Raport.

CORELENS SA (6/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

Zarząd Corelens Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  EMITENT: CORELENS S.A.
  www.corelens.pl
  RAPORT JEDNOSTKOWY
  ZA IV KWARTAŁ 201 7 R.
  Raport CORELENS S.A . z siedzibą w Warszawie („ CORELENS ”, „Emitent”, „Spółka”) za IV kwartał 201 7 r. został
  przygotowany w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w
  Warszawie S.A., w tym w szczególności załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywn ego Systemu Obrotu „Informacje
  bieżące i okresowe przekazywane w ASO na rynku Ne wConnect”
  Warszawa, dnia 14 lutego 201 8 roku
  CORELENS S.A. | www.corelens.pl | raport okresowy za IV kwartał 201 7 r. | 14 lutego 2018
  r.
  Emitent: CORELENS S.A. ul. Modlińska 190, 03 -119 Warszawa |e-mail: [email protected] |www: www.corelens.pl Strona 2
  1. ROZDZIAŁ: SPIS TREŚCI
  1. ROZDZIAŁ: SPIS TREŚCI ................................ ................................ ................................ ....... 2
  2. ROZDZIAŁ: INFORMACJE OGÓLNE ................................ ................................ ....................... 3
  2.1. Dane Spółki ................................ ................................ ................................ .............................. 3
  2.2. Przedmiot działalności Spółki ................................ ................................ ................................ .... 3
  2.3. Organy Spółki ................................ ................................ ................................ ........................... 4
  2.4. Struktura akcjonariatu Spółki ................................ ................................ ................................ .... 5
  3. ROZDZIAŁ: DANE FINANSOWE ................................ ................................ ............................ 6
  3.1. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte
  wyniki finansowe ................................ ................................ ................................ ................................ 6
  3.2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe CORELENS S.A. ................................ .................... 7
  3.2.1. Jednostkowy bilans CORELENS S.A . ................................ ................................ .............................. 7
  3.2.2. Jednostkowy rachunek zysków i strat CORELENS S.A . ................................ ................................ .. 9
  3.2.3. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych CORELENS S.A . ................................ .............. 10
  3.2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym CORELENS S.A . ................................ ............................. 12
  4. ROZDZIAŁ: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE ................................ ................................ ......... 14
  4.1. Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent
  podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania
  nastawi one na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie ................................ ... 14
  4.2. Stanowisko Emitenta odnośnie możliwości zrealizowania prognoz wyników ............................ 14
  4.3. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu
  objętego raportem kwartalnym ................................ ................................ ................................ ........ 14
  4.4. Liczba zatrudnionych osób ................................ ................................ ................................ ...... 14
  4.5. W przypadku, gdy Dokument Informacyjny Emitenta zawierał informacje, o których w § 10 pkt
  13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO – opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz
  harmonogramu ich realizacji ................................ ................................ ................................ ............. 14
  5. ROZDZIAŁ: OŚWIADCZEN IE ZARZĄDU ................................ ................................ ............... 15
  CORELENS S.A. | www.corelens.pl | raport okresowy za IV kwartał 201 7 r. | 14 lutego 2018
  r.
  Emitent: CORELENS S.A. ul. Modlińska 190, 03 -119 Warszawa |e-mail: [email protected] |www: www.corelens.pl Strona 3
  2. ROZDZIAŁ: INFORMACJE OGÓLNE
  2.1. Dane Spółki
  Informacje o Emitencie
  Firma: CORELENS Spółka Akcyjna
  Forma prawna: spółka akcyjna
  Siedziba: Warszawa, Polska
  Adres: ul. Modlińska 190 , 03-119 Warszawa
  Telefon: +48 (22) 350 7451
  Faks: +48 (22) 350 7697
  Adres poczty elektronicznej: [email protected]
  Strona internetowa: www.corelens.pl
  KRS: 0000499608
  Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS
  REGON: 146496404
  NIP : 524 -275 -65 -95
  Sposób reprezentacji: Do składania oświadcze ń́ woli w imieniu spółki uprawnieni s ą
  ̨: dwaj członkowie
  zarządu działający łącznie, bąd ź́ członek zarządu działający łącznie z prokurentem.
