierownictwa, nie istnieje dodatkowe ryzyko kredytowe, ponad poziom określony odpisem aktualizującym nieściągalne należności
  właściwym d la należności handlowych Spółek Grupy.


  21. KAPITAŁ AKCYJNY
  Stan na
  31/12 /2017
  Stan na
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000

  Kapitał zakładowy
  Akcje serii A1 15 359 15 359
  Akcje serii B1 1 510 1 510
  Akcje serii B2 3 019 3 019
  Akcje serii C 9 868 0
  Kapitał zakładowy razem 29 756 19 888


  Na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz na dzień przekazania niniejszego raportu kapitał zakładowy Jednostki Dominującej wynosi
  29.756.186,00 zł i dzieli się na 14.878.093 akcje zwykłe na okaziciela. Wszystkie wyemitowane akcje posiadają wartość nominal ną
  wynoszącą 2 zł i zostały w pełni opłacone.


  Zmiany w kapitale zakładowym Spółki

  W dniu 31 lipca 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CUBE.ITG S.A. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału
  zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 2 zł i nie wyższą niż 20 000 000 zł, tj. z wysokości 19 887 694,00 zł do w ysokości
  kwoty nie niższej niż 19 887 696, 00 zł i nie wyższej niż 39 887 694,00 zł, w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż
  10.000.000 nowych akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 00000001 do 10000000, o wartości nominalnej 2 zł
  każda.
  W dniu 24 sierpnia 2 017 roku, Zarząd Spółki podjął uchwałę, na mocy której ustalił cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii
  C w wysokości 4,00 zł za jedną akcję. Akcje zwykłe na okaziciela zostały zaoferowane w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1
  Kodeksu spółek han dlowych, tj. subskrypcji prywatnej skierowanej wyłącznie do wybranych podmiotów w liczbie nie większej niż
  149.
  W dniu 24 sierpnia 2017 roku zostały zawarte z 42 podmiotami (w tym 13 osób prawnych) umowy objęcia 4.934.246 akcji zwykłych
  na okaziciela serii C Spółki po cenie emisyjnej 4 zł każda, tj. za łączną kwotę 19.736.984 zł. Akcje zostały pokryte wkładem
  pieniężnym, w tym głównie poprzez potrącenie wierzytelności wobec Spółki, w tym również wierzytelności wynikających z
  przystąpienia w dniu 24 sierpnia 2017 r. Spółki do długu spółki pośrednio zależnej Data Techno Park Sp. z o. o. wobec podmiotów
  nabywających akcje. Podmioty obejmujące akcje zobowiązały się do nie rozporządzania objętymi akcjami w terminie określonym w

  61

  umowie inwestycyjnej, przy czym czę ści z nich po upływie tego terminu przysługuje (w ograniczonym terminie) prawo żądania od
  Emitenta nabycia akcji po cenie objęcia, powiększonej o 7%. Analogicznie, Emitent może w tym samym okresie żądać od podmiotu
  obejmującego Akcje zbycia na jego rzecz a kcji w tej samej cenie.
  W dniu 1 września 2017 r. Zarząd Spółki złożył w formie aktu notarialnego oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładow ego.
  Zarząd Spółki oświadczył, iż wysokość objętego w drodze emisji akcji serii C podwyższenia kapitału za kładowego wynosi 9.868.492
  zł, a wkłady na pokrycie objętych akcji zostały wniesione w całości.
  W związku z powyższym dookreślono wysokość kapitału zakładowego w Statucie Spółki poprzez nadanie § 6 ust. 1 Statutu Spółki
  nowego brzmienia:
  "1. Kapitał zakład owy Spółki wynosi 29.756.186,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy
  sto osiemdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 14.878.093 (słownie: czternaście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysi ęcy
  dziewięćdziesią t trzy) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 ( słownie: _dwa) złote każda, w tym:
  a) 7.679.447 (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okazi ciela
  serii A 1,
  b) 754.800 (siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B1,
  c) 1.509.600 (jeden milion pięćset dziewięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B2,
  d) 4.934.246 (słownie: cztery miliony dziewięćset trzydzieści cztery tysiące dwieście czterdzieści sześć) akcji zwykłych na o kaziciela
  serii C.".
  W dniu 4 października 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowe go Rejestru
  Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji 4.934.246 akcji serii C.

  W dniu 9 lutego 2016 roku Zarząd CUBE.ITG podjął uchwałę w sprawie emisji 1.509.600 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 w
  ramach kapit ału docelowego, która została przeprowadzona w celu realizacji umowy inwestycyjnej dotyczącej nabycia udziałów w
  ITMED Sp. z o.o. Na emisję akcji w styczniu br. wyraziła zgodę Rada Nadzorcza Spółki. Cena emisyjna wyniosła 4,55 zł za jedną
  akcję.
  Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło w ramach kapitału docelowego o kwotę 3.019.200 zł w ramach emisji 1.509.60 0
  nowych akcji. Akcje zostały zaoferowane w drodze oferty prywatnej skierowanej do spółki Mizarus Sp. z .o.o. i zostały opłacon e
  poprzez umowne potrącenie wymagalnych wierzytelności między spółkami.

  W dniu 16 lutego 2016 roku Zarząd CUBE.ITG przyjął skierowaną przez Mizarus Sp. z o.o. do Spółki ofertę sprzedaży 68 udziałów w
  ITMED Sp. z o.o. w wykonaniu opcji Call III za łączną cenę 7.548.000 zł. Ponadto, Mizarus złoży ł w tym samym dniu oświadczenie o
  potrąceniu wierzytelności z tytułu nabycia przez Spółkę ww. 68 udziałów w ITMED Sp. z o.o. za kwotę w wysokości 7.548.000 zł z
  wierzytelnością Spółki z tytułu objęcia przez Mizarus Sp. z o.o. 1.509.600 nowych akcji na okaziciela serii B za kwotę w wysokości
  6.868.680 zł. W wyniku dokonanego potrącenia obie wierzytelności umarzyły się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej.
  Brakująca część ceny za udziały zostanie pokryta poprzez po trącenie z wierzytelnością Spółki względem Mizarus Sp. z o.o. wynikającą
  ze skupu akcji własnych Emitenta i zaoferowaniu ich Mizarus Sp. z o.o. lub też z objęcia akcji Spółki przez Mizarus w ramach kolejnego
  podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji skierowaną w ramach subskrypcji prywatnej do Mizarus Sp. z o.o.,
  przy czym jeżeli taki skup akcji własnych lub podwyższenie kapitału zakładowego nie nastąpi w cią gu 12 miesięcy od dnia złożenia
  przez Emitenta oświadczenia o wykonaniu Opcji Ca ll III wówczas Emitent wypłaci Mizarus Sp. z o.o. różnicę w cenie w formie
  pieniężnej.

  W dniu 23 lutego 2016 roku została zawarta z Mizarus Sp. z o.o. umowa objęcia przez Mizarus 1.509.600 nowych akcji na okazici ela
  serii B2 Społki o wartości nominalnej 2 zł każda. W dniu 23 marca 2016 roku nastąpiła rejestracja przez Sąd Rejonowy dla m. st.
  Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
  o kwotę 3.019.200 zł z wysokości 16.868.494 zł do wysokości 19.887.694 zł w drodze emisji 1.509.600 Akcji serii B2, o wartości
  nominalnej 2 zł każda. Zarząd Emitenta podejmie działania zmierzające do dopuszczenia Akcji serii B2 do obrotu na rynku
  regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierow Wartościowych w Warszawie S.A.

  W dniu 2 marca 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CUBE.ITG S.A. podjęło uchwałę w sprawie zmiany Statutu Społki
  poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa pob oru
  dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Społki wyemitowanych w ramach kapitału
  docelowego do obrotu na rynku głownym GPW. Na mocy uchwały Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego
  Społki w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie wyższą niż 4.528.800 zł poprzez emisję nie więcej niż 2.264.400 nowych
  akcji Społki kolejnych serii (kapitał docelowy). Objęcie nowych akcji będzie następowało w drodze złożenia oferty przez Społk ę i jej

  62

  prz yjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcje prywatne). Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Społki
  oraz do wyemitowania nowych akcji zostało udzielone na okres do dnia 31 grudnia 2017 roku. Każdorazowe podwyższenie kapitału
  zakładow ego przez Zarząd do wysokości określonej powyżej wymaga zgody Rady Nadzorczej. Akcje emitowane w ramach kapitału
  docelowego mogą być obejmowane za wkłady niepieniężne. Za zgodą Rady Nadzorczej Społki Zarząd może pozbawić
  dotychczasowych akcjonariuszy prawa objęcia nowych akcji (prawo poboru) w całości lub w części w odniesieniu do każdego
  podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach kapitału docelowego. Zmiana Statutu Społki w ww. zakresie została
  zarejestrowana postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego w dniu 06 marca 2015 roku.

  W dniu 16 marca 2015 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitał u
  docelowego ("Uchwała") . Uchwała została podjęta po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w art. 446 § 2 KSH i § 6 a
  ust. 6 oraz ust. 7 Statutu Spółki. Zgodnie z Uchwałą kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 1.509.600 zł z wysok ości
  15.358.894 zł do wysoko ści 16.868.494 zł w drodze emisji 754.800 nowych akcji na okaziciela serii B1, o wartości nominalnej 2 zł
  każda. Cena emisyjna jednej akcji serii B1 została ustalona na poziomie 5 zł. Uchwała z dnia 16 marca 2015 roku została zmien iona
  w dniu 3 czerwca 201 5 roku, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 38/2015. Zgodnie ze zmienioną uchwałą akcje
  zostały zaoferowane w drodze oferty prywatnej oraz objęte w dniu 3 czerwca 2015 roku w drodze subskrypcji prywatnej, tj. w tr ybie
  art. 431 § 2 ust.1 KSH, s kierowanej przez Zarząd Spółki do Mizarus Sp. z o.o. ("Mizarus") w związku z realizacją Opcji Call 2 z umowy
  inwestycyjnej zawartej pomiędzy Spółką, ITMED Sp. z o.o. ("ITMED") oraz Wspólnikiem ITMED oraz aneksami do tej umowy, której
  stroną jest obecnie ró wnież Mizarus, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje serii B1 zostały pokryte
  w drodze umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności pieniężnych w trybie art. 14 § 4 KSH. Opłacenie akcji serii B1 nastąpi ło
  poprzez umowne potrąceni e wymagalnych wierzytelności pieniężnych Mizarus wobec Spółki z tytułu zapłaty za udziały będące
  przedmiotem Opcji Call 2 w wysokości 3.774.000 zł z wierzytelnością Spółki z tytułu objęcia przez Mizarus akcji Spółki wyemit owanych
  w ramach skierowanej do Mi zarus subskrypcji prywatnej, w wysokości 3.774.000 zł. W dniu 24 czerwca 2015 roku zarejestrowane
  zostało podwyższenie kapitału Spółki w wyniku emisji akcji serii B1. W związku z powyższym ilość wszystkich wyemitowanych prz ez
  Spółkę akcji na dzień 31 grudn ia 2015 roku wynosi 8 434 247 szt.

  22. POZOSTAŁE KAPITAŁY
  W dniu 31 lipca 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CUBE.ITG S.A. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału
  zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 2 zł i nie wyższą niż 20 000 000 zł, tj. z wysokości 19 887 694,00 zł do wysokości
  kwoty nie niższej niż 19 887 696,00 zł i nie wyższej niż 39 887 694,00 zł, w drodze emisji nie mniej niż 1 i n ie więcej niż
  10.000.000 nowych akcji na okaziciela serii C, oznaczony ch numerami od 00000001 do 10000000, o wartości nominalnej 2 zł
  każda.

  W dniu 24 sierpnia 2017 roku, Zarząd Spółki podjął uchwałę, na mocy której ustalił cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii
  C w wysokości 4,00 zł za jedną akcję. Akcje zwykłe na okaziciela zostały zaoferowane w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1
  Kodeksu spółek handlowych, tj. subskrypcji prywatnej skierowanej wyłącznie do wybranych podmiotów w liczbie nie większej niż
  149.

  W dniu 24 sierpnia 2017 roku zostały zawart e z 42 podmiotami (w tym 13 osób prawnych) umowy objęcia 4.934.246 akcji zwykłych
  na okaziciela serii C Spółki po cenie emisyjnej 4 zł każda, tj. za łączną kwotę 19.736.984 zł. Akcje zostały pokryte wkładem pieniężnym,
  w tym głównie poprzez potrącenie wier zytelności wobec Spółki, w tym również wierzytelności wynikających z przystąpienia w dniu
  24 sierpnia 2017 r. Spółki do długu spółki pośrednio zależnej Data Techno Park Sp. z o. o. wobec podmiotów nabywających akcje .
  Podmioty obejmujące akcje zobowiązały s ię do nie rozporządzania objętymi akcjami w terminie określonym w umowie inwestycyjnej,
  przy czym części z nich po upływie tego terminu przysługuje (w ograniczonym terminie) prawo żądania od Emitenta nabycia akcji po
  cenie objęcia, powiększonej o 7%. Analo gicznie, Emitent może w tym samym okresie żądać od podmiotu obejmującego Akcje zbycia
  na jego rzecz akcji w tej samej cenie.
  W dniu 1 września 2017 r. Zarząd Spółki złożył w formie aktu notarialnego oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładow ego.
  Zarząd Spółki oświadczył, iż wysokość objętego w drodze emisji akcji serii C podwyższenia kapitału zakładowego wynosi 9.868.4 92
  zł, a wkłady na pokrycie objętych akcji zostały wniesione w całości.

  63

  W związku z powyższym dookreślono wysokość kapitału zakłado wego w Statucie Spółki poprzez nadanie § 6 ust. 1 Statutu Spółki
  nowego brzmienia:
  "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29.756.186,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tys ięcy
  sto osiemdziesiąt sześć złotych) i dzieli s ię na 14.878.093 (słownie: czternaście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy
  dziewięćdziesiąt trzy) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 ( słownie: _dwa) złote każda, w tym:
  a) 7.679.447 (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela
  serii A 1,
  b) 754.800 (siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B1,
  c) 1.509.600 (jeden milion pięćset dziewięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych n a okaziciela serii B2,
  d) 4.934.246 (słownie: cztery miliony dziewięćset trzydzieści cztery tysiące dwieście czterdzieści sześć) akcji zwykłych na o kaziciela
  serii C.".
  W dniu 4 października 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydz iał Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji 4.934.246 akcji serii C.
  W okresie sprawozdawczym Grupa nie dokonywała innych emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wart ościowych.
  W dniu 10 maja 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek
  Handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, po uprzednim zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i oceną tego wniosku dokon aną
  przez Radę Nadzorczą w przedmiocie podziału zysku powstałego w roku obrotowym 2015, postanowiło zysk netto za rok 2015 w
  wysokości 5 104 tys. zł przeznaczyć w części, tj. w kwocie 432 tys. zł na pokrycie strat z lat ubiegłych, a w pozostałej częś ci, tj. w
  kwocie 4 672 tys. zł w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy.

  W dniu 16 września 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 6 w związku z art. 362
  § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 pkt 2 Statutu S półki udzieliło Zarządowi Spółki upoważnienia w rozumieniu art. 362 §
  1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, do nabycia akcji własnych Spółki. Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie w pełni pokryte
  akcje Spółki. Zgodnie z treścią uchwały łączna liczba nabywany ch akcji nie przekroczy 400.000 sztuk a nabywanie własnych akcji
  Spółki może następować za cenę nie niższą niż wartość nominalna jednej akcji (tj. nie niższą niż 2 zł za jedną akcję) i nie w yższą niż
  10 złotych za jedną akcję. Wysokość środków przeznaczony ch na realizację skupu akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia,
  nie będzie większa niż 3.000.000 zł. Skup akcji własnych będzie trwał do dnia 30 czerwca 2017 roku, nie dłużej jednak niż do chwili
  wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie. Akcje Spółki będą nabywane w drodze oferty lub ofert skierowanych do
  wszystkich akcjonariuszy Spółki albo w drodze wezwania lub wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, albo na rynku
  regulowanym na zasadach ustalonych w Rozporządzeniu Komisji (W E) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującym
  dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentó w
  finansowych. Nabywanie akcji w transakcjach pakietowych oraz transakcjach zawieranych poza rynkiem regulowanym jest
  dozwolone. Akcje mogą być nabywane przy użyciu każdej z metod opisanych powyżej. Zarząd kierując się interesem Spółki, po
  zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może zakończyć nabywanie akcji przed dniem 30 czerwca 20 17 roku lub przed wyczerpaniem
  całości środków przeznaczonych na ich nabycie, jak też zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części. Cel nabycia akcji własnych
  zostanie ustalony uchwałą Zarządu, w szczególności nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zo stać przeznaczone do wypełnienia
  zobowiązań Spółki, wynikających z realizacji programów motywacyjnych, umorzenia, dalszej odsprze daży lub wypełnienia zobowiązań
  Spółki, wynikających z emitowanych przez Spółkę instrumentów dłużnych zamiennych na akcje. Z arz ąd Spółki został upoważniony
  do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych Spół ki oraz czynnościami, opisanymi
  powyżej, w tym w szczególności do ustalenia ostatecznej liczby, sposobu nabycia, ceny, term inu nab ycia akcji oraz warunków
  ewentualnej odsprzedaży. W związku z powyższym w dniu 16 września 2015 roku Nadzwyc zajne Walne Zgromadzenie Spółki
  postanowiło o utworzeniu kapitału rezerwowego na realizację nabycia akcji własnych Spółki. Utworzenie kapi tału rezer wowego
  nastąpiło z przesunięcia kwoty w wysokości 3.000.000 zł z tej części kapitału zapasowego Spółki, ut worzonego z zysku Spółki, która
  zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.


  64


  23. KREDYT Y I POŻYCZKI
  W dniu 11 sierpnia 2011 roku Spółka podpisała umowę z BZ WBK S.A. (dawniej Kredyt Bank S. A.) o udzielenie kredytu obrotowego
  w rachunku bieżącym. Umowa była aneksowana. Kwota limitu kredytu na dzień bilansowy wynosi 1 .800 tys. PLN, termin pła tności
  kredytu przypada na 31 maja 2017 roku. Oprocentowanie kredytu na 31 grudnia 2016 roku w ynosiło WIBOR O/N podwyższone o
  marżę banku, a zabezpieczeniem jest cesja wierzytelności Spółki. Saldo kredytu na dzień 31 grudni a 2016 roku wynosiło 1.641 tys.
  zł, a na dzień 31 grudnia 2017 roku 0 tys. zł. Kredyt został spłacony.
  W dniu 2 stycznia 2017 roku Spółka wraz ze spółką zależną Data Techno Park Sp. z o. o. podpisała umowę wielopr oduktową z ING
  Bank Śląski S.A. Na mocy zawartej Umowy Bank przyznał odnawialny limit kredytowy w m aksymalnej wysokości 25 mln zł. Przyznany
  limit kredytowy może być wykorzystany w formie: kredytu obrotowego o charakterze ni eodnawialnym udzielonego spółce zależnej
  Data Techno Park Sp. z o.o. w terminie do 30 grudnia 2018 ro ku; kredytu obrotowego w rachunku bankowym prowadzonym dla
  Spółki w terminie do 30 grudnia 2017 roku z możliwością automatycznego przedłużenia o kolejne 12 miesięcy; gwarancji bankowych;
  sublimit kredytowy dla Spółki i DTP w wysokości 10 mln zł do wykorzys tania w formie k redytów obrotowych w rachunkach
  kredytowych. Kredyty obrotowe przeznaczone są na finansowanie bieżącej działalności gospodar czej Klientów. Kredyty obrotowe w
  rachunku kredytowym są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej ustalonej p rze z Bank w oparciu o stawkę WIBOR 3M i
  stałej marży Banku, a kredyty obrotowe w rachunku bankowym w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku.
  Zabezpieczenie zawartej Umowy stanowią cesje wierzytelności z tytułu zawartych umów handlowy ch, oświa dczenie o poddaniu się
  egzekucji, zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach stanowiącej własność Data T echno Park Sp. z o.o., hipoteka na
  nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Borowskiej będącej własnością Data Techno P ark Sp. z o. o. oraz cesj a praw z polis
  ubezpieczeniowych przedmiotów zabezpieczenia. Kredyt ten zastępuje umowę o udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym
  z dnia 28 sierpnia 2013 roku. Saldo kredytu na dzień 31 grudnia 201 6 roku wynosiło 7.008 tys. zł, a na dzień 31 grud nia 2017 roku
  wyniosło 7.028 tys. zł.
  W dniu 27 sierpnia 2014 roku Spółka podpisała umowę z Alior Bank S.A. o udzielenie kredytu nieodnawialnego przeznaczonego na
  finansowanie bieżącej działalności na kwotę 1.500 tys. PLN. Oprocentowanie kredytu oparte jes t o stawkę WIBOR 3M powiększone
  o marżę Banku. Zabezpieczeniem jest pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Spółki prowadzoneg o w banku oraz innych rachunków
  bankowych jakie istnieją i jakie zostaną otwarte. Dodatkowym zabezpieczeniem jest gwarancja spła ty kredytu w ramach portfelowej
  linii gwarancyjnej de minimis - gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego. Termin spłaty tego kr edytu przypada na 31 lipca 2017
  roku . Kredyt nie został spłacony . Saldo kredytu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiło 505 tys . zł, a na dzień 31 grudnia 2017 roku
  wynosił 252 tys. zł.
  W dniu 27 sierpnia 2014 roku Spółka podpisała umowę z Alior Bank S.A. o udzielenie kredytu w r achunku bieżącym przeznaczonego
  na finansowanie bieżącej działalności na kwotę 1.500 tys. PLN. Oprocentowani e kredytu oparte jest o stawkę WIBOR 3M powiększone
  o marżę Banku. Termin spłaty tego kredytu przypada na 31 lipca 2017 roku. Kredyt nie został spłacony. Saldo kredytu na dzień 31
  grudnia 2016 roku wynosiło 1.497 tys. zł, , a na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 934 tys. zł.
  W dniu 31 marca 2015 roku Spółka podpisała umowę o limit kredytowy wielocelowy z PKO Bankiem Polskim S.A. w celu optymalizacji
  kosztów finansowania. Limit w wysokości 10 000 tys. zł Spółka będzie mogła wykorzyst ać przez okres dwóch lat . Kwota
  wykorzystanego kredytu w ramach limitu jest oprocentowana w stosunku rocznym według zmi ennej stopy procentowej opartej o
  stawkę WIBOR 1M powiększonej o marżę PKO BP. Spłata wierzytelności PKO BP, związanych z wykorzysta niem limitu, zabezpieczona
  jest w oparciu o weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie art.
  97 Prawa bankowego, umowne prawo potrącenia wierzytelności PKO BP z tytułu transakcji kredytowej z wierzytelnością Spółki –
  posi adacza rachunku bankowego wobec PKO BP oraz cesję praw z należności z umów/kontraktów handlowych od wybranych i
  zaakceptowanych przez PKO BP kontrahentów. Kredyt nie został spłacony. Saldo kredytu na dzień 31 grudnia 201 6 roku wyniosło
  5.810 tys. zł, a na koniec 31 grudnia 2017 roku 4.662 tys. zł.
  W dniu 1 września 2015 roku Spółka zawarła z ING Bank Śląski S.A. umowę o kredyt inwest ycyjny na kwotę 5 mln zł w celu wykupu
  obligacji. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR 3M powiększone o marżę Ban ku. Kredyt został udzielony na okres do
  dnia 31 sierpnia 2016 roku. Kredyt został udostępniony po spełnieniu wymogów oraz ustanowieniu przez Emitenta zabezpieczenia.

  65

  Zabezpieczeniem przedmiotowej Umowy jest poręczenie wg prawa cywilnego udzielone Ban kowi p rzez spółkę Data Techno Park Sp.
  z o.o. Saldo kredytu na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosło 3.667 tys. zł, a na ko niec 31 grudnia 2017 roku 3.250 tys. zł.
  W dniu 10 sierpnia 2015 roku Spółka podpisała umowę z Alior Bank S.A. o udzielenie kredytu nieodnawi alnego przeznaczonego na
  finansowanie bieżącej działalności na kwotę 5 mln PLN. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR 3M powiększone o
  marżę Banku. Zabezpieczeniem jest gwarancja spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjne j de minimis , hipoteka umowna
  do kwoty 7,5 mln PLN przysługująca Data Techno Park Sp. z o.o. na prawie użytkowania wieczy stego nieruchomości, poręczenie
  udzielone przez DTP Sp. z o.o., pełnomocnictwo do rachunków bankowych, oświadczenie o poddaniu się egze kucji oraz d eklaracja
  wekslowa. Termin spłaty kredytu przypada na 30 sierpnia 2020 roku. Saldo kredytu na dzień 31 g rudnia 2016 roku wynosiło 3.750
  tys. zł, natomi ast na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiło 3.417 tys. zł.
  W dniu 4 grudnia 2015 roku Spółka podpisała umo wę z Alior Bank S.A. o udzielenie kredytu ni eodnawialnego przeznaczonego na
  finansowanie bieżącej działalności na kwotę 5 mln PLN. Oprocentowanie kredytu oparte jes t o stawkę WIBOR 3M powiększone o
  marżę Banku. Zabezpieczeniem jest gwarancja spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gw arancyjnej de minimis, hipoteka umowna
  do kwoty 7,5 mln PLN przysługująca Data Techno Park Sp. z o.o. na prawie użytkow ania wieczystego nieruchomości, poręczenie
  udzielone przez DTP Sp. z o.o., pełnomocnictwo do rachunków bank owych, oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Termin spłaty
  kredytu przypada na 3 grudnia 2020 roku. Saldo kredytu na dzień 31 grud nia 2016 roku wynosi ło 4.083 mln zł, natomiast na dzień
  31 grudnia 2017 roku wynosiło 3.750 tys. zł.
  W dniu 3 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa pożyczki pomiędzy Spółką , a Panem Markiem Girkiem. Na mocy wymienionej
  umowy Pan Marek Girek udziel ił Spółce pożyczki w wysokości 5 mln zł z terminem spłaty do dnia 13 marca 2025 r. Oprocentowanie
  pożyczki j est stałe i wynosi WIBOR 3M na dzień podpisania umowy pożyczki +1,0%. Umowa pożyczki nie przewiduje żadnych
  zabezpieczeń jej spłaty. Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 20 ust. 2 lit. M) Statutu Spółki, wyraziła zgodę na zawarcie przez
  Spółkę wymienio nej umowy pożyczki. W dniu 24 sierpnia 2017 r. strony podpisały aneks do ww. umowy pożyczki ustalając termin
  jej spłaty na dzień 24 sierpnia 2017 r. Rozliczenie umowy pożyczki następuje poprzez potrącenie wierzytelności wobec Spółki z
  wierzytelnością za ak cje serii C obejmowane przez Pana Marka Girka .

  W dniu 25 lutego 2011 roku we Wrocławiu spółka Data Techno Park Sp. z o.o. podpisała umowę z Alior Bank S.A o udzielenie kred ytu
  inwestycyjnego w wysokości 965 tys. PLN przeznaczonego na spłatę kredytu inwest ycyjnego zaciągniętego w PKO BP (zaciągniętego
  na zakończoną inwestycję przy ul. Kutnowskiej 1 -3). Kredyt został udzielony na okres 123 miesięcy. Kredyt jest oprocentowany w
  oparciu o stawkę WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę Banku .
  W dniu 27 listopada 20 13 roku we Wrocławiu spółka Data Techno Park Sp. z o.o. podpisała umowę z Getin Noble Bank Spółka
  Akcyjna o udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysokości 16.732 tys. PLN przeznaczonego na finansowanie zakupu sprzętu
  komputerowego oraz oprogramowania niezbę dnego do uruchomienia wyspecjalizowanych usług informatycznych w Medycznym
  Centrum Przetwarzania Danych w ramach Działania 5.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn. „Utworzenie
  ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-zdrowia”. Kredyt został udzielony na okres 180 miesięcy.
  Kredyt jest oprocentowany w oparciu o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę Banku.
  W dniu 28 październik 2014 roku we Wrocławiu spółka Data Techno Park Sp. z o.o. podpisała umowę z Getin Noble Ban k Spółka
  Akcyjna o udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysokości 23.170 tys. zł przeznaczonego na sfinansowanie dostawy i wdrożenia
  infrastruktury informatycznej oraz oprogramowania na potrzeby utworzenia informatycznych platform e -usług i aplikacji on -line w
  środowisku typu Cloud Computing w Medycznym Centrum Przetwarzania Danych w ramach działania 5.3 Programu Operacyjnego
  Innowacyjna Gospodarka p.n. „Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e -zdrowia”. Kredyt
  został udzielony na okres 98 miesięcy. Kredyt jest oprocentowany w oparciu o stawkę WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę Banku.
  W dniu 30 maja 2016 roku we Wrocławiu spółka Data Techno Park Sp. z o.o. podpisała umowę z ING Bank Śląski Spółka Akcyjna o
  udzielenie kredytu obrotowego w wysokości 5.000 tys. zł przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Kredyt
  został udzielony na okres 12 miesięcy. Kredyt jest oprocentowany w oparciu o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę Banku. Saldo
  kredytu na 31 grudnia 2017 roku wynosiło 5.000 tys. zł.

  66

  Pożyczki otrzymane od podmiotów powiązanych niepodlegających konsolidacji
  Dnia 4 grudnia 2015 roku we Wrocławiu Spółka Data Techno Park podpisała umowę pożyczki ze spółką Torneo MedLoc. Pożyczka
  udzielona w kwocie 690 tys. PLN została przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności. Pożyczka oprocentowana jest według
  rocznej stopy procentowej w wysokości 6%. Firmy w dniu 17 października 2016r. zawarły porozumienie zgodnie z którym spłata
  pożyczki wraz odse tkami miała nastąpić 7 października 2016 roku.
  Dnia 4 grudnia 2015 roku we Wrocławiu Spółka Data Techno Park podpisała umowę pożyczki ze spółką Zonen. Pożyczka udzielona
  w kwocie 320 tys. zł została przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności. Poży czka oprocentowana jest według rocznej stopy
  procentowej w wysokości 5%. Spłata kwoty głównej pożyczki wraz z odsetkami miała nastąpić do dnia 28 grudnia 2015 roku.
  Dnia 4 grudnia 2015 roku we Wrocławiu Spółka Data Techno Park podpisała umowę pożyczki ze spółką 4steps consulting. Pożyczka
  udzielona w kwocie 550 tys. PLN została przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności. Pożyczka oprocentowana jest wedłu g
  rocznej stopy procentowej w wysokości 5%. Spłata kwoty głównej pożyczki wraz z odsetkami miała nastąpić do dnia 28 grudnia
  2015 roku.
  Dnia 4 grudnia 2015 roku we Wrocławiu Spółka Data Techno Park podpisała umowę pożyczki ze spółką Epten Systems. Pożyczka
  udzielona w kwocie 650 tys. zł została przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności. Poż yczka oprocentowana jest według
  rocznej stopy procentowej w wysokości 5%. Spółki w dniu 18 lutego 2016 roku zawarły aneks do umowy pożyczki zmieniający termi n
  zwrotu pożyczki wraz z odsetkami do dnia 30 marca 2016 roku.
  Dnia 15 grudnia 2015 roku we Wrocła wiu Spółka Data Techno Park podpisała umowę pożyczki ze spółką HISaas. Pożyczka udzielona
  w kwocie 700 tys. PLN została przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności. Pożyczka oprocentowana jest według rocznej
  stopy procentowej w wysokości 5%. Spłata kwoty głównej pożyczki wraz z odsetkami miała nastąpić do dnia 28 grudnia 2015 roku.
  Dnia 23 grudnia 2015 roku we Wrocławiu Spółka Data Techno Park podpisała umowę pożyczki ze spółką Compliance Audit Solutions.
  Pożyczka udzielona w kwocie 380 tys. PLN zos tała przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności. Pożyczka oprocentowana jest
  według rocznej stopy procentowej w wysokości 5%. Spłata kwoty głównej pożyczki wraz z odsetkami miała nastąpić do dnia 29
  lutego 2016 roku.
  Dnia 23 grudnia 2015 roku we W rocławiu Spółka Data Techno Park podpisała umowę pożyczki ze spółką Risk Management Solutions.
  Pożyczka udzielona w kwocie 550 tys. zł została przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności. Pożyczka oprocentowana je st
  według rocznej stopy procentowej w wysokości 5%. Spłata kwoty głównej pożyczki wraz z odsetkami miała nastąpić do dnia 29
  lut ego 2016 roku.
  Dnia 23 grudnia 2015 roku we Wrocławiu Spółka Data Techno Park podpisała umowę pożyczki ze spółką Data Protection Solutions.
  Pożyczka udzielona w kwocie 493 tys. zł została przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności. Pożyczka oprocentowana je st
  według rocznej stopy procentowej w wysokości 5%. Spłata kwoty głównej pożyczki wraz z odsetkami ma nastąpić do dnia 29 lutego
  2016 roku.
  Dnia 22 grudnia 2015 roku we Wrocławiu Spółka Data Techno Park podpisała umowę pożyczki ze spółką PI Systems. Pożyczka
  udzielona w kwocie 1.950 tys. zł została przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności. Pożyczka oprocentowana jest według
  rocznej stopy procentowej w wysokości 7%. Spłata kwoty głównej pożyczki wraz z odsetkami ma nastąpić w ciągu 7 dni od dnia
  wezwania przez pożyczkodawcę do jej zwrotu.
  Dnia 2 czerwca 2015 roku we Wrocławiu Spółka Data Techno Park podpisała umo wę pożyczki ze spółką ER. Pożyczka udzielona w
  kwocie 1.285 tys. zł została przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności. Pożyczka oprocentowana jest według rocznej s topy
  procentowej w wysokości 8%. Termin spłaty pożyczki przypada na 31 grudnia 2015.
  Dnia 28 stycznia 2016 roku oraz 8 lutego 2016 roku we Wrocławiu Spółka Data Techno Park podpisała umowy pożyczek ze spółką
  RiskMed Broker Sp. z o.o. Pożyczki udzielone w łącznej kwocie 200 tys. zł zostały przeznaczone na finansowanie bieżącej dział alnośc i.

  67

  Pożyczki oprocentowane są według rocznej stopy procentowej w wysokości 5%. Spłaty kwot głównych pożyczek wraz z odsetkami
  miała nastąpić do 30 czerwca 2016.
  Dnia 17 czerwca 2016 roku we Wrocławiu Spółka Data Techno Park podpisała umowę pożyczki ze spół ką Platforma IT. Pożyczka
  udzielona w kwocie 200 tys. zł została przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności. Pożyczka oprocentowana jest według
  rocznej stopy procentowej w wysokości WIBOR 3M na dzień podpisania +8,0%. Spłata kwoty głównej pożyczki wraz z odsetkami ma
  nastąpić do dnia 2 sierpnia 2016 roku.
  Dnia 19 lipca 2016 roku we Wrocławiu Spółka Data Techno Park podpisała umowę pożyczki ze spółką H21 Sp. z o.o. Pożyczka
  udzielona w łącznej kwocie 200 tys. zł została przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności. Pożyczka oprocentowana jest
  według rocznej stopy procentowej w wysokości 5%. Spłata kwoty głównej pożyczki wraz z odsetkami ma nastąpić w terminie 14 dni
  od daty podpisania umowy.
  Dnia 28 listopada 2016 roku we Wrocławiu Spółka Data Techno Park podpisała umowę pożyczki ze spółką Efarmaceuta.pl Sp. z o.o.
  Pożyczka udzielona w łącznej kwocie 50 tys. zł została przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności. Pożyczka oprocento wana
  jest według rocznej stopy procentowej w wysokości 5% . Spłata kwoty głównej pożyczki wraz z odsetkami ma nastąpić w terminie
  14 dni od daty podpisania umowy.
  Spółka ITMED Sp. z o.o. podpisała ze Spółką Mizarus umowy pożyczki:
  Dnia 2 grudnia 2015 roku we Wrocławiu spółka ITMED Sp. z o.o. podpisała umowę poż yczki ze spółką Mizarus Sp. z o.o. Pożyczka
  udzielona w kwocie 100 tys. zł została przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności. Pożyczka oprocentowana jest według
  rocznej stopy procentowej w wysokości 7%. Spłata kwoty głównej pożyczki wraz z odsetka mi ma nastąpić w ciągu 7 dni od dnia
  wezwania przez pożyczkodawcę do jej zwrotu.
  Dnia 30 października 2015 roku we Wrocławiu spółka ITMED Sp. z o.o. podpisała umowę pożyczki ze spółką Mizarus Sp. z o.o.
  Pożyczka udzielona w kwocie 10.900 tys. zł została p rzeznaczona na finansowanie bieżącej działalności. Pożyczka oprocentowana
  jest według rocznej stopy procentowej w wysokości 7%. Spłata kwoty głównej pożyczki wraz z odsetkami ma nastąpić w ciągu 7 dn i
  od dnia wezwania przez pożyczkodawcę do jej zwrotu.


  24. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE

  OBLIGACJE SERII E
  W dniu 16 kwietnia 2014 roku Zarząd Spółki CUBE.ITG S.A. podjął uchwałę dotyczącą przydziału obl igacji serii E. Spółka dokonała
  przydziału 3.500 szt. zabezpieczonych, odsetkowych obligacji serii E o wartości nominalnej oraz cenie em isyjnej 1.000 zł, tj. o łącznej
  wartości nominalnej i cenie emisyjnej 3.500 tys. zł. Oprocentowanie zmienne WIBOR 3M+6,5% w skal i roku. Termin wykupu obligacji
  upływa 36 miesięcy od dnia ich przydziału subskryb entom. W dniu 6 października 2015 roku Spółka dokonała wcześniejszego wykupu
  620 szt. Obligacji serii E o łącznej wartości nominalnej 620 tys. zł. Przedterminowy wykup obligacji wynika z faktu, iż Spółka rozpoczęła
  politykę obniżania kosztów finansowania działalności poprzez sukcesywne zmniejszanie kosztów obsługi długu odsetkowego.
  OBLIGACJE SERII F
  Dnia 5 czerwca 2014 roku Zarząd Spółki CUBE.ITG S.A. podjął uchwałę dotyczącą przydziału obl igacji serii F. Spółka dokonała
  przydziału 5.000 szt. zabezpieczonych, odsetkowy ch obligacji Serii F o wartości nominalnej oraz cenie emisyjnej 1 tys. zł każda, tj. o
  łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 5.000 tys. zł. Oprocentowanie obligacji wynosi 12% w skali roku. Termin ich wykupu
  przypada w dniu, w którym upłynie 36 mie sięcy licząc od dnia ich przydziału subskrybentom. Zgodnie z zapisami porozumienia
  dotyczącego wykupu obligacji zobowiązanie do ich wykupu jest wymagalne i w całości ujęte w spisie wierzytelności.
  68

  25. INSTRUMENTY FINANSOWE
  25.1. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KAPITAŁOWYM
  Grupa Kapitałowa zarządza kapitałem by zagwarantować, że będzie zdolna kontynuować działalność przy jednoczesnej
  maksymalizacji rentowności dla akcjonariuszy dzięki optymalizacji relacji zadłużenia do kapitału własnego. Ogólna strategia d ziałania
  Emitenta nie zmieniła się od 2010 roku.
  Struktura kapitałowa Grupy Kapitałowej obejmuje zadłużenie, na które składają się kredyty (ujawnione w Nocie nr 28. KREDYTY I
  POŻYCZKI OTRZYMANE), środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, w tym
  wyemitowane akcje, kapitały zapasowe oraz zysk zatrzymany (ujawnione odpowiednio w Notach od 25 do 27).
  Na Grupę Kapitałową nie są nałożone żadne zewnętrzne wymagania kapitałowe za wyjątkiem tego, iż zgodnie z art. 396 §1 Kode ksu
  Spółek Handlowych, któremu podlega jednostka na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co
  najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału akcyjnego.
  25 .1. 1. WSKAŹNIK DŹWIGNI FINANSOWEJ
  Wskaźnik dźwigni finansowej na koniec roku kształtuje się następująco:

  Stan na
  31/12 /2017
  Stan na
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000

  Zadłużenie (i) 118 992 110 174
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 995 1 556
  Zadłużenie netto 117 997 108 618

  Kapitał własny (ii) (104 918) 58 822

  Stosunek zadłużenia netto do kapitału własnego (112%) 185%


  (i) Zadłużenie rozumiane jest jako zadłużenie długo - i krótkoterminowe, jak przedstawiono to w Nocie 28.
  (ii) Kapitał własny obejmuje kapitał wykazany w sprawozdaniu z pozycji finansowej przypadający Akcjonariuszom Jednostki
  Dominującej.
  Na saldo zadłużenia skład ają się pożyczki od podmiotów powiązanych niepodlegających konsolidacji (jednostki powiązane kapitałowo
  oraz akcjonariusze) w kwocie 8 mln zł na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz w kwocie 21,4 mln na dzień 31 grudnia 2015 roku.
  25 .2. CELE ZARZĄDZANIA RYZYK IEM FINANSOWYM
  Dział Finansowy Grupy Kapitałowej koordynuje dostęp do krajowych i zagranicznych rynków finansowych, monitoruje i zarządza
  ryzykiem finansowym związanym z działalnością Grupy Kapitałowej za pomocą wewnętrznych raportów dotyczących ryzyka,
  zwierających analizę zaangażowania w podziale na stopień i wielkość ryzyka. Rodzaje ryzyka obejmują ryzyko rynkowe (w tym
  walutowe, stopy procentowe i inne rodzaje ryzyka cenowego), ryzyko kredytowe i ryzyko płynności.


  69

  25.2.1 RYZYKO RYNKOWE
  Działalność Grupy Ka pitałowej może wiązać się z ekspozycją na ryzyko finansowe zmian kursów walut i stóp procentowych. Grupa
  Kapitałowa nie wykorzystuje ani nie obraca instrumentami finansowymi – w tym finansowymi instrumentami pochodnymi z uwagi na
  brak istotnych ryzyk, prze d którymi konieczne byłoby tego rodzaju zabezpieczenie.
  Grupa Kapitałowa nie przeprowadza żadnych istotnych transakcji w walutach obcych, ani nie lokuje środków i nie pożycza w tych
  walutach. Emitent nie lokuje ani nie pożycza środków pieniężnych na warunkach innych niż stopy procentowe skorelowane z rynki em.
  25.2.2 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STÓP PROCENTOWYCH
  Ryzyko stopy procentowej jest dla potrzeb analizy ryzyka definiowane jako ryzyko wahań wartości godziwej przyszłych przepływó w
  pieniężnych w wyniku zmian rynkowych stóp procentowych. Narażenie Grupy na ryzyko wywołan e zmianami stóp procentowych
  dotyczy przede wszystkim: zaciągniętych kredytów i pożyczek, zobowiązań z tytułu leasingu finansowego, wyemitowanych obligacj i
  oraz posiadanych przez Grupę przynoszących odsetki aktywów finansowych. Oprocentowanie ich jest zmie nne, ustalane w oparciu o
  wskaźnik WIBOR, co naraża Grupę na ryzyko zmiany przepływów pieniężnych w wyniku zmiany stóp procentowych.
  25.2.3 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KREDYTOWYM
  Ryzyko kredytowe oznacza ryzyko, że kontrahent nie dopełni zobowiązań umownych, w wyniku czego Grupa Kapitałowa poniesie
  straty finansowe. Grupa Kapitałowa stosuje zasadę dokonywania transakcji wyłącznie z kontrahentami o sprawdzonej wiarygodnośc i
  kredytow ej; w razie potrzeby uzyskując stosowne zabezpieczenie jako narzędzie redukcji ryzyka strat finansowych z tytułu
  niedotrzymania warunków umowy. Grupa Kapitałowa korzysta też z informacji finansowych dostępnych publicznie oraz z własnych
  danych o transakcja ch dokonując oceny swoich głównych klientów.
  Narażenie Grupy Kapitałowej na ryzyko wiarygodności kredytowej kontrahentów jest stale monitorowane, a zagregowaną wartość
  zawartych transakcji rozkłada się na zatwierdzonych kontrahentów. Kontrolę ryzyka kred ytowego umożliwiają limity weryfikowane i
  zatwierdzane indywidualnie przez kierownictwo Spółki.
  Na należności z tytułu dostaw i usług składają się kwoty należne od dużej liczby klientów,. Prowadzi się bieżącą ocenę kredyt ów na
  podstawie kondycji należnośc i, a w razie konieczności wstrzymuje się klientom kredyt kupiecki.
  Grupa Kapitałowa nie jest narażona na istotne ryzyko kredytowe wobec pojedynczego kontrahenta. Ryzyko kredytowe dotyczące
  środków płynnych jest ograniczone, ponieważ kontrahentami Grupy Ka pitałowej są banki o wysokim ratingu kredytowym
  przyznawanym przez międzynarodowe agencje ratingowe.
  25.2.4 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PŁYNNOŚCI
  Celem Grupy jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania. W tym celu wykorzystywane są różn e
  źródła finansowania takie jak: kredyty inwestycyjne, emisja własnych instrumentów kapitałowych, kredyty w rachunku bieżącym,
  leasing finansowy.
  Zarząd Grupy monitoruje ryzyko braku funduszy przy pomocy narzędzia okresowego planowania płynności. Narzędzi e to uwzględnia
  terminy wymagalności / zapadalności zarówno inwestycji, jak i aktywów finansowych oraz prognozowane przepływy pieniężne z
  działalności operacyjnej.
  Zarząd Grupy prowadzi wytężone działania w celu uzupełnienia niedoboru kapitału obrotowego oraz stabilizacji struktury długu
  odsetkowego poprzez wydłużenie terminów jego spłaty. Celami na kolejne trzy miesiące jest rolowanie istniejącego finansowania
  bankowego oraz podpisanie porozumienia w sprawie zmiany terminu wykupu obligacji serii F na kwot ę 5,0 mln złotych o minimum

  70

  12 miesięcy, a także pozyskanie nowego finansowania dłużnego poprzez publiczną emisję obligacji na kwotę 10,0 mln złotych. W
  tym celu Jednostka Dominująca podpisała umowę o świadczenie usług oferowania z Domem Maklerskim INC S.A .


  26. WARTOŚĆ GODZIWA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
  26 .1. WARTOŚCI GODZIWE POSZCZEGÓLNYCH KLAS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
  Zarządy Spółek dokonały wyceny wartości poszczególnych instrumentów finansowych ujętych w sprawozdaniu finansowym, w wyniku
  której nie stwierdziły przesłanek do określenia ich wartości godziwej w wysokości innej niż ich wartość bilansowa.

  Wartości godzi we aktywów i zobowiązań finansowych o standardowych warunkach, znajdujących się w obrocie na aktywnych,
  płynnych rynkach określa się przez odniesienie do cen notowanych na tych rynkach (dotyczy umarzalnych obligacji giełdowych,
  weksli, skryptów dłużnych i długoterminowych obligacji).
  Wartości godziwe instrumentów pochodnych określa się na podstawie notowanych cen. Jeżeli nie ma możliwości uzyskania informac ji
  o takich cenach, przeprowadza się analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych przy pomocy odpow iedniej krzywej dochodu
  za okres ważności danego instrumentu w przypadku nieopcyjnych instrumentów pochodnych oraz modeli wyceny opcji dla
  instrumentów opcyjnych. Forwardy kursów wymiany wycenia się za pomocą forwardów notowanych na giełdzie i krzywych doc hodu
  giełdowych stóp procentowych odpowiadających zapadalności tych kontraktów. Swapy stóp procentowych wycenia się w wartości
  bieżącej przyszłych przepływów pieniężnych szacowanych i dyskontowanych w oparciu o odpowiednie krzywe dochodu stóp
  notowanych na giełdzie.

  27. TRANSAKCJE ZE STRONAMI POWIĄZANYMI
  27 .1. TRANSAKCJE HANDLOWE
  W okresie objętym niniejszymi informacjami finansowymi Grupa Kapitałowa zawierała transakcje handlowe ze stronami powiązanymi :


  Sprzedaż usług Przychody finansowe

  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12 /2017
  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12 /2016
  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12 /2017
  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12 /2016
  PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000
  Jednostki zależne
  CUBE.ITG GmbH 0 0 0 6
  ITMED Sp. z o.o. 0 0 61 193
  Data Techno Park Sp. z o.o. 431 876 1 79
  Jednostki powiązane kapitałowo
  PI Systems Sp. z o.o. 0 2 181 0 0
  ER Sp. z o.o. 0 4 700 0 0
  Credit Support Platform Sp. z o.o.
  (do 2017 -06-09) 0 26 0 0
  Epten Systems Sp. z o.o. 0 55 0 0

  71

  Riskmed Broker Sp. z o.o. 0 65 0 0
  ITvations Sp. z o.o. 0 41 0 0
  PlatformaIT Sp. z o.o. ( do 2017 -06-09) 52 0 0 0
  INCAT Sp. z o.o. ( do 2017 -06-09) 1 50 0 0
  Kluczowy personel kierowniczy
  Paweł Witkiewicz 7 12 0 0
  Arkadiusz Zachwieja 0 1 0 0
  Akcjonariusze
  Leda Investment RFI Sp. z o.o. 0 0 0 0
  Mizarus Sp. z o.o. 2 820 2 355 0 2  Zakup usług Koszty finansowe

  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12 /2017
  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12 /2016
  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12 /2017
  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12 /2016
  PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000
  Jednostki powiązane
  CUBE.ITG GmbH 0 0 0 0
  ITMED Sp. Z o.o. 0 0 0 0
  Data Techno Park Sp. z o.o. 851 4 013 0 0
  Jednostki powiązane kapitałowo
  ITMED Service Sp. z o.o. 0 24 3 0
  Epten Systems Sp. z o.o. 40 96 0 0
  PlatformaIT Sp. z o.o. 256 10 3 0
  Itvations Sp. z o.o. 72 10 0 0
  INCAT Sp. z o.o. 532 133 0 0
  Kluczowy personel kierowniczy
  Paweł Witkiewicz 892 1 186 0 0
  Arkadiusz Zachwieja 344 610 0 0
  Zdzisław Grochowicz 281 0 0 0
  Marek Girek 0 0 15 0
  Akcjonariusze
  Leda Investment RFI Sp. z o.o. * 0 0 298 602
  Mizarus Sp. z o.o. 5 525 0 5 0

  72  Kwoty należne od stron
  powiązanych
  Kwoty płatne na rzecz stron
  powiązanych
  Stan na
  31/12 /2017
  Stan na
  31/12/2016 Stan na
  31/12 /2017
  Stan na
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000
  Jednostki zależne
  CUBE.ITG GmbH 0 0 0 0
  ITMED Sp. Z o.o. 0 0 0 0
  Data Techno Park Sp. z o.o. 0 1 949 827 1 332
  Jednostki powiązane kapitałowo
  ITMED Service Sp. z o.o. 0 0 0 0
  PI Systems Sp. z o.o. 1 1 0 0
  ER Sp. z o.o. 1 312 5 781 0 0
  Credit Support Platform Sp. z o.o. 0 1 0 0
  Epten Systems Sp. z o.o. 0 0 49 26
  RiskMed Broker Sp. z o.o. 80 80 0 0
  PlatformaIT Sp. z o.o. 0 0 0 13
  Itvations Sp. z o.o. 1 0 179 12
  INCAT Sp. z o.o. 0 0 0 163
  Kluczowy personel kierowniczy
  Paweł Witkiewicz 0 0 1 047 108
  Arkadiusz Zachwieja 0 0 121 43
  Zdzisław Grochowicz 0 0 294 0
  Akcjonariusze
  Leda Investment RFI Sp. z o.o. * 0 0 5 049 5 000
  Mizarus Sp. z o.o. 3 289 2 897 679 679

  27 .2. POŻYCZKI UDZIELONE I OTRZYMANE OD PODMIOTÓW POWIĄZANYCH
  Stan na
  31/12 /2017
  Stan na
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000

  Pożyczka udzielona Data Techno Park Sp. z o.o. 13 494 823
  Pożyczka udzielona CUBE.ITG GmbH 157 161
  Pożyczka udzielona Itmed Sp. z o.o. 12 813 9 293


  Stan na
  31/12 /2017
  Stan na
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000

  Pożyczka otrzymana od Mizarus Sp. z o.o. 0 7
  Pożyczka otrzymana od ITMED Service Sp. z o.o. 266 0
  28 . ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE I AKTYWA WARUNKOWE

  Stan na
  31/12 /2017
  Stan na
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000

  Poręczenia (i) 90 932 78 681
  Gwarancje (ii) 7 958 8 532
  Weksle (iii) 41 901 40 330
  Dobrowolne poddanie się egzekucji art. 777 KPC (iv) 53 319 26 854
  Pozostałe (v) 13 041 13 041
  RAZEM 207 151 167 438

  (i) Poręczenia dotyczą kredytu przyznanego Spółce zależnej Data Techno Park Sp. z o.o. na kwotę 9,64 mln zł, umowy inwestycyj nej
  zawartej przez Data Techno Park Sp. z o.o. z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na kwotę 18,2 mln zł , umów pożyczek
  zaw artych przez DTP na kwotę 6,1 mln zł, poręczenia pod porozumienie zawarte przez DTP na kwotę 400 tys. zł, poręczenie pod
  limit umowy o udzielenie gwarancji kontraktowych zawartej przez DTP na kwotę 1,2 mln zł, poręczenia kredytu Spółce medhub
  (dawniej SI A lma) na kwotę 500 tys. zł; zawartych przez spółkę ITmed Service Sp. z o.o. umów leasingowych na samochody na łączną
  kwotę 2,2 mln zł (do każdego poręczenia została wystawiona deklaracja wekslowa - kwoty te zostały wykazane tylko w pozycji
  "poręczenia"), um owy kredytowej zawartej pomiędzy Cube.ITG S.A. a ING Bank Śląski S.A. na kwotę 10,5 mln zł, umowy kredytowej
  zawartej pomiędzy Cube.ITG S.A. a ING Bank Śląski S.A. na kwotę 7,5 mln zł, umowy kredytowej zawartej pomiędzy Cube.ITG S.A.
  a Alior Banki S.A. na kwotę 5 mln zł, umowy kredytowej zawartej pomiędzy Cube.ITG S.A. a Alior Bank S.A. na kwotę 5 mln zł,
  umowy kredytowej zawartej pomiędzy Cube.ITG S.A. a PKO BP S.A. na kwotę 10 mln zł, wykonania umowy zawartej pomiędzy eR
  sp. z o.o. a Asseco S.A. na kwotę 6,2 mln zł; poręczenia płatności na kwotę 8,5 mln zł,
  (ii) Gwarancje dotyczą gwarancji bankowych zabezpieczających należyte wykonanie umów na łączną kwotę 2,5 mln zł, oraz gwaranc ji
  ubezpieczeniowych zabezpieczających należyte wykonanie umów oraz zabezpie czających zobowiązania powstałe w okresie rękojmi
  i gwarancji jakości na łączną kwotę 5,4 mln zł;
  (iii) Weksle dotyczą zabezpieczenia umowy faktoringowej na kwotę 3 mln zł; zabezpieczenia zakupu przedmiotu leasingu na łączn ą
  kwotę 0,3 mln zł, gwarancji wyk onania ugody na kwotę 8,2 mln zł oraz gwarancji spłaty otrzymanych pożyczek na kwotę 30,3 mln

  (iv) Sporządzone w formie aktu notarialnego dobrowolne poddanie się egzekucji art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu Postępowania Cywiln ego
  dotyczy gwarancji spłaty zobow iązań w wysokości 8,9 mln zł, zabezpieczenia umowy inwestycyjnej Mizarus w wysokości 1 mln zł,
  gwarancji spłaty pożyczek na kwotę 6,9 mln zł oraz gwarancji zapłaty z tytułu zawartej umowy kredytu z ING Bank Śląski S.A.
  na kwotę 37,5 mln zł
  (v) Zobowiązania warunkowe z tytułu udziału w programie Inkubator Przedsiębiorczości w kwocie 13.041 tys. zł.

  29 . KOREKTY BŁĘDÓW, ZMIAN W STOSUNKU DO OPUBLIKOWANYCH DANYCH

  W okresie 12 miesięcy zakończonego 31 grudnia 201 7 roku oraz w okresie 12 miesięcy za kończonego 31 grudnia 2016 roku Grupa
  nie dokonała zmian polityki rachunkowości.
  W okresie 12 miesięcy zakończonego 31 grudnia 201 7 roku nie dokonała korekty wyniku lat ubiegłych .
  Grupa Kapitałowa CUBE.ITG Spółka Akcyjna
  Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSSF 74 za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

  30. ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM

  W dniu 15 stycznia 2018 r. zarządca spółki zależnej Emitenta - Data Techno Park sp. z o. o. w restrukturyzacji złożył sędziemu -
  komisarzowi spis wierzytelności, plan restrukturyzacyjny oraz spis inwentarza.
  Zarządca Emitenta w dniu 17 stycznia 2018 r. złożył sędziemu -komisarzowi spis wierzytelności, plan restrukturyzacyjny oraz spis
  inwentarza Spółki .

  W dniu 25 stycznia 2018 r. wpłynęło do Spółki pismo z dnia 22 stycznia 2018 r. od AVANTA Audit sp. z o.o. działającej na pods tawie
  art. 66 ust. 7 ustawy o rach unkowości, w sprawie rozwiązania z dniem 22 stycznia 2018 r. umowy o badanie i przeglądy sprawozdań
  finansowych Spółki. Powyższa umowa zawarta została w dniu 21 sierpnia 2017 r. O wyborze ww. podmiotu do przeprowadzenia
  przeglądu i badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta za lata 2017 -2018, Emitent informował w
  raporcie bieżącym 59/2017 z dnia 9 sierpnia 2017 roku. W otrzymanym piśmie AVANTA Audit sp. z o.o. wskazała, iż powodami
  rozwiązania umowy jest niedotrzymanie przez Em itenta warunków umowy powodujące utratę niezależności przez AVANTA Audit sp.
  z o.o. jako audytora sprawozdań finansowych Spółki. W okresie obowiązywania umowy nie było przypadków rezygnacji z wyrażenia
  opinii albo wydania opinii negatywnych. W okresie obow iązywania umowy nie było przypadków rozbieżności odnośnie co do
  interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień statutu dotyczących przedmiotu i zakresu badania, przeglądu lub in nych
  usług pomiędzy osobami zarządzającymi a biegłym rewidentem, kt óry dokonywał badania, przeglądu lub innych usług dotyczących
  sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta.

  W dniu 19 lutego 2018 roku Zarządca masy sanacyjnej otrzymał postanowienie Sędziego Sądu Rejonowego dla Wrocławia –
  Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 5 lutego 2018 roku, zgodnie z któ rym
  sędzia – komi sarz w postępowaniu sanacyjnym spółki zależnej Emitenta – Data Techno Park sp. z o. o. w restrukturyzacji („DTP ”)
  zatwierdził złożony przez zarządcę DTP plan restrukturyzacyjny.

  W dniu 23 lutego 2018 roku Zarządca masy sanacyjnej powziął informację o wyd aniu przez Sędziego Sądu Rejonowego dla Wrocławia
  – Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowienia zgodnie z którym sędzia –
  komisarz w postępowaniu sanacyjnym zatwierdził złożony przez zarządcę plan rest rukturyzacyjny Spółki.

  W dniu 26 lutego 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu i obowiązującymi przepisami, dokonał a
  wyboru firmy audytorskiej celem przeprowadzenia badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawoz dania finansowego
  Spółki za 2017 i 2018 rok. Wybranym podmiotem jest UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
  z siedzibą w Krakowie, ul. Moniuszki 50, 31 -523 Kraków, wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajow ą Izbę Biegłych
  Rewidentów pod numerem 3115. Umowa z wybranym podmiotem została zawarta na czas niezbędny do wykonania ww. czynności.

  W dniu 22 marca 2018 r. Zarządca Spółki powziął informację o wyborze jako najkorzystniejszej oferty spółki zależnej Emite nta – Data
  Techno Park sp. z o. o. w restrukturyzacji („DTP”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
  przetargu nieograniczonego pn. "Usługa kolokacji wraz z usługami towarzyszącymi oraz Usługa relokacji" na rzecz Sądu Apel acyjnego
  we Wrocławiu („Zamawiający”). Powyższy wybór stanowi pierwszą wygraną w przetargu o udzielenie zamówienia publicznego od dat
  postanowień sądu o otwarciu postępowania sanacyjnego Emitenta i o otwarciu postępowania sanacyjnego DTP w rozumieniu
  przep isów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. DTP zaoferowało 2,2 mln zł brutto za wykonanie usług objętych
  przetargiem. Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie Zamawiającemu infrastruktury oraz realizacja na rzecz Zamawiającego
  usług kolo kacji, transmisji danych, udostępnienia przestrzeni dyskowej i relokacji. Umowa ma zostać zawarta na okres 48 miesięcy.

  W dniu 28 marca 2018 r. Zarządca masy sanacyjnej powziął informację, iż do spółki zależnej Emitenta – Data Techno Park sp. z o.
  o. w re strukturyzacji („DTP”) wpłynęły dwa pisma z dnia 5 marca 2018 r. od Getin Noble Bank S.A. („Bank”) dotyczące wypowiedzenia
  umów kredytów inwestycyjnych z dnia 28 października 2014 r. („Umowa 1”) i 27 listopada 2013 r. („Umowa 2”) w związku z
  nieuregulowani em zaległości w spłacie zobowiązań w których Bank oświadcza, iż bezwarunkowo wypowiada ww. umowy kredytowe
  z zachowaniem 30 -dniowego okresu wypowiedzenia od daty doręczenia. Zgodnie z oświadczeniem o wypowiedzeniu w następnym
  dniu po upływie okresu wypowie dzenia całe kwoty kredytów wraz kosztami i odsetkami stają się wymagalne i podlegają
  natychmiastowemu zwrotowi. Zgodnie z otrzymanymi pismami stan zobowiązania wymagalnego z tytułu Umowy 1 wynosi łącznie
  (kapitał + odsetki) 3,65 mln zł, stan zobowiązań ni ewymagalnych 16,01 mln zł, a stan zobowiązania wymagalnego z tytułu Umowy
  2 wynosi łącznie 1,37 mln zł, a stan zobowiązań niewymagalnych ok. 13,58 mln zł. DTP jest objęta postępowaniem sanacyjnym, za ś
  wierzytelność Banku została w całości umieszczona w spi sie wierzytelności przedłożonym przez Zarządcę Data Techno Park Sp. z o.o.
  w restrukturyzacji Sędziemu – komisarzowi w dniu 15 stycznia 2018 r.

  W dniu 18 kwietnia 2018 r. spółk a zależn a Emitenta – Data Techno Park sp. z o. o. w restrukturyzacji („DTP”) zawarła z Sądem
  Apelacyjnym we Wrocławiu („Zamawiający”) umowę, której przedmiotem jest świadczenie usługi relokacji oraz kolokacji szaf RACK ,
  transmisji danych oraz udostępniania i uruchamiania przestrzeni dyskowej („Umowa”). Usługi będą świadczone przez DT P
  nieprzerwalnie przez okres 48 miesięcy od dnia przekazania ostatniej szafy RACK. Maksymalne wynagrodzenie należne DTP z tytuł u
  realizacji Umowy w całym okresie jej obowiązywania za świadczone usługi nie przekroczy kwoty 2,2 mln zł brutto i będzie zależ ne
  min. od liczby szaf RACK objętych usługą kolokacji w danym miesiącu oraz liczby paczek przestrzeni dyskowej zamówionych przez
  Zamawiającego na dany miesiąc. DTP wniosło zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% wartości Umowy
  brutto. Zawar ta Umowa stanowi pierwszą umowę podpisaną w wyniku wygrania przetargu o udzielenie zamówienia publicznego od
  dat postanowień sądu o otwarciu postępowania sanacyjnego Emitenta i o otwarciu postępowania sanacyjnego DTP w rozumieniu
  przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne.

  W dniu 24 kwietnia 2018 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość majątku trwałego Spółki ( w
  tym m.in. wartość znaku towarowego, prac rozwojowych w zakresie systemów teleinformatycz nych) na kwotę około 63 mln zł oraz
  wartość należności Spółki na kwotę około 58 mln zł.

  Grupa Kapitałowa CUBE.ITG Spółka Akcyjna
  Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSSF 76 za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

  31 . ZATWIERDZENIE ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


  Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Jednostki Dominującej CUBE.ITG
  S.A. w restrukturyzacji w dniu 27 kwietnia 2017 roku.

