Raport.

CREATIVEFORGE GAMES SA (13/2018) Raport okresowy Spółki za III kwartał 2018 r.

Zarząd Spółki CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje raport okresowy Spółki za III kwartał 2018 r.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  CreativeForge Games S.A. Raport kwartalny za III kw. 201 8 roku
  strona 1 z 14
  CREATIVEFORGE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
  z siedzibą w Warszawie


  Jednostkowy raport kwartalny za III kw. 2018
  tj. za okres od 01.07.2018 do 30.09.2018 r.

  Warszawa, 9 listopada 2018 roku


  CreativeForge Games S.A. Raport kwartalny za III kw. 201 8 roku
  strona 2 z 14

  SPIS TREŚCI

  1. PODSTAWOWE INFORMACJ E O EMITENCIE ................................ ................................ ................ 3
  2. WYBRANE DANE FINANSO WE ................................ ................................ ................................ ........ 5
  3. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSO WE ................................ ..................... 6
  4. INFORMACJA O ZASADAC H PRZYJĘTYCH PRZY SP ORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM
  INFORMACJE O ZM IANACH STOSOW ANYCH Z ASAD (POLITYKI) RACH UNKOWOSĆI ......... 10
  5. ZWIĘZŁA CHARAKTERYST YKA ISTOTNYCH DOKONA Ń LUB NIEPOWODZEŃ EM ITENTA W
  OKRE SIE KTÓREGO DOTYCZY RAPORT WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH
  CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O N IETYPOW YM CHARAKTERZ E,
  MAJĄCYCH W PŁYW NA OS IĄGNIĘTE W YNIKI ................................ ................................ ........... 14
  6. INFORMACJA ODNOŚNIE PROGNOZ FINANSOW YCH ................................ .............................. 14
  7. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA ................................ ................................ ........................ 14  CreativeForge Games S.A. Raport kwartalny za III kw. 201 8 roku
  strona 3 z 14

  1. PODSTAWOWE INFORMACJ E O EMITENCIE
  Informacje ogólne
  Firma CreativeForge Games Spółka Akcyjna
  Siedziba Warszawa
  Adres Aleja Komisji Edukacji Narodowej 95, 02 -777 W arszawa
  Adres strony internetowej www.creativeforge.com
  Adres e -mail [email protected]
  Numer KRS 0000406581
  REGON 145937349
  NIP 5213625821
  Podstawa prawna utworzenia Spółki
  CreativeForge Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie została utworzona na podstawie aktu
  zawiązania spółki akcyjnej pod firmą CreativeForge Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z
  dnia 21 listopada 2011 r. sporządzonego w formie aktu notarialnego przez notar iusza Sławomira
  Namielskiego w kancelarii notarialnej w Warszawie (Repertorium A nr 4030/2011).
  Wpis Emitenta do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
  Warszawie XIII W ydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na stąpił w dniu 28 grudnia 2011 r.
  Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
  Przedmiot działalności Spółki
  Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja własnych, wieloplatformowych gier komputerowych , ze
  szczególnym uwzględnieniem gier taktyczno -strategiczn ych. Jest to szeroki gatunek, w którym mieszczą
  się wszystkie wydane dotychczas produkcje Spółki, ale również wiele innych, posiadających szerokie
  grupy odbiorców podgatunki.
  W Spółce pracuje wielu branżowych weteranów, którzy pracowali przy międzynarodo wych projektach,
  tworzonych w największych polskich studiach developerskich.
  Spółka jest jedynym właścicielem praw do produkowanych gier, a obecny model przychodowy zakłada,
  że przy sprzedaży swoich gier korzysta z usług wydawcy, który partycypuje w uzyska nych przychodach
  ze sprzedaży gier.
  W 2014 roku Spółka ukończyła produkcję swojej pierwszej gry, „Ancient Space”, kosmicznej strategii
  czasu rzeczywistego, której wydawcą był szwedzki Paradox Interactive AB. Tytuł ukazał się na komputery
  PC oraz Mac.
  W 201 5 roku CreativeForge Games S .A. Podpisała u mowę z Gambitious Digital Entert ainment na wyda nie
  drugiej gry, „Hard West”. Jest to turowa gra taktyczno -strategiczna osadzona w realiach Dzikiego Zachodu.
  Dzięki pozytywnym ocenom mediów oraz graczy, a także dłu giemu wspieraniu tytułu nową zawartością i
  poprawkami, „Hard West” nadal cieszy się zainteresowaniem w czasie sezonowych promocji. Pojawia się
  również w zestawieniach najciekawszych gier westernowych w największych światowych mediach trzy
  lata od swojej pr emiery. W lutym 2016 roku odbyła się premiera fabularnego dodatku „Scars of Freedom”.
  Gra i dodatek trafiły na platformy PC, Mac oraz Linux.
  Od 2016 roku Spółka prowadziła prace nad nową, wysokiej jakości grą w segmencie taktyczno -
  strategicznym, pod tytułe m „Phantom Doctrine”, która jest unikatową produkcją, wydan ą na wiele różnych
  systemów operacyjnych i platform dystrybucji (komputery PC, konsole XBOX One i PlayStation 4). Gra
  została wydana w dniu 14 sierpnia 2018 roku.
  W drugim kwartale 2018 roku Spółk a rozpoczęła preprodukcję kolejnej gry taktycznej, tym razem czasu
  rzeczywistego. Pozwoli to wykorzystać rozległe, specjalistyczne doświadczenie zespołu deweloperskiego
  w gatunku, a jednocześnie dotrzeć do jeszcze szerszego grona odbiorców. Gra docelowo tr afi zarówno
  na komputery PC, jak i na konsole (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch).  CreativeForge Games S.A. Raport kwartalny za III kw. 201 8 roku
  strona 4 z 14