  Autoryzowany Doradca : Partners &Ventures sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , www.p -v.com.pl
  2.2. Przedmiot działalności Spółki
  CORELENS S.A. jest spółką handlową, działającą w modelu B2B (oferującą sprzedawane towary do klientów
  biznesowych). Działalność operacyjna Emitenta skupia się na dostarczaniu specjalistycznych rozwiązań dla
  branży okulistycznej – do publicznych i prywatnyc h ośrodków medycznych na terenie całego kraju. Podstawą
  oferty CORELENS jest sprzedaż soczewek wewnątrzgałkowych, stosowanych przez lekarzy w chirurgii zaćmy.
  Uzupełnieniem oferty są zestawy operacyjne, narzędzia jednorazowe, wiskoelastyki oraz urządzenia
  diagnostyczne – wszystkie te elementy niezbędne są lekarzom -okulistom podczas wykonywanych operacji
  zaćmy.
  Spółka zawiązana została w grudniu 2012 r., natomiast wpisana do rejestru KRS w styczniu 2013 r. Wówczas
  również rozpoczęła działalność operacyjną, u zyskując wyłączność na sprzedaż w Polsce soczewek
  wewnątrzgałkowych marki HOYA (japońskiego lidera branży okulistycznej), jak również soczewek
  produkowanych przez amerykańską firmę RAFI SYSTEMS.
  Założycielami Spółki oraz członkami Zarządu są wieloletni klu czowi pracownicy szwajcarskiego koncernu
  należącego do lidera branży medycznej. CORELENS działa na terenie całego kraju, realizując sprzedaż poprzez
  zespół handlowców o wieloletnim doświadczeniu w dystrybucji soczewek wewnątrzgałkowych oraz urządzeń
  chirur gicznych.
  Celem Spółki jest budowanie najwyższych standardów obsługi ośrodków leczących zaćmę poprzez
  indywidualny kontakt i świadczenie najlepszego serwisu lekarzom okulistom oraz personelowi
  pielęgniarskiemu.
  Model biznesowy polega na kierowaniu sprzedaż y wyłącznie do klientów biznesowych, jakimi są publiczne i
  prywatne szpitale oraz ośrodki medyczne, które wykonują operację zaćmy – liczba ośrodków wynosi ok. 300  CORELENS S.A. | www.corelens.pl | raport okresowy za IV kwartał 201 7 r. | 14 lutego 2018
  r.
  Emitent: CORELENS S.A. ul. Modlińska 190, 03 -119 Warszawa |e-mail: [email protected] |www: www.corelens.pl Strona 4
  w skali całego kraju. Blisko 90% z ok. 200 tys. operacji zaćmy wykonywanych rocznie finanso wane jest z
  Narodowego Funduszu Zdrowia.
  Do najważniejszych przewag konkurencyjnych CORELENS zaliczyć należy:
   Wieloletnie doświadczenie sprzedażowe oraz bezpośrednie relacje z osobami decyzyjnymi u klientów
  dzięki wcześniejszej pracy dla lidera rynku socz ewek wewnątrzgałkowych w Polsce.
   Posiadana wyłączność na dystrybucję produktów okulistycznych w Polsce.
   Oferowane s oczewki do leczenia zaćmy są konkurencyjne cenowo, przewyższając niejednokrotnie
  jakością i innowacyjnością produkty oferowane przez dotychcz asowego lidera.
   Wartością dodaną soczewek jest system implantacyjny dla chirurgów, ułatwiający wykonywanie
  operacji.
   Posiadana umowa z instytucją finansową, gwarantująca terminowe regulowanie kontraktów
  realizowanych z publicznymi jednostkami medycznymi jako – zabezpieczenie płynności Spółki.
  Emitent działa na rynku o bardzo dużym potencjale wzrostu – w Polsce realizowanych jest ok. 2x mniej
  operacji zaćmy w przeliczeniu na mieszkańca niż średnio w UE.
  CORELENS zadebiutował w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów
  Wartościowych w Warszawie S.A. o nazwie NewConnect 20 kwietnia 2015 r.
  2.3. Organy Spółki
  W s kład Z arządu CORELENS S.A . na dzień publikacji raportu wchodz ą:
  Tabela 1. Skład Zarządu Emitenta
  Imię i nazwisko Funkcja Data rozpoczęci a obecnej
  kadencji
  Data zakończenia obecnej
  kadencji
  Joanna Kamińska Prezes Zarządu 26 lutego 201 7 r. 25 lutego 2020 r.
