Raport.

COMPERIA.PL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik  Warszawa, 05 marca 20 20 r.


  Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące oceny sprawozdań COMPERIA.PL S.A. i
  Grupy Kapitałowej COMPERIA .PL za rok 201 9

  (zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 14 i § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w
  sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
  uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego pań stwem członkowskim oraz
  art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych )

  Rada Nadzorcza COMPERIA.PL S.A. („Spółka”) dokonała oceny przedłożonego przez
  Zarząd :
   Sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 201 9,
   Jednostkowego sprawozdania finansoweg o COMPERIA.PL S.A. za rok 201 9,
   Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPERIA.PL .
  W wyniku przeprowadzonej oceny, Rada Nadzorcza stwierdziła, iż sprawozdanie z
  działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 201 9 we wszystkich istotnych aspektach
  odpowiada wymogom określonym w art. 49 i art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości oraz w
  rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i
  okresowych przekazywanych przez emitentów pa pierów wartościowych oraz warunków
  uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
  państwem członkowskim , a zawarte w nim informacje są zgodne z informacjami zawartymi
  w zbadanych przez biegłego rewidenta jednostkowym spr awozdaniu finansowym Spółki oraz
  skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy COMPERIA.PL za rok 201 9.
  Ponadto Rada Nadzorcza ocenia, że przedstawione przez Zarząd Spółki jednostkowe
  sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 201 9, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za
  rok obrotowy 201 9 oraz sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 201 9
  przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje niezbędne i istotne dla oceny sytuacji
  majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej na dzi eń 31 grudnia 201 9 roku, jak
  też są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

  Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za
  rok obrotowy 201 9, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2 01 9 oraz
  sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 201 9 na podstawie:

   Treści w/w sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
   Sprawozdań n iezależnego biegłego rewidenta, Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w

  Warszawie z badania jednos tkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy COMPERIA.PL na dzień 31
  grudnia 201 9 r., a także sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu
  sporządzonego na podstawie art. 11 Rozporządzenie Parlamentu Europejs kiego i Rady
  (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów
  dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu
  publicznego, uchylające decyzję komisji 2005/909/we oraz stosownie do przepisów
  Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz
  nadzorze publicznym,
   Spotkań z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej, w tym z kluczowym biegłym
  rewidentem,
   Informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla
  rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie
  badania sprawozdania finansowego,
   Wyniku innych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach
  finansowych i operacyjnych.  Marek Dojnow ................................ ...................
  Derek Christopher ................................ ...................
  Adam Jabłoński ................................ ...................
  Krzysztof Mędrala ................................ ...................
  Michał Piwowarczyk ................................ ...................


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik  Warszawa, 05 marca 20 20 r.


  Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu

  (zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 8 i § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w
  sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
  uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

  Rada Nadzorcza COMPERIA.PL S.A. („Spółka”, „Emitent”) oświadcza, że w Spółce:

   Są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu
  audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryte riów niezależności oraz
  wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której
  działa Emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

   Komitet Audytu działający w COMPERIA.PL S.A. wykonał zadania komitetu audytu
  przewidziane w obowiązujących przepisach.  Marek Dojnow ................................ ...................
  Derek Christopher ................................ ...................
  Adam Jabłoński ................................ ...................
  Krzysztof Mędrala ................................ ...................
  Michał Piwowarczyk ................................ ...................


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik  Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta
  z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Grupy Kapitałowej Comperia.pl S.A.
  za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 201 9 roku
  Mazars Audyt Sp. z o.o.
  ul. Piękna 18
  00 -549 W arszawa


  SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO
  SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Comperia.pl S.A.


  Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Opinia
  Przeprowadziliśmy badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
  kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Comperia.pl S.A. („Jednostka dominująca ")
  („Grupa”) zawiera jące skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia
  201 9 r. oraz skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów ,
  skonsolidowane sprawozdanie ze zmi an w kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z
  przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 201 9 r. oraz informację
  dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające
  („skonsolidowane sprawo zdanie finansowe").
  Naszym zdaniem , załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe:
  - przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacj i majątkowej i finansowej Grupy
  na dzień 31 grudnia 201 9 r. oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i
  skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu
  zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
  Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką)
  rachunkowości;

  - jest zgodne co do formy i treści z obow iązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem
  Jednostki dominującej .
  Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które
  wydaliśmy dnia 10 marca 2020 roku .

  - 3 - Mazars Audyt Sp. z o.o.


