Raport.

COMPERIA.PL SA (2/2020) Informacje o transakcji uzyskane w trybie art. 19 MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd spółki Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), informuje, że w dniu 30 stycznia 2020 roku otrzymał od Pana Adama Jabłońskiego, będącego członkiem Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienie o dokonanej przez niego transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.
Treść powyższego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


  Powiadomienie o transakcji/transakcjach*, o którym mowa
  w art. 19 ust. 1 rozporz¹dzenia MAR
  1 Dane osoby pe³ni¹cej obowi¹zki zarz¹dcze/osoby blisko z ni¹ zwi¹zanej
  a) Nazwa/Nazwisko Adam Jab³oñski
  2 Powód powiadomienia
  a) Stanowisko/status Cz³onek Rady Nadzorczej Comperia.pl S.A.
  b) Pierwotne powiadomienie/zmiana Powiadomienie pierwotne
  3 Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnieñ do emisji, platformy aukcyjnej, prowadz¹cego
  aukcje lub monitoruj¹cego aukcje
  a) Nazwa Comperia.pl Spó³ka Akcyjna
  b) LEI 25940084IGXPXIQW2F80
  4 Szczegó³owe informacje dotycz¹ce transakcji: rubrykê tê nale¿y wype³niæ dla (i) ka¿dego
  rodzaju instrumentu; (ii) ka¿dego rodzaju transakcji; (iii) ka¿dej daty; oraz (iv) ka¿dego
  miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
  a) Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny
  Akcje na okaziciela oraz imienne
  PLCOMPR00010
  b) Rodzaj transakcji Zastaw
  c) Cena i wolumen Cena Wolumen
  0,00 PLN 5655
  0,00 PLN 136286
  d) Informacje zbiorcze
  - £¹czny wolumen
  - Cena

  141941
  0,00 PLN
  e) Data transakcji 2018-09-26
  f) Miejsce transakcji Poza systemem obrotu
  * Niepotrzebne skreœliæ
  Strona 1 z 1


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Comperia.pl SA
ISIN:PLCOMPR00010
NIP:951-220-98-54
EKD: 63.12 działalność portali internetowych
Adres: ul. Konstruktorska 13 02-673 Warszawa
Telefon:+48 22 6429119
www:www.comperia.pl

Kalendarium raportów
2020-09-24Raport półroczny
2020-11-05Raport za III kwartał
Komentarze o spółce COMPERIA.PL
2020-06-02 07-06-14
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649