  Struktura organizacyjna
  Spółka nie posiada jednostek zależnych – nie tworzy Grupy kapitałowej ani do żadnej nie należy.
  Wielkość zatrudnienia
  Według stanu na 30 wrz eśnia 2018 roku Spółka nie zatrudniała pracowników w rozumieniu prawa pracy.
  Spółka współpracuje z ok. 40 osobami na podstawie umów cywilnoprawnych.
  Struktura akcjonariatu
  Według stanu na dzień sporządzenia raportu struktura akcjonariuszy Emitenta przedst awia się
  następująco :
  Posiadacz akcji Liczba akcji
  Udział w
  kapitale
  zakładowym
  Liczba głosów
  na WZ
  Udział w
  ogólnej liczbie
  głosów na WZ
  PlayWay SA 1 275 000 47,81% 1 275 000 47,81%
  Andrzej Goczoł
  wraz z Arezzo Capital Sp. z o.o. 280 000 10, 50% 280 000 10, 50%
  Rockbridge TFI 231 600 8,68 % 231 600 8,68 %
  Łukasz Żarnowiecki 225 000 8,44% 225 000 8,44%
  Jarosław Dąbrowski 194 000 7,27% 194 000 7,27%
  Pozostali 461 400 17,30% 461 400 17,30%
  Łącznie: 2 667 000 100,00% 2 667 000 100,00%


  CreativeForge Games S.A. Raport kwartalny za III kw. 201 8 roku
  strona 5 z 14

  2. WYBRANE DANE FINANSO WE
  Poniższe tabele prezentują wybrane dane finansowe Spółki za III kwartał 2018 roku wraz z danymi
  porównywalnymi.