  Podstawa opinii
  Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu
  Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą nr 3430/52a/2019 Krajowej
  Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów
  badania ora z innych dokumentów (z późn. zm.) („KSB”), a także stosownie do ustawy z dnia
  11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
  („Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 201 9 r., poz. 1 421 z późn. zm. ) oraz
  Rozporządze nia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych
  wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu
  publicznego („Rozporządzenie UE” – Dz. U. UE L158) . Nasza odpowiedzialność zgodnie z
  tymi standardami zosta ła dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania „Odpowiedzialność
  biegłego rewidenta za badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego ”.
  Jesteś my niezależni od Spółek Grupy zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księ gowych
  Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC") przyjętym uchwałą Krajowej Rady
  Biegłych Rewidentów nr 2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyk i
  zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają
  zastoso wanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne
  obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania
  badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorsk a pozostali niezależni od Spółek
  Grupy zgodn ie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach
  oraz w Rozporządzeniu UE .
  Uważamy , że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby
  stanowić podstawę dla naszej opinii.
  Kluczowe sprawy badania
  Kluczowe sprawy badania są to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były
  najbardziej znaczące podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  za bieżący okres sprawozdawczy. Obejmują one najbardziej znaczące ocenione rodzaje
  ryzyka istotn ego zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia
  spowodowanego oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się w kontekście naszego badania
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego jako całości oraz przy formułowaniu naszej
  opinii ora z podsumowaliśmy naszą reakcję na te rodzaje ryzyka, a w przypadkach, w których
  uznaliśmy za stosowne przedstawiliśmy najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi
  rodzajami ryzyka.
  Nie wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw.

  - 4 - Mazars Audyt Sp. z o.o.


  Kluczowa sprawa badania Jak nasze badanie odniosło się do tej
  sprawy
  Rozpoznanie przychodów ze sprzedaży
  Wykazana w skonsolidowanym
  sprawozdaniu finansowym na dzień 31
  grudnia 2019 wartość przychodów ze
  sprzedaży wyniosła 26.162 tys. złotych.
  Ryzyko istotnego zniekształcenia wynika z
  faktu, ze saldo tej pozycji jest istotne dla
  sprawozdania finansowego.
  Jednostka dominująca zaprezentowała
  ujawnienie dotyczące przychodów w nocie
  31.

  Nasze procedury badania obejmowały:
  - analizę zgodności polityki rachunkowości
  z obowiązującymi przepisami
  rachunkowymi;
  - testy kontroli w zakresie rozpoznawania
  przychodów we właściwym okresie i we
  właściwej kwocie;
  - ocenę istnienia i wyceny przychodów w
  oparciu o próbę transakcji;
  - analityczny przegląd rozpoznawanych
  przychodów, w tym analizę trendów ,
  odchyleń i jednorazowych zdarzeń, które
  mogłyby wskazywać na zniekształcenie
  przychodów rozpoznawanych przez
  Jednostkę dominującą ;
  - testy detaliczne odnoszące się do
  pozycji.
  Dokonane w ramach badania oceny i
  porównania opisane powyżej dostarczyły
  nam wys tarczających i odpowiednich
  dowodów badania niezbędnych do
  zaadresowania opisanego ryzyka
  związanego z rozpoznawaniem przychodów
  ze sprzedaży.
  Wycena wartości niematerialnych
  Wykazane w sprawozdaniu finansowym
  wartości niematerialne wyniosły 5.332 tys.
  złotych. W pozycji tej zostały ujęte prace
  rozwojowe w toku w kwocie 3.057 tys.
  złotych.
  Zarząd przeprowadził test na utratę wartości
  wartości niematerialnych.

  Nasze procedury badania obejmowały:
  - analizę wartości niematerialnych pod
  kątem ich wykorzystania oraz możliwości
  osiągnięcia przychodów przy ich
  wykorzystaniu;
  - analizę przeprowadzonych przez Zarząd
  testów na utratę wartości wartości
  niematerialnych .
  Ryzyko istotnego zniekształcenia wynika z
  faktu, ze wartości niematerialne stanowią
  W wyniku przeprowadzonych prac
  uznaliśmy, ze nie istnieją przesłanki do
  - 5 - Mazars Audyt Sp. z o.o.


  34% sumy bilansowej.
  Jednostka dominująca zaprezentowała
  ujawnienie dotyczące wartości
  niematerialnych w nocie 9.

  dokonania dodatkowych odpisów.
  Dokonane w ramach badania oceny i
  porównania opisane powyżej dostarczyły
  nam wystarczających i odpowiednich
  dowodów badania niezbędnych do
  zaadresowania opisanego ryzyka
  związanego z wyceną wartości
  niematerialnych.

  Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki dominującej za
  skon solidowane sprawozdanie finansowe
  Zarząd Jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporząd zenie skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i
  finansowej i wyniku finanso wego Grupy zgodnie z Mię dzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską , przyjętymi zasadami
  (polityką) rachunkowo ści oraz obowiązującymi Grupę przepisami prawa i statutem Jednostki
  dominującej , a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd Jednostki dominującej uznaje za
  niezbędną , aby umożliwić sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
  Sporządzając skonsolidowane spra wozdanie finansowe , Zarząd Jednostki dominującej jest
  odpowied zialny za ocenę zdolności Grupy do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli
  ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady
  kont ynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji , kiedy Zarząd
  albo za mierza dokonać likwidacji Grupy , albo zaniechać prowadz enia działalności albo nie
  ma ż adnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.
  Zarząd Jednostki dominującej oraz członkowie Rady Nadzorczej Jednostki dominującej są
  zobowiązan i do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe spełniało
  wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o
  rachunkowo ści ” – Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm. ). Członkowie Rady Nadzorczej
  Jednostki dominującej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sp rawozdawczości
  finansowej .
  Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego
  Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności , czy skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub
  błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna
  pew ność jest wysokim poziomem pewności , ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone
  zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą
  powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalni e
  oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze
  użytkowników podjęte na podstawie tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  - 6 - Mazars Audyt Sp. z o.o.


  Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Grupy ani
  efektywności lub s kuteczności prowadzen ia jej spraw przez Zarząd Jednostki dominującej
  obecnie lub w przyszłości.
  Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy
  sceptycyzm, a także:
  - identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sk onsolidowanego
  sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i
  przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy
  dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla
  naszej opinii . Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa
  jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć
  zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli
  wewnętrznej;

  - uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu
  zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach,
  ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczn ości kontroli wewnętrznej Grupy ;

  - oceniamy odpowiedniość zastoso wanych zasad (polityki) rachunkowości oraz
  zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnie ń dokonanych przez
  Zarząd Jednostki dominującej ;

  - wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Jednostki
  dominującej zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na
  podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana
  ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w zna czącą wątpliwość
  zdolność Grupy do kontynuacji działalności. Jeżeli doc hodzimy do wniosku, że
  istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym
  sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w skonsolidowanym
  sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne,
  modyfikujemy n aszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania
  uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta,
  jednakże przyszłe zdarzenia lub wa runki mogą spowodować, że Grupa zaprzestanie
  kontynuacji działalności;

  - oceniamy ogólną prez entację, strukturę i zawartość skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający
  rzetelną prezentację ;

  - uzyskujemy wystar czające odpowiednie dowody badania odnośnie do informacji
  finansowych jednostek lub działalności gospodarczych wewnątrz Grupy w celu
  wyrażenia opinii na temat skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Jesteśmy
  odpowiedzialni za kierowanie, nadzór i przepr owadzenie badania Grupy i
  pozostajemy wyłącznie odpowiedzialni za naszą opinię z badania.
  - 7 - Mazars Audyt Sp. z o.o.


  Przekazujemy Radzie Nadzorczej Jednostki dominującej informacje o, między innymi,
  planowanym zakresie i czasie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach
  badania, w tym wszelkich znaczących słabościach kontroli wewnętrznej, które
  zidentyfikujemy podczas badania.
  Składamy Radzie Nadzorczej Jednostki dominującej oświadczenie, że przestrzegaliśmy
  stosownych wymogów etycznych dotyczących niezależności oraz, że będziemy informować
  ją o wszystkich powiązaniach i innych sprawach, które mogłyby być racjonalnie uznane za
  stanowiące zagrożenie dla naszej niezależności, a tam gdzie ma to zastosowanie,
  informujemy o zastosowanych zabezpieczeniach .
  Spośród spraw przekazy wanych Radzie Nadzorczej Jednostki dominującej ustaliliśmy te
  sprawy, które były najbardziej znaczące podczas badania skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego za bieżący okres sprawozdawczy i dlatego uznaliśmy je za kluczowe sprawy
  badania. Opisujemy te s prawy w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta, chyba że
  przepisy prawa lub regulacje zabraniają publicznego ich ujawnienia lub gdy, w wyjątkowych
  okolicznościach, ustalimy, że kwestia nie powinna być przedstawiona w naszym
  sprawozdaniu, ponieważ można był oby racjonalnie oczekiwać, że negatywne konsekwencje
  przeważyłyby korzyści takiej informacji dla interesu publicznego.

  Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
  Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Grupy za rok obrotowy
  zakończony 31 grudnia 201 9 r. („Sprawozdanie z działalności Grupy") wraz z oświadczeniem
  o stosowaniu ładu korporacyjnego, które jest wyodrębnioną częścią tego Sprawozdania z
  działalności Grupy oraz Raport Roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 201 9 r.
  („Raport roczny") (razem „Inne informacje").

  Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki dominującej
  Zarząd Jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządz enie Innych informacji
  zgodnie z przepisami prawa.
  Zarząd Jednostki dominującej oraz członkowie Rady Nadzorczej Jednostki dominującej są
  zobowiązan i do zapewnienia, aby Sp rawozdanie z działalności Grupy wraz z wyodrębnioną
  częścią spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.  - 8 - Mazars Audyt Sp. z o.o.


  Odpowiedzialność biegłego rewidenta
  Nasz a opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie obej muje Innych
  informacji . W związku z badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego naszym
  obowiązkiem jest zapoznanie się z Innymi informacjami , i czynią c to, rozpatrzenie, czy I nne
  informacje nie są istotnie niespójne ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym lub
  naszą wiedzą uzyskaną podczas b adania, lub w inny sposób wydają się istotnie
  zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne zniekształcen ia w
  Inny ch informacjach , jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z
  badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach jest
  również wydanie opinii czy sprawozdanie z działalności Grupy zostało sporządzone zgodnie
  z pr zepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym
  sprawozdaniu finansowym. Ponadto jesteśmy zobowiązani do wydania opinii, czy Grupa w
  oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zawarła wymagane informacje.
  Sp rawozdanie z działaln ości Grupy uzyskaliśmy przed datą niniejszego sprawozdania z
  badania, a Raport Roczny będzie dostępny po tej dacie. W przypadku, kiedy stwierdzimy
  istotne zniekształcenie w Raporcie Rocznym jesteśmy zobowiązani poinform ować o tym
  Radę Nadzorczą Jednostki dominującej .

  Opinia o Sprawozdaniu z działalności Grupy
  Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z
  działalności Grupy :
  - zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafem
  71 Rozporządzenia Minis tra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji
  bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
  oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
  państwa niebędącego państwem członkowskim („ Rozporządzenie o informacjach
  bieżących” – Dz. U. z 2018 r., poz. 757) ,

  - jest zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu
  finansowym.
  Ponadto, w świetle wiedzy o Grupie i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania
  oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności Grupy istotnych
  zniekształceń.
  Opin ia o oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego
  Naszym zdaniem w oświadczeniu o stoso waniu ładu korpor acyjnego Grupa zawarła
  informacje określone w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 Rozporządzenia o informacjach
  bieżących. Ponadto, naszym zdaniem, informacje wskazane w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5
  lit. c -f, h oraz lit. i tego Rozporządzenia zawarte w oświadczen iu o stosowaniu ładu
  korporacyjnego są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami
  zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
  - 9 - Mazars Audyt Sp. z o.o.


  Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
  Oświadczenie na temat świadczonych usług niebędących badaniem sprawozdań
  finansowych
  Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że usługi niebędące
  badaniem sprawozdań finansowych, któ re świadczyliśmy na rzecz Grupy są zgodne z
  prawem i przepisami obowiązującymi w Polsce oraz że nie świadczyliśmy usług niebędących
  badaniem, które są zakazane na mocy art. 5 ust.1 Rozporządzenia UE oraz art.136 Ustawy
  o biegłych rewidentach .
  Wybór firmy audytorskiej
  Zostaliśmy wybrani do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
  uchwałą Rady Nadzorczej Jednostki dominującej z dnia 23 lipca 2018 roku . Skonsolidowane
  sprawozdanie finansowe Grupy badamy po raz drugi .

  Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest
  niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Monika Kaczorek .
  Działający w im ieniu Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 18,
  wpisanej na l istę firm audytorskich pod numerem 186 , w imieniu której kluczowy biegły
  rewident zbadał skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

  Monika KACZOREK


  Kluczowy Biegły Rewident
  Nr 968S
  Partner
  Warszawa, dnia 10 marca 2020 roku
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Comperia.pl SA
ISIN:PLCOMPR00010
NIP:951-220-98-54
EKD: 63.12 działalność portali internetowych
Adres: ul. Konstruktorska 13 02-673 Warszawa
Telefon:+48 22 6429119
www:www.comperia.pl

Kalendarium raportów
2020-09-24Raport półroczny
2020-11-05Raport za III kwartał
Komentarze o spółce COMPERIA.PL
2020-06-02 06-06-33
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649