Raport.

COMPERIA.PL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 20 20 ROKU DO 3 1 MARCA 2020 ROKU

  1

  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES
  OD 01 STYCZ NIA 20 20 ROKU
  DO 31 MARCA 20 20 ROKU


  21 maja 20 20 roku
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 20 20 ROKU DO 3 1 MARCA 2020 ROKU

  2

  SPIS TREŚCI
  A. KOMENTARZ ZARZĄDU 3
  B. WYBRANE DANE FINANSO WE 4
  C. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE S KONSOLIDOWANE SPRAWO ZDANIE FINANSOWE GRU PY
  KAPITAŁOWEJ COMPERIA .PL S.A. 5
  D. INFORMACJE DODATKOWE 9
  E. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZD ANIE FINANSOWE COMPE RIA.PL S.A. 20
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 20 20 ROKU DO 3 1 MARCA 2020 ROKU

  3

  Dane finansowe zawarte w niniejszym sprawozdaniu zostały przedstawione w tys. zł, chyba, że zaznaczono
  inaczej.
  A. KOMENTARZ ZARZĄDU
  W pierwszym kwartale 2020 Spółka osiągnęła pozytywne wyniki EBITDA na poziomie skonsolidowanym jak i
  jednostkowym. W pierwszym kwartale udało się osiągnąć założone cele przez Zarząd zarówno w segmencie reklamy
  efektywnościowej oraz w segmencie dystrybucji ubezpieczeń.
  Porównanie podstawowych wielkości z rachunku zysków i strat w podziale na segmenty działalności przedstawia się
  następująco:

  Segment operacyjny reklama efektywnościowa dystrybucja ubezpieczeń pośrednictwo kredytowe on -line dane skonsolidowane
  [‘000 PLN] Q1 2020 Q1 019 Q1 2020 Q1 2019 Q1 2020 Q1 2019 Q1 2020 Q1 2019

  Przychody 4 410 5 089 1 929 1 461 - - 6 300 6 509
  EBITDA* 617 395 0 -15 -121 -224 496 151


  * Zysk/strata z działalności operacyjnej + amortyzacja
  W segmencie reklamy efektywnościowej zanotowaliśmy znaczny wzrost EBITDA w pierwszym kwartale 2020 roku w
  porównaniu do pierwszego kwartału rok u poprzedniego. Przyczyny tego wzrostu są dwie: a) efekt niskiej bazy – w
  pierwszym kwartale 2019 roku przeprowadzaliśmy szereg istotnych zmian, które spowodowały, że odzyskaliśmy
  pozytywną EBITDA w segmencie reklamy efektywnościowej, b) poprawy efektywnoś ci kampanii reklamowych w
  pierwszym kwartale 2020. Niższe przychody w segmencie reklamy efektywnościowej są naszym zdaniem skutkiem
  zmniejszającej się liczby banków i co za tym idzie mniejszej liczby efektywnościowych kampanii reklamowych.
  Zgodnie z naszy mi założeniami rentowność segment u ubezpieczeniow ego w pierwszym kwartale 2020 był a pozytywna
  przy bardzo dynamicznym wzroście przychodów. W okresie pierwszego kwartału 2020 roku zanotowaliśmy 32% wzrost
  przychodów z tytułu dystrybucji ubezpieczeń w stosun ku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
  W pierwszym kwartale 2020 roku kontynuowaliśmy prace związane z rozwojem projektu ComperiaRaty . W tym okresie
  ponieśliśmy wydatki na realizację projektu Co mperiaRaty w łącznej kwocie 362 tysięcy złotych, z czego 2 41 tysięcy
  złotych zostało skapi talizowane a pozostała część wydatków tj. kwota 121 tysięcy złotych została bezpośrednio
  odniesiona w rachunek zysków i strat za okres 1 kwartału 20 20 roku, co wpłynę ło na obniżenie EBITDA Grupy w tym
  okresie . Spodziewaliśmy się, że produkcyjne uruchomienie projektu ComperiaRaty nastąpi pod koniec pierwszego
  kwartału 2020 roku. Zamrożenie gospodarki z powodu wystąpienia koronawirusa pokrzyżowało nam plany. Zdecydowana
  reakcja banków ograniczająca akcję kredytową oraz negatywne zmiany regulacyjne w sektorze pozabankowym
  spowodowały, że dostępność finansowania dla konsumenta istotnie spadła w obu tych kanałach . W związku z tym
  podjęliśmy decyzję o przełożeniu startu proje ktu ComperiaRaty na okres kiedy gospodarka zostanie odmrożona i
  zwiększy się skłonność instytucji finansowych do udzielania kredytu gotówkowego. Z uwagi na panującą niepewność nie
  możemy podać daty startu projektu ComperiaRaty.
  Do dnia sporządzenia niniejs zego raportu nie spełnialiśmy warunków kwalifikujących Grupę do ubiegania się o pomoc w
  ramach tarcz antykryzysowych. Szczegółowo monitorujemy sytuację finansową w Grupie i nie wykluczamy, że w
  przyszłych miesiącach mogą wystąpić zdarzenia, które spowodują , że będziemy ubiegać się o wsparcie w ramach tarczy
  antykryzysowej.


  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 20 20 ROKU DO 3 1 MARCA 2020 ROKU

