Raport.

CREATIVEFORGE GAMES SA (20/2019) Raport okresowy Spółki za II kwartał 2019 r.

Zarząd Spółki CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Emitent, Spółka) jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje raport okresowy Spółki za II kwartał 2019 r.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Warszawa, 14 sierpnia 2019 r.
  RAPORT OKRESOWY
  ZA II KWARTAŁ 201 9 R.


  Raport okresowy za I I kwartał 201 9 roku  2
  1. PISMO PRZEWODNI E PREZESA ZARZĄDU

  Szanowni Akcjonariusze,

  W imieniu CreativeForge Games S.A. jako Prezes Zarządu Spółki, mam przyjemność przedstawić
  Państwu raport okresowy podsumowujący działania podjęte przez nasz zespół w II kwartale 2019 roku,
  a także w całej pierwszej połowie b r. Osiągnięte przez nas wyniki finansowe nie odzwierci edlają w pełni
  tego, jak duż o działo się w spółce. Pierwsza połowa 2019 roku była okresem bardzo wymagającym,
  ponieważ z zespołu wieloosobowego pracującego nad jednym drogim tytułem staliśmy się lekką
  strukturą sprawdzającą potencjał sprzedażowy wielu nasz ych preprodukcji. Z dużym przekona niem
  mogę stwier dz ić, ze podjęte przez nas działania idą w dobrym kierunku, a w ciągu kilku tygodni
  będziemy mogli podzielić się z Państwem ich efektami.

  W minionym półroczu , skupiliśmy się również na zwiększeniu sprzeda ży starych produktów spółki tj.
  gier Hard West oraz Phantom Doctrine w wersji na PC , które poza okres ami wyprzedaży - słabo się
  monetyzują. Podpisaliśmy umowę, dzięki której zewnętrzny zespół deweloperski stworzy grę Hard
  West 2 w wersjach na najpopularniejsze platformy m. in. PC, Xbox One, Play Station 4, Nintendo Switch
  oraz urządzenia mobilne. Jesteśmy też po premierze gry Phantom Doctrine na Nintendo Switch, która
  w przeciągu niecałego miesiąca zwróciła wszystkie koszty związane z produkcją i marketingiem po
  stronie wydawcy . Cieszy nas to tym bardziej, ponieważ ze swojej strony nie ponieśliśmy żadnych
  nakładów na przeportowanie oraz wydanie wspomnianej gry na konsolę Nintendo Switch, a
  jednocześnie przysługuje nam określony procent z jej sprzedaży. W planach mamy też wydanie
  planszowej wersji gry Phantom Doctrine Board Game oraz przeprowadzenie kampanii w serwisie
  Kickstarter.

  Wdrożyliśmy do produkcji grę Aircraft Carrier Survival, która od początku publikacji w sklepie Steam
  dynamicznie zbiera zapisy na liście życzeń. Dodatkowo rozpoczęte zostały prace nad grą House Flipper
  City. Liczymy że ww. gry, które mają grupy docelowe gr aczy takie jak dla gier Uboat czy House Flipper
  mogą okazać się sukcesem sprzedażowym.

  W maju 2019 r oku zorganizowaliśmy konkurs GameJam . Najlepszym zespołom deweloperskim
  zaproponowaliśmy współpracę w ramach trzech naszych nowych projektów. Wydarzenie b yło dla nas
  tak dużą wartością , że do dnia publikacji niniejszego sprawozdania podobne, w takiej samej formule,
  zorganizowaliśmy jeszcze raz. Najlepsze zespoły już z nami pracują. Dzisiaj CreativeForge Games S.A.
  to firma, w której powstaje jednocześnie ki lkanaście projektów. Część z nich już trafiła do produkcji a
  kolejne zapewne do nich dołączą. Łączna liczba deweloperów zaangażowanych w nowe produkcje ,
  pracujących zarówno w spółce, jak i zewnętrznie, to kilkadziesiąt osób !

  W raporcie z a I kwartał roku 2019 przedstawiliśmy Państwu zarys nowej strategii działalności
  CreativeForge Games S.A . W najbliższym czasie zaprezentujemy Państwu jej aktualizację oraz
  po dsumujemy dotychczasowe działania. Jestem przekonany, że przy rozwoju tak wielu gier
  jednocześnie, zachowaniu przy tym wysokiej jakości oraz co nowe go dla Spółki - dyscyplinie kosztowej
  – osiągniemy sukces.


  Raport okresowy za I I kwartał 201 9 roku  3

  Zachęcam do zapoznania się z całą treścią raportu, a także z aktualnymi informacjami na temat
  CreativeForge Games S.A. prezentowanymi na naszej korporacyjnej stronie internetowej
  www.creativeforge.pl.