  _____________________________
  Marek Girek
  Prezes Zarządu

  Arkadiusz Mączka
  Księgowy
  Grupa Kapitałowa CUBE.ITG Spółka Akcyjna Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporz ą dzone według MSSF za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku
  99

  CUBE.ITG S.A. Al. Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa

  t: +48 22 66 86 232 f: +48 22 66 86 233 www.cubeitg.pl [email protected]

  NIP 898 -001-57-75 REGON 006028821 KRS 0000314721


  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał Zakładowy 19 887 694,00 PLN


  CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji ul. Borowska 283b 50-556 Wrocław

  t: +48 71 38 22 400 f: +48 71 38 22 402 www.cubeitg.pl [email protected]

  NIP 898 -001-57-75 REGON 006028821 KRS 0000314721


  Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał Zakładowy 29 756 186,00 PLN

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik  Wrocław 27 kwiecień 2018


  Spra wozdanie Zarządu z działalności Cube.ITG S.A. w
  restrukturyzacji za 2017 rok

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 2  Spis Treści

  Spis Treści 2
  1. WYBRANE DANE FINANSOWE 5
  2. GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG 6
  2.1. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej 6
  2.2. Struktura Grupy Kapitałowej 8
  2.3. Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej 11
  2.4. Jednostki podlegające konsolidacji 11
  2.5. Oddziały 11
  2.6. Zmiany w zasadach zarządzania Grupą Kapitałową 11
  2.7. Powiązania organizacyjne lub kapitałowe oraz inwestyc je i lokaty kapitałowe 12

  3. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ CUBE.ITG 13
  3.1. Kalendarium wydarzeń w 2017 r 13
  3.2. Przedmiot działalności Grupy 16
  3.2.1. Podstawowe produkty, towary i usługi Grupy 16
  3.2.2. Usł ugi świadczone przez Grupę Kapitałową CUBE.ITG 17
  3.2.3. Produkty oferowane przez Grupę Kapitałową CUBE.ITG 19
  3.3. Rynki zbytu i źr ódła zaopatrzenia 22
  3.4. Otoczenie rynkowe 23
  3.5. Umowy zawarte przez Grupę Kapitałową CUBE.ITG w 2017 roku 23
  3.5.1. Umowy znaczące dla działalności operacyjnej 23
  3.5.2. Umowy dotyczące kredytów i pożyczek 24
  3.5.3. Poręczenia i gwarancje 28
  3.5.4. Transakcje z podmiotami powiązanymi 29
  3.6. Pozostałe znaczące zdarzenia i czynni ki 29
  3.6.1. Znaczące zdarzenia i czynniki w trakcie roku obrotowego 29
  3.6.2. Znaczące zdarzenia i czynniki po zakończeniu roku obro towego 35

  3.6.3. Czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze 37

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 3  4. PERSPEKTYWY GRUPY CUBE.ITG 38
  4.1. Perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej 38
  4.2. Realizacja Strategii Rozwoju 39
  4.3. Czynniki istotne dla rozwoju 39
  4.3.1. Czynniki zewnętrzne 39
  4.3.2. Czynniki wewnętrzne 40
  4.3.3. Sytuacja gospodarcza i wskaźniki koniunktury 41
  4.4. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych 43
  4.5. Czynniki r yzyka i zagrożeń 43
  4.5.1. Istotne czynniki ryzyka i zagrożeń 43
  4.5.2. System kontroli wewnęrznej i zarządzania ryzykiem w odniesie niu do procesu sporządzania
  sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych 52

  5. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWO – MAJĄTKOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 54 54
  5.1. Zasady sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 54
  5.2. Podstawowe wielkości ekonomiczno -finansowe 54
  5.2.1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej 54
  5.2.2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów 55
  5.2. 3. Wskaźniki finansowe i niefinansowe 55
  5. 3. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi a wcześniej 59
  publikowanymi prognozami wyników 59
  5. 4. Struktura produktowa i geograficz na osiąganych przychodów 59
  5. 5. Wykorzystanie środków z emisji Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
  5. 6. Instrumenty finansowe 61
  5. 7. Ocena zarządzania zasobami finansowymi 61


  6. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO 62
  6.1. Stosowany zbiór zasad ładu korporacyjnego 62
  6.2. Zasady ładu korporacyjnego, od stosowania których ods tąpiono 62
  6.3. Akcje i akcjonariat CUBE.ITG 64

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 4

  6.3.1. Kapitał zakładowy Spółki 64
  6.3.2. Akcjonariusze Spółki posiadający znaczne pakiety akcji 66
  6.3.3. Stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzo 67
  6.3.4. Program akcji pracowniczych 67
  6.3.5. Nabycie akcji własnych 67
  6.3.6. Posiadacze papierów wartościowyc h dających specjalne uprawnienia kontrolne 67
  6.3.7. Ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu 67
  6.3.8. Ograniczenia w przenoszeniu pr awa własności papierów wartościowych 68
  6.3.9. Umowy, w wyniku których mogą nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez
  dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy 68
  6.4. Organy Spółki 68
  6.4.1. Zarząd 68
  6.4.2. Rada Nadzorcza 71
  6.4.3. Walne Zgromadzenie 76
  6.4.4. Opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania 77
  6.5 . Zasady zmiany Statutu Spółki 77

  7. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 78
  7.1. Polityka wynagrodzeń 78
  7.2. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania 78
  arbitrażowego lub organem administracji publicznej 78
  7.3. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych 78
  7. 4. Zobowi ązania wynikające z emerytur i świadczeń podobnych 79
  7. 5. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju 79
  7. 6. Zagadnienia d otyczące środowiska naturalnego 79
  7. 7. Polityka w zakresie CSR 80
  7. 8. Działalność promocyjna 80
  7. 9. Relacje inwestorskie 80
  7. 9.1. Notowania akcji Spółki na GPW w Warszawie 80
  7. 9.2. Aktywność w z akresie relacji inwestorskich 81
  7. 9.3. Kontakt dla inwestorów 82
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 5


  1. WYBRANE DANE FINANSOWE
  Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na EUR w
  następujący sposób:
  pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone wg średniego kursu ogłoszonego
  przez NBP obowiązującego na dzień bilansow y (31.12.2017 1 EUR=4,1709 zł oraz 31.12.2016 1
  EUR=4, 4240 zł ),

  pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
  przepływów pieniężnych zostały przeliczone wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
  kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każde go miesiąca za dan y rok (za
  okres 01.01. -31.12.2017 1 EUR= 4,2447 zł oraz za okres 01.01. -31.12.2016 1 EUR= 4, 3757 zł ).
  Okres 12 miesięcy
  zakończony
  31/12/2017
  Okres 12 miesięcy
  zakończony
  31/12/2016
  Okres 12 miesięcy
  zakończony
  31/12/2017
  Okres 12 miesięcy
  zakończony
  31/12/2016
  Przychody ze sprzedaży 24 303 53 481 5 726 12 222
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej -137 980 8 043 -32 507 1 838
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem -142 340 5 450 -33 534 1 246
  Zysk (strata) netto -142 518 4 809 -33 576 1 099
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -636 -52 908 -150 -12 091
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 903 -2 768 -1 155 -633
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej 5 008 -3 544 1 180 -810
  Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -531 -59 220 -125 -13 534
  Zysk na jedną akcję (w zł / euro) -9,58 0,50 -2,26 0,11
  Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / euro) -9,58 0,50 -2,26 0,11
  Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) 11 177 409 9 611 564 11 177 409 9 611 564
  Rozwodniona średnia ważona liczba akcji (w sztukach) 11 177 409 9 611 564 11 177 409 9 611 564
  Stan na 31/12/2017 Stan na 31/12/2016 Stan na 31/12/2017 Stan na 31/12/2016
  Aktywa trwałe 22 194 92 587 5 321 20 928
  Aktywa obrotowe 6 633 54 582 1 590 12 338
  Aktywa razem 28 827 147 169 6 911 33 266
  Kapitał akcyjny 29 756 19 888 7 134 4 495
  Kapitał własny razem -52 858 69 391 -12 673 15 685
  Zobowiązania długoterminowe 851 18 898 204 4 272
  Zobowiązania krótkoterminowe 81 581 58 880 19 560 13 309
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / euro) -3,55 6,98 -0,85 1,58
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / euro) -3,55 6,98 -0,85 1,58
  Liczba akcji (w sztukach) 14 878 093 9 943 847 14 878 093 9 943 847
  Rozwodniona liczba akcji (w sztukach) 14 878 093 9 943 847 14 878 093 9 943 847
  Wybrane dane finansowe jednostkowe CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji
  PLN'000 EUR'000
  PLN'000 EUR'000

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 6

  2. GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG

  2.1. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej
  Grupa Kapitałowa CUBE.ITG składa się z następujący ch jednostek:
  CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji
  (CUBE.ITG, Spółka, Emitent)
  ITMED Sp. z o.o.
  CUBE.ITG GmbH

  Podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej CUBE.ITG jest Spółka CUBE.ITG S.A. z siedzibą w e
  Wrocławiu. W dniu 30.06.2015 r. Sąd Rejonowy dla Wrocł aw -Fabryczna we Wrocławiu zarejestrował
  zmianę siedziby Spółki na Warszawę. Emitent jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym
  w Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS
  0000314721.
  Z dniem 1 kwietnia 2 014 roku akcje CUBE.ITG zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu
  giełdowego na Głównym Rynku GPW.

  Podstawowa działalność Spółki obejmuje:
  Działalność związaną z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz
  działalność powiązaną;
  Działal ność usługową związaną z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki
  oraz działalność powiązaną;
  Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia.

  Roczne sprawozdanie finansowe Spółki CUBE.ITG obejmuje okres 12 miesięcy zakończony dnia 3 1
  grudnia 2017 roku oraz zawiera dane porównawcze za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia
  2016 roku, zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w kształcie
  zatwierdzonym przez Unię Europejską.

  W dniu 18 grudnia 1990 roku zawiązan a została Spółka Microtech International LTD Spółka z o.o.
  Spółka została wpisana do Rejestru Handlowego, postanowieniem Sądu Rejonowego we Wrocławiu
  pod nr RHB 1974. Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. Spółka Microtech International
  LTD Spółka z o.o. została zarejestrowana w KRS w dniu 29 listopada 2001 roku przez Sąd Rejonowy
  dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  KRS 0000066239. Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 8 września 2008 roku
  postanowiono o przekształceniu formy prawnej Microtech International Sp. z o.o. w spółkę akcyjną.
  Microtech International Spółka Akcyjna została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30
  września 2008 roku.


  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 7

  Microtech International S.A. we wrześniu 2006 roku w wyniku nabycia 100%
  akcji spółki przez spółkę Innovation Technology Group S.A. (ITG S.A.) stał się członkiem grupy
  kapitałowej CUBE.ITG S.A. W dniu 16 września 2009 roku akcje Microtech International S.A.
  zadebiutowały na rynku New Co nnect.

  W dniu 23 listopada 2012 roku Spółka zmieniła nazwę na CUBE.ITG S.A. Siedzibą Spółki jest
  Warszawa (02 -305) Al. Jerozolimskie 136. Zmiana siedziby została zarejestrowana przez Sąd
  Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu w dniu 20 sierpnia 20 15 roku.

  W dniu 29 marca 2013 Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu połączenia CUBE.ITG S.A. (spółka
  przejmująca) ze spółkami: ITG S.A. oraz CUBE.Corporate Release S.A. (spółki przejmowane).
  Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na Emitenta. Z
  uwagi na fakt, że na dzień połączenia jedynym akcjonariuszem spółek przejmowanych był CUBE.ITG,
  połączenie nastąpiło zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych. W związku z czym nie zostały
  utworzone i wydane nowe akcje spółki przejmującej, a połączenie zostało przeprowadzone w trybie
  art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

  W dniu 27.10.2017 spółka zmieniła siedzibę na miasto Wrocław pod adre sem ul. Borowska 283b.
  Zmiana siedziby została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu
  w dniu 27.10.2017 roku.

  W dniu 18 października 2017 r. Zarząd Spółki otrzymał z Sądu Rejonowego dla Wrocławia -
  Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i
  restrukturyzacyjnych ("Sąd") postanowienie z dnia 17 października 2017 r. o otwarciu postępowania
  sanacyjnego Spółki, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo
  restrukturyzacyjne.

  Aktu alnie Emitent jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym
  dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 000314721.
  Z dniem 1 kwietnia 2014 roku akcje CUBE.ITG zostały dopuszczone i wprowadzone do obro tu
  giełdowego na Głównym Rynku GPW.

  Podstawowa działalność Grupy obejmuje:
  Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
  Działalność związana z oprogrmowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność
  powiązana
  Działalność usługo wa związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz
  działalność powiązana


  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 8

  Dane Spółki
  Nazwa: CUBE.ITG Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
  Kraj: Polska
  Siedziba: Wrocław (50 -556), ul. Borowska 283b
  Numer KRS: 0000314721
  REGON: 006028821
  NI P: 898 001 57 75

  2.2. Struktura Grupy Kapitałowej
  Skład Grupy Kapitałowej na dzień 3 1 grudnia 2017 roku oraz na dzień publikacji sprawozdania:
  Jednostka Dominująca CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji
  Jednostki pośrednio i bezpośrednio zależne od CUBE.ITG S. A:
  ITMED Sp. z o.o. (100% udziałów w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów)
  CUBE.ITG GmbH (100% udziałów w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów)
  Data Techno Park Sp. z o.o. w restrukturyzacji (pośrednio poprzez jednostkę zależną ITMED
  Sp. z o.o., która posiada 77% udziałów w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów)

  Jednostki stowarzyszone ITMED Sp. z o.o.:
  ITMED Service Sp. z o.o. (40% udziałów w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów)

  Jednostki powiązane kapitałowo z D ata Techno Park Sp. z o.o. w ramach projektu:
  Nazwa
  jednostki
  zależnej
  Podstawowa
  działalność
  Miejsce
  rejestracji i
  prowadzenia
  działalności
  Udział w
  głosach/kapitale
  zakładowym
  jednostki
  bezpośrednio
  nadrzędnej
  Metoda
  konsolidacji
  PI Systems Sp. z
  o.o.
  Działalność w sektorze
  rozwiązań
  infor matycznych
  Warszawa,
  ul. Okopowa
  56/107
  18,0% Jednostka
  stowarzyszona
  ER Sp. z o.o.
  Działalność w sektorze
  informatyczno -
  medycznym
  Wrocław,
  ul. Borowska
  283 B
  49,0% Jednostka
  stowarzyszona
  PsycheOn Sp. z
  o.o.
  Działalność w sektorze
  informatyczno -
  medycz nym
  Wrocław,
  ul. Borowska
  283 B
  49,9% Jednostka
  stowarzyszona

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 9

  Reserveo Sp. z
  o.o.
  Działalność w sektorze
  informatyczno -
  medycznym
  Wrocław,
  ul. Borowska
  283 B
  35,0% Jednostka
  stowarzyszona
  Early Logic Sp. z
  o.o.
  Badania naukowe i prace
  rozwojowe w dziedz inie
  pozostałych nauk
  przyrodniczych i
  technicznych
  Wrocław,
  ul. Borowska
  283 B
  49,0% Jednostka
  stowarzyszona
  Audit -Soft Sp. z
  o.o.
  Działalność w sektorze
  rozwiązań
  informatycznych
  Wrocław,
  ul. Borowska
  283 B
  40,0% Jednostka
  stowarzyszona
  IVES -System
  Sp. z o.o.
  Działalność portali
  internetowych
  Warszawa,
  ul. Stanisława
  Noakowskiego
  4/12
  40,0% Jednostka
  stowarzyszona
  Torneo MedLoc
  Sp. z o.o.
  Działalność w sektorze
  rozwiązań
  informatycznych
  Wrocław,
  ul. Borowska
  283 B
  49,0% Jednostka
  stowarzyszona
  Zo nen.pl Sp. z
  o. o.
  Działalność portali
  internetowych
  Lublin,
  ul.
  Dobrzańskiego
  1
  47,0% Jednostka
  stowarzyszona
  4steps
  consulting
  Sp. z o.o.
  Działalność w sektorze
  rozwiązań
  informatycznych
  Wrocław,
  ul. Borowska
  283 B
  49,0% Jednostka
  stowarzyszona
  Ept en Systems
  Sp. z o.o.
  Działalność w sektorze
  rozwiązań
  informatycznych
  Wrocław,
  ul. Borowska
  283 B
  40,0% Jednostka
  stowarzyszona
  efarmaceuta.pl
  Sp. z o.o.
  Działalność portali
  internetowych
  Wrocław,
  ul. Borowska
  283 B
  30,0% Jednostka
  stowarzyszona
  H21 Sp. z o.o.
  Produkcja instrumentów i
  przyrządów pomiarowych,
  kontrolnych i
  nawigacyjnych
  Wrocław,
  ul. Krakowska
  180B
  49,0% Jednostka
  stowarzyszona
  HISAAS Sp. z
  o.o.
  Działalność w sektorze
  rozwiązań
  informatycznych
  Wrocław,
  ul. Borowska
  283 B
  49,0% Jedno stka
  stowarzyszona
  RiskMed Broker
  Sp. z o.o.
  Działalność agentów i
  brokerów
  ubezpieczeniowych
  Wrocław,
  ul. Borowska
  283 B
  47,0% Jednostka
  stowarzyszona
  AQUA 7 Sp. z
  o.o.
  Produkcja instrumentów i
  przyrządów pomiarowych,
  kontrolnych i
  nawigacyjnych
  Wroc ław, ul.
  Krakowska141 -
  155
  49,0% Jednostka
  stowarzyszona

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 10

  Itvations Sp. z
  o.o.
  Działalność w sektorze
  rozwiązań
  informatycznych
  Wrocław,
  ul. Borowska
  283 B
  49,0% Jednostka
  stowarzyszona
  Risk Managment
  Solutions Sp. z
  o.o.
  Działalność w sektorze
  rozwiązań
  informatycznych
  Wrocław,
  ul. Borowska
  283 B
  40,0% Jednostka
  stowarzyszona
  Data Protection
  Solutions Sp. z
  o.o.
  Działalność w sektorze
  rozwiązań
  informatycznych
  Wrocław,
  ul. Borowska
  283 B
  40,0% Jednostka
  stowarzyszona
  Compilance
  Audit Solutions
  Sp. z o .o.
  Działalność w sektorze
  rozwiązań
  informatycznych
  Wrocław,
  ul. Borowska
  283 B
  40,0% Jednostka
  stowarzyszona
  e-higienistka.pl
  Działalność w sektorze
  rozwiązań
  informatycznych
  Wrocław,
  ul. Borowska
  283 B
  34,0% Jednostka
  stowarzyszona
  videocasto.com
  Sp. z o.o.
  Działalność w sektorze
  rozwiązań
  informatycznych
  Wrocław,
  ul. Borowska
  283 B
  32,0% Jednostka
  stowarzyszona
  Try2Buy Sp. z
  o.o.
  Działalność w sektorze
  rozwiązań
  informatycznych
  Wrocław,
  ul. Borowska
  283 B
  35,0% Jednostka
  stowarzyszona


  Spółk a ITMED Sp. z o.o. wraz ze spółką zależną Data Techno Park Sp. z o.o. (DTP) jest instytucją
  otoczenia biznesu, realizującą szereg projektów w sferze innowacji i technologii głównie w branży
  medycznej. Wieloletnie doświadczenie we współpracy z sektorem medy cznym pozwoliło DTP zdobyć
  wiedzę i doświadczenie, które dziś spółka wykorzystuje w ramach współpracy z podmiotami i
  instytucjami reprezentującymi różnorodne gałęzie nauki oraz biznesu. Spółka DTP dysponuje
  Medycznym Centrum Przetwarzania Danych o powierzc hni 5 tys. m2 (w tym powierzchnia serwerowni
  wynosi 1,3 tys. m2) oraz mocy zasilania 10 MW i poziomie niezawodności TIER3. Obiekt pozwala
  ofertować nowe, specjalistyczne usługi IT, w szczególności związanych z Cloud Computing’iem oraz
  obszarem Big Data.

  Spółka CUBE.ITG GmbH z siedzibą w Berlinie pełni funkcje sprzedażowe na rzecz Emitenta. Powstała
  w czerwcu 2014 r. Obszarem działalności spółki jest sektor rozwiązań informatycznych na rynku
  bankowym oraz telekomunikacyjnym w Niemczech.


  W dniu 16 lutego 2 016 roku Spółka przyjęła skierowaną przez Mizarus Sp. z o.o. do Spółki ofertę
  sprzedaży 68 udziałów w ITMED wykonaniu opcji Call III za łączną cenę 7.548.000 zł. W związku z
  nabyciem ww. Udziałów, Spółka na dzień przekazania niniejszego sprawozdania posia da 100%
  udziałów w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w ITMED.


  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 11

  2.3. Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej
  W dniu 29 marca 2017 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki pośrednio zależnej
  od Emitenta, tj. Data Techno Park Sp. z o .o. ("DTP") o kwotę 5.000.000 zł. W wyniku podwyższenia
  wysokość kapitału zakładowego DTP wzrosła z kwoty 3.075.400 zł do kwoty 8.075.400 zł.
  Nowoutworzone udziały zostały w całości objęte przez ITMED Sp. z o.o. ("ITMED") tj. spółkę w 100%
  zależną od Emite nta i pokryte w całości wkładem pieniężnym. W wyniku rejestracji podwyższenia
  kapitału zakładowego DTP udział ITMED w kapitale zakładowym DTP wzrósł do 86,37 %.
  Podwyższenie kapitału zakładowego w DTP miało na celu zwiększenie kapitału obrotowego DTP oraz
  poprawę sytuacji płynnościowej spółki zależnej.
  W wyniku uchylenia uchwały z dnia 5 grudnia 2013 Walnego Zgromadzenia udziałowców o
  podwyższeniu kapitału zakładowego na podstawie wyroku Sadu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia
  21 lipca 2017, nastąpiła zmiana kapitału spółki DTP w wyniku czego udział ITMED w kapitale DTP
  wynosi 77% (139 508 udziałów czyli 418 524 głosy).

  W dniu 9 czerwca 2017 roku Data Techno Park Sp. z o.o. dokonała zbycia na rzecz podmiotów
  trzecich wszystkich udziałów posiadanych w spółkach stowarzyszonych: Credit Support Platform Sp.
  z o.o. (49% udziału w kapitale zakładowym), PlatformaIT Sp. z o.o. (49% udziału w kapitale
  zakładowym) i INCAT Sp. z o.o. (49% udziału w kapitale zakładowym). Wszystkie ww. spółki
  prowadzą działalność w sektor ze rozwiązań informatycznych. Posiadane udziały zostały zbyte za
  kwoty nieznaczące z punktu widzenia skali działalności i sytuacji finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej
  Cube.ITG.

  2.4. Jednostki podlegające konsolidacji
  Konsolidacji metodą pełną podlegaj ą spółki ITMED Sp. z o.o. , Data Techno Park Sp. z .o. w
  restrukturyzacji oraz CUBE.ITG GmbH. Pozostałe spółki wykazane w pkt 2.1. powyżej podlegają
  konsolidacji metodą praw własności.
  2.5. Oddziały
  Spółka CUBE.ITG S.A. nie posiada oddziałów (zakładów) w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości.
  2.6. Zmiany w zasadach zarządzania Grupą Kapitałową
  W roku obrotowym 201 7 Zarząd Spółki dominującej kontynuował model zarządzania zarówno
  Spółką, jak i Grupą Kapitałową, mające na celu osiąganie optymalnej efektywności biznesowej (nie
  dokonywał żadnych zmian w zasadach).


  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 12

  2.7. Powiązania organizacyjne lub kapitałowe oraz
  inwestycje i lokaty kapitałowe
  W okresie sprawozdawczym oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania , tj. na dzień 27
  kwietnia 201 8 roku, Grupa K apitałowa CUBE.ITG składa się z jednostek wymienionych w pkt. 2.2
  powyżej. Żaden podmiot nie posiada wobec CUBE.ITG S.A. statusu jednostki dominującej.
  Do kluczowych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta należy zaliczyć:
  1. CUBE.ITG GmbH z siedzibą w Berlinie Markgrafenstr.34, która została założona w dniu 12
  czerwca 2014 r. Spółka w dniu 11 września 2014 roku została zarejestrowana w Niemczech
  pod numerem HRB 161346B. Obszarem działalności CUBE.ITG GmbH jest sektor rozwiązań
  informatycznych na rynk u bankowym oraz telekomunikacyjnym w Niemczech. Emitent
  posiada 100% udziałów w spółce zależnej. Utworzenie spółki zależnej zostało sfinansowane
  środkami własnymi Emitenta. Spółka w roku 2017 zaniechała prowadzenia działalności i
  zakłada się braku kontynua cji w przyszłości . Spółka nie posiada jakiegokolwiek majątku
  2. ITMED - w dniu 11 grudnia 2014 roku Emitent zawarł umowę inwestycyjną dotyczącą
  przejęcia tego przedsiębiorstwa, które jest właścicielem 64,5 -proc. pakietu udziałów w Data
  Techno Park (DTP). DTP jest właścicielem Medycznego Centrum Przetwarzania Danych. Jego
  powierzchnia to 5000 m2, z czego powierzchnia serwerowni wynosi około 1300 m2. Moc
  zasilania to 10 MW, a poziom niezawodności został określony na TIER 3. To jeden z
  najnowocześniejszych obiek tów tego typu w Europie. Budowa obiektu, w większości
  finansowana środkami unijnymi, pochłonęła blisko 200 mln zł. Transakcja rozłożona była na
  kilka etapów. Umowa z dnia 11 grudnia 2014 r. zawierała zapisy dotyczące przyznanych
  nieodwołalnie i bezwarunk owo opcji call na udziały ITMED.

  W dniu 16 lutego 2016 roku Spółka przyjęła skierowaną przez Mizarus Sp. z o.o. do Spółki
  ofertę sprzedaży 68 udziałów w ITMED w wykonaniu opcji Call III za łączną cenę 7.548.000
  zł. W związku z nabyciem ww. Udziałów, Sp ółka na dzień przekazania niniejszego
  sprawozdania posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w
  ITMED.
  Przejęcie ITMED pozwoliło Grupie Kapitałowej na znaczny wzrost skali działania, nie tylko w
  ramach usług dla sektora publiczne go, ale również w usługach opartych o infrastrukturę
  związaną z przetwarzaniem danych. Działania te wpłynęły na przychody i wyniki finansowe
  w Grupie Kapitałowej.  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 13

  3. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ CUBE.ITG

  3.1. Kalendarium wydarzeń w 201 7 r.
  ST YCZ EŃ/ KWIECIEEŃ

  W dniu 2 stycznia 2017 r. pomiędzy ING Bank Śląski S.A.
  („Bank”), Emitentem i spółką zależną Data Techno Park Sp. z
  o. o. została podpisana umowa wieloproduktowa

  W dniu 29 marca 2017 roku nastąpiło podwyższenie kapitału
  zakładowego spółki pośrednio zależnej od Emitenta, tj. Data
  Techno Park Sp. z o.o. („DTP”) o kwotę 5.000.000 zł. W
  wyniku podwyższenia wysokość kapitału zakładowego DTP
  wzrosła z kwoty 3.075.400 zł do kwoty 8.075.400 zł.
  Nowoutworzone udziały zostały w całości objęte przez ITMED
  Sp. z o.o. („ITMED”) tj. spółkę w 100% zależną od Emitenta i
  pokryte w całości wkładem pieniężnym.
  W dniu 3 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa pożyczki
  pomiędzy Spółką a Prezesem Zarządu Spółki Panem Markiem
  Girkiem. Na mocy wymienionej umowy P an Marek Girek
  udziela Spółce pożyczki w wysokości 5 mln zł z terminem
  spłaty do dnia 13 marca 2025 r.

  CZERWIEC W dniu 8 czerwca 2017 r. Centralny Ośrodek Informatyki
  („COI”, Zamawiający”) zawarł z Emitentem oraz czterema
  innymi podmiotami („Wykonawcy” ) umowę ramową w
  rozumieniu art. 99 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
  zamówień publicznych („Umowa ramowa”), analogiczną do
  umowy Emitenta z NASK

  W dniu 8 czerwca 2017 r. otrzymał obustronnie podpisaną z
  NASK umowę ramową w rozumieniu art. 99 ustawy z dnia 29
  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Na mocy
  postanowień Umowy ramowej NASK może udzielać Spółce
  zamówień do kwoty 29,7 mln zł brutto nie dłużej jednak niż
  przez okres 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy ramowej lub
  do wyczerpania ww. kwo ty, jeśli zdarzenie to nastąpi
  wcześniej.

  W dniu 14 czerwca 2017 roku spółka zależna od Emitenta –
  Data Techno Park Sp. z o. o. („Wykonawca”) zawarła z Ekotel
  Sp. z o. o. („Zamawiający”) umowę, której przedmiotem jest
  dostawa sprzętu oraz oprogramowania wraz z wdrożeniem
  funkcjonalności dla rozbudowy „Centrum Usług Wspólnych

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 14

  jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e -
  usług”(„Umowa”).
  Za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustaliły
  wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 15,4 mln zł brutto.

  LIPIEC/S IERPIEŃ /WRZESIEŃ

  W dniu 12 lipca 2017 r. Spółka zawarła z ProService Finteco
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Finteco”) list intencyjny.
  Przedmiotem listu intencyjnego jest zamiar wstąpienia przez
  Finteco w miejsce Emitenta, w drodze nabycia praw i
  obowiązków, do umów które Emitent zawarł ze spółką
  Ingienieria de Software Bancario SL z siedzibą w Madrycie –
  umowy o świadczenie usług oraz umowy handlowej zawartych
  w 2015 roku („Umowy”).

  W dniu 25 lipca 2017 roku jednostka zależna od Emitenta –
  Data Te chno Park sp. z o. o. (Sprzedający ) zawarła z
  podmiotem trzecim _”Kupujący”_ przedwstępną umowę
  sprzedaży użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
  położonej we Wrocławiu, stanowiącej działkę o obszarze 0,3
  hektara oraz własności posadowionego na nie j budynku o
  kubaturze 6,5 tys. metrów kwadratowych (Umow a) .

  W dniu 24 sierpnia 2017 roku zostały zawarte z 42 podmiotami
  _w tym 13 osób prawnych_ umowy objęcia 4.934.246 akcji
  zwykłych na okaziciela serii C Spółki _”Akcje”_ po cenie
  emisyjnej 4 zł każda, tj. za łączną kwotę 19.736.984 zł. Akcje
  pokrywane są wkładem pieniężnym, w tym głównie poprzez
  potrącenie wierzytelności wobec Spółki, w tym również
  wierzytelności wynikających z przystąpienia w dniu 24 sierpnia
  2017 r. Spółki do długu spółki pośrednio z ależnej Data Techno
  Park Sp. z o. o. wobec podmiotów nabywających Akcje.

  W dniu 1 września 2017 r. złożył w formie aktu notarialnego
  oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego.
  Zarząd Spółki oświadczył, iż wysokość objętego w drodze
  emisji ak cji serii C podwyższenia kapitału zakładowego wynosi
  9.868.492 zł, a wkłady na pokrycie objętych akcji zostały
  wniesione w całości.

  W dniu 27 września w wyniku uchwał podjętych przez
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CUBE.ITG S.A. w
  dokonano zmiany siedziby spółki na miasto Wrocław

  PAŹDZIERNIK / LISTOPAD W dniu 4 października 2017 roku przez Sąd Rejonowy dla m.
  st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 15

  Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału
  zakładowego Spółki w wyniku emisji 4.934.246 a kcji serii C.

  W dniu 18 października 2017 r. otrzymał z Sądu Rejonowego
  dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII
  Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  _”Sąd”_ postanowienie z dnia 17 października 2017 r. o
  otwarciu postę powania sanacyjnego Spółki, w rozumieniu
  przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo
  restrukturyzacyjne.
  Sąd postanowił:
  – wyznaczyć sędziego – komisarza w osobie SSR Jarosława
  Mądrego oraz zarządcę w postępowaniu sanacyjnym w osobie
  Mikołaja Świtalskieg o _licencja doradc y restrukturyzacyjnego
  nr 549_,
  – zezwolić Spółce na wykonywanie zarządu nad całością
  przedsiębiorstwa w zakresie niepr zekraczającym zwykłego
  zarządu,
  – wskazać, że podstawę jurysdykcji wyłącznej s ądów polskich
  stanowią art. 342
  ust. 1 us tawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne
  oraz art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
  Rady _UE_ nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie
  postępowania upadłościowego, zaś otwierane postępowanie
  ma charakter główny w rozumieni u ww. rozporządzenia.

  W dniu 18 października 2017 r. otrzymał z Sądu Rejonowego
  dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII
  Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  (Sąd ) postanowienie z dnia 13 października 2017 r. o otwarci u
  postępowania sanacyjnego spółki zależnej Emitenta – Data
  Techno Park sp. z o. o., w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
  15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne.

  Sąd postanowił:
  – wyznaczyć sędziego – komisarza w osobie SSR Aleksandry
  Ucińskiej oraz zarz ądcę w postępowaniu sanacyjnym w osobie
  Anny Łukaszun _licencja doradcy rest rukturyzacyjnego nr 25_,
  – zezwolić Spółce na wykonywanie zarządu nad całością
  przedsiębiorstwa w zakresie niepr zekraczającym zwykłego
  zarządu,
  – wskazać, że podstawę jurysdykcji _ wyłącznej_ sądów
  polskich stanowi art. 342 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego,
  określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu
  art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 16

  _UE_ nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie
  postępow ania upadłościowego.

  W związku z umowami z dnia 29 grudnia 2015 roku w
  zawartymi przez spółkę zależną od CUBE.ITG S.A. (Spółka ),
  (Emitent ), tj. Data Techno Park sp. z o.o. (DTP ),
  (Leasingobiorca ) z Hewlett Packard Enterprise Polska Sp. z
  o.o. (HP ) pakiet u czterech umów leasingu sprzętu
  komputerowego _automatyka serwerowni i sprzęt sieciowy HP
  w dniu 18 października 2017 roku DTP otrzymał pismo w
  sprawie rozwiązania przez HP ww. umów. W piśmie HP
  wezwał również DTP do uregulowania całkowitej kwoty
  należnoś ci wynikających z ww. umów w kwocie 14,8 mln zł.

  W dniu 23 listopada 2017 roku spółka otrzymała z Centralnego
  Ośrodka Informatyki (COI ), (Zamawiający ) pismo, zgodnie z
  którym zdaniem Zamawiającego doszło do naruszenia przez
  Spółkę umowy wykonawczej zawart ej z COI w wykonaniu
  umowy ramowej z 12 lipca 2016 r (Umowa Ramowa ), o której
  Spółka informowała raportem bieżącym nr 39/2016 z dnia 13
  lipca 2016 r. w zakresie przeniesienia majątkowych praw
  autorskich do stworzonych utworów.


  3.2. Przedmiot działalnoś ci Grupy
  3.2.1. Podstawowe produkty, towary i usługi Grupy

  Portfolio Grupy Kapitałowej obejmuje programy do kompleksowego zarządzania firmą, systemy do
  monitoringu infrastruktury, system do transmisji danych, systemy do zarządzania tożsamością,
  system archiwizacji i kopii bezpieczeństwa (wirtualizacja, systemy wysokiej dostępności, systemy
  centralnego backupu), audyty sprzętowo -sieciowe i organizacyjno -prawne, sprzęt i oprogramowanie
  sieciowe. Emitent ponadto świadczy usługi w zakresie doradztwa bizneso wo -technologiczno -
  technicznego, produkcji, integracji, wdrożenia, a także utrzymania wyspecjalizowanych rozwiązań
  własnych i firm partnerskich, zapewniania jakości systemów informatycznych, strojenia wydajności,
  szkoleń z zakresu IT, dostaw i integracji se rwisu infrastruktury.
  Ofertę CUBE.ITG wyróżnia silne zróżnicowanie produktów i usług dla najważniejszych i najszybciej
  rozwijających się sektorów gospodarki takich jak finanse i bankowość, ubezpieczenia,
  telekomunikacja, usługi i handel, energetyka, admi nistracja publiczna oraz służba zdrowia. Spółki
  Grupy Kapitałowej CUBE.ITG mają na swoim koncie realizacje wielu projektów informatycznych dla
  największych przedsiębiorstw w Polsce, jak: Bank Pekao SA, Kredyt Bank SA, Raiffeisen Bank Polska
  SA, AXA SA, Tel ekomunikacja Polska SA, Polska Telefonia Cyfrowa SA, PTK Centertel SA, Polkomtel
  SA, P4 Sp. z o.o. i wielu innych.

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 17

  CUBE.ITG, oprócz własnych rozwiązań autorskich, oferuje produkty
  ponad 20. firm partnerskich – światowych liderów w swoich obszarach bizneso wych,
  technologicznych i kompetencyjnych. Główne obszary działalności Grupy Kapitałowej
  Emitenta obejmują:
  systemy IT dla sektora
  bankowego,
  systemy IT dla sektora
  publicznego,
  systemy IT dla sektora
  telekomunikacyjnego,
  systemy IT dla sektora
  medycznego ,
  konstrukcje elektroniczne i R&D,
  systemy audiowizualne.
  2.2.2. Usługi świadczone przez Grupę Kapitałową CUBE.ITG

  Eksperci CUBE.ITG zapewniają szeroki wachlarz usług związany z obsługą informatyczną dużych i
  średnich przedsiębiorstw. Co więcej, wspom agają oni klientów na wszystkich etapach zmian: od
  planowania strategicznego poprzez wdrożenie, uruchomienie i wsparcie aż po implementację.
  W szczególności CUBE. ITG świadczy następujące usługi:

  doradztwa technicznego i technologicznego,
  Analizuj ąc potencjał firmy, eksperci firmy dobierają właściwe rozwiązania biznesowe i
  informatyczne, tak by były one zgodne z obowiązującą strategią i planami rozwoju organizacji.
  Przewaga rynkowa CUBE.ITG związana jest z umiejętnością doboru takich narzędzi, któr e pozwalają
  klientom w przyszłości wprowadzać zmiany i tworzyć nowe modele biznesowe.

  produkcji i wdrażania specjalistycznych rozwiązań,
  To usługa skierowana do dużych i średnich przedsiębiorstw z sektorów finansowego (bankowego i
  ubezpieczeniowego) , telekomunikacyjnego, energetycznego, mediów, publicznego, zdrowia i
  sektora detalicznego. Realizacja usługi może odbywać się w dwóch modelach współpracy: produkcja
  oprogramowania na zamówienie przez CUBE.ITG lub outsourcing wykwalifikowanych pracowników.
  Personalizacja (lokalizacja i kastomizacja) oprogramowania pozwala na dostosowanie istniejącej
  infrastruktury do wymagań organizacji, stosowanych przez nią zasad i terminologii.

  utrzymania rozwiązań firm trzecich,
  Wysoki poziom złożoności środowisk IT wymusza konieczność utrzymywania rozbudowanych
  departamentów IT lub kosztownych umów realizowanych przez innych dostawców. Wykorzystanie
  wielu różnych aplikacji stworzonych przez wewnętrzne zespoły deweloperskie klienta lub przez
  dostawców zewnętrznych wpływa na wzrost całkowitego kosztu rozwoju i utrzymania środowiska IT
  w organizacji. Dodatkowo obniża koncentrację na podstawowym obszarze działalności firmy na rzecz
  problemów IT, nie gwarantując poprawy sprawności operacyjnej. Wychodząc naprzeciw potrz ebie

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 18

  zapewnienia ciągłości działania aplikacji zbudowanych przez zespoły
  deweloperskie klientów, bądź wytworzonych przez innych dostawców, Grupa wypracowała
  skuteczną metodykę procesu przejmowania utrzymania aplikacji. Projekt przejmowania utrzymania
  jest koordynowany zgodnie z metodyką AGILE, która dobrze sprawdza się w tak specyficznym
  procesie.

  kompleksowego zapewniania jakości systemów informatycznych,
  Zespół Zapewniania Jakości CUBE.ITG świadczy usługi w zakresie prowadzenia całości lub części
  procesu testowego związanego z podniesieniem jakości dostarczanego oprogramowania. Grupa jest
  w stanie świadczyć usługi wsparcia testów niezależnie od wykorzystywanych metodyk - zarówno w
  projektach prowadzonych zgodnie z kaskadowym cyklem wytwarzania, jak i zgodnie z metodykami
  AGILE. W zależności od faktycznych potrzeb klienta, Grupa proponuje outsourcing całego procesu
  testowego lub jego poszczególnych elementów, obejmujących: planowanie i organizację testów,
  wykonywanie oraz nadzór nad realizacją i ocen ę przebiegu. Ponadto oferta obejmuje również audyt
  i optymalizację już zaimplementowanych procesów zapewnienia jakości. Grupa zajmuje się również
  prowadzeniem testów systemów IT o charakterze wydajnościowym, obciążeniowym i
  przeciążeniowym, które pomagają w ustaleniu czasów odpowiedzi systemu przy zadanym
  obciążeniu, odwzorowują ruch przewidywany na środowisku produkcyjnym i pokazują zachowanie
  systemu po przekroczeniu przewidywanego obciążenia. Zebrane w ten sposób dane są podstawą
  przygotowanego przez Spó łkę raportu, zawierającego ocenę spełnienia celu testu, wskazania
  „wąskich gardeł” oraz rekomendacji działań zaradczych. Zespół Zapewniania Jakości CUBE.ITG
  tworzą specjaliści o wysokich kwalifikacjach w dziedzinie Quality Assurance, posiadający biegłość w
  zakresie wykorzystania narzędzi komercyjnych (HP, IBM) oraz narzędzie do automatyzacji testów
  funkcjonalnych i wydajnościowych. Grupa posiada własne laboratorium testowe, obejmujące
  narzędzia do testów automatycznych i wydajnościowych.

  usługi stroje nia wydajności,
  Skuteczna poprawa wydajności (tzw. Performance Tuning) to usługa polegającą na praktycznym
  wykorzystaniu wyników testów wydajnościowych dzięki wypracowanej przez CUBE.ITG metodyce
  strojenia rozwiązań IT. W ramach usługi Performance Tuning pracownicy Spółki przeprowadzają
  kompleksową analizę systemu oraz jego optymalizację poprzez wskazanie i wyeliminowanie
  czynników odpowiedzialnych za spadek wydajności. Klientom Grupa proponuje rozwiązanie
  polegające na: zrozumieniu tj. rozpoznaniu problem ów widzianych oczami użytkowników, sposobu
  funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz określeniu oczekiwań, diagnozie tj. zebraniu odpowiednich
  wskaźników i metryk, na podstawie których zidentyfikowane zostaną bezpośrednie przyczyny
  problemów, naprawie tj. zapro ponowaniu środków zaradczych, wdrożeniu ich i zweryfikowaniu
  oczekiwanego wzrostu jakości.
  szkolenia IT,
  Zgromadzona przez zespół CUBE.ITG wiedza wykorzystywana jest w bogatej ofercie szkoleniowej,
  obejmującej: przygotowanie szkoleń e -learningowych, prowadzenie szkoleń stacjonarnych oraz
  audyty i ewaluacje szkoleń.
  serwis IT,
  Grupa od wielu lat działa jako integrator IT, co daje możliwości realizacji dużych projektów w każdym
  obszarze IT, szczególnie w sektorze handlu i usług, sektorze finansowy m oraz urzędach administracji
  państwowej. Dla zapewnienia skutecznej obsługi systemów informatycznych swoich klientów, na

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 19

  terenie całego kraju Grupa utrzymuje w ciągłej dyspozycji rozproszoną sieć
  oddziałów serwisowych. W zakresie świadczonych usług Grupa posiada certyfikaty ISO 9001, ITIL
  v 3, Metodyka Prince2, Microsoft, Novell Suse, SEP, oraz uprawnienia na drukarki fiskalne.
  3.2.3. Produkty oferowane przez Grupę Kapitałową CUBE.ITG

  CUBE.ITG oferuje rozwiązania IT, angażujące najnowocześniejsze tec hnologie informatyczne w
  biznesie. Emitent oprócz własnych, autorskich rozwiązań oferuje produkty partnerów światowych,
  będących liderami w swoich niszach rynkowych i kompetencyjnych. Dzięki bliskiej współpracy z
  partnerami, a także bogatemu doświadczeniu w realizacji projektów informatycznych na rzecz
  największych firm w Polsce, Grupa jest w stanie tworzyć nowe funkcjonalności.

  Oferta produktów obejmuje następujące obszary:

  W ramach BiR -u, Grupa zajmuje się budową środowisk opartych na architekturze S OA. Architektura
  SOA to koncepcja tworzenia systemów informatycznych, w której główny nacisk kładzie się na
  definiowanie dedykowanych usług, które spełnią wymagania integracyjne środowiska
  informatycznego przedsiębiorstwa, dla których został przygotowany.
  Ponadto Grupa tworzy rozwiązania z grupy Business Intelligence odpowiadające za procesy
  przetwarzania oraz właściwej prezentacji informacji. Mają one za zadanie zgromadzić informacje,
  przetworzyć je i w odpowiedni sposób przeanalizować, generując wynik a naliz w postaci raportów i
  kokpitów analitycznych. Grupa zajmuje się również tworzeniem aplikacji Front -End umożliwiających
  budowanie oraz zarządzanie przepływami formularzy, wykonywanie reguł biznesowych oraz
  skryptów. Tworzone aplikacje działają w przegl ądarkach internetowych, bez potrzeby instalacji
  jakiegokolwiek oprogramowania po stronie użytkowników końcowych. Dzięki temu dystrybucja
  nowych wersji oprogramowania sprowadza się do instalacji nowej wersji na serwerze, z której
  wszyscy użytkownicy mogą ko rzystać.

  centralnych systemów bankowych,
  Grupa oferuje centralne systemy bankowe Oracle FLEXCUBE Universal Banking. W ramach produktu,
  oferowany jest pełny zakres wdrożeń, zarówno dla instytucji obsługujących klientów z sektora
  detalicznego, jak i k orporacji. W zakresie usług leży przeprowadzanie analiz przedwdrożeniowych,
  wdrożenia systemu, szkolenia użytkowników, a także konwersja z wcześniej użytkowanych
  systemów. Grupa zapewnia również wsparcie w utrzymaniu systemu. Ponadto Grupa oferuje system
  FIS PROFILE, który jest jednym z wiodących centralnych systemów bankowych charakteryzujący się
  procesowaniem w czasie rzeczywistym, skalowalnością i elastycznością.

  bankowości elektronicznej,
  Grupa oferuje centralne systemy bankowości elektronicznej FLEXCUBE Direct Banking. W ramach
  obszaru oferowany jest pełny zakres wdrożeń, zarówno dla instytucji obsługujących klientów z
  sektora detalicznego, jak i korporacji. Systemy umożliwiają stworzenie wieloplatformowego dostępu
  do informacji finansowych dla k lientów banków oraz pozwalają na aktywne przesyłanie zleceń do
  realizacji dla banku. Grupa zapewnia również wsparcie w utrzymaniu systemu.  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 20

  sprawozdawczości obowiązkowej i zarządzania ryzykiem,

  W ramach wskazanego obszaru produktów, Grupa CUBE.ITG oferuje aplikacje FRSGlobal Reg Pro,
  FRSGlobal Risk Pro oraz OFSAA. FRSGlobal Reg Pro jest aplikacją przeznaczoną dla instytucji
  świadczących usługi finansowe. Zapewnia ona dostosowanie sprawozdawczości instytucji do
  globalnych wymogów prawnych, a także um ożliwia tworzenie nowych raportów dla indywidualnych
  potrzeb organizacji. Wykorzystanie narzędzia FRSGlobal Reg Pro daje gwarancję utrzymania
  aktualnej, dokładnej i zgodnej z wymogami prawnymi sprawozdawczości. System zapewnia
  automatyzację całego procesu raportowania – od gromadzenia danych, przez zatwierdzanie, aż do
  generowania raportów, co przyczynia się do redukcji błędów, kosztów i czasu przeznaczonego na
  sprawozdawczość. FRSGlobal Risk Pro jest aplikacją przeznaczoną do prowadzenia analizy ryzyka i
  rentowności usług przedsiębiorstw, banków i towarzystw ubezpieczeniowych. System daje
  możliwość przeprowadzenia analizy finansowej o szerokim zakresie i wysokim stopniu
  szczegółowości, przy jednoczesnym zapewnieniu spójności generowanych wyników. Natomiast
  OFSAA jest zbiorem aplikacji przeznaczonych dla instytucji finansowych, służących do zarządzania,
  analizy i symulacji obszarów dochodowości i ryzyka: finansowego (w tym ryzyko kredytowe,
  płynności, rynkowe) i operacyjnego.
  zarządzania prowizjami i opł atami,
  W ramach wskazanego obszaru produktów, Grupa CUBE.ITG oferuje system ORMB.
  zarządzania sprzedażą i obsługą produktów finansowych,
  Grupa oferuje CFS - Consumer Finance Suite, będący zintegrowanym rozwiązaniem IT służącym do
  zarządzania sprzed ażą i obsługą produktów w branży finansowej. System poprzez wysoki poziom
  automatyzacji, wspiera wszystkie operacje związane z obsługą klienta. W skład systemu wchodzą
  następujące moduły: do obsługi umów, do procesu wspomagania decyzji oraz do właściwego
  zawierania umów, do zarządzania portfelem umów i rozliczania produktów finansowych, moduł
  odpowiedzialny za konfigurowanie parametrów biznesowych w systemie, np. katalogu produktów
  oraz scentralizowany moduł raportowania wewnętrznego dla potrzeb informacji zarządczej. System
  CFS - Consumer Finance Suite wspiera szeroki asortyment produktów, tj. kredyty ratalne,
  samochodowe, hipoteczne, konsumpcyjne, gotówkowe, dealerów samochodowych, pożyczki, karty
  kredytowe oraz ubezpieczenia indywidualne i komunikacyjne.

  zarządzania przedsiębiorstwem,
  Dla zarządzania przedsiębiorstwem Grupa oferuje system Microsoft Dynamics AX, który jest
  kompletnym narzędziem klasy ERP do zarządzania biznesowego dla średnich i dużych
  przedsiębiorstw. Rozwiązania Microsoft Dynamics adresowane są dla firm detalicznych,
  producentów, hurtowników -dystrybutorów oraz firm usługowych, działających zarówno na rynku
  krajowym, jak i w skali międzynarodowej. System Microsoft Dynamics AX 2009 został tak
  zaprojektowany, aby ułatwić prowadzenie dz iałalności biznesowej dla przedsiębiorstw z różnych
  branż: od sektora finansowego i usług, przez farmację, budownictwo, handel, aż po branże
  przemysłowe. Ponadto Grupa oferuje Oracle e -Business Suite, będący pakietem zintegrowanych
  globalnych aplikacji biz nesowych, który oferuje pełną gamę produktów dla zarządzania
  przedsiębiorstwem oraz inteligentnej analizy danych. Rozwiązanie Oracle eBusiness Suite jest
  oferowane średnim i dużym przedsiębiorstwom na większości dostępnych platform sprzętowych z
  graficznym interfejsem użytkownika w architekturze klient -serwer.

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 21

  zarządzania relacjami z klientem,
  Grupa oferuje aplikację CUBE.ITG CRM, które jest rozwiązaniem IT służącym zarządzaniu kontaktem
  z klientem. CUBE.ITG CRM ma zastosowanie w niemal każdej branży prowadzonej działalności. Do
  kluczowych funkcji CUBE.ITG CRM należy definiowanie planów sprzedażowych i kontrola ich
  realizacji, zarządzanie bazą klientów oraz pracowników, wprowadzanie i zarządzanie kontraktami na
  każdym etapie ich obsługi, planowanie i o bsługa działań, naliczanie wynagrodzeń, zarządzanie
  oddziałami oraz asortymentem przedsiębiorstwa, planowanie kampanii marketingowych. System
  pozwala na szybki dostęp do danych klienta oraz wszystkich powiązanych z nim informacji, w tym
  kontraktów i histor ii działań podejmowanych wobec klienta. Ponadto ułatwia dopasowanie
  odpowiedniej oferty do klienta na podstawie zgromadzonych o nim informacji. CUBE.ITG CRM jest
  narzędziem w pełni webowym, umożliwiającym pracę 24h/7. Aplikacja jest wykonana w
  nowoczesnej technologii pozwalającej na łatwą rozbudowę i dużą skalowalność z możliwością
  obsługi wielu języków. Architektura aplikacji pozwala na obsługę systemu jednocześnie przez wielu
  użytkowników przy jednoczesnym zagwarantowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i
  wydajności.
  zarządzenie kosztami,
  W obszarze budowy rachunku kosztów, działań i zarządzania kosztami, Grupa oferuje przygotowanie
  i przeprowadzenie dopasowanych do potrzeb Klienta warsztatów i/lub szkoleń z metodologii
  zarządzania kosztami działań (ABM - Activity Based Management) i metod budowy rachunku kosztów
  działań (ABC - Acitivity Based Costing), a także analizy i oceny informacji dostarczanych przez
  obydwa modele oraz implementację modelu ABC/ABM w P3MA (Performance, Profitability & Profit
  Ma nagement Automation), stanowiącym rozwiązanie w zakresie zarządzania efektywnością,
  rentownością i zyskiem.
  Model ABC/ABM umożliwia dokonanie kalkulacji kosztów działań, procesów i obiektów kosztowych.
  Rachunek kosztów działań (ABC) oraz zarządzanie koszt ami działań (ABM) dostarczają informacji
  kosztowych i operacyjnych, które są odzwierciedleniem układu procesowego w przedsiębiorstwie.
  Rachunek kosztów działań dostarcza danych o rzeczywistych kosztach produktów, usług, procesów,
  działań, kanałów dystrybuc ji, segmentów rynku, kontraktów i przedsięwzięć. Natomiast zarządzanie
  kosztami działań wykorzystuje te informacje, umożliwiając inicjowanie, prowadzenie lub wspieranie
  działań skierowanych na optymalizację działalności i doskonalenie procesu podejmowania decyzji.
  Narzędzie P3MA (Performance, Profitability & Profit Management Automation) jest kompleksowym
  rozwiązaniem, które zapewnia automatyzację zarządzania efektywnością, rentownością i zyskiem z
  wykorzystaniem metod planowania i budżetowania, rozliczan ia kosztów metodą rachunku kosztów
  działań oraz zarządzanie zyskiem na poziomie pojedynczej transakcji.
  obsługi szpitali i przychodni,
  CUBE.ITG oferuje systemy lokalizacji personelu, pacjentów i wyposażenia szpitalnego, technologii
  RFID (Radio Frequ ency Identification, identyfikacja przy pomocy fal radiowych), systemy rozwiązań
  opartych na technologii kodów kreskowych, drukarki kodów kreskowych oraz czytniki i materiały
  kolektory danych. Grupa zajmuje się również dostawą sprzętu komputerowego.
  masowej weryfikacji danych,
  W ramach masowej weryfikacji danych, Grupa oferuje system ReconNET amerykańskiej firmy
  Trintech, który jest wykorzystywany głównie przez instytucje finansowe. Narzędzie to umożliwia
  automatyzację uzgodnienia danych transakcyjny ch lub danych syntetycznych. Zastosowanie
  systemu ReconNET wpływa decydująco na poprawę organizacji pracy. System zwiększa kontrolę

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 22

  danych, a co za tym idzie - redukuje ryzyko związane z błędami powstałymi
  na skutek ręcznego uzgadniania danych. ReconNET um ożliwia automatyzację około 90% procesów
  związanych z uzgadnianiem danych. Możliwe zastosowania systemu ReconeNET obejmują: wsparcie
  procesu rozliczania kart płatniczych, rozliczenia operacji kasowych realizowanych w oddziałach
  banków, uzgodnienie bilansu Księgi Głównej, uzgodnienia systemów gospodarki własnej banku,
  uzgodnienia depozytów oddziałowych oraz wiele innych operacji wykonywanych zarówno w
  bankach, jak i w instytucjach finansowych.

  zarządzanie obiegiem dokumentów,
  W ramach wskazanego obszar u, Grupa oferuje system SAPERION ECM, mający zastosowanie do
  archiwizacji, zarządzania dokumentami i zarządzania procesami biznesowymi oraz system Office
  Expert, który został przygotowany dla firm i instytucji zarządzających procesami biznesowymi,
  przetwar zających duże ilości dokumentów. Office Expert jest systemem dedykowanym dla sektora
  bankowości i finansów, biznesowego, publicznego, a także dla placówek ochrony zdrowia.

  3.3. Rynki zbytu i źródła zaopatrzenia
  CUBE.ITG oferuje efektywne rozwiązania IT , angażujące najnowocześniejsze technologie
  informatyczne w biznesie. Wspomaga klientów na wszystkich etapach zmian: od planowania
  strategicznego poprzez wdrożenie, uruchomienie i wsparcie aż po implementację rozwiązań.
  CUBE.ITG oprócz własnych, autorskic h rozwiązań oferuje produkty partnerów światowych, będących
  liderami w swoich niszach rynkowych i kompetencyjnych. Dzięki bliskiej współpracy z partnerami, a
  także bogatemu doświadczeniu w realizacji projektów informatycznych na rzecz największych firm
  w P olsce Spółka jest w stanie skutecznie tworzyć nowe funkcjonalności.
  Oferta Grupy Kapitałowej obejmuje następujące obszary:
  eBiznesu,
  centralnych systemów bankowych,
  bankowości elektronicznej,
  centrum autoryzacji,
  sprawozdawczości obowiązkowej i
  zarzą dzania ryzykiem,
  zarządzania prowizjami i opłatami,
  zarządzania sprzedażą i obsługą produktów
  finansowych,
  wstępnej likwidacji szkód,
  zarządzania przedsiębiorstwem,
  zarządzania relacjami z klientem,
  ABC i ABM,
  obsługi przychodni,
  masowej weryfikacj i danych,
  wirtualizacji środowisk,
  tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych,

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 23

  nowoczesnego Contact Center,
  infrastruktury.
  W roku obrotowym 201 7 Grupa Kapitałowa CUBE.ITG nie odnotowała uzależnienia od jednego lub
  więcej odbiorców i dostawców.
  W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem w Grupie Kapitałowej nie występowała konieczność
  wyodrębnienia segmentów operacyjnych według MSSF 8. Działalność prowadzona przez Grupę
  Kapitałową jest jednorodna i obejmuje świadczenie usług informatycznych o pod obnej
  charakterystyce i w podobny sposób. Cała istotna działalność prowadzona jest na terenie Polski.

  3.4. Otoczenie rynkowe
  CUBE.ITG, prowadząc działalność na rynku IT, dostarcza rozwiązania dla różnych sektorów
  gospodarki, m.in. bankowość i finanse, multimedia, telekomunikacja, administracja publiczna oraz
  służba zdrowia. Ogólna sytuacja gospodarcza w Polsce warunkuje rozwój rynku IT i ma
  bezpośrednie przełożenie na wyniki finansowe Grupy. Wskaźniki obrazujące koniunkturę w
  gospodarce, takie jakie t empo wzrostu gospodarczego, inflacja, stopa bezrobocia, poziom nakładów
  inwestycyjnych, określają w znacznym stopniu potencjał rozwoju Emitenta. Wydatki przedsiębiorstw
  na rozwój w dziedzinie IT zazwyczaj ulegają zwiększeniu w sprzyjających warunkach otocz enia
  rynkowego, natomiast w okresie dekoniunktury - w wyniku działań przedsiębiorstw zmierzających
  do ogólnej redukcji kosztów - często są ograniczane. Wydatki na IT w znacznej mierze uzależnione
  są od dostępności do finansowania (polityka kredytowa banków , dofinansowania unijne) i
  jednocześnie determinowane są przez ogólną koniunkturę na rynku produktów i usług IT.

  PMR prognozuje, że polski rynek IT utrzyma pozytywną dynamikę wzrostu w latach 2016 -2021.
  Z kolei wg. Future Market Insights do 2020 r. warto ść polskiego rynku będzie zwiększać się średnio
  o 6% rocznie, osiągając 6,24 mld USD. Oznacza to, że wzrost wartości rynku w Polsce będzie szybszy
  niż średnia światowa.

  Perspektywy dla rozwoju branży IT w Polsce są pozytywne, zaś, rynek wykazuje znaczny potencjał
  wzrostu, co stwarza dobre warunki działania dla Grupy CUBE.ITG w przyszłości.
  3.5. Umowy zawarte przez Grupę Kapitałową CUBE.ITG w 201 7 roku
  3.5.1. Umowy znaczące dla działalności operacyjnej
  W dniu 8 czerwca 2017 r. Centralny Ośrodek Infor matyki („COI”, Zamawiający”) zawarł z
  Emitentem oraz czterema innymi podmiotami („Wykonawcy”) umowę ramową w rozumieniu art. 99
  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych („Umowa ramowa”), analogiczną do
  umowy Emitenta z NASK

  W dniu 8 cz erwca 2017 r. otrzymał obustronnie podpisaną z NASK umowę ramową w rozumieniu
  art. 99 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Na mocy postanowień
  Umowy ramowej NASK może udzielać Spółce zamówień do kwoty 29,7 mln zł brutto nie dłużej

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 24

  jednak niż przez okres 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy ramowej lub do
  wyczerpania ww. kwoty, jeśli zdarzenie to nastąpi wcześniej.

  W dniu 14 czerwca 2017 roku spółka zależna od Emitenta – Data Techno Park Sp. z o. o.
  („Wykonawca”) zawarła z Ekotel Sp. z o. o. („Zamawiający”) umowę, której przedmiotem jest
  dostawa sprzętu oraz oprogramowania wraz z wdrożeniem funkcjonalności dla rozbudowy „Centrum
  Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e -usług”(„Umowa”).
  Za wykonanie przedmio tu Umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 15,4 mln
  zł brutto.

  3.5.2. Umowy dotyczące kredytów i pożyczek

  W dniu 11 sierpnia 2011 roku Spółka podpisała umowę z BZ WBK S.A. (dawniej Kredyt Bank S. A.) o
  udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym. Umowa była aneksowana. Kwota limitu kredytu
  na dzień bilansowy wynosi 1 .800 tys. PLN, termin płatności kredytu przypada na 31 maja 2017 roku.
  Oprocentowanie kredytu na 31 grudnia 2016 roku w ynosiło WIBOR O/N podwyższone o marżę banku,
  a zabezpieczeniem jest cesja wierzytelności Spółki. Saldo kredytu na dzień 31 grudni a 2016 roku
  wynosiło 1.641 tys. zł, a na dzień 31 grudnia 2017 roku 0 tys. zł. Kredyt został spłacony.
  W dniu 2 stycznia 2017 roku Spółka wraz ze spółką zależną Data Techno Park Sp. z o. o. podpisała
  umowę wielopr oduktową z ING Bank Śląski S.A. Na mocy zawartej Umowy Bank przyznał odnawialny
  limit kredytowy w m aksymalnej wysokości 25 mln zł. Przyznany limit kredytowy może być
  wykorzystany w formie: kredytu obrotowego o charak terze ni eodnawialnym udzielonego spółce
  zależnej Data Techno Park Sp. z o.o. w terminie do 30 grudnia 2018 roku; kredytu obrotowego w
  rachunku bankowym prowadzonym dla Spółki w terminie do 30 grudnia 2017 roku z możliwością
  automatycznego przedłużenia o ko lejne 12 miesięcy; gwarancji bankowych; sublimit kredytowy dla
  Spółki i DTP w wysokości 10 mln zł do wykorzystania w formie k redytów obrotowych w rachunkach
  kredytowych. Kredyty obrotowe przeznaczone są na finansowanie bieżącej działalności gospodar czej
  Klientów. Kredyty obrotowe w rachunku kredytowym są oprocentowane według zmiennej stopy
  procentowej ustalonej prze z Bank w oparciu o stawkę WIBOR 3M i stałej marży Banku, a kredyty
  obrotowe w rachunku bankowym w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku.
  Zabezpieczenie zawartej Umowy stanowią cesje wierzytelności z tytułu zawartych umów handlowy ch,
  oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach stanowiącej
  własność Data T echno Park Sp. z o.o., hipoteka na nieru chomości położonej we Wrocławiu przy ul.
  Borowskiej będącej własnością Data Techno P ark Sp. z o. o. oraz cesja praw z polis
  ubezpieczeniowych przedmiotów zabezpieczenia. Kredyt ten zastępuje umowę o udzielenie kredytu
  obrotowego w rachunku bieżącym z dnia 28 sierpnia 2013 roku. Saldo kredytu na dzień 31 grudnia
  201 6 roku wynosiło 7.008 tys. zł, a na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosło 7.028 tys. zł.
  W dniu 27 sierpnia 2014 roku Spółka podpisała umowę z Alior Bank S.A. o udzielenie kredytu
  nieodnawialnego pr zeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności na kwotę 1.500 tys. PLN.
  Oprocentowanie kredytu oparte jes t o stawkę WIBOR 3M powiększone o marżę Banku.
  Zabezpieczeniem jest pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Spółki prowadzoneg o w banku oraz
  innych ra chunków bankowych jakie istnieją i jakie zostaną otwarte. Dodatkowym zabezpieczeniem
  jest gwarancja spła ty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis - gwarancja Banku
  Gospodarstwa Krajowego. Termin spłaty tego kr edytu przypada na 31 lipca 2017 roku . Kredyt nie
  został spłacony . Saldo kredytu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiło 505 tys . zł, a na dzień 31
  grudnia 2017 roku wynosił 252 tys. zł.