  B. WYBRANE DANE FINANSO WE
  tys. PLN tys. EUR
  za okres za okres za okres za okres za okres za okres
  od 20 20 -01 -01 od 201 9-01 -01 od 201 9-01 -01 od 20 20 -01 -01 od 201 9-01 -01 od 201 9-01 -01
  do 20 20 -03-31 do 201 9-12 -31 do 201 9-03-31 do 20 20 -03-31 do 201 9-12 -31 do 201 9-03-31
  Przychody netto ze sprzedaży 6 300 26 162 6 509 1 433 6 082 1 515
  Zysk (strata) ze sprzedaży 242 139 42 55 32 10
  EBITDA (skorygowana)* 496 1 266 151 113 294 35
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 238 237 32 54 55 7
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 227 171 21 52 40 5
  Zysk (strata) netto 226 235 20 51 55 5
  Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Comperia.pl 226 235 20 51 55 5
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 164 2 493 759 37 579 177
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -321 -1 979 -666 -73 -460 -155
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -158 -1 210 -198 -36 -281 -46
  Przepływy pieniężne netto – razem -315 -696 -105 -72 -162 -24
  Aktywa/Pasywa razem 14 728 14 558 13 325 3 235 3 419 3 098
  Aktywa trwałe 7 053 6 678 4 930 1 549 1 568 1 146
  Aktywa obrotowe 7 675 7 880 8 395 1 686 1 850 1 952
  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Comperia.pl 9 945 9 683 9 302 2 185 2 274 2 163
  Zobowiązania razem 4 784 4 875 4 023 1 051 1 145 935
  Zobowiązania długoterminowe 550 455 106 121 107 25
  Zobowiązania krótkoterminowe 4 234 4 419 3 917 930 1 038 911
  Liczba akcji (szt.) 3 511 788 3 511 788 3 491 225 3 511 788 3 511 788 3 491 225
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 0,06 0,07 0,01 0,01 0,02 0,00
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 0,06 0,07 0,01 0,01 0,02 0,00
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 2,83 2,76 2,66 0,62 0,65 0,62
  * EBITDA (skorygowana) - oznacza zysk operacyjny powiększony o amortyzację i skorygowany o wartość odpisów aktualizujących na wartości niematerialne

  Wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowane w raporcie w walucie EURO zostały przeliczone według, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, średniego kursu euro
  z dnia 31 marca 2020 r. 4,5523 PLN/EURO, dnia 31 grudnia 201 9 r. 4,2585 PLN/EURO oraz dnia 29 marca 201 9 r. 4,3013 PLN/EURO.
  Wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na EURO według, og łoszonego przez Narodowy Bank Polski, kursu stanowiącego
  średnią arytmetyczną średnich kursów dla EURO, obowiązujących n a ostatni dzień każdego zakończonego miesi ąca w okresie od 1 stycznia 20 20 roku do
  31 marca 2020 roku oraz , od 1 stycznia 201 9 roku do 31 grudnia 201 9 roku , oraz od 1 stycznia 201 9 roku do 3 1 marca 201 9 roku (odpowiednio : 4,3963 PLN/EURO, 4,3018 PLN/EURO i 4, 2978
  PLN/EURO).


  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 20 20 ROKU DO 3 1 MARCA 2020 ROKU

  5
  C. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE FINANSOWE GR UPY
  KAPITAŁOWEJ COM PERIA.PL S.A.
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAW OZADANIE Z ZYSKÓW I STRAT ORAZ
  POZOSTAŁYCH CAŁKOWIT YCH DOCHODÓW
  SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW od 20 20 -01 -01 od 201 9-01 -01
  do 20 20 -03 -31 do 20 19 -03 -31
  Działalność kontynuowana
  Przychody 6 300 6 509
  Przychody ze sprzedaży 6 300 6 509
  Pozostałe przychody 0 -
  Koszty działalności operacyjnej 6 062 6 478
  Usługi obce 4 127 4 709
  Wynagrodzenia 1 307 1 231
  Amortyzacja 258 119
  Podatki i opłaty 73 75
  Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia 189 183
  Zużycie materiałów i surowców 47 37
  Pozostałe koszty 60 123
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 238 32
  Zysk na okazyjnym nabyciu - -
  Przychody finansowe 0 -
  Koszty finansowe 11 11
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 227 21
  Podatek dochodowy 1 1
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 226 20
  Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - -
  Inne całkowite dochody - -
  Całkowite dochody ogółem 226 20
  przypadające jednostce dominującej 1 20
  przypadające udziałom niedającym kontroli 226 -
  Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia podstawowego zysku na jedną akcję 3 511 788 3 491 225
  Zysk netto na jedną akcję zwykłą akcjonariuszy jednostki dominującej z działalności kontynuowanej 0,0 6 0,01
  Zysk netto na jedną akcję zwykłą akcjonariuszy jednostki dominującej z działalności zaniechanej - -
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 20 20 ROKU DO 3 1 MARCA 2020 ROKU

  6
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE Z SYTUACJI F INANSOWEJ
  AKTYWA 31.03.20 20 31.12.201 9 31.03.201 9
  Aktywa trwałe 7 053 6 678 4 930
  Wartości niematerialne 5 520 5 332 4 436
  Rzeczowe aktywa trwałe 1 237 1 048 156
  Udziały w jednostce zależnej - - -
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 296 298 338
  Aktywa obrotowe 7 675 7 880 8 395
  Należności z tytułu dostaw i usług 4 492 4 409 4 303
  Należności pozostałe 95 94 49
  Należność z tytułu podatku dochodowego - - -
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 921 3 237 3 828
  Pozostałe aktywa 166 140 215
  Aktywa razem 14 728 14 558 13 325

  PASYWA 31.03.20 20 31.12.201 9 31.03.201 9
  Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 9 945 9 683 9 302
  Kapitał akcyjny 351 351 349
  Kapitał zapasowy 13 100 13 100 20 868
  Kapitał z wyceny opcji menedżerskich 418 382 197
  Zyski zatrzymane -3 924 -4 150 -12 112
  - w tym zysk (strata) netto 226 235 20
  Udziały niedające kontroli - - -
  Zobowiązanie długoterminowe 550 455 106
  Rezerwa z tytułu podatku odroczonego - - 106
  Pozostałe zobowiązania finansowe 550 455 -
  Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte - - -
  Dotacje - - -
  Zobowiązania krótkoterminowe 4 234 4 419 3 917
  Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte 3 3 479
  Pozostałe zobowiązania finansowe 551 483
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2 939 3 164 2 675
  Zobowiązania pozostałe 599 627 621
  Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego - - -
  Pozostałe rezerwy 142 142 142
  Dotacje 0 - -
  Pasywa razem 14 728 14 558 13 325
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 20 20 ROKU DO 3 1 MARCA 2020 ROKU