  Paweł Ostaszewski Wiceprezes Zarządu 26 lutego 2017 r. 25 lutego 2020 r.
  Rafał Rak Wiceprezes Zarządu 26 lutego 2017 r. 25 lutego 2020 r.
  Łukasz Witczak Wiceprezes Zarządu 26 lutego 2017 r. 25 lutego 2020 r.
  Źródło: Emitent
  W skład Rady Nadzorczej CORELENS S.A . na dzień publikacji raportu wchodz ą:
  Tabela 2. Skład Rady Nadzorczej Emitenta
  Imię i nazwisko Funkcja Data rozpoczęci a obecnej
  kadencji
  Data zakończenia obecnej
  kadencji
  Artur Nowicki Członek RN 14 grudzień 2016 r. 13 grudzień 2019 r.
  Robert Staszak Członek RN 14 grudzień 2016 r. 13 grudzień 2019 r.
  Mariusz Chojnowski Członek RN 14 grudzień 2016 r. 13 grudzień 2019 r.
  Karol Kożuch Członek RN 14 grudzień 2016 r. 13 grudzień 2019 r.
  Wojciech Biernat Członek RN 14 grudzień 2016 r. 13 grudzień 2019 r.
  Źródło: Emitent  CORELENS S.A. | www.corelens.pl | raport okresowy za IV kwartał 201 7 r. | 14 lutego 2018
  r.
  Emitent: CORELENS S.A. ul. Modlińska 190, 03 -119 Warszawa |e-mail: [email protected] |www: www.corelens.pl Strona 5
  2.4. Struktura akcjonariatu Spółki
  Poniżej przedstawiono informację dot. struktury akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy
  posiadających, na dzień sporządzenia niniejszego raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.
  Tabela 3. Akcjonariusze posi adający co najmniej 5% akcji wg stanu na dzień sporządzenia niniejszego raportu
  Akcjonariusz Seria akcji Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
  Joanna Kamińska A 453 000 12 ,99 % 453 000 12 ,99 %
  Paweł Ostaszewski A 453 000 12 ,99 % 453 000 12 ,99 %
  Rafał Rak A 453 000 12 ,99 % 453 000 12 ,99 %
  Łukasz Witczak A 453 000 12 ,99 % 453 000 12 ,99 %
  Henryk Brunengraber A 559 000 16,04% 559 000 16,04%
  Katarzyna Seretna -Sokołowska A 461 682 13,25 % 461 682 13 ,25 %
  Pozostali A 652 318 18,75 % 652 318 18 ,75 %
  RAZEM A 3 485 000 100,00% 3 485 000 100,00%
  Źródło: Emitent
  CORELENS S.A. | www.corelens.pl | raport okresowy za IV kwartał 201 7 r. | 14 lutego 2018
  r.
  Emitent: CORELENS S.A. ul. Modlińska 190, 03 -119 Warszawa |e-mail: [email protected] |www: www.corelens.pl Strona 6
  3. ROZDZIAŁ: DANE FINANSOWE
  3.1. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na
  osiągnięte wyniki finansowe
  W IV kwartale 201 7 r. Spółka kontynuowała poszukiwanie nowych klientów poprzez bezpośrednie negocjacje
  oraz uczestnictwo w postępowan iach przetargowych z podmiotami publicznymi i prywatnymi. Ponadto
  Spółka realizowała podpisane dotychczas umowy, umacniając pozycję rzetelnego kontrahenta, monitorując
  jednocześnie rynek produk tów okulistycznych , w celu poszerzania portfolio o rozwiązania innowacyjne i
  możliwie najprecyzyjniej dopasowane do potrzeb klientów. W wyniku tych działań Spółka podpisała nowe
  kontrakty na kwotę blisko 370 000 PLN .
  Tabela 4. Kształtowanie się przychodów oraz EBITDA CORELENS S.A. , IV kw. 201 7 r. oraz IV kw. 201 6 r., PLN
  Źródło: Emitent ; EBITDA = zysk operacyjny powiększony o amortyzację
  IV kwartał 201 7 roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego , wykazuje wzrost przychodów ze
  sprzedaży na poziomie ponad 23%, co jest wynikiem kontynuacji konsekwentnej polityki działań Emitenta.
