Raport.

COMPERIA.PL SA (4/2020) Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Spółki Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.) ["MAR"], informuje, że w dniu 10 marca 2020 roku doszło do zawarcia przez Spółkę umowy zlecenia ("Zlecenie") z kontrahentem krajowym na przeprowadzenie na rzecz Spółki (jako reklamodawcy) internetowej kampanii reklamowej trwającej do dnia 31 grudnia 2020 r. Łączna wartość przedmiotu Zlecenia została ustalona na kwotę 1.771.200 PLN brutto (z VAT).
Zlecenie stanowi przejaw kontynuacji współpracy Spółki z tym samym kontrahentem, będąc kolejną umową zawartą przez strony (poprzedniej umowy dotyczył raport bieżący nr 2/2019); skumulowana wartość obu umów opiewa na kwotę 6.691.202,46 PLN brutto.
Warunki Zlecenia nie odbiegają od warunków typowych dla tego rodzaju umów zawieranych w obrocie na rynku.
W wyniku przeprowadzonej analizy zdarzenia wskazanego powyżej, Spółka oceniła, że uzasadnione jest zakwalifikowanie informacji o tym zdarzeniu jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Comperia.pl SA
ISIN:PLCOMPR00010
NIP:951-220-98-54
EKD: 63.12 działalność portali internetowych
Adres: ul. Konstruktorska 13 02-673 Warszawa
Telefon:+48 22 6429119
www:www.comperia.pl

Kalendarium raportów
2020-09-24Raport półroczny
2020-11-05Raport za III kwartał
Komentarze o spółce COMPERIA.PL
2020-06-02 05-06-36
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649