  7
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNY CH
  od 20 20 -01 -01 od 201 9-01 -01
  do 20 20 -03-31 do 201 9-03-31
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I. Zysk / strata brutto 227 21
  II. Korekty -63 737
  1. Amortyzacja 258 119
  2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 7 10
  3. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej - -
  4. Zmiana stanu rezerw - -100
  5. Zmiana stanu należności -85 854
  6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -254 -79
  7. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dotacji 0 -
  8. Podatek dochodowy zapłacony - -
  9. Zmiana stanu pozostałych aktywów 10 -66
  10. Koszty programu motywacyjnego - -
  11. Utrata wartości przez aktywa niefinansowe - -
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (l±ll) 164 759
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
  I. Wpływy - -
  II. Wydatki 321 666
  1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 321 666
  2. Nabycie udziałów w jednostce zależnej - -
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I -II) -321 -666
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
  I. Wpływy - -
  1. Dopłaty do kapitału - -
  2. Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte - -
  3. Inne wpływy finansowe - -
  II. Wydatki 158 198
  1. Spłata kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych 0 188
  2. Odsetki 7 10
  3. Inne wydatki finansowe 150 -
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I -II) -158 -198
  PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM -315 -105
  BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM -315 -105
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - -
  ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 3 237 3 932
  ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/ - D), W TYM 2 921 3 828
  - o ograniczonej możliwości dysponowania - -
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 20 20 ROKU DO 3 1 MARCA 2020 ROKU

  8
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE ZE ZMIAN W K APITALE WŁASNYM
  Za okres od dnia 01. 01.20 20 roku do 3 1.03.20 20 roku
  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy
  Kapitał z wyceny opcji menedżerskich
  Kapitał rezerwowó Zyski zatrzymane
  Kapitał własny razem
  Stan na 1 stycznia 202M roku 35N 13 10M 38O J J4 15M 9 68P
  Całkowite dochody: J J J J 22S O26
  Zysk/strata netto roku obrotowego - - - - 226 226
  Podział wyniku finansowego - - - - - -
  Korekta podatku za rok poprzedni - - - - - -
  Transakcje z właścicielami: J J 35 J J 35
  Zawarcie umowy opcji menedżerskich na akcje - - 35 - - 35
  Emisja akcji/wydanie udziałów - - - - - -
  Koszty emisji akcji - - - - - -
  Stan na 31 marca 20 20 roku 351 13 100 417 - -3 924 9 944
  Za okres od dnia 01.01.201 9 roku do 31 .12 .201 9 roku
  Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy
  Kapitał z wyceny opcji menedżerskich
  Kapitał rezerwowó Zyski zatrzymane
  Kapitał własny razem
  Stan na 1 stycznia 201 9 roku 349 20 868 19T J J12 153 9 26N
  Całkowite dochody: J J7 76U J J 8 00P 23R
  Zysk/strata netto roku obrotowego - - - - 235 235
  Podział wyniku finansowego - -7 768 - - 7 768 -
  Korekta podatku za rok poprzedni - - - - - -
  Transakcje z właścicielami: O J 18R J J 18T
  Zawarcie umowy opcji menedżerskich na akcje - - 185 - - 185
  Emisja akcji/wydanie udziałów 2 - - - - 2
  Koszty emisji akcji - - - - - -
  Stan na 31 grudnia 201 9 roku 351 13 100 382 - -4 150 9 683
  Za okres od dnia 01.01.201 9 roku do 3 1.03.201 9 roku
  Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy
  Kapitał z wyceny opcji menedżerskich
  Kapitał rezerwowó Zyski zatrzymane
  Kapitał własny razem
  Stan na 1 stycznia 201 9 roku 349 20 868 19T J J12 132 9 O 82
  Całkowite dochody: J J J J 20 20
  Zysk/strata netto roku obrotowego - - - - 20 20
  Podział wyniku finansowego - - - - - -
  Korekta podatku za rok poprzedni - - - - - -
  Transakcje z właścicielami: J J J J J J
  Zawarcie umowy opcji menedżerskich na akcje - - - - - -
  Emisja akcji/wydanie udziałów - - - - - -
  Koszty emisji akcji - - - - - -
  Stan na 31 marca 201 9 roku 349 20 868 197 - -12 112 9 302  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 20 20 ROKU DO 3 1 MARCA 2020 ROKU

  9
  D. INFORMACJE DODATKOWE
  1. Jednostka Dominująca

  Comperia.pl S.A. (Jednostka Dominująca, Spółka) powstała z przekształcenia spółki Comperia.pl spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością w spół kę akcyjną. Przekształcenie Comperia.pl spółki z o.o. w spółkę akcyjną
  nastąpiło na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Grupy z dnia 8 czerwca 2011 roku
  (akt notarialny Rep A nr 9827/2011).
  Jednostka Dominująca została wpisana do rejes tru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru
  Gospodarczego pod numerem KRS 0000390656 w dniu 4 lipca 2011 roku. Spółka posiada numer NIP
  9512209854 oraz sy mbol REGON 140913752.
  Siedziba Jednostki Dominującej mieści się w Warszawie (kod pocztowy: 02 -673), przy ulicy Konstruktorskiej 13.
  Czas trwania Jednostki Dominującej jest nieoznaczony.
  Podstawowym przedmiotem działalności jest pośrednictwo finansowe.
  Istotą powstania Comperia .pl było stworzenie możliwości błyskawicznego i co ważne – darmowego porównania i
  wyboru w jednym miejscu najlepszych produktów w obszarze finansów, ubezpieczeń i telekomunikacji po to, by
  oszczędzać czas oraz pieniądze naszych kli entów.
  Działalność Spółki polega na prowadzeniu internetowych porównywarek produktów finansowych (w tym
  oddziałów bankowych i bankomatów), niefinansowych oraz GSM, a także portalu telekomunikacyjnego
  TELEPOLIS.PL. Na stronach tych internauci mają możliwoś ć porównywania produktów finansowych (produkty
  kredytowe, lokacyjne i ubezpieczeniowe) oraz niefinansowych (np. telekomunikacyjne), oferowanych przez
  partnerów spółki i wybór najkorzystniejszej dla siebie oferty. Najpopularniejsze portale należące do Spółk i to:
   Comperia.pl - pierwsza w Polsce porównywarka produktów finansowych,
   eHipoteka.com - internetowa wyszukiwarka kredytów hipotecznych,
   Banki.pl - lokalizator placówek bankowych oraz bankomatów ze zintegrowaną porównywarką ofert
  bankowych,
   TELEPOLIS.PL - portal zajmujący się tematyką ofert GSM i telekomun ikacji.
   ComperiaRaty.pl – pośrednictwo kredytowe on -line
  Spółka rozwija także program partnerski o nazwie ComperiaLead. Program „ComperiaLead” polega na
  udostępnieniu przez Spółkę właścicielom witryn internetowych oprogramowania w celu stworzenia przez nich na
  swoich stronach internetowych sekcji prezentującej porównan ia produktów finansowych. Sekcje te są firmowane
  przez markę „Comperia” oraz koherentne z porównywarkami produktów finansowych dostępnych na portalu
  „Comperia.pl”. Dzięki programowi „ComperiaLead” internauci mogą korzystać z porównywarek stworzonych przez
  Spółkę nie tylko na swoich własnych portalach, ale również na portalach partnerów programu „ ComperiaLead ”.
  W przypadku zainteresowania konkretnym produktem of erowanym przez partnera współpracującego z Comperią
  (np. instytucję finansową), internauta poprzez formularz ma możliwość pozostawienia swoich danych
  kontaktowych (tzw. „lead”), co umożliwi temu partnerowi, kontakt z internautą i sfinalizowanie transakcji.
  Partnerzy Spółki, bezpośrednio lub za pośrednictwem domów mediowych, za otrzymywanie leadów płacą Spółce
  prowizję. W przypadku zdecydowania się przez internautę na wybraną ofertę produktu finansowego i
  pozostawieniu przez niego swoich danych kontaktowych w ramach programu ComperiaLead Spółka dzieli się z
  tym uczestnikiem programu ComperiaLead wynagrodzeniem, które otrzymuje z tego tytułu od sprzedawcy
  danego produktu finansowego