  Na uwagę zasługuje również dodatni wynik EBITDA , który w IV kwartale 2017 r. wyniósł ponad 175 tys. PLN ,
  w stosunku do analogicznego okres u, który w 2016 r. kształtował się na poziomie 13 tys. PLN. W okresie od
  października do grudnia 2017 r. Spółka wypracowała ponadto zysk netto na poziomie niemal 116 tys. PLN,
  wobec straty w analogicznym okresie 2016 r. na poziomie -51 tys. PLN. Należy równi eż odnotować wzrost
  sprzedaży i poprawę wyników w odniesieniu do III kwartału 2017 w którym przychody wyniosły 770 tys. PLN,
  EBITD A 48 tys. PLN , a strat a 14 tys. PLN . Warty odnotowania jest całkowity wzrosty sprzedaży w roku 2017
  vs rok poprzedni, który wy niósł 14,7% oraz EBITDA, który wzrósł w 2017 roku do poziomu 231 tys. PLN.
  Tabela 5. Wybrane wyniki finansowe CORELENS S.A . z rachunku zysków i strat , PLN
  Wyszczególnienie
  IV kwartał
  201 7-10 -01 –
  201 7-12 -31
  2016 -10 -01 –
  2016 -12 -31
  Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 960 762 777 469
  EBITDA* 175 264 12 940
  Zysk netto 115 535 -51 706
  Źródło: Emitent ; * EBITDA – zysk operacyjny powiększony o amortyzację
  777 469
  960 762
  12 940
  175 264
  0,00
  200 000,00
  400 000,00
  600 000,00
  800 000,00
  1 000 000,00
  1 200 000,00 2016 Q4 2017 Q4
  Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi EBITDA  CORELENS S.A. | www.corelens.pl | raport okresowy za IV kwartał 201 7 r. | 14 lutego 2018
  r.
  Emitent: CORELENS S.A. ul. Modlińska 190, 03 -119 Warszawa |e-mail: [email protected] |www: www.corelens.pl Strona 7
  3.2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe CORELENS S.A .
  Poniżej zaprezentowano kwartalne skrócone sprawozdani e finansowe Emitenta za IV kw. 201 7 r. wraz z
  danymi porównawczymi za rok 201 6 (rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych i
  zestawienie zmian w kapitale własnym ) oraz bilans na dzień 31 grudnia 201 7 r. wraz z danymi
  porównawczymi na dzień 31 grudnia 201 6 r.
  Dane finansowe podane są w PLN.
  Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane w oparciu o zasady rachunkowości funkcjonujące w Spółce i
  jest zgodne z Ustawą o rachunkowości. W trakcie okresu, za które przygotowane jest sprawozdanie, nie
  dokonywano zmian polityki rachunkowości.
  Poniższe dane nie zostały jeszcze zaudytowane, a co za tym idzie ostateczne wyniki mogą się od nich różnić.
  3.2.1. Jednostkowy bilans CORELENS S.A .
  Tabela 6. Jednostkowy bilans CORELENS S.A. - aktywa, PLN
  Wyszczególnienie
  Stan na Stan na
  201 7-12 -31 2016 -12 -31
  A. AKTYWA TRWAŁE
  700 964
  909 536
  I. Wartości niematerialne i prawne 14 716 60 831
  1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,0 0,0
  2. Wartość firmy 0,0 0,0
  3. Inne wartości niematerialne i prawne 14 716 60 831
  4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,0 0,0
  II. Rzeczowe aktywa trwałe 537 208 699 665
  1. Środki trwałe 537 208 699 665
  2. Środki trwałe w budowie 0,0 0,0
  3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,0 0,0
  III. Należności długoterminowe 13 809 13 809
  1. Od jednostek powiązanych 0,0 0,0
  2. Od pozostałych jednostek 13 809 13 809
  IV. Inwestycje długoterminowe 0,0 0,0
  1. Nieruchomości 0,0 0,0
  2. Wartości niematerialne i prawne 0,0 0,0
  3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,0 0,0
  4. Inne inwestycje długoterminowe 0,0 0,0
  V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 135 231 135 231
  1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 135 231 135 231
  2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,0 0,0
  B. AKTYWA OBROTOWE 1 301 006 1 063 747
  I. Zapasy 545 663 485 039
  1. Materiały 0,0 0,0
  2. Półprodukty i produkty w toku 0,0 0,0
  3. Produkty gotowe 0,0 0,0
  4. Towary 545 663 485 039  CORELENS S.A. | www.corelens.pl | raport okresowy za IV kwartał 201 7 r. | 14 lutego 2018
  r.
