Raport.

CREEPY JAR SA (5/2018) Zakres stosowania zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Zarząd Creepy Jar S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje oświadczenie w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych w dokumencie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”.
Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  ul. Gościnna 11/28
  05-082 Blizne Łaszczyńskiego
  www.creepyjar.com

  Informacje na temat stosowania przez Creepy Jar S.A. zasad ładu korporacyjnego określonego
  w zbiorze
  „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”


  Lp. Zasada Tak/ nie/ nie
  dotyczy
  Komentarz
  1 Spółka powinna prowadzi ć przejrzyst ą i efektywn ą
  polityk ę informacyjn ą, zar ówno z wykorzystaniem
  tradycyjnych metod, jak i z u życiem nowoczesnych
  technologii, zapewniaj ących szybko ść,
  bezpiecze ństwo oraz szeroki dost ęp do informacji.
  Spółka korzystaj ąc w jak najszerszym stopniu z tych
  metod, p owinna zapewni ć odpowiedni ą
  komunikacj ę z inwestorami i analitykami,
  umo żliwia ć transmitowanie obrad walnego
  zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet,
  rejestrowa ć przebieg obrad i upublicznia ć go na
  stronie internetowej.

  TAK

  Z wyłączeniem transmitowania obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci
  Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej
  Spółki. W ocenie Zarządu koszty związane z techniczną obsługą transmisji oraz
  rejestracji obr ad WZA s ą niewspółmierne do potencjalnych korzyści , w szczególności w
  sytuacji braku sygnałów ze strony akcjonariuszy Spółki co do zapotrzebowania na
  powyższe rozwiązania.
  Wszelkie, mające znaczenie dla Akcjonariuszy jak i potencjalnych Inwestorów,
  informacje dotyczące zarówno zwoływania, jak i przebiegu posiedzeń Walnego
  Zgromadzenia, są publikowane przez Spółkę zarówno w formie raportów bieżących, jak
  również są zamieszcza ne na stronie internetowej Spółki.


  2 Spółka powinna zapewni ć efektywny dost ęp do
  informacji niezb ędnych do oceny sytuacji i
  perspektyw sp ółki oraz sposobu jej
  funkcjonowania.

  TAK

  3 Sp ółka prowadzi korporacyjn ą stron ę
  internetow ą i zamieszcza na niej:

  TAK  ul. Gościnna 11/28
  05-082 Blizne Łaszczyńskiego
  www.creepyjar.com

  3.1. podstawowe informacje o sp ółce i jej
  działalno ści (strona startowa),

  TAK

  3.2. opis działalno ści emitenta ze wskazaniem
  rodzaju działalno ści, z kt órej Emitent uzyskuje
  najwi ęcej przychod ów,

  TAK

  3.3. opis rynku, na którym działa Emitent, wraz z
  okre śleniem pozycji emitenta na tym rynku,

  TAK

  3.4. życiorysy zawodowe członk ów organ ów sp ółki,

  TAK

  3.5. powzi ęte przez zarz ąd, na podstawie
  oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje
  o powi ązaniach członka rady nadzorczej z
  akcjonariuszem dysponuj ącym akcjami
  reprezentuj ącymi nie mniej ni ż 5% og ólnej liczby
  głos ów na walnym zgromadzeniu sp ółki,

  TAK

  3.6. dokumenty korporacyjne sp ółki,

  TAK

  3.7. zarys plan ów strategicznych sp ółki,

  TAK

  3.8. opublikowane prognozy wynik ów finansowych
  na bie żący rok obrotowy, wraz z zało żeniami do TAK
  Z uwagi na specyfikę branży, w której funkcjonuje Emitent, wpływ wielu czynników na
  osiągnięte przez Emitenta wyniki finansowe, Emitent nie publikował i nie zamierza
  publikować prognoz wyników finansowych.


  ul. Gościnna 11/28
  05-082 Blizne Łaszczyńskiego
  www.creepyjar.com

  tych prognoz (w przypadku, gdy emitent takie
  publikuje),

  Emitent nie wyklucza zmiany tego stanowiska w przyszłości.
  3.9. struktur ę akcjonariatu Emitenta, ze
  wskazaniem gł ównych akcjonariuszy oraz akcji
  znajduj ących si ę w wolnym obrocie,