  Z poważaniem,
  Piotr Karbowski
  Prezes Zarządu
  CreativeForge Games S.A.  Raport okresowy za I I kwartał 201 9 roku  4

  Spis treści

  1. PISMO PRZEWODNIE PREZESA ZARZĄDU ................................ ................................ ................................ .. 2
  2. PODSTAWOWE INFORMACJE ................................ ................................ ................................ ..................... 5
  3. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA ................................ .......................... 6
  4. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE
  O ZMIANACH W STOSOWANIU ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI ................................ .................. 10
  5. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE,
  KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ,
  W SZCZEGÓLN OŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJACYCH WPŁYW NA OSIAGNIĘTE WYNIKI ...... 15
  6. JEŻELI EMITENT PRZEKAZYWAŁ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH -
  STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA
  DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM ......... 17
  7. W PRZYPADKU GDY DOKUMENT INFORMACYJNY EMITENTA ZAWIERAŁ INFORMACJE, O KTÓRYCH
  MOWA W § 10 PKT 13a) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO – OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I
  INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU IC H REALIZACJI ................................ ......................... 17
  8. JEŻELI W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU
  PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ
  INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE – INFORMACJE NA TEMAT TEJ AKTYWNOŚCI ..................... 17
  9. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJACYCH KONSOLIDACJI
  .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17
  10. W PRZYPA DKU, GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH
  SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ .. 18
  11. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY
  POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM
  ZGROMADZENIU . ………………………………………………………………………………………………………………………………. 18
  12. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE
  ETATY . ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19  Raport okresowy za I I kwartał 201 9 roku  5
  2. PODSTAWOWE INFORMACJE

  Spółka CreativeForge Games S.A. została zawiązana w 2011 roku. Przedmiotem działalności Emitenta
  jest produkcja własnych, wieloplatformowych gier komputerowych w obszarze gier taktycznych, ze
  szczególnym uwzględnieniem turowych gier taktyczno -strategicznych.

  Spółka jest jed ynym właścicielem praw do produkowanych gier, a dotychczasowy model przychodowy
  zakłada ł, że przy sprzedaży swoich gier korzysta z usług wydawcy, który partycypuje w uzyskanych
  przychodach ze sprzedaży gier.

  Obecnie Spółka jest w trakcie zmiany ww. modelu – w przyszłości planuje wydawać gry samodzielnie
  – z własnego konta wydawniczego.

  Największym akcjonariuszem Emitenta jest spółka PlayWay S.A. – jeden z czołowych producentów gier
  komputerowych i mobilnych, notowany na rynku regulowanym GPW.

  Podstawowe dane o Emitencie
  Firma: CreativeForge Games S.A.
  Forma prawna: Spółka Akcyjna
  Siedziba: Warszawa
  Adres: ul. Bluszczańsk a nr 76 paw. 6, 00 -712 Warszawa
  Telefon: +48 508 379 738
  Adres poczty elektronicznej: info @creativeforge.pl
  Adres strony internetowej: www. creativeforge.pl
  NIP: 5213625821
  REGON: 145937349
  KRS: 0000406581
  Źródło: Emitent
  Raport okresowy za I I kwartał 201 9 roku  6
  3. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA

  Bilans Emitenta
  Wyszczególnienie Na dzień 30 .06.201 9 r.
  (w zł)
  Na dzień 30 .06 .201 8 r.
  (w zł)
  A. Aktywa trwałe 94 130,57 235 589,20
  I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 43 501,52
  II. Rzeczowe aktywa trwałe 94 130,57 192 087,68
  III. Należności długoterminowe 0,00 0,00
  IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
  V. Długoterminowe rozliczenia
  międzyokresowe 0,00 0,00
  B. Aktywa obrotowe 13 109 601,89 15 758 209,21
  I. Zapasy 7 384 923,70 7 632 073,28
  II. Należności krótkoterminowe 846 811,21 1 136 454,34
  III. Inwestycje krótkoterminowe 4 857 585,91 6 877 294,51
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia
  międzyokresowe 20 281,07 112 387,08
  C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz)
  podstawowy 0,00 444 400,00
  D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00
  AKTYWA RAZEM 13 203 732,46 16 438 198,41