  Emitent: CORELENS S.A. ul. Modlińska 190, 03 -119 Warszawa |e-mail: [email protected] |www: www.corelens.pl Strona 8
  5. Zaliczki na dostawy 0,0 0,0
  II. Należności krótkoterminowe 701 611 551 592
  1. Należności od jednostek powiązanych 0,0 0,0
  2. Należności od pozostałych jednostek 701 611 551 592
  III. Inwestycje krótkoterminowe 39 511 5 592
  1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 39 511 5 592
  2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,0 0,0
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 14 221 21 525
  1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 14 221 21 525
  2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0,0 0,0
  RAZEM AKTYWA 2 001 971 1 973 283
  Źródło: Emitent
  Tabela 7. Jednostkowy bilans CORELENS S.A. - pasywa, PLN
  Wyszczególnienie Stan na Stan na
  201 7-12 -31 2016 -12 -31
  A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 584 838 596 947
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 348 500 348 500
  II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,0 0,0
  III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,0 0,0
  IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 836 500 836 500
  V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,0 0,0
  VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,0 0,0
  VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -588 053 0,0
  VIII. Zysk (strata) netto -12 110 -588 053
  IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,0 0,0
  B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 1 417 133 1 376 336
  I. Rezerwy na zobowiązania 12 559 22 759
  1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 12 559 12 599
  2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,0 0,0
  3. Pozostałe rezerwy 0,0 10 200
  II. Zobowiązania długoterminowe 512 687 682 782
  1. Wobec jednostek powiązanych 0,0 0,0
  2. Wobec pozostałych jednostek 512 687 682 782
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 891 887 670 794
  1. Wobec jednostek powiązanych 0,0 0,0
  2. Wobec pozostałych jednostek 891 887 670 794
  3. Fundusze specjalne 0,0 0,0
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,0 0,0
  1. Ujemna wartość firmy 0,0 0,0
  2. Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów 0,0 0,0
  3. Rozliczenia międzyokresowe bierne 0,0 0,0
  RAZEM PASYWA 2 001 971 1 973 283  CORELENS S.A. | www.corelens.pl | raport okresowy za IV kwartał 201 7 r. | 14 lutego 2018
  r.
  Emitent: CORELENS S.A. ul. Modlińska 190, 03 -119 Warszawa |e-mail: [email protected] |www: www.corelens.pl Strona 9
  Źródło: Emitent
  3.2.2. Jednostkowy rachunek zysków i strat CORELENS S.A .
  Tabela 8.Jednostkowy rachunek zysków i strat CORELENS S.A., PLN
  Wyszczególnienie
  IV kwartał Narastająco 4 kwartały
  2017 -10 -01 –
  2017 -12 -31
  2016 -10 -01 –
  2016 -12 -31
  201 7-01 -01 –
  201 7-12 -31
  2016 -01 -01 –
  2016 -12 -31
  A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I
  ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 960 762 777 469 3 269 546 2 851 075
  I. Przychody netto ze sprzedaży
  produktów 85 119 0,0 251 954 0,0
  II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie
  - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość
  ujemna)
  0,0 0,0 0,0 0,0
  III. Koszt wytworzenia produktów na
  własne potrzeby jednostki 0,0 0,0 0,0 0,0
  IV. Przychody netto ze sprzedaży
  towarów i materiałów 875 643 777 469 3 017 592 2 851 075
  B. Koszty działalności operacyjnej 837 967 817 598 3 252 799 2 885 785
  I. Amortyzacja 52 429 51 948 213 955 186 715
  II. Zużycie materiałów i energii 7 770 31 124 51 432 93 148
  III. Usługi obce 194 966 294 278 1 000 806 1 00 8 539
  IV. Podatki i opłaty 3 321 9 321 2 1051 29 690
  V. Wynagrodzenia 0,0 0,0 0,0 0,0
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne
  świadczenia 0,0 0,0 0,0 228
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 0,0 984 0,0 1 542
  VIII. Wartość sprzedanych towarów i
  materiałów 579 482 429 942 1 965 555 1 56 5 924
  C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A -B) 122 795 -40 129 16 748 -34 170
  D. Pozostałe przychody operacyjne 40 3 670 283 3 670
  I. Zysk ze zbycia niefinansowych
  aktywów trwałych 0,0 0,0 0,0 0,0
  II. Dotacje 0,0 0,0 0,0 0,0
  III. Inne przychody operacyjne 40 3 670 283 3 670
  E. Pozostałe koszty operacyjne 0,0 2 549 0,0 2 569
  I. Strata ze zbycia niefinansowych
  aktywów trwałych 0,0 0,0 0,0 0,0
  II. Aktualizacja wartości aktywów
  niefinansowych 0,0 0,0 0,0 0,0
  III. Inne koszty operacyjne 0,0 2 549 0,0 2 569
  F. ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI
  OPERACYJNEJ (C+D -E) 122 835 -39 008 17 030 -33 609
  G. Przychody finansowe 5 118 6 624 28 188 22 563
  I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,0 0,0 0,0 0,0
  II. Odsetki, w tym: 0,0 495 159 705
  III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,0 0,0 0,0 0,0
  IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,0 0,0 0,0 0,0  CORELENS S.A. | www.corelens.pl | raport okresowy za IV kwartał 201 7 r. | 14 lutego 2018
  r.
