Raport.

COMPERIA.PL SA (5/2020) Ocena w zakresie możliwego wpływu koronawirusa COVID-19 na działalność i wyniki finansowe Spółki

Zarząd spółki Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), informuje, że w wyniku dokonanej przez siebie wstępnej analizy możliwego wpływu epidemii zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) na działalność i wyniki finansowe Spółki lub jej grupy kapitałowej ("Grupa") Zarząd ocenia, że wystąpienie okoliczności niepewnych i nieprzewidywalnych, wynikających ze skali oddziaływania COVID-19 oraz związane z tym nie tylko krajowe, ale i globalne konsekwencje, mogą w perspektywie krótko- i długoterminowej negatywnie wpłynąć na działalność, możliwości rozwoju i kondycję finansową Spółki w poniżej przedstawionym zakresie.
Istotnymi obszarami, które Spółka na bieżąco monitoruje, a które mogą generować znaczące ryzyko dla przyszłych wyników finansowych są: (i) zachowania konsumentów (w tym jako odbiorców usług finansowych i ubezpieczeniowych) i kształtowanie się ich potrzeb pożyczkowych, (iii) regulacje wprowadzane w związku z epidemią koronawirusa przez władze ustawodawczą wpływające na sektor bankowy oraz sektor pożyczkowy, a także sektor ubezpieczeniowy, jak również (ii) postawa sektora bankowego i pożyczkowego i działania banków oraz firm pożyczkowych podejmowane w obszarze świadczenia usług na rzecz klientów detalicznych.
Ponadto, Spółka liczy się z ryzykiem: (i) czasowej absencji personelu, która może przyczynić się do opóźnienia prowadzonych projektów w Spółce, (ii) decyzji ze strony kontrahentów co do zawieszenia (wstrzymania) lub odstąpienia od realizacji projektów w obszarze reklamy efektywnościowej, ze względu na trudności związane z dostępnością produktów kredytowych od tych kontrahentów.
Zarząd spodziewa się niekorzystnego wpływu na wyniki finansowe Spółki począwszy od II kwartału 2020 roku, jednak obecnie, mając na uwadze dostępne informacje, a także biorąc pod uwagę zmienność sytuacji w związku z falą zachorowań i przebiegiem epidemii, nie jest możliwe ustalenie długości okresu, w którym będą odczuwalne te niekorzystne skutki; tym samym nie jest możliwe oszacowanie ich ewentualnego wpływu na wyniki finansowe Spółki.
Spółka otrzymuje sygnały o ograniczeniu aktywności kredytowej jej kontrahentów w związku z istniejącym zagrożeniem na rynku polskim, co w ocenie Zarządu może mieć istotny negatywny wpływ na osiągane wyniki finansowe w segmencie reklamy efektywnościowej, jednak na chwilę obecną nie można określić konkretnych danych co do wielkości tego wpływu, w tym także w dłuższej perspektywie czasowej.
Zarząd na bieżąco analizuje sytuację związaną z istniejącym zagrożeniem oraz podejmuje - w zakresie swoich kompetencji zarządczych - działania mające na celu ograniczenie, w miarę możliwości, jego negatywnego wpływu na działalność Spółki; w przypadku zidentyfikowania nowych istotnych okoliczności związanych z tą sytuacją, odnośne informacje Spółka przekaże do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Comperia.pl SA
ISIN:PLCOMPR00010
NIP:951-220-98-54
EKD: 63.12 działalność portali internetowych
Adres: ul. Konstruktorska 13 02-673 Warszawa
Telefon:+48 22 6429119
www:www.comperia.pl
Kalendarium raportów
2020-09-24Raport półroczny
2020-11-05Raport za III kwartał
Komentarze o spółce COMPERIA.PL
2020-06-02 08-06-53
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649