  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 20 20 ROKU DO 3 1 MARCA 2020 ROKU

  10
  Działalność Spółki, polegająca na generowaniu leadów, związana jest z rynkiem internetowej reklamy
  efektywnościowej. Spółka osiąga również przychody z umieszczania na swoich portalach reklam wizerunkowych
  instytucji finansowych i pośrednictwa ubezpieczeniowego.
  ZARZĄD COMPERIA.PL S .A.
  Na dzień 3 1 marca 2020 roku Zarząd Comperia.pl S .A działał w następującym składzie:
   Wojciech Małek – Członek Zarządu
   Szymon Fiecek – Członek Zarządu
  W okresie od 01 stycznia do 3 1 marca 2020 roku nie było zmian w Zarządzie Spółki.
  Wszyscy członkowie Zarządu powołani są na wspólną kadencję.
  Rada Nadzorcz a Comperia.pl S.A.
  Zarówno n a dzień 3 1 marca 2020 roku jak i na dzień sporządzenia skróconego kwartalnego skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego Rada Nadzorcza Comperia.pl S.A działała w następującym składzie:
   Marek Dojnow - Przewodniczący Rady Nadz orczej;
   Derek Alexander Christopher - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
   Adam Jabłoński - Członek Rady Nadzorczej;
   Krzysztof Mędrala - Członek Rady Nadzorczej;
   Michał Piwowarczyk - Członek Rady Nadzorczej.
  W okresie od 01 stycznia do 3 1 marca 2020 roku nie nastąpiły zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.
  2. Jednostka zależna

  Comperia Ubezpieczenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została założona dnia 17 maja 2013 roku (akt
  notarialny Rep A nr 3273/2013).
  Została wpisana do rejestru przedsiębiorcó w Krajowego rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
  dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  0000465027 w dniu 7 czerwca 2013 roku. Spółka posiada numer NIP 5213649980 oraz symbol REGON
  146 713965.
  Siedziba Jednostki Zależnej mieści się w Warszawie (kod pocztowy: 02 -673), przy ulicy Konstruktorska 13.
  Czas trwania Jednostki Zależnej jest nieoznaczony.
  Podstawową działalnością Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o. jest pośrednictwo ubezpieczeniowe (sprzedaż
  produktów ubezpieczeniowych online, za pośrednictwem call center, a także za pośrednictwem sieci
  współpracujących agentów ubezpieczeniowy ch) oraz prowadzenie serwisów comperiaagent.pl oraz
  comperiaubezpieczenia.pl.
  CU prowadzi działalność w zakresie sprzedaży produktów ubezpieczeniowych jako agent ubezpieczeniowy
  uzyskując prowizje ze sprzedaży od towarzystw ubezpieczeniowych, a także w zak resie sprzedaży w formie
  licencji w formule SaaS (software as a service) aplikacji do zarządzania multiagencją ubezpieczeniową,
  zarządzania portfelem klientów, porównywania i sprzedaży produktów ubezpieczeniowych Comperiaagent.pl.


  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 20 20 ROKU DO 3 1 MARCA 2020 ROKU

  11
  Dodatkowo spółka ta gener uje również przychody pochodzące z reklamy internetowej i jak i sprzedaży leadów do
  instytucji finansowych.
  3. Struktura Grupy kapitałowej Comperia.pl
  W skład Grupy Kapitałowej Comperia.pl (Grupa) wchodzi Comperia.pl S.A. oraz Comperia Ubezpieczenia sp . z
  o.o . Comperia.pl S.A. jest porównywarką produktów finansowych. Comperia Ubezpieczenia sp.z o.o. (wobec,
  której podmiotem dominującym jest Comperia.pl S.A.) została założona w maju 2013 roku.


  Jednostka Zależna podlega konsolidacji metodą pełną.
  4. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia
  jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta,
  inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.
  W okresie od 1 stycznia 20 20 roku do dnia sporządzenia niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego nie wystąpiły zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Comperia.pl .
  5. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy
  raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących.
  Patrz Komentarz Zarządu zamieszczony we wstępie do niniejszego raportu.
  6. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący
  wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.
  Patrz Komentarz Zarządu zamieszczony we wstępie do niniejszego raportu.
  7. Przyjęte zasady rachunkowości
  Oświad czenie o zgodności oraz ogólne zasady sporządzania
  Prezentowane śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z
  Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w szczególności w zgodności z MSR 34
  „Śr ódroczne sprawozdania finansowe” oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w
  sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
  Comperia.pl S.A.
  jednostka dominująca
  Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o.
  jednostka zależna (100% udziału w kapitale)


  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 20 20 ROKU DO 3 1 MARCA 2020 ROKU

  12
  zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mają cymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości
  finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania
  skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Niniejsze śródroczne skrócone
  skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie sytuację finansową Grupy Kapitałowej Comperia.pl
  S.A. na dzień 31 marca 2020 roku , 31 grudnia 201 9 roku oraz na dzień 3 1 marca 201 9, wyniki jej
  działalności za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020 roku i 3 1 marca 201 9 roku oraz przepływy
  pieniężne i zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 3 miesięcy zakończony dnia 3 1 marca 2020 roku i 3 1
  marca 201 9 roku .
  Skró cone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
  działalności gospodarczej w okresie, co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym. Zarząd jednostki dominującej
  nie stwierdza na dzień podpisania niniejsze go skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności
  przez Grupę w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusow ego zaniechania
  bądź istotnego ograniczenia przez nie dotychczasowej działalności.
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich informacji, które ujawniane
  są w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzony m zgodnie z MSSF. Niniejsze skrócone
  śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe należy czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem
  finansowym Grupy Kapitałowej Comperia.pl za rok 201 9.
  Przy sporządzaniu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego przestrzegano tych
  samych zasad (polityki) rachunkowości i metod obliczeniowych co w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym .
  Walutą funkcjonalną i walutą prezentacji wszystkich pozycji sprawozdania finansowego jest PLN.
  Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe i wszystkie dane objaśniające są podawane w tysiącach PLN, o ile
  nie wskazano inaczej.
  Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez
  Zarząd Jednostki Dominuj ącej w dniu 21 maja 2020 roku.
  Nowe standardy, interpretacje i zmiany opublikowanych standardów
  W niniejszym skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, dokonane przez Zarząd
  jednostki dominującej osądy w zakresie stosowanych przez Grupę Kapitałową Comperia.pl zasad rachunkowości i
  głównych źródeł szacowania niepewności, były takie same jak opisane w skonsolidowanym sprawozdaniu
  finansowym za rok 201 9.
  8. Istotne zmiany wielkości szacunkowych.
  Sprawozdanie finansowe będące częścią niniejszeg o raportu uwzględnia szacowane wartości przychodów 206 tys.
  zł i kosztów 295 tys. zł w odniesieniu do działań wykonanych w I kwartale 2020 roku, które zostaną rozliczone w
  okresach późniejszych, a także rozliczenie szacunków dla działań wykonanych w IV kw artale 201 9 roku w łącznej
  kwocie netto 164 tys. zł, czyli po stronie przychodów 203 tys. zł, a po stronie kosztów 39 tys. zł .


  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 20 20 ROKU DO 3 1 MARCA 2020 ROKU


  9. Przychody ze sprzedaży, w tym informacja o segmentach
  Grupa w działalności wyodrębnia 3 segmenty działalności – segment reklamy efektywnościowej, segment dystrybucji produktów ubezpieczeniowych oraz powstający segment
  dystrybucji kredytów gotówkowych on -line. Grupa działa na terenie Polski, wszystkie przychod y ze sprzedaży osiąga na rynku krajowym. Zarząd jednostki dominującej nie
  wyodrębnia segmentów geograficznych.
  Stan na 31.03.20 20 Segment operacyjny reklama efektywnościowa dystrybucja ubezpieczeń pośrednictwo kredytowe on -line korekty konsolidacyjne RAZEM dane skonsolidowane
  Przychody 4 410 1 929 0 -39 6 300
  Koszty działalności 4 033 1 954 121 -45 6 062
  zysk operacyjny 377 -24 -121 6 238
  +amortyzacja

  240 24 0 -6 258
  +odpisy aktualizacyjne

  0 0

  0 0
  EBITDA 617 0 -121 0 496
  koszty i przychody finansowe niealokowane na segmenty -11
  zysk przed opodatkowaniem 377 -24 -121 6 227
  Aktywa trwałe 3 146 116 3 792 7 053
  Należności 3 725 863 0 4 588


  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 20 20 ROKU DO 3 1 MARCA 2020 ROKU

  Stan na 31.03.201 9 Segment operacyjny reklama efektywnościowa dystrybucja ubezpieczeń pośrednictwo kredytowe on -line korekty konsolidacyjne RAZEM dane skonsolidowane
  Przychody 5 089 1 461 - -40 6 509
  Koszty działalności 4 795 1 500 224 -41 6 477
  zysk operacyjny 294 -39 -224 1 32
  +amortyzacja

  101 24 - -6 119
  +odpisy aktualizacyjne

  - - - - -
  EBITDA 395 -15 -224 -5 151
  koszty i przychody finansowe niealokowane na segmenty -11
  zysk przed opodatkowaniem 294 -39 -224 1 21

  Aktywa trwałe 2 836 239 1 854 - 4 930
  Należności 3 622 729 - - 4 352

  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 20 20 ROKU DO 3 1 MARCA 2020 ROKU

  15

  10. Pozycje wpływające na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub przepływy
  pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wartość lub częstotliwość.
  Nie wystąpiły w okresie I kwartału 20 20 roku.
  11. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do
  uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu.
  Nie wystąpiły.
  12. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utr aty wartości aktywów finansowych,
  rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów
  oraz odwróceniu takich odpisów.
  Nie wystąpiły.
  13. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw.
  Nie wystąpiły.
  14. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
  W I kwartale 20 20 roku nie było zmian .
  15. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.
  Nie wystąpiły.
  16. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tyt ułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów
  trwałych.
  Nie występują .
  17. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych.
  Nie wystąpiły istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych .
  18. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów

  Nie wystąpiły.

  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 20 20 ROKU DO 3 1 MARCA 2020 ROKU

  16

  19. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień
  umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań
  naprawczych do końca okresu sprawozdawczego.
  Nie wystąpiły.
  20. Objaśnienia dotyczące sezonowoś ci lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym
  okresie.
  Nie dotyczy.
  21. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów
  wartościowych.
  Nie dotyczy.
  22. Wypłacona lub zadeklarowana dywidenda.
  W okresie I kwarta le 2020 roku nie wypłacano ani nie zadeklarowano wypłaty dywidendy.
  23. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone śródroczne
  skonsolidowane sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w
  znaczący sposób wpłynąć n a przyszłe wyniki finansowe emitenta.
  Nie wystąpiły.
  24. Zmian y zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu
  zakończenia ostatniego roku obrotowego.
  Nie wystąpiły.
  25. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych
  prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie
  kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.
  Zarząd Spółki nie publikował prognoz na rok 20 20.

  26. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
  emitenta
  Na dzień przekazania niniejszego raportu kwartalnego następujący akcjonariusze posiadali, bezpośrednio lub
  pośrednio, co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki:  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 20 20 ROKU DO 3 1 MARCA 2020 ROKU

  17
  Akcjonariusz Liczba akcji % akcji
  War tość
  nominalna (w
  PLN)
  Liczba głosów na
  walnym
  zgromadzeniu
  % udział
  głosów na
  walnym
  zgromadzeniu
  Talnet Holding Limited 744 890 21,21% 74 489,00 1 089 890 25,97%
  Marek Dojnow 632 378 18,01% 63 237,80 836 809 19,94%
  Adam Jabłoński 417 768 11,90% 41 776,80 554 054 13,20%
  Quercus TFI S.A. 274 657 7,82% 27 465,70 274 657 6,54%
  TFI Investors 270 403 7,70% 27 040,30 270 403 6,44%
  Maciej Wandzel 226 839 6,46% 22 683,90 226 839 5,40%
  Pozostali 944 853 26,91% 94 485,30 944 853 22,51%
  Suma 3 511 788 100% 351 178,80 4 197 505 100%
  Stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień przekazania niniejszego raportu
  kwartalnego przedstawia się następująco:
  Akcjonariusz Liczba
  akcji % akcji
  Wartość
  nominalna (w
  PLN)
  Liczba głosów na walnym
  zgromadzeniu
  % udział głosów na
  walnym zgromadzeniu
  Marek Dojnow 632 37U 18,01% 63 237,8M 836 80V 19,94%
  Adam Jabłoński 417 76U 11,90% 41 776,8M 554 054 13,20%
  Szymon Fiecek 25 736 0,73B 2 573,60 25 736 0,61B
  Wojciech Małek 24 073 0,69B 2 407,30 24 073 0,57B
  Osoby zarządzające i nadzorujące Comperia.pl S.A. nie posiadały udziałów w jednostkach powiązanych ze
  Spółką.
  27. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania
  arbitrażowego lub organem administracji publicznej. Informacje o istotnych rozliczeniach z
  tytułu spraw sądowych.
  Na dzień 3 1 marca 2020 roku oraz na dzień przekazania niniejszego raportu kwartalnego żadna ze spółek Grupy
  kapitałowej Comperia.pl nie była stroną istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym
  dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których wartość stanowiła co najmniej 10
  % kapitałów własnych spółki (odrębnie bądź łącznie).
  28. Transakcje z podmiotami powiązanymi
  Spółki Grupy kapitałowej Comperia.pl nie zawierały w okresie I kwartału 201 9 roku transakcji z podmiotami
  powiązanymi, które pojedynczo lub łącznie są istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe.
  29. Udzielone i otrzymane poręczenia i gwarancje
  Nie wystąpiły.


  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 20 20 ROKU DO 3 1 MARCA 2020 ROKU

  18
  30. Instrumenty finansowe, w tym informacje na temat wartości godziwej
  Do głównych instrumentów finansowych, które posiada Grupa, należą aktywa finansowe, takie jak należności z
  tytułu dostaw i usług, środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe, które powstają bezpośredn io w toku
  prowadzonej przez nią działalności.
  W okresie objętym sprawozdaniem Grupa nie prowadziła obrotu instrumentami finansowymi.
  Grupa nie stosuje pochodnych instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem kursowym.

  Wartość bilansowa i wartość godziwa k las instrumentów finansowych.

  Kategoria zgodnie z MSSF 9/ MSR 39
  Wartość bilansowa Wartość godziwa
  31.03.20 20 31.12.201 9 31.03.2020 31.12.201 9
  Aktywa finansowe Należności z tytułu dostaw i usług AZK/PiN 4 492 4 409 4 492 4 409
  Należności pozostałe AZK/PiN 95 94 95 94
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty AZK/PiN 2 921 2 237 2 921 2 237
  Zobowiązania finansowe
  Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte ZZK/ZZK 3 3 3 3
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ZZK/ZZK 2 939 3 164 2 939 3 164
  Zobowiązania pozostałe ZZK/ZZK 599 627 599 627
  Użyte skróty:
  AZK – aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie ZZK – zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu PiN – pożyczki i należności

  Wartość godziwa instrumentów finansowych, jakie Grupa posiadała na dzień 3 1 marca 2020 roku
  i 31 grudnia 201 9 roku nie odbiegała istotnie od wartości prezentowanej w sprawozdaniach finansowych.
  Ze względu na brak istotności aktywów i zobowiązań finansowych w walutach obcych nie został a przedstawiona
  szczegółowa struktura walutowa instrumentów finansowych.
  31. Informacje o zmianie sposobu (metody) ustalenia wartości godziwej dla instrumentów
  finansowych wycenianych w ten sposób.
  Nie wystąpiła.
  32. Informacja dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub
  wykorzystania tych aktywów.
  Nie wystąpiła.  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 20 20 ROKU DO 3 1 MARCA 2020 ROKU

  19
  33. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności,
  które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań
  finan sowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w
  wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym).
  Nie wystąpiły.
  34. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku
  finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji
  zobowiązań przez emitenta.
  Poza kwestiami wskazanymi w komentarzu Zarządu nie wystąpiły inne istotne informacje la oceny sytuacji
  kadrowej, majątkowej, finansowej, wy niku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny
  możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta.
  35. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego
  wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego k wartału.
  Oceniamy , że wystąpienie okoliczności niepewnych i nieprzewidywalnych, wynikających ze skali oddziaływania
  COVID -19 oraz związane z tym nie tylko krajowe, ale i globalne konsekwencje, mogą w perspektywie krótko - i
  długoterminowej negatywnie wpłyną ć na działalność, możliwości rozwoju i kondycję finansową Spółki w poniżej
  przedstawionym zakresie.
  Istotnymi obszarami, które Spółka na bieżąco monitoruje, a które mogą generować znaczące ryzyko dla
  przyszłych wyników finansowych są: (i) zachowania konsum entów (w tym jako odbiorców usług finansowych i
  ubezpieczeniowych) i kształtowanie się ich potrzeb pożyczkowych, (iii) regulacje wprowadzane w związku z
  epidemią koronawirusa przez władze ustawodawczą wpływające na sektor bankowy oraz sektor pożyczkowy, a
  także sektor ubezpieczeniowy, jak również (ii) postawa sektora bankowego i pożyczkowego i działania banków
  oraz firm pożyczkowych podejmowane w obszarze świadczenia usług na rzecz klientów detalicznych.
  Ponadto, Spółka liczy się z ryzykiem: (i) czasowej a bsencji personelu, która może przyczynić się do opóźnienia
  prowadzonych projektów w Spółce, (ii) decyzji ze strony kontrahentów co do zawieszenia (wstrzymania) lub
  odstąpienia od realizacji projektów w obszarze reklamy efektywnościowej, ze względu na trudn ości związane z
  dostępnością produktów kredytowych od tych kontrahentów.
  Zarząd spodziewa się niekorzystnego wpływu na wyniki finansowe Spółki począwszy od II kwartału 2020 roku,
  jednak obecnie, mając na uwadze dostępne informacje, a także biorąc pod uwagę zmienność sytuacji w związku z
  falą zachorowań i przebiegiem epidemii, nie jest możliwe ustalenie długości okresu, w którym będą odczuwalne te
  niekorzystne skutki; tym samym nie jest możliwe oszacowanie ich ewentualnego wpływu na wyniki finansowe
  Spółki.
  Spółka otrzymuje sygnały o ograniczeniu aktywności kredytowej jej kontrahentów w związku z istniejącym
  zagrożeniem na rynku polskim, co w ocenie Zarządu może mieć istotny negatywny wpływ na osiągane wyniki
  finansowe w segmencie reklamy efektywnościowej, je dnak na chwilę obecną nie można określić konkretnych
  danych co do wielkości tego wpływu, w tym także w dłuższej perspektywie czasowej.
  Zarząd na bieżąco analizuje sytuację związaną z istniejącym zagrożeniem oraz podejmuje – w zakresie swoich
  kompetencji z arządczych - działania mające na celu ograniczenie, w miarę możliwości, jego negatywnego wpływu
  na działalność Spółki; w przypadku zidentyfikowania nowych istotnych okoliczności związanych z tą sytuacją,
  odnośne informacje Spółka przekaże do publicznej wia domości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
  przepisami prawa.


  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 20 20 ROKU DO 3 1 MARCA 2020 ROKU

  20

  E. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSO WE
  COMPERIA.PL S.A.
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZD ANIE Z ZYSKÓW I STRA T
  ORAZ POZOSTAŁYCH CAŁKOWIT YCH DOCHODÓW
  SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW od 20 20 -01 -01 od 201 9-01 -01
  do 20 20 -03 -31 do 201 9-03 -31
  Działalność kontynuowana
  Przychody 4 522 5 140
  Przychody ze sprzedaży 4 522 5 140
  Pozostałe przychody - -
  Koszty działalności operacyjnej 4 042 4 876
  Usługi obce 2 668 3 712
  Wynagrodzenia 889 830
  Amortyzacja 240 101
  Podatki i opłaty 21 19
  Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia 141 135
  Zużycie materiałów i surowców 33 19
  Pozostałe koszty 49 60
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 480 264
  Zysk na okazyjnym nabyciu - -
  Przychody finansowe 8 18
  Koszty finansowe 20 11
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 468 271
  Podatek dochodowy 0 -
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 468 271
  Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - -
  Inne całkowite dochody - -
  Całkowite dochody ogółem 468 271
  Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia podstawowego zysku na jedną akcję 3 511 788 3 491 225
  Zysk netto na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej 0,13 0,08
  Zysk netto na jedną akcję zwykłą z działalności zaniechanej - -
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 20 20 ROKU DO 3 1 MARCA 2020 ROKU

  21
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZD ANIE Z SYTUACJI FINA NSOWEJ
  AKTYWA 31.03.20 20 31.12.201 9 31.03.201 9
  Aktywa trwałe 23 089 21 436 19 083
  Wartości niematerialne 5 464 5 258 4 308
  Rzeczowe aktywa trwałe 1 237 1 048 156
  Udziały w jednostce zależnej 15 791 12 291 12 291
  Pożyczki dla jednostki zależnej 345 2 586 2 065
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 253 253 263
  Aktywa obrotowe 7 247 7 334 7 700
  Należności z tytułu dostaw i usług 4 166 3 969 3 961
  Należności pozostałe 86 85 46
  Należności z tytułu podatku dochodowego - - -
  Pożyczki krótkoterminowe 75 75 75
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 765 3 078 3 409
  Pozostałe aktywa 155 128 209
  Aktywa razem 30 336 28 770 26 783

  PASYWA 31.03.20 20 31.12.201 9 31.03.20 19
  Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 25 018 24 515 23 138
  Kapitał akcyjny 351 351 349
  Kapitał zapasowy 22 868 22 868 26 530
  Kapitał z wyceny opcji menedżerskich 418 382 197
  Kapitał rezerwowy - -
  Zyski zatrzymane 1 382 914 -3 938
  - w tym zysk (strata) netto 468 1 481 271
  Zobowiązanie długoterminowe 1 659 455 79
  Rezerwa z tytułu podatku odroczonego - - 79
  Pozostałe zobowiązania finansowe 550 455 -
  Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte 1 109 - -
  Dotacje - - -
  Pozostałe pasywa - - -
  Zobowiązania krótkoterminowe 3 659 3 800 3 566
  Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte 0 - 476
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2 538 2 698 2 432
  Zobowiązania pozostałe 472 521 517
  Pozostałe z obowiązani a finansowe 551 483 -
  Pozostałe rezerwy 98 98 98
  Dotacje - - -
  Pozostałe pasywa - - 42
  Pasywa razem 30 336 28 770 26 783  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 20 20 ROKU DO 3 1 MARCA 2020 ROKU

  22
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIA N W KAPITALE WŁASNYM
  Za okres od dnia 01.01.20 20 roku do 3 1.03.20 20 roku
  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy
  Kapitał z wyceny opcji menedżerskich
  Kapitał rezerwowy Zyski zatrzymane
  Kapitał własny razem
  Stan na 1 stycznia 20 20 roku 351 22 868 382 - 914 24 515
  Całkowite dochody: - - - - 468 468
  Zysk/strata netto roku obrotowego - - - - 468 468
  Podział wyniku finansowego - - - - - -
  Transakcje z właścicielami: - - 35 - - 35
  Zawarcie umowy opcji menedżerskich na akcje - - 35 - - 35
  Emisja akcji/wydanie udziałów - - - - - -
  Koszty emisji akcji - - - - - -
  Stan na 3 1 marca 20 20 roku 351 22 868 417 - 1 382 25 018
  Za okres od dnia 01. 01.201 9 roku do 31.12.201 9 roku
  Kapitał zakładowy
  Kapitał zapasowy
  Kapitał z wyceny opcji menedżerskich
  Kapitał rezerwowy Zyski zatrzymane
  Kapitał własny razem
  Stan na 1 stycznia 201 9 roku 349 26 530 197 - -4 230 22 846
  Całkowite dochody: - -3 663 - - 5 144 1 481
  Zysk/strata netto roku obrotowego - - - - 1 481 1 481
  Podział wyniku finansowego - -3 663 - - 3 663 -
  Korekta podatku za rok poprzedni - - - - -
  Transakcje z właścicielami: 2 - 185 - 187 Zawarcie umowy opcji menedżerskich na akcje - 185 - 185
  Emisja akcji/wydanie udziałów 2 - - - 2
  Koszty emisji akcji - - - - -
  Stan na 31 grudnia 201 9 roku 351 22 868 382 - 914 24 515
  Za okres od dnia 01. 01.201 9 roku do 3 1.03.201 9 roku
  Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy
  Kapitał z wyceny opcji menedżerskich
  Kapitał rezerwowy Zyski zatrzymane
  Kapitał własny razem
  Stan na 1 stycznia 201 9 roku 349 26 530 197 - -4 209 22 867
  Całkowite dochody: - - - - 271 271
  Zysk/strata netto roku obrotowego - - - - 271 271
  Podział wyniku finansowego - - - - - -
  Korekta podatku za rok poprzedni - - - - - -
  Transakcje z właścicielami: - - - - - -
  Zawarcie umowy opcji menedżerskich na akcje - - - - - -
  Emisja akcji/wydanie udziałów - - - - - -
  Koszty emisji akcji - - - - - -
  Stan na 31 marca 201 9 roku 349 26 530 197 -3 938 23 138


  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 20 20 ROKU DO 3 1 MARCA 2020 ROKU

  23
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZD ANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNY CH
  SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 20 20 -01 -01 od 201 9-01 -01
  do 20 20 -03-31 do 201 9-03-31
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
  I. Zysk / strata brutto 468 271
  II. Korekty -148 756
  1. Amortyzacja 240 101
  2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 11 -7
  3. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej - -
  4. Zmiana stanu rezerw - -
  5. Zmiana stanu należności -199 744
  6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -209 7
  7. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dotacji - -25
  8. Podatek dochodowy zapłacony - -
  9. Zmiana stanu pozostałych aktywów 8 -63
  10. Pozostałe koszty (w tym odpis na udziały) - -
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (l±ll) 320 1 027
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
  I. Wpływy 3 500 3 052
  1. Zwrot udzielonych pożyczek 3 500 3 052
  II. Wydatki 3 971 4 166
  1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 321 666
  2. Nabycie udziałów w jednostce zależnej 3 500 3 000
  3. Dopłaty do kapitału w jednostce zależnej - -
  4. Pożyczki udzielone jednostce zależnej 150 500
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I -II) -471 -1 114
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
  I. Wpływy - -
  1. Dopłaty do kapitału - -
  2. Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte - -
  3. Inne wpływy finansowe - -
  II. Wydatki 161 198
  1. Spłata kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych - 188
  2. Odsetki 11 10
  3. Inne wydatki finansowe 150 -
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I -II) -161 -198
  PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM -313 -285
  BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM -313 -285
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - -
  ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 3 078 3 694
  ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/ - D), W TYM 2 765 3 409
  - o ograniczonej możliwości dysponowania - -
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 20 20 ROKU DO 3 1 MARCA 2020 ROKU

  24
  Niniejszy raport kwartalny został zatwierdzony przez Zarząd Jednos tki D ominującej
  w dniu 21 maja 2020 roku.  PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI
  _________________________
  Wojciech Małek
  _________________________
  Szymon Fiecek
  Członek Zarządu Członek Zarządu
  ______________________________
  Osoba której powierzono prowadzenie ksiąg
  Rachunkowych Spółki
  Wiesława Karwowska
  Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp z o.o.

  Warszawa, 21 maja 2020 roku.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Comperia.pl SA
ISIN:PLCOMPR00010
NIP:951-220-98-54
EKD: 63.12 działalność portali internetowych
Adres: ul. Konstruktorska 13 02-673 Warszawa
Telefon:+48 22 6429119
www:www.comperia.pl

Kalendarium raportów
2020-09-24Raport półroczny
2020-11-05Raport za III kwartał
Komentarze o spółce COMPERIA.PL
2020-06-02 06-06-30
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649