  A. Kapitał (fundusz) własny 7 163 557,62 7 999 714,18
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 613 410,00 613 410,00
  II. Kapitał (fundusz) zapasowy 11 412 116,61 11 412 116,61
  III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
  IV. Pozostałe kapitały (fundusze)
  rezerwowe 0,00 0,00
  V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -4 693 583,11 -3 736 263,93
  VI. Zysk (strata) netto -168 385,88 -289 548,50
  VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku
  obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00
  B. Zobowiązania i rezerwy na
  zobowiązania 6 040 174,84 8 438 484,23
  I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 20 077,26
  II. Zobowiązania długoterminowe 5 716 317,30 5 552 326,98
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 322 726,17 2 864 948,62
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 1 131,37 1 131,37
  PASYWA RAZEM 13 203 732,46 16 438 198,41
  Źródło: Emitent


  Raport okresowy za I I kwartał 201 9 roku  7
  Rachunek zysków i strat Emitenta
  Wyszczególnienie
  Za okres od
  01. 04 .2019 r. do
  30 .06.2019 r.
  (w zł)
  Za okres od
  01.0 4.2018 r. do
  30.06.2018 r.
  (w zł)
  Za okres od
  01.01.201 9 r. do
  30.06.201 9 r.
  (w zł)
  Za okres od
  01.01.2018 r. do
  30.06.2018 r.
  (w zł)
  A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane
  z nimi, w tym: 254 590,72 875 926,31 883 284,93 1 785 612,64
  I. Przychody ze sprzedaży produktów 234 247,38 203 729,99 729 383,26 258 270,22
  II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie –
  wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość
  ujemna)
  20 343,34 672 196,32 153 901,67 1 527 342,42
  III. Koszt wytworzenia produktów na własne
  potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i
  materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00
  B. Koszty działalności operacyjnej 301 395,48 987 350,03 1 039 422,54 1 991 598,37
  I. Amortyzacja 19 276,50 28 180,42 38 663,88 55 535,74
  II. Zużycie materiałów i energii 29 202,81 53 743,78 63 039,26 71 119,05
  III. Usługi obce 129 437,97 211 054,30 258 163,10 287 876,96
  IV. Podatki i opłaty 350,00 0,00 350,00 918,00
  V. Wynagrodzenia 115 746,30 626 061,97 599 703,83 1 502 436,64
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne
  świadczenia 0,00 0,00 0,00 0,00
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 7 381,90 68 309,56 79 502,47 73 711,98
  VIII. Wartość sprzedanych towarów i
  materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00
  C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A -B) -46 804,76 -111 423,72 -156 137,61 -205 985,73
  D. Pozostałe przychody operacyjne 3 226,33 16 998,05 11 259,56 35 086,00
  I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych
  aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Aktualizacja wartości aktywów
  niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Inne przychody operacyjne 3 226,33 16 998,05 11 259,56 35 086,00
  E. Pozostałe koszty operacyjne 2 045,95 29 193,89 5 942,10 41 084,92
  I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów
  trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Aktualizacja wartości aktywów
  niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Inne koszty operacyjne 2 045,95 29 193,89 5 942,10 41 084,92


  Raport okresowy za I I kwartał 201 9 roku  8
  F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
  (C+D -E) -45 624,38 -123 619,56 -150 820,15 -211 984,65
  G. Przychody finansowe 0,00 181,75 39 848,31 1 133,93
  I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Odsetki 0,00 0,00 164,38 0,00
  III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów
  finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Aktualizacja wartości aktywów
  finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  V. Inne 0,00 181,75 39 683,93 1 133,93
  H. Koszty finansowe 71 155,63 65 826,80 57 414,04 78 697,78
  I. Odsetki 25 158,63 63 124,59 52 432,43 63 124,59
  II. Strata ze tytułu rozchodu aktywów
  finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Aktualizacja wartości aktywów
  finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Inne 45 997,00 2 702,21 4 981,61 15 573,19
  I. Zysk (strata) brutto (F+G -H) -116 780,01 -189 264,61 -168 385,88 -289 548,50
  J. Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00
  K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia
  zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00
  L. Zysk (strata) netto (I -J-K) -116 780,01 -189 264,61 -168 385,88 -289 548,50
  Źródło: Emitent
  Raport okresowy za I I kwartał 201 9 roku  9
  Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta
  Wyszczególnienie
  Za okres od
  01. 04 .2019 r. do
  30 .06.2019 r.
  (w zł)
  Za okres od
  01.0 4.2018 r. do
  30.06.2018 r.
  (w zł)
  Za okres od
  01.01.201 9 r. do
  30.06.201 9 r.
  (w zł)
  Za okres od
  01.01.2018 r. do
  30.06.2018 r.
  (w zł)
  A. Przepływy środków pieniężnych z
  działalności operacyjnej