  Wybrane kwartalne dane

  Wyszczególnienie
  III kw. 2018
  01.07 – 30.09.2018
  (tys. zł)
  III kw. 2017
  01.07 –30.09.2017
  (tys. zł)
  I-III kw. 2018
  01.01 –30.09.2018
  (tys. zł)
  I-III kw. 2017
  01.01 –30.09.2017
  (tys. zł)
  Przychody netto ze sprzedaży 751 ,4 1 245 ,7 283 ,3 1 491 ,4
  Zysk / strata ze sprzedaży - 282 ,7 - 186 ,7 - 489 ,5 - 1 937 ,8
  EBITDA - 262,0 - 153,6 - 419,3 - 1 849,4
  Zysk / strata na działalności
  operacyjnej - 282 ,6 - 187 ,1 - 495 ,4 - 1 938 ,1
  Zysk / strata brutto - 311 ,3 - 239 ,4 - 602 ,0 - 2 133 ,4
  Zysk / strata netto - 311 ,3 - 239 ,4 - 602 ,0 -2 133 ,4
  Amortyzacja 20 ,6 33 ,5 76 ,1 88 ,7


  Wyszczególnienie 30.09.2018
  (tys. zł)
  30.09.2017
  (tys. zł)
  Aktywa razem 15 931 ,4 9 349 ,6
  Aktywa trwałe 213 ,4 277 ,4
  Należności długoterminowe 0
  Aktywa obrotowe 15 718 ,0 9 072 ,1
  Należności krótkoterminowe 1 952 ,8 1 094 ,9
  Środki pieniężne i inne aktywa
  pieniężne 5 790 ,4 2 520 ,3
  Kapitały własne 7 687 ,2 977 ,7
  Kapitał podstawowy 613 ,4 460 ,0
  Zobowiązania długoterminowe 0 7 736 ,0
  - w tym kredyty i pożyczki 0 7 736 ,0
  Zobowiązania krótkoterminowe 8 005 ,9 367 ,6
  - w tym kredyty i pożyczki 7 875 ,5 0


  CreativeForge Games S.A. Raport kwartalny za III kw. 201 8 roku
  strona 6 z 14

  3. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANS OWE
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe CreativeForge Games S.A. za III kwartał 2018 składa się
  następujących części:
  • bilansu na dzień 30.09.2018 wraz z danymi porównywalnymi;
  • rachunku zysków i strat za okres 01.07 -30.09.2018 oraz 01.01 -30.09.2018 wraz z danymi
  porównywalnymi;
  • zestawienia zmian w kapitale własnym za okres 01.07 -30.09.2018 wraz z danymi porównywalnymi;
  • rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.07 -30.09.2018 wraz z danymi porównywalnymi.
  Bilans na dzień 30.09.2018 wraz z danymi porównywalnymi

  Wyszczególnienie 30.09.2018
  (zł)
  30.09.2017
  (zł)
  A. Aktywa trwałe 213 434,60 277 488,11
  I. Wartości niematerialne i prawne 41 071,78 74 340,76
  II. Rzeczowe aktywa trwałe 172 362,82 203 147,35
  III. Należności długoterminowe -
  IV. Inwestycje długoterminowe -
  V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe -
  B. Aktywa obrotowe 15 718 047,71 9 072 192,97
  I. Zapasy 7 959 823,45 5 448 609,07
  II. Należności krótkoterminowe 1 952 839,13 1 094 962,14
  III. Inwestycje krótkoterminowe 5 790 482,25 2 520 329,16
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 14 902,88 8 292,60
  C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
  D. Udziały (akcje) własne -
  AKTYWA RAZEM 15 931 482,31 9 349 681,08


  Wyszczególnienie 30.09.2018
  (zł)
  30.09.2017
  (zł)
  A. Kapitał (fundusz) własny 7 687 258,94 977 731,99
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 613 410,00 460 000,00
  II. Kapitał (fundusz) zapasowy 11 412 116,61 4 138 500,00
  III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00
  IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00
  V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -3 736 263,93 - 1 487 298,53
  VI. Zysk (strata) netto -602 003,74 -2 133 469,48
  VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
  (wielkość ujemna) -
  B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 244 223,37 8 371 949,09
  I. Rezerwy na zobowiązania 20 077,26
  II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 7 736 032,90
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 8 005 912,14 367 614,82
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 218 233,97 268 301,37
  PASYWA RAZEM 15 931 482,31 9 349 681,08
  CreativeForge Games S.A. Raport kwartalny za III kw. 201 8 roku
  strona 7 z 14

  Rachunek zysków i strat za okres 01.07 – 30.09.2018 wraz z danymi porównywalnymi

  Wyszczególnienie
  III kw. 2018
  01.07 –30.09.2018
  (zł)
  III kw. 2017
  01.07 –30.09.2017
  (zł)
  I-III kw. 2018
  01.01 –30.09.2018
  (zł)
  I-III kw. 2017
  01.01 –30.09.2017
  (zł)
  A. Przychody netto ze
  sprzedaży i zrównane z nimi,
  w tym:
  751 433,60 1 245 753,60 2 833 849,23 1 491 493,64
  I. Przychody ze sprzedaży
  produktów 745 000,06 348 842,07 1 003 270,28 1 100 538,31
  II. Zmiana stanu produktów
  (zwiększenie – wartość
  dodatnia, zmniejszenie –
  wartość ujemna)
  6 433,54 896 911,53 1 830 578,95 390 955,33
  III. Koszt wytworzenia
  produktów na własne potrzeby
  jednostki

  IV. Przychody netto ze
  sprzedaży towarów i materiałów
  B. Koszty działalności
  operacyjnej 1 034 189,56 1 432 530,63 3 323 380,21 3 429 344,09
  I. Amortyzacja 20 646,14 33 563,77 76 181,79 88 780,18
  II. Zużycie materiałów i energii 33 236,32 28 075,92 104 355,37 129 160,34
  III. Usługi obce 145 986,59 188 259,06 434 093,55 477 446,81
  IV. Podatki i opłaty 350,00 690,35 1 268,00 1 101,54
  V. Wynagrodzenia 743 288,02 1 125 996,32 2 542 527,65 2 591 152,29
  VI. Ubezpieczenia społeczne i
  inne świadczenia
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 89 173,94 55 945,21 163 445,30 141 702,93
  VIII. Wartość sprzedanych
  towarów i materiałów 1 508,55 - 1 508,55
  C. Zysk (strata) ze sprzedaży
  (A-B) -282 755,96 -186 777,03 -489 530,98 -1 937 850,45
  D. Pozostałe przychody
  operacyjne 15 190,07 229,00 50 276,07 233,81
  I. Zysk z tytułu rozchodu
  niefinansowych aktywów
  trwałych

  II. Dotacje
  III. Aktualizacja wartości
  aktywów niefinansowych
  IV. Inne przychody operacyjne 15 190,07 229,00 50 276,07 233,81
  E. Pozostałe koszty
  operacyjne 15 081,44 556,32 56 166,36 556,32
  I. Strata ze zbycia
  niefinansowych aktywów
  trwałych

  II. Aktualizacja wartości aktywów
  niefinansowych
  III. Inne koszty operacyjne 15 081,44 556,32 56 166,36 556,32
  F. Zysk (strata) z działalności
  operacyjnej (C+D -E) -282 647,33 -187 104,35 -495 421,27 -1 938 172,96
  G. Przychody finansowe 370,05 1 503,98
  I. Dywidendy i udziały w zyskach - -
  II. Odsetki
  III. Zysk z tytułu rozchodu
  aktywów finansowych
  IV. Aktualizacja wartości
  aktywów finansowych
  V. Inne 370,05 1 503,98
  H. Koszty finansowe 29 096,47 52 345,10 108 086,45 195 296,52


  CreativeForge Games S.A. Raport kwartalny za III kw. 201 8 roku
  strona 8 z 14

  I. Odsetki 27 162,92 29 651,75 90 287,51 79 877,26
  II. Strata ze tytułu rozchodu
  aktywów finansowych
  III. Aktualizacja wartości
  aktywów finansowych
  IV. Inne 1 933,55 22 693,35 17 798,94 115 419,26
  I. Zysk (strata) brutto (F+G -H) -311 373,75 -239 449,45 -602 003,74 -2 133 469,48
  J. Podatek dochodowy
  K. Pozostałe obowiązkowe
  zmniejszenia zysku
  (zwiększenia straty)

  L. Zysk (strata) netto (I -J-K) -311 373,75 -239 449,45 -602 003,74 -2 133 469,48  Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.07 – 30.09.2018 wraz z danymi
  porównywalnymi

  Wyszczególnienie
  III kw. 2018
  01.07 –30.09.2018
  (zł)
  III kw. 2017
  01.07 –30.09.2017
  (zł)
  I-III kw. 2018
  01.01 –30.09.2018
  (zł)
  I-III kw. 2017
  01.01 –30.09.2017
  (zł)
  I. Kapitał (fundusz) własny na
  początek okresu (BO) 7 998 632,69 1 217 181,44 862 236,07 3 111 201,47
  II. Kapitał (fundusz) własny na
  koniec okresu (BZ) 7 687 258,94 977 731,99 7 687 258,94 977 731,99
  III. Kapitał (fundusz) własny,
  po uwzględnieniu
  proponowanego podziału
  zysku (pokrycia straty)
  7 687 258,94 977 731,99 7 687 258,94 977 731,99
  CreativeForge Games S.A. Raport kwartalny za III kw. 201 8 roku
  strona 9 z 14

  Rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.07 – 30.09.2018 wraz z danymi porównywalnymi

  Wyszczególnienie
  III kw. 2018
  01.07 –
  30.09.2018
  (zł)
  III kw. 2017
  01.07 –
  30.09.2017
  (zł)
  I-III kw. 2018
  01.01 –
  30.09.2018
  (zł)
  I-III kw. 2017
  01.01 –
  30.09.2017
  (zł)
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I. Zysk (strata) netto -311 373,75 -239 449,45 -602 003,74 - 2 133
  469,48
  II. Korekty razem -776 868,89 66 609,79 -2 705 605,46 149 752,45
  III. Przepływy pieniężne netto z
  działalności operacyjnej (I+/ -II) -1 088 242,64 -172 839,66 -3 307 609,20 - 1 983
  717,03
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy - - - -
  II. Wydatki 42 081,69 49 925,72
  III. Przepływy pieniężne netto z
  działalności inwestycyjnej (I -II) -42 081,69 -49925,72
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I. Wpływy - 7 559 600,00 2 850 000,00
  II. Wydatki - - 894,47
  III. Przepływy pieniężne netto z
  działalności finansowej (I -II) - 7 559 600,00 2 849 105,53
  D. Przepływy pieniężne netto
  razem (A.III+/ -B.III+/ -C.III) -1 088 242,64 -172 839,66 4 209 909,11 815 462,78
  E. Bilansowa zmiana stanu
  środków pieniężnych -1 088 242,64 -172 839,66 4 209 909,11 815 462,78
  F. Środki pieniężne na początek
  okresu 6 878 724,89 2 693 168,82 1 580 573,14 1 704 866,38
  G. Środki pieniężne na koniec
  okresu (F+/ -D) 5 790 482,25 2 520 329,16 5 790 482,25 2 520 329,16  CreativeForge Games S.A. Raport kwartalny za III kw. 201 8 roku
  strona 10 z 14

  4. INFORMACJA O ZASADAC H PRZYJĘTYCH PRZY SPOR ZĄDZANIU RAPORTU,
  W TYM INFORMACJE O Z MIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI)
  RACHUNKOWOSĆI
  Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą
  o Rachunkowości z 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 z późn. zm.), zwaną dalej Ustawą.
  Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie
  ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.

  Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe
  Wartości niematerial ne i prawne oraz środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów
  wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o
  odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty war tości.

  Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających
  w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty
  wartości.

  Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. Przy ustalaniu okresu
  amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka
  trwałego.

  Stosując uproszczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości war tości niematerialne i
  prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500,00 zł obciążają koszty
  działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

  Na składniki aktywów, co do których istnieje duże prawdopodobieństwo, ż e w dającej się przewidzieć
  przyszłości nie będą przynosić w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych,
  dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.

  Zapasy
  Wytworzone przez jednostkę gry komputerowe, przeznaczone do spr zedaży, wycenia się w okresie
  przynoszenia przez nie korzyści ekonomicznych, nie dłuższym niż 5 lat, w wysokości nadwyżki kosztów ich
  wytworzenia nad przychodami według cen sprzedaży netto, uzyskanymi ze sprzedaży tych produktów w
  ciągu tego okresu. Nieodp isane po upływie tego okresu koszty wytworzenia zwiększają pozostałe koszty
  operacyjne.

  Należności i zobowiązania
  Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie,
  z zachowaniem zasady ostrożności.

  Należnoś ci i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego
  kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej, z dnia poprzedzającego ten dzień. Dodatnie
  lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności, wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty
  na ten dzień zastosowanym przez bank lub kursem Prezesa NBP z dnia poprzedzającego płatność, a
  kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody
  lub koszty operacji finansowych .

  Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego
  kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.

  Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich za płaty poprzez
  dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do
  pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych, zależnie od rodzaju należności, której
  dotyczy odpis aktualizacji.

  Środki pieni ężne
  Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

  Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich
  przeprowadzenia - o ile odrębne przepisy dotyczące środ ków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i


  CreativeForge Games S.A. Raport kwartalny za III kw. 201 8 roku
  strona 11 z 14

  innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi,
  pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej - odpowiednio po kursie:
  • faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży
  lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,
  • średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten
  dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu
  faktycznie zastosowanego w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub
  zobowiązań, a także w przypadku pozostałych operacji.

  Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut, stosowanych na ten
  dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, zaś rozchód walut wycenia się wg kursu sprzedaży
  banku stosowanego na dzień ich rozchodu.

  Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się wedłu g średniego kursu
  ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.

  Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będąc odnoszone
  odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

  Kapitały
  Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.
  Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmuje się, jako aktywa, w pozycji „C. należne wpłaty
  na kapitał (fundusz) podstawowy”.

  Koszty emisji akcji poniesi one przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego
  zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji,
  a pozostałą część zalicza się do kosztów finansowych.

  Kapitał zapasowy tworzo ny jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału
  zapasowego zaliczono również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości
  nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji.

  Na dzień bilansowy kapitały własne, z wyjątkiem akcji własnych, wycenia się w wartości nominalnej. Akcje
  własne wyceniane są według ceny nabycia.

  Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania
  W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuj e
  czynnych rozliczeń międzyokresowych.

  Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich
  powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i
  ich wiarygodny szacun ek jest możliwy.

  Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący
  okres sprawozdawczy, wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz
  z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można
  oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana.

  Na dzień bilansowy rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

  Rezerwy są tworzone w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat
  nadzwyczajnych, w zależności od okoliczności, z których strata wynika.

  Rozliczenia międzyokresowe przychodów
  W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności równowartość
  otrzymanych przychodów z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach
  sprawozdawczych.

  Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów
  i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości,
  jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.


  CreativeForge Games S.A. Raport kwartalny za III kw. 201 8 roku
  strona 12 z 14


  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokośc i kwoty przewidzianej w
  przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które
  spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej
  możliwej do odliczenia ustalon ej przy zachowaniu zasady ostrożności.

  Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku
  dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic
  przejściowych, to jest różnic, które sp owodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w
  przyszłości.

  Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu
  stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

  Instrumenty finansowe
  Spółka stosuje zasady uznawania, metody wyceny, zakres ujawniania i sposób prezentacji instrumentów
  finansowych, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie
  szczegółowych zasad uznawania, metod wyce ny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów
  finansowych.

  Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to
  jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych skł adników
  majątkowych.

  Zobowiązania finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w wartości
  godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych.

  Przy ustalaniu wartości godziwej aktywów oraz zobowiąz ań finansowych na dzień nabycia, uwzględnia się
  poniesione przez jednostkę koszty transakcji.

  Instrumenty
  finansowe Opis Wycena
  Przeznaczone
  do obrotu
  Nabyte w celu odsprzedaży w okresie
  do 3 miesięcy, w celu osiągnięcia
  korzyści ekonomicznych wynikających z
  krótkoterminowych zmian cen oraz
  wahań innych czynników rynkowych
  albo krótkiego czasu trwania nabytego
  instrumentu.
  Wartość godziwa*

  Różnica z przeszacowania wartości
  godziwej odnoszona jest na wynik
  finansowy.

  Pożyczki
  udz ielone i
  należności
  własne

  Niezależnie od terminu wymagalności
  (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na
  skutek wydania bezpośrednio drugiej
  stronie kontraktu środków pieniężnych
  oraz obligacje i inne dłużne instrumenty
  finansowe nabyte w zamian za wydane
  bezpośrednio drugiej stronie kontraktu
  środki pieniężne.
  Skorygowana cena nabycia

  Pożyczki udzielone i należności własne,
  które jednostka przeznacza do
  sprzedaży w krótkim terminie, tj. 3
  miesięcy, zalicza się do aktywów
  finansowych przeznaczonych do obrotu.
  Wartość godziwa*

  Różnica z przeszacowania wartości
  godziwej odnoszona jest na wynik
  finansowy.

  Utrzymywane do
  terminu
  wymagalności

  Niezakwalifikowane do pożyczek
  udzielonych i należności własnych
  aktywa finansowe, dla których zawarte
  umowy/kontrakty ustalają termin
  wymagalności spłaty wartości
  nominalnej oraz określają prawo do
  otrzymania w ustalonych terminach
  korzyści ekonomicznych, pod
  Skorygowana cena nabycia  CreativeForge Games S.A. Raport kwartalny za III kw. 201 8 roku
  strona 13 z 14

  warunkiem że jednostka zamierza i
  może utrzymać te aktywa do czasu, gdy
  staną się one wyma galne i nastąpi ich
  wykup oraz nabyte dłużne instrumenty
  finansowe z opcją sprzedaży (put) lub
  opcją kupna (call), które odpowiednio
  dają stronom kontraktu prawo wykupu
  instrumentu przed upływem terminu
  wymagalności, pod warunkiem że
  jednostka – pomimo pos iadania opcji
  sprzedaży - zamierza i może utrzymać
  instrument do terminu wymagalności.
  Dostępne do
  sprzedaży

  Pozostałe aktywa finansowe,
  niespełniające warunków zaliczenia do
  wcześniejszych kategorii.

  Wartość godziwa*

  Różnica z przeszacowania wartości
  godziwej odnoszona jest na wynik
  finansowy.
  * składniki aktywów finansowych, dla których nie istnieje cena rynkowa ustalona w aktywnym obrocie
  regulowanym albo dla których wartość godziwa nie może być ustalona w inny wiarygodny sposób, wyceny
  dokonuje się według:
  • aktywa finansowe, dla których jest ustalony termin wymagalności - w wysokości skorygowanej ceny
  nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej,
  • aktywa finansowe, dla których nie jest ustalony termi n wymagalności - w cenie nabycia ustalonej
  w sposób określony przy wprowadzaniu instrumentów finansowych do ksiąg.
  Zyski i straty z przeszacowania na dzień bilansowy wyżej opisanych aktywów finansowych odnoszone są
  odpowiednio do przychodów i kosztów finan sowych okresu sprawozdawczego.

  Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się według wartości
  godziwej. Inne zobowiązania finansowe na dzień bilansowy są wykazywane według skorygowanej ceny
  nabycia.

  Zyski i straty z przeszac owania na dzień bilansowy zobowiązań odnoszone są odpowiednio do przychodów
  i kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.

  W przypadku aktywów i zobowiązań finansowych wycenionych w wysokości skorygowanej ceny nabycia
  (z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych i zabezpieczających) odpis z tytułu dyskonta lub premii oraz
  pozostałe różnice ustalone na dzień wyłączenia ich z ksiąg rachunkowych, zalicza się odpowiednio do
  przychodów lub kosztów finansowych z tytułu odsetek okresu sprawozdawczego.

  Wb udowany instrument pochody wycenia się na dzień ujęcia w księgach oraz na dzień bilansowy według
  wartości godziwej. Różnica między wartością godziwą ustaloną na dzień bilansowy, a wartością godziwą
  na dzień ujęcia w księgach odnoszona jest na wynik z opera cji finansowych.

  Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będące zabezpieczeniem wartości
  godziwej wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi się na wynik z operacji finansowych.

  Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpi eczający, będący zabezpieczeniem przepływów
  pieniężnych wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi na kapitał z aktualizacji wyceny w części
  stanowiącej efektywne zabezpieczenie oraz na wynik z operacji finansowych w części niestanowiącej
  efektywnego zabezpieczenia.

  Wynik finansowy
  Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik
  na działalności finansowej oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje wariant porównawczy
  rachunku zysków i str at.

  CreativeForge Games S.A. Raport kwartalny za III kw. 201 8 roku
  strona 14 z 14

  5. ZWIĘZŁA CHARAKTERYST YKA ISTOTNYCH DOKONA Ń LUB NIEPOWODZEŃ
  EMITENTA W OKRESIE K TÓREGO DOTYCZY RAPOR T WRAZ Z OPISEM
  NAJWAŻNIEJSZYCH CZYN NIKÓW I ZDARZEŃ, W S ZCZEGÓLNOŚCI O
  NIETYPOWYM CHARAKTER ZE, MAJĄCYCH WPŁYW N A OSIĄGNIĘTE WYNIKI
  Najważniejszym wyda rzeniem w III kwartale 2018 r. była premiera gry Phantom Doctrine, która nastąpiła
  14 sierpnia 2018 r.

  Na podstawie posiadanych danych, Zarząd oszacował sprzedaż Phantom Doctrine na dzień 30.09.2018 r.
  na ponad 70 tys. kopii we wszystkich kanałach dystry bucji .

  Koszt wytworzenia Gry wyniósł ok. 7,3 mln zł. W edle szacunków Zarządu Gra osiągnie rentowność w
  przypadku przekroczenia 215 tys. szt. sprzedanych kopii na wszystkich platformach.

  Zarząd na podstawie doświadczeń z poprzedniej produkcji Spółki (tj. gry Hard West) ocenia, że Phantom
  Doctrine będzie stabilnie sprzedawać się w okresie do 3 lat od daty wydania, a największe peaki
  sprzedażowe będą miały miejsce podczas promocji.

  Gra jest poprawiana i ulepszana - o czym świadczą pozytywne opinie, pojawiaj ące się na bieżąco w
  mediach i w poszczególnych sklepach (m.in. Steam, GOG, PSN) . Udostępniana jest też nowa zawartość
  do Gry, przygotowywana na podstawie dialogu ze społecznością graczy.

  W raportowanym o kresie Spółka kontynuowała również preprodukcję kolejnej gry taktycznej, tym razem
  czasu rzeczywistego.

  Z istotniejszych wydarzeń należy także odnotować podpisanie umowy z UF Games S.A. z siedzibą w
  Warszawie na wykonanie portu i wydanie gry Hard West na konsoli Nintendo Switch.

  Zachęca my do zapoznania się bliżej ze Spółką i jej działalnością poprzez odwiedziny na naszej stronie
  internetowej http://www.creativeforge.pl/ .

  6. INFORMACJA ODNOŚNIE PROGNOZ FINANSOWYCH
  Spółka nie publikowała prognoz na 2018 rok.
  7. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA
  Zarząd CreativeForge Games S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane dane finansowe
  i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz
  odzwierciedlają w sposób rzetelny i prawdziwy obraz sytuacji fin ansowej Spółki.


  Kacper Szymczak Mateusz Zawadzki
  Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

  Warszawa, 9 listopada 2018 roku


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:CreativeForge Games SA
ISIN:PLCRFRG00016
NIP:5213625821
EKD:36,50 produkcja gier elektronicznych, w tym komputerowych
Adres:Al. KEN 95, 02-777 Warszawa
Telefon:
www:www.creativeforge.pl
Komentarze o spółce CreativeForge Games
2019-04-20 14-04-09
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649