  TAK

  3.10. dane oraz kontakt do osoby, kt óra jest
  odpowiedzialna w sp ółce za relacje inwestorskie
  oraz kontakty z mediami,

  TAK

  3.11. Skre ślony.

  3.12. opublikowane raporty bie żące i okresowe,

  TAK

  3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji
  finansowych raport ów okresowych, dat walnych
  zgromadze ń, a tak że spotka ń z inwestorami i
  analitykami oraz konferencji prasowych,

  TAK

  3.14. informacje na temat zdarze ń korporacyjnych,
  takich jak wypłata dywidendy oraz innych zdarze ń
  skutkuj ących nabyciem lub ograniczeniem praw po
  stronie akcjonariusza, z uwzgl ędnieniem termin ów
  oraz zasad przeprowadzania tych operacji.
  Informacje te powinny by ć zamieszczane w
  TAK  ul. Gościnna 11/28
  05-082 Blizne Łaszczyńskiego
  www.creepyjar.com

  terminie umo żliwiaj ącym podj ęcie przez
  inwestor ów decyzji inwestycyjnych,

  3.15. Skre ślony.

  3.16. pytania akcjonariuszy dotycz ące spraw
  obj ętych porz ądkiem obrad, zadawane przed i w
  trakcie walnego zgromadzenia, wraz z
  odpowiedziami na zadawane pytania,

  TAK
  Emitent może opublikować i udzielić odpowiedzi na wybrane pytania dotyczące spraw
  objętych porządkiem obrad, które w opinii Emitenta mają i stotne znacznie dla
  przebiegu obrad i/lub uchwał podejmowanych przez WZA (z uwzględnieniem zakazów
  wynikających z obowiązujących przepisów prawa).

  3.17. informacj ę na temat powod ów odwołania
  walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub
  porz ądku obrad wraz z uzasadnieniem,

  TAK

  3.18. informacj ę o przerwie w obradach walnego
  zgromadzenia i powodach zarz ądzenia przerwy,

  TAK

  3.19. informacje na temat podmiotu, z kt órym
  spółka podpisała umow ę o świadczenie usług
  Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy,
  adresu strony internetowej, numer ów
  telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej
  Doradcy,

  TAK

  3.20. Informacj ę na temat podmiotu, kt óry pełni
  funkcj ę animatora akcji emitenta,

  TAK  ul. Gościnna 11/28
  05-082 Blizne Łaszczyńskiego
  www.creepyjar.com

  3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny)
  spółki, opublikowany w ci ągu ostatnich 12
  miesi ęcy,

  TAK

  3.22. Skre ślony.

  3.23. Informacje zawarte na stronie internetowej
  powinny by ć zamieszczane w spos ób umo żliwiaj ący
  łatwy dost ęp do tych informacji. Emitent powinien
  dokonywa ć aktualizacji informacji umieszczanych
  na stronie internetowej. W przypadku pojawienia
  się nowych, istotnych informacji lub wyst ąpienia
  istotnej zmiany informacji
  umieszczanych na stronie internetowej
  aktualizacja powinna zosta ć przeprowadzona
  niezwłocznie.


  TAK

  4 Spółka prowadzi korporacyjn ą stron ę internetow ą,
  według wyboru emitenta, w j ęzyku polskim lub
  angielskim. Raporty bie żące i okresowe powinny
  być zamieszczane na stronie internetow ej co
  najmniej w tym samym j ęzyku, w kt órym nast ępuje
  ich publikacja zgodnie z przepisami
  obowi ązuj ącymi emitenta.

  TAK

  5 Spółka powinna prowadzi ć polityk ę informacyjn ą
  ze szczeg ólnym uwzgl ędnieniem potrzeb
  inwestor ów indywidualnych. W tym celu Sp ółka,
  poza swoj ą stron ą korporacyjn ą powinna
  NIE
  Spółka komunikuje się z inwestorami indywidualn ymi publikując informacje m.in.:
  1) poprzez raporty bieżące i okresowe,
  2) na swojej stronie internetowej,


  ul. Gościnna 11/28
  05-082 Blizne Łaszczyńskiego
  www.creepyjar.com

  wykorzystywa ć indywidualn ą dla danej sp ółki
  sekcj ę relacji inwestorskich znajduj ącą na stronie
  www.GPWInfoStrefa.pl.