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 25

  W dniu 27 sierpnia 2014 roku Spółka podpisała umowę z Alior Bank S.A. o
  udzielenie kredytu w r achu nku bieżącym przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności na
  kwotę 1.500 tys. PLN. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR 3M powiększone o marżę
  Banku. Termin spłaty tego kredytu przypada na 31 lipca 2017 roku. Kredyt nie został spłacony . Saldo
  kredytu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiło 1.497 tys. zł, , a na dzień 31 grudnia 2017 roku
  wynosił 934 tys. zł.
  W dniu 31 marca 2015 roku Spółka podpisała umowę o limit kredytowy wielocelowy z PKO Bankiem
  Polskim S.A. w celu optymalizacji kosz tów finansowania. Limit w wysokości 10 000 tys. zł Spółka
  będzie mogła wykorzyst ać przez okres dwóch lat. Kwota wykorzystanego kredytu w ramach limitu
  jest oprocentowana w stosunku rocznym według zmi ennej stopy procentowej opartej o stawkę
  WIBOR 1M powięks zonej o marżę PKO BP. Spłata wierzytelności PKO BP, związanych z
  wykorzysta niem limitu, zabezpieczona jest w oparciu o weksel własny in blanco wraz z deklaracją
  wekslową oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 97 Prawa bankowego,
  umow ne prawo potrącenia wierzytelności PKO BP z tytułu transakcji kredytowej z wierzytelnością
  Spółki – posiadacza rachunku bankowego wobec PKO BP oraz cesję praw z należności z
  umów/kontraktów handlowych od wybranych i zaakceptowanych przez PKO BP kontrahentó w. Kredyt
  nie został spłacony. Saldo kredytu na dzień 31 grudnia 201 6 roku wyniosło 5.810 tys. zł, a na koniec
  31 grudnia 2017 roku 4.662 tys. zł.
  W dniu 1 września 2015 roku Spółka zawarła z ING Bank Śląski S.A. umowę o kredyt inwest ycyjny
  na kwotę 5 mln zł w celu wykupu obligacji. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR 3M
  powiększone o marżę Banku. Kredyt został udzielony na okres do dnia 31 sierpnia 2016 roku. Kredyt
  został udostępniony po spełnieniu wymogów oraz ustanowieniu przez Emitenta za bezpieczenia.
  Zabezpieczeniem przedmiotowej Umowy jest poręczenie wg prawa cywilnego udzielone Ban kowi
  przez spółkę Data Techno Park Sp. z o.o. Saldo kredytu na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosło
  3.667 tys. zł, a na ko niec 31 grudnia 2017 roku 3.250 tys. zł.
  W dniu 10 sierpnia 2015 roku Spółka podpisała umowę z Alior Bank S.A. o udzielenie kredytu
  nieodnawialnego przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności na kwotę 5 mln PLN.
  Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR 3M powiększone o marżę Banku.
  Zabezpieczeniem jest gwarancja spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjne j de minimis,
  hipoteka umowna do kwoty 7,5 mln PLN przysługująca Data Techno Park Sp. z o.o. na prawie
  użytkowania wieczy stego nieruchomości, poręczenie udzielone p rzez DTP Sp. z o.o., pełnomocnictwo
  do rachunków bankowych, oświadczenie o poddaniu się egze kucji oraz deklaracja wekslowa. Termin
  spłaty kredytu przypada na 30 sierpnia 2020 roku. Saldo kredytu na dzień 31 g rudnia 2016 roku
  wynosiło 3.750 tys. zł, natomi ast na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiło 3.417 tys. zł.
  W dniu 4 grudnia 2015 roku Spółka podpisała umowę z Alior Bank S.A. o udzielenie kredytu
  nieodnawialnego przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności na kwotę 5 mln PLN.
  Oprocentowanie kredyt u oparte jes t o stawkę WIBOR 3M powiększone o marżę Banku.
  Zabezpieczeniem jest gwarancja spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gw arancyjnej de minimis,
  hipoteka umowna do kwoty 7,5 mln PLN przysługująca Data Techno Park Sp. z o.o. na prawie
  użytkow ani a wieczystego nieruchomości, poręczenie udzielone przez DTP Sp. z o.o., pełnomocnictwo
  do rachunków bankowych, oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Termin spłaty kredytu przypada
  na 3 grudnia 2020 roku. Saldo kredytu na dzień 31 grud nia 2016 roku wynosi ło 4.083 mln zł,
  natomiast na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiło 3.750 tys. zł.
  W dniu 3 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa pożyczki pomiędzy Spółką , a Panem Markiem
  Girkiem. Na mocy wymienionej umowy Pan Marek Girek udziel ił Spółce pożyczki w wysoko ści 5 mln
  zł z terminem spłaty do dnia 13 marca 2025 r. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi WIBOR

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 26

  3M na dzień podpisania umowy pożyczki +1,0%. Umowa pożyczki nie
  przewiduje żadnych zabezpieczeń jej spłaty. Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 2 0 ust. 2 lit.
  M) Statutu Spółki, wyraziła zgodę na zawarcie przez Spółkę wymienionej umowy pożyczki. W dniu
  24 sierpnia 2017 r. strony podpisały aneks do ww. umowy pożyczki ustalając termin jej spłaty na
  dzień 24 sierpnia 2017 r. Rozliczenie umowy pożyczki następuje poprzez potrącenie wierzytelności
  wobec Spółki z wierzytelnością za akcje serii C obejmowane przez Pana Marka Girka .

  W dniu 25 lutego 2011 roku we Wrocławiu spółka Data Techno Park Sp. z o.o. podpisała umowę z
  Alior Bank S.A o udzielenie kredyt u inwestycyjnego w wysokości 965 tys. PLN przeznaczonego na
  spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w PKO BP (zaciągniętego na zakończoną inwestycję
  przy ul. Kutnowskiej 1 -3). Kredyt został udzielony na okres 123 miesięcy. Kredyt jest oprocentowany
  w o parciu o stawkę WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę Banku.
  W dniu 27 listopada 2013 roku we Wrocławiu spółka Data Techno Park Sp. z o.o. podpisała umowę
  z Getin Noble Bank Spółka Akcyjna o udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysokości 16.732 tys. PLN
  przez naczonego na finansowanie zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
  niezbędnego do uruchomienia wyspecjalizowanych usług informatycznych w Medycznym Centrum
  Przetwarzania Danych w ramach Działania 5.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn.
  „Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e -zdrowia”. Kredyt
  został udzielony na okres 180 miesięcy. Kredyt jest oprocentowany w oparciu o stawkę WIBOR 3M
  powiększoną o marżę Banku.
  W dniu 28 październik 2014 roku we Wrocławiu spółka Data Techno Park Sp. z o.o. podpisała umowę
  z Getin Noble Bank Spółka Akcyjna o udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysokości 23.170 tys. zł
  przeznaczonego na sfinansowanie dostawy i wdrożenia infrastruktury informatycznej oraz
  oprogram owania na potrzeby utworzenia informatycznych platform e -usług i aplikacji on -line w
  środowisku typu Cloud Computing w Medycznym Centrum Przetwarzania Danych w ramach działania
  5.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka p.n. „Utworzenie ogólnopolskie go ośrodka
  innowacji i transferu technologii w zakresie e -zdrowia”. Kredyt został udzielony na okres 98 miesięcy.
  Kredyt jest oprocentowany w oparciu o stawkę WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę Banku.
  W dniu 30 maja 2016 roku we Wrocławiu spółka Data Tech no Park Sp. z o.o. podpisała umowę z
  ING Bank Śląski Spółka Akcyjna o udzielenie kredytu obrotowego w wysokości 5.000 tys. zł
  przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Kredyt został udzielony na okres
  12 miesięcy. Kredyt jest oproc entowany w oparciu o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę Banku.
  Saldo kredytu na 31 grudnia 2017 roku wynosiło 5.000 tys. zł.
  Pożyczki otrzymane od podmiotów powiązanych niepodlegających konsolidacji
  Dnia 4 grudnia 2015 roku we Wrocławiu Spółka Data Te chno Park podpisała umowę pożyczki ze
  spółką Torneo MedLoc. Pożyczka udzielona w kwocie 690 tys. PLN została przeznaczona na
  finansowanie bieżącej działalności. Pożyczka oprocentowana jest według rocznej stopy procentowej
  w wysokości 6%. Firmy w dniu 17 pa ździernika 2016r. zawarły porozumienie zgodnie z którym spłata
  pożyczki wraz odsetkami miała nastąpić 7 października 2016 roku.
  Dnia 4 grudnia 2015 roku we Wrocławiu Spółka Data Techno Park podpisała umowę pożyczki ze
  spółką Zonen. Pożyczka udzielona w kw ocie 320 tys. zł została przeznaczona na finansowanie
  bieżącej działalności. Pożyczka oprocentowana jest według rocznej stopy procentowej w wysokości
  5%. Spłata kwoty głównej pożyczki wraz z odsetkami miała nastąpić do dnia 28 grudnia 2015 roku.
  Dnia 4 gr udnia 2015 roku we Wrocławiu Spółka Data Techno Park podpisała umowę pożyczki ze
  spółką 4steps consulting. Pożyczka udzielona w kwocie 550 tys. PLN została przeznaczona na

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 27

  finansowanie bieżącej działalności. Pożyczka oprocentowana jest według
  rocznej stopy procentowej w wysokości 5%. Spłata kwoty głównej pożyczki wraz z odsetkami miała
  nastąpić do dnia 28 grudnia 2015 roku.
  Dnia 4 grudnia 2015 roku we Wrocławiu Spółka Data Techno Park podpisała umowę pożyczki ze
  spółką Epten Systems. Pożyczka udzielona w k wocie 650 tys. zł została przeznaczona na
  finansowanie bieżącej działalności. Pożyczka oprocentowana jest według rocznej stopy procentowej
  w wysokości 5%. Spółki w dniu 18 lutego 2016 roku zawarły aneks do umowy pożyczki zmieniający
  termin zwrotu pożyczki wraz z odsetkami do dnia 30 marca 2016 roku.
  Dnia 15 grudnia 2015 roku we Wrocławiu Spółka Data Techno Park podpisała umowę pożyczki ze
  spółką HISaas. Pożyczka udzielona w kwocie 700 tys. PLN została przeznaczona na finansowanie
  bieżącej działalności. Poż yczka oprocentowana jest według rocznej stopy procentowej w wysokości
  5%. Spłata kwoty głównej pożyczki wraz z odsetkami miała nastąpić do dnia 28 grudnia 2015 roku.
  Dnia 23 grudnia 2015 roku we Wrocławiu Spółka Data Techno Park podpisała umowę pożyczki z e
  spółką Compliance Audit Solutions. Pożyczka udzielona w kwocie 380 tys. PLN została przeznaczona
  na finansowanie bieżącej działalności. Pożyczka oprocentowana jest według rocznej stopy
  procentowej w wysokości 5%. Spłata kwoty głównej pożyczki wraz z odse tkami miała nastąpić do
  dnia 29 lutego 2016 roku.
  Dnia 23 grudnia 2015 roku we Wrocławiu Spółka Data Techno Park podpisała umowę pożyczki ze
  spółką Risk Management Solutions. Pożyczka udzielona w kwocie 550 tys. zł została przeznaczona
  na finansowanie bie żącej działalności. Pożyczka oprocentowana jest według rocznej stopy
  procentowej w wysokości 5%. Spłata kwoty głównej pożyczki wraz z odsetkami miała nastąpić do
  dnia 29 lutego 2016 roku.
  Dnia 23 grudnia 2015 roku we Wrocławiu Spółka Data Techno Park podpi sała umowę pożyczki ze
  spółką Data Protection Solutions. Pożyczka udzielona w kwocie 493 tys. zł została przeznaczona na
  finansowanie bieżącej działalności. Pożyczka oprocentowana jest według rocznej stopy procentowej
  w wysokości 5%. Spłata kwoty głównej p ożyczki wraz z odsetkami ma nastąpić do dnia 29 lutego
  2016 roku.
  Dnia 22 grudnia 2015 roku we Wrocławiu Spółka Data Techno Park podpisała umowę pożyczki ze
  spółką PI Systems. Pożyczka udzielona w kwocie 1.950 tys. zł została przeznaczona na finansowanie
  bieżącej działalności. Pożyczka oprocentowana jest według rocznej stopy procentowej w wysokości
  7%. Spłata kwoty głównej pożyczki wraz z odsetkami ma nastąpić w ciągu 7 dni od dnia wezwania
  przez pożyczkodawcę do jej zwrotu.
  Dnia 2 czerwca 2015 roku we Wr ocławiu Spółka Data Techno Park podpisała umowę pożyczki ze
  spółką ER. Pożyczka udzielona w kwocie 1.285 tys. zł została przeznaczona na finansowanie bieżącej
  działalności. Pożyczka oprocentowana jest według rocznej stopy procentowej w wysokości 8%.
  Termin spłaty pożyczki przypada na 31 grudnia 2015.
  Dnia 28 stycznia 2016 roku oraz 8 lutego 2016 roku we Wrocławiu Spółka Data Techno Park podpisała
  umowy pożyczek ze spółką RiskMed Broker Sp. z o.o. Pożyczki udzielone w łącznej kwocie 200 tys.
  zł zostały prze znaczone na finansowanie bieżącej działalności. Pożyczki oprocentowane są według
  rocznej stopy procentowej w wysokości 5%. Spłaty kwot głównych pożyczek wraz z odsetkami miała
  nastąpić do 30 czerwca 2016.
  Dnia 17 czerwca 2016 roku we Wrocławiu Spółka Data Techno Park podpisała umowę pożyczki ze
  spółką Platforma IT. Pożyczka udzielona w kwocie 200 tys. zł została przeznaczona na finansowanie
  bieżącej działalności. Pożyczka oprocentowana jest według rocznej stopy procentowej w wysokości
  WIBOR 3M na dzień pod pisania +8,0%. Spłata kwoty głównej pożyczki wraz z odsetkami ma nastąpić
  do dnia 2 sierpnia 2016 roku.

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 28

  Dnia 19 lipca 2016 roku we Wrocławiu Spółka Data Techno Park podpisała
  umowę pożyczki ze spółką H21 Sp. z o.o. Pożyczka udzielona w łącznej kwocie 200 tys. zł została
  przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności. Pożyczka oprocentowana jest według rocznej
  stopy procentowej w wysokości 5%. Spłata kwoty głównej pożyczki wraz z odsetkami ma nastąpić
  w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.
  Dnia 28 listopada 2016 roku we Wrocławiu Spółka Data Techno Park podpisała umowę pożyczki ze
  spółką Efarmaceuta.pl Sp. z o.o. Pożyczka udzielona w łącznej kwocie 50 tys. zł została przeznaczona
  na finansowanie bieżącej działalności. Pożyczka oprocentowana jest we dług rocznej stopy
  procentowej w wysokości 5%. Spłata kwoty głównej pożyczki wraz z odsetkami ma nastąpić w
  terminie 14 dni od daty podpisania umowy.
  Spółka ITMED Sp. z o.o. podpisała ze Spółką Mizarus umowy pożyczki:
  Dnia 2 grudnia 2015 roku we Wrocławi u spółka ITMED Sp. z o.o. podpisała umowę pożyczki ze spółką
  Mizarus Sp. z o.o. Pożyczka udzielona w kwocie 100 tys. zł została przeznaczona na finansowanie
  bieżącej działalności. Pożyczka oprocentowana jest według rocznej stopy procentowej w wysokości
  7%. Spłata kwoty głównej pożyczki wraz z odsetkami ma nastąpić w ciągu 7 dni od dnia wezwania
  przez pożyczkodawcę do jej zwrotu.
  Dnia 30 października 2015 roku we Wrocławiu spółka ITMED Sp. z o.o. podpisała umowę pożyczki
  ze spółką Mizarus Sp. z o.o. Pożyczk a udzielona w kwocie 10.900 tys. zł została przeznaczona na
  finansowanie bieżącej działalności. Pożyczka oprocentowana jest według rocznej stopy procentowej
  w wysokości 7%. Spłata kwoty głównej pożyczki wraz z odsetkami ma nastąpić w ciągu 7 dni od dnia
  we zwania przez pożyczkodawcę do jej zwrotu.  3.5.3. Poręczenia i gwarancje

  W tabeli poniżej zostały przedstawione zobowiązania warunkowe oraz poręczenia i gwarancje
  Spółki na dzień 31 grudnia 201 7 roku oraz na dzień 31 grudnia 201 6 roku.

  Sta n na
  31/12/2017
  Stan na
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000

  Poręczenia (i) 68 349 41 619
  Gwarancje (ii) 1 236 8 532
  Weksle (iii) 3 457 3 000
  Dobrowolne poddanie się egzekucji art. 777 KPC
  (iv) 51 069 26 854
  RAZEM 127 568 80 005

  (i) Porę czenia dotyczą kredytu przyznanego Spółce zależnej Data Techno Park Sp. z o.o. na kwotę
  9,64 mln zł, umowy inwestycyjnej zawartej przez Data Techno Park Sp. z o.o. z Polską Agencją
  Rozwoju Przedsiębiorczości na kwotę 18,2 mln zł , umów pożyczek zawartych p rzez DTP na kwotę
  6,1 mln zł, poręczenia pod porozumienie zawarte przez DTP na kwotę 400 tys. zł, poręczenie pod

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 29

  limit umowy o udzielenie gwarancji kontraktowych zawartej przez DTP na
  kwotę 1,2 mln zł, transakcji zbycia udziałów w Spółce medhub (dawniej SI Alma) na kwotę 3,6 mln
  zł oraz poręczenia kredytu na kwotę 500 tys. zł i poręczenia pod warunkową umowę sprzedaży
  udziałów zawarte przez medhub (dawniej SI Alma) na kwotę 2 mln zł
  (ii) Gwarancje dotyczą gwarancji bankowych zabezpieczających należyte wykon anie umowy na
  łączną kwotę 0,8 mln zł, oraz gwarancji ubezpieczeniowych zabezpieczających należyte wykonanie
  umów oraz zabezpieczających zobowiązania powstałe w okresie rękojmi i gwarancji jakości na łączną
  kwotę 7,7 mln zł;
  (iii) Weksle dotyczą zabezpiecz enia umowy faktoringowej na kwotę 3 mln zł;
  (iv) Sporządzone w formie aktu notarialnego dobrowolne poddanie się egzekucji art. 777 § 1 pkt. 5
  Kodeksu Postępowania Cywilnego dotyczy zabezpieczenia emisji obligacji na łączną kwotę 7,9 mln
  zł, gwarancji zapła ty na łączną kwotę 10,1 mln zł; gwarancji spłaty zobowiązania w wysokości 3,6
  mln zł, zabezpieczenia umowy inwestycyjnej Mizarus w wysokości 1 mln zł, zabezpieczenia
  przedwstępnej umowy sprzedaży zawartej z Sescom w wysokości 3,75 mln zł, za bezpieczenia za kupu
  licencji od medhub (dawniej SI Alma) w wysokości 530 tys. zł.


  3.5.4. Transakcje z podmiotami powiązanymi

  W roku 2017 Emitent oraz jego jednostki zależne nie zawierały transakcji z podmiotami powiązanymi
  na warunkach innych niż rynkowe. Transakcje z podmiotami powiązanymi zostały zamieszczone w
  Sprawozdaniu Finansowym .

  3.6. Pozostałe znaczące zdarzenia i czynniki
  3.6.1. Znaczące zdarzenia i czynniki w trakcie roku obrotowego
  Umowa wieloproduktowa z ING Bank Śląski S.A.
  W dniu 2 stycznia 2017 r. pomiędzy ING Bank Śląski S.A. Emitentem i spółką zależną Data Techno
  Park Sp. z o. o. została podpisana umowa wieloproduktowa. Postanowienia tej Umowy mają
  zastosowanie i w całości zastępują postanowienia umowy wieloproduktowej, o której była mowa w
  raporc ie bieżącym nr 64/2016.
  Na mocy zawartej Umowy Bank przyznał Klientom odnawialny limit kredytowy w maksymalnej
  wysokości 25 mln zł. Przyznany limit kredytowy może być wykorzystany w formie:
  a) kredytów obrotowych w rachunkach kredytowych o charakterze odna wialnym, udzielanych
  Klientom oraz o charakterze nieodnawialnym udzielanych spółce zależnej DTP w terminie do
  30.12.2018 r., który jest ostatecznym dniem wymagalności,

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 30

  b) kredytów obrotowych w rachunkach bankowych prowadzonych na rzecz
  Emitenta przez Bank na podstawie odrębnej umowy w terminie do 30.12.2017 r., który jest
  ostatecznym dniem wymagalności,
  c) gwarancji bankowych w PLN udzielonych przez Bank na zlecenie Emitenta, przy czym wygaśniecie
  okresu zobowiązania gwarancji nie może przekroczyć 30.12.201 9 r.
  Kredyty obrotowe przeznaczone są na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Klientów.
  Bank w ramach powyższego udostępnia:
  a) Emitentowi - sublimit kredytowy w wysokości 7 mln zł do wykorzystania w formie kredytów
  obrotowych w rachunku bankowy m i sublimit kredytowy w wysokości 3 mln zł do wykorzystania w
  formie gwarancji bankowych,
  b) DTP - sublimit kredytowy w wysokości 5 mln zł do wykorzystania w formie kredytów obrotowych
  w rachunku kredytowym
  - oraz, dodatkowo w stosunku do umowy, o której mowa w raporcie bieżącym nr 64/2016,
  c) sublimit kredytowy dla Emitenta i DTP w wysokości 10 mln zł do wykorzystania w formie kredytów
  obrotowych w rachunkach kredytowych.
  Kredyty obrotowe w rachunku kredytowym są oprocentowane według zmiennej stopy procen towej
  ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę WIBOR 3M i stałej marży Banku, a kredyty obrotowe w
  rachunku bankowym w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku.
  Zabezpieczenie zawartej Umowy stanowi:
  a) potwierdzona cesja wierzytelności z monito ringiem przysługujących spółce zależnej Data Techno
  Park Sp. z o. o. od Comfort Meridian Polska Sp. z o.o. z tytułu zawartych dwóch umów handlowych,
  b) oświadczenie oddzielne Emitenta i Data Techno Park Sp. z o. o. o poddaniu się egzekucji Emitenta
  w trybi e art. 777 par.1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego dotyczącego obowiązku zapłaty sumy
  pieniężnej do wysokości 37,5 mln zł,
  c) zastaw rejestrowy na stanowiących własność Data Techno Park Sp. z o. o. maszynach i
  urządzeniach,
  d) hipoteka łączna umowna do kwoty 42 mln zł na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul.
  Borowskiej będącej własnością Data Techno Park Sp. z o. o.,
  e) cesja praw z polis ubezpieczeniowych przedmiotów zabezpieczenia.
  Ponadto w ramach zawartej Umowy Bank udzielił Klientom kredytu odnawialnego, obrotowego w
  formie linii odnawialnej w wysokości 25 mln zł na okres od dnia udostępnienia limitu kredytowego
  Umowy do dnia 7.01.2020 r. z wyłącznym przeznaczeniem na:
  a) spłatę wymagalnego zadłużenia Klientów wobec Banku z tytułu kredytów ob rotowych w rachunku
  bankowym, wykorzystania kredytów obrotowych w rachunku kredytowym wraz z naliczonymi
  odsetkami, opłatami i prowizjami,
  b) spłatę wymagalnych zobowiązań finansowych Klientów wobec Banku z tytułu umów zlecenia
  udostępnionych w ramach limi tu kredytowego Umowy oraz związanych z nimi opłat i prowizji,
  c) spłatę wymagalnych zobowiązań finansowych Klientów wobec Banku z tytułu opłat i prowizji
  związanych z Umową,
  d) utworzenie kaucji zgodnie z art. 102 Prawa Bankowego.
  Kredyt odnawialny oprocen towany jest według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w
  oparciu o stawkę WIBOR 1M i stałej marży Banku.
  Zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z kredytu odnawialnego jest tożsame z
  zabezpieczeniem wierzytelności Banku z kredytu odnaw ialnego oraz kredytów obrotowych wrachunku
  bankowym i kredytów obrotowych w rachunku kredytowym.


  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 31

  Umowa pożyczki
  W dniu 3 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa pożyczki pomiędzy Spółką a Prezesem Zarządu
  Spółki Panem Markiem Girkiem. Na mocy wymienionej umowy Pan Marek Girek zobowiązał się
  udzielić Spółce pożyczki w wysokości 5 mln zł z terminem spłaty do dnia 13 marca 2025 r.
  Oprocentowanie pożyczki było stałe i wynosiło WIBOR 3M na dzień podpisania umowy pożyczki
  +1,0%. Umowa pożyczki nie przewidywała żadnych zabezpieczeń jej spłaty. W dniu 24 sierpnia 2017
  r. (zdarzenie po dniu bilansowym) strony podpisały aneks do ww. umowy pożyczki ustalając termin
  jej spłaty na dzień 24 sierpnia 2017 r. Rozliczenie umowy pożyczki nastąpiło poprzez potrącenie
  wierzy telności wobec Spółki z wierzytelnością za akcje serii C obejmowane przez Pana Marka Girka.
  Ustalenie ostatecznej ceny nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
  W dniu 17 maja 2017 r. Zarząd Emitenta powziął informację o opublikowaniu przez SESCOM S. A.
  (Kupujący) raportu bieżącego, w którym wskazano, iż SESCOM S.A. dokonał ustalenia ostatecznej
  ceny nabycia nabytej przez niego zorganizowanej części przedsiębiorstwa CUBE.ITG. S.A. na łączną
  kwotę 6,2 mln zł oraz iż przekazał Emitentowi oświadczenie o u staleniu ostatecznej ceny nabycia.
  Informacje na temat zbycia przez Emitenta w 2016 roku na rzecz SESCOM S.A. zorganizowanej części
  przedsiębiorstwa Spółka przekazywała w raportach bieżących nr 10/2016, 15/2016, 22/2016 i
  25/2016 oraz w raportach okresowy ch. Zgodnie z postanowieniami umowy cena sprzedaży ZCP
  wynosi 12,5 mln zł, przy czym umowa przewiduje mechanizm ustalenia ceny ostatecznej po upływie
  12 miesięcy od dnia zawarcia umowy przenoszącej własność na Kupującego w zależności od
  osiągniętego wyniku ZCP, przy czym cena ostateczna ma być nie niższa niż 7,5 mln zł i nie wyższa
  niż 15,5 mln zł. Cena jest płatna w ratach, a ostatnia płatność przypada na maj 2017 roku. Kwota
  minimalna jest kwotą bezsporną i musi zostać zapłacona przez Kupującego w termini e określonym w
  umowie. Zgodnie z postanowieniami umowy Kupujący jest zobowiązany do poinformowania Emitenta
  o swoim wyliczeniu ceny ostatecznej, po czym Emitent powinien w ciągu 10 dni ustosunkować się do
  wyliczonej ceny.
  W dniu 19 maja 2017 r. została ust alona przez Emitenta rzeczywista wartość ceny ostatecznej jako
  równa 9,66 mln zł. Zgodnie z zapisami wiążącej strony umowy Zarząd Emitenta przesłał do
  kupującego zawiadomienie o braku zgody na cenę ostateczną określoną przez kupującego. W
  przypadku rozbież ności umowa przewiduje dalsze kroki poczynając od próby porozumienia do
  powołania biegłego.
  Dnia 18 lipca 2017 r. (zdarzenie po dniu bilansowym) Emitent otrzymał stanowisko Biegłego
  Rewidenta w sprawie określenia ostatecznej ceny zbycia ZCP na rzecz Kupują cego („Cena
  Ostateczna”). Biegły Rewident stwierdził, iż Cena Ostateczna nie różni się od przedstawionej przez
  Kupującego i wynosi 6.234.573,60 zł. W ocenie Zarządu Emitenta, Cena Ostateczna została określona
  przez Biegłego Rewidenta w sposób wadliwy, w sz czególności z pominięciem istotnych postanowień
  umowy łączącej strony, w której zastrzeżono, że niezależnie od wartości przyjętych dla obliczania
  Ceny Ostatecznej „w każdym przypadku kwota Ceny Ostatecznej nigdy nie będzie niższa od kwoty
  7.500.000,00 zł ( siedem milionów pięćset tysięcy złotych) oraz wyższa od kwoty 15.500.000,00 zł
  (piętnaście milionów pięćset tysięcy złotych).”
  Emitent podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko oraz podejmie działania mające na celu
  dochodzenie należnych roszczeń wobec Se scom S.A. na drodze postępowania sądowego.
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 32

  Podpisanie umowy z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową.
  W dniu 24 maja 2017 r. Emitent powziął wiadomość o wyborze przez Naukową i Akademicką Sieć
  Komputerową ("Zamawiający") oferty Emitenta jako jednej z trz ech najkorzystniejszych w
  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
  Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT do
  wykonywania zadań w ramach projektów i prac realizowany ch przez Zamawiającego w ramach
  umowy ramowej.
  Oferta Spółki została wybrana jako trzecia z najkorzystniejszych ofert złożonych w ww. postępowaniu.
  Umowa ramowa zostanie zawarta przez Zamawiającego z trzema wybranymi wykonawcami, w tym
  Emitentem, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
  publicznych ("Prawo zamówień publicznych"). Umowa ramowa zostanie zawarta na okres 36
  miesięcy, przy czym fakt zawarcia umowy ramowej nie rodzi po stronie Zamawiającego obowiązku
  kontr aktowania. Zamawiający będzie udzielał zamówień jednostkowych zapraszając wybranych
  wykonawców do składania ofert na podstawie Prawa zamówień publicznych. Zgodnie z informacjami
  od Zamawiającego, kwota jaką zamierza on przeznaczyć na sfinansowanie zamówien ia wynosi 29,7
  mln zł brutto.
  W dniu 8 czerwca 2017 roku Emitent otrzymał obustronnie podpisaną z NASK umowę ramową w
  rozumieniu art. 99 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem
  Umowy ramowej jest określenie warunków udzie lenia i realizacji zamówień na świadczenie przez
  Spółkę kompleksowych usług z zakresu zapewnienia NASK zasobów ludzkich w obszarze IT przez
  okres 36 miesięcy od dnia jej zawarcia poprzez wynajem specjalistów spełniających określone
  wymagania oraz posiadają cych określone kompetencje i doświadczenie.
  Na mocy postanowień Umowy ramowej NASK może udzielać Spółce zamówień do kwoty 29,7 mln zł
  brutto nie dłużej jednak niż przez okres 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy ramowej lub do
  wyczerpania ww. kwoty, jeśli zd arzenie to nastąpi wcześniej. Udzielenie zamówień na niższą kwotę
  niż wskazana powyżej, nie może być podstawą roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu
  niewywiązania się z Umowy ramowej. Zamawiający będzie udzielał zamówień jednostkowych, których
  przedmiot o bjęty jest Umową ramową, w miarę istniejących potrzeb. Udzielenie przez NASK
  zamówienia jednostkowego będzie każdorazowo odbywało się poprzez zaproszenie do składania ofert
  wykonawców, z którymi NASK zawarł umowę ramową na realizację ww. usług i wybór
  najk orzystniejszej oferty, przy czym w przypadku zawarcia przez NASK umowy ramowej z jednym
  tylko wykonawcą, NASK w celu udzielenia zamówienia będzie zapraszał Emitenta do negocjacji.
  Emitent jest uprawniony do powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy ram owej i umowy
  wykonawczej podwykonawcom.
  W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia przez NASK umowy z przyczyn, za które
  odpowiedzialność ponosi Emitent, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 20%
  wynagrodzenia danej umowy wykonawczej. Zamawiając emu przysługują ponadto kary umowne, w
  szczególności, w przypadku naruszenia zasad ochrony informacji poufnych oraz przekroczenia
  terminów. Jeżeli szkoda przewyższy wysokość kary umownej, Zamawiającemu przysługiwać będzie
  roszczenie o zapłatę odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na
  zasadach ogólnych.

  Zawarcie umowy z Centralnym Ośrodkiem Informatyki.
  Dnia 8 czerwca 2017 r. Centralny Ośrodek Informatyki („COI”, Zamawiający”) zawarł z Emitentem
  oraz czterema innymi podmiotami ( „Wykonawcy”) umowę ramową w rozumieniu art. 99 ustawy z

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 33

  dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych („Umowa ramowa”),
  analogiczną do umowy Emitenta z NASK, o której mowa poniżej .
  Przedmiotem Umowy ramowej jest określenie warunków udzielenia i real izacji zamówień na
  świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia COI zasobów ludzkich w obszarze IT przez
  okres 36 miesięcy od dnia jej zawarcia poprzez wynajem specjalistów spełniających określone
  wymagania oraz posiadających określone kompetencje i doświadczenie.
  Na mocy postanowień Umowy ramowej COI może udzielać zamówień do kwoty 116,1 mln zł brutto,
  nie dłużej jednak niż przez okres 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy ramowej lub do wyczerpania
  ww. kwoty, jeśli zdarzenie to nastąpi wcześniej. Ud zielenie zamówień na niższą kwotę niż wskazana
  powyżej, nie może być podstawą roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu niewywiązania się z
  Umowy ramowej. Zamawiający będzie udzielał zamówień jednostkowych, których przedmiot objęty
  jest Umową ramową, w miarę istniejących potrzeb. Udzielenie przez COI zamówienia jednostkowego
  będzie każdorazowo odbywało się poprzez zaproszenie do składania ofert wykonawców, z którymi
  COI zawarł umowę ramową na realizację ww. usług i wybór najkorzystniejszej oferty. Emitent jes t
  uprawniony do powierzenia wykonania części przedmiotu umowy ramowej i umowy wykonawczej
  podwykonawcom.
  W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia przez COI umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność
  ponosi Emitent, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 20% wynagrodzenia danej
  umowy wykonawczej. Zamawiającemu przysługują ponadto kary umowne, w szczególności w
  przypadku naruszenia zasad ochrony informacji poufnych oraz przekroczenia terminów. Jeżeli szkoda
  przewyższy wysokość kary umownej, Zamaw iającemu przysługiwać będzie roszczenie o zapłatę
  odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

  Zawarcie przez spółkę zależną umowy z Ekotel Sp. z o. o. dotyczącej dostawy sprzętu
  oraz oprogramowania
  W dniu 14 cz erwca 2017 roku spółka zależna od Emitenta – Data Techno Park Sp. z o. o.
  („Wykonawca”) zawarła z Ekotel Sp. z o. o. („Zamawiający”) umowę, której przedmiotem jest
  dostawa sprzętu oraz oprogramowania wraz z wdrożeniem funkcjonalności dla rozbudowy "Centrum
  Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e -usług" („Umowa”).
  Za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 15,4 mln zł
  brutto. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu Umowy w termin ie do 28 listopada
  2017 roku.
  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienia m.in. w terminie realizacji
  przedmiotu Umowy i usunięcia wad infrastruktury sprzętowej. Wykonawcę zapłaci karę umowną w
  wysokości 20% wynagrodzenia brutto w przypadku o dstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub
  Zamawiającego z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. Łączna wysokość naliczonych
  przez Zamawiającego kar umownych nie może przekroczyć 50% łącznego wynagrodzenia netto.
  Zamawiający ma prawo dochodzić od szkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach kodeksu
  cywilnego, gdy wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokryje rzeczywistej wartości poniesionej
  szkody. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy m.in. w przypadku, gdy łączna
  wysokość ka r umownych, do których żądania uprawniony jest Zamawiający będzie równa co najmniej
  10% wartości wynagrodzenia brutto.

  Niespełnienie się warunków umów zawartych w 2016 roku
  W dniu 30 czerwca 2017 roku Spółka przekazała informacje o zawarciu w dniu 29 czer wca 2016 r.
  umowy podwykonawczej ("Umowa 1") z członkiem konsorcjum, które złożyło ofertę na realizację

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 34

  zamówienia dotyczącego rozbudowy i wdrożenia nowych funkcjonalności oraz
  utrzymania i rozwoju systemu elektronicznej platformy integracyjnej („Inwestycj a”). Umowa 1 została
  zawarta pod warunkiem zawieszającym zawarcia przez konsorcjum umowy głównej na realizację ww.
  Inwestycji. Przedmiotem Umowy 1 było wykonanie przez Cube.ITG prac i dostaw oraz świadczenie
  usług związanych z Inwestycją, z tytułu czego ok reślono wynagrodzenie dla Emitenta w wysokości
  25,6 mln zł netto. Ponadto, w dniu 29 czerwca 2016 r. Emitent zawarł jako zleceniodawca umowę
  podwykonawczą („Umowa 2”), która miała wejść w życie z dniem zawarcia przez konsorcjum umowy
  na realizację Inwestyc ji. Przedmiotem Umowy 2 było wykonanie przez podwykonawcę części prac i
  dostaw oraz świadczenie wybranych usług związanych z Inwestycją, z tytułu czego określono
  wynagrodzenie dla podwykonawcy w wysokości 10,6 mln zł netto. Przekazanie ww. informacji
  nastą piło w związku z oceną Zarządu Spółki co do braku możliwości spełnienia warunków
  zawieszających ww. umów.

  Zawarcie listu intencyjnego
  W dniu 12 lipca 2017 roku Spółka zawarła z ProService Finteco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  („Finteco”) list intency jny. Przedmiotem listu intencyjnego jest zamiar wstąpienia przez Finteco w
  miejsce Emitenta, w drodze nabycia praw i obowiązków, do umów które Emitent zawarł ze spółką
  Ingienieria de Software Bancario SL z siedzibą w Madrycie - umowy o świadczenie usług or az umowy
  handlowej zawartych w 2015 roku („Umowy”). Ponadto Finteco jest zainteresowana
  przeprowadzeniem powiązanej transakcji polegającej na nabyciu wszystkich udziałów w kapitale
  zakładowym spółek stowarzyszonych ze spółką zależną od Emitenta - Credit Su pport Platform Sp. z
  o.o. i PlatformaIT Sp. z o.o., od wspólników tych spółek (Transakcja powiązana). Intencją stron listu
  intencyjnego jest, aby wszystkie transakcje były ze sobą powiązane w ten sposób, że
  przeprowadzenie oraz skuteczność nabycia praw i o bowiązków do Umów uzależniona będzie od
  przeprowadzenia i skuteczności Transakcji powiązanej. Łączna cena za zbycie przez Emitenta praw i
  obowiązków z Umów na rzecz Finteco wyniesie 5 mln zł.
  Strony ustaliły, iż postanowienia listu intencyjnego obowiązywać będą do dnia 30 września 2017 r.
  co oznacza, że o ile we wskazanym terminie nie dojdzie do zamknięcia transakcji strony przestają
  być związane warunkami określonymi listem intencyjnym, a każda ze stron może odstąpić od dalszych
  negocjacji bez podawania pr zyczyny nie będąc zobowiązaną do wykonania jakichkolwiek świadczeń
  lub czynności objętych listem intencyjnym oraz nie będąc uprawnioną do żądania zwrotu
  jakichkolwiek kosztów związanych z czynnościami wskazanymi w liście intencyjnym.

  Zawarcie umowy zbycia nieruchomości przez jednostkę zależną – Data Techno Park sp.
  z o. o.
  W dniu 25 lipca 2017 roku jednostka zależna od Emitenta – Data Techno Park sp. z o. o.
  („Sprzedający”) zawarła z podmiotem trzecim („Kupujący”) przedwstępną umowę sprzedaży
  użytkowania w ieczystego nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu, stanowiącej działkę o
  obszarze 0,3 hektara oraz własności posadowionego na niej budynku o kubaturze 6,5 tys. metrów
  kwadratowych („Umowa”).
  Strony Umowy zobowiązały się zawrzeć pod warunkiem spełni enia określonych poniżej warunków
  przyrzeczoną umowę sprzedaży na kwotę 7,2 mln zł brutto nie później niż w terminie do dnia 31
  grudnia 2017 roku. Umowa przewiduje warunki polegające min. na wykreśleniu jednej z hipotek
  obciążających nieruchomość będącą pr zedmiotem Umowy oraz okazaniu treści promes i pism
  wydanych przez wierzycieli wyrażających zgodę na wykreślenie innych określonych w Umowie hipotek
  obciążających ww. nieruchomość. Zapłata części ceny nastąpi bezpośrednio na rzecz wierzycieli

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 35

  Sprzedającego. Część ceny sprzedaży w wysokości 2,3 mln zł brutto zostanie
  zapłacona Sprzedającemu w terminie późniejszym tylko i wyłącznie w przypadku gdy uzyskana
  zostanie zgoda na zwiększenie zabudowania nieruchomości gruntowej powyżej obecnie
  wyznaczonego poziomu 30 % powierzchni całkowitej.
  W przypadku nie dojścia do skutku umowy przyrzeczonej sprzedaży z winy Sprzedającego będzie on
  zobowiązany do zwrotu zadatku w podwójnej wysokości wraz z umówionymi odsetkami i innymi
  kosztami w kwocie łącznie 4,3 mln zł. Zabezpie czeniem ww. roszczeń jest hipoteka umowna do sumy
  4,3 mln zł na nieruchomości będącej przedmiotem Umowy.


  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dn. 27 września 2017 roku
  W dniu 27 września 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie
  zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie siedziby Spółki z Warszawy na Wrocław. Do dnia
  publikacji niniejszego sprawozdania ww. zmiana nie została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze
  Sądowym.
  W związku z faktem, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki obecny był przedstawiciel
  jednego akcjonariusza, posiadający 1.509.600 akcji dających tyleż samo głosów (15,18% kapitału
  zakładowego Spółki), a zgodnie z treścią art. 445 KSH do podjęcia skutecznej uchwały w sprawie
  zmiany Statutu Spółki przewidując ej upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału
  zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w spółce publicznej, wymagana jest obecność
  akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego, to na
  Nadzwyczajnym Walnym Zg romadzeniu nie było prawem wymaganego quorum do podjęcia uchwały
  objętej punktem 6 planowanego porządku obrad (uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki i
  upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału
  docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru). W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podjęcia na następnym Walnym Zgromadzeniu uchwały w
  sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału z akładowego
  Spółki w ramach kapitału docelowego, zgodnie z którą postanowiono, że stosownie do treści art. 445
  § 2 i § 3 KSH może zostać zwołane kolejne Walne Zgromadzenie Spółki w celu podjęcia uchwały, o
  której mowa powyżej.

  3.6.2. Znaczące zdarzeni a i czynniki po zakończeniu roku obrotowego

  W dniu 23 lutego 2018 roku Zarządca masy sanacyjnej powziął informację o wydaniu przez
  Sędziego Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw
  upadłościowych i restrukturyzacyj nych postanowienia zgodnie z którym sędzia – komisarz w
  postępowaniu sanacyjnym zatwierdził złożony przez zarządcę plan restrukturyzacyjny Spółki.

  W dniu 19 lutego 2018 roku Zarządca masy sanacyjnej otrzymał postanowienie Sędziego Sądu
  Rejonowego dla Wroc ławia – Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i
  restrukturyzacyjnych _”Sąd”_ z dnia 5 lutego 2018 roku, zgodnie z którym sędzia – komisarz w
  postępowaniu sanacyjnym spółki zależnej Emitenta – Data Techno Park sp. z o. o. w restruktu ryzacji
  ”DTP”_ zatwierdził złożony przez zarządcę DTP plan restrukturyzacyjny.

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 36


  W dniu 28 marca 2018 r. Zarządca masy sanacyjnej powziął informację, iż do spółki zależnej Emitenta
  – Data Techno Park sp. z o. o. w restrukturyzacji („DTP”) wpłynęły dwa pism a z dnia 5 marca 2018
  r. od Getin Noble Bank S.A. („Bank”) dotyczące wypowiedzenia umów kredytów inwestycyjnych z
  dnia 28 października 2014 r. („Umowa 1”) i 27 listopada 2013 r. („Umowa 2”) w związku z
  nieuregulowaniem zaległości w spłacie zobowiązań w któ rych Bank oświadcza, iż bezwarunkowo
  wypowiada ww. umowy kredytowe z zachowaniem 30 -dniowego okresu wypowiedzenia od daty
  doręczenia. Zgodnie z oświadczeniem o wypowiedzeniu w następnym dniu po upływie okresu
  wypowiedzenia całe kwoty kredytów wraz kosztam i i odsetkami stają się wymagalne i podlegają
  natychmiastowemu zwrotowi. Zgodnie z otrzymanymi pismami stan zobowiązania wymagalnego z
  tytułu Umowy 1 wynosi łącznie (kapitał + odsetki) 3,65 mln zł, stan zobowiązań niewymagalnych
  16,01 mln zł, a stan zobowi ązania wymagalnego z tytułu Umowy 2 wynosi łącznie 1,37 mln zł, a stan
  zobowiązań niewymagalnych ok. 13,58 mln zł. Emitent przypomina, w swoim stanowisku iż DTP jest
  objęta postępowaniem sanacyjnym, zaś wierzytelność Banku została w całości umieszczona w s pisie
  wierzytelności przedłożonym przez Zarządcę Data Techno Park Sp. z o.o. w restrukturyzacji Sędziemu
  – komisarzowi w dniu 15 stycznia 2018 r.

  W dniu 18 kwietnia 2018 r. DTP zawarła z Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu („Zamawiający”)
  umowę, której przedmi otem jest świadczenie usługi relokacji oraz kolokacji szaf RACK, transmisji
  danych oraz udostępniania i uruchamiania przestrzeni dyskowej („Umowa”). Usługi będą świadczone
  przez DTP nieprzerwalnie przez okres 48 miesięcy od dnia przekazania ostatniej szafy RACK.
  Maksymalne wynagrodzenie należne DTP z tytułu realizacji Umowy w całym okresie jej
  obowiązywania za świadczone usługi nie przekroczy kwoty 2,2 mln zł brutto i będzie zależne min. od
  liczby szaf RACK objętych usługą kolokacji w danym miesiącu oraz li czby paczek przestrzeni dyskowej
  zamówionych przez Zamawiającego na dany miesiąc. DTP wniosło zabezpieczenie należytego
  wykonania Umowy w wysokości 10% wartości Umowy brutto. Zawarta Umowa stanowi pierwszą
  umowę podpisaną w wyniku wygrania przetargu o udzi elenie zamówienia publicznego od dat
  postanowień sądu o otwarciu postępowania sanacyjnego Emitenta i o otwarciu postępowania
  sanacyjnego DTP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne.


  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 37


  3.6.3. Czynniki i zdarzenia o nie typowym charakterze

  Rok 2017 był okresem znacznego spadku zamówień i przychodów w grupie a w wyniku pogarszającej
  się sytuacji płynnościowej doszło do znacznego ograniczenia możliwości wytwórczych firmy. W
  kontekście pogłębiających się problemów finanso wych, które przekładały się na realizacje bieżących
  zobowiązań i kontekście braku możliwości pozyskania zewnętrznego kapitału wystarczającego na
  zaspokojenie wszystkich potrzeb kapitałowych Zarząd Spółki podjął decyzję o przygotowaniu wniosku
  restrukturyz acyjnego.

  Opracowany i zaakceptowany plan restrukturyzacyjny zakłada wdrożenie szeregu działań mających
  na celu zawarcie układu z wierzycielami i docelową spłatę zobowiązań spółki poprzez realizację tego
  układu.
  Istnieje szereg ryzyk, których zmaterializ owanie się może w perspektywie 12 miesięcy doprowadzić
  spółkę do konieczności zaprzestania działalności.
  Najważniejszym ryzykiem jest nie zaakceptowanie przez wierzycieli propozycji układowych co w
  konsekwencji doprowadzi do upadłości firmy.
  Spośród ryzy k operacyjnych, które mogą doprowadzić do analogicznej sytuacji w trakcie realizacji
  planu restrukturyzacyjnego w opinii zarządu są przede wszystkim :

  Ryzyko związane z roszczeniami odszkodowawczymi i naliczonych kar (np. COI)
  Ryzyko utraty zaufania odbiorc ów,
  Ryzyko związane z możliwością utraty wykwalifikowanych pracowników i brakiem
  możliwości pozyskania nowych kadr
  Ryzyko związane z karami za niewykonanie lub nieterminowe wykonania zleceń,
  Ryzyko związane z niewystarczającą ochroną ubezpieczeniową,
  Ryzyk o związane z procesem pozyskiwania nowych kontraktów,
  Ryzyko związane z warunkami i procedurami rozstrzygania przetargów publicznych, a także
  z wykluczeniem z postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 38


  4. PERSPEKTYWY GRUPY CUBE.ITG


  4.1. Perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej
  Koniunktura w branży IT w jakiej działa Emitent jest pochodną ogólnej sytuacji gospodarczej i jest
  bardzo silnie skorelowana z potencjałem inwestycyjnym przedsiębiorstw.
  Z badań Kapsch BusinessCom wynika, że Polska z najduje się w czołówce regionu CEE jeśli chodzi o
  skalę prognozowanych na najbliższe trzy lata inwestycji w rozwiązania IT, m.in. w cloud computing
  czy technologie mobilne. Według analityków, popyt napędzać będ zie tzw. Trzecia Platforma, na
  którą składają się: mobilność, usługi w chmurze, analiza dużych zbiorów danych i media
  społecznościowe.
  Wg IDC jednymi z wyższych wskaźników wzrostu odznaczać się będą usługi outsourcingowe, których
  udział w rynku usług IT w latach 2013 -2018 wzrośnie z 18,8% do 21,9% . Najbardziej dynamiczny
  wzrost odnotują usługi z zakresu hostingu infrastruktury (hosting infrastructure services, 17,5%
  CAGR, 2013 -2018) i zarządzania aplikacjami klienta (hosted application management, 17,6% C AGR,
  2013 -2018), do czego może się przyczynić szersze wykorzystanie rozwiązań w chmurze. Emitent
  dzięki inwegracji usług z Data Techno Park jest aktywny w tym obszarze, gdzie W ramach
  Medycznego Centrum Przetwarzania Danych dostępne są następujące usługi:
  wynajem powierzchni technicznej na kolokację sprzętu technicznego Klienta
  usługi polegające na świadczeniu dostępu do sprzętu technicznego w zakresie mocy
  obliczeniowej oraz przestrzeni dyskowej - usługi w modelu IaaS (ang. Infrastructure as a
  Service)
  Future Market Insights z kolei prognozuje, że do 2020 r. wartość polskiego rynku będzie zwiększać
  się średnio o 6 proc. rocznie, osiągając 6,24 mld dol. Według tych polski rynek IT jest napędzany
  m.in. przez zwiększające się zainteresowanie przedsiębiorst w rozwiązaniami, które dają przewagę
  nad konkurencją.
  W Polsce najbardziej atrakcyjnymi nabywcami towarów i usług sektora IT pozostaje administracja i
  sektor publiczny – również w przypadku Emitenta są to jedne z najważniejszych grup odbiorców.
  Główną sił ą napędową inwestycji realizowanych przez instytucje centralne i samorządowe są środki
  unijne, intensywnie wykorzystywane dla wdrożeń rozwiązań IT. Dostępność funduszy unijnych w
  perspektywie finansowej 2014 –2020 pozwala oczekiwać w 201 8 r. wzrostu wzrostu wydatków
  administracji, wobec wyraźnego opóźnienia części inwestycji. W przypadku sektora publicznego
  można się spodziewać znaczących wydatków, które będą związane z bezpieczeństwem publicznym,
  zaś branżą która może znacząco zwiększyć zakup usług i produk tów powinna być energetyka, po
  której oczekuje się zwiększenia konkurencyjności z uwagi na zachodzącą liberalizację rynku. W obu
  tych segmentach Emitent jest aktywny i może pozysk iwać nowe kontrakty i opracowując nowe
  produkty i usługi.


  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 39

  W perspektywie un ijnej na lata 2014 -2020 prawie połowa środków UE będzie
  rozdzielona na szczeblu samorządowym. Uruchomienie kolejnej siedmioletniej perspektywy
  dofinansowania z środków UE dla projektów na rynku publicznym na poziomie samorządowym w
  ocenie Zarządu Emitenta przełoży się na poziom zamówień w ramach sektora zamówień publicznych,
  w 2017 r. i kolejnych okresach rozliczeniowych.
  4.2. Realizacja Strategii Rozwoju
  W zakresie proponowanej strategii planowane jest wykorzystanie trudnej sytuacji na rynku
  (elastyczn ość podejścia, specjalizacja w obszarach przynoszących wcześniej dobre wyniki
  finansowe, bazowanie na własnych produktach, elastyczna struktura, koncentracja aktywów
  w jednym miejscu pod względem geograficznym) oraz zmiany organizacyjne.

  Główne założenia koncepcyjne strategii obejmują także ograniczenie kosztów działalności, w
  tym w szczególności:
  Ograniczenie administracji do maksymalnie kilkunastu niezbędnych etatów,
  Ograniczenie kosztów stałych poprzez likwidację drogich biur w pięciu lokalizacjach: Kr aków,
  Poznań, Gdańsk, Warszawa) ,
  Bardzo daleko idące ograniczenie kosztów zarządu oraz minimalizacja kosztów reprezentacji
  (w okresie postępowania sanacyjnego praktyczna eliminacja tych kosztów),
  Rozwiązanie zbędnych umów w drodze porozumień zawieranych z kontrahentami oraz
  odstąpienie za zgodą Sędziego – komisarza od umów wzajemnych które nie zostały wykonane
  w całości lub w części przed otwarciem postępowania sanacyjnego, a wykonanie których nie
  leży w interesie masy sanacyjnej,
  Uproszczenie systemu obi egu dokumentów i schematu akceptacji oraz decyzji,
  Zamkniecie oddziału niemieckiego (CUBE.ITG GmbH),
  Oparcie wykonywania kontraktów w okresie postępowania sanacyjnego na współpracy z
  podwykonawcami (minimalizacja kosztów stałych zespołów),
  Intensyfikacja k ontraktów T&M wobec zaufanych podwykonawców wiodących
  zleceniodawców Dłużnika (Centralny Ośrodek Informatyki, Naukowa i Akademicka Sieć
  Komputerowa)
  Odbudowanie i kontynuacja kontraktów z innymi ważnymi Klientami Dłużnika (Powszechny
  Zakład Ubezpieczeń S.A ., Bank Zachodni WVK S.A., Getin Bank S.A., Bank Credit Agricole S.A.,
  ISBAN).

  4.3. Czynniki istotne dla rozwoju
  4.3.1. Czynniki zewnętrzne

  ROZWÓJ RYNKU TELEINFORMATYCZNEGO
  Istotnym czynnikiem wpływającym w długim terminie na dynamikę rozwoju Spó łki i Grupy
  Kapitałowej jest rozwój sektora IT we wszystkich segmentach gospodarczych rynku. Z uwagi na
  kierowanie oferty CUBE.ITG do sektorów: finanse, sprzedaż detaliczna, przemysł, telekomunikacja,

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 40

  służba zdrowia, istotny dla jej rozwoju będzie popyt na rozwiązania
  teleinformatyczne we wskazanych sektorach. W szczególności, z uwagi na specyfikę oferty,
  decydujące znaczenie będzie mieć rozwój rynku usług związanych z tworzeniem i utrzymywaniem
  bezpiecznych centrów przetwarzania danych i sieci transmisji danych oraz bezpiecznym i
  efektywnym gromadzeniem, przechowywaniem i przesyłaniem danych.

  POZIOM KONKURENCJI
  Grupa CUBE.ITG SA od początku swojej działalności pozycjonuje się jako integrator systemów
  informatycznych. Największe doświadczenie, dorobek i referencje Spółki pochodzą z realizacji
  projektów, których celem było zaprojektowanie, realizacja i utrzymywanie dedykowanej
  infrastruktury teleinformatycznej dla potrzeb organizacji i instytucji o rozproszonej strukturze
  organizacyjnej, jednak z uwagi na dynamicznie zmieniające się otoczenie i rynek IT w Polsce, Grupa
  dostosowuje swoją ofertę produktową, i organizację tak, aby możliwe było uzyskiwanie wysokiej
  rentowności. Dzięki tym cechom, w połączeniu z preferencją polskich przedsiębiorstw i instytucji
  publicznych w zakresie obsługi przez krajowe podmioty, Spółka nie obawia się intensyfikacji działań
  konkurencji.

  TEMPO WZROSTU GOSPODARCZEGO I POLITYKA GOSPODARCZA KRAJU
  Perspektywy rozwoju rynku IT w dużej mierze zależą od przyspieszenia tempa wzrostu całej
  gospodarki. Dobra ogólna sytuacja gospodarcza, w tym utrzymujące się tempo wzrostu PKB i
  nakładów inwestycyjnych w gospodarce sprzyjają rozwojowi rynku IT, co ma bezpośrednie
  przełożenie na sytuację finansową Emitenta. W poszczególnych kwartałach 20 16 r. obserwowany
  był stabilny wzrost aktywności w kraju. PKB wzrastał w tempie: 3 proc. w I kw., 3,1 proc. w II kw.,
  2,5 proc. w III kw. oraz 2,7 proc. w IV kw. Dane GUS wskazują także, że bezrobocie na koniec
  grudnia 2016 r. wynosiło 8,3 proc. To znaczni e mniej niż na początku 2016 r., kiedy stopa bezrobocia
  wynisła 10,3 proc.
  4.3.2. Czynniki wewnętrzne

  POZIOM WIEDZY I INWESTYCJI W ROZWÓJ NOWYCH TECHNOLOGII
  Emitent i spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej otrzymują na bieżąco informacje o
  pojawia jących się nowych technologiach i narzędziach informatycznych od swoich dostawców.
  Jednocześnie CUBE.ITG prowadzi własne prace badawczo -rozwojowe, których celem jest stworzenie
  autorskich narzędzi i produktów. Utrzymywanie wysokiego poziomu wiedzy o nowych technologiach,
  pozwala Spółce na kontrolowanie jakości dostarczanych rozwiązań, wprowadzanie innowacyjnych
  technologii oraz zwiększanie dochodowości Spółki.
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 41

  ZDOLNOŚĆ DO UTRZYMANIA I POZYSKIWANIA
  WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW
  Rynek pracy w sektorze IT w Polsce dynamicznie się rozwija. Zapotrzebowanie na informatyków jest
  coraz większe, zwłaszcza na wysoko wykwalifikowanych pracowników i doświadczonych
  programistów. Polscy informatycy są coraz bardziej doceniani w świecie, a polski rynek pracy w
  branży IT staje się coraz bardziej atrakcyjny dla specjalistów z innych krajów. Z doniesień
  medialnych wynika, że w Polsce może brakować nawet 50 tys. wykwalifikowanych informatyków.

  ZDOLNOŚĆ DO POZYSKIWANIA NOWYCH KONTRAKTÓW I ZAMÓWIEŃ
  Istotne ryzyko identyfiko wane przez zarząd Emitenta w związku z ograniczeniem kosztów polega na
  możliwości utrudnienia bieżącego funkcjonowania w okolicznościach zagrożenia eksodusem kadry. Z
  jednej strony ograniczenie kosztów w obszarach administracji jest procesem nieodzownym w procesie
  restrukturyzacji, ale tylko jeśli realizowane jest w sposób zaplanowany. Równoczesny ubytek istotnej
  kadry bez płynnego przekazania obowiązków nowej strukturze wywołuje ryzyko związane z
  zachowaniem ciągłości działania.

  ROZWÓJ WSPÓŁPRACY Z DOTYC HCZASOWYMI KLIENTAMI
  Jednym z głównych czynników determinujących wyniki finansowe osiągane przez Emtenta jest
  utrzymanie współpracy z dotychczasowymi strategicznymi klientami. Spółka m.in. poprzez stałe
  działania i kontakty handlowe monitoruje potrzeby k lientów w zakresie nowych rozwiązań. Na tej
  podstawie opracowana jest dedykowana oferta odpowiadająca na zidentyfikowane potrzeby klienta.

  WPROWADZENIE NOWYCH PRODUKTÓW I USŁUG
  Wzbogacenie oferty Spółki odbywa się poprzez rozwój kompetencji i umiejętnoś ci, a także
  działania nakierowane na stworzenie nowych produktów.

  RELACJE Z DOSTAWCAMI USŁUG I SPRZĘTU
  Rozwiązania wykorzystywane w branży IT są nieustannie modernizowane i ulepszane, wprowadzane
  są nowe produkty i usługi. Zdolność wdrażania do oferty n owych rozwiązań i ulepszania
  stosowanych aplikacji i systemów, zgodnie z trendami narzucanymi przez rynek, będzie bardzo
  istotnym czynnikiem do zachowania pozycji konkurencyjnej przez Emitenta. Dzięki stałej współpracy
  z najlepszymi na świecie dostawcami s przętu i oprogramowania, CUBE.ITG S.A. ma dostęp do
  wiodących i najnowszych technologii.
  4.3.3. Sytuacja gospodarcza i wskaźniki koniunktury
  Grupa Emitenta prowadzi działalność na rynku IT, oferując usługi skierowane do różnych
  segmentów gospodarki (m.in . finanse, sprzedaż detaliczna, przemysł, telekomunikacja, służba
  zdrowia). Sytuacja gospodarcza w Polsce ma istotny wpływ na sytuację na rynku IT, na którym
  działa Emitent. Dobra ogólna sytuacja gospodarcza, w tym utrzymujące się tempo wzrostu PKB i

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 42

  nakła dów inwestycyjnych w gospodarce sprzyjają rozwojowi rynku IT, co ma
  bezpośrednie przełożenie na sytuację finansową Emitenta.
  Poniższa tabela zawiera podstawowe dane makroekonomiczne opisujące stan gospodarki w Polsce.

  Tabela: Podstawowe dane makroekono miczne
  2012 2013 2014 2015 2016
  PKB (r/r, %) 1,9 1,6 3,3 3,6 2,7
  Nakłady brutto na środki trwałe (r/r) %) -0,8 -3,1 9,5 6,1 -5,8
  Stopa bezrobocia (na koniec okresu) %) 13,4 13,4 11,5 9,8 8,3
  CPI (r/r, średnia) 3,7 0,9 -1,0 -0,5 0,8
  Stopa referencyjna NBP (%) (na koniec okresu) 4,25 2,50 2,0 1,5 1,5
  Źródło: dane GUS oraz NBP

  Przez cały rok 2016 mieliśmy do czynienia ze stabilną sytuacją gospodarczą w Polsce. PKB przez
  cały ten okres utrzymywał się powy żej 2 proc., by ostatecznie ukształtować się na poziomie 2,8
  proc. Należy również wspomnieć, że w Polsce wzrost gospodarczy skorelowany był z brakiem presji
  inflacyjnej.
  Nadal istotnym czynnikiem ryzyka dla perspektyw wzrostu w Polsce i UE, a tym samym perspektyw
  rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej pozostają perspektywy wzrostu w krajach Unii Europejskiej,
  które są najważniejszymi partnerami gospodarczymi dla Polski. Tempo wzrostu gospodarczego UE
  (średnia dla 28 krajów wyniosła 1,9 proc. po IV kw. 2016 r .), napędzanego głównie spożyciem,
  utrzymuje się na umiarkowanym poziomie. Jednocześnie znaczna część gospodarki światowej
  boryka się z poważnymi wyzwaniami i w związku z tym rosną zagrożenia dla europejskiego wzrostu.
  Według dostępnych prognoz PKB Polsk i w 2016 r. powinien się utrzymać powyżej 3 proc. Oficjalna
  projekcja inflacji i PKB obublikowana przez Narodowy Bank Polski 13 marca br. przewiduje, że CPI
  utrzyma się w 2017 i 2018 r. na poziomie 2 proc., zaś PKB w tym czasie wzrośnie o 3,7 proc. i 3,3
  proc. w 2018 r. Z kolei prognoza Komisji Europejskiej zakłada, że PKB Polski wzrośnie w 2017 r. o
  3,2 proc.
  Według raportu PMR za 2016 r., który bada opinię kadry menedżerskiej 300 największych firm
  działających w branży IT w Polsce, na rynku utrzymał si ę trend poprawy koniunktury w sektorze
  IT, który po raz pierwszy został zaobserwowany w 2014 r. PMR wskazuje jako pozytywny czynnik
  wpływający na koniunkturę w branży solidne założenia makroekonomiczne polskiej gospodarki,
  dlatego zrewidowano w górę progno zy w średnim i długim okresie. Oparto je na założeniu, że do
  2020 r. tempo wzrostu polskiej gospodarki powinno utrzymać się na poziomie minimum 3 proc. w
  skali roku w ujęciu realnym, a poniżej tej granicy spadnie dopiero w 2021 r.
  Jak zaznaczono, zahamowa nie przetargów negatywnie wpływa na sytuację firm i prognozy dla
  całego rynku. W badaniu PMR ponad dwukrotnie wzrósł odsetek respondentów wskazujących jako
  barierę rozwoju rynku IT ograniczenia inwestycji w sektorze publicznym i samorządowym. Jest to
  duży problem, bo sektor publiczny pozostaje strategicznym segmentem z punktu widzenia
  dostawców, a przynajmniej dla części z nich odgrywa kapitalną rolę.
  Z informacji pozyskanych przez analityków od największych firm wynika, że przedłużający się okres
  po zmia nach politycznych w kraju, opóźnienia przetargów związanych z infrastrukturą IT w
  administracji publicznej i oczekiwanie na uruchomienie nowych środków unijnych z puli na lata 2014 -

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 43

  2020 nie tylko ograniczają rozwój biznesu, lecz przede wszystkim stają się
  czynnikiem ryzyka, mogącym negatywnie wpłynąć na sytuację finansową i wyniki dostawców, jeśli
  sytuacja będzie się nadal przeciągać. Zwłaszcza, że w przypadku dużych graczy sektor publiczny
  generuje nierzadko istotną część przychodów.
  W Polsce najbardziej atrakcyjnymi nabywcami towarów i usług sektora IT pozostaje administracja i
  sektor publiczny – również w przypadku Emitenta są to jedne z najważniejszych grup odbiorców.
  Główną siłą napędową inwestycji realizowanych przez instytucje centralne i samorządowe są środki
  unijne, intensywnie wykorzystywane dla wdrożeń rozwiązań IT. Dostępność funduszy unijnych w
  perspektywie finansowej 2014 –2020 pozwala oczekiwać dalszego, niezagrożonego wzrostu
  wydatków administracji. W przypadku sektora publicznego można się sp odziewać znaczących
  wydatków, które będą związane z bezpieczeństwem publicznym, zaś branżą która może znacząco
  zwiększyć zakup usług i produktów powinna być energetyka, po której oczekuje się zwiększenia
  konkurencyjności z uwagi na zachodzącą liberalizację rynku. W obu tych segmentach Emitent był
  aktywny pozyskując nowe kontrakty i opracowując nowe produkty i usługi

  4.4. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych
  Na dzień 31.12.201 7 roku inwestycje w jednostkach zależnych dzieliły się na:
  ITMED Sp. z o.o. 13 750 tys. PLN
  CUBE.ITG GmbH 105 tys. PLN

  Spółka wykorzyst ała do tego środki własne, środki z emisji akcji oraz w niewielkim zakresie kredyt
  bankowy.
  Rozwój działalności Spółki opiera się na rozwijaniu kompetencji w poszczególnyc h obszarach
  działalności oraz ewentualnie na działalności akwizycyjnej i/lub tworzeniu nowych podmiotów. Mając
  na uwadze obecną sytuację finansową, Spółka nie planuje w realizacji zamierzeń inwestycyjnych.
  4.5. Czynniki ryzyka i zagrożeń
  4.5.1. Istotne czynniki ryzyka i zagrożeń

  Istotne ryzyko identyfikowane przez zarząd Emitenta w związku z ograniczeniem kosztów polega na
  możliwości utrudnienia bieżącego funkcjonowania w okolicznościach zagrożenia eksodusem kadry. Z
  jednej strony ograniczenie kosztów w obszarach administracji jest procesem nieodzownym w procesie
  restrukturyzacji, ale tylko jeśli realizowane jest w sposób zaplanowany. Równoczesny ubytek istotnej
  kadry bez płynnego przekazania obowiązków nowej strukturze wywołuje ryzyko związane z
  zacho waniem ciągłości działania.
  Dalsze identyfikowane przez zarząd Emitenta rodzaje ryzyka są niespecyficzne dla postępowania
  sanacyjnego, a specyficzne dla branży, w jakiej działa Emitent:  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 44

  Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym
  Ze względu na to, iż zdecydowana większość przychodów Emitenta pochodzi z działalności na rynku
  krajowym, wyniki finansowe Grupy uzależnione są od sytuacji makroekonomicznej Polski, będącej z
  kolei skorelowanej z sytuacją makroekonomiczną w Unii Europejskiej. Bezpośredni lub pośredni
  wpływ na wyniki finansowe uzyskiwane przez Spółkę mają m.in.: dynamika wzrostu PKB, poziom
  nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach, wielkość zamówień publicznych na rozwiązania
  informatyczne, inflacja, unijne fundusze na inwestycje, polityka monetarna i podatkowa państwa.
  Istnieje ryzyko, że spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, spadek poziomu inwestycji w
  przedsiębiorstwach czy wzrost inflacji mogą mieć negatywny wpływ na działalność oraz sytuację
  finansową Grupy, jak również na osiągane przez nią wyniki finansowe. Skutkami tego mogą być
  ograniczenie przez przedsiębiorstwa i urzędy administracji publicznej inwestycji w narzędzia i
  oprogramowania IT, spadek wielkości portfela zamówień w Grupie czy trudności w pozyskaniu
  finansowania zewnętr znego na działalność i przedsięwzięcia inwestycyjne.

  Ryzyko związane ze zmianami stóp procentowych
  Grupa finansuje swoją działalność m.in. długiem o zmiennym oprocentowaniu (kredyty obrotowe).
  Dlatego Spółka jest narażona na ryzyko stóp procentowych. W przypadku znacznego wzrostu stóp
  procentowych może nastąpić pogorszenie wyników finansowych Grupy związane ze wzrostem
  kosztów finansowych (wartość odsetek od spłaty zadłużenia oprocentowanego). Dodatkowo, duża
  ekspozycja związana z tym ryzykiem oraz nie właściwa ocena wskazanego ryzyka mogą negatywnie
  wpłynąć na wyniki finansowe Spółki.

  Ryzyko zmian legislacyjnych wpływających na rynek, na którym Grupa prowadzi
  działalność
  Regulacje prawa polskiego podlegają częstym zmianom, przede wszystkim w zakresi e
  dostosowywania obowiązujących przepisów do wymogów prawa Unii Europejskiej, a także do
  zmieniających się warunków obrotu gospodarczego. Zmiany prawa, w tym w szczególności zmiany
  ustaw mających bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku nowoczesnych techn ologii w
  informatyce mogą mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność prowadzoną przez Emitenta, np.
  w zakresie w jakim spowodują zwiększenie kosztów działalności, obniżenie rentowności,
  zmniejszenie wysokości marż, wprowadzenie określonych ograniczeń a dministracyjnych,
  konieczności uzyskania zezwoleń itp. Ponadto, w przypadku nowych przepisów prawa budzących
  wątpliwości interpretacyjne, może pojawić się stan niepewności co do obowiązującego stanu
  prawnego i wynikających z tego skutków, co z kolei może p ociągnąć za sobą czasowe wstrzymanie
  rozwoju działalności Grupy lub realizacji jej inwestycji w obawie przed niekorzystnymi skutkami
  stosowania niejasnych regulacji (takimi jak straty finansowe bądź nawet konsekwencje karne działań
  podjętych lub zaniechany ch na podstawie przepisów, które następnie sądy bądź organy administracji
  publicznej zinterpretowały w sposób niekorzystny dla przedsiębiorcy).  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 45

  Ryzyko braku stabilności polskiego systemu podatkowego
  Częste nowelizacje, niespójność oraz brak jednolitej interpretacji przepisów prawa podatkowego
  pociągają za sobą istotne ryzyko związane z otoczeniem podatkowym, w jakim Grupa Kapitałowa
  prowadzi działalność. Kwestionowanie przez organy skarbowe dokonywanych przez Grupę rozliczeń
  podatkowych, w związku z roz bieżnościami lub zmianami interpretacji bądź niejednolitym
  stosowaniem przepisów prawa podatkowego przez różne organy administracji podatkowej może
  skutkować nałożeniem na Grupę stosunkowo wysokich kar lub innych sankcji. Biorąc pod uwagę
  stosunkowo długi okres przedawnienia zobowiązań podatkowych oszacowanie ryzyka podatkowego
  jest szczególnie utrudnione, niemniej ziszczenie się rodzajów ryzyka opisanych powyżej może mieć
  istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Gr upy Emitenta.

  Ryzyko związane z konkurencją
  Spółka działa w branży usług specjalistycznych, która charakteryzuje się intensywną konkurencją ze
  strony podmiotów o zasięgu krajowym, jak i zagranicznym. Nasilenie się konkurencji, zwłaszcza ze
  strony podmi otów korzystających z dostępu do najnowszych technologii oraz źródeł efektywnego
  finansowania, może skutkować ograniczeniem działalności Grupy oraz pogorszeniem jej sytuacji
  finansowej. Ponadto potencjalne procesy konsolidacyjne na rynku dostawców zaawanso wanych
  rozwiązań z zakresu nowoczesnych technologii w informatyce mogą prowadzić do powstania
  silniejszych podmiotów konkurencyjnych oraz spowodować osłabienie pozycji konkurencyjnej
  Grupy.

  Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi w branży IT
  Grupa oferuje rozwiązania stworzone w oparciu o określone technologie dostępne w danym
  momencie i okolicznościach, co zmusza ją do ciągłego monitorowania rynku i aktualizowana
  posiadanej bazy technicznej i technologicznej. Istnieje ryzyko pojawienia się i wykor zystania przez
  konkurencję nowszych technologii, umożliwiających działalność przy niższym poziomie kosztów, co
  przełoży się na realizację wyższych marż lub obniżenie ceny oferowanych produktów lub rozwiązań
  technologicznych. W takiej sytuacji może dojść do spadku zainteresowania ofertą Grupy, co mogłoby
  negatywnie wpływać na jej wyniki finansowe. Grupa dokłada wszelkich starań, aby jak najszybciej
  wdrażać pojawiające się innowacyjne rozwiązania, co wiąże się jednak z koniecznością zakupu
  nowych, często kosz townych technologii i co w konsekwencji może wpłynąć na zwiększenie kosztów
  jej działalności.

  Ryzyko związane z procesem implementacji systemów informatycznych
  Działalność prowadzona przez Grupę Kapitałową Emitenta jest związana z ryzykiem związanym z
  procesem implementacji systemów informatycznych. Większość sprzedawanych przez Grupę
  produktów i usług to systemy dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Pracownicy Grupy
  wytwarzają produkty wykorzystując: aktualny stan wiedzy technicznej, metodykę zarządzania,
  zestandaryzowane rozwiązania i procedury. Produkty i usługi oferowane przez Grupę Kapitałową
  Emitenta powstają w wyniku ciągłej wymiany poglądów na temat potrzeb i możliwości pomiędzy

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 46

  pracownikami Grupy a klientem. W trakcie każdego przedsięw zięcia występują
  zmiany, które są wprowadzane w sposób mniej lub bardziej sformalizowany. Produkty Grupy
  Kapitałowej Emitenta są wytwarzane w okresie nie krótszym niż kilka tygodni i nie dłuższym niż kilka
  lat. W okresie wytwarzania produktu mogą ulec zmia nie ceny środków produkcji i obowiązujące
  przepisy. Biorąc pod uwagę powyższe, w działalności Grupy Kapitałowej Emitenta mogą wystąpić
  takie czynniki jak: niewłaściwe oszacowanie kosztów wytworzenia, zmiany kosztów wytworzenia w
  trakcie procesu wytworzenia produktu, błędy w zarządzaniu projektem, błędy w zarządzaniu
  zmianami, błędy w rozwiązaniach technicznych i technologicznych, wytworzenie produktu ze zwłoką
  lub opóźnieniem, ryzyka montażowe. W rezultacie wystąpienie powyższych czynników może
  spowodować z mniejszenie przychodów lub zwiększenie kosztów, a w konsekwencji obniżenie
  możliwego do osiągnięcia wyniku finansowego Grupy.

  Ryzyko spadku sprzedaży
  Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta są w dużej mierze uzależnione od popytu na
  oferowane prze z niego produkty i usługi. Niekorzystna zmiana trendów panujących wśród
  konsumentów na rynku IT oraz zmniejszenie popytu przy stabilnej podaży może spowodować
  spadek poziomu sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta, co z kolei może negatywnie wpłynąć na
  oczeki wane wyniki finansowe.

  Ryzyko spadku marży procentowej
  Nawet w przypadku braku spadku sprzedaży ale przy zintensyfikowanej działalności konkurencji
  marża procentowa uzyskiwana przez Grupę może ulec zmniejszeniu. Zwiększenie się kosztów może
  wynikać ze wzrostu cen materiałów i towarów zakupywanych do realizacji projektów. Taka sytuacja
  może doprowadzić do problemów pokrycia kosztów stałych oraz negatywnie wpłynąć na zyski
  osiągane przez Grupę.

  Ryzyko niewypłacalności odbiorców
  Pogorszenie warunkó w prowadzenia działalności klientów Grupy Kapitałowej Emitenta oraz brak
  płatności od dłużników wskutek ich niewypłacalności, może mieć negatywny wpływ na wyniki
  finansowe. Taka sytuacja może stworzyć ryzyko powstania zatorów płatniczych oraz wzrost poziom u
  należności w Grupie, co potencjalnie może wpłynąć na pogorszenie jakości należności
  wykazywanych w sprawozdaniach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta oraz jej sytuacji
  finansowej.

  Ryzyko sezonowości
  Przychody uzyskiwane przez Grupę Kapitałową Emi tenta charakteryzują się, podobnie jak przychody
  wielu spółek z sektora IT, sezonowością sprzedaży. W związku z powyższym oraz faktem, że
  działalność Grupy Kapitałowej Emitenta skupia się na końcowym etapie realizowanych inwestycji
  informatycznych, Grupa z wykle w pierwszym półroczu osiąga niższe przychody i wyniki finansowe.
  O ile to zjawisko ma charakter planowy (jest przewidywalne i budżetowane) i wynika ze sposobu
  planowania zamówień i wydatków na technologie informatyczne, zwłaszcza w sektorze publiczny m,

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 47

  a historycznie drugie półrocze lub ostatni kwartał są okresem uzyskiwania
  wpływów, o tyle nie można wykluczyć sytuacji utrzymania się w danym roku trendu wstrzymywania
  otwarcia procedur zamówieniowych na usługi lub produkty Grupy. Powyższe mogłoby mieć istotny
  negatywny wpływ na sytuację finansową i wyniki Grupy Kapitałowej.

  Ryzyko niekorzystnych zmian kursu walutowego
  Podstawowym rynkiem zbytu Grupy jest rynek krajowy. Jednakże zmiany kursu złotego względem
  innych walut mogą skutkować zmianami cen towarów nabywanych przez Grupę, co może
  negatywnie wpływać na poziom realizowanych marż oraz wyniki finansowe. Ponadto ryzyko
  walutowe związane jest bezpośrednio z tym, iż część należności lub zobowiązań jest realizowana w
  walutach obcych a pośrednio także z faktem, iż Grupa zawiera transakcje, które są wyrażone w
  walucie obcej, ale ich płatność rozliczana jest w walucie krajowej według ustalonych przez strony
  zasad. Zarówno pierwsze jak i drugie mogą mieć wpływ na wielkość realizowanych przez Grupę
  przycho dów jak i ponoszonych kosztów.

  Ryzyko związane z sytuacją w branży informatycznej
  Działalność Grupy jest uzależniona od ogólnej koniunktury na rynku produktów i usług IT, która w
  istotnej mierze zależy od aktualnych trendów technologicznych oraz dostęp ności finansowania w
  tym finansowania unijnego. Z punktu widzenia Grupy głównym czynnikiem, który może wpłynąć na
  popyt na jej produkty jest dostępność finansowania, co zaś zależy tak od zdolności kredytowej
  klientów jak i polityki kredytowej banków oraz o d dostępności dofinansowań unijnych. Niekorzystna
  dla kredytobiorców polityka kredytowa banków bądź zachwianie zdolności kredytowej potencjalnych
  klientów oraz ograniczenie pomocy unijnej może spowodować zmniejszenie zapotrzebowania na
  produkty Grupy i w k onsekwencji na wyniki prowadzonej przez nią działalności.

  Ryzyko związane z realizacją projektów informatycznych
  Główne źródło zysków Grupy wynika z realizacji złożonych projektów informatycznych
  prowadzonych na podstawie kontraktów. Realizacja takich projektów wymaga poniesienia dużych
  nakładów finansowych w początkowych etapach ich wykonania. Z kolei największe wpływy
  uzyskiwane są w końcowych fazach ich realizacji. Cechą charakterystyczną tego rodzaju projektów
  informatycznych są stosunkowo częste z miany zakresu prac, luki analityczne w specyfikacji
  wymagań oraz konieczność realizacji zmian funkcjonalnych lub pojawianie się dodatkowych
  wymagań w trakcie realizacji. Powoduje to częste zmiany harmonogramów prac, a w konsekwencji
  może być przyczyną prze sunięcia w czasie uznania przychodów, zwykle rozliczanych na bazie
  zaawansowania kosztowego projektu oraz zmiany rentowności kontraktu. Dodatkowo, zakładane
  przychody z niektórych kontraktów mogą ulec zmianie na skutek wypowiedzenia umów, zmiany ich
  zakres u lub konieczności zapłaty kar umownych. W przeszłości w realizowanych przez Emitenta
  kontraktach występowały przykładowo opóźnienia związane z dostosowaniem zmian do potrzeb
  klienta przez zagranicznego poddostawcę. Nie można wykluczyć, iż takie sytuacje b ędą miały
  miejsce w przyszłości. Ponadto nie można wykluczyć, że w trakcie realizacji kontraktów może okazać
  się, iż rzeczywiste koszty przewyższać będą przyjęte wcześniej szacunki, w związku z tym wyniki

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 48

  Grupy mogą podlegać wahaniom. Może to mieć istotny negatywny wpływ na
  działalność, sytuację finansową, wyniki i perspektywy rozwoju Grupy.

  Ryzyko awarii systemów informatycznych
  Efektywność Grupy w znacznej mierze opiera się szybkim przepływie i przetwarzaniu danych. Z tego
  powodu istotne jest stałe d oskonalenie i bezawaryjna praca narzędzi informatycznych
  wykorzystywanych przez spółki z Grupy Kapitałowej wspomagających komunikację i zarządzanie. W
  dotychczasowej działalności Emitenta miały miejsce jednostkowe przerwy w pracy systemów
  informatycznych, ale nie były one dłuższe niż około 4 godziny. Grupa systematycznie rozbudowuje
  i modernizuje swoją infrastrukturę informatyczną, jednakże niezależnie od zastosowania
  nowoczesnych technologii oraz dotychczasowej sprawności działania, nie można wykluczyć ryz yka
  awarii systemów informatycznych lub niebezpieczeństwa, że w przyszłości infrastruktura ta będzie
  działać w sposób mniej efektywny z powodu zwiększania skali działania lub innych czynników, w
  tym niezależnych od Grupy. Jakiekolwiek obniżenie efektywnośc i infrastruktury informatycznej
  wykorzystywanej przez Grupę może mieć negatywny wpływ na działalność, perspektywy rozwoju,
  sytuację finansową oraz wyniki.

  Ryzyko ograniczonej dywersyfikacji źródeł przychodów Grupy i uzależnienia od
  głównych odbiorców
  Realizacja kontraktów zawartych z kluczowymi klientami będzie miała istotny wpływ na przychody
  uzyskiwane przez Emitenta. Na chwilę obecną portfel odbiorców Emitenta składa się w głównej
  mierze z przedsiębiorstw znajdujących się na terenie Polski. Sprzedaż w kraju stanowiła w 201 7 r.
  około 90%. Na dzień 31.12.201 7 oraz dzień publikacji niniejszego sprawozdania Spółka posiada
  umowy ramowe podpisane z kilkoma klientami ( min. BZWBK, NASK, COI ) W celu ograniczenia tego
  ryzyka Spółka prowadzi działania mające n a celu zmniejszenie udziału w przychodach głównych
  odbiorców.  Ryzyko związane z roszczeniami odszkodowawczymi
  Grupa ponosi odpowiedzialność za jakość realizowanych projektów. Zgłaszanie przez klientów Grupy
  roszczeń z tytułu rękojmi lub udzielonej g warancji i ich uwzględnianie w znacznej liczbie bądź w
  znacznej wysokości może narażać Grupę na ryzyko poniesienia dodatkowych kosztów bądź też
  nieotrzymania pełnej należności z tytułu zrealizowanych projektów. W przeszłości takie roszczenia
  występowały, c o było związane głównie ze świadczeniem przez Emitenta usług dla sektora
  automatyki. Wysokość tych roszczeń nie przekraczała jednak określonej w umowie kwoty gwarancji.
  Nie można wykluczyć, iż klienci będą zgłaszać roszczenia z tytułu rękojmi lub udzielone j gwarancji
  w przyszłości. W konsekwencji może to mieć istotny, negatywny wpływ na działalność, sytuację
  finansową i wyniki osiągane przez Grupę.


  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 49

  Ryzyko utraty zaufania odbiorców
  Działalność Grupy opiera się w znacznym zakresie na zaufaniu odbiorców. Wdrożenie systemu
  informatycznego, mającego znaczny wpływ na działalność gospodarczą kontrahenta, w większości
  przypadków pociąga za sobą podpisanie umowy z użytkownikami systemów. Od jakości
  dostarczonych rozwiązań oraz obsługi tych klientów zależy ich za ufanie do Grupy. W przypadku złej
  jakości dostarczonego produktu lub obsługi serwisowej może dojść do utraty zaufania do Grupy, co
  może wpłynąć niekorzystnie na jej wizerunek na rynku i uniemożliwić prowadzenie działalności
  gospodarczej. Zaufanie odbiorców jest również istotne przy pozyskiwaniu nowych kontraktów, gdyż
  istotną rolę w procesie sprzedaży odgrywają referencje od dotychczasowych klientów. Utrata
  zaufania odbiorców miałaby istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki
  lub per spektywy rozwoju Grupy.

  Ryzyko związane z możliwością utraty wykwalifikowanych pracowników
  Działalność Grupy i jej perspektywy rozwoju są w dużej mierze zależne od wiedzy, doświadczenia
  oraz kwalifikacji zespołów wykwalifikowanych pracowników, którzy realizują projekty informatyczne.
  Znaczny popyt na specjalistów z branży informatycznej oraz działania konkurencji mogą
  doprowadzić do odejścia kilku osób np. członków Zarządu a nawet całych zespołów personelu, a
  także utrudnić proces rekrutacji nowych pra cowników o odpowiedniej wiedzy, doświadczeniu oraz
  kwalifikacjach. Ryzyko utraty zespołów wykwalifikowanych pracowników zwiększają dodatkowo
  ułatwienia w podejmowaniu pracy w krajach UE przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i związane
  z tym zjawisko tz w. emigracji zarobkowej. Istnieje ryzyko, że odejście większej liczby pracowników
  o kwalifikacjach niezbędnych do realizacji projektów Grupy będzie miało negatywny wpływ na
  realizację projektów informatycznych oraz na zapewnienie odpowiedniej jakości i zak resu usług.
  Może to przełożyć się negatywnie na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy
  rozwoju Grupy.
  Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi w branży i rozwojem nowych produktów Sektor
  informatyczny charakteryzuje się szybkim rozwo jem rozwiązań i technologii, w związku z czym cykl
  życia produktu jest na tym rynku stosunkowo krótki. Dlatego też powodzenie działalności Grupy jest
  uzależnione w głównej mierze od umiejętności zastosowania w oferowanych przez nią produktach i
  usługach na jnowszych rozwiązań technologicznych. W celu utrzymania konkurencyjnej pozycji na
  rynku wymagane jest prowadzenie prac rozwojowych i inwestowanie w nowe produkty. W
  przypadku nieprzyjęcia przez rynek proponowanych przez Grupę technologii, odzyskanie nakład ów
  poniesionych na przygotowanie oraz komercjalizację nowych rozwiązań mogłoby okazać się
  niemożliwe. Grupa Kapitałowa Emitenta realizuje projekty głównie na zlecenie klientów, w tym dla
  części z kluczowych odbiorców w oparciu o wypracowaną technologię. W przypadku rozwoju
  projektów własnych (np. Payment Gateway rozwiązanie mające na celu uporządkowanie
  architektury banku w obszarze obsługi płatności) są one realizowane w nowoczesnych
  technologiach. W przeszłości nie występowały sytuacje, w których rozwiąza nia oferowane przez
  Emitenta i wymagające wysokich nakładów inwestycyjnych nie spotkały się z oczekiwanym popytem
  na rynku. Niemniej nie można wykluczyć takich sytuacji w przyszłości. Klienci Grupy, którzy
  uzyskaliby nowsze technologie od konkurentów Grupy mogliby zrezygnować z jej usług. W
  konsekwencji wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju Grupy mogłyby zostać znacznie
  ograniczone.


  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 50

  Ryzyko związane z transakcjami z podmiotami powiązanymi
  Emitent zawierał i będzie zawierać w przyszłości transakcje z podmiotami powiązanymi. W opinii
  Emitenta umowy te zostały zawarte na warunkach rynkowych, jednakże Spółka nie może zapewnić,
  iż w razie ewentualnej kontroli organy skarbowe nie zakwestionują postanowień wskazanych umów
  i ich rynkowego charakteru, co mogł oby skutkować wzrostem zobowiązań podatkowych, a tym
  samym mogłoby to mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki Grupy.

  Ryzyko związane z karami za niewykonanie lub nieterminowe wykonania zleceń
  Zawierane przez Spółki z Grupy Kap itałowej umowy realizacyjne przewidują obowiązek ustanowienia
  zabezpieczeń należytego i terminowego wykonania przedmiotu umowy oraz usunięcia wad i usterek,
  w postaci kaucji bądź gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej. Umowy te przewidują również
  kary um owne z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania prac w nich określonych. W
  przypadku niedotrzymania terminów wykonania przedmiotu zawartych umów, w szczególności w
  razie wystąpienia zdarzeń pozostających poza kontrolą Grupy, a także konieczności wy konania prac
  gwarancyjnych związanych z usuwaniem wad i usterek, kontrahent będzie uprawniony do
  wykorzystania opisanych powyżej zabezpieczeń bądź żądania zapłaty kar umownych. Dodatkowo,
  ewentualne spory dotyczące nienależytego lub nieterminowego wykonani a ww. umów mogłyby
  wiązać się z brakiem zwolnienia ustanowionych zabezpieczeń (np. kaucji) do czasu prawomocnego
  rozstrzygnięcia.

  Ryzyko związane z niewystarczającą ochroną ubezpieczeniową
  Grupa posiada standardowe polisy ubezpieczeniowe, w tym polisę od odpowiedzialności cywilnej z
  tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia, oraz polisę ubezpieczenia
  odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu konsultantów zawodowych (IT). Polisy
  te mogą jednak nie zapewniać ochrony ub ezpieczeniowej adekwatnej do rozmiarów prowadzonej
  działalności i występujących w niej ryzyk, w szczególności na wypadek wystąpienia szkody po stronie
  kontrahentów Grupy lub końcowych odbiorców ich usług wskutek zawinionych lub niezawinionych
  wad lub awari i produktów dostarczanych przez Grupę. Ma to szczególne znaczenie w odniesieniu do
  tych umów zawieranych przez Spółki z Grupy Kapitałowej, które poza karami umownymi na wypadek
  niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewidują możliwość dochodzenia
  odszkodowania ponad wysokość takich kary. Dodatkowo, odbiorcy końcowi usług świadczonych
  przez kontrahentów Grupy mogą dochodzić swoich roszczeń w oparciu o pozwy zbiorowe. W takich
  przypadkach, kontrahenci Grupy mogliby być uprawnieni do dochodzenia rosz czeń regresowych
  wobec Spółek z Grupy Kapitałowej. W dotychczasowej historii działalności Emitenta nie występowały
  sytuacje, w których kwota ubezpieczenia była niewystarczająca. Nie można jednak wykluczyć, iż w
  przyszłości zgłoszenie wobec Grupy lub poszcz ególnych spółek wchodzących w jej skład roszczeń
  odszkodowawczych przekraczających kwoty gwarancyjne przewidziane obecnie posiadanymi
  polisami może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub
  perspektywy rozwoju Grupy.  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 51

  Ry zyko związane z procesem pozyskiwania nowych kontraktów
  Większość projektów realizowanych przez Grupę jest pozyskiwana w drodze konkursów ofert. Na
  dzień publikacji sprawozdania Grupa posiada kontrakty zapewniające poziom przychodów
  umożliwiający jej dal szy rozwój. Istnieje ryzyko, że w latach kolejnych Grupa może nie być w stanie
  utrzymać kontraktacji gwarantującej podobny lub większy poziom przychodów. Niepozyskanie
  nowych kontraktów na satysfakcjonującym poziomie może negatywnie wpłynąć na działalność,
  wyniki, sytuację finansową oraz perspektywy rozwoju Grupy.

  Ryzyko związane z warunkami i procedurami rozstrzygania przetargów publicznych, a
  także z wykluczeniem z postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Projekty informatyczne finansowane ze śro dków publicznych realizowane są przez podmioty
  wyłonione w procedurach przetargowych, opartych na szczegółowych kryteriach określanych przez
  zamawiającego, przy uwzględnieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w
  szczególności Prawa Zamówień Publ icznych. Prawo Zamówień Publicznych umożliwia podmiotom
  biorącym udział w przetargu składanie odwołania od niezgodnych z prawem działań zamawiającego
  w sprawie wyboru wykonawcy lub skargi do sądu na orzeczenia wydane przez organ rozpoznający
  odwołania wnos zone w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, co w konsekwencji
  może powodować znaczne wydłużenie terminu zawarcia umowy z inwestorem. Ponadto, zgodnie z
  przepisami Prawa Zamówień Publicznych podmioty, które wyrządziły szkodę nie wykonując
  zamów ienia publicznego lub wykonując je nienależycie są wykluczone z ww. postępowań, o ile
  szkoda została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed
  wszczęciem danego postępowania wykonawców, lub z którymi dany zamawiający rozwi ązał,
  wypowiedział albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności,
  za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie, wypowiedzenie umowy albo
  odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postę powania, a wartość
  niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy. W razie przewlekłości
  postępowań przetargowych Grupa byłaby zmuszona do poniesienia dodatkowych kosztów
  związanych z postępowaniami odwoławczymi od decyzji zamawiająceg o lub ze wzrostem cen
  środków produkcji wykorzystywanych w działalności Grupy. W przypadku wykluczenia spółek z
  Grupy Kapitałowej z udziału w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych zmniejszyłaby
  się zdolność Grupy do pozyskiwania nowych kontraktó w. Zdarzenia te mogłyby mieć istotny
  negatywny wpływ na działalność oraz zyski Grupy.

  Ryzyko niezrealizowania celów strategicznych założonych przez Grupę Kapitałową
  Emitent na bieżąco analizuje i w razie potrzeb aktualizuje swoją strategię działalnośc i. Niezależnie
  od staranności działań Zarządu Emitenta, nie jest możliwe zagwarantowanie, że cele strategiczne
  Grupy zostaną osiągnięte. Na osiągnięcie zamierzonych przez Grupę celów strategicznych ma
  bowiem wpływ wiele czynników zewnętrznych, niezależnych od Zarządu, które pomimo działania z
  najwyższą starannością i według najwyższych profesjonalnych standardów nie są możliwe do
  przewidzenia.


  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 52


  4.5.2. System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu
  sporządzania sprawozdań finan sowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność w
  procesie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych raportów
  okresowych, które są przygotowywane i publikowane zgodnie m.in. z zasadami Rozporządzenia
  Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych ( …).
  Zadaniem efektywnego systemu kontroli wewnętrznej w sprawozdawczości finansowej jest
  zapewni enie adekwatności i poprawności informacji finansowych zawartych w sprawozdaniach
  finansowych i raportach okresowych.
  W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy jednym z podstawowych
  zewnętrznych elementów kontroli jest weryfikacja spra wozdania finansowego przez niezależnego
  audytora. Do zadań audytora należy w szczególności przegląd półrocznego sprawozdania
  finansowego oraz badanie sprawozdania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego. Wyboru
  niezależnego audytora dokonuje Rada Nadzorc za. Sprawozdania finansowe po zakończeniu badania
  przez audytora przesyłane są członkom Komiteu Audytu oraz Rady Nadzorczej Spółki, która
  dokonuje oceny sprawozdania finansowego Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i
  dokumentami, jak i ze stanem fakt ycznym.
  Zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej są zobowiązani
  do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania
  przewidziane w tej ustawie. Sprawozdania finansowe Spół ki i Grupy są przygotowywane przez Dział
  Finansowo -Księgowy Spółki i przed przekazaniem ich niezależnemu audytorowi podlegają
  weryfikacji przez Wiceprezeza Zarządu - Dyrektora Finansowego.
  Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów o kresowych oraz bieżących
  analiz wybranych zagadnień operacyjnych i finansowych pochodzą z systemu finansowo -księgowego
  Spółki. Po wykonaniu wszystkich, z góry określonych procesów zamknięcia ksiąg na koniec każdego
  miesiąca i okresu sprawozdawczego sporząd zane są finansowo -operacyjne analityczne raporty
  zarządcze. Raporty te są sporządzane przez pracowników Działu Kontrolingu i weryfikowane przez
  Wiceprezeza Zarządu - Dyrektora Finansowego.
  W odniesieniu do zakończonych okresów sprawozdawczych analizie po dlegają wyniki finansowe
  Spółki oraz Grupy w porównaniu do założeń budżetowych. Zidentyfikowane odchylenia są
  odpowiednio wyjaśniane, a ewentualne błędy są korygowane na bieżąco w księgach Spółki, zgodnie
  z przyjętą polityką rachunkowości. Przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów
  okresowych rozpoczyna się po przygotowaniu wyników zakończonego okresu przez Głównego
  Księgowego.
  W Spółce dokonuje się corocznej, a także bieżącej weryfikacji strategii i planów ekonomiczno -
  finansowych na kolejne okresy działalności. W trakcie roku obrotowego Zarząd Spółki analizuje
  bieżące wyniki finansowe porównując je z założeniami przyjętymi na dany rok oraz z wynikami
  osiągniętymi w latach ubiegłych. Wykorzystuje do tego stosowaną w Spółce sprawozdawczość
  zarządczą, która zbudowana jest w oparciu o przyjętą politykę rachunkowości Spółki
  (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej) i uwzględnia format i szczegółowość
  danych finansowych prezentowanych w okresowych sprawozdaniach finansowych Spółki i Grupy.
  Sp ółka stosuje spójne zasady księgowe prezentując dane finansowe w sprawozdaniach finansowych,
  okresowych raportach finansowych i innych raportach przekazywanych akcjonariuszom.

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 53

  Spółka regularnie dokonuje oceny funkcjonowania i sprawności systemu
  kontroli w ewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań
  finansowych.

  Na podstawie przeprowadzonej oceny Zarząd stwierdza, że na dzień 31 grudnia 201 7 roku nie
  istniały żadne uchybienia, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć n a skuteczność kontroli
  wewnętrznej w zakresie raportowania finansowego.

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 54

  5. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWO – MAJĄTKOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ


  5.1. Zasady sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe zostało spo rządzone przy zastosowaniu zasad
  rachunkowości zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
  obejmujących Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Interpretacje Stałego
  Komitetu ds. Interpretacji (SKI) i Komitetu ds. I nterpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości
  Finansowej (KIMSF), które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską (UE) i obowiązywały na dzień
  31 grudnia 201 7 roku.
  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe odpowiada wszystkim wymaganiom MSSF przyjętym
  prze z UE i przedstawia rzetelnie sytuację finansową i majątkową Grupy CUBE.ITG na dzień 31
  grudnia 201 7 oku, wyniki jej działalności oraz przepływy pieniężne za rok zakończony dnia 31
  grudnia 201 7 roku.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzon e przy założeniu kontynuowania
  działalności gospodarczej przez Grupę, w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia
  niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności,
  wskazujących na zagrożenie k ontynuowania działalności.
  W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej CUBE.ITG za 201 7 roku
  przestrzegano tych samych zasad (polityki) rachunkowości, co w skonsolidowanym sprawozdaniu
  finansowym Grupy za rok zakończony 31 grudnia 201 6 rok u.
  Szczegółowe informacje o stosowanych zasadach i metodach rachunkowości zostały przedstawione
  w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej CUBE.ITG za rok 201 7 według
  MSSF.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w pol skich złotych („PLN”), a wszystkie
  wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach PLN
  5.2. Podstawowe wielkości ekonomiczno -finansowe
  5.2.1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej


  Stan na
  31/12/2017
  Stan na
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000
  Aktywa trwałe 22 193 92 587
  Aktywa obrotowe 6 634 54 582
  Aktywa razem 28 827 147 169
  Kapitał akcyjny 29 756 19 888
  Pozostałe kapitały -82 614 49 503
  Kapitał własny razem -52 858 69 391
  Zobowiązania długoterminowe 104 18 898
  Zobowiązania krótkoterminowe 81 580 58 880

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 55  5.2.2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów

  5.2. 3. Wskaźniki finansowe i niefinansowe  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12/2017
  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000
  Przychody ze sprzedaży 24 303 53 481
  EBITDA z uwzględnieniem wyniku działalności zaniechanej -135 116 10 328
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej [EBIT] z uwzględnieniem wyniku działalności zaniechanej -137 979 8 537
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem z uwzględnieniem wyniku działalności zaniechanej -142 339 5 944
  Zysk (strata) netto -142 518 4 809
  Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -17 958 7 525 Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12/2017
  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000
  Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 24 303 53 481
  Koszt własny sprzedaży 15 625 34 324
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 8 678 19 157
  Koszty sprzedaży 2 288 4 249
  Koszty zarządu 14 414 12 224
  Zysk (strata) ze sprzedaży -8 024 2 684
  Pozostałe przychody operacyjne 1 783 7 839
  Pozostałe koszty operacyjne 131 738 2 480
  Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych 0 0
  Zysk z działalności zaniechanej 0 494
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT) -137 979 8 537
  Przychody finansowe 1 181 737
  Koszty finansowe 5 541 3 330
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) -135 116 10 328
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem -142 339 5 944
  Podatek dochodowy 179 1 135
  Zysk (strata) netto okresu sprawozdawczego -142 518 4 809
  Sprawozdanie z całkowitych dochodów

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 56
  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12/2017
  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12/2016
  (%) (%)
  Udział kosztów własnych w kosztach ogółem 9,21% 60,64%
  Udział kosztów sprzedaży w kosztach ogółem 1,35% 7,51%
  Udział kosztów zarządu w kosztach ogółem 8,50% 21,59%
  Udział pozostałych kosztów operacyjnych w kosztach ogółem 77,67% 4,38%
  Udział kosztów finansowych w kosztach ogółem 3,27% 5,88%
  Struktura sprawozdania z całkowitych dochodów Okres
  9 miesięcy
  Okres
  9 miesięcy
  (%) (%)
  Rentowność brutto sprzedaży 35,71% 35,82%
  Rentowność sprzedaży -33,02% 5,02%
  Rentowność działalności operacyjnej (EBIT) -567,74% 15,96%
  Rentowność EBITDA -555,96% 19,31%
  Rentowność brutto -585,68% 11,11%
  Rentowność netto -586,42% 8,99%
  Rentowność aktywów - ROA -494,39% 3,27%
  Rentowność kapitału własnego - ROE 269,62% 6,93%
  Wskaźniki rentowności Stan na
  31/12/2017
  Stan na
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000
  Aktywa razem 28 827 147 169
  Aktywa trwałe 22 193 92 587
  Rzeczowe aktywa trwałe 156 959
  Wartość firmy 0 48 219
  Aktywa niematerialne 460 19 702
  Inwestycje w jednostkach zależnych 21 466 21 571
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 0 1 827
  Pozostałe aktywa 111 309
  Aktywa obrotowe 6 634 54 582
  Zapasy 0 99
  Należności z tytułu dostaw i usług 1 544 23 720
  Pozostałe należności 4 122 9 870
  Należności z tytułu kontraktów długoterminowych 0 3 921
  Pozostałe aktywa finansowe 0 10 277
  Bieżące aktywa podatkowe 0 0
  Rozliczenia międzyokresowe 0 5 197
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 968 1 498
  Aktywa

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 57  Stan na
  31/12/2017
  Stan na
  31/12/2016
  (%) (%)
  Aktywa razem 100,00% 100,00%
  Aktywa trwałe 76,99% 62,91%
  Rzeczowe aktywa trwałe 0,54% 0,65%
  Wartość firmy 0,00% 32,76%
  Aktywa niematerialne 1,60% 13,39%
  Inwestycje w jednostkach zależnych 74,46% 14,66%
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 0,00% 1,24%
  Pozostałe aktywa 0,39% 0,21%
  Aktywa obrotowe 23,01% 37,09%
  Zapasy 0,00% 0,07%
  Należności z tytułu dostaw i usług 5,36% 16,12%
  Pozostałe należności 14,30% 6,71%
  Należności z tytułu kontraktów długoterminowych 0,00% 2,66%
  Pozostałe aktywa finansowe 0,00% 6,98%
  Bieżące aktywa podatkowe 0,00% 0,00%
  Rozliczenia międzyokresowe 0,00% 3,53%
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3,36% 1,02%
  Struktura aktywów Stan na
  31/12/2017
  Stan na
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000
  Kapitał własny i zobowiązania razem 28 826 147 169
  Kapitał własny -52 858 69 391
  Kapitał akcyjny 29 756 19 888
  Akcje własne 0 -533
  Pozostałe kapitały 64 176 54 325
  Kapitał z aktualizacji wyceny 0 -18
  Zyski zatrzymane -146 790 -4 271
  Zobowiązania długoterminowe 104 18 898
  Pożyczki i kredyty bankowe 0 15 446
  Pozostałe zobowiązania finansowe 0 593
  Rezerwa na podatek odroczony 0 1 648
  Rezerwy długoterminowe 0 29
  Przychody przyszłych okresów 0 1 108
  Pozostałe zobowiązania 104 74
  Zobowiązania krótkoterminowe 81 580 58 880
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 35 303 30 746
  Pożyczki i kredyty bankowe 33 528 13 647
  Pozostałe zobowiązania finansowe 5 142 9 535
  Bieżące zobowiązania podatkowe 2 498 0
  Rezerwy krótkoterminowe 0 982
  Przychody przyszłych okresów 0 283
  Pozostałe zobowiązania 5 109 3 687
  Kapitały i zobowiązania

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 58  Stan na
  30/09/2017
  Stan na
  31/12/2016
  (%) (%)
  Kapitał własny i zobowiązania razem 100,00% 100,00%
  Kapitał własny -183,37% 47,15%
  Kapitał akcyjny 103,23% 13,51%
  Akcje własne 0,00% -0,36%
  Kapitał z aktualizacji wyceny 222,63% 36,91%
  Pozostałe kapitały 0,00% -0,01%
  Zyski zatrzymane -509,23% -2,90%
  Zobowiązania długoterminowe 0,36% 12,84%
  Pożyczki i kredyty bankowe 0,00% 10,50%
  Pozostałe zobowiązania finansowe 0,00% 0,40%
  Rezerwa na podatek odroczony 0,00% 1,12%
  Rezerwy długoterminowe 0,00% 0,02%
  Przychody przyszłych okresów 0,00% 0,75%
  Pozostałe zobowiązania 0,36% 0,05%
  Zobowiązania krótkoterminowe 283,01% 40,01%
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 122,47% 20,89%
  Pożyczki i kredyty bankowe 116,31% 9,27%
  Pozostałe zobowiązania finansowe 17,84% 6,48%
  Bieżące zobowiązania podatkowe 8,67% 0,00%
  Rezerwy krótkoterminowe 0,00% 0,67%
  Przychody przyszłych okresów 0,00% 0,19%
  Pozostałe zobowiązania 17,72% 2,51%
  Struktura kapitałów i zobowiązań Stan na
  31/12/2017
  Stan na
  31/12/2016
  (dni) (dni)
  Okres rotacji zapasów (w dniach) 0 1
  Okres inkasa należności (w dniach) 23 162
  Okres spłaty zobowiązań handlowych (w dniach) 530 210
  Wskaźniki sprawności zarządzania Stan na
  31/12/2017
  Stan na
  31/12/2016
  (dni) (dni)
  Wskaźnik płynności I [aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe] 0,1 0,9
  Wskaźnik płynności II [aktywa obrotowe - zapasy / zobowiązania krótkoterminowe] 0,1 0,9
  Wskaźnik płynności III [środki pieniężne / zobowiązania krótkoterminowe] 0,0 0,0
  Wskaźniki płynności

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 59

  5.3 . Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi
  a wcześniej publikowanymi prognozami wyników
  Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych Grupy Kapitałowej ani Spółki na rok 201 7.

  W ramach postępowania restukturyzacyjnego Emitent zamieścił w treści zatwierdzonego planu
  restrukturyzacyjnego projektowane zyski i straty w wariancie optymalnym oraz w wariancie
  pesymistycznym w układzie rocznym dla okresów obejmujących łącz nie pięć lat (2018 – 2022).
  Zatwierdzony plan restrukturyzacyjny Emitenta został przekazany raportem bieżącym 8/2018 z dnia
  23 lutego 2018 r.

  Podobn ie spółka zależna Emitenta – Data Techno Park sp. z o. o. w restrukturyzacji („DTP”)
  zamieściła w treści za twierdzonego planu restrukturyzacyjnego informacje o projektowanych
  wynikach finansowych DTP w wariancie optymistycznym i pesymistycznym. Zatwierdzony plan
  restrukturyzacyjny DTP został przekazany raportem bieżącym 6/2018 z dnia 19 lutego 2018 r.

  5. 4. Str uktura produktowa osiąganych przychodów
  Działalność prowadzona przez Grupę Kapitałową jest jednorodna i obejmuje świadczenie usług
  informatycznych o podobnej charakterystyce i w podobny sposób. Istotna działalność prowadzona
  przez Emitenta prowadzona jest na terenie Polski (90% przychodów ze sprzedaży).


  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12/2017
  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000
  Przychody ze sprzedaży produktów i usług 23 737 52 575
  Przychody ze spr zedaży towarów i materiałów 566 906
  RAZEM 24 303 53 481


  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12/2017
  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000

  Sprzedaż - Kraj 21 972 44 692
  Sprzedaż - Eksport, w tym: 2 331 8 789
  Unia Europejska 2 331 8 789
  Pozostałe 0 0
  RAZEM 24 303 53 481


  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 60


  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12/2017
  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000
  Sektor Klientów Public 3 211 4 957
  Sektor Klientów Commercial 21 092 48 524
  RAZEM 24 303 53 481

  Z uwagi na niejednorodność rodzaju oferowanych usług, Grupa Kapitałowa zrezygnowała z
  prezentacji ilościowej sprzedaży Spółki w odniesieniu do poszczególnych grup projektów i u sług,
  ponieważ mogłoby to wpłynąć na błędną ocenę znaczenia udziału poszczególnych grup w
  sprzedaży.
  5. 5. Wykorzystanie wpływów z emisji
  W dniu 31 lipca 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CUBE.ITG S.A. podjęło uchwałę w
  sprawie podwyższenia kapita łu zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 2 zł i nie wyższą niż 20
  000 000 zł, tj. z wysokości 19 887 694,00 zł do wysokości kwoty nie niższej niż 19 887
  696,00 zł i nie wyższej niż 39 887 694,00 zł, w drodze emisji nie mniej ni ż 1 i nie więcej niż
  10.000.000 nowych akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 00000001 do
  10000000, o wartości nominalnej 2 zł każda.

  W dniu 24 sierpnia 2017 roku, Zarząd Spółki podjął uchwałę, na mocy której ustalił cenę emisyjną
  akcji zwykłych na okaziciela serii C w wysokości 4,00 zł za jedną akcję. Akcje zwykłe na okaziciela
  zostały zaoferowane w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj.
  subskrypcji prywatnej skierowanej wyłącznie do wybranych podmiotó w w liczbie nie większej niż 149.

  W dniu 24 sierpnia 2017 roku zostały zawarte z 42 podmiotami (w tym 13 osób prawnych) umowy
  objęcia 4.934.246 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki po cenie emisyjnej 4 zł każda, tj. za
  łączną kwotę 19.736.984 zł. A kcje zostały pokryte wkładem pieniężnym, w tym głównie poprzez
  potrącenie wierzytelności wobec Spółki, w tym również wierzytelności wynikających z przystąpienia
  w dniu 24 sierpnia 2017 r. Spółki do długu spółki pośrednio zależnej Data Techno Park Sp. z o. o.
  wobec podmiotów nabywających akcje. Podmioty obejmujące akcje zobowiązały się do nie
  rozporządzania objętymi akcjami w terminie określonym w umowie inwestycyjnej, przy czym części
  z nich po upływie tego terminu przysługuje (w ograniczonym terminie) praw o żądania od Emitenta
  nabycia akcji po cenie objęcia, powiększonej o 7%. Analogicznie, Emitent może w tym samym okresie
  żądać od podmiotu obejmującego Akcje zbycia na jego rzecz akcji w tej samej cenie.

  W dniu 1 września 2017 r. Zarząd Spółki złożył w fo rmie aktu notarialnego oświadczenie o wysokości
  objętego kapitału zakładowego. Zarząd Spółki oświadczył, iż wysokość objętego w drodze emisji akcji
  serii C podwyższenia kapitału zakładowego wynosi 9.868.492 zł, a wkłady na pokrycie objętych akcji
  zostały w niesione w całości. Emisja została w całości wykorzystana na pokrycie zobowiązań
  handlowych i finansowych Emitenta.

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 61


  5. 6. Instrumenty finansowe
  Informacje o instrumentach finansowych w zakresie ryzyka rynkowego, kredytowego oraz
  płynności a tkże w zakres ie przyjętych celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym
  zostały zawarte w nocie 34 Rocznego Sprawozdania Finansowego CUBE.ITG S.A. za 2016
  5. 7. Ocena zarządzania zasobami finansowymi
  W okresie sprawozdawczym Grupa kontynuowała politykę finansowan ia swojej działalności z
  kapitału własnego, akumulowanych zysków oraz długu bankowego i w yemitowanych papierów
  dłużnych.
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 62

  6. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO


  6.1. Stosowany zbiór zasad ładu korporacyjnego
  Od 1 stycznia 2016 roku Spółka podlega zasadom ładu korporacyjnego zawartym w dokumencie
  „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" uchwalonym na mocy Uchwały Nr 26/1413/2015
  Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015
  roku. Tekst zbior u „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" jest publicznie dostępny na
  stronie internetowej GPW: https://www.gpw.pl/dobre -praktyki . Dokument ten zawiera również
  zasady ładu korporacyjnego, na których stosowanie Spółka zdecydowała się dobrowolnie.

  Intencją Spółki jest trwałe przestrzeganie wszystkich zasad ładu korporacyjnego określonych jako
  Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW.
  6.2. Zasady ładu korporacyjnego, od stosowania których odstąpiono
  W 201 7 roku Spółka nie stosowała 2 rekomendacji DP SN 2016: VI.R.1., VI.R.2.
  W 201 7 roku Spółka nie stosowała 2 zasad szczegółowych DPSN 2016: VI.Z1.,VI.Z.2.
  W 201 7 roku w odniesieniu do Spółki nie miały zastosowania 3 rekomendacje: IV.R.2., IV.R.3.,
  VI.R.3. oraz 4 zasady szczegółowe: I.Z.1.10., I.Z.2., III.Z.6., IV.Z.2.
  Wyjaśnienia dotyczące niestosowanych lub nie mających zastosowania rekomendacji oraz zasad
  szczegółowych DPSN 2016:
  I.Z.1.10. Prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w
  okresie co najmniej osta tnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
  Zasada nie dotyczy Spółki. Spólka nie publikuje prognoz wyników finansowych.
  I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40,
  zapewnia dostępność swojej stron y internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w
  zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza
  powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakr es
  prowadzonej działalności.
  Zasada nie dotyczy Spółki. Akcje Spółki nie są kwalifikowane do indeksów giełdowych WIG20 lub
  mWIG40. Najważniejsze informacje na stronie internetowej Spółki są na bieżąco tłumaczone na
  język angielski, natomiast w ocenie Spół ki nie ma uzasadnionej potrzeby prowadzenia w języku
  angielskim strony internetowej w pełnym, wskazanym w niniejszej zasadzie zakresie.
  III.Z.6. W przypadku gdy w spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego,
  komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcję komitetu audytu) co roku dokonuje oceny,
  czy istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia.
  Zasada nie dotyczy Spółki. W Spółce została wyodrębniona organizacyjnie funkcja audytu
  wewnętrznego .
  IV.R.2. Jeżeli jest to uza sadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania
  akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędna dla

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 63

  sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu
  środków komu nikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym
  zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez:
  1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
  2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą
  wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce
  obrad walnego zgromadzenia,
  3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.
  Zasada nie dot yczy Spółki. Mając na uwadze strukturę akcjonariatu oraz brak sygnałów ze strony
  akcjonariuszy, w ocenie Spółki nie jest uzasadnione obecnie podejmowanie działań w celu
  uniemożliwienia udziału w walnym zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunik acji
  elektronicznej, w szczególności ze względu na konieczność przeprowadzenia w tym wielu czynności
  technicznoorganizacyjnych oraz koszty z tym związane.
  IV.R.3. Spółka dąży do tego, aby w sytuacji gdy papiery wartościowe wyemitowane przez spółkę
  są prz edmiotem obrotu w różnych krajach (lub na różnych rynkach) i w ramach różnych
  systemów prawnych, realizacja zdarzeń korporacyjnych związanych z nabyciem praw po stronie
  akcjonariusza następowała w tych samych terminach we wszystkich krajach, w których są one
  notowane. Zasada nie dotyczy Spółki. Papiery wartościowe wyemitowane przez Spółkę notowane
  są jedynie na rynku regulowanym w Polsce.
  IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia
  powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
  Zasada nie dotyczy Spółki. W ocenie Spółki obecna struktura akcjonariatu Spółki nie uzasadnia
  podejmowania działań w celu zapewnienia transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie
  rzeczywistym.
  VI.R.1. Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów powinno wynikać
  z przyjętej polityki wynagrodzeń Zasada nie jest stosowana.
  Spółka na chwilę obecną nie posiada wyodrębnionej polityki wynagrodzeń czł onków organów Spółki
  i kluczowych menedżerów. Kwestie te reguluje Statut Spółki, zgodnie z którym wynagrodzenie
  Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, natomiast wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej
  określane jest uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki. W o dniesieniu do kluczowych menedżerów,
  wynagrodzenie ustalane jest każdorazowo przez Zarząd Spółki w porozumieniu z menedżerem w
  zależności od zakresu jego zadań i odpowiedzialności. Spółka nie wyklucza opracowania
  sformalizowanej polityki wynagrodzeń w przy szłości po ustaleniu jej założeń.
  VI.R.2. Polityka wynagrodzeń powinna być ściśle powiązana ze strategią spółki, jej celami
  krótko - i długoterminowymi, długoterminowymi interesami i wynikami, a także powinna
  uwzględniać rozwiązania służące un ikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn.
  Zasada nie jest stosowana.
  Zgodnie z komentarzem do rekomendacji VI.R.1. Spółka na chwilę obecną nie posiada
  wyodrębnionej polityki wynagrodzeń. Kwestie te reguluje Statut Spółki, zgodnie z którym
  wynagrodze nie Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, natomiast wynagrodzenie członków Rady
  Nadzorczej określane jest uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki. W odniesieniu do kluczowych
  menedżerów wynagrodzenie ustalane jest każdorazowo przez Zarząd Spółki w porozumien iu z

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 64

  menedżerem w zależności od zakresu jego zadań i odpowiedzialności. Spółka
  nie wyklucza opracowania sformalizowanej polityki wynagrodzeń w przyszłości po ustaleniu jej
  założeń.
  VI.R.3. Jeżeli w radzie nadzorczej funkcjonuje komitet do spraw wy nagrodzeń, w zakresie
  jego funkcjonowania ma zastosowanie zasada II.Z.7.
  Zasada nie dotyczy Spółki. W chwili obecnej w ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonuje Komitet
  Wynagrodzeń.
  VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać
  poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej,
  długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla
  akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsi ębiorstwa.
  Zasada nie jest stosowana.
  Funkcjonujące w Społce na chwilę obecną programy motywacyjne nie uwzględniają kryteriów
  wskazanych w treści zasady VI.Z.1. Spółka nie wyklucza wprowadzenia powyższych kryteriów do
  programu motywacyjnych przyjmowanyc h w przyszłości.
  VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z
  długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w
  ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów po wiązanych z akcjami spółki,
  a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
  Zasada nie jest stosowana.
  W Spółce nie funkcjonują programy motywacyjne oparte na opcjach lub innych instrumentach
  powiązanych z akacjami Spółki.
  6.3. Akcje i akc jonariat CUBE.ITG
  6.3.1. Kapitał zakładowy Spółki

  Na dzień 31grudnia 2017 roku oraz na dzień przekazania niniejszego sprawozdania kapitał
  zakładowy Spółki wynosi 29 756 186,00 PLN i dzieli się na 14.878.093 akcji, z których przysługuje
  prawo do 14.878. 093 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki o wartości nominalnej 2,00 PLN
  każda, w tym na:
  7.679.447 akcji zwykłych na okaziciela serii A1,
  754.800 akcji zwykłych na okaziciela serii B1,
  1.509.600 akcji zwykłych na okaziciela serii B2.
  4.934.246 akcji zwykły ch na okaziciela serii C


  W dniu 31 lipca 2017 roku Nadzwyczajne Waln e Zgromadzenie CUBE.ITG S.A. podjęło uchwałę w
  sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 2 zł i nie wyższą niż 20
  000 000 zł, tj. z wysokości 19 887 694,00 zł do wysokości kwoty nie niższej niż 19 887
  696,00 z ł i nie wyższej niż 39 887 694,00 zł, w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż
  10.000.000 nowych akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 00000001 do
  10000000, o wartości nominalnej 2 zł każda.

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 65

  W dniu 24 sierpnia 2017 r oku, Zarząd Spółki podjął uchwałę, na mocy której
  ustalił cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii C w wysokości 4,00 zł za jedną akcję. Akcje
  zwykłe na okaziciela zostały zaoferowane w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek
  handlowy ch, tj. subskrypcji prywatnej skierowanej wyłącznie do wybranych podmiotów w liczbie nie
  większej niż 149.
  W dniu 24 sierpnia 2017 roku zostały zawarte z 42 podmiotami (w tym 13 osób prawnych) umowy
  objęcia 4.934.246 akcji zwykłych na okaziciela serii C Sp ółki po cenie emisyjnej 4 zł każda, tj. za
  łączną kwotę 19.736.984 zł. Akcje zostały pokryte wkładem pieniężnym, w tym głównie poprzez
  potrącenie wierzytelności wobec Spółki, w tym również wierzytelności wynikających z przystąpienia
  w dniu 24 sierpnia 2017 r. Spółki do długu spółki pośrednio zależnej Data Techno Park Sp. z o. o.
  wobec podmiotów nabywających akcje. Podmioty obejmujące akcje zobowiązały się do nie
  rozporządzania objętymi akcjami w terminie określonym w umowie inwestycyjnej, przy czym części
  z nich po upływie tego terminu przysługuje (w ograniczonym terminie) prawo żądania od Emitenta
  nabycia akcji po cenie objęcia, powiększonej o 7%. Analogicznie, Emitent może w tym samym okresie
  żądać od podmiotu obejmującego Akcje zbycia na jego rzecz akcji w tej samej cenie.
  W dniu 1 września 2017 r. Zarząd Spółki złożył w formie aktu notarialnego oświadczenie o wysokości
  objętego kapitału zakładowego. Zarząd Spółki oświadczył, iż wysokość objętego w drodze emisji akcji
  serii C podwyższenia kapitału zakłado wego wynosi 9.868.492 zł, a wkłady na pokrycie objętych akcji
  zostały wniesione w całości.
  W związku z powyższym dookreślono wysokość kapitału zakładowego w Statucie Spółki poprzez
  nadanie § 6 ust. 1 Statutu Spółki nowego brzmienia:
  "1. Kapitał zakładowy S półki wynosi 29.756.186,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów
  siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 14.878.093
  (słownie: czternaście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt trz y) akcje na
  okaziciela o wartości nominalnej 2,00 ( słownie: _dwa) złote każda, w tym:
  a) 7.679.447 (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści
  siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A 1,
  b) 754.800 (siedemset pięćd ziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B1,
  c) 1.509.600 (jeden milion pięćset dziewięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B2,
  d) 4.934.246 (słownie: cztery miliony dziewięćset trzydzieści cztery tysiące dwieśc ie czterdzieści
  sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C.".
  W dniu 5 października 2017 roku Zarząd powziął informację o rejestracji w dniu 4 października 2017
  roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
  Re jestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji 4.934.246 akcji serii
  C. Po dokonaniu przedmiotowego podwyższenia kapitał zakładowy Emitenta wynosi 29.756.186,00
  zł i dzieli się na 14.878.093 akcji, z których przysługuje prawo do 1 4.878.093 głosów na walnym
  zgromadzeniu Spółki.
  Struktura kapitału zakładowego Emitenta po rejestracji ww. podwyższenia przedstawia się
  następująco:
  – 7.679.447 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 2 zł każda,
  – 754.800 akcji zwykłyc h na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 2 zł każda,
  – 1.509.600 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 2 zł każda,
  – 4.934.246 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2 zł każda.


  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 66

  6.3.2. Akcjonariusze Spółki posiadający znaczne pakiety akcji

  Struktura akcjonariatu Spółki na dzień publikacji poprzedniego raportu okresowego tj. raportu za III
  kwartał 2017 r. opublikowanego w dniu 29 listopada 2017 roku:
  Akcjonariusz Ilość akcji/
  głosów na WZ
  Udział w
  kapi tale
  zakładowym/
  ogólnej liczbie
  głosów na WZ

  Marek Girek łącznie, w tym
  - bezpośrednio
  - pośrednio przez Mizarus Sp. z o.o.

  3 604 600
  1 250 000
  2 354 600

  24,23%
  8,40%
  15,83%

  Newind 1 000 000 6,72%
  Pozostali 10 273 490 69,05%
  Razem 14 878 093 100,00%
  * łącznie ze stroną porozumienia – Panią Aleksandrą Dyrszka -Girek, bezpośrednio i pośrednio Pan
  Marek Girek posiada 3.728.742 akcji Emitenta, które stanowią 25,06% kapitału zakładowego i dają
  3.728.742 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki , co stanowi 25,06% ogólnej liczby głosów
  Emitenta

  Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku struktura akcjonariatu jednostki jest następująca:

  Akcjonariusz Ilość akcji/
  głosów na WZ
  Udział w kapitale
  zakładowym/
  ogólnej liczbie
  głosów na WZ
  Aleksandra Dyrszka - Girek* 2 478 7 42 16,66%
  bezpośrednio 124 142 0,83%
  pośrednio poprzez Mizarus Sp. z o.o. 2 354 600 15,83%
  Marek Girek* 1 250 000 8,40%
  Newind Sp. z o.o. 1 000 000 6,72%
  Pozostali 10 149 351 68,22%
  Razem 14 878 093 100,00%
  * Pan Marek Girek i P ani Aleksandra Dyrszka – Girek (łącznie jako strony porozumienia) posiadają
  łącznie bezpośrednio i pośrednio 3.728.742 akcji Emitenta, które stanowią 25,06% kapitału
  zakładowego i dają 3.728.742 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 25,06% ogóln ej
  liczby głosów Emitenta.

  W dniu 24 sierpnia 2017 roku zostały podpisane umowy objęcia łącznie 4.934.246 akcji serii C w
  ramach emisji nowych akcji na okaziciela Spółki.


  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 67

  6.3.3. Stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i
  nadzorujące
  Stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania
  niniejszego raportu, tj. na dzień 27 kwietnia 2018 r. oraz na dzień przekazania poprzedniego raportu
  okresowego (tj. raportu za III kwartał 2017 roku opublikowaneg o w dniu 29 listopada 2017 roku)
  przedstawia się następująco:
  Stan na
  dzień
  przekazania
  raportu
  27.04.2018r.
  Wskazanie zmian
  w stanie
  posiadania.
  Stan na
  dzień
  przekazania
  raportu za
  III kwartał
  2017 r. tj.
  29.11.2017
  r.
  Wartość
  nominalna
  posiadanych
  ak cji (w zł)
  Nabycie

  Zbycie
  ZARZĄD
  Marek Girek* 1 250 000 - - 3 604 600 2 500 000
  RADA NADZORCZA
  Jolanta Świątek -
  Kozłowska
  0 - - 0 -
  Piotr Ciesielski 0 - - 0 -
  Sławomir Sokołowski 0 - - 0 -
  Marian Szołucha 0 - - 0 -
  Roberta Kaleta 0 - - 0 -

  Osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają uprawnień do akcji Spółki. Osoby zarządzające i
  nadzorujące nie posiadają akcji i udziałów w jednostkach powiązanych CUBE.ITG S.A.

  6.3.4. Program akcji pracowniczych
  Obecnie w Spółce nie funkcjonują progra my akcji pracowniczych.
  6.3.5. Nabycie akcji własnych.
  W roku obrotowym 201 7 Spółka nie nabywała oraz nie zbywała akcji własnych.
  Na dzień 31 grudnia 201 7 roku oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Spółka nie
  posiada akcji własnych.
  6.3.6. Posiadacze papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne
  W Spółce nie istnieją papiery wartościowe, które dawałyby ich posiadaczom specjalne uprawnienia
  kontrolne.
  6.3.7. Ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu
  W Spółce nie istnieją żad ne ograniczenia odnośnie do wykonywania prawa głosu.

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 68

  6.3.8. Ograniczenia w przenoszeniu prawa własności papierów
  wartościowych
  W Spółce nie istnieją żadne ograniczenia odnośnie do wykonywania prawa głosu .
  6.3.9. Umowy, w wyniku których mogą nastąpić zmi any w proporcjach posiadanych akcji przez
  dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy
  W związku z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 lipca 2017 roku
  w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji w trybie subskrypcji
  prywatnej, Zarząd CUBE.ITG S.A. _”Spółka”_ informuje, iż w dniu 24 sierpnia 2017 roku zostały
  zawarte z 42 podmiotami _w tym 13 osób prawnych_ umowy objęcia 4.934.246 akcji zwykłych na
  okaziciela serii C Spółki _”Akcje”_ po cenie emisy jnej 4 zł każda, tj. za łączną kwotę 19.736.984 zł.
  Akcje pokrywane są wkładem pieniężnym, w tym głównie poprzez potrącenie wierzytelności wobec
  Spółki, w tym również wierzytelności wynikających z przystąpienia w dniu 24 sierpnia 2017 r. Spółki
  do długu sp ółki pośrednio zależnej Data Techno Park Sp. z o. o. wobec podmiotów nabywających
  Akcje. Podmioty obejmujące Akcje zobowiązały się do nie rozporządzania objętymi Akcjami w
  terminie określonym w umowie inwestycyjnej, przy czym części z nich po upływie tego terminu
  przysługuje _w ograniczonym terminie_ prawo żądania od Emitenta nabycia Akcji po cenie objęcia,
  powiększonej o 7%. Analogicznie, Emitent może w tym samym okresie żądać od podmiotu
  obejmującego Akcje zbycia na jego rzecz Akcji w tej samej cenie.

  6.4. Organy Spółki
  6.4.1. Zarząd
  6.4.1.1. Skład osobowy, jego zmiany i zasady powoływania członków Zarządu

  Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego, skład organów zarządczych Spółkę jest
  następujący:

  Zarząd:
  Marek Girek - Prezes Zarządu

  Rada Nadzorcza:
  Paweł Ciesielski - Przewodniczący
  Jolanta Świątek - Kozłowska - Członek
  Sławomir Sokołowski - Członek
  Marian Szołucha - Członek
  Robert Kaleta - Członek

  Na dzień 31 grudnia 2017 roku skład organów zarządczych i nad zorujących Spółkę był następujący:

  Zarząd:
  Marek Girek - Prezes Zarządu
  Krzysztof Bednarek - Wiceprezes Zarządu

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 69


  Rada Nadzorcza:
  Paweł Ciesielski - Przewodniczący
  Jolanta Świątek - Kozłowska - Członek
  Sławomir Sokołowski - Członek
  Marian Szołuc ha - Członek
  Robert Kaleta - Członek

  Zmiany w składzie Zarządu Spółki w okresie 12 miesięcy 2017 roku oraz do dnia publikacji niniejszego
  sprawozdania:

  W dniu 4 stycznia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Marka Girka
  do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Jednocześnie z dniem wejścia w życie przedmiotowej
  uchwały Pan
  Marek Girek przestał pełnić funkcję Wiceprezesa Zarządu.

  W tym samym dniu Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Zdzisława Grochowic za
  do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.

  W dniu 4 stycznia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki na podstawie par. 17 ust. 5 Statutu Spółki oraz
  par. 3 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Pawła
  Witkiewicza na tym czasowego Członka Rady Nadzorczej.


  W dniu 10 lutego 2017 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Mariana Nogi z pełnienia funkcji
  członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 15 lutego 2017 roku. Przyczyna rezygnacji nie została
  podana.

  W dniu 15 lutego 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło w formie uchwały,
  że Rada Nadzorcza Spółki obecnej kadencji składać się będzie z siedmiu członków. Ponadto NWZ
  podjęło uchwały w sprawie powołania na Członków Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji: Pan a
  Pawła Witkiewicza (od 4 stycznia 2017 roku tymczasowego Członka Rady Nadzorczej Spółki), Pana
  Piotra Antonowicza, Pana Andrzeja Grabińskiego, Pana Pawła Ciesielskiego.

  W dniu 19 czerwca 2017 roku Pan Zdzisław Grochowicz złożył rezygnację z pełnienia fun kcji
  Wiceprezesa Zarządu Spółki. Pan Zdzisław Grochowicz nie podał przyczyn rezygnacji.

  W tym samym dniu do Spółki wpłynęły rezygnacje Pana Marcina Haśko i Pana Pawła Witkiewicza z
  pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki. Rezygnacja Pana Marcina Haśko została złożona
  ze skutkiem na dzień 20 czerwca 2017 roku, a Pana Pawła Witkiewicza ze skutkiem na dzień 19
  czerwca 2017 roku. Pan Marcin Haśko i Pan Paweł Witkiewicz nie podali przyczyn złożenia rezygnacji.

  W dniu 30 czerwca 2017 roku do Spółki wp łynęła rezygnacja Pana Andrzeja Grabińskiego z pełnienia
  funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 30 czerwca 2017 roku. Pan Andrzej Grabiński nie
  podał przyczyn złożenia rezygnacji.


  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 70

  W dniu 14 lipca 2017 roku Pan Arkadiusz Zachwieja złożył rezygnację z
  pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki z dniem 14 lipca 2017 roku. Pan Arkadiusza Zachwieja
  nie podał przyczyn złożenia rezygnacji.

  W dniu 26 lipca 2017 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Macieja Kowalskiego z pełnienia
  funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 26 lipca 2017 roku. Jako przyczynę rezygnacji Pan
  Maciej Kowalski wskazał brak skutecznej możliwości nadzoru nad Spółką.

  W dniu 31 lipca 2017 roku obradujące Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w
  sprawie powołania Pan a Sławomira Sokołowskiego oraz Pana Mariana Szołuchę na Członków Rady
  Nadzorczej.
  W dniu 9 sierpnia 2017 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 25
  sierpnia 2017 roku Pani Iwony Kołowacik do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Sp ółki do spraw
  Pionu Handlowego.

  Dnia 20 września 2017 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Piotra Antonowicza z pełnienia
  funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 20 września 2017 roku.

  Dnia 20 października 2017 roku do spółki wpłynęła rezygnacj a Pani Iwony Kołowacik z pełnienia
  funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki z dniem 20 października 2017 roku.

  Dnia 11 grudnia 2017 Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 11 grudnia 2017
  Pana Roberta Kalety do pełnienia funkcji tymczasowego c złonka Rady Nadzorczej Spółki
  W dniu 11 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 11 grudnia
  2017 roku Pana Krzysztofa Bednarka do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, z tytułem
  Wiceprezesa Zarządu ds. IT.

  W dniu 15 marca 2018 roku do spółki wpłynęła rezygnacja Pana Krzysztofa Bednarka z pełnienia
  funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki z dniem 15 marca 2018 roku z przyczyn zdrowotnych.

  6.4.1.2. Uprawnienia Zarządu

  Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiors twa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub
  Statutem Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji
  Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu wymagają
  uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwraca się o podjęcie takiej uchwały
  odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
  Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd
  Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcz a.
  Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności ponad połowy składu
  Zarządu.
  Uchwały Zarządu mogą być podejmowane także:
  a) za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
  (telekonferencja, videokonferenc ja, fax, email),

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 71

  b) w trybie obiegowym pisemnym.
  W przypadku równości głosów podczas głosowania na posiedzeniu Zarządu, głos Prezesa Zarządu
  decyduje o wyniku głosowania. Głosowanie nad uchwałami jest jawne.
  Zarząd podejmuje uchwały w szczególności w spraw ach:
  a) sprawozdań, wniosków i innych spraw przedkładanych Radzie Nadzorczej i Walnemu
  Zgromadzeniu,
  b) udzielania prokury, zwoływania zwyczajnych i nadzwyczajnych posiedzeń Walnego
  Zgromadzenia z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub i nnych
  podmiotów uprawnionych stosownymi przepisami prawa lub postanowieniami Statutu oraz
  ustalenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

  W 201 7 roku Członkowie Zarządu nie otrzymywali nagród ani innych korzyści, w tym wynikających
  z pr ogramów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale Emitenta.

  6.4.1.4. Umowy zawarte z osobami zarządzającymi

  W Spółce nie istnieją umowy zawarte z osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w
  przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z za jmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy
  ich odwołanie lub zwolnienie nastąpiłoby z powodu połączenia Spółki przez przejęcie.

  6.4.2. Rada Nadzorcza

  6.4.2.1. Skład osobowy, jego zmiany i zasady powoływania członków Rady Nadzorczej

  Członk owie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Rada
  Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego i
  Wiceprzewodniczącego. Skład ilościowy Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Członkowie
  Rady N adzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji.
  Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego, skład organów zarządczych Spółkę jest
  następujący:


  Rada Nadzorcza:
  Paweł Ciesielski - Przewodniczący
  Jolanta Świątek - Kozłowska - Członek
  Sławomir Sokołowski - Członek
  Marian Szołucha - Członek
  Robert Kaleta - Członek


  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 72

  Na dzień 31 grudnia 2017 roku skład organów nadzorujących Spółkę był
  następujący:


  Rada Nadzorcza:
  Paweł Ciesielski - Przewodniczący
  Jolanta Świątek - Ko złowska - Członek
  Sławomir Sokołowski - Członek
  Marian Szołucha - Członek
  Robert Kaleta - Członek

  Zmiany w składzie Rady nadzorczej Spółki w okresie 12 miesięcy 2017 roku oraz do dnia publikacji
  niniejszego sprawozdania:

  W dniu 4 stycznia 2017 rok u Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Marka Girka
  do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Jednocześnie z dniem wejścia w życie przedmiotowej
  uchwały Pan
  Marek Girek przestał pełnić funkcję Wiceprezesa Zarządu.

  W tym samym dniu Rad a Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Zdzisława Grochowicza
  do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.

  W dniu 4 stycznia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki na podstawie par. 17 ust. 5 Statutu Spółki oraz
  par. 3 ust. 4 Regulaminu Rady Nadz orczej Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Pawła
  Witkiewicza na tymczasowego Członka Rady Nadzorczej.

  W dniu 10 lutego 2017 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Mariana Nogi z pełnienia funkcji
  członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 15 lutego 2017 roku. Przyczyna rezygnacji nie została
  podana.

  W dniu 15 lutego 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło w formie uchwały,
  że Rada Nadzorcza Spółki obecnej kadencji składać się będzie z siedmiu członków. Ponadto NWZ
  podjęło uchwały w spra wie powołania na Członków Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji: Pana
  Pawła Witkiewicza (od 4 stycznia 2017 roku tymczasowego Członka Rady Nadzorczej Spółki), Pana
  Piotra Antonowicza, Pana Andrzeja Grabińskiego, Pana Pawła Ciesielskiego.

  W dniu 19 czerw ca 2017 roku Pan Zdzisław Grochowicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji
  Wiceprezesa Zarządu Spółki. Pan Zdzisław Grochowicz nie podał przyczyn rezygnacji.

  W tym samym dniu do Spółki wpłynęły rezygnacje Pana Marcina Haśko i Pana Pawła Witkiewicza z
  pełn ienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki. Rezygnacja Pana Marcina Haśko została złożona
  ze skutkiem na dzień 20 czerwca 2017 roku, a Pana Pawła Witkiewicza ze skutkiem na dzień 19
  czerwca 2017 roku. Pan Marcin Haśko i Pan Paweł Witkiewicz nie podali p rzyczyn złożenia rezygnacji.


  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 73

  W dniu 30 czerwca 2017 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Andrzeja
  Grabińskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 30 czerwca 2017 roku. Pan
  Andrzej Grabiński nie podał przyczyn złożenia rezygnacji .

  W dniu 14 lipca 2017 roku Pan Arkadiusz Zachwieja złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa
  Zarządu Spółki z dniem 14 lipca 2017 roku. Pan Arkadiusza Zachwieja nie podał przyczyn złożenia
  rezygnacji.

  W dniu 26 lipca 2017 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Macieja Kowalskiego z pełnienia
  funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 26 lipca 2017 roku. Jako przyczynę rezygnacji Pan
  Maciej Kowalski wskazał brak skutecznej możliwości nadzoru nad Spółką.

  W dniu 31 lipca 2017 roku obradujące N adzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w
  sprawie powołania Pana Sławomira Sokołowskiego oraz Pana Mariana Szołuchę na Członków Rady
  Nadzorczej.
  W dniu 9 sierpnia 2017 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 25
  sierpnia 2017 roku Pani Iwony Kołowacik do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki do spraw
  Pionu Handlowego.

  Dnia 20 września 2017 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Piotra Antonowicza z pełnienia
  funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 20 września 2 017 roku.

  Dnia 20 października 2017 roku do spółki wpłynęła rezygnacja Pani Iwony Kołowacik z pełnienia
  funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki z dniem 20 października 2017 roku.

  Dnia 11 grudnia 2017 Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 1 1 grudnia 2017
  Pana Roberta Kalety do pełnienia funkcji tymczasowego członka Rady Nadzorczej Spółki
  W dniu 11 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 11 grudnia
  2017 roku Pana Krzysztofa Bednarka do pełnienia funkcji Czł onka Zarządu Spółki, z tytułem
  Wiceprezesa Zarządu ds. IT.

  W dniu 15 marca 2018 roku do spółki wpłynęła rezygnacja Pana Krzysztofa Bednarka z pełnienia
  funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki z dniem 15 marca 2018 roku z przyczyn zdrowotnych.

  Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą.

  6.4.2.2. Uprawnienia Rady Nadzorczej

  Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej Emitenta, realizowanych w formie podejmowanych
  uchwał należy:
  a) ocena sprawozdań Zarządu z dz iałalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły
  rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 74

  faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i
  pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeni u corocznego pisemnego
  sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej,
  b) analiza i ocena bieżącej działalności Spółki,
  c) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu, dotyczących udzielenia członkom Zarządu
  absolutorium z wykonania obowiązków,
  d) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd, członków Rady Nadzorczej i Akcjonariuszy,
  e) zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżet) i strategicznych planów
  gospodarczych (biznes plan),
  f) udzielanie członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie się int eresami konkurencyjnymi lub
  uczestniczenia w spółce konkurencyjnej w charakterze wspólnika lub członka organu,
  g) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów, jeżeli w wyniku
  zaciągnięcia takiej pożyczki lub kredytu łączna wartość zadłużen ia z tych tytułów
  przekroczyłaby wartość połowy kapitałów własnych Spółki,
  h) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę
  zobowiązań z tytułu gwarancji lub innych zobowiązań pozabilansowych, w celach innych niż
  działa lność operacyjna,
  i) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i
  innych obciążeń majątku Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z
  postanowieniami Statutu Spółki,
  j) wyrażanie zgody na zbycie skład ników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza
  20% (dwadzieścia procent) wartości księgowej netto środków trwałych Spółki, ustalonej na
  podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego Spółki, z wyłączeniem
  zapasów zbywalnych w rama ch normalnej działalności,
  k) wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub
  udziału w nieruchomości,
  l) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z członkiem Rady Nadzorczej lub z
  członkiem Zarządu Spółki,
  m) wyrażenie z gody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub rozporządzanie majątkiem
  Spółki o wartości przekraczającej
  2 000 000 ( dwa miliony ) złotych,
  n) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach
  handlowych,
  o) wybór b iegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki,
  p) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu.
  Rada Nadzorcza wykonuje swoje prawa i obowiązki kolegialnie.
  W 2016 roku Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali nagród ani in nych korzyści, w tym
  wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale Emitenta.


  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 75

  6.4.2.4. Powołane Komitety

  Komitet Audytu
  W ramach działań Rada Nadzorcza Emitenta powołała Komitet Audytu . W ramach realizacji zadań
  Komit et Audytu w sposób bezpośredni zajmuje się m.in. kwestiami właściwego wdrażania zasad
  sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz kontroli wewnętrznej. Dodatkowo Rada Nadzorcza
  współpracuje w zakresie spełniania wymogów ustawowych z biegłymi rewidentami Spółki.

  W szczególności do zadań Komitetu Audytu należy:
  Monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
  Monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz
  zarządzania ryzykiem,
  Monitorowanie wykonywania czynnośc i rewizji finansowej,
  Monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania
  sprawozdań finansowych,
  Rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
  finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej jednostki,
  Prowadzenie przeglądu skuteczności procesu kontroli zewnętrznej oraz monitorowanie
  reakcji Zarządu Spółki na zalecenia przedstawione przez zewnętrznych rewidentów w piśmie
  do Zarządu,
  Weryfikacja skuteczności mechanizmów kontroli w ewnętrznej.

  Stosowanie kontroli wewnętrznej w Grupie ma na celu zapewnienie:

  Kompletności, poprawności i terminowości wprowadzania dokumentów księgowych do
  systemu finansowo księgowego Spółki,
  Ograniczenia dostępu do systemu komputerowego osobom d o tego nieuprawnionym,
  Dostosowania systemu do stosowanych procedur kontroli wewnętrznej i ich wpływu na
  poprawność gromadzonych danych,
  Weryfikacji poprawności i spójności wewnętrznej przygotowywanych raportów i sprawozdań,
  Wyeliminowania możliwoś ci nadużyć i ochrony danych finansowych Spółki,
  Zapewnienia właściwej ochrony przechowywania danych i dokumentów Spółki,
  Ochrony interesów finansowych Spółki w obszarze relacji z bankami, kontrahentami i innymi
  podmiotami zewnętrznymi,
  Zapewnienie p rzestrzegania ustalonych procedur w obszarze finansów.

  W skład Komitetu Audytu wchodz ą następujące osoby: Marian Szołucha, Paweł Ciesielski, Jolanta
  Świątek - Kozołowska
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 76

  6.4.3. Walne Zgromadzenie
  6.4.3.1. Sposób działania Walnego Zgromadzenia

  Waln e Zgromadzenie jest zwoływane i przygotowywane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek
  handlowych, Statutu Emitenta oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Zarówno Statut, jak i Stały
  Regulamin Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Emitenta.
  Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście
  lub przez pełnomocników. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych,
  Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
  Uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem określonych przypadków, podejmowane są w
  głosowaniu jawnym i zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek
  handlowych lub postanowienia Statutu wymagają surowszych warunków do podjęcia uchwał w
  szczególnych sprawach. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o
  odwołanie członków władz Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do
  odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym t ajne głosowanie należy zarządzić
  na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym
  Zgromadzeniu.  Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwa trzyosobowa Komisja Skrutacyjna, wybrana
  spośród kandydatów zgłoszonych przez Przewodniczącego Zgromadzenia. W Statucie i w
  Regulaminie Walnego Zgromadzenia nie przewiduje się możliwości wykonywania prawa głosu drogą
  korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  6.4.3.2. Zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia

  Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek
  handlowych, wymagają następujące sprawy:
  podejmowanie uchwał o podziale zysków albo o pokryciu strat,
  połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
  rozwi ązanie i likwidacja Spółki,
  podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
  tworzenie i znoszenie funduszów celowych,
  zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  zmiana Statutu Spółki,
  podejmowanie uchwał odnośnie emisji obligacji zamiennych na akcje i z prawem
  pierwszeństwa oraz emisji warrantów subskrypcyjnych,
  nabycie oraz zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części
  przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim ograni czonego prawa rzeczowego,
  wybór likwidatora lub likwidatorów,
  wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy
  zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
  rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy,

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 77

  podejmowanie uchwał o zaoferowaniu nowych akcji Spółki w ramach
  oferty publicznej lub niepublicznej oraz uchwał niezbędnych do dopuszczenia akcji do
  obrotu na rynku regulowanym lub nieregulowanym,
  wyrażanie zgody na zawieranie u mów kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej
  umowy pomiędzy Spółką i jej członkami Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem lub
  likwidatorem, albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
  uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

  Walne Zgromadz enie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad,
  chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych
  nie wniósł sprzeciwu, co do powzięcia uchwały. O ile Statut lub przepisy prawa nie stan owią inaczej
  uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych za podjęciem
  uchwały.

  6.4.4. Opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania
  Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgrom adzenie
  do podziału, a także do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji. Każda z akcji
  uprawnia do uczestnictwa w podziale dywidendy w równej wysokości.
  W Walnym Zgromadzeniu Emitenta mają prawo uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariu szami
  na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący
  co najmniej 5% kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku
  obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  Dokumentacja, która j est przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu (w tym projekty uchwał) jest
  zamieszczana na stronie internetowej Emitenta począwszy od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.
  Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście
  lub przez pełnomocników.
  Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać
  umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
  Żądanie, Akcjonariusza reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego, musi być zgłoszone
  nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.
  6.5. Zasady zmiany Statutu Spółki
  Zmiany Statutu Emitenta należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia. W myśl art. 415 Kodeksu
  Spółek Hand lowych, uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca zmiany Statutu Spółki zapada
  większością trzech czwartych głosów.
  Statut nie zawiera postanowień wprowadzających surowsze warunki zmiany Statutu niż określone
  w Kodeks ie Spółek Handlowych.


  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 78

  7. INFORMACJE UZU PEŁNIAJĄCE

  7.1. Polityka wynagrodzeń
  Spółka na chwilę obecną nie posiada wyodrębnionej polityki wynagrodzeń członków organów Spółki
  i kluczowych menedżerów. Kwestie te reguluje Statut Spółki, zgodnie z którym wynagrodzenie
  członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, natomiast wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej
  określane jest uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki. W odniesieniu do kluczowych menedżerów
  wynagrodzenie ustalane jest każdorazowo przez Zarząd Spółki w porozumieniu z menedżerem w
  zależności od z akresu jego zadań i odpowiedzialności. Spółka nie wyklucza opracowania
  sformalizowanej polityki wynagrodzeń w przyszłości po ustaleniu jej założeń.
  Informacje na temat wynagrodzeń dla Członków Zarządu zostały przedstawione w punkcie 6.4.1.
  powyżej. Członk owie Zarządu nie otrzymują zmiennych składników wynagrodzenia. Umowy
  zawierane z Członkami Zarządu przez Cube.ITG jak również przez jednostki zależne nie zawierają
  zapisów dotyczących zasad wypłaty odpraw lub innych płatności z tytułu rozwiązania umów.
  Cz łonkom Zarządu i kluczowym menedżerom nie przysługują pozafinansowe składniki
  wynagrodzenia.
  W 201 7 roku nie wystąpiły istotne zmiany w systemie wynagrodzeń w Spółce.
  W ocenie Spółki panujący system wynagrodzeń umożliwia realizację celów Spółki, w szczeg ólności
  długoterminowego wzrostu jej wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania.
  7.2. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla
  postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej
  Na dzień sporządzenia niniejsze go sprawozdania w okresie uwzględniającym postępowanie
  sanacyjne toczy się 80 postępowań sądowych prowadzonych przez kancelarię przez Kancelarię
  Kołodziej, Pinkosz, Witwicki Sp. p. z/w we Wrocławiu.

  7.3. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansow ych
  Dnia 26 lutego 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 20 ust. 2 lit. o) Statutu
  Spółki dokonała wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych, w tym do badania
  jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017. Wybranym
  podmiotem jest spółka UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
  komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Moniuszki 50, 31 -523 Kraków, wpisana do rejestru
  przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śró dmieścia w Krakowie, XI
  Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000418856 oraz wpisana na listę firm audytorskich
  prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3115.
  Wybór UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. został dokonany zgodnie z rekomendacja Komitetu Audytu
  oraz obowiązującymi przepisami.
  Umowa z ww. podmiotem została zawarta w dniu 10 kwietnia 2018 roku na czas niezbędny do
  przeprowadzenia przeglądu oraz badania sprawozdań finansowych za rok 2017.

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 79


  Ustalone wynagrodzenie wynosi (w tys. Zł n etto):
  a) Za przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego - kwota 25
  b) Za przeprowadzenie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
  Kapitałowej - kwota 11
  c) Przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego na d zień 30.06. 2017 r., - kwota 13,5
  d) Przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2017 r., - kwota 9.

  W 2017 roku Spółka nie korzystała z innych usług ww. podmiotu.

  7. 4. Zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń podobnych
  Emitent nie posiada zobowiązań wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla
  byłych osób zarządzających i nadzorujących oraz zobowiązań zaciągniętych w związku z takimi
  emeryturami
  7. 5. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju
  W dniu 3 lutego 2017 roku Cube.ITG uzyskał z Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
  potwierdzenie przyjęcia w dniu 31 stycznia 2017 roku wniosku o udzielenie patentu na wynalazek
  pt.: „Sposób i układ do sterowania rozproszonymi źródłami energii ele ktroenergetycznej”. Wniosek
  został należycie opłacony, a przed Urzędem Patentowym toczy się nadal postępowanie
  rejestracyjne. Wynalazek powstał w ramach projektu „Badania systemu zarządzania generacją
  rozproszoną i mikrogeneracją” w ramach POIG.01.04.00 -02 -232/13. Całkowita wartość wydatków
  kwalifikowanych na realizację projektu wyniosła 5.434,3 tys. zł, w tym kwota dofinansowania:
  2.709,4 tys. zł. Projekt został zakończony w części podstawowej w dniu 15 listopada 2015 roku,
  zobowiązania Emitenta w związku z przeprowadzonym projektem obowiązywać będą przez okres
  około 5 lat.
  7. 6. Zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego
  Brak jest istotnych zagadnień lub wymogów związanych z ochroną środowiska, które mogą mieć
  wpływ na wykorzystanie rzeczowych aktywów t rwałych Grupy Kapitałowej, lub mogących mieć
  istotne znaczenie dla jej działalności bądź sytuacji finansowej. W ocenie Spółki jej główny wpływ na
  środowisko naturalne sprowadza się do odprowadzania odpadów.
  Działalność Emitenta nie wymaga uzyskania pozwol eń lub zezwoleń związanych z korzystaniem ze
  środowiska. Spółka na bieżąco oddaje wyeksploatowany sprzęt elektroniczny podmiotom
  zajmującym się przetwarzaniem odpadów elektrycznych i elektronicznych.

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 80


  7. 7 Polityka w zakresie CSR
  Spółka CUBE.ITG angaż owała się w promowanie działalności, związanej ze społeczną
  odpowiedzialnością biznesu (ang. Corporate Social Responsibility - CSR). Zgodnie z definicją, która
  mówi o odpowiedzialności firm za ich wpływ na społeczeństwo, CUBE.ITG podejmuje decyzje
  biznesowe mając na uwadze dobro pracowników, zasady ładu korporacyjnego, promowanie
  działalności charytatywnej i sportowej oraz działania dążące do zrównoważonego rozwoju firmy.
  W ramach działań w obszarze CSR spółka nawiązała np. współpracę z teamem rajdowym Kaj to,
  zorganizowała zbiórkę paczek świątecznych dla małych pacjentów z Kliniki Transplantacji Szpiku,
  Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu oraz stale wspiera pracowników w zakresie
  aktywności sportowej. Jako spółka notowana na giełdzie, CUBE.ITG a ktywnie wspiera różne formy
  działań kulturalnych, sportowych i w zakresie edukacji, zgodnie ze zbiorem Dobrych Praktyk Spółek
  Notowanych na GPW.
  7. 8. Działalność promocyjna
  CUBE.ITG jest organizatorem cyklicznego Panelu Eksperckiego, dotyczącego bezpiecz eństwa
  informacji, zatytułowanego „Dlaczego ufamy bankom, a boimy się o swoje dane medyczne?”.
  Wydarzenie jest jednym z cyklicznych spotkań, w których uczestniczą przedstawiciele sektora
  bankowego, ochrony zdrowia, IT i mediów branżowych. Podczas paneli om awiane są najważniejsze
  wyzwania i aktualne trendy w zakresie systemów informatycznych dla banków, instytucji
  finansowych i placówek medycznych.
  7. 9. Relacje inwestorskie
  7. 9.1. Notowania akcji Spółki na GPW w Warszawie
  W dniu 1 kwietnia 2014 roku na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  zadebiutowała spółka CUBE.ITG SA. Był to 6 debiut na rynku regulowanym GPW w 2014 roku.
  Tym samym CUBE.ITG była 451 spółką notowaną na tym rynku oraz 29, która przeszła z
  NewConnect na główny pa rkiet GPW.
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 81


  Kurs CUBE.ITG od 1.01.201 7 d o 31.12.201 7 r.  7. 9.2. Aktywność w zakresie relacji inwestorskich
  Emitent znaczną uwagę poświęca zapewnieniu dobrej komunikacji z inwestorami i analitykami. W
  201 7 roku przedstawiciele Relacji Inwestorskich i Zarządu Spółki uczestniczyli w spotkaniach z
  inwestorami i analitykami giełdowymi. Ponadto, analitycy i inwestorzy są na bieżąco informowani o
  ważnych wydarzeniach w Grupie Kapitałowej poprzez działania komunikacyjne prowadzone m.in. za
  po mocą serwisu (profilu) INFOSTREFA.
  Dodatkowo, po publikacjach wyników kwartalnych Grupy, inwestorzy mieli możliwość zapoznania
  się z prezentacją wyników, jaka była zamieszczana na stronach Emitenta.
  W internetowym serwisie relacji inwestorskich Emitenta znajdują się wszystkie istotne informacje o
  Grupie Kapitałowej CUBE.ITG S.A., m.in. o akcjonariacie, Walnych Zgromadzeniach,
  rekomendacjach, notowaniach akcji na GPW, a także raporty okresowe i bieżące.

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 82

  7. 9.3. Kontakt dla inwestorów

  www.cubeitg.pl
  Adres e -mail do kontaktów w sprawie relacji inwestorskich: [email protected]
  Nazwa: CUBE.ITG Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
  Kraj: Polska
  Siedziba: Wrocław (50 -556), ul. Borowska 283b
  Numer KRS: 0000314721
  REGON: 006028821
  NIP: 898 001 57 75  Marek Girek

  Prezes Zarządu  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 2016 70

  q)
  CUBE.ITG S.A. ul. Sienna 39 00 - 121 Warszawa

  t: +48 71 79 72 666 f: +48 71 79 72 606 www.cubeitg.pl [email protected]

  NIP 898 - 001 - 57 - 75 REGON 006028821 KRS 0000314721

  Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał Zakładowy 1 9 887 694 , 0 0 PLN
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 5

  Pobierz plik  Wrocław 27 kwiecień 2018


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
  Cube.ITG S.A. w restrukturyzacji za 2017 rok

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 2  Spis Treści


  Spis Treści 2
  1. WYBRANE DANE FINANSOWE 6
  2. GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG 7
  2.1. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej 7
  2.2. Struktura Grupy Kapitałowej 9
  2.3. Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej 12
  2.4. Jednostki podlegające konsolidacji 13
  2.5. Oddziały 13
  2.6. Zmiany w zasadach zarządzania Grupą Kapitałową 13
  2.7. Powiązania organizacyjne lub kapitałowe oraz inwestycje i loka ty kapitałowe 13
  3. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ CUBE.ITG 15
  3.1. Kalendarium wydarzeń w 2017 r 15
  3.2. Przedmiot działalności Grupy 18
  3.2.1. Podstawowe produkty, towary i usługi Grupy 18
  3.2.2. Usługi świadczone p rzez Grupę Kapitałową CUBE.ITG 19
  3.2.3. Produkty oferowane przez Grupę Kapitałową CUBE.ITG 21
  3.3. Rynki zbytu i źródła zaopatrzenia 24
  3.4. Otoczenie rynkowe 25
  3.5. Umowy zawarte przez Grupę Kapitałową CUBE.ITG w 2017 roku 25
  3.5.1. Umowy znaczące dla działalności operacyjnej 25
  3.5.2. Umowy dotyczące kredytów i pożyczek 26
  3.5.3. Poręczenia i gwarancje 31
  3.5.4. Transakcje z podmiotami powiązanymi 32
  3.6. Pozostałe znaczące zdarzenia i czynniki 32

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 3

  3.6.1. Znaczące zdarzenia i czynniki w trakcie roku obrotowego
  32
  3.6.2. Znaczące zdarzenia i czynniki po zakończeniu roku obrotowego 39

  3.6.3. Czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze 41

  4. PERSPEKTYWY GRUPY CUBE.ITG 42
  4.1. Perspektywy r ozwoju Grupy Kapitałowej 42
  4.2. Realizacja Strategii Rozwoju 43
  4.3. Czynniki istotne dla rozwoju 44
  4.3.1. Czynniki zewnętrzne 44
  4.3.2. Czynniki wewnętrzne 45
  4.3.3. Sytuacja gospodarcza i wskaźniki koniunktury 46
  4.4. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych 47
  4.5. Czynniki ryzyka i zagrożeń 48
  4.5.1. Istotne czynniki ryzyka i zagrożeń 48
  4.5.2. System kontroli wewnęrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu
  sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolid owanych sprawozdań finansowych
  56
  5. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWO – MAJĄTKOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 58
  5.1. Zasady sporządzenia skonsolido wanego sprawozdania finansowego 58
  5.2. Podstawowe wielkości ekonomiczno -finansowe 59
  5.2.1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej 59
  5.2.2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów 59
  5.2. 3. Wskaźniki finansowe i niefinansowe 60
  5. 3. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi a wcześniej 64
  publikowanymi prognozami wyników 64
  5. 4. Struktura produktowa i geograficzna osiąganych przychodów 64
  5. 5. Wykorzystanie wpływów z emisji 65
  5. 6. Instrumenty finansowe 66
  5. 7. Ocena zarządzania zasobami finansowymi 66

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 4


  6. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO 67
  6.1. Stosowany zbiór zasad ładu korporacyjnego 67
  6.2. Zasady ładu korporacyjnego, od stosowania których odstąpiono 67
  6.3. Akcje i akcjonariat CUBE.ITG 69
  6.3.1. Kapitał zakł adowy Spółki 69
  6.3.2. Akcjonariusze Spółki posiadający znaczne pakiety akcji 71
  6.3.3. Stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządz ające i nadzorujące 72
  6.3.4. Program akcji pracowniczych 72
  6.3.5. Nabycie akcji własnych 72
  6.3.6. Posiadacze papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia
  kontrolne 72
  6.3.7. Ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu 72
  6.3.8. Ograniczenia w przenoszeniu prawa własności papierów wartościowych 73
  6.3.9. Umowy, w wyniku których mogą nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych
  akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy 73
  6.4. Organy Spółki 73
  6.4.1. Zarząd 73
  6.4. 2. Rada Nadzorcza 76
  6.4.3. Walne Zgromadzenie 81
  6.4.4. Opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania 82
  6.5. Zasady zmiany Statutu Spółki 82

  7. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 83
  7.1. Polityka wynagrodzeń 83
  7.2. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania
  83
  arbitrażowego lub organem administracji publicznej 83
  7.3. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych 83
  7. 4. Zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń podobnych 84
  7. 5. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju 84

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 5


  7. 6. Zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego 84
  7. 6. Polityka w zakresie CSR 85
  7. 8. Działalność promocyjna 85
  7. 9. Relacje inwestorskie 85
  7. 9.1. Notowania akcji Spółki na GPW w Warszawie 85
  7. 9.2. Aktywno ść w zakresie relacji inwestorskich 86
  7. 9.3. Kontakt dla inwestorów 87
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 6


  1. WYBRANE DANE FINANSOWE
  Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdani u finansowym przeliczono na EUR w
  następujący sposób:
  pozycje skróconego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone wg średniego kursu
  ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansow y (31.12.2017 1 EUR=4,1709 zł oraz
  31.12.2016 1 EUR= 4, 4240 zł ),

  pozycje skróconego rachunku zysków i strat, skróconego sprawozdania z całkowitych dochodów
  oraz skróconego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone wg kursu
  stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na
  ostatni dzień każdego miesiąca za półrocze danego roku (za okres 01.01. -31.12.2017 1 EUR=
  4,2447 zł oraz za okres 01.01. -31.12.2016 1 EUR= 4,2447 zł ). Okres 12 miesięcy
  zakończony
  31/12/2017
  Okres 12 miesięcy
  zakończony
  31/12/2016
  Okres 12 miesięcy
  zakończony
  31/12/2017
  Okres 12 miesięcy
  zakończony
  31/12/2016
  Przychody ze sprzedaży 39 734 112 336 9 361 25 673
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej -174 476 10 062 -41 105 2 300
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem -188 223 11 629 -44 343 2 658
  Zysk (strata) netto -188 895 9 902 -44 502 2 263
  Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej -188 895 9 902 -44 502 2 263
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 892 35 995 1 624 8 226
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 502 3 854 -2 003 881
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej 876 27 382 206 6 258
  Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -734 59 526 -173 13 604
  Zysk na jedną akcję (w zł / euro) -12,70 0,79 -2,99 0,18
  Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / euro) -12,70 0,79 -2,99 0,18
  Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) 11 177 409 9 611 564 11 177 409 9 611 564
  Rozwodniona średnia ważona liczba akcji (w sztukach) 11 177 409 9 611 564 11 177 409 9 611 564
  Stan na 31/12/2017 Stan na 31/12/2016 Stan na 31/12/2017 Stan na 31/12/2016
  Aktywa trwałe 189 303 277 615 45 387 62 752
  Aktywa obrotowe 37 126 54 582 8 901 12 338
  Aktywa razem 226 429 147 169 54 288 33 266
  Kapitał akcyjny 30 725 19 888 7 367 4 495
  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -100 652 55 493 -24 132 12 544
  Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące -4 266 3 317 -1 023 750
  Kapitał własny razem -104 918 58 810 -25 155 13 293
  Zobowiązania długoterminowe 144 956 167 483 34 754 37 858
  Zobowiązania krótkoterminowe 186 391 138 245 44 688 31 249
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / euro) -6,77 5,58 -1,62 1,26
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / euro) -6,77 5,58 -1,62 1,26
  Liczba akcji (w sztukach) 14 878 093 9 943 847 14 878 093 9 943 847
  Rozwodniona liczba akcji (w sztukach) 14 878 093 9 943 847 14 878 093 9 943 847
  PLN'000 EUR'000
  Wybrane dane finansowe GK CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji
  PLN'000 EUR'000

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 7


  2. GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG

  2.1. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowe j
  Grupa Kapitałowa CUBE.ITG składa się z następujących jednostek:
  CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji
  (CUBE.ITG, Spółka, Emitent)
  ITMED Sp. z o.o.
  CUBE.ITG GmbH

  Podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej CUBE.ITG jest Spółka CUBE.ITG S.A. z siedzibą w e
  W rocławiu. W dniu 30.06.2015 r. Sąd Rejonowy dla Wrocław -Fabryczna we Wrocławiu zarejestrował
  zmianę siedziby Spółki na Warszawę. Emitent jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym
  w Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodar czy pod numerem KRS
  0000314721.
  Z dniem 1 kwietnia 2014 roku akcje CUBE.ITG zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu
  giełdowego na Głównym Rynku GPW.

  Podstawowa działalność Spółki obejmuje:
  Działalność związaną z oprogramowaniem i doradztwem w zakr esie informatyki oraz
  działalność powiązaną;
  Działalność usługową związaną z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki
  oraz działalność powiązaną;
  Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia.

  Roczne sprawozdanie finansowe Spółki CUBE.ITG obejmuje okres 12 miesięcy zakończony dnia 31
  grudnia 2017 roku oraz zawiera dane porównawcze za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia
  2016 roku, zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w kształcie
  zatwierdzonym przez U nię Europejską.

  W dniu 18 grudnia 1990 roku zawiązana została Spółka Microtech International LTD Spółka z o.o.
  Spółka została wpisana do Rejestru Handlowego, postanowieniem Sądu Rejonowego we Wrocławiu
  pod nr RHB 1974. Spółka została utworzona na czas nie oznaczony. Spółka Microtech International
  LTD Spółka z o.o. została zarejestrowana w KRS w dniu 29 listopada 2001 roku przez Sąd Rejonowy
  dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 8

  KRS 0000066239. Uchwałą Nadz wyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia
  8 września 2008 roku postanowiono o przekształceniu formy prawnej Microtech International Sp. z
  o.o. w spółkę akcyjną. Microtech International Spółka Akcyjna została wpisana do Krajowego Rejestru
  Sądowego w dniu 30 września 2008 roku.

  Microtech International S.A. we wrześniu 2006 roku w wyniku nabycia 100% akcji spółki przez spółkę
  Innovation Technology Group S.A. (ITG S.A.) stał się członkiem grupy kapitałowej CUBE.ITG S.A. W
  dniu 16 września 2009 roku akcje Micro tech International S.A. zadebiutowały na rynku New Connect.

  W dniu 23 listopada 2012 roku Spółka zmieniła nazwę na CUBE.ITG S.A. Siedzibą Spółki jest
  Warszawa (02 -305) Al. Jerozolimskie 136. Zmiana siedziby została zarejestrowana przez Sąd
  Rejonowy dla Wr ocławia -Fabrycznej we Wrocławiu w dniu 20 sierpnia 2015 roku.

  W dniu 29 marca 2013 Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu połączenia CUBE.ITG S.A. (spółka
  przejmująca) ze spółka mi: ITG S.A. oraz CUBE.Corporate Release S.A. (spółki przejmowane).
  Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na Emitenta. Z
  uwagi na fakt, że na dzień połączenia jedynym akcjonariuszem spółek przejmowanych był CUBE.ITG ,
  połączenie nastąpiło zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych. W związku z czym nie zostały
  utworzone i wydane nowe akcje spółki przejmującej, a połączenie zostało przeprowadzone w trybie
  art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

  W dniu 27.10.201 7 spółka zmieniła siedzibę na miasto Wrocław pod adresem ul. Borowska 283b.
  Zmiana siedziby została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu
  w dniu 27.10.2017 roku.

  W dniu 18 października 2017 r. Zarząd Spółki otrzymał z Sąd u Rejonowego dla Wrocławia -
  Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i
  restrukturyzacyjnych ("Sąd") postanowienie z dnia 17 października 2017 r. o otwarciu postępowania
  sanacyjnego Spółki, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo
  restrukturyzacyjne.

  Aktualnie Emitent jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym
  dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 000314721.
  Z dniem 1 kwietnia 2014 roku akc je CUBE.ITG zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu
  giełdowego na Głównym Rynku GPW.  Podstawowa działalność Grupy obejmuje:
  Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
  Działalność związana z oprogrmowaniem i doradztwem w zakresie inform atyki oraz działalność
  powiązana
  Działalność usługowa związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz
  działalność powiązana

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 9

  Dane Spółki
  Nazwa: CUBE.ITG Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
  Kraj: Polska
  Siedziba: Wrocław (50 -556), ul. Borow ska 283b
  Numer KRS: 0000314721
  REGON: 006028821
  NIP: 898 001 57 75


  2.2. Struktura Grupy Kapitałowej
  Skład Grupy Kapitałowej na dzień 3 1 grudnia 2017 roku oraz na dzień publikacji sprawozdania:
  Jednostka Dominująca CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji
  Jednos tki pośrednio i bezpośrednio zależne od CUBE.ITG S.A:
  ITMED Sp. z o.o. (100% udziałów w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów)
  CUBE.ITG GmbH (100% udziałów w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów)
  Data Techno Park Sp. z o.o. w restrukturyz acji (pośrednio poprzez jednostkę zależną ITMED
  Sp. z o.o., która posiada 77% udziałów w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów)

  Jednostki stowarzyszone ITMED Sp. z o.o.:
  ITMED Service Sp. z o.o. (40% udziałów w kapitale zakładowym oraz ogólnej l iczbie głosów)

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 10

  Jednostki powiązane kapitałowo z Data Techno Park Sp. z o.o. w ramach
  projektu:
  Nazwa
  jednostki
  zależnej
  Podstawowa
  działalność
  Miejsce
  rejestracji i
  prowadzenia
  działalności
  Udział w
  głosach/kapitale
  zakładowym
  jednostki
  bezpośrednio
  nadrzędnej
  Metoda
  konsolidacji
  PI Systems Sp. z
  o.o.
  Działalność w sektorze
  rozwiązań
  informatycznych
  Warszawa,
  ul. Okopowa
  56/107
  18,0% Jednostka
  stowarzyszona
  ER Sp. z o.o.
  Działalność w sektorze
  informatyczno -
  medycznym
  Wrocław,
  ul. Borowska
  283 B
  49,0% Jednostka
  stowarzyszona
  Psych eOn Sp. z
  o.o.
  Działalność w sektorze
  informatyczno -
  medycznym
  Wrocław,
  ul. Borowska
  283 B
  49,9% Jednostka
  stowarzyszona
  Reserveo Sp. z
  o.o.
  Działalność w sektorze
  informatyczno -
  medycznym
  Wrocław,
  ul. Borowska
  283 B
  35,0% Jednostka
  stowarzyszona
  Early L ogic Sp. z
  o.o.
  Badania naukowe i prace
  rozwojowe w dziedzinie
  pozostałych nauk
  przyrodniczych i
  technicznych
  Wrocław,
  ul. Borowska
  283 B
  49,0% Jednostka
  stowarzyszona
  Audit -Soft Sp. z
  o.o.
  Działalność w sektorze
  rozwiązań
  informatycznych
  Wrocław,
  ul. B orowska
  283 B
  40,0% Jednostka
  stowarzyszona
  IVES -System
  Sp. z o.o.
  Działalność portali
  internetowych
  Warszawa,
  ul. Stanisława
  Noakowskiego
  4/12
  40,0% Jednostka
  stowarzyszona
  Torneo MedLoc
  Sp. z o.o.
  Działalność w sektorze
  rozwiązań
  informatycznych
  Wroc ław,
  ul. Borowska
  283 B
  49,0% Jednostka
  stowarzyszona
  Zonen.pl Sp. z
  o. o.
  Działalność portali
  internetowych
  Lublin,
  ul.
  Dobrzańskiego
  1
  47,0% Jednostka
  stowarzyszona
  4steps
  consulting
  Sp. z o.o.
  Działalność w sektorze
  rozwiązań
  informatycznych
  Wrocł aw,
  ul. Borowska
  283 B
  49,0% Jednostka
  stowarzyszona
  Epten Systems
  Sp. z o.o.
  Działalność w sektorze
  rozwiązań
  informatycznych
  Wrocław,
  ul. Borowska
  283 B
  40,0% Jednostka
  stowarzyszona

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 11

  efarmaceuta.pl
  Sp. z o.o.
  Działalność portali
  internetowych
  Wrocł aw,
  ul. Borowska
  283 B
  30,0% Jednostka
  stowarzyszona
  H21 Sp. z o.o.
  Produkcja instrumentów i
  przyrządów pomiarowych,
  kontrolnych i
  nawigacyjnych
  Wrocław,
  ul. Krakowska
  180B
  49,0% Jednostka
  stowarzyszona
  HISAAS Sp. z
  o.o.
  Działalność w sektorze
  rozwiąza ń
  informatycznych
  Wrocław,
  ul. Borowska
  283 B
  49,0% Jednostka
  stowarzyszona
  RiskMed Broker
  Sp. z o.o.
  Działalność agentów i
  brokerów
  ubezpieczeniowych
  Wrocław,
  ul. Borowska
  283 B
  47,0% Jednostka
  stowarzyszona
  AQUA 7 Sp. z
  o.o.
  Produkcja instrumentów i
  przyrządów pomiarowych,
  kontrolnych i
  nawigacyjnych
  Wrocław, ul.
  Krakowska141 -
  155
  49,0% Jednostka
  stowarzyszona
  Itvations Sp. z
  o.o.
  Działalność w sektorze
  rozwiązań
  informatycznych
  Wrocław,
  ul. Borowska
  283 B
  49,0% Jednostka
  stowarzyszona
  Risk Managm ent
  Solutions Sp. z
  o.o.
  Działalność w sektorze
  rozwiązań
  informatycznych
  Wrocław,
  ul. Borowska
  283 B
  40,0% Jednostka
  stowarzyszona
  Data Protection
  Solutions Sp. z
  o.o.
  Działalność w sektorze
  rozwiązań
  informatycznych
  Wrocław,
  ul. Borowska
  283 B
  40,0% Jednostka
  stowarzyszona
  Compilance
  Audit Solutions
  Sp. z o.o.
  Działalność w sektorze
  rozwiązań
  informatycznych
  Wrocław,
  ul. Borowska
  283 B
  40,0% Jednostka
  stowarzyszona
  e-higienistka.pl
  Działalność w sektorze
  rozwiązań
  informatycznych
  Wrocław,
  ul. Boro wska
  283 B
  34,0% Jednostka
  stowarzyszona
  videocasto.com
  Sp. z o.o.
  Działalność w sektorze
  rozwiązań
  informatycznych
  Wrocław,
  ul. Borowska
  283 B
  32,0% Jednostka
  stowarzyszona
  Try2Buy Sp. z
  o.o.
  Działalność w sektorze
  rozwiązań
  informatycznych
  Wrocław,
  ul. Borowska
  283 B
  35,0% Jednostka
  stowarzyszona

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 12

  Spółka ITMED Sp. z o.o. wraz ze spółką zależną Data Techno Park Sp. z o.o.
  (DTP) jest instytucją otoczenia biznesu, realizującą szereg projektów w sferze innowacji i technologii
  głównie w branży me dycznej. Wieloletnie doświadczenie we współpracy z sektorem medycznym
  pozwoliło DTP zdobyć wiedzę i doświadczenie, które dziś spółka wykorzystuje w ramach współpracy
  z podmiotami i instytucjami reprezentującymi różnorodne gałęzie nauki oraz biznesu. Spółka DTP
  dysponuje Medycznym Centrum Przetwarzania Danych o powierzchni 5 tys. m2 (w tym powierzchnia
  serwerowni wynosi 1,3 tys. m2) oraz mocy zasilania 10 MW i poziomie niezawodności TIER3. Obiekt
  pozwala ofertować nowe, specjalistyczne usługi IT, w szczególn ości związanych z Cloud
  Computing’iem oraz obszarem Big Data.

  Spółka CUBE.ITG GmbH z siedzibą w Berlinie pełni funkcje sprzedażowe na rzecz Emitenta. Powstała
  w czerwcu 2014 r. Obszarem działalności spółki jest sektor rozwiązań informatycznych na rynku
  ba nkowym oraz telekomunikacyjnym w Niemczech.

  W dniu 16 lutego 2016 roku Spółka przyjęła skierowaną przez Mizarus Sp. z o.o. do Spółki ofertę
  sprzedaży 68 udziałów w ITMED wykonaniu opcji Call III za łączną cenę 7.548.000 zł. W związku z
  nabyciem ww. Udzia łów, Spółka na dzień przekazania niniejszego sprawozdania posiada 100%
  udziałów w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w ITMED.

  2.3. Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej
  W dniu 29 marca 2017 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spół ki pośrednio zależnej
  od Emitenta, tj. Data Techno Park Sp. z o.o. ("DTP") o kwotę 5.000.000 zł. W wyniku podwyższenia
  wysokość kapitału zakładowego DTP wzrosła z kwoty 3.075.400 zł do kwoty 8.075.400 zł.
  Nowoutworzone udziały zostały w całości objęte prze z ITMED Sp. z o.o. ("ITMED") tj. spółkę w 100%
  zależną od Emitenta i pokryte w całości wkładem pieniężnym. W wyniku rejestracji podwyższenia
  kapitału zakładowego DTP udział ITMED w kapitale zakładowym DTP wzrósł do 86,37 %.
  Podwyższenie kapitału zakładoweg o w DTP miało na celu zwiększenie kapitału obrotowego DTP oraz
  poprawę sytuacji płynnościowej spółki zależnej.
  W wyniku uchylenia uchwały z dnia 5 grudnia 2013 Walnego Zgromadzenia udziałowców o
  podwyższeniu kapitału zakładowego na podstawie wyroku Sadu Ap elacyjnego we Wrocławiu z dnia
  21 lipca 2017, nastąpiła zmiana kapitału spółki DTP w wyniku czego udział ITMED w kapitale DTP
  wynosi 77% (139 508 udziałów czyli 418 524 głosy).

  W dniu 9 czerwca 2017 roku Data Techno Park Sp. z o.o. dokonała zbycia na rzec z podmiotów
  trzecich wszystkich udziałów posiadanych w spółkach stowarzyszonych: Credit Support Platform Sp.
  z o.o. (49% udziału w kapitale zakładowym), PlatformaIT Sp. z o.o. (49% udziału w kapitale
  zakładowym) i INCAT Sp. z o.o. (49% udziału w kapitale zakładowym). Wszystkie ww. spółki
  prowadzą działalność w sektorze rozwiązań informatycznych. Posiadane udziały zostały zbyte za
  kwoty nieznaczące z punktu widzenia skali działalności i sytuacji finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej
  Cube.ITG.

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 13

  2.4. Jednostk i podlegające konsolidacji
  Konsolidacji metodą pełną podlegają spółki ITMED Sp. z o.o. , Data Techno Park Sp. z .o. w
  restrukturyzacji oraz CUBE.ITG GmbH. Pozostałe spółki wykazane w pkt 2.1. powyżej podlegają
  konsolidacji metodą praw własności.

  2.5. Odd ziały
  Spółka CUBE.ITG S.A. nie posiada oddziałów (zakładów) w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości.
  2.6. Zmiany w zasadach zarządzania Grupą Kapitałową
  W roku obrotowym 201 7 Zarząd Spółki dominującej kontynuował model zarządzania zarówno
  Spółką, jak i Grup ą Kapitałową, mające na celu osiąganie optymalnej efektywności biznesowej (nie
  dokonywał żadnych zmian w zasadach).

  2.7. Powiązania organizacyjne lub kapitałowe oraz inwestycje i lokaty
  kapitałowe
  W okresie sprawozdawczym oraz na dzień publikacji niniejs zego sprawozdania , tj. na dzień 27
  kwietnia 201 8 roku, Grupa Kapitałowa CUBE.ITG składa się z jednostek wymienionych w pkt. 2.2
  powyżej. Żaden podmiot nie posiada wobec CUBE.ITG S.A. statusu jednostki dominującej.
  Do kluczowych inwestycji krajowych i zag ranicznych Emitenta należy zaliczyć:
  1. CUBE.ITG GmbH z siedzibą w Berlinie Markgrafenstr.34, która została założona w dniu 12
  czerwca 2014 r. Spółka w dniu 11 września 2014 roku została zarejestrowana w Niemczech
  pod numerem HRB 161346B. Obszarem działalno ści CUBE.ITG GmbH jest sektor rozwiązań
  informatycznych na rynku bankowym oraz telekomunikacyjnym w Niemczech. Emitent
  posiada 100% udziałów w spółce zależnej. Utworzenie spółki zależnej zostało sfinansowane
  środkami własnymi Emitenta. Spółka w roku 2017 z aniechała prowadzenia działalności i
  zakłada się braku kontynuacji w przyszłości . Spółka nie posiada jakiegokolwiek majątku
  2. ITMED - w dniu 11 grudnia 2014 roku Emitent zawarł umowę inwestycyjną dotyczącą
  przejęcia tego przedsiębiorstwa, które jest właścic ielem 64,5 -proc. pakietu udziałów w Data
  Techno Park (DTP). DTP jest właścicielem Medycznego Centrum Przetwarzania Danych. Jego
  powierzchnia to 5000 m2, z czego powierzchnia serwerowni wynosi około 1300 m2. Moc
  zasilania to 10 MW, a poziom niezawodności zo stał określony na TIER 3. To jeden z
  najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie. Budowa obiektu, w większości
  finansowana środkami unijnymi, pochłonęła blisko 200 mln zł. Transakcja rozłożona była na
  kilka etapów. Umowa z dnia 11 grudnia 2014 r. z awierała zapisy dotyczące przyznanych
  nieodwołalnie i bezwarunkowo opcji call na udziały ITMED.


  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 14

  W dniu 16 lutego 2016 roku Spółka przyjęła skierowaną przez Mizarus
  Sp. z o.o. do Spółki ofertę sprzedaży 68 udziałów w ITMED w wykonaniu opcji Call III za
  łączną cenę 7.548.000 zł. W związku z nabyciem ww. Udziałów, Spółka na dzień przekazania
  niniejszego sprawozdania posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie
  głosów w ITMED.
  Przejęcie ITMED pozwoliło Grupie Kapitałowej na znaczny wzrost skali działania, nie tylko w
  ramach usług dla sektora publicznego, ale również w usługach opartych o infrastrukturę
  związaną z przetwarzaniem danych. Działania te wpłynęły na przychody i wyniki finansowe
  w Grupie Kapitałowej.
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 15

  3. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY
  KAPITAŁOWEJ CUBE.ITG

  3.1. Kalendarium wydarzeń w 201 7 r.

  ST YCZEŃ/ KWIECIEEŃ

  W dniu 2 stycznia 2017 r. pomiędzy ING Bank Śląski S.A.
  („Bank”), Emitentem i spółką zależną Data Techno Park Sp. z
  o. o. została podpisana umowa wieloproduktowa

  W dniu 29 marca 2017 roku nastąpiło podwyższenie kapitału
  zakładowego spółki pośrednio zależnej od Emitenta, tj. Data
  Techno Park Sp. z o.o. („DTP”) o kwotę 5.000.000 zł. W
  wyniku podwyższenia wysokość kapitału zakładowego DTP
  wzrosła z kwoty 3.075.400 zł do kwo ty 8.075.400 zł.
  Nowoutworzone udziały zostały w całości objęte przez ITMED
  Sp. z o.o. („ITMED”) tj. spółkę w 100% zależną od Emitenta i
  pokryte w całości wkładem pieniężnym.
  W dniu 3 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa pożyczki
  pomiędzy Spółką a Prez esem Zarządu Spółki Panem Markiem
  Girkiem. Na mocy wymienionej umowy Pan Marek Girek
  udziela Spółce pożyczki w wysokości 5 mln zł z terminem
  spłaty do dnia 13 marca 2025 r.

  CZERWIEC W dniu 8 czerwca 2017 r. Centralny Ośrodek Informatyki
  („COI”, Zamawia jący”) zawarł z Emitentem oraz czterema
  innymi podmiotami („Wykonawcy”) umowę ramową w
  rozumieniu art. 99 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
  zamówień publicznych („Umowa ramowa”), analogiczną do
  umowy Emitenta z NASK

  W dniu 8 czerwca 2017 r. otrzymał obustronnie podpisaną z
  NASK umowę ramową w rozumieniu art. 99 ustawy z dnia 29
  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Na mocy
  postanowień Umowy ramowej NASK może udzielać Spółce
  zamówień do kwoty 29,7 mln zł brutto nie dłużej jednak niż
  przez okres 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy ramowej lub
  do wyczerpania ww. kwoty, jeśli zdarzenie to nastąpi
  wcześniej.


  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 16

  W dniu 14 czerwca 2017 roku spółka zależna od Emitenta –
  Data Techno Park Sp. z o. o. („Wykonawca”) zawarła z Ekotel
  Sp. z o. o. („Zamawiający ”) umowę, której przedmiotem jest
  dostawa sprzętu oraz oprogramowania wraz z wdrożeniem
  funkcjonalności dla rozbudowy „Centrum Usług Wspólnych
  jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e -
  usług”(„Umowa”).
  Za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustali ły
  wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 15,4 mln zł brutto.

  LIPIEC/SIERPIEŃ /WRZESIEŃ

  W dniu 12 lipca 2017 r. Spółka zawarła z ProService Finteco
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Finteco”) list intencyjny.
  Przedmiotem listu intencyjnego jest zamiar wstąpienia przez
  Finteco w miejsce Emitenta, w drodze nabycia praw i
  obowiązków, do umów które Emitent zawarł ze spółką
  Ingienieria de Software Bancario SL z siedzibą w Madrycie –
  umowy o świadczenie usług oraz umowy handlowej zawartych
  w 2015 roku („Umowy ”).

  W dniu 25 lipca 2017 roku jednostka zależna od Emitenta –
  Data Techno Park sp. z o. o. (Sprzedający ) zawarła z
  podmiotem trzecim _”Kupujący”_ przedwstępną umowę
  sprzedaży użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
  położonej we Wrocławiu, stanowią cej działkę o obszarze 0,3
  hektara oraz własności posadowionego na niej budynku o
  kubaturze 6,5 tys. metrów kwadratowych (Umow a) .

  W dniu 24 sierpnia 2017 roku zostały zawarte z 42 podmiotami
  _w tym 13 osób prawnych_ umowy objęcia 4.934.246 akcji
  zwykłych na okaziciela serii C Spółki _”Akcje”_ po cenie
  emisyjnej 4 zł każda, tj. za łączną kwotę 19.736.984 zł. Akcje
  pokrywane są wkładem pieniężnym, w tym głównie poprzez
  potrącenie wierzytelności wobec Spółki, w tym również
  wierzytelności wynikających z przys tąpienia w dniu 24 sierpnia
  2017 r. Spółki do długu spółki pośrednio zależnej Data Techno
  Park Sp. z o. o. wobec podmiotów nabywających Akcje.

  W dniu 1 września 2017 r. złożył w formie aktu notarialnego
  oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładow ego.
  Zarząd Spółki oświadczył, iż wysokość objętego w drodze
  emisji akcji serii C podwyższenia kapitału zakładowego wynosi
  9.868.492 zł, a wkłady na pokrycie objętych akcji zostały
  wniesione w całości.


  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 17

  W dniu 27 września w wyniku uchwał podjętych przez
  Na dzwyczajne Walne Zgromadzenie CUBE.ITG S.A. w
  dokonano zmiany siedziby spółki na miasto Wrocław

  PAŹDZIERNIK / LISTOPAD W dniu 4 października 2017 roku przez Sąd Rejonowy dla m.
  st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądoweg o podwyższenia kapitału
  zakładowego Spółki w wyniku emisji 4.934.246 akcji serii C.

  W dniu 18 października 2017 r. otrzymał z Sądu Rejonowego
  dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII
  Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  _”Sąd”_ postanowienie z dnia 17 października 2017 r. o
  otwarciu postępowania sanacyjnego Spółki, w rozumieniu
  przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo
  restrukturyzacyjne.
  Sąd postanowił:
  – wyznaczyć sędziego – komisarza w osobie SSR Jarosława
  Mądrego oraz zarządcę w postępowaniu sanacyjnym w osobie
  Mikołaja Świtalskiego _licencja doradc y restrukturyzacyjnego
  nr 549_,
  – zezwolić Spółce na wykonywanie zarządu nad całością
  przedsiębiorstwa w zakresie niepr zekraczającym zwykłego
  zarządu,
  – wskazać, że pod stawę jurysdykcji wyłącznej s ądów polskich
  stanowią art. 342
  ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne
  oraz art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
  Rady _UE_ nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie
  postępowania upad łościowego, zaś otwierane postępowanie
  ma charakter główny w rozumieniu ww. rozporządzenia.

  W dniu 18 października 2017 r. otrzymał z Sądu Rejonowego
  dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII
  Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyz acyjnych
  (Sąd ) postanowienie z dnia 13 października 2017 r. o otwarciu
  postępowania sanacyjnego spółki zależnej Emitenta – Data
  Techno Park sp. z o. o., w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
  15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne.

  Sąd postanowił:
  – wyzn aczyć sędziego – komisarza w osobie SSR Aleksandry
  Ucińskiej oraz zarządcę w postępowaniu sanacyjnym w osobie
  Anny Łukaszun _licencja doradcy rest rukturyzacyjnego nr 25_,

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 18

  – zezwolić Spółce na wykonywanie zarządu nad całością
  przedsiębiorstwa w zakresie nie pr zekraczającym zwykłego
  zarządu,
  – wskazać, że podstawę jurysdykcji _wyłącznej_ sądów
  polskich stanowi art. 342 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego,
  określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu
  art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejsk iego i Rady
  _UE_ nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie
  postępowania upadłościowego.

  W związku z umowami z dnia 29 grudnia 2015 roku w
  zawartymi przez spółkę zależną od CUBE.ITG S.A. (Spółka ),
  (Emitent ), tj. Data Techno Park sp. z o.o. (DTP ),
  (Leas ingobiorca ) z Hewlett Packard Enterprise Polska Sp. z
  o.o. (HP ) pakietu czterech umów leasingu sprzętu
  komputerowego _automatyka serwerowni i sprzęt sieciowy HP
  w dniu 18 października 2017 roku DTP otrzymał pismo w
  sprawie rozwiązania przez HP ww. umów. W piśmie HP
  wezwał również DTP do uregulowania całkowitej kwoty
  należności wynikających z ww. umów w kwocie 14,8 mln zł.

  W dniu 23 listopada 2017 roku spółka otrzymała z Centralnego
  Ośrodka Informatyki (COI ), (Zamawiający ) pismo, zgodnie z
  którym zdaniem Za mawiającego doszło do naruszenia przez
  Spółkę umowy wykonawczej zawartej z COI w wykonaniu
  umowy ramowej z 12 lipca 2016 r (Umowa Ramowa ), o której
  Spółka informowała raportem bieżącym nr 39/2016 z dnia 13
  lipca 2016 r. w zakresie przeniesienia majątkowych praw
  autorskich do stworzonych utworów.


  3.2. Przedmiot działalności Grupy
  3.2.1. Podstawowe produkty, towary i usługi Grupy

  Portfolio Grupy Kapitałowej obejmuje programy do kompleksowego zarządzania firmą, systemy do
  monitoringu infrastruktury, sy stem do transmisji danych, systemy do zarządzania tożsamością,
  system archiwizacji i kopii bezpieczeństwa (wirtualizacja, systemy wysokiej dostępności, systemy
  centralnego backupu), audyty sprzętowo -sieciowe i organizacyjno -prawne, sprzęt i oprogramowanie
  sieciowe. Emitent ponadto świadczy usługi w zakresie doradztwa biznesowo -technologiczno -
  technicznego, produkcji, integracji, wdrożenia, a także utrzymania wyspecjalizowanych rozwiązań
  własnych i firm partnerskich, zapewniania jakości systemów informatyczny ch, strojenia wydajności,
  szkoleń z zakresu IT, dostaw i integracji serwisu infrastruktury.

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 19

  Ofertę CUBE.ITG wyróżnia silne zróżnicowanie produktów i usług dla
  najważniejszych i najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki takich jak finanse i bankow ość,
  ubezpieczenia, telekomunikacja, usługi i handel, energetyka, administracja publiczna oraz służba
  zdrowia. Spółki Grupy Kapitałowej CUBE.ITG mają na swoim koncie realizacje wielu projektów
  informatycznych dla największych przedsiębiorstw w Polsce, jak: Bank Pekao SA, Kredyt Bank SA,
  Raiffeisen Bank Polska SA, AXA SA, Telekomunikacja Polska SA, Polska Telefonia Cyfrowa SA, PTK
  Centertel SA, Polkomtel SA, P4 Sp. z o.o. i wielu innych.
  CUBE.ITG, oprócz własnych rozwiązań autorskich, oferuje produkty ponad 20. firm
  partnerskich – światowych liderów w swoich obszarach biznesowych,
  technologicznych i kompetencyjnych. Główne obszary działalności Grupy Kapitałowej
  Emitenta obejmują:
  systemy IT dla sektora
  bankowego,
  systemy IT dla sektora
  publicznego,
  systemy IT dla sektora
  telekomunikacyjnego,
  systemy IT dla sektora
  medycznego,
  konstrukcje elektroniczne i R&D,
  systemy audiowizualne.
  3.2.2. Usługi świadczone przez Grupę Kapitałową CUBE.ITG

  Eksperci CUBE.ITG zapewniają szeroki wachlarz usług związany z obs ługą informatyczną dużych i
  średnich przedsiębiorstw. Co więcej, wspomagają oni klientów na wszystkich etapach zmian: od
  planowania strategicznego poprzez wdrożenie, uruchomienie i wsparcie aż po implementację.
  W szczególności CUBE. ITG świadczy następuj ące usługi:

  doradztwa technicznego i technologicznego,
  Analizując potencjał firmy, eksperci firmy dobierają właściwe rozwiązania biznesowe i
  informatyczne, tak by były one zgodne z obowiązującą strategią i planami rozwoju organizacji.
  Przewaga rynko wa CUBE.ITG związana jest z umiejętnością doboru takich narzędzi, które pozwalają
  klientom w przyszłości wprowadzać zmiany i tworzyć nowe modele biznesowe.

  produkcji i wdrażania specjalistycznych rozwiązań,
  To usługa skierowana do dużych i średnich przedsiębiorstw z sektorów finansowego (bankowego i
  ubezpieczeniowego), telekomunikacyjnego, energetycznego, mediów, publicznego, zdrowia i
  sektora detalicznego. Realizacja usługi może odbywać się w dwóch modelach współpracy: produkcja
  oprogramowania na za mówienie przez CUBE.ITG lub outsourcing wykwalifikowanych pracowników.
  Personalizacja (lokalizacja i kastomizacja) oprogramowania pozwala na dostosowanie istniejącej
  infrastruktury do wymagań organizacji, stosowanych przez nią zasad i terminologii.


  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 20

  utrzymania rozwiązań firm trzecich,
  Wysoki poziom złożoności środowisk IT wymusza konieczność utrzymywania rozbudowanych
  departamentów IT lub kosztownych umów realizowanych przez innych dostawców. Wykorzystanie
  wielu różnych aplikacji stworzonych przez wew nętrzne zespoły deweloperskie klienta lub przez
  dostawców zewnętrznych wpływa na wzrost całkowitego kosztu rozwoju i utrzymania środowiska IT
  w organizacji. Dodatkowo obniża koncentrację na podstawowym obszarze działalności firmy na rzecz
  problemów IT, nie gwarantując poprawy sprawności operacyjnej. Wychodząc naprzeciw potrzebie
  zapewnienia ciągłości działania aplikacji zbudowanych przez zespoły deweloperskie klientów, bądź
  wytworzonych przez innych dostawców, Grupa wypracowała skuteczną metodykę procesu
  pr zejmowania utrzymania aplikacji. Projekt przejmowania utrzymania jest koordynowany zgodnie z
  metodyką AGILE, która dobrze sprawdza się w tak specyficznym procesie.

  kompleksowego zapewniania jakości systemów informatycznych,
  Zespół Zapewniania Jakoś ci CUBE.ITG świadczy usługi w zakresie prowadzenia całości lub części
  procesu testowego związanego z podniesieniem jakości dostarczanego oprogramowania. Grupa jest
  w stanie świadczyć usługi wsparcia testów niezależnie od wykorzystywanych metodyk - zarówno w
  projektach prowadzonych zgodnie z kaskadowym cyklem wytwarzania, jak i zgodnie z metodykami
  AGILE. W zależności od faktycznych potrzeb klienta, Grupa proponuje outsourcing całego procesu
  testowego lub jego poszczególnych elementów, obejmujących: planowan ie i organizację testów,
  wykonywanie oraz nadzór nad realizacją i ocenę przebiegu. Ponadto oferta obejmuje również audyt
  i optymalizację już zaimplementowanych procesów zapewnienia jakości. Grupa zajmuje się również
  prowadzeniem testów systemów IT o charak terze wydajnościowym, obciążeniowym i
  przeciążeniowym, które pomagają w ustaleniu czasów odpowiedzi systemu przy zadanym
  obciążeniu, odwzorowują ruch przewidywany na środowisku produkcyjnym i pokazują zachowanie
  systemu po przekroczeniu przewidywanego obci ążenia. Zebrane w ten sposób dane są podstawą
  przygotowanego przez Spółkę raportu, zawierającego ocenę spełnienia celu testu, wskazania
  „wąskich gardeł” oraz rekomendacji działań zaradczych. Zespół Zapewniania Jakości CUBE.ITG
  tworzą specjaliści o wysokich kwalifikacjach w dziedzinie Quality Assurance, posiadający biegłość w
  zakresie wykorzystania narzędzi komercyjnych (HP, IBM) oraz narzędzie do automatyzacji testów
  funkcjonalnych i wydajnościowych. Grupa posiada własne laboratorium testowe, obejmujące
  nar zędzia do testów automatycznych i wydajnościowych.

  usługi strojenia wydajności,
  Skuteczna poprawa wydajności (tzw. Performance Tuning) to usługa polegającą na praktycznym
  wykorzystaniu wyników testów wydajnościowych dzięki wypracowanej przez CUBE.IT G metodyce
  strojenia rozwiązań IT. W ramach usługi Performance Tuning pracownicy Spółki przeprowadzają
  kompleksową analizę systemu oraz jego optymalizację poprzez wskazanie i wyeliminowanie
  czynników odpowiedzialnych za spadek wydajności. Klientom Grupa pr oponuje rozwiązanie
  polegające na: zrozumieniu tj. rozpoznaniu problemów widzianych oczami użytkowników, sposobu
  funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz określeniu oczekiwań, diagnozie tj. zebraniu odpowiednich
  wskaźników i metryk, na podstawie których zident yfikowane zostaną bezpośrednie przyczyny
  problemów, naprawie tj. zaproponowaniu środków zaradczych, wdrożeniu ich i zweryfikowaniu
  oczekiwanego wzrostu jakości.  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 21

  szkolenia IT,
  Zgromadzona przez zespół CUBE.ITG wiedza wykorzystywana jest w bogatej of ercie szkoleniowej,
  obejmującej: przygotowanie szkoleń e -learningowych, prowadzenie szkoleń stacjonarnych oraz
  audyty i ewaluacje szkoleń.
  serwis IT,
  Grupa od wielu lat działa jako integrator IT, co daje możliwości realizacji dużych projektów w każdy m
  obszarze IT, szczególnie w sektorze handlu i usług, sektorze finansowym oraz urzędach administracji
  państwowej. Dla zapewnienia skutecznej obsługi systemów informatycznych swoich klientów, na
  terenie całego kraju Grupa utrzymuje w ciągłej dyspozycji rozp roszoną sieć oddziałów serwisowych.
  W zakresie świadczonych usług Grupa posiada certyfikaty ISO 9001, ITIL v 3, Metodyka Prince2,
  Microsoft, Novell Suse, SEP, oraz uprawnienia na drukarki fiskalne.
  3.2.3. Produkty oferowane przez Grupę Kapitałową CUBE.ITG

  CUBE.ITG oferuje rozwiązania IT, angażujące najnowocześniejsze technologie informatyczne w
  biznesie. Emitent oprócz własnych, autorskich rozwiązań oferuje produkty partnerów światowych,
  będących liderami w swoich niszach rynkowych i kompetencyjnych. Dzięki bliskiej współpracy z
  partnerami, a także bogatemu doświadczeniu w realizacji projektów informatycznych na rzecz
  największych firm w Polsce, Grupa jest w stanie tworzyć nowe funkcjonalności.

  Oferta produktów obejmuje następujące obszary:

  W rama ch BiR -u, Grupa zajmuje się budową środowisk opartych na architekturze SOA. Architektura
  SOA to koncepcja tworzenia systemów informatycznych, w której główny nacisk kładzie się na
  definiowanie dedykowanych usług, które spełnią wymagania integracyjne środow iska
  informatycznego przedsiębiorstwa, dla których został przygotowany.
  Ponadto Grupa tworzy rozwiązania z grupy Business Intelligence odpowiadające za procesy
  przetwarzania oraz właściwej prezentacji informacji. Mają one za zadanie zgromadzić informacje ,
  przetworzyć je i w odpowiedni sposób przeanalizować, generując wynik analiz w postaci raportów i
  kokpitów analitycznych. Grupa zajmuje się również tworzeniem aplikacji Front -End umożliwiających
  budowanie oraz zarządzanie przepływami formularzy, wykonywan ie reguł biznesowych oraz
  skryptów. Tworzone aplikacje działają w przeglądarkach internetowych, bez potrzeby instalacji
  jakiegokolwiek oprogramowania po stronie użytkowników końcowych. Dzięki temu dystrybucja
  nowych wersji oprogramowania sprowadza się do i nstalacji nowej wersji na serwerze, z której
  wszyscy użytkownicy mogą korzystać.

  centralnych systemów bankowych,
  Grupa oferuje centralne systemy bankowe Oracle FLEXCUBE Universal Banking. W ramach produktu,
  oferowany jest pełny zakres wdrożeń, zarów no dla instytucji obsługujących klientów z sektora
  detalicznego, jak i korporacji. W zakresie usług leży przeprowadzanie analiz przedwdrożeniowych,
  wdrożenia systemu, szkolenia użytkowników, a także konwersja z wcześniej użytkowanych
  systemów. Grupa zapewn ia również wsparcie w utrzymaniu systemu. Ponadto Grupa oferuje system
  FIS PROFILE, który jest jednym z wiodących centralnych systemów bankowych charakteryzujący się
  procesowaniem w czasie rzeczywistym, skalowalnością i elastycznością.

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 22

  bankowości elek tronicznej,
  Grupa oferuje centralne systemy bankowości elektronicznej FLEXCUBE Direct Banking. W ramach
  obszaru oferowany jest pełny zakres wdrożeń, zarówno dla instytucji obsługujących klientów z
  sektora detalicznego, jak i korporacji. Systemy umożliwiaj ą stworzenie wieloplatformowego dostępu
  do informacji finansowych dla klientów banków oraz pozwalają na aktywne przesyłanie zleceń do
  realizacji dla banku. Grupa zapewnia również wsparcie w utrzymaniu systemu.

  sprawozdawczości obowiązkowej i zarządza nia ryzykiem,
  W ramach wskazanego obszaru produktów, Grupa CUBE.ITG oferuje aplikacje FRSGlobal Reg Pro,
  FRSGlobal Risk Pro oraz OFSAA. FRSGlobal Reg Pro jest aplikacją przeznaczoną dla instytucji
  świadczących usługi finansowe. Zapewnia ona dostosowanie s prawozdawczości instytucji do
  globalnych wymogów prawnych, a także umożliwia tworzenie nowych raportów dla indywidualnych
  potrzeb organizacji. Wykorzystanie narzędzia FRSGlobal Reg Pro daje gwarancję utrzymania
  aktualnej, dokładnej i zgodnej z wymogami pra wnymi sprawozdawczości. System zapewnia
  automatyzację całego procesu raportowania – od gromadzenia danych, przez zatwierdzanie, aż do
  generowania raportów, co przyczynia się do redukcji błędów, kosztów i czasu przeznaczonego na
  sprawozdawczość. FRSGlobal R isk Pro jest aplikacją przeznaczoną do prowadzenia analizy ryzyka i
  rentowności usług przedsiębiorstw, banków i towarzystw ubezpieczeniowych. System daje
  możliwość przeprowadzenia analizy finansowej o szerokim zakresie i wysokim stopniu
  szczegółowości, prz y jednoczesnym zapewnieniu spójności generowanych wyników. Natomiast
  OFSAA jest zbiorem aplikacji przeznaczonych dla instytucji finansowych, służących do zarządzania,
  analizy i symulacji obszarów dochodowości i ryzyka: finansowego (w tym ryzyko kredytowe,
  płynności, rynkowe) i operacyjnego.
  zarządzania prowizjami i opłatami,
  W ramach wskazanego obszaru produktów, Grupa CUBE.ITG oferuje system ORMB.
  zarządzania sprzedażą i obsługą produktów finansowych,
  Grupa oferuje CFS - Consumer Finance Suite , będący zintegrowanym rozwiązaniem IT służącym do
  zarządzania sprzedażą i obsługą produktów w branży finansowej. System poprzez wysoki poziom
  automatyzacji, wspiera wszystkie operacje związane z obsługą klienta. W skład systemu wchodzą
  następujące moduły: do obsługi umów, do procesu wspomagania decyzji oraz do właściwego
  zawierania umów, do zarządzania portfelem umów i rozliczania produktów finansowych, moduł
  odpowiedzialny za konfigurowanie parametrów biznesowych w systemie, np. katalogu produktów
  oraz sc entralizowany moduł raportowania wewnętrznego dla potrzeb informacji zarządczej. System
  CFS - Consumer Finance Suite wspiera szeroki asortyment produktów, tj. kredyty ratalne,
  samochodowe, hipoteczne, konsumpcyjne, gotówkowe, dealerów samochodowych, pożycz ki, karty
  kredytowe oraz ubezpieczenia indywidualne i komunikacyjne.

  zarządzania przedsiębiorstwem,
  Dla zarządzania przedsiębiorstwem Grupa oferuje system Microsoft Dynamics AX, który jest
  kompletnym narzędziem klasy ERP do zarządzania biznesowego d la średnich i dużych
  przedsiębiorstw. Rozwiązania Microsoft Dynamics adresowane są dla firm detalicznych,
  producentów, hurtowników -dystrybutorów oraz firm usługowych, działających zarówno na rynku
  krajowym, jak i w skali międzynarodowej. System Microsoft D ynamics AX 2009 został tak
  zaprojektowany, aby ułatwić prowadzenie działalności biznesowej dla przedsiębiorstw z różnych
  branż: od sektora finansowego i usług, przez farmację, budownictwo, handel, aż po branże

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 23

  przemysłowe. Ponadto Grupa oferuje Oracle e -Bu siness Suite, będący
  pakietem zintegrowanych globalnych aplikacji biznesowych, który oferuje pełną gamę produktów
  dla zarządzania przedsiębiorstwem oraz inteligentnej analizy danych. Rozwiązanie Oracle eBusiness
  Suite jest oferowane średnim i dużym przedsi ębiorstwom na większości dostępnych platform
  sprzętowych z graficznym interfejsem użytkownika w architekturze klient -serwer.
  zarządzania relacjami z klientem,
  Grupa oferuje aplikację CUBE.ITG CRM, które jest rozwiązaniem IT służącym zarządzaniu konta ktem
  z klientem. CUBE.ITG CRM ma zastosowanie w niemal każdej branży prowadzonej działalności. Do
  kluczowych funkcji CUBE.ITG CRM należy definiowanie planów sprzedażowych i kontrola ich
  realizacji, zarządzanie bazą klientów oraz pracowników, wprowadzanie i zarządzanie kontraktami na
  każdym etapie ich obsługi, planowanie i obsługa działań, naliczanie wynagrodzeń, zarządzanie
  oddziałami oraz asortymentem przedsiębiorstwa, planowanie kampanii marketingowych. System
  pozwala na szybki dostęp do danych klienta or az wszystkich powiązanych z nim informacji, w tym
  kontraktów i historii działań podejmowanych wobec klienta. Ponadto ułatwia dopasowanie
  odpowiedniej oferty do klienta na podstawie zgromadzonych o nim informacji. CUBE.ITG CRM jest
  narzędziem w pełni webowy m, umożliwiającym pracę 24h/7. Aplikacja jest wykonana w
  nowoczesnej technologii pozwalającej na łatwą rozbudowę i dużą skalowalność z możliwością
  obsługi wielu języków. Architektura aplikacji pozwala na obsługę systemu jednocześnie przez wielu
  użytkownikó w przy jednoczesnym zagwarantowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i
  wydajności.
  zarządzenie kosztami,
  W obszarze budowy rachunku kosztów, działań i zarządzania kosztami, Grupa oferuje przygotowanie
  i przeprowadzenie dopasowanych do potrzeb Klienta warsztatów i/lub szkoleń z metodologii
  zarządzania kosztami działań (ABM - Activity Based Management) i metod budowy rachunku kosztów
  działań (ABC - Acitivity Based Costing), a także analizy i oceny informacji dostarczanych przez
  obydwa modele oraz implem entację modelu ABC/ABM w P3MA (Performance, Profitability & Profit
  Management Automation), stanowiącym rozwiązanie w zakresie zarządzania efektywnością,
  rentownością i zyskiem.
  Model ABC/ABM umożliwia dokonanie kalkulacji kosztów działań, procesów i obiek tów kosztowych.
  Rachunek kosztów działań (ABC) oraz zarządzanie kosztami działań (ABM) dostarczają informacji
  kosztowych i operacyjnych, które są odzwierciedleniem układu procesowego w przedsiębiorstwie.
  Rachunek kosztów działań dostarcza danych o rzeczywi stych kosztach produktów, usług, procesów,
  działań, kanałów dystrybucji, segmentów rynku, kontraktów i przedsięwzięć. Natomiast zarządzanie
  kosztami działań wykorzystuje te informacje, umożliwiając inicjowanie, prowadzenie lub wspieranie
  działań skierowany ch na optymalizację działalności i doskonalenie procesu podejmowania decyzji.
  Narzędzie P3MA (Performance, Profitability & Profit Management Automation) jest kompleksowym
  rozwiązaniem, które zapewnia automatyzację zarządzania efektywnością, rentownością i zyskiem z
  wykorzystaniem metod planowania i budżetowania, rozliczania kosztów metodą rachunku kosztów
  działań oraz zarządzanie zyskiem na poziomie pojedynczej transakcji.
  obsługi szpitali i przychodni,
  CUBE.ITG oferuje systemy lokalizacji personel u, pacjentów i wyposażenia szpitalnego, technologii
  RFID (Radio Frequency Identification, identyfikacja przy pomocy fal radiowych), systemy rozwiązań
  opartych na technologii kodów kreskowych, drukarki kodów kreskowych oraz czytniki i materiały
  kolektory da nych. Grupa zajmuje się również dostawą sprzętu komputerowego.

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 24

  masowej weryfikacji danych,
  W ramach masowej weryfikacji danych, Grupa oferuje system ReconNET amerykańskiej firmy
  Trintech, który jest wykorzystywany głównie przez instytucje finansowe. Narzędzie to umożliwia
  automatyzację uzgodnienia danych transakcyjnych lub danych syntetycznych. Zastosowanie
  systemu ReconNET wpływa decydująco na poprawę organizacji pracy. System zwiększa kontrolę
  danych, a co za tym idzie - redukuje ryzyko związane z błędami powstałymi na skutek ręcznego
  uzgadniania danych. ReconNET umożliwia automatyzację około 90% procesów związanych z
  uzgadnianiem danych. Możliwe zastosowania systemu ReconeNET obejmują: wsparcie procesu
  rozliczania kart płatniczych, rozliczenia oper acji kasowych realizowanych w oddziałach banków,
  uzgodnienie bilansu Księgi Głównej, uzgodnienia systemów gospodarki własnej banku, uzgodnienia
  depozytów oddziałowych oraz wiele innych operacji wykonywanych zarówno w bankach, jak i w
  instytucjach finansowy ch.

  zarządzanie obiegiem dokumentów,
  W ramach wskazanego obszaru, Grupa oferuje system SAPERION ECM, mający zastosowanie do
  archiwizacji, zarządzania dokumentami i zarządzania procesami biznesowymi oraz system Office
  Expert, który został przygotowan y dla firm i instytucji zarządzających procesami biznesowymi,
  przetwarzających duże ilości dokumentów. Office Expert jest systemem dedykowanym dla sektora
  bankowości i finansów, biznesowego, publicznego, a także dla placówek ochrony zdrowia.

  3.3. Rynki zbytu i źródła zaopatrzenia
  CUBE.ITG oferuje efektywne rozwiązania IT, angażujące najnowocześniejsze technologie
  informatyczne w biznesie. Wspomaga klientów na wszystkich etapach zmian: od planowania
  strategicznego poprzez wdrożenie, uruchomienie i wsparc ie aż po implementację rozwiązań.
  CUBE.ITG oprócz własnych, autorskich rozwiązań oferuje produkty partnerów światowych, będących
  liderami w swoich niszach rynkowych i kompetencyjnych. Dzięki bliskiej współpracy z partnerami, a
  także bogatemu doświadczeniu w realizacji projektów informatycznych na rzecz największych firm
  w Polsce Spółka jest w stanie skutecznie tworzyć nowe funkcjonalności.
  Oferta Grupy Kapitałowej obejmuje następujące obszary:
  eBiznesu,
  centralnych systemów bankowych,
  bankowości elektr onicznej,
  centrum autoryzacji,
  sprawozdawczości obowiązkowej i
  zarządzania ryzykiem,
  zarządzania prowizjami i opłatami,
  zarządzania sprzedażą i obsługą produktów
  finansowych,
  wstępnej likwidacji szkód,
  zarządzania przedsiębiorstwem,
  zarządzania rela cjami z klientem,

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 25

  ABC i ABM,
  obsługi przychodni,
  masowej weryfikacji danych,
  wirtualizacji środowisk,
  worzenia kopii zapasowych i odtwarzania
  danych,
  nowoczesnego Contact Center,
  infrastruktury.
  W roku obrotowym 201 7 Grupa Kapitałowa CUBE.ITG nie od notowała uzależnienia od jednego lub
  więcej odbiorców i dostawców.
  W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem w Grupie Kapitałowej nie występowała konieczność
  wyodrębnienia segmentów operacyjnych według MSSF 8. Działalność prowadzona przez Grupę
  Kapitało wą jest jednorodna i obejmuje świadczenie usług informatycznych o podobnej
  charakterystyce i w podobny sposób. Cała istotna działalność prowadzona jest na terenie Polski.

  3.4. Otoczenie rynkowe
  CUBE.ITG, prowadząc działalność na rynku IT, dostarcza ro związania dla różnych sektorów
  gospodarki, m.in. bankowość i finanse, multimedia, telekomunikacja, administracja publiczna oraz
  służba zdrowia. Ogólna sytuacja gospodarcza w Polsce warunkuje rozwój rynku IT i ma
  bezpośrednie przełożenie na wyniki finansow e Grupy. Wskaźniki obrazujące koniunkturę w
  gospodarce, takie jakie tempo wzrostu gospodarczego, inflacja, stopa bezrobocia, poziom nakładów
  inwestycyjnych, określają w znacznym stopniu potencjał rozwoju Emitenta. Wydatki przedsiębiorstw
  na rozwój w dziedz inie IT zazwyczaj ulegają zwiększeniu w sprzyjających warunkach otoczenia
  rynkowego, natomiast w okresie dekoniunktury - w wyniku działań przedsiębiorstw zmierzających
  do ogólnej redukcji kosztów - często są ograniczane. Wydatki na IT w znacznej mierze uza leżnione
  są od dostępności do finansowania (polityka kredytowa banków, dofinansowania unijne) i
  jednocześnie determinowane są przez ogólną koniunkturę na rynku produktów i usług IT.
  PMR prognozuje, że polski rynek IT utrzyma pozytywną dynamikę wzrostu w l atach 2016 -2021.
  Z kolei wg. Future Market Insights do 2020 r. wartość polskiego rynku będzie zwiększać się średnio
  o 6% rocznie, osiągając 6,24 mld USD. Oznacza to, że wzrost wartości rynku w Polsce będzie szybszy
  niż średnia światowa.

  Perspektywy dla rozwoju branży IT w Polsce są pozytywne, zaś, rynek wykazuje znaczny potencjał
  wzrostu, co stwarza dobre warunki działania dla Grupy CUBE.ITG w przyszłości.
  3.5. Umowy zawarte przez Grupę Kapitałową CUBE.ITG w 201 7 roku
  3.5.1. Umowy znaczące dla działa lności operacyjnej
  W dniu 8 czerwca 2017 r. Centralny Ośrodek Informatyki („COI”, Zamawiający”) zawarł z
  Emitentem oraz czterema innymi podmiotami („Wykonawcy”) umowę ramową w rozumieniu art. 99

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 26

  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznyc h („Umowa
  ramowa”), analogiczną do umowy Emitenta z NASK

  W dniu 8 czerwca 2017 r. otrzymał obustronnie podpisaną z NASK umowę ramową w rozumieniu
  art. 99 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Na mocy postanowień
  Umowy ramowej NASK może udzielać Spółce zamówień do kwoty 29,7 mln zł brutto nie dłużej
  jednak niż przez okres 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy ramowej lub do wyczerpania ww.
  kwoty, jeśli zdarzenie to nastąpi wcześniej.

  W dniu 14 czerwca 2017 roku spółka zależna od Emite nta – Data Techno Park Sp. z o. o.
  („Wykonawca”) zawarła z Ekotel Sp. z o. o. („Zamawiający”) umowę, której przedmiotem jest
  dostawa sprzętu oraz oprogramowania wraz z wdrożeniem funkcjonalności dla rozbudowy „Centrum
  Usług Wspólnych jako samorządowej plat formy świadczenia dojrzałych e -usług”(„Umowa”).
  Za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 15,4 mln
  zł brutto.

  3.5.2. Umowy dotyczące kredytów i pożyczek

  W dniu 11 sierpnia 2011 roku Spółka podpisała umowę z BZ W BK S.A. (dawniej Kredyt Bank S. A.)
  o udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym. Umowa była aneksowana. Kwota limitu
  kredytu na dzień bilansowy wynosi 1.800 tys. PLN, termin płatności kredytu przypada na 31 maja
  2017 roku. Oprocentowanie kredytu na 31 grudnia 2016 roku wynosiło WIBOR O/N podwyższone o
  marżę banku, a zabezpieczeniem jest cesja wierzytelności Spółki. Saldo kredytu na dzień 31
  grudnia 2016 roku wynosiło 1.641 tys. zł, a na dzień 31 grudnia 2017 roku 0 tys. zł. Kredyt został
  spłacony.

  W dniu 2 stycznia 2017 roku Spółka wraz ze spółką zależną Data Techno Park Sp. z o. o. podpisała
  umowę wieloproduktową z ING Bank Śląski S.A. Na mocy zawartej Umowy Bank przyznał
  odnawialny limit kredytowy w maksymalnej wysokości 25 mln zł. Przyznany limit kredytowy może
  być wykorzystany w formie: kredytu obrotowego o charakterze nieodnawialnym udzielonego spółce
  zależnej Data Techno Park Sp. z o.o. w terminie do 30 grudnia 2018 roku; kredytu obrotowego w
  rachunku bankowym prowadzonym dla Spółki w terminie do 30 grudnia 2017 roku z możliwością
  automatycznego przedłużenia o kolejne 12 miesięcy; gwarancji bankowych; sublimit kredytowy dla
  Spółki i DTP w wysokości 10 mln zł do wykorzystania w formie kredytów obrotowych w rachunkach
  kredytowych. Kredyty obrotowe przeznaczone są na finansowanie bieżącej działalności
  gospodarczej Klientów. Kredyty obrotowe w rachunku kredytowym są oprocentowane według
  zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę WIBOR 3M i stałej marży
  Banku, a kredyty obrotow e w rachunku bankowym w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększonej o
  marżę Banku. Zabezpieczenie zawartej Umowy stanowią cesje wierzytelności z tytułu zawartych
  umów handlowych, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zastaw rejestrowy na maszynach i
  urządzenia ch stanowiącej własność Data Techno Park Sp. z o.o., hipoteka na nieruchomości
  położonej we Wrocławiu przy ul. Borowskiej będącej własnością Data Techno Park Sp. z o. o. oraz
  cesja praw z polis ubezpieczeniowych przedmiotów zabezpieczenia. Kredyt ten zastę puje umowę o
  udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym z dnia 28 sierpnia 2013 roku. Saldo kredytu

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 27

  na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiło 7.008 tys. zł, a na dzień 31 grudnia
  2017 roku wyniosło 7.028 tys. zł.

  W dniu 27 sierpnia 2014 roku Spółka po dpisała umowę z Alior Bank S.A. o udzielenie kredytu
  nieodnawialnego przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności na kwotę 1.500 tys. PLN.
  Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR 3M powiększone o marżę Banku.
  Zabezpieczeniem jest pełnomoc nictwo do rachunku bieżącego Spółki prowadzonego w banku oraz
  innych rachunków bankowych jakie istnieją i jakie zostaną otwarte. Dodatkowym zabezpieczeniem
  jest gwarancja spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis - gwarancja
  Banku G ospodarstwa Krajowego. Termin spłaty tego kredytu przypada na 31 lipca 2017 roku.
  Kredyt nie został spłacony. Saldo kredytu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiło 505 tys. zł, a na
  dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 252 tys. zł.

  W dniu 27 sierpnia 2014 ro ku Spółka podpisała umowę z Alior Bank S.A. o udzielenie kredytu w
  rachunku bieżącym przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności na kwotę 1.500 tys. PLN.
  Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR 3M powiększone o marżę Banku. Termin
  spłaty tego kredytu przypada na 31 lipca 2017 roku. Kredyt nie został spłacony. Saldo kredytu na
  dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiło 1.497 tys. zł, , a na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 934
  tys. zł.

  W dniu 31 marca 2015 roku Spółka podpisała umowę o limit k redytowy wielocelowy z PKO Bankiem
  Polskim S.A. w celu optymalizacji kosztów finansowania. Limit w wysokości 10 000 tys. zł Spółka
  będzie mogła wykorzystać przez okres dwóch lat. Kwota wykorzystanego kredytu w ramach limitu
  jest oprocentowana w stosunku ro cznym według zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę
  WIBOR 1M powiększonej o marżę PKO BP. Spłata wierzytelności PKO BP, związanych z
  wykorzystaniem limitu, zabezpieczona jest w oparciu o weksel własny in blanco wraz z deklaracją
  wekslową oraz oświadcz eniem o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 97 Prawa bankowego,
  umowne prawo potrącenia wierzytelności PKO BP z tytułu transakcji kredytowej z wierzytelnością
  Spółki – posiadacza rachunku bankowego wobec PKO BP oraz cesję praw z należności z
  umów/kont raktów handlowych od wybranych i zaakceptowanych przez PKO BP kontrahentów.
  Kredyt nie został spłacony. Saldo kredytu na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosło 5.810 tys. zł, a
  na koniec 31 grudnia 2017 roku 4.662 tys. zł.

  W dniu 1 września 2015 roku Spółka zawarła z ING Bank Śląski S.A. umowę o kredyt inwestycyjny
  na kwotę 5 mln zł w celu wykupu obligacji. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR
  3M powiększone o marżę Banku. Kredyt został udzielony na okres do dnia 31 sierpnia 2016 roku.
  Kredyt zos tał udostępniony po spełnieniu wymogów oraz ustanowieniu przez Emitenta
  zabezpieczenia. Zabezpieczeniem przedmiotowej Umowy jest poręczenie wg prawa cywilnego
  udzielone Bankowi przez spółkę Data Techno Park Sp. z o.o. Saldo kredytu na dzień 31 grudnia
  2016 roku wyniosło 3.667 tys. zł, a na koniec 31 grudnia 2017 roku 3.250 tys. zł.

  W dniu 10 sierpnia 2015 roku Spółka podpisała umowę z Alior Bank S.A. o udzielenie kredytu
  nieodnawialnego przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności na kwotę 5 mln PL N.
  Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR 3M powiększone o marżę Banku.
  Zabezpieczeniem jest gwarancja spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis,
  hipoteka umowna do kwoty 7,5 mln PLN przysługująca Data Techno Park Sp. z o .o. na prawie

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 28

  użytkowania wieczystego nieruchomości, poręczenie udzielone przez DTP Sp.
  z o.o., pełnomocnictwo do rachunków bankowych, oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz
  deklaracja wekslowa. Termin spłaty kredytu przypada na 30 sierpnia 2020 roku. Saldo kredytu na
  dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiło 3.750 tys. zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2017 roku
  wynosiło 3.417 tys. zł.

  W dniu 4 grudnia 2015 roku Spółka podpisała umowę z Alior Bank S.A. o udzielenie kredytu
  nieodnawialnego przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności na kwotę 5 mln PLN.
  Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR 3M powiększone o marżę Banku.
  Zabezpieczeniem jest gwarancja spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis,
  hipoteka umowna do kwot y 7,5 mln PLN przysługująca Data Techno Park Sp. z o.o. na prawie
  użytkowania wieczystego nieruchomości, poręczenie udzielone przez DTP Sp. z o.o.,
  pełnomocnictwo do rachunków bankowych, oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Termin spłaty
  kredytu przypada na 3 grudnia 2020 roku. Saldo kredytu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiło
  4.083 mln zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiło 3.750 tys. zł.

  W dniu 3 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa pożyczki pomiędzy Spółką, a Panem Markiem
  Girkiem . Na mocy wymienionej umowy Pan Marek Girek udzielił Spółce pożyczki w wysokości 5 mln
  zł z terminem spłaty do dnia 13 marca 2025 r. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi WIBOR
  3M na dzień podpisania umowy pożyczki +1,0%. Umowa pożyczki nie przewiduj e żadnych
  zabezpieczeń jej spłaty. Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 20 ust. 2 lit. M) Statutu Spółki,
  wyraziła zgodę na zawarcie przez Spółkę wymienionej umowy pożyczki. W dniu 24 sierpnia 2017 r.
  strony podpisały aneks do ww. umowy pożyczki ustala jąc termin jej spłaty na dzień 24 sierpnia
  2017 r. Rozliczenie umowy pożyczki następuje poprzez potrącenie wierzytelności wobec Spółki z
  wierzytelnością za akcje serii C obejmowane przez Pana Marka Girka.

  W dniu 25 lutego 2011 roku we Wrocławiu spółka Dat a Techno Park Sp. z o.o. podpisała umowę z
  Alior Bank S.A o udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysokości 965 tys. PLN przeznaczonego na
  spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w PKO BP (zaciągniętego na zakończoną inwestycję
  przy ul. Kutnowskiej 1 -3). Kredyt został udzielony na okres 123 miesięcy. Kredyt jest
  oprocentowany w oparciu o stawkę WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę Banku.
  W dniu 27 listopada 2013 roku we Wrocławiu spółka Data Techno Park Sp. z o.o. podpisała umowę
  z Getin Noble Bank Spółka Akcyjna o udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysokości 16.732 tys.
  PLN przeznaczonego na finansowanie zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
  niezbędnego do uruchomienia wyspecjalizowanych usług informatycznych w Medycznym Centrum
  Przetwarzania D anych w ramach Działania 5.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
  pn. „Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e -zdrowia”.
  Kredyt został udzielony na okres 180 miesięcy. Kredyt jest oprocentowany w oparciu o stawkę
  WIBOR 3M powiększoną o marżę Banku.

  W dniu 28 październik 2014 roku we Wrocławiu spółka Data Techno Park Sp. z o.o. podpisała
  umowę z Getin Noble Bank Spółka Akcyjna o udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysokości
  23.170 tys. zł przeznaczonego n a sfinansowanie dostawy i wdrożenia infrastruktury informatycznej
  oraz oprogramowania na potrzeby utworzenia informatycznych platform e -usług i aplikacji on -line
  w środowisku typu Cloud Computing w Medycznym Centrum Przetwarzania Danych w ramach
  działania 5.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka p.n. „Utworzenie ogólnopolskiego

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 29

  ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e -zdrowia”. Kredyt
  został udzielony na okres 98 miesięcy. Kredyt jest oprocentowany w oparciu o stawkę WIBOR 3M
  powiększo ną o stałą marżę Banku.

  W dniu 30 maja 2016 roku we Wrocławiu spółka Data Techno Park Sp. z o.o. podpisała umowę z
  ING Bank Śląski Spółka Akcyjna o udzielenie kredytu obrotowego w wysokości 5.000 tys. zł
  przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalnoś ci gospodarczej. Kredyt został udzielony na
  okres 12 miesięcy. Kredyt jest oprocentowany w oparciu o stawkę WIBOR 3M powiększoną o
  marżę Banku. Saldo kredytu na 31 grudnia 2017 roku wynosiło 5.000 tys. zł.

  Pożyczki otrzymane od podmiotów powiązanych ni epodlegających konsolidacji
  Dnia 4 grudnia 2015 roku we Wrocławiu Spółka Data Techno Park podpisała umowę pożyczki ze
  spółką Torneo MedLoc. Pożyczka udzielona w kwocie 690 tys. PLN została przeznaczona na
  finansowanie bieżącej działalności. Pożyczka oproc entowana jest według rocznej stopy procentowej
  w wysokości 6%. Firmy w dniu 17 października 2016r. zawarły porozumienie zgodnie z którym
  spłata pożyczki wraz odsetkami miała nastąpić 7 października 2016 roku.

  Dnia 4 grudnia 2015 roku we Wrocławiu Spółka Data Techno Park podpisała umowę pożyczki ze
  spółką Zonen. Pożyczka udzielona w kwocie 320 tys. zł została przeznaczona na finansowanie
  bieżącej działalności. Pożyczka oprocentowana jest według rocznej stopy procentowej w wysokości
  5%. Spłata kwoty głównej pożyczki wraz z odsetkami miała nastąpić do dnia 28 grudnia 2015 roku.

  Dnia 4 grudnia 2015 roku we Wrocławiu Spółka Data Techno Park podpisała umowę pożyczki ze
  spółką 4steps consulting. Pożyczka udzielona w kwocie 550 tys. PLN została przeznaczona na
  finansowanie bieżącej działalności. Pożyczka oprocentowana jest według rocznej stopy procentowej
  w wysokości 5%. Spłata kwoty głównej pożyczki wraz z odsetkami miała nastąpić do dnia 28
  grudnia 2015 roku.

  Dnia 4 grudnia 2015 roku we Wrocławiu Spółka Data Techno Park podpisała umowę pożyczki ze
  spółką Epten Systems. Pożyczka udzielona w kwocie 650 tys. zł została przeznaczona na
  finansowanie bieżącej działalności. Pożyczka oprocentowana jest według rocznej stopy procentowej
  w wysokości 5%. Spółki w dniu 18 lutego 2016 roku zawarły aneks do umowy pożyczki zmieniający
  termin zwrotu pożyczki wraz z odsetkami do dnia 30 marca 2016 roku.

  Dnia 15 grudnia 2015 roku we Wrocławiu Spółka Data Techno Park podpisała umowę pożyczki ze
  spółką HISaas. Pożyczka udzielona w kwocie 700 tys. PLN została przeznaczona na finansowanie
  bieżącej działalności. Pożyczka oprocentowana jest według rocznej stopy procentowej w wysokości
  5%. Spłata kwoty głównej pożyczki wraz z odsetkami miała nastąpić do dnia 28 grudnia 2015 roku.

  Dni a 23 grudnia 2015 roku we Wrocławiu Spółka Data Techno Park podpisała umowę pożyczki ze
  spółką Compliance Audit Solutions. Pożyczka udzielona w kwocie 380 tys. PLN została
  przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności. Pożyczka oprocentowana jest wedł ug rocznej
  stopy procentowej w wysokości 5%. Spłata kwoty głównej pożyczki wraz z odsetkami miała
  nastąpić do dnia 29 lutego 2016 roku.

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 30

  Dnia 23 grudnia 2015 roku we Wrocławiu Spółka Data Techno Park
  podpisała umowę pożyczki ze spółką Risk Management Solut ions. Pożyczka udzielona w kwocie 550
  tys. zł została przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności. Pożyczka oprocentowana jest
  według rocznej stopy procentowej w wysokości 5%. Spłata kwoty głównej pożyczki wraz z
  odsetkami miała nastąpić do dnia 29 lutego 2016 roku.

  Dnia 23 grudnia 2015 roku we Wrocławiu Spółka Data Techno Park podpisała umowę pożyczki ze
  spółką Data Protection Solutions. Pożyczka udzielona w kwocie 493 tys. zł została przeznaczona na
  finansowanie bieżącej działalności. Pożyczka opr ocentowana jest według rocznej stopy procentowej
  w wysokości 5%. Spłata kwoty głównej pożyczki wraz z odsetkami ma nastąpić do dnia 29 lutego
  2016 roku.

  Dnia 22 grudnia 2015 roku we Wrocławiu Spółka Data Techno Park podpisała umowę pożyczki ze
  spółką PI Systems. Pożyczka udzielona w kwocie 1.950 tys. zł została przeznaczona na
  finansowanie bieżącej działalności. Pożyczka oprocentowana jest według rocznej stopy procentowej
  w wysokości 7%. Spłata kwoty głównej pożyczki wraz z odsetkami ma nastąpić w ciągu 7 dni od
  dnia wezwania przez pożyczkodawcę do jej zwrotu.

  Dnia 2 czerwca 2015 roku we Wrocławiu Spółka Data Techno Park podpisała umowę pożyczki ze
  spółką ER. Pożyczka udzielona w kwocie 1.285 tys. zł została przeznaczona na finansowanie
  bieżącej działaln ości. Pożyczka oprocentowana jest według rocznej stopy procentowej w wysokości
  8%. Termin spłaty pożyczki przypada na 31 grudnia 2015.

  Dnia 28 stycznia 2016 roku oraz 8 lutego 2016 roku we Wrocławiu Spółka Data Techno Park
  podpisała umowy pożyczek ze spó łką RiskMed Broker Sp. z o.o. Pożyczki udzielone w łącznej
  kwocie 200 tys. zł zostały przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności. Pożyczki
  oprocentowane są według rocznej stopy procentowej w wysokości 5%. Spłaty kwot głównych
  pożyczek wraz z odsetk ami miała nastąpić do 30 czerwca 2016.

  Dnia 17 czerwca 2016 roku we Wrocławiu Spółka Data Techno Park podpisała umowę pożyczki ze
  spółką Platforma IT. Pożyczka udzielona w kwocie 200 tys. zł została przeznaczona na
  finansowanie bieżącej działalności. Poż yczka oprocentowana jest według rocznej stopy procentowej
  w wysokości WIBOR 3M na dzień podpisania +8,0%. Spłata kwoty głównej pożyczki wraz z
  odsetkami ma nastąpić do dnia 2 sierpnia 2016 roku.

  Dnia 19 lipca 2016 roku we Wrocławiu Spółka Data Techno Par k podpisała umowę pożyczki ze
  spółką H21 Sp. z o.o. Pożyczka udzielona w łącznej kwocie 200 tys. zł została przeznaczona na
  finansowanie bieżącej działalności. Pożyczka oprocentowana jest według rocznej stopy procentowej
  w wysokości 5%. Spłata kwoty główne j pożyczki wraz z odsetkami ma nastąpić w terminie 14 dni
  od daty podpisania umowy.

  Dnia 28 listopada 2016 roku we Wrocławiu Spółka Data Techno Park podpisała umowę pożyczki ze
  spółką Efarmaceuta.pl Sp. z o.o. Pożyczka udzielona w łącznej kwocie 50 tys. zł została
  przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności. Pożyczka oprocentowana jest według rocznej
  stopy procentowej w wysokości 5%. Spłata kwoty głównej pożyczki wraz z odsetkami ma nastąpić
  w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 31

  Spółka ITMED Sp. z o.o. podpisała ze Spółką Mizarus umowy pożyczki:

  Dnia 2 grudnia 2015 roku we Wrocławiu spółka ITMED Sp. z o.o. podpisała umowę pożyczki ze
  spółką Mizarus Sp. z o.o. Pożyczka udzielona w kwocie 100 tys. zł została przeznaczona na
  finansowanie bieżą cej działalności. Pożyczka oprocentowana jest według rocznej stopy procentowej
  w wysokości 7%. Spłata kwoty głównej pożyczki wraz z odsetkami ma nastąpić w ciągu 7 dni od
  dnia wezwania przez pożyczkodawcę do jej zwrotu.

  Dnia 30 października 2015 roku we Wrocławiu spółka ITMED Sp. z o.o. podpisała umowę pożyczki
  ze spółką Mizarus Sp. z o.o. Pożyczka udzielona w kwocie 10.900 tys. zł została przeznaczona na
  finansowanie bieżącej działalności. Pożyczka oprocentowana jest według rocznej stopy procentowej
  w wy sokości 7%. Spłata kwoty głównej pożyczki wraz z odsetkami ma nastąpić w ciągu 7 dni od
  dnia wezwania przez pożyczkodawcę do jej zwrotu.  3.5.3. Poręczenia i gwarancje

  W tabeli poniżej zostały przedstawione zobowiązania warunkowe oraz poręczenia i gwarancje
  Grupy na dzień 31 grudnia 201 7 roku oraz na dzień 31 grudnia 201 6 roku.


  Stan na
  31/12 /2017
  Stan na
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000

  Poręczenia (i) 90 932 78 681
  Gwarancje (ii) 7 958 8 532
  Weksle (iii) 41 9 01 40 330
  Dobrowolne poddanie się egzekucji art. 777 KPC
  (iv)
  53 319 26 854
  Pozostałe (v) 13 041 13 041
  RAZEM 207 151 167 438

  (i) Poręczenia dotyczą kredytu przyznanego Spółce zależnej Data Techno Park Sp. z o.o. na kwotę
  9,64 mln zł, umow y inwestycyjnej zawartej przez Data Techno Park Sp. z o.o. z Polską Agencją
  Rozwoju Przedsiębiorczości na kwotę 18,2 mln zł , umów pożyczek zawartych przez DTP na kwotę
  6,1 mln zł, poręczenia pod porozumienie zawarte przez DTP na kwotę 400 tys. zł, poręcze nie pod
  limit umowy o udzielenie gwarancji kontraktowych zawartej przez DTP na kwotę 1,2 mln zł,
  poręczenia kredytu Spółce medhub (dawniej SI Alma) na kwotę 500 tys. zł; zawartych przez spółkę
  ITmed Service Sp. z o.o. umów leasingowych na samochody na łącz ną kwotę 2,2 mln zł (do
  każdego poręczenia została wystawiona deklaracja wekslowa - kwoty te zostały wykazane tylko
  w pozycji "poręczenia"), umowy kredytowej zawartej pomiędzy Cube.ITG S.A. a ING Bank Śląski

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 32

  S.A. na kwotę 10,5 mln zł, umowy kredytowej zawa rtej pomiędzy Cube.ITG
  S.A. a ING Bank Śląski S.A. na kwotę 7,5 mln zł, umowy kredytowej zawartej pomiędzy Cube.ITG
  S.A. a Alior Banki S.A. na kwotę 5 mln zł, umowy kredytowej zawartej pomiędzy Cube.ITG S.A. a
  Alior Bank S.A. na kwotę 5 mln zł, umowy kredy towej zawartej pomiędzy Cube.ITG S.A. a PKO BP
  S.A. na kwotę 10 mln zł, wykonania umowy zawartej pomiędzy eR sp. z o.o. a Asseco S.A. na
  kwotę 6,2 mln zł; poręczenia płatności na kwotę 8,5 mln zł,

  (ii) Gwarancje dotyczą gwarancji bankowych zabezpieczając ych należyte wykonanie umów na
  łączną kwotę 2,5 mln zł, oraz gwarancji ubezpieczeniowych zabezpieczających należyte wykonanie
  umów oraz zabezpieczających zobowiązania powstałe w okresie rękojmi i gwarancji jakości na
  łączną kwotę 5,4 mln zł;

  (iii) Weksle dotyczą zabezpieczenia umowy faktoringowej na kwotę 3 mln zł; zabezpieczenia zakupu
  przedmiotu leasingu na łączną kwotę 0,3 mln zł, gwarancji wykonania ugody na kwotę 8,2 mln zł
  oraz gwarancji spłaty otrzymanych pożyczek na kwotę 30,3 mln zł

  (iv) Sporządz one w formie aktu notarialnego dobrowolne poddanie się egzekucji art. 777 § 1 pkt. 5
  Kodeksu Postępowania Cywilnego dotyczy gwarancji spłaty zobowiązań w wysokości 8,9 mln zł,
  zabezpieczenia umowy inwestycyjnej Mizarus w wysokości 1 mln zł, gwarancji spłat y pożyczek na
  kwotę 6,9 mln zł oraz gwarancji zapłaty z tytułu zawartej umowy kredytu z ING Bank Śląski S.A.
  na kwotę 37,5 mln zł

  (v) Zobowiązania warunkowe z tytułu udziału w programie Inkubator Przedsiębiorczości w kwocie
  13.041 tys. zł.

  3.5.4. Transakc je z podmiotami powiązanymi

  W roku 2017 Emitent oraz jego jednostki zależne nie zawierały transakcji z podmiotami powiązanymi
  na warunkach innych niż rynkowe. Transakcje z podmiotami powiązanymi zostały zamieszczone w
  Sprawozdaniu Finansowym .

  3.6. Pozo stałe znaczące zdarzenia i czynniki
  3.6.1. Znaczące zdarzenia i czynniki w trakcie roku obrotowego
  Umowa wieloproduktowa z ING Bank Śląski S.A.
  W dniu 2 stycznia 2017 r. pomiędzy ING Bank Śląski S.A. Emitentem i spółką zależną Data Techno
  Park Sp. z o. o . została podpisana umowa wieloproduktowa. Postanowienia tej Umowy mają
  zastosowanie i w całości zastępują postanowienia umowy wieloproduktowej, o której była mowa w
  raporcie bieżącym nr 64/2016.

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 33

  Na mocy zawartej Umowy Bank przyznał Klientom odnawialny lim it kredytowy
  w maksymalnej wysokości 25 mln zł. Przyznany limit kredytowy może być wykorzystany w formie:

  a) kredytów obrotowych w rachunkach kredytowych o charakterze odnawialnym, udzielanych
  Klientom oraz o charakterze nieodnawialnym udzielanych spółce z ależnej DTP w terminie do
  30.12.2018 r., który jest ostatecznym dniem wymagalności,

  b) kredytów obrotowych w rachunkach bankowych prowadzonych na rzecz Emitenta przez Bank
  na podstawie odrębnej umowy w terminie do 30.12.2017 r., który jest ostatecznym dnie m
  wymagalności,

  c) gwarancji bankowych w PLN udzielonych przez Bank na zlecenie Emitenta, przy czym
  wygaśniecie okresu zobowiązania gwarancji nie może przekroczyć 30.12.2019 r.


  Kredyty obrotowe przeznaczone są na finansowanie bieżącej działalności gospodar czej Klientów.
  Bank w ramach powyższego udostępnia:

  a) Emitentowi - sublimit kredytowy w wysokości 7 mln zł do wykorzystania w formie
  kredytów obrotowych w rachunku bankowym i sublimit kredytowy w wysokości 3 mln zł do
  wykorzystania w formie gwarancji bank owych,

  b) DTP - sublimit kredytowy w wysokości 5 mln zł do wykorzystania w formie kredytów
  obrotowych w rachunku kredytowym
  - oraz, dodatkowo w stosunku do umowy, o której mowa w raporcie bieżącym nr 64/2016,
  c) sublimit kredytowy dla Emitenta i DTP w wyso kości 10 mln zł do wykorzystania w formie
  kredytów obrotowych w rachunkach kredytowych.

  Kredyty obrotowe w rachunku kredytowym są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej
  ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę WIBOR 3M i stałej marży Banku, a kredy ty obrotowe w
  rachunku bankowym w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku.

  Zabezpieczenie zawartej Umowy stanowi:

  a) potwierdzona cesja wierzytelności z monitoringiem przysługujących spółce zależnej Data
  Techno Park Sp. z o. o. od Comfort Meri dian Polska Sp. z o.o. z tytułu zawartych dwóch umów
  handlowych,
  b) oświadczenie oddzielne Emitenta i Data Techno Park Sp. z o. o. o poddaniu się egzekucji
  Emitenta w trybie art. 777 par.1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego dotyczącego
  obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 37,5 mln zł,
  c) zastaw rejestrowy na stanowiących własność Data Techno Park Sp. z o. o. maszynach i
  urządzeniach,
  d) hipoteka łączna umowna do kwoty 42 mln zł na nieruchomości położonej we Wrocławiu
  przy ul. Borowskiej będącej własnością Data Techno Park Sp. z o. o.,
  e) cesja praw z polis ubezpieczeniowych przedmiotów zabezpieczenia.

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 34

  Ponadto w ramach zawartej Umowy Bank udzielił Klientom kredytu
  odnawialnego, obrotowego w formie linii odnawialnej w wysokości 25 mln zł na okres o d dnia
  udostępnienia limitu kredytowego Umowy do dnia 7.01.2020 r. z wyłącznym przeznaczeniem na:

  a) spłatę wymagalnego zadłużenia Klientów wobec Banku z tytułu kredytów obrotowych w
  rachunku bankowym, wykorzystania kredytów obrotowych w rachunku kredytowy m wraz z
  naliczonymi odsetkami, opłatami i prowizjami,
  b) spłatę wymagalnych zobowiązań finansowych Klientów wobec Banku z tytułu umów
  zlecenia udostępnionych w ramach limitu kredytowego Umowy oraz związanych z nimi opłat i
  prowizji,
  c) spłatę wymagalnych zobowiązań finansowych Klientów wobec Banku z tytułu opłat i prowizji
  związanych z Umową,
  d) utworzenie kaucji zgodnie z art. 102 Prawa Bankowego.

  Kredyt odnawialny oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w
  oparciu o stawk ę WIBOR 1M i stałej marży Banku.
  Zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z kredytu odnawialnego jest tożsame z
  zabezpieczeniem wierzytelności Banku z kredytu odnawialnego oraz kredytów obrotowych wrachunku
  bankowym i kredytów obrotowych w rachunku kredytowym.

  Umowa pożyczki

  W dniu 3 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa pożyczki pomiędzy Spółką a Prezesem Zarządu
  Spółki Panem Markiem Girkiem. Na mocy wymienionej umowy Pan Marek Girek zobowiązał się
  udzielić Spółce pożyczki w wysokości 5 mln zł z terminem spłaty do dnia 13 marca 2025 r.
  Oprocentowanie pożyczki było stałe i wynosiło WIBOR 3M na dzień podpisania umowy pożyczki
  +1,0%. Umowa pożyczki nie przewidywała żadnych zabezpieczeń jej spłaty. W dniu 24 sierpnia 2017
  r. (zdarzenie po dniu bila nsowym) strony podpisały aneks do ww. umowy pożyczki ustalając termin
  jej spłaty na dzień 24 sierpnia 2017 r. Rozliczenie umowy pożyczki nastąpiło poprzez potrącenie
  wierzytelności wobec Spółki z wierzytelnością za akcje serii C obejmowane przez Pana Marka Girka.
  Ustalenie ostatecznej ceny nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
  W dniu 17 maja 2017 r. Zarząd Emitenta powziął informację o opublikowaniu przez SESCOM S.A.
  (Kupujący) raportu bieżącego, w którym wskazano, iż SESCOM S.A. dokonał ustalenia ostatecznej
  ceny nabycia nabytej przez niego zorganizowanej części przedsiębiorstwa CUBE.ITG. S.A. na łączną
  kwotę 6,2 mln zł oraz iż przekazał Emitentowi oświadczenie o ustaleniu ostatecznej ceny nabycia.
  Informacje na temat zbycia przez Emitenta w 2016 roku na rzecz SESCOM S.A. zorganizowanej części
  przedsiębiorstwa Spółka przekazywała w raportach bieżących nr 10/2016, 15/2016, 22/2016 i
  25/2016 oraz w raportach okresowych. Zgodnie z postanowieniami umowy cena sprzedaży ZCP
  wynosi 12,5 mln zł, przy czym umowa przewiduje mechanizm ustalenia ceny ostatecznej po upływie
  12 miesięcy od dnia zawarcia umowy przenoszącej własność na Kupującego w zależności od
  osiągniętego wyniku ZCP, przy czym cena ostateczna ma być nie niższa niż 7,5 mln zł i nie wyższa
  niż 15 ,5 mln zł. Cena jest płatna w ratach, a ostatnia płatność przypada na maj 2017 roku. Kwota
  minimalna jest kwotą bezsporną i musi zostać zapłacona przez Kupującego w terminie określonym w
  umowie. Zgodnie z postanowieniami umowy Kupujący jest zobowiązany do poinformowania Emitenta

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 35

  o swoim wyliczeniu ceny ostatecznej, po czym Emitent powinien w ciągu 10
  dni ustosunkować się do wyliczonej ceny.

  W dniu 19 maja 2017 r. została ustalona przez Emitenta rzeczywista wartość ceny ostatecznej jako
  równa 9,66 mln zł. Zg odnie z zapisami wiążącej strony umowy Zarząd Emitenta przesłał do
  kupującego zawiadomienie o braku zgody na cenę ostateczną określoną przez kupującego. W
  przypadku rozbieżności umowa przewiduje dalsze kroki poczynając od próby porozumienia do
  powołania bi egłego.

  Dnia 18 lipca 2017 r. (zdarzenie po dniu bilansowym) Emitent otrzymał stanowisko Biegłego
  Rewidenta w sprawie określenia ostatecznej ceny zbycia ZCP na rzecz Kupującego („Cena
  Ostateczna”). Biegły Rewident stwierdził, iż Cena Ostateczna nie różni s ię od przedstawionej przez
  Kupującego i wynosi 6.234.573,60 zł. W ocenie Zarządu Emitenta, Cena Ostateczna została określona
  przez Biegłego Rewidenta w sposób wadliwy, w szczególności z pominięciem istotnych postanowień
  umowy łączącej strony, w której zast rzeżono, że niezależnie od wartości przyjętych dla obliczania
  Ceny Ostatecznej „w każdym przypadku kwota Ceny Ostatecznej nigdy nie będzie niższa od kwoty
  7.500.000,00 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych) oraz wyższa od kwoty 15.500.000,00 zł
  (pięt naście milionów pięćset tysięcy złotych).”
  Emitent podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko oraz podejmie działania mające na celu
  dochodzenie należnych roszczeń wobec Sescom S.A. na drodze postępowania sądowego.

  Podpisanie umowy z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową.

  W dniu 24 maja 2017 r. Emitent powziął wiadomość o wyborze przez Naukową i Akademicką Sieć
  Komputerową ("Zamawiający") oferty Emitenta jako jednej z trzech najkorzystniejszych w
  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
  Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT do
  wykonywania zadań w ramach projektów i prac realizowanych przez Zamawiającego w ramach
  umowy ramowej.
  Oferta Spółki została wybrana jako tr zecia z najkorzystniejszych ofert złożonych w ww. postępowaniu.
  Umowa ramowa zostanie zawarta przez Zamawiającego z trzema wybranymi wykonawcami, w tym
  Emitentem, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
  publicznych ("Prawo zamówień publicznych"). Umowa ramowa zostanie zawarta na okres 36
  miesięcy, przy czym fakt zawarcia umowy ramowej nie rodzi po stronie Zamawiającego obowiązku
  kontraktowania. Zamawiający będzie udzielał zamówień jednostkowych zapraszając wybranych
  wykonawców do składania ofert na podstawie Prawa zamówień publicznych. Zgodnie z informacjami
  od Zamawiającego, kwota jaką zamierza on przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 29,7
  mln zł brutto.

  W dniu 8 czerwca 2017 roku Emitent otrzymał obustronn ie podpisaną z NASK umowę ramową w
  rozumieniu art. 99 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem
  Umowy ramowej jest określenie warunków udzielenia i realizacji zamówień na świadczenie przez
  Spółkę kompleksowych usług z zakres u zapewnienia NASK zasobów ludzkich w obszarze IT przez
  okres 36 miesięcy od dnia jej zawarcia poprzez wynajem specjalistów spełniających określone
  wymagania oraz posiadających określone kompetencje i doświadczenie.

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 36

  Na mocy postanowień Umowy ramowej NASK m oże udzielać Spółce zamówień
  do kwoty 29,7 mln zł brutto nie dłużej jednak niż przez okres 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy
  ramowej lub do wyczerpania ww. kwoty, jeśli zdarzenie to nastąpi wcześniej. Udzielenie zamówień
  na niższą kwotę niż wskazana powyż ej, nie może być podstawą roszczenia wobec Zamawiającego z
  tytułu niewywiązania się z Umowy ramowej. Zamawiający będzie udzielał zamówień jednostkowych,
  których przedmiot objęty jest Umową ramową, w miarę istniejących potrzeb. Udzielenie przez NASK
  zamówie nia jednostkowego będzie każdorazowo odbywało się poprzez zaproszenie do składania ofert
  wykonawców, z którymi NASK zawarł umowę ramową na realizację ww. usług i wybór
  najkorzystniejszej oferty, przy czym w przypadku zawarcia przez NASK umowy ramowej z jed nym
  tylko wykonawcą, NASK w celu udzielenia zamówienia będzie zapraszał Emitenta do negocjacji.
  Emitent jest uprawniony do powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy ramowej i umowy
  wykonawczej podwykonawcom.

  W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia pr zez NASK umowy z przyczyn, za które
  odpowiedzialność ponosi Emitent, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 20%
  wynagrodzenia danej umowy wykonawczej. Zamawiającemu przysługują ponadto kary umowne, w
  szczególności, w przypadku naruszenia zasad o chrony informacji poufnych oraz przekroczenia
  terminów. Jeżeli szkoda przewyższy wysokość kary umownej, Zamawiającemu przysługiwać będzie
  roszczenie o zapłatę odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na
  zasadach ogólnych.

  Zawarci e umowy z Centralnym Ośrodkiem Informatyki.

  Dnia 8 czerwca 2017 r. Centralny Ośrodek Informatyki („COI”, Zamawiający”) zawarł z Emitentem
  oraz czterema innymi podmiotami („Wykonawcy”) umowę ramową w rozumieniu art. 99 ustawy z
  dnia 29 stycznia 2004 r. Pra wo zamówień publicznych („Umowa ramowa”), analogiczną do umowy
  Emitenta z NASK, o której mowa poniżej
  .
  Przedmiotem Umowy ramowej jest określenie warunków udzielenia i realizacji zamówień na
  świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia COI zasobów ludzkich w obszarze IT przez
  okres 36 miesięcy od dnia jej zawarcia poprzez wynajem specjalistów spełniających określone
  wymagania oraz posiadających określone kompetencje i doświadczenie.
  Na mocy postanowień Umowy ramowej COI może udzielać zamówień do kw oty 116,1 mln zł brutto,
  nie dłużej jednak niż przez okres 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy ramowej lub do wyczerpania
  ww. kwoty, jeśli zdarzenie to nastąpi wcześniej. Udzielenie zamówień na niższą kwotę niż wskazana
  powyżej, nie może być podstawą roszcz enia wobec Zamawiającego z tytułu niewywiązania się z
  Umowy ramowej. Zamawiający będzie udzielał zamówień jednostkowych, których przedmiot objęty
  jest Umową ramową, w miarę istniejących potrzeb. Udzielenie przez COI zamówienia jednostkowego
  będzie każdoraz owo odbywało się poprzez zaproszenie do składania ofert wykonawców, z którymi
  COI zawarł umowę ramową na realizację ww. usług i wybór najkorzystniejszej oferty. Emitent jest
  uprawniony do powierzenia wykonania części przedmiotu umowy ramowej i umowy wykona wczej
  podwykonawcom.

  W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia przez COI umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność
  ponosi Emitent, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 20% wynagrodzenia danej
  umowy wykonawczej. Zamawiającemu przysługują pona dto kary umowne, w szczególności w

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 37

  przypadku naruszenia zasad ochrony informacji poufnych oraz przekroczenia
  terminów. Jeżeli szkoda przewyższy wysokość kary umownej, Zamawiającemu przysługiwać będzie
  roszczenie o zapłatę odszkodowania przewyższającego wys okość zastrzeżonych kar umownych na
  zasadach ogólnych.

  Zawarcie przez spółkę zależną umowy z Ekotel Sp. z o. o. dotyczącej dostawy sprzętu
  oraz oprogramowania

  W dniu 14 czerwca 2017 roku spółka zależna od Emitenta – Data Techno Park Sp. z o. o.
  („Wykonawc a”) zawarła z Ekotel Sp. z o. o. („Zamawiający”) umowę, której przedmiotem jest
  dostawa sprzętu oraz oprogramowania wraz z wdrożeniem funkcjonalności dla rozbudowy "Centrum
  Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e -usług" („Umowa ”).
  Za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 15,4 mln zł
  brutto. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu Umowy w terminie do 28 listopada
  2017 roku.
  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnie nia m.in. w terminie realizacji
  przedmiotu Umowy i usunięcia wad infrastruktury sprzętowej. Wykonawcę zapłaci karę umowną w
  wysokości 20% wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub
  Zamawiającego z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. Łączna wysokość naliczonych
  przez Zamawiającego kar umownych nie może przekroczyć 50% łącznego wynagrodzenia netto.
  Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach kodeksu
  cywilnego, gdy wysokość zas trzeżonych kar umownych nie pokryje rzeczywistej wartości poniesionej
  szkody. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy m.in. w przypadku, gdy łączna
  wysokość kar umownych, do których żądania uprawniony jest Zamawiający będzie równa co najmniej
  10% wartości wynagrodzenia brutto.

  Niespełnienie się warunków umów zawartych w 2016 roku

  W dniu 30 czerwca 2017 roku Spółka przekazała informacje o zawarciu w dniu 29 czerwca 2016 r.
  umowy podwykonawczej ("Umowa 1") z członkiem konsorcjum, które złożyło o fertę na realizację
  zamówienia dotyczącego rozbudowy i wdrożenia nowych funkcjonalności oraz utrzymania i rozwoju
  systemu elektronicznej platformy integracyjnej („Inwestycja”). Umowa 1 została zawarta pod
  warunkiem zawieszającym zawarcia przez konsorcjum u mowy głównej na realizację ww. Inwestycji.
  Przedmiotem Umowy 1 było wykonanie przez Cube.ITG prac i dostaw oraz świadczenie usług
  związanych z Inwestycją, z tytułu czego określono wynagrodzenie dla Emitenta w wysokości 25,6
  mln zł netto. Ponadto, w dniu 29 czerwca 2016 r. Emitent zawarł jako zleceniodawca umowę
  podwykonawczą („Umowa 2”), która miała wejść w życie z dniem zawarcia przez konsorcjum umowy
  na realizację Inwestycji. Przedmiotem Umowy 2 było wykonanie przez podwykonawcę części prac i
  dostaw oraz świadczenie wybranych usług związanych z Inwestycją, z tytułu czego określono
  wynagrodzenie dla podwykonawcy w wysokości 10,6 mln zł netto. Przekazanie ww. informacji
  nastąpiło w związku z oceną Zarządu Spółki co do braku możliwości spełnienia warunków
  zaw ieszających ww. umów.

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 38

  Zawarcie listu intencyjnego

  W dniu 12 lipca 2017 roku Spółka zawarła z ProService Finteco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  („Finteco”) list intencyjny. Przedmiotem listu intencyjnego jest zamiar wstąpienia przez Finteco w
  miejsce E mitenta, w drodze nabycia praw i obowiązków, do umów które Emitent zawarł ze spółką
  Ingienieria de Software Bancario SL z siedzibą w Madrycie - umowy o świadczenie usług oraz umowy
  handlowej zawartych w 2015 roku („Umowy”). Ponadto Finteco jest zainteresow ana
  przeprowadzeniem powiązanej transakcji polegającej na nabyciu wszystkich udziałów w kapitale
  zakładowym spółek stowarzyszonych ze spółką zależną od Emitenta - Credit Support Platform Sp. z
  o.o. i PlatformaIT Sp. z o.o., od wspólników tych spółek (Trans akcja powiązana). Intencją stron listu
  intencyjnego jest, aby wszystkie transakcje były ze sobą powiązane w ten sposób, że
  przeprowadzenie oraz skuteczność nabycia praw i obowiązków do Umów uzależniona będzie od
  przeprowadzenia i skuteczności Transakcji po wiązanej. Łączna cena za zbycie przez Emitenta praw i
  obowiązków z Umów na rzecz Finteco wyniesie 5 mln zł.
  Strony ustaliły, iż postanowienia listu intencyjnego obowiązywać będą do dnia 30 września 2017 r.
  co oznacza, że o ile we wskazanym terminie nie doj dzie do zamknięcia transakcji strony przestają
  być związane warunkami określonymi listem intencyjnym, a każda ze stron może odstąpić od dalszych
  negocjacji bez podawania przyczyny nie będąc zobowiązaną do wykonania jakichkolwiek świadczeń
  lub czynności obj ętych listem intencyjnym oraz nie będąc uprawnioną do żądania zwrotu
  jakichkolwiek kosztów związanych z czynnościami wskazanymi w liście intencyjnym.

  Zawarcie umowy zbycia nieruchomości przez jednostkę zależną – Data Techno Park sp.
  z o. o.
  W dniu 25 lipc a 2017 roku jednostka zależna od Emitenta – Data Techno Park sp. z o. o.
  („Sprzedający”) zawarła z podmiotem trzecim („Kupujący”) przedwstępną umowę sprzedaży
  użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu, stanowiącej działkę o
  obs zarze 0,3 hektara oraz własności posadowionego na niej budynku o kubaturze 6,5 tys. metrów
  kwadratowych („Umowa”).

  Strony Umowy zobowiązały się zawrzeć pod warunkiem spełnienia określonych poniżej warunków
  przyrzeczoną umowę sprzedaży na kwotę 7,2 mln zł b rutto nie później niż w terminie do dnia 31
  grudnia 2017 roku. Umowa przewiduje warunki polegające min. na wykreśleniu jednej z hipotek
  obciążających nieruchomość będącą przedmiotem Umowy oraz okazaniu treści promes i pism
  wydanych przez wierzycieli wyraża jących zgodę na wykreślenie innych określonych w Umowie hipotek
  obciążających ww. nieruchomość. Zapłata części ceny nastąpi bezpośrednio na rzecz wierzycieli
  Sprzedającego. Część ceny sprzedaży w wysokości 2,3 mln zł brutto zostanie zapłacona
  Sprzedającemu w terminie późniejszym tylko i wyłącznie w przypadku gdy uzyskana zostanie zgoda
  na zwiększenie zabudowania nieruchomości gruntowej powyżej obecnie wyznaczonego poziomu 30%
  powierzchni całkowitej.

  W przypadku nie dojścia do skutku umowy przyrzeczonej sprz edaży z winy Sprzedającego będzie on
  zobowiązany do zwrotu zadatku w podwójnej wysokości wraz z umówionymi odsetkami i innymi
  kosztami w kwocie łącznie 4,3 mln zł. Zabezpieczeniem ww. roszczeń jest hipoteka umowna do sumy
  4,3 mln zł na nieruchomości będące j przedmiotem Umowy.  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 39

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dn. 27 września 2017 roku

  W dniu 27 września 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie
  zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie siedziby Spółki z Warszawy na Wrocław. D o dnia
  publikacji niniejszego sprawozdania ww. zmiana nie została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze
  Sądowym.

  W związku z faktem, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki obecny był przedstawiciel
  jednego akcjonariusza, posiadający 1.509.600 akcji dających tyleż samo głosów (15,18% kapitału
  zakładowego Spółki), a zgodnie z treścią art. 445 KSH do podjęcia skutecznej uchwały w sprawie
  zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału
  zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w spółce publicznej, wymagana jest obecność
  akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego, to na
  Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nie było prawem wymaganego quorum do podjęcia uchwały
  objętej punktem 6 p lanowanego porządku obrad (uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki i
  upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału
  docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru). W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne
  Zgrom adzenie podjęło uchwałę w sprawie podjęcia na następnym Walnym Zgromadzeniu uchwały w
  sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego
  Spółki w ramach kapitału docelowego, zgodnie z którą postanowiono, że sto sownie do treści art. 445
  § 2 i § 3 KSH może zostać zwołane kolejne Walne Zgromadzenie Spółki w celu podjęcia uchwały, o
  której mowa powyżej.


  3.6.2. Znaczące zdarzenia i czynniki po zakończeniu roku obrotowego

  W dniu 23 lutego 2018 roku Zarządca masy sanacyjnej powziął informację o wydaniu przez Sędziego
  Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych
  i restrukturyzacyjnych postanowienia zgodnie z którym sędzia – komisarz w postępowaniu
  sanacyjnym zatw ierdził złożony przez zarządcę plan restrukturyzacyjny Spółki.

  W dniu 19 lutego 2018 roku Zarządca masy sanacyjnej otrzymał postanowienie Sędziego Sądu
  Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i
  restrukturyz acyjnych _”Sąd”_ z dnia 5 lutego 2018 roku, zgodnie z którym sędzia – komisarz w
  postępowaniu sanacyjnym spółki zależnej Emitenta – Data Techno Park sp. z o. o. w restrukturyzacji
  ”DTP”_ zatwierdził złożony przez zarządcę DTP plan restrukturyzacyjny.

  W d niu 28 marca 2018 r. Zarządca masy sanacyjnej powziął informację, iż do spółki zależnej Emitenta
  – Data Techno Park sp. z o. o. w restrukturyzacji („DTP”) wpłynęły dwa pisma z dnia 5 marca 2018
  r. od Getin Noble Bank S.A. („Bank”) dotyczące wypowiedzenia u mów kredytów inwestycyjnych z
  dnia 28 października 2014 r. („Umowa 1”) i 27 listopada 2013 r. („Umowa 2”) w związku z
  nieuregulowaniem zaległości w spłacie zobowiązań w których Bank oświadcza, iż bezwarunkowo
  wypowiada ww. umowy kredytowe z zachowaniem 30 -dniowego okresu wypowiedzenia od daty
  doręczenia. Zgodnie z oświadczeniem o wypowiedzeniu w następnym dniu po upływie okresu
  wypowiedzenia całe kwoty kredytów wraz kosztami i odsetkami stają się wymagalne i podlegają

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 40

  natychmiastowemu zwrotowi. Zgodnie z o trzymanymi pismami stan
  zobowiązania wymagalnego z tytułu Umowy 1 wynosi łącznie (kapitał + odsetki) 3,65 mln zł, stan
  zobowiązań niewymagalnych 16,01 mln zł, a stan zobowiązania wymagalnego z tytułu Umowy 2
  wynosi łącznie 1,37 mln zł, a stan zobowiązań ni ewymagalnych ok. 13,58 mln zł. Emitent przypomina,
  w swoim stanowisku iż DTP jest objęta postępowaniem sanacyjnym, zaś wierzytelność Banku została
  w całości umieszczona w spisie wierzytelności przedłożonym przez Zarządcę Data Techno Park Sp. z
  o.o. w restr ukturyzacji Sędziemu – komisarzowi w dniu 15 stycznia 2018 r.

  W dniu 18 kwietnia 2018 r. DTP zawarła z Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu („Zamawiający”)
  umowę, której przedmiotem jest świadczenie usługi relokacji oraz kolokacji szaf RACK, transmisji
  danych o raz udostępniania i uruchamiania przestrzeni dyskowej („Umowa”). Usługi będą świadczone
  przez DTP nieprzerwalnie przez okres 48 miesięcy od dnia przekazania ostatniej szafy RACK.
  Maksymalne wynagrodzenie należne DTP z tytułu realizacji Umowy w całym okresi e jej
  obowiązywania za świadczone usługi nie przekroczy kwoty 2,2 mln zł brutto i będzie zależne min. od
  liczby szaf RACK objętych usługą kolokacji w danym miesiącu oraz liczby paczek przestrzeni dyskowej
  zamówionych przez Zamawiającego na dany miesiąc. DT P wniosło zabezpieczenie należytego
  wykonania Umowy w wysokości 10% wartości Umowy brutto. Zawarta Umowa stanowi pierwszą
  umowę podpisaną w wyniku wygrania przetargu o udzielenie zamówienia publicznego od dat
  postanowień sądu o otwarciu postępowania sanacy jnego Emitenta i o otwarciu postępowania
  sanacyjnego DTP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne.


  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 41


  3.6.3. Czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze

  Rok 2017 był okresem znacznego spadku zamówień i przychodów w grupie a w wyniku pogarszającej
  się sytuacji płynnościowej doszło do znacznego ograniczenia możliwości wytwórczych firmy. W
  kontekście pogłębiających się problemów finansowych, które przekładały się na realizacje bieżących
  zobowiązań i kontekście braku m ożliwości pozyskania zewnętrznego kapitału wystarczającego na
  zaspokojenie wszystkich potrzeb kapitałowych Zarząd Spółki podjął decyzję o przygotowaniu wniosku
  restrukturyzacyjnego.

  Opracowany i zaakceptowany plan restrukturyzacyjny zakłada wdrożenie sze regu działań mających
  na celu zawarcie układu z wierzycielami i docelową spłatę zobowiązań spółki poprzez realizację tego
  układu.
  Istnieje szereg ryzyk, których zmaterializowanie się może w perspektywie 12 miesięcy doprowadzić
  spółkę do konieczności zaprze stania działalności.
  Najważniejszym ryzykiem jest nie zaakceptowanie przez wierzycieli propozycji układowych co w
  konsekwencji doprowadzi do upadłości firmy.
  Spośród ryzyk operacyjnych, które mogą doprowadzić do analogicznej sytuacji w trakcie realizacji
  planu restrukturyzacyjnego w opinii zarządu są przede wszystkim :

   Ryzyko związane z roszczeniami odszkodowawczymi i naliczonych kar (np. COI)
   Ryzyko utraty zaufania odbiorców,
   Ryzyko związane z możliwością utraty wykwalifikowanych pracowników i brakiem
  moż liwości pozyskania nowych kadr
   Ryzyko związane z karami za niewykonanie lub nieterminowe wykonania zleceń,
   Ryzyko związane z niewystarczającą ochroną ubezpieczeniową,
   Ryzyko związane z procesem pozyskiwania nowych kontraktów,
   Ryzyko związane z warunkami i procedurami rozstrzygania przetargów publicznych, a także
  z wykluczeniem z postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 42


  4. PERSPEKTYWY GRUPY CUBE.ITG


  4.1. Perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej
  Koniunktura w br anży IT w jakiej działa Emitent jest pochodną ogólnej sytuacji gospodarczej i jest
  bardzo silnie skorelowana z potencjałem inwestycyjnym przedsiębiorstw.
  Z badań Kapsch BusinessCom wynika, że Polska znajduje się w czołówce regionu CEE jeśli chodzi o
  skalę prognozowanych na najbliższe trzy lata inwestycji w rozwiązania IT, m.in. w cloud computing
  czy technologie mobilne. Według analityków, popyt napędzać będzie tzw. Trzecia Platforma, na
  którą składają się: mobilność, usługi w chmurze, analiza dużych zbioró w danych i media
  społecznościowe.
  Wg IDC jednymi z wyższych wskaźników wzrostu odznaczać się będą usługi outsourcingowe, których
  udział w rynku usług IT w latach 2013 -2018 wzrośnie z 18,8% do 21,9% . Najbardziej dynamiczny
  wzrost odnotują usługi z zakresu hostingu infrastruktury (hosting infrastructure services, 17,5%
  CAGR, 2013 -2018) i zarządzania aplikacjami klienta (hosted application management, 17,6% CAGR,
  2013 -2018), do czego może się przyczynić szersze wykorzystanie rozwiązań w chmurze. Emitent
  dzię ki inwegracji usług z Data Techno Park jest aktywny w tym obszarze, gdzie W ramach
  Medycznego Centrum Przetwarzania Danych dostępne są następujące usługi:
  • wynajem powierzchni technicznej na kolokację sprzętu technicznego Klienta
  • usługi polegające na świ adczeniu dostępu do sprzętu technicznego w zakresie mocy
  obliczeniowej oraz przestrzeni dyskowej - usługi w modelu IaaS (ang. Infrastructure as a
  Service)
  Future Market Insights z kolei prognozuje, że do 2020 r. wartość polskiego rynku będzie zwiększać
  się średnio o 6 proc. rocznie, osiągając 6,24 mld dol. Według tych polski rynek IT jest napędzany
  m.in. przez zwiększające się zainteresowanie przedsiębiorstw rozwiązaniami, które dają przewagę
  nad konkurencją.
  W Polsce najbardziej atrakcyjnymi nabywcami to warów i usług sektora IT pozostaje administracja i
  sektor publiczny – również w przypadku Emitenta są to jedne z najważniejszych grup odbiorców.
  Główną siłą napędową inwestycji realizowanych przez instytucje centralne i samorządowe są środki
  unijne, intens ywnie wykorzystywane dla wdrożeń rozwiązań IT. Dostępność funduszy unijnych w
  perspektywie finansowej 2014 –2020 pozwala oczekiwać w 201 8 r. wzrostu wzrostu wydatków
  administracji, wobec wyraźnego opóźnienia części inwestycji. W przypadku sektora publiczneg o
  można się spodziewać znaczących wydatków, które będą związane z bezpieczeństwem publicznym,
  zaś branżą która może znacząco zwiększyć zakup usług i produktów powinna być energetyka, po
  której oczekuje się zwiększenia konkurencyjności z uwagi na zachodzącą liberalizację rynku. W obu
  tych segmentach Emitent jest aktywny i może pozysk iwać nowe kontrakty i opracowując nowe
  produkty i usługi.


  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 43

  W perspektywie unijnej na lata 2014 -2020 prawie połowa środków UE będzie
  rozdzielona na szczeblu samorządowym. Uruchom ienie kolejnej siedmioletniej perspektywy
  dofinansowania z środków UE dla projektów na rynku publicznym na poziomie samorządowym w
  ocenie Zarządu Emitenta przełoży się na poziom zamówień w ramach sektora zamówień publicznych,
  w 2017 r. i kolejnych okresach rozliczeniowych.

  4.2. Realizacja Strategii Rozwoju
  W zakresie proponowanej strategii planowane jest wykorzystanie trudnej sytuacji na rynku
  (elastyczność podejścia, specjalizacja w obszarach przynoszących wcześniej dobre wyniki
  finansowe, bazowanie na własnych produktach, elastyczna struktura, koncentracja aktywów
  w jednym miejscu pod względem geograficznym) oraz zmiany organizacyjne.

  Główne założenia koncepcyjne strategii obejmują także ograniczenie kosztów działalności, w
  tym w szczególności:
   Ogran iczenie administracji do maksymalnie kilkunastu niezbędnych etatów,
   Ograniczenie kosztów stałych poprzez likwidację drogich biur w pięciu lokalizacjach:
  Kraków, Poznań, Gdańsk, Warszawa) ,
   Bardzo daleko idące ograniczenie kosztów zarządu oraz minimalizacja kosztów
  reprezentacji (w okresie postępowania sanacyjnego praktyczna eliminacja tych kosztów),
   Rozwiązanie zbędnych umów w drodze porozumień zawieranych z kontrahentami oraz
  odstąpienie za zgodą Sędziego – komisarza od umów wzajemnych które nie zostały
  wy konane w całości lub w części przed otwarciem postępowania sanacyjnego, a wykonanie
  których nie leży w interesie masy sanacyjnej,
   Uproszczenie systemu obiegu dokumentów i schematu akceptacji oraz decyzji,
   Zamkniecie oddziału niemieckiego (CUBE.ITG GmbH),
   Oparcie wykonywania kontraktów w okresie postępowania sanacyjnego na współpracy z
  podwykonawcami (minimalizacja kosztów stałych zespołów),
   Intensyfikacja kontraktów T&M wobec zaufanych podwykonawców wiodących
  zleceniodawców Dłużnika (Centralny Ośrodek Info rmatyki, Naukowa i Akademicka Sieć
  Komputerowa)
   Odbudowanie i kontynuacja kontraktów z innymi ważnymi Klientami Dłużnika (Powszechny
  Zakład Ubezpieczeń S.A., Bank Zachodni WVK S.A., Getin Bank S.A., Bank Credit Agricole
  S.A., ISBAN).

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 44  4.3. Czynniki istot ne dla rozwoju
  4.3.1. Czynniki zewnętrzne

  ROZWÓJ RYNKU TELEINFORMATYCZNEGO
  Istotnym czynnikiem wpływającym w długim terminie na dynamikę rozwoju Spółki i Grupy
  Kapitałowej jest rozwój sektora IT we wszystkich segmentach gospodarczych rynku. Z uwagi na
  kierowanie oferty CUBE.ITG do sektorów: finanse, sprzedaż detaliczna, przemysł, telekomunikacja,
  służba zdrowia, istotny dla jej rozwoju będzie popyt na rozwiązania teleinformatyczne we
  wskazanych sektorach. W szczególności, z uwagi na specyfikę oferty , decydujące znaczenie będzie
  mieć rozwój rynku usług związanych z tworzeniem i utrzymywaniem bezpiecznych centrów
  przetwarzania danych i sieci transmisji danych oraz bezpiecznym i efektywnym gromadzeniem,
  przechowywaniem i przesyłaniem danych.

  POZIOM K ONKURENCJI
  Grupa CUBE.ITG SA od początku swojej działalności pozycjonuje się jako integrator systemów
  informatycznych. Największe doświadczenie, dorobek i referencje Spółki pochodzą z realizacji
  projektów, których celem było zaprojektowanie, realizacja i utrzymywanie dedykowanej
  infrastruktury teleinformatycznej dla potrzeb organizacji i instytucji o rozproszonej strukturze
  organizacyjnej, jednak z uwagi na dynamicznie zmieniające się otoczenie i rynek IT w Polsce, Grupa
  dostosowuje swoją ofertę produktową , i organizację tak, aby możliwe było uzyskiwanie wysokiej
  rentowności. Dzięki tym cechom, w połączeniu z preferencją polskich przedsiębiorstw i instytucji
  publicznych w zakresie obsługi przez krajowe podmioty, Spółka nie obawia się intensyfikacji działań
  konkurencji.

  TEMPO WZROSTU GOSPODARCZEGO I POLITYKA GOSPODARCZA KRAJU
  Perspektywy rozwoju rynku IT w dużej mierze zależą od przyspieszenia tempa wzrostu całej
  gospodarki. Dobra ogólna sytuacja gospodarcza, w tym utrzymujące się tempo wzrostu PKB i
  nakła dów inwestycyjnych w gospodarce sprzyjają rozwojowi rynku IT, co ma bezpośrednie
  przełożenie na sytuację finansową Emitenta. W poszczególnych kwartałach 2016 r. obserwowany
  był stabilny wzrost aktywności w kraju. PKB wzrastał w tempie: 3 proc. w I kw., 3,1 proc. w II kw.,
  2,5 proc. w III kw. oraz 2,7 proc. w IV kw. Dane GUS wskazują także, że bezrobocie na koniec
  grudnia 2016 r. wynosiło 8,3 proc. To znacznie mniej niż na początku 2016 r., kiedy stopa bezrobocia
  wynisła 10,3 proc.

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 45

  4.3.2. Czynniki wewnętrzn e

  POZIOM WIEDZY I INWESTYCJI W ROZWÓJ NOWYCH TECHNOLOGII
  Emitent i spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej otrzymują na bieżąco informacje o
  pojawiających się nowych technologiach i narzędziach informatycznych od swoich dostawców.
  Jednocześnie CUBE. ITG prowadzi własne prace badawczo -rozwojowe, których celem jest stworzenie
  autorskich narzędzi i produktów. Utrzymywanie wysokiego poziomu wiedzy o nowych technologiach,
  pozwala Spółce na kontrolowanie jakości dostarczanych rozwiązań, wprowadzanie innowac yjnych
  technologii oraz zwiększanie dochodowości Spółki.

  ZDOLNOŚĆ DO UTRZYMANIA I POZYSKIWANIA WYKWALIFIKOWANYCH
  PRACOWNIKÓW
  Rynek pracy w sektorze IT w Polsce dynamicznie się rozwija. Zapotrzebowanie na informatyków jest
  coraz większe, zwłaszcza na wys oko wykwalifikowanych pracowników i doświadczonych
  programistów. Polscy informatycy są coraz bardziej doceniani w świecie, a polski rynek pracy w
  branży IT staje się coraz bardziej atrakcyjny dla specjalistów z innych krajów. Z doniesień
  medialnych wynika, że w Polsce może brakować nawet 50 tys. wykwalifikowanych informatyków.

  ZDOLNOŚĆ DO POZYSKIWANIA NOWYCH KONTRAKTÓW I ZAMÓWIEŃ
  Istotne ryzyko identyfikowane przez zarząd Emitenta w związku z ograniczeniem kosztów polega na
  możliwości utrudnienia bieżące go funkcjonowania w okolicznościach zagrożenia eksodusem kadry. Z
  jednej strony ograniczenie kosztów w obszarach administracji jest procesem nieodzownym w procesie
  restrukturyzacji, ale tylko jeśli realizowane jest w sposób zaplanowany. Równoczesny ubytek istotnej
  kadry bez płynnego przekazania obowiązków nowej strukturze wywołuje ryzyko związane z
  zachowaniem ciągłości działania.


  ROZWÓJ WSPÓŁPRACY Z DOTYCHCZASOWYMI KLIENTAMI
  Jednym z głównych czynników determinujących wyniki finansowe osiągane przez Em tenta jest
  utrzymanie współpracy z dotychczasowymi strategicznymi klientami. Spółka m.in. poprzez stałe
  działania i kontakty handlowe monitoruje potrzeby klientów w zakresie nowych rozwiązań. Na tej
  podstawie opracowana jest dedykowana oferta odpowiadająca na zidentyfikowane potrzeby klienta.

  WPROWADZENIE NOWYCH PRODUKTÓW I USŁUG
  Wzbogacenie oferty Spółki odbywa się poprzez rozwój kompetencji i umiejętności, a także
  działania nakierowane na stworzenie nowych produktów.


  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 46

  RELACJE Z DOSTAWCAMI USŁUG I SPRZ ĘTU
  Rozwiązania wykorzystywane w branży IT są nieustannie modernizowane i ulepszane, wprowadzane
  są nowe produkty i usługi. Zdolność wdrażania do oferty nowych rozwiązań i ulepszania
  stosowanych aplikacji i systemów, zgodnie z trendami narzucanymi przez r ynek, będzie bardzo
  istotnym czynnikiem do zachowania pozycji konkurencyjnej przez Emitenta. Dzięki stałej współpracy
  z najlepszymi na świecie dostawcami sprzętu i oprogramowania, CUBE.ITG S.A. ma dostęp do
  wiodących i najnowszych technologii.
  4.3.3. Sytu acja gospodarcza i wskaźniki koniunktury
  Grupa Emitenta prowadzi działalność na rynku IT, oferując usługi skierowane do różnych
  segmentów gospodarki (m.in. finanse, sprzedaż detaliczna, przemysł, telekomunikacja, służba
  zdrowia). Sytuacja gospodarcza w Po lsce ma istotny wpływ na sytuację na rynku IT, na którym
  działa Emitent. Dobra ogólna sytuacja gospodarcza, w tym utrzymujące się tempo wzrostu PKB i
  nakładów inwestycyjnych w gospodarce sprzyjają rozwojowi rynku IT, co ma bezpośrednie
  przełożenie na sytua cję finansową Emitenta.
  Poniższa tabela zawiera podstawowe dane makroekonomiczne opisujące stan gospodarki w Polsce.

  Tabela: Podstawowe dane makroekonomiczne
  2012 2013 2014 2015 2016
  PKB (r/r, %) 1,9 1,6 3,3 3,6 2,7
  Nakłady bru tto na środki trwałe (r/r) %) -0,8 -3,1 9,5 6,1 -5,8
  Stopa bezrobocia (na koniec okresu) %) 13,4 13,4 11,5 9,8 8,3
  CPI (r/r, średnia) 3,7 0,9 -1,0 -0,5 0,8
  Stopa referencyjna NBP (%) (na koniec okresu) 4,25 2,50 2,0 1,5 1,5
  Źródło: dane GUS oraz NBP

  Przez cały rok 2016 mieliśmy do czynienia ze stabilną sytuacją gospodarczą w Polsce. PKB przez
  cały ten okres utrzymywał się powyżej 2 proc., by ostatecznie ukształtować się na poziomie 2,8
  proc. Należy również wspomnieć, że w Pol sce wzrost gospodarczy skorelowany był z brakiem
  presji inflacyjnej.

  Nadal istotnym czynnikiem ryzyka dla perspektyw wzrostu w Polsce i UE, a tym samym
  perspektyw rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej pozostają perspektywy wzrostu w krajach Unii
  Europejski ej, które są najważniejszymi partnerami gospodarczymi dla Polski. Tempo wzrostu
  gospodarczego UE (średnia dla 28 krajów wyniosła 1,9 proc. po IV kw. 2016 r.), napędzanego
  głównie spożyciem, utrzymuje się na umiarkowanym poziomie. Jednocześnie znaczna część
  gospodarki światowej boryka się z poważnymi wyzwaniami i w związku z tym rosną zagrożenia dla
  europejskiego wzrostu.

  Według dostępnych prognoz PKB Polski w 2016 r. powinien się utrzymać powyżej 3 proc. Oficjalna
  projekcja inflacji i PKB obublikowana prz ez Narodowy Bank Polski 13 marca br. przewiduje, że CPI

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 47

  utrzyma się w 2017 i 2018 r. na poziomie 2 proc., zaś PKB w tym czasie
  wzrośnie o 3,7 proc. i 3,3 proc. w 2018 r. Z kolei prognoza Komisji Europejskiej zakłada, że PKB
  Polski wzrośnie w 2017 r. o 3,2 proc.

  Według raportu PMR za 2016 r., który bada opinię kadry menedżerskiej 300 największych firm
  działających w branży IT w Polsce, na rynku utrzymał się trend poprawy koniunktury w sektorze
  IT, który po raz pierwszy został zaobserwowany w 2014 r. PMR w skazuje jako pozytywny czynnik
  wpływający na koniunkturę w branży solidne założenia makroekonomiczne polskiej gospodarki,
  dlatego zrewidowano w górę prognozy w średnim i długim okresie. Oparto je na założeniu, że do
  2020 r. tempo wzrostu polskiej gospodark i powinno utrzymać się na poziomie minimum 3 proc. w
  skali roku w ujęciu realnym, a poniżej tej granicy spadnie dopiero w 2021 r.

  Jak zaznaczono, zahamowanie przetargów negatywnie wpływa na sytuację firm i prognozy dla
  całego rynku. W badaniu PMR ponad dw ukrotnie wzrósł odsetek respondentów wskazujących jako
  barierę rozwoju rynku IT ograniczenia inwestycji w sektorze publicznym i samorządowym. Jest to
  duży problem, bo sektor publiczny pozostaje strategicznym segmentem z punktu widzenia
  dostawców, a przynaj mniej dla części z nich odgrywa kapitalną rolę.
  Z informacji pozyskanych przez analityków od największych firm wynika, że przedłużający się
  okres po zmianach politycznych w kraju, opóźnienia przetargów związanych z infrastrukturą IT w
  administracji publi cznej i oczekiwanie na uruchomienie nowych środków unijnych z puli na lata
  2014 -2020 nie tylko ograniczają rozwój biznesu, lecz przede wszystkim stają się czynnikiem
  ryzyka, mogącym negatywnie wpłynąć na sytuację finansową i wyniki dostawców, jeśli sytuacj a
  będzie się nadal przeciągać. Zwłaszcza, że w przypadku dużych graczy sektor publiczny generuje
  nierzadko istotną część przychodów.

  W Polsce najbardziej atrakcyjnymi nabywcami towarów i usług sektora IT pozostaje administracja
  i sektor publiczny – równie ż w przypadku Emitenta są to jedne z najważniejszych grup odbiorców.
  Główną siłą napędową inwestycji realizowanych przez instytucje centralne i samorządowe są
  środki unijne, intensywnie wykorzystywane dla wdrożeń rozwiązań IT. Dostępność funduszy
  unijnych w perspektywie finansowej 2014 –2020 pozwala oczekiwać dalszego, niezagrożonego
  wzrostu wydatków administracji. W przypadku sektora publicznego można się spodziewać
  znaczących wydatków, które będą związane z bezpieczeństwem publicznym, zaś branżą która
  może znacząco zwiększyć zakup usług i produktów powinna być energetyka, po której oczekuje się
  zwiększenia konkurencyjności z uwagi na zachodzącą liberalizację rynku. W obu tych segmentach
  Emitent był aktywny pozyskując nowe kontrakty i opracowując nowe produk ty i usługi

  4.4. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych
  Na dzień 31.12.201 7 roku inwestycje w jednostkach zależnych dzieliły się na:
  ITMED Sp. z o.o. 13 750 tys. PLN
  CUBE.ITG GmbH 105 tys. PLN

  Spółka wykorzyst ała do tego środk i własne, środki z emisji akcji oraz w niewielkim zakresie kredyt
  bankowy.

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 48

  Rozwój działalności Spółki opiera się na rozwijaniu kompetencji w
  poszczególnych obszarach działalności oraz ewentualnie na działalności akwizycyjnej i/lub tworzeniu
  nowych podmiot ów. Mając na uwadze obecną sytuację finansową, Spółka nie planuje w realizacji
  zamierzeń inwestycyjnych.
  4.5. Czynniki ryzyka i zagrożeń
  4.5.1. Istotne czynniki ryzyka i zagrożeń

  Istotne ryzyko identyfikowane przez zarząd Emitenta w związku z ogranic zeniem kosztów polega na
  możliwości utrudnienia bieżącego funkcjonowania w okolicznościach zagrożenia eksodusem kadry. Z
  jednej strony ograniczenie kosztów w obszarach administracji jest procesem nieodzownym w procesie
  restrukturyzacji, ale tylko jeśli rea lizowane jest w sposób zaplanowany. Równoczesny ubytek istotnej
  kadry bez płynnego przekazania obowiązków nowej strukturze wywołuje ryzyko związane z
  zachowaniem ciągłości działania.
  Dalsze identyfikowane przez zarząd Emitenta rodzaje ryzyka są niespecyfic zne dla postępowania
  sanacyjnego, a specyficzne dla branży, w jakiej działa Emitent:

  Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym
  Ze względu na to, iż zdecydowana większość przychodów Emitenta pochodzi z działalności na rynku
  krajowym, wyniki finansow e Grupy uzależnione są od sytuacji makroekonomicznej Polski, będącej z
  kolei skorelowanej z sytuacją makroekonomiczną w Unii Europejskiej. Bezpośredni lub pośredni
  wpływ na wyniki finansowe uzyskiwane przez Spółkę mają m.in.: dynamika wzrostu PKB, poziom
  nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach, wielkość zamówień publicznych na rozwiązania
  informatyczne, inflacja, unijne fundusze na inwestycje, polityka monetarna i podatkowa państwa.
  Istnieje ryzyko, że spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, spadek p oziomu inwestycji w
  przedsiębiorstwach czy wzrost inflacji mogą mieć negatywny wpływ na działalność oraz sytuację
  finansową Grupy, jak również na osiągane przez nią wyniki finansowe. Skutkami tego mogą być
  ograniczenie przez przedsiębiorstwa i urzędy admin istracji publicznej inwestycji w narzędzia i
  oprogramowania IT, spadek wielkości portfela zamówień w Grupie czy trudności w pozyskaniu
  finansowania zewnętrznego na działalność i przedsięwzięcia inwestycyjne.

  Ryzyko związane ze zmianami stóp procentowych
  Grupa finansuje swoją działalność m.in. długiem o zmiennym oprocentowaniu (kredyty obrotowe).
  Dlatego Spółka jest narażona na ryzyko stóp procentowych. W przypadku znacznego wzrostu stóp
  procentowych może nastąpić pogorszenie wyników finansowych Grupy z wiązane ze wzrostem
  kosztów finansowych (wartość odsetek od spłaty zadłużenia oprocentowanego). Dodatkowo, duża
  ekspozycja związana z tym ryzykiem oraz niewłaściwa ocena wskazanego ryzyka mogą negatywnie
  wpłynąć na wyniki finansowe Spółki.


  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 49

  Ryzyko zmian legislacyjnych wpływających na rynek, na którym
  Grupa prowadzi działalność
  Regulacje prawa polskiego podlegają częstym zmianom, przede wszystkim w zakresie
  dostosowywania obowiązujących przepisów do wymogów prawa Unii Europejskiej, a także do
  zmieniającyc h się warunków obrotu gospodarczego. Zmiany prawa, w tym w szczególności zmiany
  ustaw mających bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku nowoczesnych technologii w
  informatyce mogą mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność prowadzoną przez Emitenta, n p.
  w zakresie w jakim spowodują zwiększenie kosztów działalności, obniżenie rentowności,
  zmniejszenie wysokości marż, wprowadzenie określonych ograniczeń administracyjnych,
  konieczności uzyskania zezwoleń itp. Ponadto, w przypadku nowych przepisów prawa bu dzących
  wątpliwości interpretacyjne, może pojawić się stan niepewności co do obowiązującego stanu
  prawnego i wynikających z tego skutków, co z kolei może pociągnąć za sobą czasowe wstrzymanie
  rozwoju działalności Grupy lub realizacji jej inwestycji w obawi e przed niekorzystnymi skutkami
  stosowania niejasnych regulacji (takimi jak straty finansowe bądź nawet konsekwencje karne działań
  podjętych lub zaniechanych na podstawie przepisów, które następnie sądy bądź organy administracji
  publicznej zinterpretowały w sposób niekorzystny dla przedsiębiorcy).

  Ryzyko braku stabilności polskiego systemu podatkowego
  Częste nowelizacje, niespójność oraz brak jednolitej interpretacji przepisów prawa podatkowego
  pociągają za sobą istotne ryzyko związane z otoczeniem poda tkowym, w jakim Grupa Kapitałowa
  prowadzi działalność. Kwestionowanie przez organy skarbowe dokonywanych przez Grupę rozliczeń
  podatkowych, w związku z rozbieżnościami lub zmianami interpretacji bądź niejednolitym
  stosowaniem przepisów prawa podatkowego pr zez różne organy administracji podatkowej może
  skutkować nałożeniem na Grupę stosunkowo wysokich kar lub innych sankcji. Biorąc pod uwagę
  stosunkowo długi okres przedawnienia zobowiązań podatkowych oszacowanie ryzyka podatkowego
  jest szczególnie utrudnione , niemniej ziszczenie się rodzajów ryzyka opisanych powyżej może mieć
  istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Grupy Emitenta.

  Ryzyko związane z konkurencją
  Spółka działa w branży usług specjalistycznych, która charakteryzuje się intensywną konkurencją ze
  strony podmiotów o zasięgu krajowym, jak i zagranicznym. Nasilenie się konkurencji, zwłaszcza ze
  strony podmiotów korzystających z dostępu do najnowszych technologii oraz źródeł efektywnego
  finansowania, może s kutkować ograniczeniem działalności Grupy oraz pogorszeniem jej sytuacji
  finansowej. Ponadto potencjalne procesy konsolidacyjne na rynku dostawców zaawansowanych
  rozwiązań z zakresu nowoczesnych technologii w informatyce mogą prowadzić do powstania
  silniej szych podmiotów konkurencyjnych oraz spowodować osłabienie pozycji konkurencyjnej
  Grupy.

  Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi w branży IT
  Grupa oferuje rozwiązania stworzone w oparciu o określone technologie dostępne w danym
  momencie i okoliczn ościach, co zmusza ją do ciągłego monitorowania rynku i aktualizowana

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 50

  posiadanej bazy technicznej i technologicznej. Istnieje ryzyko pojawienia się i
  wykorzystania przez konkurencję nowszych technologii, umożliwiających działalność przy niższym
  poziomie ko sztów, co przełoży się na realizację wyższych marż lub obniżenie ceny oferowanych
  produktów lub rozwiązań technologicznych. W takiej sytuacji może dojść do spadku zainteresowania
  ofertą Grupy, co mogłoby negatywnie wpływać na jej wyniki finansowe. Grupa do kłada wszelkich
  starań, aby jak najszybciej wdrażać pojawiające się innowacyjne rozwiązania, co wiąże się jednak z
  koniecznością zakupu nowych, często kosztownych technologii i co w konsekwencji może wpłynąć
  na zwiększenie kosztów jej działalności.

  Ryzy ko związane z procesem implementacji systemów informatycznych
  Działalność prowadzona przez Grupę Kapitałową Emitenta jest związana z ryzykiem związanym z
  procesem implementacji systemów informatycznych. Większość sprzedawanych przez Grupę
  produktów i usł ug to systemy dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Pracownicy Grupy
  wytwarzają produkty wykorzystując: aktualny stan wiedzy technicznej, metodykę zarządzania,
  zestandaryzowane rozwiązania i procedury. Produkty i usługi oferowane przez Grupę Kapit ałową
  Emitenta powstają w wyniku ciągłej wymiany poglądów na temat potrzeb i możliwości pomiędzy
  pracownikami Grupy a klientem. W trakcie każdego przedsięwzięcia występują zmiany, które są
  wprowadzane w sposób mniej lub bardziej sformalizowany. Produkty Gr upy Kapitałowej Emitenta
  są wytwarzane w okresie nie krótszym niż kilka tygodni i nie dłuższym niż kilka lat. W okresie
  wytwarzania produktu mogą ulec zmianie ceny środków produkcji i obowiązujące przepisy. Biorąc
  pod uwagę powyższe, w działalności Grupy K apitałowej Emitenta mogą wystąpić takie czynniki jak:
  niewłaściwe oszacowanie kosztów wytworzenia, zmiany kosztów wytworzenia w trakcie procesu
  wytworzenia produktu, błędy w zarządzaniu projektem, błędy w zarządzaniu zmianami, błędy w
  rozwiązaniach technic znych i technologicznych, wytworzenie produktu ze zwłoką lub opóźnieniem,
  ryzyka montażowe. W rezultacie wystąpienie powyższych czynników może spowodować
  zmniejszenie przychodów lub zwiększenie kosztów, a w konsekwencji obniżenie możliwego do
  osiągnięcia w yniku finansowego Grupy.

  Ryzyko spadku sprzedaży
  Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta są w dużej mierze uzależnione od popytu na
  oferowane przez niego produkty i usługi. Niekorzystna zmiana trendów panujących wśród
  konsumentów na rynku IT oraz zmniejszenie popytu przy stabilnej podaży może spowodować
  spadek poziomu sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta, co z kolei może negatywnie wpłynąć na
  oczekiwane wyniki finansowe.


  Ryzyko spadku marży procentowej
  Nawet w przypadku braku spadku sprzedaż y ale przy zintensyfikowanej działalności konkurencji
  marża procentowa uzyskiwana przez Grupę może ulec zmniejszeniu. Zwiększenie się kosztów może
  wynikać ze wzrostu cen materiałów i towarów zakupywanych do realizacji projektów. Taka sytuacja
  może doprowad zić do problemów pokrycia kosztów stałych oraz negatywnie wpłynąć na zyski
  osiągane przez Grupę.

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 51


  Ryzyko niewypłacalności odbiorców
  Pogorszenie warunków prowadzenia działalności klientów Grupy Kapitałowej Emitenta oraz brak
  płatności od dłużników wskut ek ich niewypłacalności, może mieć negatywny wpływ na wyniki
  finansowe. Taka sytuacja może stworzyć ryzyko powstania zatorów płatniczych oraz wzrost poziomu
  należności w Grupie, co potencjalnie może wpłynąć na pogorszenie jakości należności
  wykazywanych w sprawozdaniach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta oraz jej sytuacji
  finansowej.

  Ryzyko sezonowości
  Przychody uzyskiwane przez Grupę Kapitałową Emitenta charakteryzują się, podobnie jak przychody
  wielu spółek z sektora IT, sezonowością sprzedaży. W związku z powyższym oraz faktem, że
  działalność Grupy Kapitałowej Emitenta skupia się na końcowym etapie realizowanych inwestycji
  informatycznych, Grupa zwykle w pierwszym półroczu osiąga niższe przychody i wyniki finansowe.
  O ile to zjawisko ma charakter planowy (jest przewidywalne i budżetowane) i wynika ze sposobu
  planowania zamówień i wydatków na technologie informatyczne, zwłaszcza w sektorze publicznym,
  a historycznie drugie półrocze lub ostatni kwartał są okresem uzyskiwania wpływów, o tyle nie
  możn a wykluczyć sytuacji utrzymania się w danym roku trendu wstrzymywania otwarcia procedur
  zamówieniowych na usługi lub produkty Grupy. Powyższe mogłoby mieć istotny negatywny wpływ
  na sytuację finansową i wyniki Grupy Kapitałowej.

  Ryzyko niekorzystnych zm ian kursu walutowego
  Podstawowym rynkiem zbytu Grupy jest rynek krajowy. Jednakże zmiany kursu złotego względem
  innych walut mogą skutkować zmianami cen towarów nabywanych przez Grupę, co może
  negatywnie wpływać na poziom realizowanych marż oraz wyniki f inansowe. Ponadto ryzyko
  walutowe związane jest bezpośrednio z tym, iż część należności lub zobowiązań jest realizowana w
  walutach obcych a pośrednio także z faktem, iż Grupa zawiera transakcje, które są wyrażone w
  walucie obcej, ale ich płatność rozliczan a jest w walucie krajowej według ustalonych przez strony
  zasad. Zarówno pierwsze jak i drugie mogą mieć wpływ na wielkość realizowanych przez Grupę
  przychodów jak i ponoszonych kosztów.

  Ryzyko związane z sytuacją w branży informatycznej
  Działalność Gru py jest uzależniona od ogólnej koniunktury na rynku produktów i usług IT, która w
  istotnej mierze zależy od aktualnych trendów technologicznych oraz dostępności finansowania w
  tym finansowania unijnego. Z punktu widzenia Grupy głównym czynnikiem, który moż e wpłynąć na
  popyt na jej produkty jest dostępność finansowania, co zaś zależy tak od zdolności kredytowej
  klientów jak i polityki kredytowej banków oraz od dostępności dofinansowań unijnych. Niekorzystna
  dla kredytobiorców polityka kredytowa banków bądź z achwianie zdolności kredytowej potencjalnych
  klientów oraz ograniczenie pomocy unijnej może spowodować zmniejszenie zapotrzebowania na
  produkty Grupy i w konsekwencji na wyniki prowadzonej przez nią działalności.

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 52


  Ryzyko związane z realizacją projektów i nformatycznych
  Główne źródło zysków Grupy wynika z realizacji złożonych projektów informatycznych
  prowadzonych na podstawie kontraktów. Realizacja takich projektów wymaga poniesienia dużych
  nakładów finansowych w początkowych etapach ich wykonania. Z kol ei największe wpływy
  uzyskiwane są w końcowych fazach ich realizacji. Cechą charakterystyczną tego rodzaju projektów
  informatycznych są stosunkowo częste zmiany zakresu prac, luki analityczne w specyfikacji
  wymagań oraz konieczność realizacji zmian funkcjo nalnych lub pojawianie się dodatkowych
  wymagań w trakcie realizacji. Powoduje to częste zmiany harmonogramów prac, a w konsekwencji
  może być przyczyną przesunięcia w czasie uznania przychodów, zwykle rozliczanych na bazie
  zaawansowania kosztowego projektu oraz zmiany rentowności kontraktu. Dodatkowo, zakładane
  przychody z niektórych kontraktów mogą ulec zmianie na skutek wypowiedzenia umów, zmiany ich
  zakresu lub konieczności zapłaty kar umownych. W przeszłości w realizowanych przez Emitenta
  kontraktach wys tępowały przykładowo opóźnienia związane z dostosowaniem zmian do potrzeb
  klienta przez zagranicznego poddostawcę. Nie można wykluczyć, iż takie sytuacje będą miały
  miejsce w przyszłości. Ponadto nie można wykluczyć, że w trakcie realizacji kontraktów może okazać
  się, iż rzeczywiste koszty przewyższać będą przyjęte wcześniej szacunki, w związku z tym wyniki
  Grupy mogą podlegać wahaniom. Może to mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację
  finansową, wyniki i perspektywy rozwoju Grupy.

  Ryzyko aw arii systemów informatycznych
  Efektywność Grupy w znacznej mierze opiera się szybkim przepływie i przetwarzaniu danych. Z tego
  powodu istotne jest stałe doskonalenie i bezawaryjna praca narzędzi informatycznych
  wykorzystywanych przez spółki z Grupy Kapita łowej wspomagających komunikację i zarządzanie. W
  dotychczasowej działalności Emitenta miały miejsce jednostkowe przerwy w pracy systemów
  informatycznych, ale nie były one dłuższe niż około 4 godziny. Grupa systematycznie rozbudowuje
  i modernizuje swoją in frastrukturę informatyczną, jednakże niezależnie od zastosowania
  nowoczesnych technologii oraz dotychczasowej sprawności działania, nie można wykluczyć ryzyka
  awarii systemów informatycznych lub niebezpieczeństwa, że w przyszłości infrastruktura ta będzie
  działać w sposób mniej efektywny z powodu zwiększania skali działania lub innych czynników, w
  tym niezależnych od Grupy. Jakiekolwiek obniżenie efektywności infrastruktury informatycznej
  wykorzystywanej przez Grupę może mieć negatywny wpływ na działalność, perspektywy rozwoju,
  sytuację finansową oraz wyniki.

  Ryzyko ograniczonej dywersyfikacji źródeł przychodów Grupy i uzależnienia od
  głównych odbiorców
  Realizacja kontraktów zawartych z kluczowymi klientami będzie miała istotny wpływ na przychody
  uzyski wane przez Emitenta. Na chwilę obecną portfel odbiorców Emitenta składa się w głównej
  mierze z przedsiębiorstw znajdujących się na terenie Polski. Sprzedaż w kraju stanowiła w 201 7 r.
  około 90%. Na dzień 31.12.201 7 oraz dzień publikacji niniejszego sprawoz dania Spółka posiada
  umowy ramowe podpisane z kilkoma klientami ( min. BZWBK, NASK, COI ) W celu ograniczenia tego

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 53

  ryzyka Spółka prowadzi działania mające na celu zmniejszenie udziału w
  przychodach głównych odbiorców.

  Ryzyko związane z roszczeniami ods zkodowawczymi
  Grupa ponosi odpowiedzialność za jakość realizowanych projektów. Zgłaszanie przez klientów Grupy
  roszczeń z tytułu rękojmi lub udzielonej gwarancji i ich uwzględnianie w znacznej liczbie bądź w
  znacznej wysokości może narażać Grupę na ryzyk o poniesienia dodatkowych kosztów bądź też
  nieotrzymania pełnej należności z tytułu zrealizowanych projektów. W przeszłości takie roszczenia
  występowały, co było związane głównie ze świadczeniem przez Emitenta usług dla sektora
  automatyki. Wysokość tych ro szczeń nie przekraczała jednak określonej w umowie kwoty gwarancji.
  Nie można wykluczyć, iż klienci będą zgłaszać roszczenia z tytułu rękojmi lub udzielonej gwarancji
  w przyszłości. W konsekwencji może to mieć istotny, negatywny wpływ na działalność, sytua cję
  finansową i wyniki osiągane przez Grupę.

  Ryzyko utraty zaufania odbiorców
  Działalność Grupy opiera się w znacznym zakresie na zaufaniu odbiorców. Wdrożenie systemu
  informatycznego, mającego znaczny wpływ na działalność gospodarczą kontrahenta, w w iększości
  przypadków pociąga za sobą podpisanie umowy z użytkownikami systemów. Od jakości
  dostarczonych rozwiązań oraz obsługi tych klientów zależy ich zaufanie do Grupy. W przypadku złej
  jakości dostarczonego produktu lub obsługi serwisowej może dojść do utraty zaufania do Grupy, co
  może wpłynąć niekorzystnie na jej wizerunek na rynku i uniemożliwić prowadzenie działalności
  gospodarczej. Zaufanie odbiorców jest również istotne przy pozyskiwaniu nowych kontraktów, gdyż
  istotną rolę w procesie sprzedaży odg rywają referencje od dotychczasowych klientów. Utrata
  zaufania odbiorców miałaby istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki
  lub perspektywy rozwoju Grupy.

  Ryzyko związane z możliwością utraty wykwalifikowanych pracowników
  Dział alność Grupy i jej perspektywy rozwoju są w dużej mierze zależne od wiedzy, doświadczenia
  oraz kwalifikacji zespołów wykwalifikowanych pracowników, którzy realizują projekty informatyczne.
  Znaczny popyt na specjalistów z branży informatycznej oraz działani a konkurencji mogą
  doprowadzić do odejścia kilku osób np. członków Zarządu a nawet całych zespołów personelu, a
  także utrudnić proces rekrutacji nowych pracowników o odpowiedniej wiedzy, doświadczeniu oraz
  kwalifikacjach. Ryzyko utraty zespołów wykwalifiko wanych pracowników zwiększają dodatkowo
  ułatwienia w podejmowaniu pracy w krajach UE przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i związane
  z tym zjawisko tzw. emigracji zarobkowej. Istnieje ryzyko, że odejście większej liczby pracowników
  o kwalifikacjach ni ezbędnych do realizacji projektów Grupy będzie miało negatywny wpływ na
  realizację projektów informatycznych oraz na zapewnienie odpowiedniej jakości i zakresu usług.
  Może to przełożyć się negatywnie na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspekty wy
  rozwoju Grupy.
  Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi w branży i rozwojem nowych produktów Sektor
  informatyczny charakteryzuje się szybkim rozwojem rozwiązań i technologii, w związku z czym cykl
  życia produktu jest na tym rynku stosunkowo krótki . Dlatego też powodzenie działalności Grupy jest

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 54

  uzależnione w głównej mierze od umiejętności zastosowania w oferowanych
  przez nią produktach i usługach najnowszych rozwiązań technologicznych. W celu utrzymania
  konkurencyjnej pozycji na rynku wymagane jest prowadzenie prac rozwojowych i inwestowanie w
  nowe produkty. W przypadku nieprzyjęcia przez rynek proponowanych przez Grupę technologii,
  odzyskanie nakładów poniesionych na przygotowanie oraz komercjalizację nowych rozwiązań
  mogłoby okazać się niemożliwe. Grupa Kapitałowa Emitenta realizuje projekty głównie na zlecenie
  klientów, w tym dla części z kluczowych odbiorców w oparciu o wypracowaną technologię. W
  przypadku rozwoju projektów własnych (np. Payment Gateway rozwiązanie mające na celu
  uporządkowanie a rchitektury banku w obszarze obsługi płatności) są one realizowane w
  nowoczesnych technologiach. W przeszłości nie występowały sytuacje, w których rozwiązania
  oferowane przez Emitenta i wymagające wysokich nakładów inwestycyjnych nie spotkały się z
  oczekiw anym popytem na rynku. Niemniej nie można wykluczyć takich sytuacji w przyszłości. Klienci
  Grupy, którzy uzyskaliby nowsze technologie od konkurentów Grupy mogliby zrezygnować z jej
  usług. W konsekwencji wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju Grupy mogł yby zostać znacznie
  ograniczone.

  Ryzyko związane z transakcjami z podmiotami powiązanymi
  Emitent zawierał i będzie zawierać w przyszłości transakcje z podmiotami powiązanymi. W opinii
  Emitenta umowy te zostały zawarte na warunkach rynkowych, jednakże Spółka nie może zapewnić,
  iż w razie ewentualnej kontroli organy skarbowe nie zakwestionują postanowień wskazanych umów
  i ich rynkowego charakteru, co mogłoby skutkować wzrostem zobowiązań podatkowych, a tym
  samym mogłoby to mieć negatywny wpływ na działal ność, sytuację finansową i wyniki Grupy.

  Ryzyko związane z karami za niewykonanie lub nieterminowe wykonania zleceń
  Zawierane przez Spółki z Grupy Kapitałowej umowy realizacyjne przewidują obowiązek ustanowienia
  zabezpieczeń należytego i terminowego w ykonania przedmiotu umowy oraz usunięcia wad i usterek,
  w postaci kaucji bądź gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej. Umowy te przewidują również
  kary umowne z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania prac w nich określonych. W
  przypadku niedotrz ymania terminów wykonania przedmiotu zawartych umów, w szczególności w
  razie wystąpienia zdarzeń pozostających poza kontrolą Grupy, a także konieczności wykonania prac
  gwarancyjnych związanych z usuwaniem wad i usterek, kontrahent będzie uprawniony do
  wyko rzystania opisanych powyżej zabezpieczeń bądź żądania zapłaty kar umownych. Dodatkowo,
  ewentualne spory dotyczące nienależytego lub nieterminowego wykonania ww. umów mogłyby
  wiązać się z brakiem zwolnienia ustanowionych zabezpieczeń (np. kaucji) do czasu p rawomocnego
  rozstrzygnięcia.

  Ryzyko związane z niewystarczającą ochroną ubezpieczeniową
  Grupa posiada standardowe polisy ubezpieczeniowe, w tym polisę od odpowiedzialności cywilnej z
  tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia, ora z polisę ubezpieczenia
  odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu konsultantów zawodowych (IT). Polisy
  te mogą jednak nie zapewniać ochrony ubezpieczeniowej adekwatnej do rozmiarów prowadzonej

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 55

  działalności i występujących w niej ryzyk, w szcze gólności na wypadek
  wystąpienia szkody po stronie kontrahentów Grupy lub końcowych odbiorców ich usług wskutek
  zawinionych lub niezawinionych wad lub awarii produktów dostarczanych przez Grupę. Ma to
  szczególne znaczenie w odniesieniu do tych umów zawieran ych przez Spółki z Grupy Kapitałowej,
  które poza karami umownymi na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
  przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania ponad wysokość takich kary. Dodatkowo,
  odbiorcy końcowi usług świadczonych przez kontr ahentów Grupy mogą dochodzić swoich roszczeń
  w oparciu o pozwy zbiorowe. W takich przypadkach, kontrahenci Grupy mogliby być uprawnieni do
  dochodzenia roszczeń regresowych wobec Spółek z Grupy Kapitałowej. W dotychczasowej historii
  działalności Emitenta ni e występowały sytuacje, w których kwota ubezpieczenia była
  niewystarczająca. Nie można jednak wykluczyć, iż w przyszłości zgłoszenie wobec Grupy lub
  poszczególnych spółek wchodzących w jej skład roszczeń odszkodowawczych przekraczających
  kwoty gwarancyjne przewidziane obecnie posiadanymi polisami może mieć istotny negatywny
  wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju Grupy.

  Ryzyko związane z procesem pozyskiwania nowych kontraktów
  Większość projektów realizowanych przez Gru pę jest pozyskiwana w drodze konkursów ofert. Na
  dzień publikacji sprawozdania Grupa posiada kontrakty zapewniające poziom przychodów
  umożliwiający jej dalszy rozwój. Istnieje ryzyko, że w latach kolejnych Grupa może nie być w stanie
  utrzymać kontraktacji gwarantującej podobny lub większy poziom przychodów. Niepozyskanie
  nowych kontraktów na satysfakcjonującym poziomie może negatywnie wpłynąć na działalność,
  wyniki, sytuację finansową oraz perspektywy rozwoju Grupy.

  Ryzyko związane z warunkami i procedur ami rozstrzygania przetargów publicznych, a
  także z wykluczeniem z postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Projekty informatyczne finansowane ze środków publicznych realizowane są przez podmioty
  wyłonione w procedurach przetargowych, opartych na szc zegółowych kryteriach określanych przez
  zamawiającego, przy uwzględnieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w
  szczególności Prawa Zamówień Publicznych. Prawo Zamówień Publicznych umożliwia podmiotom
  biorącym udział w przetargu składanie odwołan ia od niezgodnych z prawem działań zamawiającego
  w sprawie wyboru wykonawcy lub skargi do sądu na orzeczenia wydane przez organ rozpoznający
  odwołania wnoszone w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, co w konsekwencji
  może powodować znaczne wyd łużenie terminu zawarcia umowy z inwestorem. Ponadto, zgodnie z
  przepisami Prawa Zamówień Publicznych podmioty, które wyrządziły szkodę nie wykonując
  zamówienia publicznego lub wykonując je nienależycie są wykluczone z ww. postępowań, o ile
  szkoda została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed
  wszczęciem danego postępowania wykonawców, lub z którymi dany zamawiający rozwiązał,
  wypowiedział albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności,
  za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie, wypowiedzenie umowy albo
  odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość
  niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy. W razie przew lekłości
  postępowań przetargowych Grupa byłaby zmuszona do poniesienia dodatkowych kosztów
  związanych z postępowaniami odwoławczymi od decyzji zamawiającego lub ze wzrostem cen

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 56

  środków produkcji wykorzystywanych w działalności Grupy. W przypadku
  wykluczeni a spółek z Grupy Kapitałowej z udziału w postępowaniach o udzielenie zamówień
  publicznych zmniejszyłaby się zdolność Grupy do pozyskiwania nowych kontraktów. Zdarzenia te
  mogłyby mieć istotny negatywny wpływ na działalność oraz zyski Grupy.

  Ryzyko niezr ealizowania celów strategicznych założonych przez Grupę Kapitałową
  Emitent na bieżąco analizuje i w razie potrzeb aktualizuje swoją strategię działalności. Niezależnie
  od staranności działań Zarządu Emitenta, nie jest możliwe zagwarantowanie, że cele str ategiczne
  Grupy zostaną osiągnięte. Na osiągnięcie zamierzonych przez Grupę celów strategicznych ma
  bowiem wpływ wiele czynników zewnętrznych, niezależnych od Zarządu, które pomimo działania z
  najwyższą starannością i według najwyższych profesjonalnych sta ndardów nie są możliwe do
  przewidzenia.

  4.5.2. System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu
  sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontrol i wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność w
  procesie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych raportów
  okresowych, które są przygotowywane i publikowane zgodnie m.in. z zasadami Rozporządzenia
  Ministra Finansów z dnia 19 lute go 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych ( …).
  Zadaniem efektywnego systemu kontroli wewnętrznej w sprawozdawczości finansowej jest
  zapewnienie adekwatności i poprawności informacji finansowych zawartych w sprawozdaniach
  finansowych i rapor tach okresowych.
  W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy jednym z podstawowych
  zewnętrznych elementów kontroli jest weryfikacja sprawozdania finansowego przez niezależnego
  audytora. Do zadań audytora należy w szczególności przegląd p ółrocznego sprawozdania
  finansowego oraz badanie sprawozdania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego. Wyboru
  niezależnego audytora dokonuje Rada Nadzorcza. Sprawozdania finansowe po zakończeniu badania
  przez audytora przesyłane są członkom Komiteu Audyt u oraz Rady Nadzorczej Spółki, która
  dokonuje oceny sprawozdania finansowego Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i
  dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

  Zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej są zobowiąz ani
  do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania
  przewidziane w tej ustawie. Sprawozdania finansowe Spółki i Grupy są przygotowywane przez Dział
  Finansowo -Księgowy Spółki i przed przekazaniem ich niezależn emu audytorowi podlegają
  weryfikacji przez Wiceprezeza Zarządu - Dyrektora Finansowego.
  Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych oraz bieżących
  analiz wybranych zagadnień operacyjnych i finansowych pochodzą z systemu fin ansowo -księgowego
  Spółki. Po wykonaniu wszystkich, z góry określonych procesów zamknięcia ksiąg na koniec każdego
  miesiąca i okresu sprawozdawczego sporządzane są finansowo -operacyjne analityczne raporty
  zarządcze. Raporty te są sporządzane przez pracownik ów Działu Kontrolingu i weryfikowane przez
  Wiceprezeza Zarządu - Dyrektora Finansowego.

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 57

  W odniesieniu do zakończonych okresów sprawozdawczych analizie podlegają
  wyniki finansowe Spółki oraz Grupy w porównaniu do założeń budżetowych. Zidentyfikowane
  odchy lenia są odpowiednio wyjaśniane, a ewentualne błędy są korygowane na bieżąco w księgach
  Spółki, zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości. Przygotowywanie sprawozdań finansowych i
  raportów okresowych rozpoczyna się po przygotowaniu wyników zakończonego okr esu przez
  Głównego Księgowego.

  W Spółce dokonuje się corocznej, a także bieżącej weryfikacji strategii i planów ekonomiczno -
  finansowych na kolejne okresy działalności. W trakcie roku obrotowego Zarząd Spółki analizuje
  bieżące wyniki finansowe porównując j e z założeniami przyjętymi na dany rok oraz z wynikami
  osiągniętymi w latach ubiegłych. Wykorzystuje do tego stosowaną w Spółce sprawozdawczość
  zarządczą, która zbudowana jest w oparciu o przyjętą politykę rachunkowości Spółki
  (Międzynarodowe Standardy Spr awozdawczości Finansowej) i uwzględnia format i szczegółowość
  danych finansowych prezentowanych w okresowych sprawozdaniach finansowych Spółki i Grupy.
  Spółka stosuje spójne zasady księgowe prezentując dane finansowe w sprawozdaniach finansowych,
  okresowy ch raportach finansowych i innych raportach przekazywanych akcjonariuszom.
  Spółka regularnie dokonuje oceny funkcjonowania i sprawności systemu kontroli wewnętrznej i
  zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.

  Na podstawie przeprowadzonej oceny Zarząd stwierdza, że na dzień 31 grudnia 201 7 roku nie
  istniały żadne uchybienia, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na skuteczność kontroli
  wewnętrznej w zakresie raportowania finansowego.
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 58

  5. ANALIZA SYTUACJI FINANSOW O –
  MAJĄTKOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ


  5.1. Zasady sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone przy zastosowaniu zasad
  rachunkowości zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczoś ci Finansowej (MSSF)
  obejmujących Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Interpretacje Stałego
  Komitetu ds. Interpretacji (SKI) i Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości
  Finansowej (KIMSF), które zostały zatwierdzone przez Un ię Europejską (UE) i obowiązywały na dzień
  31 grudnia 201 7 roku.
  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe odpowiada wszystkim wymaganiom MSSF przyjętym
  przez UE i przedstawia rzetelnie sytuację finansową i majątkową Grupy CUBE.ITG na dzień 31
  grudnia 201 7 oku, wyniki jej działalności oraz przepływy pieniężne za rok zakończony dnia 31
  grudnia 201 7 roku.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
  działalności gospodarczej przez Grupę, w dającej się przewidzieć przys złości. Na dzień zatwierdzenia
  niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności,
  wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności.
  W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej CUBE.ITG za 2 01 7 roku
  przestrzegano tych samych zasad (polityki) rachunkowości, co w skonsolidowanym sprawozdaniu
  finansowym Grupy za rok zakończony 31 grudnia 201 6 roku.
  Szczegółowe informacje o stosowanych zasadach i metodach rachunkowości zostały przedstawione
  w Sk onsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej CUBE.ITG za rok 201 7 według
  MSSF.
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w polskich złotych („PLN”), a wszystkie
  wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach PLN
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 59

  5.2. Podstawowe wielkości ekonomiczno -finansowe
  5.2.1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej
  5.2.2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów  Stan na
  31/12/2017
  Stan na
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000
  Aktywa trwałe 189 303 277 615
  Aktywa obrotowe 37 126 86 923
  Aktywa razem 226 429 364 538
  Kapitał akcyjny 30 725 19 888
  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -100 652 55 493
  Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące -4 266 3 317
  Kapitał własny razem -104 918 58 810
  Zobowiązania długoterminowe 144 956 167 483
  Zobowiązania krótkoterminowe 186 391 138 245 Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12/2017
  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000
  Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 39 734 112 336
  Koszt własny sprzedaży 41 653 72 626
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -1 919 39 710
  Koszty sprzedaży 2 874 5 552
  Koszty zarządu 19 200 24 877
  Zysk (strata) ze sprzedaży -23 993 9 281
  Pozostałe przychody operacyjne 8 449 15 398
  Pozostałe koszty operacyjne 158 932 5 617
  Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych 0 0
  Zysk z działalności zaniechanej 0 494
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT) -174 476 19 556
  Przychody finansowe 591 947
  Koszty finansowe 14 338 8 380
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) -162 068 30 886
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem -188 223 12 123
  Podatek dochodowy 672 2 221
  Zysk (strata) netto okresu sprawozdawczego -188 895 9 902
  Sprawozdanie z całkowitych dochodów

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 60

  5.2. 3. Wskaźniki finansowe i niefinansowe

  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12/2017
  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12/2016
  (%) (%)
  Udział kosztów własnych w kosztach ogółem 17,58% 62,05%
  Udział kosztów sprzedaży w kosztach ogółem 1,21% 4,74%
  Udział kosztów zarządu w kosztach ogółem 8,10% 21,25%
  Udział pozostałych kosztów operacyjnych w kosztach ogółem 67,06% 4,80%
  Udział kosztów finansowych w kosztach ogółem 6,05% 7,16%
  Struktura sprawozdania z całkowitych dochodów Okres
  9 miesięcy
  zakończony
  30/09/2017
  Okres
  9 miesięcy
  zakończony
  30/09/2016
  (%) (%)
  Rentowność brutto sprzedaży -4,83% 35,35%
  Rentowność sprzedaży -60,38% 8,26%
  Rentowność działalności operacyjnej (EBIT) -439,11% 17,41%
  Rentowność EBITDA -407,88% 27,49%
  Rentowność brutto -473,71% 10,79%
  Rentowność netto -475,40% 8,81%
  Rentowność aktywów - ROA -83,42% 2,72%
  Rentowność kapitału własnego - ROE -315,59% 16,84%
  Wskaźniki rentowności

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 61
  Stan na
  31/12/2017
  Stan na
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000
  Aktywa razem 226 429 364 538
  Aktywa trwałe 189 303 277 615
  Rzeczowe aktywa trwałe 133 402 150 277
  Nieruchomości inwestycyjne 6 472 6 472
  Wartość firmy 10 150 58 369
  Aktywa niematerialne 31 164 53 103
  Inwestycje wyceniane metodą praw własności 0 2
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 4 504 5 494
  Pozostałe aktywa finansowe 0 0
  Pozostałe aktywa 3 611 3 898
  Aktywa obrotowe 37 126 86 923
  Zapasy 15 347 14 119
  Należności z tytułu dostaw i usług 11 733 48 421
  Pozostałe należności 7 684 11 425
  Należności z tytułu kontraktów długoterminowych 907 5 268
  Pozostałe aktywa finansowe 18 491
  Bieżące aktywa podatkowe 0 0
  Rozliczenia międzyokresowe 0 5 636
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 995 1 563
  Aktywa Stan na
  31/12/2017
  Stan na
  31/12/2016
  (%) (%)
  Aktywa razem 100,00% 100,00%
  Aktywa trwałe 83,60% 76,16%
  Rzeczowe aktywa trwałe 58,92% 41,22%
  Nieruchomości inwestycyjne 2,86% 1,78%
  Wartość firmy 4,48% 16,01%
  Aktywa niematerialne 13,76% 14,57%
  Inwestycje w jednostkach zależnych 0,00% 0,00%
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 1,99% 1,51%
  Pozostałe aktywa finansowe 0,00% 0,00%
  Pozostałe aktywa 1,59% 1,07%
  Aktywa obrotowe 16,40% 23,84%
  Zapasy 6,78% 3,87%
  Należności z tytułu dostaw i usług 5,18% 13,28%
  Pozostałe należności 3,39% 3,13%
  Należności z tytułu kontraktów długoterminowych 0,40% 1,45%
  Pozostałe aktywa finansowe 0,01% 0,13%
  Bieżące aktywa podatkowe 0,00% 0,00%
  Rozliczenia międzyokresowe 0,00% 1,55%
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0,44% 0,43%
  Struktura aktywów

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 62

  Stan na
  31/12/2017
  Stan na
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000
  Kapitał własny i zobowiązania razem 226 429 364 538
  Kapitał własny -104 918 58 810
  Kapitał akcyjny 30 725 19 888
  Akcje własne 0 -533
  Kapitał z aktualizacji wyceny 589 565
  Pozostałe kapitały 83 775 54 325
  Zyski zatrzymane -215 741 -18 752
  Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące -4 266 3 317
  Zobowiązania długoterminowe 144 956 167 483
  Pożyczki i kredyty bankowe 32 524 46 244
  Pozostałe zobowiązania finansowe 0 6 432
  Rezerwa na podatek odroczony 6 271 6 619
  Rezerwy długoterminowe 0 29
  Przychody przyszłych okresów 106 057 107 335
  Pozostałe zobowiązania 104 824
  Zobowiązania krótkoterminowe 186 391 138 245
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 61 174 60 929
  Pożyczki i kredyty bankowe 86 468 41 496
  Pozostałe zobowiązania finansowe 10 695 16 001
  Bieżące zobowiązania podatkowe 8 759 0
  Rezerwy krótkoterminowe 5 847 1 501
  Przychody przyszłych okresów 832 5 760
  Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 0 0
  Pozostałe zobowiązania 12 616 12 558
  Kapitały i zobowiązania

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 63  Stan na
  30/09/2017
  Stan na
  31/12/2016
  (%) (%)
  Kapitał własny i zobowiązania razem 100,00% 100,00%
  Kapitał własny -46,34% 16,13%
  Kapitał akcyjny 13,57% 5,46%
  Akcje własne 0,00% -0,15%
  Kapitał z aktualizacji wyceny 0,26% 0,15%
  Pozostałe kapitały 37,00% 14,90%
  Zyski zatrzymane -95,28% -5,14%
  Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące -1,88% 0,91%
  Zobowiązania długoterminowe 64,02% 45,94%
  Pożyczki i kredyty bankowe 14,36% 12,69%
  Pozostałe zobowiązania finansowe 0,00% 1,76%
  Rezerwa na podatek odroczony 2,77% 1,82%
  Rezerwy długoterminowe 0,00% 0,01%
  Przychody przyszłych okresów 46,84% 29,44%
  Pozostałe zobowiązania 0,05% 0,23%
  Zobowiązania krótkoterminowe 82,32% 37,92%
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 27,02% 16,71%
  Pożyczki i kredyty bankowe 38,19% 11,38%
  Pozostałe zobowiązania finansowe 4,72% 4,39%
  Bieżące zobowiązania podatkowe 3,87% 0,00%
  Rezerwy krótkoterminowe 2,58% 0,41%
  Przychody przyszłych okresów 0,37% 1,58%
  Zobowiązania związane bezpośrenio z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 0,00% 0,00%
  Pozostałe zobowiązania 5,57% 3,44%
  Struktura kapitałów i zobowiązań Stan na
  31/12/2017
  Stan na
  31/12/2016
  (dni) (dni)
  Okres rotacji zapasów (w dniach) 141 46
  Okres inkasa należności (w dniach) 108 157
  Okres spłaty zobowiązań handlowych (w dniach) 562 198
  Wskaźniki sprawności zarządzania Stan na
  31/12/2017
  Stan na
  31/12/2016
  (dni) (dni)
  Wskaźnik płynności I [aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe] 0,2 0,6
  Wskaźnik płynności II [aktywa obrotowe - zapasy / zobowiązania krótkoterminowe] 0,1 0,5
  Wskaźnik płynności III [środki pieniężne / zobowiązania krótkoterminowe] 0,0 0,0
  Wskaźniki płynności

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 64  5.3 . Objaśnienie różnic pomięd zy wynikami finansowymi a wcześniej
  publikowanymi prognozami wyników
  Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych Grupy Kapitałowej ani Spółki na rok 201 7.

  W ramach postępowania restukturyzacyjnego Emitent zamieścił w treści zatwierdzonego planu
  restrukturyzacyjnego projektowane zyski i straty w wariancie optymalnym oraz w wariancie
  pesymistycznym w układzie rocznym dla okresów obejmujących łącznie pięć lat (2018 – 2022).
  Zatwierdzony plan restrukturyzacyjny Emitenta został przekazany raportem bież ącym 8/2018 z dnia
  23 lutego 2018 r.

  Podobn ie spółka zależna Emitenta – Data Techno Park sp. z o. o. w restrukturyzacji („DTP”)
  zamieściła w treści zatwierdzonego planu restrukturyzacyjnego informacje o projektowanych
  wynikach finansowych DTP w wariancie optymistycznym i pesymistycznym. Zatwierdzony plan
  restrukturyzacyjny DTP został przekazany raportem bieżącym 6/2018 z dnia 19 lutego 2018 r.

  5. 4. Struktura produktowa osiąganych przychodów
  Działalność prowadzona przez Grupę Kapitałową jest jednorodna i obejmuje świadczenie usług
  informatycznych o podobnej charakterystyce i w podobny sposób. Istotna działalność prowadzona
  przez Emitenta prowadzona jest na terenie Polski (90% przychodów ze sprzedaży).


  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12 /2017
  Ok res
  12 miesię cy
  zakończony
  31/12 /2016
  PLN’000 PLN’000
  Przychody ze sprzedaży produktów i usług 39 168 106 551
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 566 5 785
  RAZEM 39 734 112 336

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 65


  Okres
  12 miesięcy
  zakończo ny
  31/12 /2017
  Okres
  12 miesięcy
  zakończony
  31/12 /2016
  PLN’000 PLN’000

  Działalność integratorska 22 402 72 476
  Data Center 4 598 28 422
  Pozostała działalność 12 734 11 438
  RAZEM 39 734 112 336


  Z uwagi na niejedno rodność rodzaju oferowanych usług, Grupa Kapitałowa zrezygnowała z
  prezentacji ilościowej sprzedaży Spółki w odniesieniu do poszczególnych grup projektów i usług,
  ponieważ mogłoby to wpłynąć na błędną ocenę znaczenia udziału poszczególnych grup w
  sprzedaży .
  5. 5. Wykorzystanie wpływów z emisji
  W dniu 31 lipca 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CUBE.ITG S.A. podjęło uchwałę w
  sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 2 zł i nie wyższą niż 20
  000 000 zł, tj. z wysokośc i 19 887 694,00 zł do wysokości kwoty nie niższej niż 19 887
  696,00 zł i nie wyższej niż 39 887 694,00 zł, w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż
  10.000.000 nowych akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 00000001 do
  10000000, o wartości nominalnej 2 zł każda.

  W dniu 24 sierpnia 2017 roku, Zarząd Spółki podjął uchwałę, na mocy której ustalił cenę emisyjną
  akcji zwykłych na okaziciela serii C w wysokości 4,00 zł za jedną akcję. Akcje zwykłe na okaziciela
  zostały zaoferowane w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj.
  subskrypcji prywatnej skierowanej wyłącznie do wybranych podmiotów w liczbie nie większej niż 149.

  W dniu 24 sierpnia 2017 roku zostały zawarte z 42 podmiotami (w tym 13 osób prawnych) umowy
  objęcia 4.934.246 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki po cenie emisyjnej 4 zł każda, tj. za
  łączną kwotę 19.736.984 zł. Akcje zostały pokryte wkładem pieniężnym, w tym głównie poprzez
  potrącenie wierzytelności wobec Spół ki, w tym również wierzytelności wynikających z przystąpienia
  w dniu 24 sierpnia 2017 r. Spółki do długu spółki pośrednio zależnej Data Techno Park Sp. z o. o.
  wobec podmiotów nabywających akcje. Podmioty obejmujące akcje zobowiązały się do nie
  rozporządza nia objętymi akcjami w terminie określonym w umowie inwestycyjnej, przy czym części
  z nich po upływie tego terminu przysługuje (w ograniczonym terminie) prawo żądania od Emitenta
  nabycia akcji po cenie objęcia, powiększonej o 7%. Analogicznie, Emitent może w tym samym okresie
  żądać od podmiotu obejmującego Akcje zbycia na jego rzecz akcji w tej samej cenie.

  W dniu 1 września 2017 r. Zarząd Spółki złożył w formie aktu notarialnego oświadczenie o wysokości
  objętego kapitału zakładowego. Zarząd Spółki oświad czył, iż wysokość objętego w drodze emisji akcji

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 66

  serii C podwyższenia kapitału zakładowego wynosi 9.868.492 zł, a wkłady na
  pokrycie objętych akcji zostały wniesione w całości. Emisja została w całości wykorzystana na
  pokrycie zobowiązań handlowych i finan sowych Emitenta.

  5. 6. Instrumenty finansowe
  Informacje o instrumentach finansowych w zakresie ryzyka rynkowego, kredytowego oraz
  płynności a tkże w zakresie przyjętych celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym
  zostały zawarte w nocie 34 Rocznego Sprawozdania Finansowego CUBE.ITG S.A. za 2016
  5. 7. Ocena zarządzania zasobami finansowymi
  W okresie sprawozdawczym Grupa kontynuowała politykę finansowania swojej działalności z
  kapitału własnego, akumulowanych zysków oraz długu bankowego i w yemitowany ch papierów
  dłużnych.  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 67

  6. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU
  ŁADU KORPORACYJNEGO


  6.1. Stosowany zbiór zasad ładu korporacyjnego
  Od 1 stycznia 2016 roku Spółka podlega zasadom ładu korporacyjnego zawartym w dokumencie
  „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" uchwalonym na mocy Uchwały Nr 26/1413/2015
  Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015
  roku. Tekst zbioru „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" jest publicznie dostępny na
  stronie internetowej G PW: https://www.gpw.pl/dobre -praktyki . Dokument ten zawiera również
  zasady ładu korporacyjnego, na których stosowanie Spółka zdecydowała się dobrowolnie.

  Intencją Spółki jest trwałe przestrzeganie wszystkich zasad ładu korporacyjnego określonych jako
  Do bre Praktyki Spółek Notowanych na GPW.
  6.2. Zasady ładu korporacyjnego, od stosowania których odstąpiono
  W 201 7 roku Spółka nie stosowała 2 rekomendacji DPSN 2016: VI.R.1., VI.R.2.
  W 201 7 roku Spółka nie stosowała 2 zasad szczegółowych DPSN 2016: VI.Z1. ,VI.Z.2.
  W 201 7 roku w odniesieniu do Spółki nie miały zastosowania 3 rekomendacje: IV.R.2., IV.R.3.,
  VI.R.3. oraz 4 zasady szczegółowe: I.Z.1.10., I.Z.2., III.Z.6., IV.Z.2.
  Wyjaśnienia dotyczące niestosowanych lub nie mających zastosowania rekomendacji oraz zasad
  szczegółowych DPSN 2016:
  I.Z.1.10. Prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w
  okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
  Zasada nie dotyczy Spółki. Spólka nie pub likuje prognoz wyników finansowych.
  I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40,
  zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w
  zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Nin iejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza
  powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres
  prowadzonej działalności.
  Zasada nie dotyczy Spółki. Akcje Spółki nie są kwalifikowane do indek sów giełdowych WIG20 lub
  mWIG40. Najważniejsze informacje na stronie internetowej Spółki są na bieżąco tłumaczone na
  język angielski, natomiast w ocenie Spółki nie ma uzasadnionej potrzeby prowadzenia w języku
  angielskim strony internetowej w pełnym, wskaz anym w niniejszej zasadzie zakresie.
  III.Z.6. W przypadku gdy w spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego,
  komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcję komitetu audytu) co roku dokonuje oceny,
  czy istnieje potrzeba dok onania takiego wydzielenia.

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 68

  Zasada nie dotyczy Spółki. W Spółce została wyodrębniona organizacyjnie
  funkcja audytu wewnętrznego .
  IV.R.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania
  akcjonariuszy, o ile sp ółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędna dla
  sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji
  elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy
  wykorzys taniu takich środków, w szczególności poprzez:
  1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
  2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą
  wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w m iejscu innym niż miejsce
  obrad walnego zgromadzenia,
  3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.
  Zasada nie dotyczy Spółki. Mając na uwadze strukturę akcjonariatu oraz brak sygnałów ze strony
  akcjonariuszy, w o cenie Spółki nie jest uzasadnione obecnie podejmowanie działań w celu
  uniemożliwienia udziału w walnym zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji
  elektronicznej, w szczególności ze względu na konieczność przeprowadzenia w tym wielu czynnośc i
  technicznoorganizacyjnych oraz koszty z tym związane.
  IV.R.3. Spółka dąży do tego, aby w sytuacji gdy papiery wartościowe wyemitowane przez spółkę
  są przedmiotem obrotu w różnych krajach (lub na różnych rynkach) i w ramach różnych
  systemów p rawnych, realizacja zdarzeń korporacyjnych związanych z nabyciem praw po stronie
  akcjonariusza następowała w tych samych terminach we wszystkich krajach, w których są one
  notowane. Zasada nie dotyczy Spółki. Papiery wartościowe wyemitowane przez Spółkę n otowane
  są jedynie na rynku regulowanym w Polsce.
  IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia
  powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
  Zasada nie dotyc zy Spółki. W ocenie Spółki obecna struktura akcjonariatu Spółki nie uzasadnia
  podejmowania działań w celu zapewnienia transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie
  rzeczywistym.
  VI.R.1. Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów powinno wynikać
  z przyjętej polityki wynagrodzeń Zasada nie jest stosowana.
  Spółka na chwilę obecną nie posiada wyodrębnionej polityki wynagrodzeń członków organów Spółki
  i kluczowych menedżerów. Kwestie te reguluje Statut Spółki, zgodnie z którym w ynagrodzenie
  Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, natomiast wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej
  określane jest uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki. W odniesieniu do kluczowych menedżerów,
  wynagrodzenie ustalane jest każdorazowo przez Zarząd Spółki w porozumieniu z menedżerem w
  zależności od zakresu jego zadań i odpowiedzialności. Spółka nie wyklucza opracowania
  sformalizowanej polityki wynagrodzeń w przyszłości po ustaleniu jej założeń.
  VI.R.2. Polityka wynagrodzeń powinna być ściśle powiązana ze strategią spółki, jej celami
  krótko - i długoterminowymi, długoterminowymi interesami i wynikami, a także powinna
  uwzględniać rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn.
  Zasada nie jest stosowana.
  Zgodnie z komentarzem d o rekomendacji VI.R.1. Spółka na chwilę obecną nie posiada
  wyodrębnionej polityki wynagrodzeń. Kwestie te reguluje Statut Spółki, zgodnie z którym

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 69

  wynagrodzenie Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, natomiast
  wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określ ane jest uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.
  W odniesieniu do kluczowych menedżerów wynagrodzenie ustalane jest każdorazowo przez Zarząd
  Spółki w porozumieniu z menedżerem w zależności od zakresu jego zadań i odpowiedzialności.
  Spółka nie wyklucza opracow ania sformalizowanej polityki wynagrodzeń w przyszłości po ustaleniu
  jej założeń.
  VI.R.3. Jeżeli w radzie nadzorczej funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń, w zakresie
  jego funkcjonowania ma zastosowanie zasada II.Z.7.
  Zasada nie dotyczy S półki. W chwili obecnej w ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonuje Komitet
  Wynagrodzeń.
  VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać
  poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedże rów od rzeczywistej,
  długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla
  akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
  Zasada nie jest stosowana.
  Funkcjonujące w Społce na chwilę obecną programy motywacyj ne nie uwzględniają kryteriów
  wskazanych w treści zasady VI.Z.1. Spółka nie wyklucza wprowadzenia powyższych kryteriów do
  programu motywacyjnych przyjmowanych w przyszłości.
  VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z
  dłu gookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w
  ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki,
  a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
  Zasada n ie jest stosowana.
  W Spółce nie funkcjonują programy motywacyjne oparte na opcjach lub innych instrumentach
  powiązanych z akacjami Spółki.
  6.3. Akcje i akcjonariat CUBE.ITG
  6.3.1. Kapitał zakładowy Spółki

  Na dzień 31grudnia 2017 roku oraz na dzień pr zekazania niniejszego sprawozdania kapitał
  zakładowy Spółki wynosi 29 756 186,00 PLN i dzieli się na 14.878.093 akcji, z których przysługuje
  prawo do 14.878.093 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki o wartości nominalnej 2,00 PLN
  każda, w tym na:
  7.679.447 akcji zwykłych na okaziciela serii A1,
  754.800 akcji zwykłych na okaziciela serii B1,
  1.509.600 akcji zwykłych na okaziciela serii B2.
  4.934.246 akcji zwykłych na okaziciela serii C


  W dniu 31 lipca 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CUBE.ITG S.A. podjęło uchwałę w
  sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o k wotę nie niższą niż 2 zł i nie wyższą niż 20
  000 000 zł, tj. z wysokości 19 887 694,00 zł do wysokości kwoty nie niższej niż 19 887
  696,00 zł i nie wyższej niż 39 887 694,00 zł, w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 70

  10.0 00.000 nowych akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od
  00000001 do 10000000, o wartości nominalnej 2 zł każda.
  W dniu 24 sierpnia 2017 roku, Zarząd Spółki podjął uchwałę, na mocy której ustalił cenę emisyjną
  akcji zwykłych na okaziciel a serii C w wysokości 4,00 zł za jedną akcję. Akcje zwykłe na okaziciela
  zostały zaoferowane w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj.
  subskrypcji prywatnej skierowanej wyłącznie do wybranych podmiotów w liczbie nie większej n iż 149.
  W dniu 24 sierpnia 2017 roku zostały zawarte z 42 podmiotami (w tym 13 osób prawnych) umowy
  objęcia 4.934.246 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki po cenie emisyjnej 4 zł każda, tj. za
  łączną kwotę 19.736.984 zł. Akcje zostały pokryte wkłade m pieniężnym, w tym głównie poprzez
  potrącenie wierzytelności wobec Spółki, w tym również wierzytelności wynikających z przystąpienia
  w dniu 24 sierpnia 2017 r. Spółki do długu spółki pośrednio zależnej Data Techno Park Sp. z o. o.
  wobec podmiotów nabywają cych akcje. Podmioty obejmujące akcje zobowiązały się do nie
  rozporządzania objętymi akcjami w terminie określonym w umowie inwestycyjnej, przy czym części
  z nich po upływie tego terminu przysługuje (w ograniczonym terminie) prawo żądania od Emitenta
  nabyc ia akcji po cenie objęcia, powiększonej o 7%. Analogicznie, Emitent może w tym samym okresie
  żądać od podmiotu obejmującego Akcje zbycia na jego rzecz akcji w tej samej cenie.
  W dniu 1 września 2017 r. Zarząd Spółki złożył w formie aktu notarialnego oświa dczenie o wysokości
  objętego kapitału zakładowego. Zarząd Spółki oświadczył, iż wysokość objętego w drodze emisji akcji
  serii C podwyższenia kapitału zakładowego wynosi 9.868.492 zł, a wkłady na pokrycie objętych akcji
  zostały wniesione w całości.
  W związk u z powyższym dookreślono wysokość kapitału zakładowego w Statucie Spółki poprzez
  nadanie § 6 ust. 1 Statutu Spółki nowego brzmienia:
  "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29.756.186,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów
  siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 14.878.093
  (słownie: czternaście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) akcje na
  okaziciela o wartości nominalnej 2,00 ( słownie: _dwa) złote każda, w tym:
  a) 7.679.447 (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści
  siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A 1,
  b) 754.800 (siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B1,
  c) 1.509.600 (jeden milion pięćset dziewięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B2,
  d) 4.934.246 (słownie: cztery miliony dziewięćset trzydzieści cztery tysiące dwieście czterdzieści
  sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C.".
  W dniu 5 października 2017 roku Zar ząd powziął informację o rejestracji w dniu 4 października 2017
  roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
  Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji 4.934.246 akcji serii
  C. P o dokonaniu przedmiotowego podwyższenia kapitał zakładowy Emitenta wynosi 29.756.186,00
  zł i dzieli się na 14.878.093 akcji, z których przysługuje prawo do 14.878.093 głosów na walnym
  zgromadzeniu Spółki.
  Struktura kapitału zakładowego Emitenta po rejestra cji ww. podwyższenia przedstawia się
  następująco:
  – 7.679.447 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 2 zł każda,
  – 754.800 akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 2 zł każda,
  – 1.509.600 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 2 zł każda,
  – 4.934.246 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2 zł każda.


  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 71

  6.3.2. Akcjonariusze Spółki posiadający znaczne pakiety akcji

  Struktura akcjonariatu Spółki na dzień publikacji poprzedniego raportu okresowego tj. raportu za III
  kwartał 2017 r. opublikowanego w dniu 29 listopada 2017 roku:
  Akcjonariusz Ilość akcji/
  głosów na WZ
  Udział w
  kapitale
  zakładowym/
  ogólnej liczbie
  głosów na WZ

  Marek Girek łącznie, w tym
  - bezpośrednio
  - pośr ednio przez Mizarus Sp. z o.o.

  3 604 600
  1 250 000
  2 354 600

  24,23%
  8,40%
  15,83%

  Newind 1 000 000 6,72%
  Pozostali 10 273 490 69,05%
  Razem 14 878 093 100,00%
  * łącznie ze stroną porozumienia – Panią Aleksandrą Dyrszka -Girek, bezpośrednio i pośrednio Pan
  Marek Girek posiada 3.728.742 akcji Emitenta, które stanowią 25,06% kapitału zakładowego i dają
  3.728.742 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 25,06% ogólnej liczby głosów
  Emitenta

  Według stanu na dzień 31 grudnia 2 017 roku struktura akcjonariatu jednostki jest następująca:

  Akcjonariusz Ilość akcji/
  głosów na WZ
  Udział w kapitale
  zakładowym/
  ogólnej liczbie
  głosów na WZ
  Aleksandra Dyrszka - Girek* 2 478 742 16,66%
  bezpośrednio 124 142 0,83%
  pośrednio poprzez Mizarus Sp. z o.o. 2 354 600 15,83%
  Marek Girek* 1 250 000 8,40%
  Newind Sp. z o.o. 1 000 000 6,72%
  Pozostali 10 149 351 68,22%
  Razem 14 878 093 100,00%
  * Pan Marek Girek i Pani Aleksandra Dyrszka – Girek (łącznie jako strony porozumienia) posiadają
  łącznie bezpośrednio i pośrednio 3.728.742 akcji Emitenta, które stanowią 25,06% kapitału
  zakładowego i dają 3.728.742 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 25,06% ogólnej
  liczby głosów Emitenta.

  W dniu 24 sierpnia 2017 roku zostały podpisane umowy objęcia łącznie 4. 934.246 akcji serii C w
  ramach emisji nowych akcji na okaziciela Spółki.


  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 72

  6.3.3. Stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i
  nadzorujące
  Stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania
  niniej szego raportu, tj. na dzień 27 kwietnia 2018 r. oraz na dzień przekazania poprzedniego raportu
  okresowego (tj. raportu za III kwartał 2017 roku opublikowanego w dniu 29 listopada 2017 roku)
  przedstawia się następująco:
  Stan na
  dzień
  przekazania
  raportu
  27.04.2018r.
  Wskazanie zmian
  w stanie
  posiadania.
  Stan na
  dzień
  przekazania
  raportu za
  III kwartał
  2017 r. tj.
  29.11.2017
  r.
  Wartość
  nominalna
  posiadanych
  akcji (w zł)
  Nabycie

  Zbycie
  ZARZĄD
  Marek Girek* 1 250 000 - - 3 604 600 2 500 000
  RADA NADZ ORCZA
  Jolanta Świątek -
  Kozłowska
  0 - - 0 -
  Piotr Ciesielski 0 - - 0 -
  Sławomir Sokołowski 0 - - 0 -
  Marian Szołucha 0 - - 0 -
  Roberta Kaleta 0 - - 0 -

  Osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają uprawnień do akcji Spółki. Osoby zarządzające i
  nadz orujące nie posiadają akcji i udziałów w jednostkach powiązanych CUBE.ITG S.A.

  6.3.4. Program akcji pracowniczych
  Obecnie w Spółce nie funkcjonują programy akcji pracowniczych.
  6.3.5. Nabycie akcji własnych.
  W roku obrotowym 201 7 Spółka nie nabywała oraz nie zbywała akcji własnych.
  Na dzień 31 grudnia 201 7 roku oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Spółka nie
  posiada akcji własnych.
  6.3.6. Posiadacze papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne
  W Spółce nie istnieją p apiery wartościowe, które dawałyby ich posiadaczom specjalne uprawnienia
  kontrolne.
  6.3.7. Ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu
  W Spółce nie istnieją żadne ograniczenia odnośnie do wykonywania prawa głosu.

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 73

  6.3.8. Ograniczenia w przenoszeniu prawa włas ności papierów
  wartościowych
  W Spółce nie istnieją żadne ograniczenia odnośnie do wykonywania prawa głosu .
  6.3.9. Umowy, w wyniku których mogą nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez
  dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy
  W związku z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 lipca 2017 roku
  w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji w trybie subskrypcji
  prywatnej, Zarząd CUBE.ITG S.A. _”Spółka”_ informuje, iż w dniu 24 sierpnia 20 17 roku zostały
  zawarte z 42 podmiotami _w tym 13 osób prawnych_ umowy objęcia 4.934.246 akcji zwykłych na
  okaziciela serii C Spółki _”Akcje”_ po cenie emisyjnej 4 zł każda, tj. za łączną kwotę 19.736.984 zł.
  Akcje pokrywane są wkładem pieniężnym, w tym gł ównie poprzez potrącenie wierzytelności wobec
  Spółki, w tym również wierzytelności wynikających z przystąpienia w dniu 24 sierpnia 2017 r. Spółki
  do długu spółki pośrednio zależnej Data Techno Park Sp. z o. o. wobec podmiotów nabywających
  Akcje. Podmioty o bejmujące Akcje zobowiązały się do nie rozporządzania objętymi Akcjami w
  terminie określonym w umowie inwestycyjnej, przy czym części z nich po upływie tego terminu
  przysługuje _w ograniczonym terminie_ prawo żądania od Emitenta nabycia Akcji po cenie obję cia,
  powiększonej o 7%. Analogicznie, Emitent może w tym samym okresie żądać od podmiotu
  obejmującego Akcje zbycia na jego rzecz Akcji w tej samej cenie.

  6.4. Organy Spółki
  6.4.1. Zarząd
  6.4.1.1. Skład osobowy, jego zmiany i zasady powoływani a członków Zarządu

  Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego, skład organów zarządczych Spółkę jest
  następujący:

  Zarząd:
  Marek Girek - Prezes Zarządu

  Rada Nadzorcza:
  Paweł Ciesielski - Przewodniczący
  Jolanta Świątek - Kozłowska - Członek
  Sławomir Sokołowski - Członek
  Marian Szołucha - Członek
  Robert Kaleta - Członek

  Na dzień 31 grudnia 2017 roku skład organów zarządczych i nadzorujących Spółkę był następujący:

  Zarząd:
  Marek Girek - Prezes Zarządu
  Krzysztof Bednarek - Wiceprezes Zarządu

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 74


  Rada Nadzorcza:
  Paweł Ciesielski - Przewodniczący
  Jolanta Świątek - Kozłowska - Członek
  Sławomir Sokołowski - Członek
  Marian Szołucha - Członek
  Robert Kaleta - Członek

  Zmiany w składzie Zarządu Spółki w okresie 12 miesięcy 2 017 roku oraz do dnia publikacji niniejszego
  sprawozdania:

  W dniu 4 stycznia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Marka Girka
  do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Jednocześnie z dniem wejścia w życie przedmiotowej
  uchwa ły Pan
  Marek Girek przestał pełnić funkcję Wiceprezesa Zarządu.

  W tym samym dniu Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Zdzisława Grochowicza
  do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.

  W dniu 4 stycznia 2017 roku Rada Nadzorcza Spó łki na podstawie par. 17 ust. 5 Statutu Spółki oraz
  par. 3 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Pawła
  Witkiewicza na tymczasowego Członka Rady Nadzorczej.


  W dniu 10 lutego 2017 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Mariana Nogi z pełnienia funkcji
  członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 15 lutego 2017 roku. Przyczyna rezygnacji nie została
  podana.

  W dniu 15 lutego 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło w formie uchwały,
  że Rada Nadzorcza Spółki obe cnej kadencji składać się będzie z siedmiu członków. Ponadto NWZ
  podjęło uchwały w sprawie powołania na Członków Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji: Pana
  Pawła Witkiewicza (od 4 stycznia 2017 roku tymczasowego Członka Rady Nadzorczej Spółki), Pana
  Pio tra Antonowicza, Pana Andrzeja Grabińskiego, Pana Pawła Ciesielskiego.

  W dniu 19 czerwca 2017 roku Pan Zdzisław Grochowicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji
  Wiceprezesa Zarządu Spółki. Pan Zdzisław Grochowicz nie podał przyczyn rezygnacji.

  W tym samy m dniu do Spółki wpłynęły rezygnacje Pana Marcina Haśko i Pana Pawła Witkiewicza z
  pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki. Rezygnacja Pana Marcina Haśko została złożona
  ze skutkiem na dzień 20 czerwca 2017 roku, a Pana Pawła Witkiewicza ze skutk iem na dzień 19
  czerwca 2017 roku. Pan Marcin Haśko i Pan Paweł Witkiewicz nie podali przyczyn złożenia rezygnacji.

  W dniu 30 czerwca 2017 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Andrzeja Grabińskiego z pełnienia
  funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z d niem 30 czerwca 2017 roku. Pan Andrzej Grabiński nie
  podał przyczyn złożenia rezygnacji.


  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 75

  W dniu 14 lipca 2017 roku Pan Arkadiusz Zachwieja złożył rezygnację z
  pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki z dniem 14 lipca 2017 roku. Pan Arkadiusza Zachwiej a
  nie podał przyczyn złożenia rezygnacji.

  W dniu 26 lipca 2017 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Macieja Kowalskiego z pełnienia
  funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 26 lipca 2017 roku. Jako przyczynę rezygnacji Pan
  Maciej Kowalski wskazał brak skutecznej możliwości nadzoru nad Spółką.

  W dniu 31 lipca 2017 roku obradujące Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w
  sprawie powołania Pana Sławomira Sokołowskiego oraz Pana Mariana Szołuchę na Członków Rady
  Nadzorczej.
  W dniu 9 sierpnia 2017 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 25
  sierpnia 2017 roku Pani Iwony Kołowacik do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki do spraw
  Pionu Handlowego.

  Dnia 20 września 2017 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Piot ra Antonowicza z pełnienia
  funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 20 września 2017 roku.

  Dnia 20 października 2017 roku do spółki wpłynęła rezygnacja Pani Iwony Kołowacik z pełnienia
  funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki z dniem 20 października 2017 roku.

  Dnia 11 grudnia 2017 Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 11 grudnia 2017
  Pana Roberta Kalety do pełnienia funkcji tymczasowego członka Rady Nadzorczej Spółki
  W dniu 11 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o p owołaniu z dniem 11 grudnia
  2017 roku Pana Krzysztofa Bednarka do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, z tytułem
  Wiceprezesa Zarządu ds. IT.

  W dniu 15 marca 2018 roku do spółki wpłynęła rezygnacja Pana Krzysztofa Bednarka z pełnienia
  funkcji Wiceprez esa Zarządu Spółki z dniem 15 marca 2018 roku z przyczyn zdrowotnych.

  6.4.1.2. Uprawnienia Zarządu

  Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub
  Statutem Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji
  Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu wymagają
  uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwraca się o podjęcie takiej uchwały
  odpowiednio do Walnego Zgromadzen ia lub Rady Nadzorczej.
  Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd
  Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
  Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności ponad połowy składu
  Za rządu.
  Uchwały Zarządu mogą być podejmowane także:
  a) za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
  (telekonferencja, videokonferencja, fax, email),

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 76

  b) w trybie obiegowym pisemnym.
  W przypadku równości głosów podczas głosowania na p osiedzeniu Zarządu, głos Prezesa Zarządu
  decyduje o wyniku głosowania. Głosowanie nad uchwałami jest jawne.
  Zarząd podejmuje uchwały w szczególności w sprawach:
  a) sprawozdań, wniosków i innych spraw przedkładanych Radzie Nadzorczej i Walnemu
  Zgromadzeniu,
  b) udzielania prokury, zwoływania zwyczajnych i nadzwyczajnych posiedzeń Walnego
  Zgromadzenia z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub innych
  podmiotów uprawnionych stosownymi przepisami prawa lub postanowieniami Statutu oraz
  ustalenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

  W 201 7 roku Członkowie Zarządu nie otrzymywali nagród ani innych korzyści, w tym wynikających
  z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale Emitenta.

  6.4.1.4. Umowy zawarte z oso bami zarządzającymi

  W Spółce nie istnieją umowy zawarte z osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w
  przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy
  ich odwołanie lub zwolnienie nastąpiłoby z powodu połączenia Spółki przez przejęcie.

  6.4.2. Rada Nadzorcza

  6.4.2.1. Skład osobowy, jego zmiany i zasady powoływania członków Rady Nadzorczej

  Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Rada
  Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego i
  Wiceprzewodniczącego. Skład ilościowy Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Członkowie
  Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji.
  Na dzień publikacji niniejszego sp rawozdania finansowego, skład organów zarządczych Spółkę jest
  następujący:


  Rada Nadzorcza:
  Paweł Ciesielski - Przewodniczący
  Jolanta Świątek - Kozłowska - Członek
  Sławomir Sokołowski - Członek
  Marian Szołucha - Członek
  Robert Kaleta - Członek


  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 77

  Na dzień 31 grudnia 2017 roku skład organów nadzorujących Spółkę był
  następujący:


  Rada Nadzorcza:
  Paweł Ciesielski - Przewodniczący
  Jolanta Świątek - Kozłowska - Członek
  Sławomir Sokołowski - Członek
  Marian Szołucha - Członek
  Robert Kaleta - Cz łonek

  Zmiany w składzie Rady nadzorczej Spółki w okresie 12 miesięcy 2017 roku oraz do dnia publikacji
  niniejszego sprawozdania:

  W dniu 4 stycznia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Marka Girka
  do pełnienia funkcji Prezesa Z arządu Spółki. Jednocześnie z dniem wejścia w życie przedmiotowej
  uchwały Pan
  Marek Girek przestał pełnić funkcję Wiceprezesa Zarządu.

  W tym samym dniu Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Zdzisława Grochowicza
  do pełnienia funkcji Wice prezesa Zarządu Spółki.

  W dniu 4 stycznia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki na podstawie par. 17 ust. 5 Statutu Spółki oraz
  par. 3 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Pawła
  Witkiewicza na tymczasowego Członka Rady Nadzo rczej.

  W dniu 10 lutego 2017 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Mariana Nogi z pełnienia funkcji
  członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 15 lutego 2017 roku. Przyczyna rezygnacji nie została
  podana.

  W dniu 15 lutego 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgrom adzenie Spółki ustaliło w formie uchwały,
  że Rada Nadzorcza Spółki obecnej kadencji składać się będzie z siedmiu członków. Ponadto NWZ
  podjęło uchwały w sprawie powołania na Członków Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji: Pana
  Pawła Witkiewicza (od 4 sty cznia 2017 roku tymczasowego Członka Rady Nadzorczej Spółki), Pana
  Piotra Antonowicza, Pana Andrzeja Grabińskiego, Pana Pawła Ciesielskiego.

  W dniu 19 czerwca 2017 roku Pan Zdzisław Grochowicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji
  Wiceprezesa Zarządu Spół ki. Pan Zdzisław Grochowicz nie podał przyczyn rezygnacji.

  W tym samym dniu do Spółki wpłynęły rezygnacje Pana Marcina Haśko i Pana Pawła Witkiewicza z
  pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki. Rezygnacja Pana Marcina Haśko została złożona
  ze sku tkiem na dzień 20 czerwca 2017 roku, a Pana Pawła Witkiewicza ze skutkiem na dzień 19
  czerwca 2017 roku. Pan Marcin Haśko i Pan Paweł Witkiewicz nie podali przyczyn złożenia rezygnacji.


  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 78

  W dniu 30 czerwca 2017 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Andrze ja
  Grabińskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 30 czerwca 2017 roku. Pan
  Andrzej Grabiński nie podał przyczyn złożenia rezygnacji.

  W dniu 14 lipca 2017 roku Pan Arkadiusz Zachwieja złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprez esa
  Zarządu Spółki z dniem 14 lipca 2017 roku. Pan Arkadiusza Zachwieja nie podał przyczyn złożenia
  rezygnacji.

  W dniu 26 lipca 2017 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Macieja Kowalskiego z pełnienia
  funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 26 lipca 2017 roku. Jako przyczynę rezygnacji Pan
  Maciej Kowalski wskazał brak skutecznej możliwości nadzoru nad Spółką.

  W dniu 31 lipca 2017 roku obradujące Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w
  sprawie powołania Pana Sławomira Sokołowskiego ora z Pana Mariana Szołuchę na Członków Rady
  Nadzorczej.
  W dniu 9 sierpnia 2017 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 25
  sierpnia 2017 roku Pani Iwony Kołowacik do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki do spraw
  Pionu Handloweg o.

  Dnia 20 września 2017 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Piotra Antonowicza z pełnienia
  funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 20 września 2017 roku.

  Dnia 20 października 2017 roku do spółki wpłynęła rezygnacja Pani Iwony Kołowacik z pełn ienia
  funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki z dniem 20 października 2017 roku.

  Dnia 11 grudnia 2017 Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 11 grudnia 2017
  Pana Roberta Kalety do pełnienia funkcji tymczasowego członka Rady Nadzorczej Spółki
  W dniu 11 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 11 grudnia
  2017 roku Pana Krzysztofa Bednarka do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, z tytułem
  Wiceprezesa Zarządu ds. IT.

  W dniu 15 marca 2018 roku do spółki wpł ynęła rezygnacja Pana Krzysztofa Bednarka z pełnienia
  funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki z dniem 15 marca 2018 roku z przyczyn zdrowotnych.

  Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą.  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 79

  6.4.2.2. Uprawnien ia Rady Nadzorczej

  Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej Emitenta, realizowanych w formie podejmowanych
  uchwał należy:
  a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły
  rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem
  faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat, a także
  składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej
  oceny i działalności Rady Nadzorczej,
  b) analiza i ocena bieżącej działalności Spółki,
  c) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu, dotyczących udzielenia członkom Zarządu
  absolutorium z wykonania obowiązków,
  d) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd, członków Rady Nadzorczej i Akcjonariuszy,
  e) zatwierd zanie rocznych planów finansowych (budżet) i strategicznych planów
  gospodarczych (biznes plan),
  f) udzielanie członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub
  uczestniczenia w spółce konkurencyjnej w charakterze wspólnika lub czło nka organu,
  g) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów, jeżeli w wyniku
  zaciągnięcia takiej pożyczki lub kredytu łączna wartość zadłużenia z tych tytułów
  przekroczyłaby wartość połowy kapitałów własnych Spółki,
  h) wyrażanie zgody na udz ielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę
  zobowiązań z tytułu gwarancji lub innych zobowiązań pozabilansowych, w celach innych niż
  działalność operacyjna,
  i) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpiecz enie i
  innych obciążeń majątku Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z
  postanowieniami Statutu Spółki,
  j) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza
  20% (dwadzieścia procent) wartości księgo wej netto środków trwałych Spółki, ustalonej na
  podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego Spółki, z wyłączeniem
  zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności,
  k) wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości, użytkowania wiec zystego lub
  udziału w nieruchomości,
  l) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z członkiem Rady Nadzorczej lub z
  członkiem Zarządu Spółki,
  m) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub rozporządzanie majątkiem
  Spółki o wartości przek raczającej
  2 000 000 ( dwa miliony ) złotych,
  n) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach
  handlowych,
  o) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki,
  p) ustalanie zasad wynagr adzania członków Zarządu.
  Rada Nadzorcza wykonuje swoje prawa i obowiązki kolegialnie.

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 80

  W 2016 roku Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali nagród ani innych
  korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale
  Emi tenta.

  6.4.2.4. Powołane Komitety

  Komitet Audytu
  W ramach działań Rada Nadzorcza Emitenta powołała Komitet Audytu . W ramach realizacji zadań
  Komitet Audytu w sposób bezpośredni zajmuje się m.in. kwestiami właściwego wdrażania zasad
  sprawozdawczo ści budżetowej i finansowej oraz kontroli wewnętrznej. Dodatkowo Rada Nadzorcza
  współpracuje w zakresie spełniania wymogów ustawowych z biegłymi rewidentami Spółki.

  W szczególności do zadań Komitetu Audytu należy:
  Monitorowanie procesu sprawozdawczo ści finansowej,
  Monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz
  zarządzania ryzykiem,
  Monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
  Monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do ba dania
  sprawozdań finansowych,
  Rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
  finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej jednostki,
  Prowadzenie przeglądu skuteczności procesu kontroli zewnętrznej oraz monitor owanie
  reakcji Zarządu Spółki na zalecenia przedstawione przez zewnętrznych rewidentów w piśmie
  do Zarządu,
  Weryfikacja skuteczności mechanizmów kontroli wewnętrznej.

  Stosowanie kontroli wewnętrznej w Grupie ma na celu zapewnienie:

  Kompletności, p oprawności i terminowości wprowadzania dokumentów księgowych do
  systemu finansowo księgowego Spółki,
  Ograniczenia dostępu do systemu komputerowego osobom do tego nieuprawnionym,
  Dostosowania systemu do stosowanych procedur kontroli wewnętrznej i ich w pływu na
  poprawność gromadzonych danych,
  Weryfikacji poprawności i spójności wewnętrznej przygotowywanych raportów i sprawozdań,
  Wyeliminowania możliwości nadużyć i ochrony danych finansowych Spółki,
  Zapewnienia właściwej ochrony przechowywania dany ch i dokumentów Spółki,
  Ochrony interesów finansowych Spółki w obszarze relacji z bankami, kontrahentami i innymi
  podmiotami zewnętrznymi,
  Zapewnienie przestrzegania ustalonych procedur w obszarze finansów.

  W skład Komitetu Audytu wchodz ą następuj ące osoby: Marian Szołucha, Paweł Ciesielski, Jolanta
  Świątek - Kozołowska


  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 81

  6.4.3. Walne Zgromadzenie
  6.4.3.1. Sposób działania Walnego Zgromadzenia

  Walne Zgromadzenie jest zwoływane i przygotowywane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek
  handlowych, Stat utu Emitenta oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Zarówno Statut, jak i Stały
  Regulamin Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Emitenta.
  Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście
  lub prze z pełnomocników. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych,
  Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
  Uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem określonych przypadków, podejmowane są w
  głosowaniu jawnym i zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek
  handlowych lub postanowienia Statutu wymagają surowszych warunków do podjęcia uchwał w
  szczególnych sprawach. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wn ioskami o
  odwołanie członków władz Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do
  odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym tajne głosowanie należy zarządzić
  na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentow anych na Walnym
  Zgromadzeniu.  Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwa trzyosobowa Komisja Skrutacyjna, wybrana
  spośród kandydatów zgłoszonych przez Przewodniczącego Zgromadzenia. W Statucie i w
  Regulaminie Walnego Zgromadzenia nie przewiduje się możliwości wykonywania prawa głosu drogą
  korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  6.4.3.2. Zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia

  Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek
  handlowych, wymagają następujące sprawy:
  podejmowanie uchwał o podziale zysków albo o pokryciu strat,
  połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
  rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  ustalenie zasad wyna gradzania członków Rady Nadzorczej,
  tworzenie i znoszenie funduszów celowych,
  zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  zmiana Statutu Spółki,
  podejmowanie uchwał odnośnie emisji obligacji zamiennych na akcje i z prawem
  pierwszeństwa oraz emisji warrantów subskrypcyjnych,
  nabycie oraz zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części
  przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
  wybór likwidatora lub likwidatorów,
  wszelkie postanowienia dotyczące ro szczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy
  zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
  rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy,

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 82

  podejmowanie uchwał o zaoferowaniu nowych akcji Spółki w ramach
  oferty p ublicznej lub niepublicznej oraz uchwał niezbędnych do dopuszczenia akcji do
  obrotu na rynku regulowanym lub nieregulowanym,
  wyrażanie zgody na zawieranie umów kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej
  umowy pomiędzy Spółką i jej członkami Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem lub
  likwidatorem, albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
  uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

  Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad,
  chyba że cały kapitał za kładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych
  nie wniósł sprzeciwu, co do powzięcia uchwały. O ile Statut lub przepisy prawa nie stanowią inaczej
  uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych za podję ciem
  uchwały.

  6.4.4. Opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania
  Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie
  do podziału, a także do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji. Każda z a kcji
  uprawnia do uczestnictwa w podziale dywidendy w równej wysokości.
  W Walnym Zgromadzeniu Emitenta mają prawo uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariuszami
  na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentu jący
  co najmniej 5% kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku
  obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  Dokumentacja, która jest przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu (w tym projekty uchwał) jest
  zamieszczana na stronie interne towej Emitenta począwszy od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.
  Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście
  lub przez pełnomocników.
  Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakła dowego mogą żądać
  umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
  Żądanie, Akcjonariusza reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego, musi być zgłoszone
  nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Waln ego Zgromadzenia.
  6.5. Zasady zmiany Statutu Spółki
  Zmiany Statutu Emitenta należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia. W myśl art. 415 Kodeksu
  Spółek Handlowych, uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca zmiany Statutu Spółki zapada
  większością trzech czwa rtych głosów.
  Statut nie zawiera postanowień wprowadzających surowsze warunki zmiany Statutu niż określone
  w Kode ksie Spółek Handlowych.


  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 83

  7. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

  7.1. Polityka wynagrodzeń
  Spółka na chwilę obecną nie posiada wyodrębnionej polityki wynagrodzeń członków organów Spółki
  i kluczowych menedżerów. Kwestie te reguluje Statut Spółki, zgodnie z którym wynagrodzenie
  członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, natomiast wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej
  określane jest uchwałą Walnego Zgromadz enia Spółki. W odniesieniu do kluczowych menedżerów
  wynagrodzenie ustalane jest każdorazowo przez Zarząd Spółki w porozumieniu z menedżerem w
  zależności od zakresu jego zadań i odpowiedzialności. Spółka nie wyklucza opracowania
  sformalizowanej polityki wyn agrodzeń w przyszłości po ustaleniu jej założeń.
  Informacje na temat wynagrodzeń dla Członków Zarządu zostały przedstawione w punkcie 6.4.1.
  powyżej. Członkowie Zarządu nie otrzymują zmiennych składników wynagrodzenia. Umowy
  zawierane z Członkami Zarządu przez Cube.ITG jak również przez jednostki zależne nie zawierają
  zapisów dotyczących zasad wypłaty odpraw lub innych płatności z tytułu rozwiązania umów.
  Członkom Zarządu i kluczowym menedżerom nie przysługują pozafinansowe składniki
  wynagrodzenia.
  W 201 7 roku nie wystąpiły istotne zmiany w systemie wynagrodzeń w Spółce.
  W ocenie Spółki panujący system wynagrodzeń umożliwia realizację celów Spółki, w szczególności
  długoterminowego wzrostu jej wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania.
  7.2. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla
  postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej
  Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w okresie uwzględniającym postępowanie
  sanacyjne toczy się 80 postępowań sądowych p rowadzonych przez kancelarię przez Kancelarię
  Kołodziej, Pinkosz, Witwicki Sp. p. z/w we Wrocławiu.

  7.3. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych
  Dnia 26 lutego 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 20 ust. 2 lit. o) St atutu
  Spółki dokonała wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych, w tym do badania
  jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017. Wybranym
  podmiotem jest spółka UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spó łka
  komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Moniuszki 50, 31 -523 Kraków, wpisana do rejestru
  przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI
  Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000418856 oraz wpisana na listę firm a udytorskich
  prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3115.
  Wybór UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. został dokonany zgodnie z rekomendacja Komitetu Audytu
  oraz obowiązującymi przepisami.
  Umowa z ww. podmiotem została zawarta w dniu 10 kwi etnia 2018 roku na czas niezbędny do
  przeprowadzenia przeglądu oraz badania sprawozdań finansowych za rok 2017.

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 84


  Ustalone wynagrodzenie wynosi (w tys. Zł netto):
  a) Za przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego - kwota 25
  b) Za przeprowadzenie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
  Kapitałowej - kwota 11
  c) Przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 30.06. 2017 r., - kwota 13,5
  d) Przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2017 r., - kwota 9.

  W 2017 roku Spółka nie korzystała z innych usług ww. podmiotu.

  7. 4. Zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń podobnych
  Emitent nie posiada zobowiązań wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla
  byłyc h osób zarządzających i nadzorujących oraz zobowiązań zaciągniętych w związku z takimi
  emeryturami
  7. 5. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju
  W dniu 3 lutego 2017 roku Cube.ITG uzyskał z Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
  potwier dzenie przyjęcia w dniu 31 stycznia 2017 roku wniosku o udzielenie patentu na wynalazek
  pt.: „Sposób i układ do sterowania rozproszonymi źródłami energii elektroenergetycznej”. Wniosek
  został należycie opłacony, a przed Urzędem Patentowym toczy się nadal p ostępowanie
  rejestracyjne. Wynalazek powstał w ramach projektu „Badania systemu zarządzania generacją
  rozproszoną i mikrogeneracją” w ramach POIG.01.04.00 -02 -232/13. Całkowita wartość wydatków
  kwalifikowanych na realizację projektu wyniosła 5.434,3 tys. zł , w tym kwota dofinansowania:
  2.709,4 tys. zł. Projekt został zakończony w części podstawowej w dniu 15 listopada 2015 roku,
  zobowiązania Emitenta w związku z przeprowadzonym projektem obowiązywać będą przez okres
  około 5 lat.
  7. 6. Zagadnienia dotyczące ś rodowiska naturalnego
  Brak jest istotnych zagadnień lub wymogów związanych z ochroną środowiska, które mogą mieć
  wpływ na wykorzystanie rzeczowych aktywów trwałych Grupy Kapitałowej, lub mogących mieć
  istotne znaczenie dla jej działalności bądź sytuacji f inansowej. W ocenie Spółki jej główny wpływ na
  środowisko naturalne sprowadza się do odprowadzania odpadów.
  Działalność Emitenta nie wymaga uzyskania pozwoleń lub zezwoleń związanych z korzystaniem ze
  środowiska. Spółka na bieżąco oddaje wyeksploatowany s przęt elektroniczny podmiotom
  zajmującym się przetwarzaniem odpadów elektrycznych i elektronicznych.

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 85


  7. 7. Polityka w zakresie CSR
  Spółka CUBE.ITG angaż owała się w promowanie działalności, związanej ze społeczną
  odpowiedzialnością biznesu (ang. Corpora te Social Responsibility - CSR). Zgodnie z definicją, która
  mówi o odpowiedzialności firm za ich wpływ na społeczeństwo, CUBE.ITG podejmuje decyzje
  biznesowe mając na uwadze dobro pracowników, zasady ładu korporacyjnego, promowanie
  działalności charytatywn ej i sportowej oraz działania dążące do zrównoważonego rozwoju firmy.
  W ramach działań w obszarze CSR spółka nawiązała np. współpracę z teamem rajdowym Kajto,
  zorganizowała zbiórkę paczek świątecznych dla małych pacjentów z Kliniki Transplantacji Szpiku,
  Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu oraz stale wspiera pracowników w zakresie
  aktywności sportowej. Jako spółka notowana na giełdzie, CUBE.ITG aktywnie wspiera różne formy
  działań kulturalnych, sportowych i w zakresie edukacji, zgodnie ze zbio rem Dobrych Praktyk Spółek
  Notowanych na GPW.
  7. 8. Działalność promocyjna
  CUBE.ITG jest organizatorem cyklicznego Panelu Eksperckiego, dotyczącego bezpieczeństwa
  informacji, zatytułowanego „Dlaczego ufamy bankom, a boimy się o swoje dane medyczne?”.
  Wyda rzenie jest jednym z cyklicznych spotkań, w których uczestniczą przedstawiciele sektora
  bankowego, ochrony zdrowia, IT i mediów branżowych. Podczas paneli omawiane są najważniejsze
  wyzwania i aktualne trendy w zakresie systemów informatycznych dla banków, instytucji
  finansowych i placówek medycznych.
  7. 9. Relacje inwestorskie
  7. 9.1. Notowania akcji Spółki na GPW w Warszawie
  W dniu 1 kwietnia 2014 roku na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  zadebiutowała spółka CUBE.ITG SA. Był to 6 debiut na rynku regulowanym GPW w 2014 roku.
  Tym samym CUBE.ITG była 451 spółką notowaną na tym rynku oraz 29, która przeszła z
  NewConnect na główny parkiet GPW.
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 86  Kurs CUBE.ITG od 1.01.201 7 d o 31.12.201 7 r.  7. 9.2. Aktywnoś ć w zakresie relacji inwestorskich
  Emitent znaczną uwagę poświęca zapewnieniu dobrej komunikacji z inwestorami i analitykami. W
  201 7 roku przedstawiciele Relacji Inwestorskich i Zarządu Spółki uczestniczyli w spotkaniach z
  inwestorami i analitykami giełdo wymi. Ponadto, analitycy i inwestorzy są na bieżąco informowani o
  ważnych wydarzeniach w Grupie Kapitałowej poprzez działania komunikacyjne prowadzone m.in. za
  pomocą serwisu (profilu) INFOSTREFA.
  Dodatkowo, po publikacjach wyników kwartalnych Grupy, inwe storzy mieli możliwość zapoznania
  się z prezentacją wyników, jaka była zamieszczana na stronach Emitenta.
  W internetowym serwisie relacji inwestorskich Emitenta znajdują się wszystkie istotne informacje o
  Grupie Kapitałowej CUBE.ITG S.A., m.in. o akcjona riacie, Walnych Zgromadzeniach,
  rekomendacjach, notowaniach akcji na GPW, a także raporty okresowe i bieżące.  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 201 7 87


  7. 9.3. Kontakt dla inwestorów

  www.cubeitg.pl
  Adres e -mail do kontaktów w sprawie relacji inwestorskich: [email protected]
  Nazwa: CUBE.ITG Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
  Kraj: Polska
  Siedziba: Wrocław (50 -556), ul. Borowska 283b
  Numer KRS: 0000314721
  REGON: 006028821
  NIP: 898 001 57 75  Marek Girek

  Prezes Zarządu  SPRAWOZDANIE ZARZĄD U Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY CUBE.ITG ZA ROK 2016 70

  q)
  CUBE.ITG S.A. ul. Sienna 39 00 - 121 Warszawa

  t: +48 71 79 72 666 f: +48 71 79 72 606 www.cubeitg.pl [email protected]

  NIP 898 - 001 - 57 - 75 REGON 006028821 KRS 0000314721

  Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał Zakładowy 1 9 887 694 , 0 0 PLN
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 6

  Pobierz plik

  An independent member of UHY international
  CUBE.ITG S.A.
  W RESTRUKTURYZACJI
  . ECA S.A.
  SPRAWOZDANIE NIEZALE ŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
  Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA
  FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.201 7 R.

  27 .0 4.2018 R.


  1

  SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO
  BIEGŁEGO REWIDENTA


  Dla Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Spółki

  Sprawozdanie z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

  Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego jednostkowego sprawozdania
  finansowego Spółki Cube.ITG S.A. w restrukturyzacji , z siedzibą w e Wrocławiu (dalej
  „Spółk a” ), na które składa ją się : sprawozdanie z całkowitych dochodów ,
  sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za
  rok obro towy od 01.01.2017 do 31.12.2017 , sprawozdanie z przepły wów
  pieniężnych oraz informacja dodatkowa.


  Odpowiedzialność Zarządu oraz Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe

  Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo
  prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego i za jego rzetelną
  prezentację zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,
  Międzynarodowymi Standardami Sprawozda wczości Finansowej oraz związanymi
  z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej oraz
  innymi obowiązującymi przepisami prawa , a także statutem Spółki . Zarząd Spółki
  jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla
  sporządzenia sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia
  spo wodowanego oszustwem lub błędem .


  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r . o rachunkowości (t. j. Dz.
  U. z 201 8 r. poz. 395 , z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości” , Zarząd
  Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby
  sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie
  o rachunkowości.


  Odpowiedzialność Biegłego Rewidenta

  Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe
  przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku
  finansowego Spółki zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi
  Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
  Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie
  rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.
  2

  Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
  1. ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach
  audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1089)
  („ustawa o biegłych rewidentach”),
  2. rozporządzenia Par lamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia
  16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
  ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu
  publicznego, uchylającym decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE L 158 z
  27.05. 2014, str. 77 oraz Dz. Urz. UE L 170 z 11.06.2014, str. 66)
  („Rozporządzenie 537/2014”),
  3. Krajowych Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych
  Standardów Badania przyjętych uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady
  Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. z późn. zm. w związku z
  uchwałą nr 2041/37a/2018 z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie krajowych
  standardów wykonywania zawodu.

  Regulacje te wymagają przestrzegania wymogów e tycznych oraz zaplanowania
  i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność,
  że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego zniekształcenia.


  Celem badania jest uzyskanie wystarczającej pewności co do tego czy sprawozdanie
  finansowe jako całość zostało sporządzone na podstawie prawidłowo
  prowadz onych ksiąg rachunkowych oraz nie zawiera istotnego zniekształcenia
  spowodowanego oszustwem lub błędem, oraz wydanie sprawozdania niezależnego
  biegłego rewidenta zawierającego naszą opinię. Wystarczająca pewność jest
  wysokim poziomem pewności, ale nie gwar antuje, że badanie przeprowadzone
  zgodnie z powyżej wskazanymi standardami zawsze wykryje istniejące istotne
  zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są
  uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedy nczo lub łącznie
  mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego
  sprawozdania finansowego. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia,
  powstałego na skutek oszustwa jest wyższe niż ryzyko niewykrycia istotnego
  zniekształceni a powstałego na skutek błędu, ponieważ może obejmować zmowy,
  fałszerstwo, celowe pominięcia, wprowadzanie w błąd lub obejście kontroli
  wewnętrznej i może dotyczyć każdego obszaru prawa i regulacji, nie tylko tego
  bezpośrednio wpływającego na sprawozdanie f inansowe.

  Bada