Raport.

COMPERIA.PL SA Raport okresowy roczny za 2019 R

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik  Warszawa, 05 marca 20 20 r.


  Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące oceny sprawozdań COMPERIA.PL S.A. i
  Grupy Kapitałowej COMPERIA .PL za rok 201 9

  (zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 14 i § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w
  sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
  uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego pań stwem członkowskim oraz
  art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych )

  Rada Nadzorcza COMPERIA.PL S.A. („Spółka”) dokonała oceny przedłożonego przez
  Zarząd :
   Sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 201 9,
   Jednostkowego sprawozdania finansoweg o COMPERIA.PL S.A. za rok 201 9,
   Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPERIA.PL .
  W wyniku przeprowadzonej oceny, Rada Nadzorcza stwierdziła, iż sprawozdanie z
  działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 201 9 we wszystkich istotnych aspektach
  odpowiada wymogom określonym w art. 49 i art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości oraz w
  rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i
  okresowych przekazywanych przez emitentów pa pierów wartościowych oraz warunków
  uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
  państwem członkowskim , a zawarte w nim informacje są zgodne z informacjami zawartymi
  w zbadanych przez biegłego rewidenta jednostkowym spr awozdaniu finansowym Spółki oraz
  skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy COMPERIA.PL za rok 201 9.
  Ponadto Rada Nadzorcza ocenia, że przedstawione przez Zarząd Spółki jednostkowe
  sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 201 9, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za
  rok obrotowy 201 9 oraz sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 201 9
  przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje niezbędne i istotne dla oceny sytuacji
  majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej na dzi eń 31 grudnia 201 9 roku, jak
  też są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

  Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za
  rok obrotowy 201 9, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2 01 9 oraz
  sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 201 9 na podstawie:

   Treści w/w sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
   Sprawozdań n iezależnego biegłego rewidenta, Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w

  Warszawie z badania jednos tkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy COMPERIA.PL na dzień 31
  grudnia 201 9 r., a także sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu
  sporządzonego na podstawie art. 11 Rozporządzenie Parlamentu Europejs kiego i Rady
  (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów
  dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu
  publicznego, uchylające decyzję komisji 2005/909/we oraz stosownie do przepisów
  Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz
  nadzorze publicznym,
   Spotkań z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej, w tym z kluczowym biegłym
  rewidentem,
   Informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla
  rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie
  badania sprawozdania finansowego,
   Wyniku innych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach
  finansowych i operacyjnych.  Marek Dojnow ................................ ...................
  Derek Christopher ................................ ...................
  Adam Jabłoński ................................ ...................
  Krzysztof Mędrala ................................ ...................
  Michał Piwowarczyk ................................ ...................


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik  Warszawa, 05 marca 20 20 r.


  Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu

  (zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 8 i § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w
  sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
  uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

  Rada Nadzorcza COMPERIA.PL S.A. („Spółka”, „Emitent”) oświadcza, że w Spółce:

   Są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu
  audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryte riów niezależności oraz
  wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której
  działa Emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

   Komitet Audytu działający w COMPERIA.PL S.A. wykonał zadania komitetu audytu
  przewidziane w obowiązujących przepisach.  Marek Dojnow ................................ ...................
  Derek Christopher ................................ ...................
  Adam Jabłoński ................................ ...................
  Krzysztof Mędrala ................................ ...................
  Michał Piwowarczyk ................................ ...................


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik  Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta
  z badania rocznego sprawozdania finansowego
  Comperia.pl S.A.
  za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 201 9 roku


  Mazars Audyt Sp. z o.o.
  ul. Piękna 18
  00 -549 W arszawa


  SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO
  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Comperia.pl S.A.


  Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
  Opinia
  Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Comperia.pl S.A. („Spółk a"),
  które zawiera sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 201 9 r. oraz
  sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów , sprawozdanie z e zmi an w kapitale
  własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia
  201 9 r. oraz informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachu nkowości i inne
  informacje objaśniające („sprawozdanie finansowe").
  Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:
  - przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień
  31 grudnia 201 9 r. oraz jej wyniku finansowego i prz epływów pieniężnych za rok obrotow y
  zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi
  Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz
  przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;

  - jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem
  Spółki;

  - zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zg odnie
  z przepisami rozdziału 2 u stawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o
  rach unkowości” – Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm. ).
  Niniejsza opinia jest spójna z e sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które
  wydaliśmy dnia 10 marca 2020 roku .

  - 3 - Mazars Audyt Sp. z o.o.


  Podstawa opinii
  Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu
  Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą nr 3430/52a/2019 Krajowej
  Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów
  badania ora z innych dokumentów (z późn. zm.) („KSB”), a także stosownie do ustawy z dnia
  11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
  („Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 201 9 r., poz. 1 421 z późn. zm. ) oraz
  Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych
  wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu
  publicznego („Rozporządzenie UE” –
  Dz. U. UE L158) . Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana
  w sekcji naszego sprawozdania „Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie
  sprawozdania finansowego ”.
  Jesteś my niezależni od Spółki zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księ gowych
  Międzynarodowej Federacji Księgowych („K odeks IFAC") przyjętym {uchwałą Krajowej Rady
  Biegłych Rewidentów nr 2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyk i
  zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają
  zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Pols ce. Wypełniliśmy nasze inne
  obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania
  badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki
  zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach oraz w
  Rozporządzeniu UE .
  Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby
  stanowić podstawę dla naszej opinii.

  Kluczowe sprawy badania
  Kluczowe sprawy badania są to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były
  najbardziej znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres
  sprawozdawczy. Obejmują one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego
  zniekształcen ia, w tym ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego
  oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się w kontekście naszego badania sprawozdania
  finansowego jako całości oraz przy formułowaniu naszej opinii oraz podsumowaliśmy naszą
  reakcję na te rodzaje ryzyka, a w przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne
  przedstawiliśmy najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka. Nie
  wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw.

  - 4 - Mazars Audyt Sp. z o.o.


  Kluczowa sprawa badania Jak nasze badanie odniosło się do t ej
  sprawy
  Wycena wartości niematerialnych
  Wykazane w sprawozdaniu finansowym
  wartości niematerialne wyniosły 5.258 tys.
  złotych. W pozycji tej zostały ujęte prace
  rozwojowe w toku w kwocie 3.057 tys.
  złotych.
  Zarząd przeprowadził test na utratę wartości
  wartości niematerialnych.
  Ryzyko istotnego zniekształcenia wynika z
  faktu, ze wartości niematerialne stanowią
  20% sumy bilansowej.
  Spółka zaprezentowała ujawnienie
  dotyczące wartości niematerialnych w nocie
  9.

  Nasze procedury badania obejmowały:
  - analizę wartości niematerialnych pod
  kątem ich wykorzystania oraz możliwości
  osiągnięcia przychodów przy ich
  wykorzystaniu;
  - analizę przeprowadzonych przez Zarząd
  testów na utratę wartości wartości
  niematerialnych;
  W wyn iku przeprowadzonych prac
  uznaliśmy, ze nie istnieją przesłanki do
  dokonania dodatkowych odpisów.
  Dokonane w ramach badania oceny i
  porównania opisane powyżej dostarczyły
  nam wystarczających i odpowiednich
  dowodów badania niezbędnych do
  zaadresowania opisa nego ryzyka
  związanego z wyceną wartości
  niematerialnych.
  Rozpoznanie przychodów ze sprzedaży
  Wykazana w sprawozdaniu finansowym na
  dzień 31 grudnia 2019 wartość przychodów
  ze sprzedaży wyniosła 20.130 tys. złotych.
  Ryzyko istotnego zniekształcenia wynika z
  faktu, ze saldo tej pozycji jest istotne dla
  sprawozdania finansowego.
  Spółka zaprezentowała ujawnienie
  dotyczące przychodów w nocie 28.

  Nasze procedury badania obejmowały:
  - analizę zgodności polityki rachunkowości
  z obowiązującymi przepisami
  rachunkowymi;
  - testy kontroli w zakresie rozpoznawania
  przychodów we właściwym okresie i we
  właściwej kwocie;
  - ocenę istnienia i wyceny przychodów w
  oparciu o próbę transakcji;
  - analityczny przegl ąd rozpoznawanych
  przychodów, w tym analizę trendów,
  odchyleń i jednorazowych zdarzeń, które
  mogłyby wskazywać na zniekształcenie
  przychodów rozpoznawanych przez
  Spółkę;
  - testy detaliczne odnoszące się do
  pozycji.
  - 5 - Mazars Audyt Sp. z o.o.


  Dokonane w ramach badania oceny i
  porównani a opisane powyżej dostarczyły
  nam wystarczających i odpowiednich
  dowodów badania niezbędnych do
  zaadresowania opisanego ryzyka
  związanego z rozpoznawaniem
  przychodów ze sprzedaży.
  Udziały w jednostce zależnej
  Wykazana na dzień 31 grudnia 2019 roku
  wartość udziałów w Comperia
  Ubezpieczenia Sp. z o.o. wyniosła 12.291
  tys. złotych.
  W aktywach została również ujęta pożyczka
  dla jednostki zależnej w kwocie 2.661 tys.
  złotych. Jednostka zależna wykazuje na
  dzień bilansowy ujemną wartość aktywów
  netto.
  Zarząd przeprowadził test na utratę wartości
  udziałów oraz innych aktywów
  zaangażowanych w jednostce zależnej.
  Spółka zaprezentowała ujawnienie
  dotyczące aktywów finansowych w notach
  10 i 11.

  Nasze procedury badania obejmowały:
  - analizę zgodności polityki rachunkowości
  z obowiązującymi przepisami
  rachunkowymi;
  - weryfikację wyceny Comperia
  Ubezpieczenia Sp. z o.o.
  przeprowadzoną przez Zarząd pod
  kątem zasadności przyjętej metodologii,
  prawidłowości obliczeń, ocenę
  przyjętych założeń, w tym ich realności
  oraz spójności dokonywanych
  szacunków;
  - analizę zdarzeń po dniu bilansowym w
  związku z podwyższeniem kapitału w
  jednostce zależnej.
  Przeprowadzone procedury dostarczyły
  nam wystarczających i odpowiednich
  dowodów badania niezbędnych do
  zaadresowania opisanego ryzyka
  związanego z wyceną udziałów i innych
  aktywów w jednostce zależnej ocenę
  istnienia i wyceny przychodów w oparciu o
  próbę transakcji .

  Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
  Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządz enie, na podstawie prawidłowo prowadzonych
  ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz
  sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finanso wego Spółki zgodnie z Międzynarodowymi
  Standardami Sprawozdawczości Finansowe j zatwierdzonymi przez Unię Europejską ,
  przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz obowiązującymi Spółkę przepisami
  prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną , aby
  umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego
  zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
  - 6 - Mazars Audyt Sp. z o.o.


  Sporządzając sprawozdanie finansowe , Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę
  zdolności Spółki do kontynuowania działalno ści, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie,
  spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji
  działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji , kiedy Zarząd albo zamierza
  dokonać likwidacji Spółki, albo zaniecha ć prowadz enia działalności albo nie ma ż adnej
  realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.
  Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązan i do zapewnienia, aby
  sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawi e o rachunkowości.
  Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu
  sprawozdawczości finansowej Spółki.
  Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
  Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności , czy sprawo zdanie finansowe jako całość
  nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie
  sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim
  poziomem pewności , ale nie gwarantuje, że badanie przeprow adzone zgodnie z KSB
  zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na
  skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że
  pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcz e użytkowników podjęte na
  podstawie tego sprawozdania finansowego.
  Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani
  efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w
  przyszłości.
  Podczas bad ania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy
  sceptycyzm, a także:
  - identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania
  finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i
  przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy
  dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla
  naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa
  jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć
  zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli
  wewnętrznej;

  - uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu
  zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach,
  ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki;

  - oceniamy odpowiedniość zasto sowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz
  zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez
  Zarząd Spółki;

  - 7 - Mazars Audyt Sp. z o.o.


  - wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki
  zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie
  uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze
  zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność
  Spółki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosk u, że istnieje istotna
  niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu
  biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli
  takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są
  opa rte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego
  sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą
  spowodować, że Spółka zaprzestanie kontynuacji działalności;

  - oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość s prawozdania finansowego, w
  tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą
  transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.
  Przekazujemy Radzie Nadzorczej informacje o, między innymi, planowanym zakresie i
  czasie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich
  znaczących słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.
  Składamy Radzie Nadzorczej oświadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych wymogów
  etycznyc h dotyczących niezależności oraz, że będziemy informować ją o wszystkich
  powiązaniach i innych sprawach, które mogłyby być racjonalnie uznane za stanowiące
  zagrożenie dla naszej niezależności, a tam gdzie ma to zastosowanie, informujemy o
  zastosowanych zab ezpieczeniach.
  Spośród spraw przekazywanych Radzie Nadzorczej ustaliliśmy te sprawy, które były
  najbardziej znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres
  sprawozdawczy i dlatego uznaliśmy je za kluczowe sprawy badania. Opisujemy te spr awy w
  naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta, chyba że przepisy prawa lub regulacje zabraniają
  publicznego ich ujawnienia lub gdy, w wyjątkowych okolicznościach, ustalimy, że kwestia nie
  powinna być przedstawiona w naszym sprawozdaniu, ponieważ można byłob y racjonalnie
  oczekiwać, że negatywne konsekwencje przeważyłyby korzyści takiej informacji dla interesu
  publicznego.
  Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
  Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy
  zakończony 31 grudnia 201 9 r. („Sprawozdanie z działalności") wraz z oświadczeniem o
  stosowaniu ładu korporacyjnego, które jest wyodrębnioną częścią tego Sprawozdania z
  działalności oraz Raport Roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 201 9 r. („Raport
  roczny") (razem „Inne informacje").
  Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej
  Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządz enie Innych informacji zgodnie z przepisami
  prawa.
  - 8 - Mazars Audyt Sp. z o.o.


  Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązan i do zapewnienia, aby
  Sprawozdanie z działalności Spółki wraz z wyodrębnioną częścią spełniało wymagania
  przewidziane w Ustawie o rachunkowości.
  Odpowiedzialność biegłego rewidenta
  Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obej muje Innych informacji . W
  związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się z
  Innymi informacjami , i czynią c to, rozpatrzenie, czy Inne informacje nie są istotnie niespójne
  ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas b adania, lub w inny
  spos ób wydają się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy
  istotne zniekształcen ia w Innych informacjach , jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w
  naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy o
  biegłych rewidentach jest również wydanie opinii czy sprawozdanie z działalności zostało
  sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w
  sprawozdaniu finansowym.
  Sprawozdanie z działalności Spółki uzyskaliśmy przed datą nini ejszego sprawozdania z
  badania, a Raport Roczny będzie dostępny po tej dacie. W przypadku, kiedy stwierdzimy
  istotne zniekształcenie w Raporcie Rocznym jesteśmy zobowiązani poinformować o tym
  Radę Nadzorczą Spółki.

  Opinia o Sprawozdaniu z działalności
  Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z
  działalności Spółki:
  - zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafem
  70 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji
  bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
  oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
  państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie o informacjach
  bieżących” – Dz. U. z 2018 r ., poz. 757) ,

  - jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
  Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania
  oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności Spółki istotnych
  zniekształceń.
  Opin ia o oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego
  Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółka zawarła
  informacje określone w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 Rozporządzenia o informacjach
  bieżących. Ponadto, naszym zdaniem, informacje wskazane w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5
  lit. c -f, h oraz lit. i tego Rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu
  - 9 - Mazars Audyt Sp. z o.o.


  korporacyjnego są zgodne z mającymi zastosowanie przep isami oraz informacjami
  zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
  Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
  Oświadczenie na temat świadczonych usług niebędących badaniem sprawozdań
  finansowych
  Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadc zamy, że usługi niebędące
  badaniem sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Spółki i jej spółek
  zależnych są zgodne z prawem i przepisami obowiązującymi w Polsce oraz że nie
  świadczyliśmy usług niebędących badaniem, które są zakazane na mocy ar t. 5 ust.1
  Rozporządzenia UE oraz art.136 Ustawy o biegłych rewidentach.
  Wybór firmy audytorskiej
  Zostaliśmy wybrani do badania sprawozdania finansowego Spółki uchwałą Rady Nadzorczej
  Spółki z dnia 23 lipca 2018 roku . Sprawozdanie finansowe Spółki badamy po raz drugi .

  Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest
  niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Monika K aczorek .
  Działający w im ieniu Mazars Audyt Sp. z o.o . z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 18,
  wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 186 , w imieniu której kluczowy biegły
  rewident zbadał sprawozdanie finansowe.

  Monika KACZOREK


  Kluczowy Biegły Rewident
  Nr 968S
  Partner
  Warszawa, dnia 10 marca 2020 roku  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Comperia.pl SA
ISIN:PLCOMPR00010
NIP:951-220-98-54
EKD: 63.12 działalność portali internetowych
Adres: ul. Konstruktorska 13 02-673 Warszawa
Telefon:+48 22 6429119
www:www.comperia.pl

Kalendarium raportów
2020-09-24Raport półroczny
2020-11-05Raport za III kwartał
Komentarze o spółce COMPERIA.PL
2020-06-02 07-06-49
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649