  3) poprzez komunikaty prasowe.
  W ocenie Spółki nie jest uzasadnione powielanie informacji w serwisie www.infostrefa.pl.


  6 Emitent powinien utrzymywa ć bie żące kontakty z
  przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy,
  celem umo żliwienia mu prawidłowego
  wykonywania swoich obowi ązków wobec
  emitenta. Sp ółka powinna wyznaczy ć osob ę
  odpowiedzialn ą za kontakty z Autoryzowanym
  Doradc ą.

  TAK

  7 W przypadku, gdy w sp ółce nast ąpi zdarzenie,
  które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla
  wykonywania przez Autoryzowanego Doradc ę
  swoich obowi ązków, Emitent niezwłocznie
  powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego
  Doradc ę.

  TAK

  8 Emitent powinien zapewni ć Autoryzowanemu
  Doradcy dost ęp do wszelkich dokument ów i
  informacji niezb ędnych do wykonywania
  obowi ązków Autoryzowanego Doradcy.

  TAK

  9 Emitent przekazuje w raporcie rocznym:

  ul. Gościnna 11/28
  05-082 Blizne Łaszczyńskiego
  www.creepyjar.com

  9.1. informacj ę na temat łącznej wysokości
  wynagrodze ń́ wszystkich członków zarządu i rady
  nadzorczej,

  TAK

  9.2. informacj ę na temat wynagrodzenia
  Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od
  emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta
  usług w ka żdym zakresie.

  NIE
  Wynag rodzenie Autoryzowanego Doradcy stanowi tajemnic ę handlow ą.

  10 Członkowie zarz ądu i rady nadzorczej powinni
  uczestniczy ć w obradach walnego zgromadzenia w
  składzie umo żliwiaj ącym udzielenie merytorycznej
  odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie
  walnego zgromadzenia.

  TAK

  11 Przynajmniej 2 razy w roku Emitent, przy
  współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien
  organizowa ć́ publicznie dostępne spotkanie z
  inwestorami, analitykami i mediami.

  NIE
  Na dzień publikacji niniejszego oświadczenia, nie może zadeklarować, iż będzie
  przynajmniej dwa razy w roku, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy organizować
  publiczne dostępne spotkanie z inwestora mi, analitykami i mediami. Emitent nie
  wyklucza jednak zmiany swojego stanowiska odnośnie tej zasady w przyszłości. Emitent
  przy współpracy z Autoryzowanym Doradcą będzie organizować spotkania z
  inwestorami, analitykami i mediami tak często jak będzie to m ożliwe i niezbędne do
  prawidłowego funkcjonowania Spółki.
  12 Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji
  akcji z prawem poboru powinna precyzowa ć cen ę
  emisyjn ą albo mechanizm jej ustalenia lub
  zobowi ązać organ do tego upowa żniony do
  ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru,
  w terminie umo żliwiaj ącym podj ęcie decyzji
  inwestycyjnej.

  TAK  ul. Gościnna 11/28
  05-082 Blizne Łaszczyńskiego
  www.creepyjar.com

  13 Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewni ć
  zachowanie niezb ędnego odst ępu czasowego
  pomi ędzy decyzjami powoduj ącymi okre ślone
  zdarzenia ko rporacyjne a datami, w kt órych
  ustalane s ą prawa akcjonariuszy wynikaj ące z tych
  zdarze ń korporacyjnych.