  Emitent: CORELENS S.A. ul. Modlińska 190, 03 -119 Warszawa |e-mail: [email protected] |www: www.corelens.pl Strona 10
  V. Inne 5 118 6 129 28 029 21 831
  H. Koszty finansowe 12 418 22 084 57 328 68 070
  I. Odsetki, w tym: 9 501 4 999 41 334 12 732
  II. Strata ze zbycia inwestycji 0,0 0,0 0,0 0,0
  III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,0 0,0 0,0 0,0
  IV. Inne 2 917 17 085 15 994 55 338
  I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej
  (F+G -H) 115 535 -54 468 -12 110 -79 144
  J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) 0,0 0,0 0,0 0,0
  I. Zyski nadzwyczajne 0,0 0,0 0,0 0,0
  II. Straty nadzwyczaj1e 0,0 0,0 0,0 0,0
  K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/ -J) 115 535 -54 468 -12 110 -79 144
  L. Podatek dochodowy 0,0 0,0 0,0 0,0
  M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia
  zysku (zwiększenia straty) 0,0 2 762 0,0 2 762
  N. ZYSK (STRATA) NETTO (K -L-M) 115 535 -51 706 -12 110 -76 382
  Źródło: Emitent
  3.2.3. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych CORELENS S.A .
  Tabela 9.Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych CORELENS S.A., PLN
  Wyszczególnienie
  IV kwartał Narastająco 4 kwartały
  2017 -10 -01 –
  2017 -12 -31
  2016 -10 -01 –
  2016 -12 -31
  201 7-01 -01 –
  201 7-12 -31
  2016 -01 -01 –
  2016 -12 -31
  A. Przepływy środków pieniężnych z
  działalności operacyjnej
  I. Zysk (strata) netto 115 535 -51 706 -12 110 -76 382
  Korekty razem 46 258 -144 268 238 360 43 021
  1. Amortyzacja 52 429 51 948 213 955 186 715
  2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -2 201 5 958 -12 111 20 798
  3. Odsetki i udziały w dywidendach 9 501 4 997 41 175 10 747
  4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,0 0,0 0,0 0,0
  5. Zmiana stanu rezerw 0,0 22 514 -10 200 11 486
  6. Zmiana stanu zapasów 105 097 -31 407 -60 624 -133 838
  7. Zmiana stanu należności -251 341 -100 529 -150 019 -293 527
  8. Zmiana stanu zobowiązań
  krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i
  kredytów
  124 032 -83 760 208 880 262 369
  9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 8 741 -13 990 7 304 -24 729
  10. Inne korekty 0,0 0,0 0,0 0,0
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
  Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ RAZEM 161 794 -195 974 226 250 -33 361  CORELENS S.A. | www.corelens.pl | raport okresowy za IV kwartał 201 7 r. | 14 lutego 2018
  r.
  Emitent: CORELENS S.A. ul. Modlińska 190, 03 -119 Warszawa |e-mail: [email protected] |www: www.corelens.pl Strona 11
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności
  inwestycyjnej
  I Wpływy 0,0 0,0 0,0 0,0
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych
  oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,0 0,0 0,0 0,0
  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz w
  wartości niematerialne i prawne 0,0 0,0 0,0 0,0
  3. Z aktywów finansowych: 0,0 0,0 0,0 0,0
  4. Inne wpływy inwestycyjne 0,0 0,0 0,0 0,0
  II Wydatki 0,0 -323 114 5 384 230 149
  1. Nabycie wartości niematerialnych i
  prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,0 -323 114 5 384 230 149
  2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości
  niematerialne i prawne 0,0 0,0 0,0 0,0
  3. Na aktywa finansowe 0,0 0,0 0,0 0,0
  4. Inne wydatki inwestycyjne 0,0 0,0 0,0 0,0
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
  Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ RAZEM 0,0 323 114 -5 384 -230 149
  C. Przepływy środków
  pieniężnych z działalności finansowej
  I Wpływy 0,0 247 107 159 414 406
  1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji
  akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz
  dopłat do kapitału
  0,0 0,0 0,0 0,0
  2. Kredyty i pożyczki 0,0 247 107 0,0 414 406
  3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,0 0,0 0,0 0,0
  4. Inne wpływy finansowe 0,0 0,0 159 0,0
  II Wydatki 145 599 371 732 199 218 148 649
  1. Nabycie udziałów (akcji) 0,0 0,0 0,0 0,0
  2. Dywidendy i inne opłaty na rzecz właściciela 0,0 0,0 0,0 0,0
  3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki
  z tytułu podziału zysku 0,0 0,0 0,0 0,0
  4. Spłaty kredytów i pożyczek 118 924 282 910 90 356 0,0
  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,0 0,0 0,0 0,0
  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,0 0,0 0,0 0,0
  7. Płatności zobowiązań z tytułu umów
  leasingu finansowego 17 175 83 825 67 527 137 903
  8. Odsetki 9 501 4 997 41 334 10 747
  9. Inne wydatki finansowe 0,0 0,0 0,0 0,0
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
  Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ RAZEM -145 599 -124 625 -199 058 265 757
  D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (I+II+III) 16 195 2 514 21 808 2 247
  E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW
  PIENIĘŻNYCH 18 395 -3 444 33 919 -18 551
  F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 21 116 9 035 5 592 24 142  CORELENS S.A. | www.corelens.pl | raport okresowy za IV kwartał 201 7 r. | 14 lutego 2018
  r.
  Emitent: CORELENS S.A. ul. Modlińska 190, 03 -119 Warszawa |e-mail: [email protected] |www: www.corelens.pl Strona 12
  G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+D) 39 511 5 592 39 511 5 592
  Źródło: Emitent
  3.2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym CORELENS S.A .
  Tabela 10 . Zestawienie zmian w kapitale własnym CORELENS S.A., PLN
  Wyszczególnienie
  IV kwartał Narastająco 4 kwartały
  2017 -10 -01 –
  2017 -12 -31
  2016 -10 -01 –
  2016 -12 -31
  201 7-01 -01 –
  201 7-12 -31
  2016 -01 -01 –
  2016 -12 -31
  I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK
  OKRESU 469 302 648 654 596 947 673 329
  1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek
  okresu 348 500 348 500 348 500 348 500
  1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,0 0,0 0,0 0,0
  1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec
  okresu 348 500 348 500 348 500 348 500
  2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na
  początek okresu 0,0 0,0 0,0 0,0
  2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał
  podstawowy 0,0 0,0 0,0 0,0
  2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na
  koniec okresu 0,0 0,0 0,0 0,0
  3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,0 0,0 0,0 0,0
  3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,0 0,0 0,0 0,0
  4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 836 500 836 500 836 500 836 500
  4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,0 0,0 0,0 0,0
  4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na
  koniec okresu 836 500 836 500 836 500 836 500
  5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na
  początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki)
  rachunkowości
  0,0 0,0 0,0 0,0
  5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji
  wyceny 0,0 0,0 0,0 0,0
  5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na
  koniec okresu 0,0 0,0 0,0 0,0
  6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na
  początek okresu 0,0 0,0 0,0 0,0
  6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy)
  rezerwowych 0,0 0,0 0,0 0,0
  6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
  na koniec okresu 0,0 0,0 0,0 0,0
  7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -588 053 -511 671 -511 671 -362 511
  7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,0 0,0 0,0 0,0
  7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po
  korektach 0,0 0,0 0,0 0,0
  7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,0 -24 655 0,0 0,0
  7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -588 053 -511 671 -511 671 -362 511
  7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,
  po korektach -588 053 -511 671 -511 671 -362 511
  7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -715 698 -511 671 -588 053 -511 671  CORELENS S.A. | www.corelens.pl | raport okresowy za IV kwartał 201 7 r. | 14 lutego 2018
  r.
  Emitent: CORELENS S.A. ul. Modlińska 190, 03 -119 Warszawa |e-mail: [email protected] |www: www.corelens.pl Strona 13
  7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec
  okresu -715 698 -536 346 -588 053 -511 671
  8. Wynik netto 115 535 -51 706 -12 110 -76 382
  II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC
  OKRESU 584 838 596 947 584 838 596 947
  III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO
  UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU
  ZYSKU (POKRYCIA STRATY)
  0,0 0,0 0,0 0,0
  Źródło: Emitent  CORELENS S.A. | www.corelens.pl | raport okresowy za IV kwartał 201 7 r. | 14 lutego 2018
  r.
  Emitent: CORELENS S.A. ul. Modlińska 190, 03 -119 Warszawa |e-mail: [email protected] |www: www.corelens.pl Strona 14
  4. ROZDZIAŁ: INFORMACJE UZUPEŁNIA JĄCE
  4.1. Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem
  Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności
  poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych
  w przedsiębiorstwie
  W I V kw. 201 7 r. Zarząd CORELENS skupił się na rozwoju Spółki poprzez :
   Kontynuację promocj i oferowanych produktów, poprzez bezpośrednie dotarcie do grona odbiorców
  prywatnych i publicznych ,
   Uczestnictw o w krajowy ch zjazdach okulistycznych,
   Poszukiwanie nowych produktów,
   Poszukiwanie nowych rynków zbytu
  Spółka na bieżąco raportowała o swojej sytuacji, a raporty Emitenta znajdują się pod adresem
  https://newconnect.pl/spolka?isin=PLCRLNS00018#infoTab
  4.2. Stanowisko Emitenta odnośnie możliwości zrealizowania prognoz wyników
  Emitent nie publikował prognoz na 201 7 r.
  4.3. Wskazanie jedno stek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień
  okresu objętego raportem kwartalnym
  Emitent nie posiada spółek zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej. W związku z powyższym Emitent nie
  sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowyc h.
  4.4. Liczba zatrudnionych osób
  Liczba osób zatrudnionych przez Emitenta (w przeliczeniu na pełne etaty, stan na 31 grudnia 201 7 r.): 0.
  Spółka prowadzi działalność w oparciu o współpracę z podwykonawcami (prowadzącymi w łasną działalność
  gospodarczą). Ich wyn agrodzenia wliczane są w usługi obce w rachunku wyników.
  4.5. W przypadku, gdy Dokument Informacyjny Emitenta zawierał informacje, o których w § 10
  pkt 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO – opis stanu realizacji działań i inwestycji
  Emitenta oraz harmonogram u ich realizacji
  Dokument Informacyjny Emitenta nie zawiera ł informacji, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1
  do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
  CORELENS S.A. | www.corelens.pl | raport okresowy za IV kwartał 201 7 r. | 14 lutego 2018
  r.
  Emitent: CORELENS S.A. ul. Modlińska 190, 03 -119 Warszawa |e-mail: [email protected] |www: www.corelens.pl Strona 15
  5. ROZDZIAŁ: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
  Zarząd CORELENS S.A . oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe i dane
  porównywalne zawarte w niniejszym kwartalnym sprawozdaniu finansowy m:
   sporządzone zostały zgodnie z prz episami obowiązującymi Emitenta,
   odzwierciedlają one w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finans ową E mitenta
  oraz jego wynik finansowy,
  _____________________ _____________________
  Joanna Kamińska
  Prezes Zarządu
  Łukasz Witczak
  Wiceprezes Zarządu  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Corelens SA
ISIN:PLCRLNS00018
NIP:5242756595
EKD: 47.92 pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
Adres: ul. Modlińska 190 03-119 Warszwa
Telefon:+48 22 350 745
www:www.corelens.pl
Komentarze o spółce CORELENS
2019-05-24 16-05-33
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649