  I. Zysk (strata) netto -116 780,01 -189 264,61 -168 385,88 -289 548,50
  II. Korekty razem 301 213,06 -1 049 948,61 148 895,12 -1 931 248,44
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności
  operacyjnej (I+/ -II) 184 433,05 -1 239 213,22 -19 490,76 -2 220 796,94
  B. Przepływy środków pieniężnych z
  działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Wydatki 0,00 42 081,69 0,00 42 081,69
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności
  inwestycyjnej (I -II) 0,00 -42 081,69 0,00 -42 081,69
  C. Przepływy środków pieniężnych z
  działalności finansowej
  I. Wpływy 0,00 0,00 0,00 7 559 600,00
  II. Wydatki 150 718,89 0,00 345 284,23 0,00
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności
  finansowej (I -II) -150 718,89 0,00 -345 284,23 7 559 600,00
  D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/ -
  B.III+/ -C.III) 33 714,16 -1 281 294,91 -364 774,99 5 296 721,37
  E. Bilansowa zmiana stanu środków
  pieniężnych 33 714,16 -1 281 294,91 -364 774,99 5 296 721,37
  F. Środki pieniężne na początek okresu 4 823 871,75 8 158 589,42 5 222 360,90 1 580 573,14
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/ -D) 4 857 585,91 6 877 294,51 4 857 585,91 6 877 294,51
  Źródło: Emitent

  Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta
  Wyszczególnienie
  Za okres od
  01. 04 .2019 r. do
  30 .06.2019 r.
  (w zł)
  Za okres od
  01.0 4.2018 r. do
  30.06.2018 r.
  (w zł)
  Za okres od
  01.01.201 9 r. do
  30.06.201 9 r.
  (w zł)
  Za okres od
  01.01.2018 r. do
  30.06.2018 r.
  (w zł)
  I. Kapitał (fundusz) własny na początek
  okresu (BO) 7 280 337,63 8 774 342,69 7 331 943,50 862 263,07
  I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek
  okresu (BO), po korektach 7 280 337,63 8 774 342,69 7 331 943,50 862 236,07
  II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu
  (BZ) 7 163 557,62 7 999 714,18 7 163 557,62 7 999 714,18
  III. Kapitał (fundusz) własny, po
  uwzględnieniu proponowanego podziału
  zysku (pokrycia straty)
  7 163 557,62 7 999714,18 7 163 557,62 7 999 714,18
  Źródło: Emitent


  Raport okresowy za I I kwartał 201 9 roku  10
  4. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM
  INFORMACJE O ZMIANACH W STOSOWANIU ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

  Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą
  o Rachunkowości z 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 z późn. zm.), zwaną dalej Ustawą.
  Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie
  ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.

  Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe
  Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów
  wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych
  o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

  Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających
  w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wy tworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej
  utraty wartości.

  Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. Przy ustalaniu okresu
  amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka
  trwałego.

  Stosując uproszczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości wartości niematerialne
  i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 3 .500,00 zł obciążają koszty
  działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

  Na składniki aktywów, co do których istnieje duże prawdopodobieństwo, że w dającej się przewidzieć
  przyszłości nie będą przynosić w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści
  ekonomicznych, dokonuje się od pisu z tytułu trwałej utraty wartości.

  Zapasy
  Wytworzone przez jednostkę gry komputerowe, przeznaczone do sprzedaży, wycenia się w okresie
  przynoszenia przez nie korzyści ekonomicznych, nie dłuższym niż 5 lat, w wysokości nadwyżki kosztów
  ich wytworzenia nad przychodami według cen sprzedaży netto, uzyskanymi ze sprzedaży tych
  produktów w ciągu tego okresu. Nieodpisane po upływie tego okresu koszty wytworzenia zwiększają
  pozostałe koszty operacyjne .

  Należności i zobowiązania
  Należności i zobowiązania w wal ucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie,
  z zachowaniem zasady ostrożności.

  Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego
  kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej, z dnia poprzedzającego ten dzień.


  Raport okresowy za I I kwartał 201 9 roku  11
  Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności, wynikające z różnicy pomiędzy
  kursem waluty na ten dzień zastosowanym przez bank lub kursem Prezesa NBP z dnia poprzedzającego
  płatność, a kursem waluty w dni u powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio
  na przychody lub koszty operacji finansowych.

  Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według
  średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.

  Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez
  dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do
  pozostałych kosztów operac yjnych lub do kosztów finansowych, zależnie od rodzaju należności, której
  dotyczy odpis aktualizacji.

  Środki pieniężne
  Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

  Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich
  przeprowadzenia - o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii
  Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających
  zwrotowi, poch odzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej - odpowiednio po kursie:
  • faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku
  sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,
  • średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten
  dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie
  kursu faktycznie zastosowanego w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty
  należności lub zobowiązań, a także w przypadku pozostałych operacji.

  Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut, stosowanych na
  ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, zaś rozchód walut wycenia się wg kursu
  sprze daży banku stosowanego na dzień ich rozchodu.

  Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu
  ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.

  Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe w pływają na wynik finansowy będąc odnoszone
  odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

  Kapitały
  Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.
  Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmuje się, jako aktywa, w pozycji „C. należne
  wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy”.  Raport okresowy za I I kwartał 201 9 roku  12
  Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego
  zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżk i wartości emisji nad wartością nominalną
  akcji, a pozostałą część zalicza się do kosztów finansowych.

  Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału
  zapasowego zaliczono również nadwyżkę powstałą w wyniku s przedaży akcji powyżej ich wartości
  nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji.

  Na dzień bilansowy kapitały własne, z wyjątkiem akcji własnych, wycenia się w wartości nominalnej.
  Akcje własne wyceniane są według ceny nabycia.

  Rozliczenia międzyokresowe kos ztów oraz rezerwy na zobowiązania
  W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka
  dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych.

  Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich
  powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych
  zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy.

  Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na
  bieżący okres sprawozd awczy, wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez
  kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń,
  których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana.

  Na dzień bilansowy rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

  Rezerwy są tworzone w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat
  nadzwyczajnych, w zależności od okoliczności, z których strata wynika.

  Rozliczeni a międzyokresowe przychodów
  W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności równowartość
  otrzymanych przychodów z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach
  sprawozdawczych.

  Rezerwa i aktywa z tytuł u odroczonego podatku dochodowego
  W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością
  aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w
  przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w
  przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi,
  które spow odują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty
  podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy zachowaniu zasady ostrożności.


  Raport okresowy za I I kwartał 201 9 roku  13

  Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku
  doch odowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic
  przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku
  dochodowego w przyszłości.

  Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatk u dochodowego ustala się przy
  uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku
  podatkowego.

  Instrumenty finansowe
  Spółka stosuje zasady uznawania, metody wyceny, zakres ujawniania i sposób prezentacji
  instrumentów finanso wych, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w
  sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji
  instrumentów finansowych.

  Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dz ień zawarcia kontraktu w cenie nabycia,
  to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników
  majątkowych.

  Zobowiązania finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w
  wartości godziwej u zyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych.

  Przy ustalaniu wartości godziwej aktywów oraz zobowiązań finansowych na dzień nabycia, uwzględnia
  się poniesione przez jednostkę koszty transakcji .

  Instrumenty
  finansowe Opis Wycena
  Przeznaczone do
  obrotu
  Nabyte w celu odsprzedaży w okresie
  do 3 miesięcy, w celu osiągnięcia
  korzyści ekonomicznych wynikających z
  krótkoterminowych zmian cen oraz
  wahań innych czynników rynkowych
  albo krótkiego czasu trwania nabytego
  instrumentu.
  Wartość godziwa*

  Różnica z przeszacowania wartości
  godziwej odnoszona jest na wynik
  finansowy.

  Pożyczki
  udzielone i
  należności
  własne

  Niezależnie od terminu wymagalności
  (zapłaty), aktywa finansowe powstałe
  na skutek wydania bezpośrednio
  drugiej stroni e kontraktu środków
  pieniężnych oraz obligacje i inne dłużne
  instrumenty finansowe nabyte w
  Skorygowana cena nabycia  Raport okresowy za I I kwartał 201 9 roku  14
  zamian za wydane bezpośrednio drugiej
  stronie kontraktu środki pieniężne.
  Pożyczki udzielone i należności własne,
  które jednostka przeznacza do
  sprzedaży w krótkim terminie, tj. 3
  miesięcy, zalicza się do aktywów
  finansowych przeznaczonych do
  obrotu.
  Wartość godziwa*

  Różnica z przeszacowania wartości
  godziwej odnoszona jest na wynik
  finansowy.

  Utrzymywane do
  terminu
  wyma galności

  Niezakwalifikowane do pożyczek
  udzielonych i należności własnych
  aktywa finansowe, dla których zawarte
  umowy/kontrakty ustalają termin
  wymagalności spłaty wartości
  nominalnej oraz określają prawo do
  otrzymania w ustalonych terminach
  korzyści ekon omicznych, pod
  warunkiem że jednostka zamierza i
  może utrzymać te aktywa do czasu, gdy
  staną się one wymagalne i nastąpi ich
  wykup oraz nabyte dłużne instrumenty
  finansowe z opcją sprzedaży (put) lub
  opcją kupna (call), które odpowiednio
  dają stronom kontr aktu prawo wykupu
  instrumentu przed upływem terminu
  wymagalności, pod warunkiem że
  jednostka – pomimo posiadania opcji
  sprzedaży - zamierza i może utrzymać
  instrument do terminu wymagalności.
  Skorygowana cena nabycia

  Dostępne do
  sprzedaży

  Pozostałe aktywa finansowe,
  niespełniające warunków zaliczenia do
  wcześniejszych kategorii.

  Wartość godziwa*

  Różnica z przeszacowania wartości
  godziwej odnoszona jest na wynik
  finansowy.
  * składniki aktywów finansowych, dla których nie istnieje cena ryn kowa ustalona w aktywnym obrocie
  regulowanym albo dla których wartość godziwa nie może być ustalona w inny wiarygodny sposób, wyceny
  dokonuje się według:
  • aktywa finansowe, dla których jest ustalony termin wymagalności - w wysokości skorygowanej ceny
  nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej,
  • aktywa finansowe, dla których nie jest ustalony termin wymagalności - w cenie nabycia ustalonej
  w sposób określony przy wprowadzaniu instrumentów finansowych do ksiąg.

  Zyski i straty z przeszacow ania na dzień bilansowy wyżej opisanych aktywów finansowych odnoszone
  są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.


  Raport okresowy za I I kwartał 201 9 roku  15

  Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się według wartości
  godziwej. Inne zo bowiązania finansowe na dzień bilansowy są wykazywane według skorygowanej ceny
  nabycia.

  Zyski i straty z przeszacowania na dzień bilansowy zobowiązań odnoszone są odpowiednio do
  przychodów i kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.

  W przypadku aktywów i zobowiązań finansowych wycenionych w wysokości skorygowanej ceny
  nabycia (z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych i zabezpieczających) odpis z tytułu dyskonta lub premii
  oraz pozostałe różnice ustalone na dzień wyłączenia ich z ksiąg rachun kowych, zalicza się odpowiednio
  do przychodów lub kosztów finansowych z tytułu odsetek okresu sprawozdawczego.

  Wbudowany instrument pochod ny wycenia się na dzień ujęcia w księgach oraz na dzień bilansowy
  według wartości godziwej. Różnica między wartością godziwą ustaloną na dzień bilansowy, a wartością
  godziwą na dzień ujęcia w księgach odnoszona jest na wynik z operacji finansowych.

  Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będące zabezpieczeniem wartości
  godziwej wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi się na wynik z operacji finansowych.

  Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będący zabezpieczeniem przepływów
  pieniężnych wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi na kapitał z aktualizacji wyceny w c zęści
  stanowiącej efektywne zabezpieczenie oraz na wynik z operacji finansowych w części niestanowiącej
  efektywnego zabezpieczenia.

  Wynik finansowy
  Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik
  na działalności finansowej oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje wariant porównawczy
  rachunku zysków i strat.

  5. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ
  EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISE M
  NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM
  CHARAKTERZE, MAJACYCH WPŁYW NA OSIAGNIĘTE WYNIKI

  Spółka CreativeForge Games S.A. w II kw. 201 9 r. wypracowała przychody netto ze sprzedaży
  i zrównane z nimi na poziomie 254.590,72 zł, co jest niższym wynikiem niż w analogicznym okresie
  poprzedniego roku. Niemniej w II kw. 2018 r. na tę pozycję wpływ miała przede wszystkim istotna
  zmiana stanu produktów. Analizując jedynie pozycję przychod ów ze sprzedaży produktów wyniki w II
  kw. 2018 i 2019 r. są do siebie zbliżone i wynoszą odpowiednio 203.729,99 zł oraz 234.247,38 zł.
  Podobnie sytuacja wygląda w przypadku danych narastających. W pierwszej połowie 2019 r. przychody
  netto ze sprzedaży i zrównane z nimi osiągnięte przez Spółkę wyniosły 883.284,93 zł i były ponad


  Raport okresowy za I I kwartał 201 9 roku  16
  dwukrotnie niższe niż w I poł. 2018 r., natomiast kwota przychodów ze sprzedaży produktów, która
  wyniosła 729.383,26 zł była niemal 3 -krotnie wyższa niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

  Strata netto Spółki w I I kw. 201 9 r. wy niosła 116.755,01 zł, co oznacza, że w porównaniu do
  analogicznego okresu 2018 r. była niższa o 38,31 %, wówczas Emitent poniósł stratę w wysokości
  189.264,61 zł. W ujęciu narastającym , w I poł. 2019 r., strata netto Spółki wyniosła 168.360,88 z ł
  i w porów naniu do 289.548,50 zł straty w I poł. 2018 r. była o 41,85% niższa.

  W II kwartale br. miała miejsce premiera gry Phantom Doctrine na konsole Nintendo Switch.
  Przedsprzedaż gry rozpoczęła się 30 maja 2019 r. w USA, Kanadzie i Meksyku oraz 6 czerwca 2019 r. w
  Europie, Australii i Nowej Zelandii, natomiast premiera gry odbyła się odpowiednio 6 i 13 czerwca 2019
  r. Niespełna miesiąc od czasu rozpoczęcia sprzedaży gra zwróciła wszystkie koszty produkcji i
  marketingu po stronie wydawcy . Spółce przysługuje określony procent ze sprzedaży gry na platformie
  Nintendo, przy czym nie poniosła ona żadnych kosztów w związku z przeportowaniem i wyda niem tej
  wersji gry.

  W mijającym kwartale Emitent zawarł dwie istotne umow y. Pierwsza z nich została podpisana
  z zewnętrznym zespołem deweloperskim i dotyczyła stworzeni a gry o roboczym tytule Hard West 2 .
  Niniejsza umowa obejmuje wykonanie wspomnianej g ry w wersjach na: PC , Xbox One , Play Station 4 ,
  Nintendo Switch , urządzenia mobilne z systemem Android oraz iOS, urządzenia działające na
  platformach tzw. Streamingowych oraz przeglądarki internetowe. Zgodnie z postanowienia mi zawartej
  umowy Emitent ma prawo do udziału w wysokości 50% zysku netto z e sprzedaży gry Hard West 2 na
  każdej z ww. platform, w zamian za przekazanie licencji do gry Hard West przy jednoczesnym braku
  partycypacji w kosztach jej wytworzenia . Przewidywany termin realizacji gry w wersji PC wynosi do 26
  miesięcy, a wersji konsolowych do 37 miesięcy od daty zawarcia umowy. Ponadto Spółka będzie
  wydawcą gry Hard West 2 w wersji na PC.

  Druga umowa podpisana została ze spółką Galaktus sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. Na podstawie
  zawartej umowy kontrahent wykona planszow ą wersj ę gry Phantom Doctrine oraz , przy współpracy ze
  spółką PlayWay S.A. , przeprowadzi kampani ę ww. gry w serwisie Kickstarter .

  W dniach 17 -19 maja 2019 r. odbył się organizowany przez Emitenta konkurs GameJam , podczas
  którego wyłonione zostały zespoły deweloperskie, które otrzymały propozycję współpracy ze Spółką
  i rozpoczęły pracę nad trzema nowymi projektami różniącymi się od gier taktyczno -strategicznych
  znajdujących się w dotychczasow ym portfolio Spółki . W opinii Zarządu przynajmniej jedna z gier
  osiągnie sukces sprzedażowy.

  W dniu 3 lipca 2019 r., a więc już po zakończeniu raportowanego okresu, Emitent zawarł z osobą
  prawną umowę, na mocy której Spółka zbyła na rzecz kontrahenta część assetów do gier powstałych
  przy pracach nad dotychczasowymi produkcjami Spółki. Łączna wartość umowy wynosi ponad 800 tys.
  zł, przy czym strony umowy nie wykluczają zwiększenia wspomnianej kwoty oraz sprzedaży
  dodatkowych paczek assetów.  Raport okresowy za I I kwartał 201 9 roku  17
  W II kw. ponadto wdrożono do produkcj i grę Aircraft Carrier Survival, która od początku publikacji w
  sklepie Steam dynamicznie zbiera zapisy na liście życzeń. Dodatkowo rozpoczęte zostały prace nad grą
  House Flipper City. Zarząd liczy że ww. gry, które mają grupy docelowe graczy takie jak dla gier Uboat
  czy House Flipper mogą okazać się sukcesem sprzedażowym.

  W trakc ie raportowanego okresu odbyły się obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia które podjęło
  uchwał y m.in. w sprawie pokrycia straty netto za 2018 rok z zysków Spółki wypracowanych w kolejnych
  latach obrotowych, a także powoł ało Pana Grzegorza Czarneckiego do składu Rady Nadzorczej Spółki
  powierzając mu jednocześnie stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej . Wcześniej funkcję tę
  sprawował Pan Michał Portalewski, który w dniu 11 czerwca 2019 r. złożył rezygnację ze skutkiem na
  dzień odbycia się Zwyczajnego Wal nego Zgromadzenia. Akcjonariusze u chwal ili również zmiany w
  Statucie Spółki, które zostały zarejestrowane przez sąd KRS w dniu 18 lipca 2019 r.

  6. JEŻELI EMITENT PRZEKAZYWAŁ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PROGNOZY
  WYNIKÓW FINANSOWYCH - STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI
  ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W
  ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM

  Emitent nie przekazywał do wiadomości publicznej prognoz wyników finansowych za okres objęty
  niniejszym raportem.

  7. W PRZYPADKU GDY DOKUMENT INFORMACYJNY EMITENTA ZAWIERAŁ
  INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13a) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO
  REGULAMINU ASO – OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA
  ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

  Zarząd Spółki CreativeFo rge Games S.A. informuje, iż Dokument Informacyjny Emitenta nie zawierał
  informacji, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

  8. JEŻELI W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE
  ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJAT YWY NASTAWIONE NA
  WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE –
  INFORMACJE NA TEMAT TEJ AKTYWNOŚCI

  Emitent w II kwartał 201 9 r. nie wprowadził rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

  9. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JED NOSTEK
  PODLEGAJACYCH KONSOLIDACJI

  Na dzień 30 czerwca 201 9 r. Emitent nie posiadał jednostek podlegających konsolidacji.  Raport okresowy za I I kwartał 201 9 roku  18
  10. W PRZYPADKU, GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA
  SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYCZYN
  NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ

  Na dzień 30 czerwca 201 9 r. Emitent nie posiadał jednostek zależnych, w związku z czym nie sporządza
  skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

  11. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA
  SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH LUB SKONSOLIDOWANE
  SPRAWOZDANIA FINANSOWE NIE OBEJMUJĄ DANYCH WSZYSTKICH JEDNOSTEK
  ZALEŻNYCH –WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH EMITENTA
  NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE
  KWARTA LNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  Na dzień 30 czerwca 201 9 r. Emitent nie posiadał jednostek podlegających konsolidacji.

  12. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM
  AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO
  NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

  Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach
  na walnym zgromadzeniu
  * wraz z e spółką Arezzo Capital sp. z o.o.
  ** w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO
  Źródło: Emitent
  Akcjonariusz Liczba akcji
  Udział w
  ogólnej liczbie
  akcji (%)
  Liczba głosów
  Udział w
  ogólnej liczbie
  głosów (%)
  PlayWay S.A. 1 275 000 47,81% 1 275 000 47,81%
  Andrzej Goczoł* 280 000 10,50% 280 000 10,50%
  Capeman Investments Ltd 225 000 8,44% 225 000 8,44%
  Jarosław Dąbrowski 194 000 7,27% 194 000 7,27%
  Pozostali* * 693 000 25,98 % 693 000 25,98 %
  Suma 2 667 000 100,00% 2 667 000 100,00%


  Raport okresowy za I I kwartał 201 9 roku  19  Struktura własnościowa Emitenta (udział w kapitale zakładowym i głosach na WZ)  * wraz z e spółką Arezzo Capital sp. z o.o.
  ** w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO
  Źródło: Emitent

  13. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA,
  W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

  Na dzień 30 czerwca 2019 r. spółka CreativeForge Games S.A. w przeliczeniu na pełne etaty nie
  zatrudniała pracowników na umowę o pracę oraz współpracowała z ponad 10 osobami zatrudnionymi
  na umowy cywilnoprawne , a w sumie na produktami Emitenta pracuje kilkadziesiąt osób.

  PlayWay S.A.
  47,81%
  Andrzej Goczoł*
  10,50%
  Capeman
  Investments Ltd
  8,44%
  Jarosław
  Dąbrowski 7,27%
  Pozostali**
  25,98%


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:CreativeForge Games SA
ISIN:PLCRFRG00016
NIP:5213625821
EKD:36,50 produkcja gier elektronicznych, w tym komputerowych
Adres:Al. KEN 95, 02-777 Warszawa
Telefon:
www:www.creativeforge.pl
Komentarze o spółce CreativeForge Games
2019-12-04 19:02:04
adrian
Spólka po sporych problemach, została przez nowego Prezesa przeorganizowana na wzór PLWu czyli duża ilość gier przy niskich kosztach, Duży potencjał ma House Flipper City -gra robiona na wzór Sims +HF oraz Aircraft Carrier -gra w czołówce top wishlists Steam.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649