  TAK

  13a. W przypadku otrzymania przez zarz ąd emitenta od
  akcjonariusza posiadaj ącego co najmniej połow ę
  kapitału zakładowego lub co najmniej połow ę
  ogółu głos ów w sp ółce, informacji o zwołaniu przez
  niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w
  trybie okre ślonym w art.399 §3 Kodeksu sp ółek
  handlowych, zarz ąd emitenta niezwłocznie
  dokonuje czynno ści, do kt órych jest zobowi ązany w
  zwi ązku z organizacj ą i przeprowadzeniem walnego
  zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie r ównie ż
  w przypadku upowa żnienia przez s ąd rejestrowych
  akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego
  walnego zgromadzenia na podstawi e art. 400 §3
  Kodeksu sp ółek handlowych.

  TAK

  14 Dzie ń ustalenia praw do dywidendy oraz dzie ń
  wypłaty dywidendy powinny by ć tak ustalone, aby
  czas przypadaj ący pomi ędzy nimi był mo żliwie
  najkr ótszy, a w ka żdym przypadku nie dłu ższy ni ż
  15 dni roboczych. Ustalenie dłu ższego okresu
  pomi ędzy tymi terminami wymaga szczeg ółowego
  uzasadnienia.

  TAK

  15 Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty
  dywidendy warunkowej mo że zawiera ć tylko takie TAK


  ul. Gościnna 11/28
  05-082 Blizne Łaszczyńskiego
  www.creepyjar.com

  warunki, kt órych ewentualne ziszczenie nast ąpi
  przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.

  16 Emitent publikuje raporty miesi ęczne, w terminie
  14 dni od zako ńczenia miesi ąca. Raport miesi ęczny
  powinien zawiera ć co najmniej:
  • informacje na temat wyst ąpienia
  tendencji i zdarze ń w otoczeniu
  rynkowym emitenta, kt óre w ocenie
  emitenta mog ą mie ć w przyszło ści istotne
  skutki dla kondycji finansowej oraz
  wynik ów finansowych emitenta,
  • zestawienie wszystkich informacji
  opublikowanych przez emitenta w trybie
  raportu bie żącego w o kresie obj ętym
  raportem,
  • informacje na temat realizacji cel ów
  emisji, je żeli taka realizacja, cho ćby w
  części, miała miejsce w okresie obj ętym
  raportem,
  • kalendarz inwestora, obejmuj ący
  wydarzenia maj ące mie ć miejsce w
  nadchodz ącym miesi ącu, k tóre dotycz ą
  emitenta i s ą istotne z punktu widzenia
  interes ów inwestor ów, w szczeg ólno ści
  daty publikacji raport ów okresowych,
  planowanych walnych zgromadze ń,
  otwarcia subskrypcji, spotka ń z
  inwestorami lub analitykami, oraz
  oczekiwany termin pu blikacji raportu
  analitycznego.
  NIE
  W opinii Zarządu , mając na uwadze skal ę działalności Spółki , raporty miesięczne nie
  stanowiłyby wartości dodanej dla obecnych i potencjalnych akcjonariuszy Spółki .
  Wszelkie istotne informacje mające wpływ na bieżąc ą działalność Emitenta są
  publikowane w formie raportów bieżą cych i okresowych (system EBI i ES PI) oraz
  publikowane na stronie internetowej Emitenta .  ul. Gościnna 11/28
  05-082 Blizne Łaszczyńskiego
  www.creepyjar.com  16a. W przypadku naruszenia przez emitenta
  obowi ązku informacyjnego okre ślonego w
  Zał ączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego
  Systemu Obrotu („Informacje bie żące i okresowe
  przekazywane w alternatywnym systemie obrotu
  na rynku NewConnect ”) emitent powinien
  niezwłocznie opublikowa ć, w trybie wła ściwym dla
  przekazywania raport ów bie żących n a rynku
  NewConnect, informacj ę wyja śniaj ącą zaistniał ą
  sytuacj ę.

  TAK

  17 Skre ślony.

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Creepy Jar
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
www:www.creepyjar.com
Kalendarium raportów
2021-08-16Raport za II kwartał
2021-11-15Raport za III kwartał
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce Creepy Jar
2020-03-17 14:58:11
Lech
mmm
2020-06-09 18:33:10
Albert
Teraz tylko czekać na przejście na główny parkiet i dywidendę
2020-06-26 15:00:39
karoo
a co 2 akcje kupił
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor