Raport.

COMPERIA.PL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 201 9 ROKU DO 3 0 WRZEŚNIA 201 9 ROKU

  1

  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES
  OD 01 STYCZ NIA 201 9 ROKU
  DO 30 WRZEŚNIA 201 9 ROKU  14 listopada 201 9 roku
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 201 9 ROKU DO 3 0 WRZEŚNIA 201 9 ROKU

  2

  SPIS TREŚCI
  A. KOMENTARZ ZARZĄDU 3
  B. WYBRANE DANE FINANSO WE 4
  C. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE FINANSOWE GR UPY
  KAPITAŁOWEJ COMPERIA .PL S.A. 5
  D. INFORMACJE DODATKOWE 9
  E. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZD ANIE FINANSOWE COMPE RIA.PL S.A. 20
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 201 9 ROKU DO 3 0 WRZEŚNIA 201 9 ROKU

  3

  Dane finansowe zawarte w niniejszym sprawozdaniu zostały przedstawione w tys. zł, chyba, że zaznaczono inaczej.
  A. KOMENTARZ ZARZĄDU
  W okresie 9 miesięcy 2019 Spółka osiągnęła pozytywne wyniki EBITDA na poziomie skonsolidowanym jak i
  jednostkowym. W okresie 9 miesięcy 2019 roku udało się osiągnąć założone cele przez Zarząd w segmencie reklamy
  efektywnościowej oraz częściowo w segmencie dystrybucji ubezpieczeń.
  Porównanie podstawowych wie lkości z rachunku zysków i strat w podziale na segmenty działalności przedstawia się
  następująco:

  Segment operacyjny reklama efektywnościowa dystrybucja ubezpieczeń pośrednictwo kredytowe on -line dane skonsolidowane
  [‘000 PLN] Q3 2019 Q3 2018 Q3 2019 Q3 2018 Q3 2019 Q3 2018 Q3 2019 Q3 2018

  Przychody 15 103 17 737 4 583 3 127 0 0 19 633 20 753
  EBITDA* 1 660 1 813 -155 -550 -639 -258 906 1 01 3


  * Zysk/strata z działalności operacyjnej + amortyzacja
  W segmencie reklamy efektywnościowej działania podjęte przez nas zaowocowały pozytywnymi efektami. Zanotowaliśmy
  podobny poziom EBITDA w okresie pierwszych 3 kwartałów 2019 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku
  poprzedniego . Tak jak wspominaliśmy w poprzednich raportach okresowych, n aszym zdaniem jest to spowodowane
  wprowadzeniem przepisów RODO. Zauważyliśmy mniejszą skłonność internautów do akcepto wania wszystkich
  wymaganych przez przepisy RODO zgód na przetwarzanie danych osobowych. To zjawisko wpłynęło na niższą liczbę
  leadów, które mogliśmy pozyskać i negatywnie wpłynęło na przychody . W 2019 roku działaliśmy przez pełne 3 kwartały
  w nowych warun kach, podczas gdy na wyniki w poprzednim roku składały się półroczne operacje pod bardziej liberalnym
  reżimem RODO, a tylko jeden kwartał w nowych warunkach. Czynniki wpływające na przyszłe wyniki tego segmentu
  operacyjnego to powodzenie szeregu działań ro zwojowych oraz kwestia kontraktowania w zakresie współpracy, o której
  szerzej mowa jest w nocie 23 niniejszego sprawozdania finansowego.
  W segmencie ubezpieczeń w trzecim kwartale kontynuowaliśmy dynamiczny wzrost przychodów. Niestety nie udało nam
  się osiągnąć progu rentowności. Podejmujemy działania mające na celu dalszy dynamiczny wzrost skali działalności i
  stawiamy sobie za cel uzyskanie rentowności w tym segmencie operacyjnym.
  W okresie 9 miesięcy 2019 roku kontynuowaliśmy prace związane z rozwoje m projektu ComperiaRaty (dawniej
  określaliśmy ten projekt jako Fintech ). W okresie 9 miesięcy 2019 roku ponieśliśmy wydatki na realizację projektu
  ComperiaRaty w łącznej kwocie 2.133 tysięcy złotych, z czego 1.4 94 tysięcy złotych zostało skapitalizowane a pozostała
  część wydatków tj. kwota 639 tysi ęcy złotych została bezpośrednio odniesiona w rachunek zysków i strat za okres 9
  miesięcy 2019 roku, co wpłynęło na obniżenie EBITDA Grupy w okresie pierwszych 9 miesięcy 2019 roku. Wdrożenie
  komercyjne projektu C omperiaRaty planujemy na przełom roku 2019/2020. Monetyzacja projektu ComperiaRaty będzie
  miała wpływ na wyniki osiągane przez Grupę w 2020 roku.  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 201 9 ROKU DO 3 0 WRZEŚNIA 201 9 ROKU

  B. WYBRANE DANE FINANSO WE
  tys. PLN tys. EUR
  za okres za okres za okres za okres za okres za okres
  od 2019 -01 -01 od 2018 -01 -01 od 2018 -01 -01 od 2019 -01 -01 od 2018 -01 -01 od 2018 -01 -01
  do 2019 -09 -30 do 2018 -12 -31 do 2018 -09 -30 do 2019 -09 -30 do 2018 -12 -31 do 2018 -09 -30
  Przychody netto ze sprzedaży 19 573 26 385 20 753 4 543 6 184 4 879
  Zysk (strata) ze sprzedaży 88 -4 463 -2 605 21 -1 046 -612
  EBITDA (skorygowana)* 906 168 1 013 210 39 238
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 138 -7 403 -2 129 32 -1 735 -501
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 84 -7 700 -2 404 20 -1 805 -565
  Zysk (strata) netto 149 -7 538 -2 412 35 -1 767 -567
  Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Comperia.pl 149 -7 538 -2 412 35 -1 767 -567
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 572 -1 947 -872 365 -456 -205
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 631 -1 985 -1 280 -379 -465 -301
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -957 6 736 2 222 -222 1 579 522
  Przepływy pieniężne netto – razem -1 016 2 803 70 -236 657 16
  Aktywa/Pasywa razem 14 513 13 566 15 360 3 318 3 154 3 596
  Aktywa trwałe 6 592 4 278 8 908 1 507 995 2 086
  Aktywa obrotowe 7 921 9 288 6 451 1 811 2 160 1 510
  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Comperia.pl 9 562 9 282 6 512 2 186 2 159 1 524
  Zobowiązania razem 4 950 4 285 8 848 1 132 997 2 072
  Zobowiązania długoterminowe 577 0 767 132 0 180
  Zobowiązania krótkoterminowe 4 373 4 285 8 081 1 000 997 1 892
  Liczba akcji (szt.) 3 511 788 3 491 225 2 157 891 3 511 788 3 491 225 2 157 891
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 0,04 -2,16 -1,12 0,01 -0,51 -0,26
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 0,04 -2,16 -1,12 0,01 -0,51 -0,26
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 2,72 2,66 3,02 0,62 0,62 0,71
  * EBITDA (skorygowana) - oznacza zysk operacyjny powiększony o amortyzację i skorygowany o wartość odpisów aktualizujących na wartości niematerialne
  Wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowane w raporcie w walucie EURO zostały przeli czone według, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, średniego kursu euro z dnia 30 września 2019 r. 4,3736 PLN/EURO, dnia 31 grudnia 2018 r. 4,3000 PLN/EURO oraz dnia 28 września 2018 r. 4,2714 PLN/EURO. Wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochod ów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na EURO według, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, kursu stanowią cego średnią arytmetyczną średnich kursów dla EURO, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku oraz , od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, oraz od 1 stycznia 2018 roku do 30 września 2 018 roku (odpowiednio: 4,3086 PLN/EURO, 4,2669 PLN/EURO i 4,2535 PLN/EURO).


  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 201 9 ROKU DO 3 0 WRZEŚNIA 201 9 ROKU

  5
  C. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLID OWANE SPRAWOZDANIE F INANSOWE GRUPY
  KAPITAŁOWEJ COM PERIA.PL S.A.

  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAW OZADANIE Z ZYSKÓW I STRAT
  ORAZ POZOSTAŁYCH CAŁ KOWITYCH DOCHODÓW
  SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW od 201 9-07 -01 od 201 9-01 -01 od 2018 -07 -01 od 2018 -01 -01
  do 201 9-09 -30 do 201 9-09 -30 do 2018 -09 -30 do 2018 -09 -30
  Działalność kontynuowana


  Przychody 6 399 19 633 6 649 20 753
  Przychody ze sprzedaży 6 342 19 573 6 497 20 211
  Pozostałe przychody 57 60 152 542
  Koszty działalności operacyjnej 6 308 19 495 8 499 22 883
  Usługi obce 4 280 13 547 5 915 14 835
  Wynagrodzenia 1 302 3 930 1 231 3 586
  Amortyzacja 274 768 978 3 142
  Podatki i opłaty 82 228 55 245
  Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia 184 553 202 572
  Zużycie materiałów i surowców 53 114 51 209
  Pozostałe koszty 133 356 66 294
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 91 138 -1 850 -2 129
  Przychody finansowe 5 5 - -
  Koszty finansowe 16 58 92 275
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 79 84 -1 942 -2 404
  Podatek dochodowy 0 -65 3 8
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 79 149 -1 944 -2 412
  Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - - - -
  Inne całkowite dochody - - - -
  Całkowite dochody ogółem 79 149 -1 944 -2 412


  Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia podstawowego zysku na jedną akcję 3 503 071 3 495 217 2 157 891 2 157 891
  Zysk netto na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej 0,02 0,04 -0,90 -1,12
  Zysk netto na jedną akcję zwykłą z działalności zaniechanej - - - -
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 201 9 ROKU DO 3 0 WRZEŚNIA 201 9 ROKU

  6
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE Z SYTUACJI F INANSOWEJ
  AKTYWA 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2018
  Aktywa trwałe 6 592 4 278 8 908
  Wartości niematerialne 5 120 3 960 8 248
  Rzeczowe aktywa trwałe 1 173 85 94
  Udziały w jednostce zależnej - - -
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 299 234 567
  Aktywa obrotowe 7 921 9 288 6 451
  Należności z tytułu dostaw i usług 4 661 5 064 4 789
  Należności pozostałe 88 143 214
  Należność z tytułu podatku dochodowego - - -
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 917 3 932 1 199
  Pozostałe aktywa 254 149 249
  Aktywa razem 14 513 13 566 15 360

  PASYWA 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2018
  Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 9 562 9 282 6 512
  Kapitał akcyjny 351 349 216
  Kapitał zapasowy 13 100 20 868 15 167
  Kapitał z wyceny opcji menedżerskich 347 197 197
  Zyski zatrzymane -4 235 -12 132 -9 068
  - w tym zysk (strata) netto 149 -7 538 -2 412
  Udziały niedające kontroli - - -
  Zobowiązanie długoterminowe 577 0 767
  Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 0 - 503
  Pozostałe rezerwy 0 - -
  Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte 0 - 125
  Pozostałe zobowiązania finansowe 577 - 139
  Zobowiązania krótkoterminowe 4 373 4 285 8 081
  Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte 104 666 3 902
  Pozostałe zobowiązania finansowe 479
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 3 050 2 806 3 133
  Zobowiązania pozostałe 597 569 459
  Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego - - -
  Pozostałe rezerwy 142 243 -
  Dotacje 0 - 587
  Pasywa razem 14 513 13 566 15 360
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 201 9 ROKU DO 3 0 WRZEŚNIA 201 9 ROKU

  7
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNY CH


  od 201 9-01 -01 od 201 8-01 -01
  do 201 9-09-30 do 201 8-09-30
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I. Zysk / strata brutto 84 -2 404
  II. Korekty 1 488 1 532
  1. Amortyzacja 768 3 142
  2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 47 273
  3. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej - -
  4. Zmiana stanu rezerw -100 -
  5. Zmiana stanu należności 457 -910
  6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 272 -276
  7. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dotacji 0 -497
  8. Podatek dochodowy zapłacony - -
  9. Zmiana stanu pozostałych aktywów 44 -200
  10. Koszty programu motywacyjnego - -
  11. Utrata wartości przez aktywa niefinansowe - -
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (l±ll) 1 572 -872
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
  I. Wpływy - -
  II. Wydatki 1 631 1 280
  1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 1 631 1 280
  2. Nabycie udziałów w jednostce zależnej - -
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I -II) -1 631 -1 280
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
  I. Wpływy 2 3 000
  1. Wpływy z emisji akcji 2 -
  2. Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte - 3 000
  3. Inne wpływy finansowe - -
  II. Wydatki 959 778
  1. Spłata kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych 563 563
  2. Odsetki 47 61
  3. Inne wydatki finansowe 349 155
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I -II) -957 2 222
  PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM -1 016 70
  BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM -1 016 70
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - -
  ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 3 932 1 129
  ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/ - D), W TYM 2 917 1 199
  - o ograniczonej możliwości dysponowania - -


  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 201 9 ROKU DO 3 0 WRZEŚNIA 201 9 ROKU

  8
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  Za okres od dnia 01. 01.201 9 roku do 3 0.09.201 9 roku
  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy
  Kapitał z wyceny opcji menedżerskich
  Kapitał rezerwowó Zyski zatrzymane
  Kapitał własny razem
  Stan na 1 stycznia 201 9 roku 349 20 868 19T J J12 153 9 26N
  Całkowite dochody: J J7 76U J J 7 91T 149
  Zysk/strata netto roku obrotowego - - - - 149 149
  Podział wyniku finansowego - -7 768 - - 7 768 -
  Korekta podatku za rok poprzedni - - - - - -
  Transakcje z właścicielami: O J 15M J J 15 O
  Zawarcie umowy opcji menedżerskich na akcje - - 150 - - 150
  Emisja akcji/wydanie udziałów 2 - - - - 2
  Koszty emisji akcji - - - - - -
  Stan na 30 września 201 9 roku 35N 13 100 34T J J4 23R 9 56O
  Za okres od dnia 01.01.201 U roku do 31 K12 .201 U roku
  Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy
  Kapitał z wyceny opcji menedżerskich
  Kapitał rezerwowó Zyski zatrzymane
  Kapitał własny razem
  Stan na 1 stycznia 201 U roku 21S 16 715 19T J J8 08R 9 04O
  Całkowite dochody: J J3 49M J J J4 M SU J7 55 U
  Zysk/strata netto roku obrotowego - - - - -7 5 58 -7 5 58
  Podział wyniku finansowego - -3 490 - - 3 490 -
  Korekta podatku za rok poprzedni - - - - - -
  Transakcje z właścicielami: 13P 7 644 J J J 7 77T
  Zawarcie umowy opcji menedżerskich na akcje - - - - - -
  Emisja akcji/wydanie udziałów 133 7 867 - - - 8 000
  Koszty emisji akcji - -223 - - - -223
  Stan na 31 grudnia 201 8 roku 349 20 868 197 - -12 1 53 9 261
  Za okres od dnia 01.01.201 8 roku do 3 0.09.201 8 roku
  Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy
  Kapitał z wyceny opcji menedżerskich
  Kapitał rezerwowó Zyski zatrzymane
  Kapitał własny razem
  Stan na 1 stycznia 2018 roku 21S 16 715 19T J J8 08R 9 04O
  Całkowite dochody: J J1 429 J J J98P J2 41O
  Zysk/strata netto roku obrotowego - - - - -2 412 -2 412
  Podział wyniku finansowego - -1 429 - - 1 429 -
  Korekta podatku za rok poprzedni - - - - - -
  Transakcje z właścicielami: J J11U J J J J11U
  Zawarcie umowy opcji menedżerskich na akcje - - - - - -
  Emisja akcji/wydanie udziałów - - - - - -
  Koszty emisji akcji - -118 - - - -118
  Stan na 30 września 2018 roku 21S 15 167 19T J J9 06U 6 51O  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 201 9 ROKU DO 3 0 WRZEŚNIA 201 9 ROKU

  9
  D. INFORMACJE DODATKOWE
  1. Jednostka Dominująca

  Comperia.pl S.A. (Jednostka Dominująca, Spółka) powstała z przekształcenia spółki Comperia.pl spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Przekształcenie Comperia.pl spółki z o.o. w spółkę akcyjną nastąpiło na podstawie
  uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Grupy z dnia 8 czerwca 2011 roku (akt notarialny Rep A nr 9827/2011).
  Jednostka Dominująca została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
  Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Gospodarczego pod numerem KRS 0000390656
  w dniu 4 lipca 2011 roku. Spółka posiada num er NIP 9512209854 oraz symbol REGON 140913752.
  Siedziba Jednostki Dominującej mieści się w Warszawie (kod pocztowy: 02 -673), przy ulicy Konstruktorskiej 13.
  Czas trwania Jednostki Dominującej jest nieoznaczony.
  Podstawowym przedmiotem działalności jest poś rednictwo finansowe.
  Istotą powstania Comperia .pl było stworzenie możliwości błyskawicznego i co ważne – darmowego porównania i wyboru w
  jednym miejscu najlepszych produktów w obszarze finansów, ubezpieczeń i telekomunikacji po to, by oszczędzać czas oraz
  pieniądze naszych klientów.
  Działalność Spółki polega na prowadzeniu internetowych porównywarek produktów finansowych (w tym oddziałów bankowych i
  bankomatów), niefinansowych oraz GSM, a także portalu telekomunikacyjnego TELEPOLIS.PL. Na stronach tych int ernauci mają
  możliwość porównywania produktów finansowych (produkty kredytowe, lokacyjne i ubezpieczeniowe) oraz niefinansowych (np.
  telekomunikacyjne), oferowanych przez partnerów spółki i wybór najkorzystniejszej dla siebie oferty. Najpopularniejsze port ale
  należące do Spółki to:
   Comperia.pl - pierwsza w Polsce porównywarka produktów finansowych,
   eHipoteka.com - internetowa wyszukiwarka kredytów hipotecznych,
   Banki.pl - lokalizator placówek bankowych oraz bankomatów ze zintegrowaną porównywarką ofert bank owych,
   TELEPOLIS.PL - portal zajmujący się tematyką ofert GSM i telekomunikacji.
  Spółka rozwija także program partnerski o nazwie ComperiaLead. Program „ComperiaLead” polega na udostępnieniu przez
  Spółkę właścicielom witryn internetowych oprogramowania w celu stworzenia przez nich na swoich stronach internetowych
  sekcji prezentującej porównania produktów finansowych. Sekcje te są firmowane przez markę „Comperia” oraz koherentne z
  porównywarkami produktów finansowych dostępnych na portalu „Comperia.pl”. Dzi ęki programowi „ComperiaLead” internauci
  mogą korzystać z porównywarek stworzonych przez Spółkę nie tylko na swoich własnych portalach, ale również na portalach
  partnerów programu „ComperiaLead”.
  W przypadku zainteresowania konkretnym produktem oferowanym przez partnera współpracującego z Comperią (np. instytucję
  finansową), internauta poprzez formularz ma możliwość pozostawienia swoich danych kontaktowych (tzw. „lead”), co umożliwi
  temu partnerowi, kontakt z internautą i sfinalizowanie transakcji. Partnerz y Spółki, bezpośrednio lub za pośrednictwem domów
  mediowych, za otrzymywanie leadów płacą Spółce prowizję. W przypadku zdecydowania się przez internautę na wybraną ofertę
  produktu finansowego i pozostawieniu przez niego swoich danych kontaktowych w ramach programu ComperiaLead Spółka
  dzieli się z tym uczestnikiem programu ComperiaLead wynagrodzeniem, które otrzymuje z tego tytułu od sprzedawcy danego
  produktu finansowego
  Działalność Spółki, polegająca na generowaniu leadów, związana jest z rynkiem interneto wej reklamy efektywnościowej. Spółka
  osiąga również przychody z umieszczania na swoich portalach reklam wizerunkowych instytucji finansowych i pośrednictwa
  ubezpieczeniowego.  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 201 9 ROKU DO 3 0 WRZEŚNIA 201 9 ROKU

  10
  ZARZĄD COMPERIA.PL S .A.
  Na dzień 3 0 wrze śnia 201 9 roku Zarząd Comperia.pl S.A działał w następującym składzie:
   Wojciech Małek – Członek Zarządu
   Szymon Fiecek – Członek Zarządu
  W okresie od 01 stycznia do 3 0 września 201 9 roku miały następujące zmiany w Zarządzie Spółki.
  W dniu 17 stycznia 2019 roku Pan Grzegorz Długosz złożył rezygnację z pełnienia funkcji P rezesa Zarządu z e skutkiem na dzień
  złożenia .
  Wszyscy członkowie Zarządu powołani są na wspólną kadencję.
  Rada Nadzorcza Comperia.pl S.A.
  Na dzień 3 0 września 201 9 roku Rada Nadzorcza Comperia.pl S.A działała w następującym składzie:
   Marek Dojnow - Przewodniczący Rady Nadzorczej;
   Derek Alexander Christopher - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
   Adam Jabłoński - Członek Rady Nadzorczej;
   Krzysztof Mędrala - Członek Ra dy Nadzorczej;
   Michał Piwowarczyk - Członek Rady Nadzorczej.
  W okresie od 01 stycznia do 3 0 września 201 9 roku nie nastąpiły zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.
  2. Jednostka zależna
  Comperia Ubezpieczenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została założon a dnia 17 maja 2013 roku (akt notarialny Rep
  A nr 3273/2013).
  Została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st.
  Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000465027 w dniu 7 czerwca
  2013 roku. Spółka posiada numer NIP 5213649980 oraz symbol REGON 146713965.
  Siedziba Jednostki Zależnej mieści się w Warszawie (kod pocztowy: 02 -673), przy ulicy Konstruktorska 13.
  Czas trwania Jednostki Zależnej jest n ieoznaczony.
  Podstawową działalnością Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o. jest pośrednictwo ubezpieczeniowe (sprzedaż produktów
  ubezpieczeniowych online, za pośrednictwem call center, a także za pośrednictwem sieci współpracujących agentów
  ubezpieczeniowych) oraz prowadzenie serwisów comperiaagent.pl oraz comperiaubezpieczenia.pl.
  CU prowadzi działalność w zakresie sprzedaży produktów ubezpieczeniowych jako agent ubezpieczeniowy uzyskując prowizje ze
  sprzedaży od towarzystw ubezpieczeniowych, a także w zakresie sprzedaży w formie licencji w formule SaaS (software as a
  service) aplik acji do zarządzania multiagencją ubezpieczeniową, zarządzania portfelem klientów, porównywania i sprzedaży
  produktów ubezpieczeniowych Comperiaagent.pl. Dodatkowo spółka ta generuje również przychody pochodzące z reklamy
  internetowej i jak i sprzedaży lead ów do instytucji finansowych.

  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 201 9 ROKU DO 3 0 WRZEŚNIA 201 9 ROKU

  11
  3. Struktura Grupy kapitałowej Comperia.pl
  W skład Grupy Kapitałowej Comperia.pl (Grupa) wchodzi Comperia.pl S.A. oraz Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o.
  Comperia.pl S.A. jest porównywarką produktów finansowych. Comperia Ubezpi eczenia sp.z o.o. (wobec, której podmiotem
  dominującym jest Comperia.pl S.A.) została założona w maju 2013 roku.


  Jednostka Zależna podlega konsolidacji metodą pełną.
  4. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia
  jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta,
  inwestycji długoterminowych, podziału, restrukt uryzacji i zaniechania działalności.
  W okresie od 1 stycznia 201 9 roku do dnia sporządzenia niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego nie wystąpiły zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Comperia.pl
  5. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy
  raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących.
  W okresie 3 kwartałów 2019 Grupa osiągnęła pozytywne wyniki EBITDA na poziomie skonsolidowanym jak i jednostkowym. Udało się osiągnąć założone cele przez Zarząd zarówno w segmencie reklamy efektywnościowej oraz częściowo w segmencie dystrybucji ubezpieczeń. Poniżej prezentujemy kluczowe czynniki wpływające na wyniki zrealizowane w ciągu 9 miesięcy 2019 roku. • Spadek przy chodów skonsolidowanych ze sprzed aży rok do roku o 4 %. Spadek przychodów w segmencie reklamy
  efektywnościowej o 1 5% wynikał głównie z wprowadzenia przepisów RODO. Zauważyliśmy mniejszą skłonność
  internautów do akceptowania wszystkich wymaganych przez przep isy RODO zgód na przetwarzanie danych
  osobowych. To zjawisko wpłynęło na niższą liczbę leadów, które mogliśmy pozyskać i negatywnie wpłynęło na
  przychody. Dodatkowo warto podkreślić, że zanotowany został 47% wzrost przychodów z działalności
  ubezpieczeniowe j z 3 127 tys. zł w okresie 3 kwartałów 2018 roku do 4 583 tys. zł w okresie 3 kwartałów 2019 roku.
  Jest to o szczególnie ważne, gdyż Grupa planuje intensywnie rozwijać ten obszar w kolejnych okresach i ma ku temu
  mocne fundamenty w postaci rosnącej liczby agentów i klientów. Są podpisane umowy na dystrybucję produktów
  ubezpieczeniowych z 26 towarzystwami ubezpieczeniowymi. Grupa współpracuje z ponad 600 aktywnymi agentami.
  • W okresie 3 kwartałów 2019 Grupa utrzymała rentowność EBITDA na poziomie 5%, tj. pod obnym poziomie jak w
  analogicznym okresie 2019 roku.
  • W okresie 9 miesięcy 2019 roku kontynuowaliśmy prace związane z rozwojem projektu ComperiaRaty (dawniej
  określaliśmy ten projekt jako Fintech). W okresie 9 miesięcy 2019 roku ponieśliśmy wydatki na real izację projektu
  ComperiaRaty w łącznej kwocie 2. 133 tysięcy złotych, z czego 1.4 94 tysięcy złotych zostało skapitalizowane a
  pozostała część wydatków tj. kwota 639 tysięcy złotych została bezpośrednio odniesiona w rachunek zysków i strat za
  okres 9 miesięc y 2019 roku, co wpłynęło na obniżenie EBITDA Grupy w okresie pierwszych 9 miesięcy 2019 roku.
  Wdrożenie komercyjne projektu ComperiaRaty planujemy na przełom roku 2019/2020. Monetyzacja projektu
  ComperiaRaty będzie miała wpływ na wyniki osiągane przez Grup ę w 2020 roku.

  Comperia.pl S.A.
  jednostka dominująca
  Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o.
  jednostka zależna (100% udziału w kapitale)


  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 201 9 ROKU DO 3 0 WRZEŚNIA 201 9 ROKU

  12
  6. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący
  wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.
  Patrz Komentarz Zarządu zamieszczony we wstępie do niniejszego raportu.
  7. Przyjęte zasady rachunkowości
  Oświadczenie o zgodności oraz ogólne zasady sporządzania
  Prezentowane śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi
  Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w szczególności w zgodności z MSR 34 „Śródroczne sprawozdania
  finansowe” oraz z Rozporządz eniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
  przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi
  zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i
  obowiązującymi w czasie przygotowywania skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Niniejsze
  śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie sytuację finansową Grupy Kapitałowej
  Comp eria.pl S.A. na dzień 30 września 201 9 roku , 31 grudnia 201 8 roku oraz na dzień 3 0 września 201 8, wyniki jej
  działalności za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 201 9 roku i 3 0 września 201 8 roku oraz przepływy pieniężne i
  zestawienie zmian w kapit ale własnym za okres 9 miesięcy zakończony dnia 3 0 września 201 9 roku i 3 0 września 201 8 roku .
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w okresie, co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym. Zarząd jednostki dominującej nie stwierdza na dzień podpisania niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania d ziałalności przez Grupę w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nie dotychczasowej działalności.
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera ws zystkich informacji, które ujawniane są w rocznym
  skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane
  sprawozdanie finansowe należy czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Gru py Kapitałowej Comperia.pl
  za rok 201 8.
  Przy sporządzaniu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego przestrzegano tych samych zasad
  (polityki) rachunkowości i metod obliczeniowych co w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym , za wy jątkiem kwestii
  opisanych poniżej .
  Walutą funkcjonalną i walutą prezentacji wszystkich pozycji sprawozdania finansowego jest PLN.
  Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe i wszystkie dane objaśniające są podawane w tysiącach PLN, o ile nie wskazano
  inac zej.
  Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd
  Jednostki Dominującej w dniu 14 listopada 2019 roku.
  Nowe standardy, interpretacje i zmiany opublikowanych standardów
  W niniejszym skr óconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, dokonane przez Zarząd jednostki dominującej osądy w zakresie stosowanych przez Grupę Kapitałową Comperia.pl zasad rachunkowości i głównych źródeł szacowania niepewności, były takie same jak opisan e w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 201 8, za wyjątkiem poniższych.
  MSSF 16 Leasing
  Grupa przyjęła nowy standard MSSF 16 Leasing od wymaganej daty wejścia w życie tj. od 1 stycznia 2019 r. MSSF 16 zastępuje MSR 17 Leasing i dotyczy ujmowania, wyceny, prezentacji i ujawniania leasingu. Grupa zastosowała do swoich umów leasingowych zmodyfikowane podejście retrospektywne tj. bez przekształcania danych porównawczych orz przyjęła rozwiązanie praktyczne dopuszczone przez MSSF 16 Z początkiem 2019 r. Grupa zakończyła ocenę skutków wpływu wejścia w życie tego


  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 201 9 ROKU DO 3 0 WRZEŚNIA 201 9 ROKU

  13
  standardu we wszystkich aspektach. Zgodnie z wymogami MSSF 16 jednostka klasyfikuje umowy wynajmu długoterminowego jako leasing ujawniając w sprawozdaniu finansowym aktywa z tytułu prawa do użytko wania (w pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej „Rzeczowe aktywa trwałe“) oraz zobowiązania leasingowe (w pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej „Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe ") wyceniane w wysokości wartości bieżącej opłat leasi ngowych pozostających do zapłaty począwszy od 1 stycznia 2019 r. W dniu pierwszego zastosowania wartość przyszłych opłat leasingowych została zdyskontowana przy użyciu średnioważonej krańcowej stopy leasingobiorcy w wysokości 3%. Wartość aktywów z tytułu p rawa do użytkowania została wykazana w tej samej wysokości co zobowiązania leasingowe ze względu na brak wystąpienia zapisów umownych, które mogłyby spowodować utworzenie rezerw na dodatkowe obciążenia czy rezerw związanych z demontażem wynajmowanych obiek tów czy przedmiotów.
  Zgodnie z nowym standardem umowy najmu i dzierżawy są prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w formie zobowiązania finansowego oraz prawa do użytkowania aktywa.
  Okres leasingu ustalony został z uwzględnieniem opcji skrócenia dostępnych w zawartych kontraktach, jeżeli prawdopodobne jest skorzystanie z opcji. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania podlegają liniowej amortyzacji przez krótszy z dwóch okresów: okres użytkowania tego składnika aktywów lub okres leasingu, natomiast z obowiązania z tytułu umów leasingowych podlegają wycenie metodą zamortyzowanego kosztu.
  8. Istotne zmiany wielkości szacunkowych.
  Sprawozdanie finansowe będące częścią niniejszego raportu uwzględnia szacowane wartości przychodów 222 tys. zł i kosztów ich uzyskania 250 tys. zł w odniesieniu do działań wykonanych w III kwartale 201 9 roku, które zostaną rozliczone w okresach późniejszych, a także rozliczenie analogicznych szacunków dla działań wykonanych w II kwartale 201 9 roku stronie przychodów 297 tys. zł, a po stronie kosztów 308 tys . zł.
  9. Przychody ze sprzedaży, w tym informacja o segmentach
  Grupa w działalności wyodrębnia 3 segmenty działalności – segment reklamy efektywnościowej, segment dystrybucji produktów ubezpieczeniowych oraz powstający segment dy strybucji kredytów gotówkowych on -line. Grupa działa na terenie Polski, wszystkie przychody ze sprzedaży osiąga na rynku krajowym. Zarząd jednostki dominującej nie wyodrębnia segmentów geograficznych.


  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 201 9 ROKU DO 3 0 WRZEŚNIA 201 9 ROKU

  14
  Stan na 30.09.2019


  Segment operacyjny reklama efektywnościowa dystrybucja ubezpieczeń
  pośrednictwo kredytowe on-line
  korekty konsolidacyjne RAZEM dane skonsolidowane
  Przychody 15 103 4 583 0 -53 19 633
  Koszty działalności 14 144 4 824 639 -112 19 495
  zysk operacyjny 958 -241 -639 59 138
  +amortyzacja 702 86 0 -19 768
  EBITDA 1 660 -155 -639 40 906
  koszty i przychody finansowe niealokowane na segmenty -54
  zysk przed opodatkowaniem 958 -241 -639 59 84


  Aktywa trwałe 4 001 164 2 427 6 592
  Należności 3 988 761 0 4 749

  Stan na 30.09.2018


  Segment operacyjny reklama efektywnościowa dystrybucja ubezpieczeń
  pośrednictwo kredytowe on-line
  korekty konsolidacyjne RAZEM dane skonsolidowane
  Przychody 17 737 3 127 0 -111 20 753
  Koszty działalności 18 319 4 467 258 -161 22 883
  zysk operacyjny -582 -1 340 -258 50 -2 130
  +amortyzacja 2 395 789 0 -42 3 142
  EBITDA 1 813 -550 -258 8 1 013
  koszty i przychody finansowe niealokowane na segmenty 0 0 0 0 0
  zysk przed opodatkowaniem -582 -1 340 -258 50 -2 130


  Aktywa trwałe 6 134 2 004 770 0 8 908
  Należności 754 4 249 0 0 5 003  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 201 9 ROKU DO 3 0 WRZEŚNIA 201 9 ROKU

  15
  10. Pozycje wpływające na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub przepływy
  pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wartość lub częstotliwość.
  Nie wystąpiły w okresie I II kwartału 201 9 roku.
  11. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do
  uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu.
  Nie wystąpiły.
  12. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych,
  rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów
  oraz odwróceniu takich odpisów.
  Nie wystąpiły.
  13. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw.
  Nie wystąpiły.
  14. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
  W I II kwartale 201 9 roku nie było istotnych zmian .
  15. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.
  W okresie trzech kwartałów 201 9 roku nabyto środki trwałe na kwotę 19 tys. zł oraz śr odki trwałe w budowie na
  kwotę 58 tys. zł.
  16. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów
  trwałych.
  Nie występują .
  17. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych.
  Nie wystąpiły isto tne rozliczenia z tytułu spraw sądowych .
  18. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów
  W 2019 roku Spółka zgodnie z MSSF 16 zaprezentowała w sprawozdaniu najem lokalu jako leasing finansowy.
  Powyższa zmiana spowodowała zmniejszenie wyniku z 2018 roku o kwotę 21 tys. zł.
  19. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień
  umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań
  naprawczych do końca okresu sprawozdawczego.
  Nie wystąpiły.


  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 201 9 ROKU DO 3 0 WRZEŚNIA 201 9 ROKU

  16
  20. Objaśnienia dotycz ące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym
  okresie.
  Nie dotyczy.
  21. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów
  wartościowych.
  Nie dotyczy.
  22. Wypłacona lub zadeklarowana dywidenda.
  W okresie III kwartał u 201 9 roku nie wypłacano ani nie zadeklarowano wypłaty dywidendy.
  23. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone śródroczne
  skonsolidowane sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w
  znaczący spo sób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta.
  W odniesieniu do kwestii współpracy na rok 2020 z jednym z kluczowych partnerów Spółki, (o którym Spółka
  informowała w raporcie bieżącym nr 2/2019) – biorąc pod uwagę przyjęty model kontraktowania usług z tym
  kontrahentem, gdzie warunki usług są każdorazowo określane na kolejny rok kalendarzowy przy uwzględnieniu
  uwarunkowań zarówno rynkowych, jak i indywidualnie odnoszących się do tego kontrahenta – Zarząd spodziewa
  się, że potencjalna współpraca z tym kon trahentem w roku 2020 będzie miała istotnie mniejszą skalę, z tym że
  odnośny kontrakt na rok 2020 nie został jeszcze podpisany.
  Jednocześnie, w powyższym kontekście Zarząd zwraca uwagę, że zgodnie z informacjami zawartymi w
  sprawozdaniu Zarządu za 2018 ro k oraz w półrocznym sprawozdaniu Zarządu na dzień 30 czerwca 2019 roku,
  utrata niektórych z aktualnych dostawców może skutkować, zwłaszcza w przejściowym okresie, pogorszeniem
  wyników Grupy.

  24. Zmian y zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu
  zakończenia ostatniego roku obrotowego.
  Nie wystąpiły.
  25. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych
  prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie
  kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.
  Zarząd Spółki nie publikował prognoz na rok 201 9.  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 201 9 ROKU DO 3 0 WRZEŚNIA 201 9 ROKU

  17
  26. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
  emitenta
  Na dzień przekazania niniejszego raportu kwartalnego następujący akcjonariusze posiadali, bezpośrednio lub
  pośrednio, co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki:

  Akcjonariusz Liczba akcji % akcji
  Wartość
  nominalna (w
  PLN)
  Liczba głosów na
  walnym
  zgrom adzeniu
  % udział
  głosów na
  walnym
  zgromadzeniu
  Talnet Holding Limited 744 89M 21,21% 74 489,0M 1 089 89M 25,97%
  Marek Dojnow 632 37U 18,01% 63 237,8M 836 809 19,94%
  Adam Jabłoński 417 76U 11,90% 41 776,8M 554 054 13,20%
  Quercus TFI S.A. 274 65T 7,82B 27 465,7M 274 65T 6,54B
  TFI Investors 270 40P 7,70B 27 040,3M 270 40P 6,44B
  Maciej Wandzel 226 839 6,46B 22 683,90 226 839 5,40B
  Pozostali 944 85P 26,91% 94 485,30 944 85P 22,51%
  SUMA 3 511 78U 100,00B 351 178,80 4 197 50R 100,00B

  Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące
  emitenta.
  Stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień przekazania niniejszego raportu
  kwartalnego przedstawia się następująco:
  Akcjonari usz Liczba akcji % akcji Wartość nominalna
  (w PLNF
  Liczba głosów na
  walnym
  zgromadzeniu
  % udział
  głosów na
  walnym
  zgromadzeniu
  Marek Dojnow 632 37U 18,01 B 63 237,8M 836 809 19,94 B
  Adam Jabłoński 417 76U 11,90 B 41 776,8M 554 054 13,20 B
  Wojciech Małek 24 073 0,69 % 2 407,30 24 073 0,57 %
  Szymon Fiecek OR PTS 0,72 B 2 53T ,6M OR PTS 0,60 B
  Według informacji posiadanych przez Grupę w okresie od dnia przekazania ostatniego skonsolidowanego raportu
  kwartalnego do dnia publikacji niniejszego raportu nie był o zmian w liczbie akcji posiadanych przez osoby
  zarządzające l ub nadzorujące Comperia.pl S.A.


  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 201 9 ROKU DO 3 0 WRZEŚNIA 201 9 ROKU

  18
  Osoby zarządzające i nadzorujące Comperia.pl S.A. nie posiadały udziałów w jednostkach powiązanych ze Spółką.
  Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub
  organem administracji publicznej. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych.
  Na dzień 3 0 września 201 9 roku oraz na dzień przekazania niniejszego raportu kwartalnego żadna ze spółek
  Grupy kapitałowej Comperia.pl nie była stroną istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem
  właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których wartość stanowiła co
  najmniej 10 % kapitałów własnych spółki (odrębni e bądź łącznie).
  27. Transakcje z podmiotami powiązanymi
  Spółki Grupy kapitałowej Comperia.pl nie zawierały w okresie I II kwartału 201 9 roku transakcji z podmiotami
  powiązanymi, które pojedynczo lub łącznie są istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe.
  28. Udzielone i otrzymane poręczenia i gwarancje
  Zobowiązania warunkowe to gwarancje de minimis wystawione przez BGK S.A. w łącznej kwocie 1 200 tys. zł i są
  związane z zabezpieczeniami kredytów udzielonych przez Alior Bank S.A.
  29. Instrumenty finansowe, w tym informacje na temat wartości godziwej
  Do głównych instrumentów finansowych, które posiada Grupa, należą aktywa finansowe, takie jak należności z
  tytułu dostaw i usług, środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe, które powstają bezpośrednio w toku
  prowadzonej przez nią działalności. W okresie objętym sprawozdaniem Grupa nie prowadziła obrotu
  instrumentami finansowymi. Grupa nie stosuje pochodnych instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem
  kursowym.
  Wartość bilansowa i wartość godziwa klas instrum entów finansowych.

  Kategoria zgodnie z MSSF 9/ MSR 39
  Wartość bilansowa Wartość godziwa
  30.09.201 9 31.12.201 8 30.09.201 9 31.12.201 8
  Aktywa finansowe Należności z tytułu dostaw i usług AZK/PiN 4 661 5 064 4 661 5 064
  Należności pozostałe AZK/ PiN 88 143 88 143
  Należności z tytułu podatku AZK/PiN - - - -
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty AZK/PiN 2 917 3 932 2 917 3 932
  Zobowiązania finansowe
  Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte ZZK/ZZK 104 666 104 666
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ZZK/ZZK 3 050 2 806 3 050 2 806
  Zobowiązania pozostałe ZZK/ZZK 597 569 597 569
  Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego ZZK/ZZK - - - -
  Użyte skróty:
  AZK – aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie
  ZZK – zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu
  PiN – pożyczki i należności


  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 201 9 ROKU DO 3 0 WRZEŚNIA 201 9 ROKU

  19

  Wartość godziwa instrumentów finansowych, jakie Grupa posiadała na dzień 3 0 września 201 9 roku
  i 31 grudnia 201 8 roku nie odbiegała istotnie od wartości prezentowanej w sprawozdaniach finansowych.
  Ze względu na brak istotności aktywów i zobowiązań finansowych w walutach obcych nie została przedstawiona
  szczegółowa struktura walutowa instrumentów finansowych.
  30. Informacje o zmianie sposobu (metody) ustalenia wartości godziwej dla instrumentów
  finansow ych wycenianych w ten sposób.
  Nie wystąpiła.
  31. Informacja dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub
  wykorzystania tych aktywów.
  Nie wystąpiła.
  32. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalno ści,
  które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań
  finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w
  wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym).
  Nie wystąpiły .
  33. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku
  finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji
  zobowiązań przez emitenta.
  W 2017 r Jednostka dominująca zaciągnęła w ALIOR Ban k S.A. z siedzibą w Warszawie kredyt nieodnawialny w
  wysokości 1.500 tys. zł Termin spłaty ostatniej raty przypada na 14.11.2019 roku. Oprocentowanie kredytu
  (zmienne) wynosi WIBOR 3M + marża banku. Część długoterminowa tytułem tego zobowiązania wynosi 5 00 tys.
  zł.Zabezpieczeniem kredyt u jest gwarancja de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. do kwoty 900 tysięcy
  złotych , niepotwierdzony przelew wierzytelności o wartości nie niższej niż 1 milion złotych, pełnomocnictwo do
  rachunku bieżącego prowadzone go w Alior Bank S.A.
  34. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego
  wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.
  W kolejny m, czwartym kwarta le spółka zamierza zwiększać przychody zarówno w segmencie współpr acy z
  bankami oraz w spółce zależnej Comperia Ubezpieczenia.
  Spodziewamy się, że produkcyjne uruchomienie projektu Fintech nastąpi na przełomie roku 2019 i 2020.
  Monetyzacja projektu Fintech będzie miała istotny wpływ na nasze wyniki od 2020 roku .
  W segmencie reklamy efektywnościowej działania adaptacyjne, które podjęliśmy i o których informowaliśmy w
  poprzednich raportach okresowych przyniosły pozytywny skutek. Odzyskaliśmy rentowność tego segmentu.
  Prowadzimy szereg dalszych działań rozwojowych z zamierzeniem wzrostu przychodów i dalszej poprawy
  rentowności w tym segmencie w czwartym kwartale 2019 roku.  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 201 9 ROKU DO 3 0 WRZEŚNIA 201 9 ROKU

  20

  E. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSO WE
  COMPERIA.PL S.A.

  SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW od 201 9-07 -01 od 201 9-01 -01 od 201 8-07 -01 od 201 8-01 -01
  do 201 9-09 -30 do 201 9-09 -30 do 201 8-09 -30 do 201 8-09 -30
  Działalność kontynuowana Przychody 4 863 15 297 5 364 17 828
  Przychody ze sprzedaży 4 806 15 240 5 249 17 412
  Pozostałe przychody 57 57 115 416
  Koszty działalności operacyjnej 4 440 14 330 6 757 18 235
  Usługi obce 3 007 10 126 4 938 12 478
  Wynagrodzenia 882 2 693 831 2 445
  Amortyzacja 243 702 728 2 395
  Podatki i opłaty 19 56 22 63
  Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia 137 413 152 439
  Zużycie materiałów i surowców 29 60 23 142
  Pozostałe koszty 123 280 62 273
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 423 967 -1 393 -407
  Zysk na okazyjnym nabyciu - - - -
  Przychody finansowe 29 67 24 84
  Koszty finansowe 16 58 17 64
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 436 977 -1 386 -387
  Podatek dochodowy 0 -68 0 0
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 436 1 045 -1 386 -387
  Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - - - -
  Inne całkowite dochody - - - -
  Całkowite dochody ogółem 436 1 045 -1 386 -387
  Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia podstawowego zysku na jedną akcję 3 503 071 3 495 217 2 157 891 2 157 891
  Zysk netto na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej 0,12 0,30 -0,64 -0,18
  Zysk netto na jedną akcję zwykłą z działalności zaniechanej - - - -
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 201 9 ROKU DO 3 0 WRZEŚNIA 201 9 ROKU

  21
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZD ANIE Z SYTUACJI FINA NSOWEJ
  AKTYWA 30.09.201 9 31.12.201 8 30.09.201 8
  Aktywa trwałe 21 155 14 921 18 277
  Wartości niematerialne 5 028 3 814 6 632
  Rzeczowe aktywa trwałe 1 173 85 92
  Udziały w jednostce zależnej 12 291 9 291 9 291
  Pożyczki dla jednostki zależnej 2 410 1 547 1 901
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 253 184 362
  Aktywa obrotowe 7 351 11 717 5 065
  Należności z tytułu dostaw i usług 4 327 4 693 4 454
  Należności pozostałe 80 58 151
  Należności z tytułu podatku dochodowego - - -
  Pożyczki krótkoterminowe 75 3 127 -
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 619 3 694 214
  Pozostałe aktywa 250 146 246
  Aktywa razem 28 506 26 639 23 342

  PASYWA 30.09.201 9 31.12.201 8 30.09.201 8
  Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 24 044 22 867 18 246
  Kapitał akcyjny 351 349 216
  Kapitał zapasowy 22 868 26 530 18 768
  Kapitał z wyceny opcji menedżerskich 347 197 197
  Kapitał rezerwowy - -
  Zyski zatrzymane 478 -4 209 -934
  - w tym zysk (strata) netto 1 045 -3 663 -387
  Zobowiązanie długoterminowe 577 0 667
  Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 0 - 503
  Pozostałe rezerwy - - -
  Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte 0 - 125
  Dotacje 0 - 39
  Pozostałe zobowiązania finansowe 577 - -
  Zobowiązania krótkoterminowe 3 885 3 771 4 430
  Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte 101 664 728
  Pozostałe zobowi ązania finansowe 479
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2 729 2 479 2 816
  Zobowiązania pozostałe 477 464 355
  Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego - - -
  Pozostałe rezerwy 98 98 -
  Dotacje 0 - 439
  Pozostałe pasywa 0 67 92
  Pasywa razem 28 506 26 639 23 342  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 201 9 ROKU DO 3 0 WRZEŚNIA 201 9 ROKU

  22
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZD ANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  Za okres od dnia 01.01.201 9 roku do 3 0.09.201 9 roku
  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy
  Kapitał z wyceny opcji menedżerskich
  Kapitał rezerwowy Zyski zatrzymane
  Kapita ł własny razem
  Stan na 1 stycznia 201 9 roku 349 26 530 197 - -4 230 22 846
  Całkowite dochody: - -3 6 63 - - 4 708 1 045
  Zysk/strata netto roku obrotowego - - - - 1 045 1 045
  Podział wyniku finansowego - -3 6 63 - - 3 663 -
  Transakcje z właścicielami: 2 - 150 - - 15 2
  Zawarcie umowy opcji menedżerskich na akcje - - 150 - - 150
  Emisja akcji/wydanie udziałów 2 - - - - 2
  Koszty emisji akcji - - - - - -
  Stan na 3 0 września 201 9 roku 351 22 868 34 7 - 478 24 044
  Za okres od dnia 01. 01.201 8 roku do 31.12.201 8 roku
  Kapitał zakładowy
  Kapitał zapasowy
  Kapitał z wyceny opcji menedżerskich
  Kapitał rezerwowy Zyski zatrzymane
  Kapitał własny razem
  Stan na 1 stycznia 201 8 roku 216 20 315 197 - -1 976 18 752
  Całkowite dochody: - -1 429 - - -2 2 54 -3 6 83
  Zysk/strata netto roku obrotowego - - - - -3 6 83 -3 6 83
  Podział wyniku finansowego - -1 429 - - 1 429 -
  Korekta podatku za rok poprzedni - - - - - -
  Transakcje z właścicielami: 133 7 644 - - - 7 777
  Zawarcie umowy opcji menedżerskich na akcje - - - - - -
  Emisja akcji/wydanie udziałów 133 7 867 - - - 8 000
  Koszty emisji akcji - -223 - - - -223
  Stan na 31 grudnia 201 8 roku 349 26 530 197 - -4 2 30 22 8 46
  Za okres od dnia 01. 01.201 8 roku do 3 0.09.201 8 roku
  Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy
  Kapitał z wyceny opcji menedżerskich
  Kapitał rezerwowy Zyski zatrzymane
  Kapitał własny razem
  Stan na 1 stycznia 2018 roku 216 20 315 197 - -1 976 18 752
  Całkowite dochody: - -1 429 - - 1 042 -387
  Zysk/strata netto roku obrotowego - - - - -387 -387
  Podział wyniku finansowego - -1 429 - - 1 429 -
  Transakcje z właścicielami: - -118 - - - -118
  Zawarcie umowy opcji menedżerskich na akcje - - - - - -
  Emisja akcji/wydanie udziałów - - - - - -
  Koszty emisji akcji - -118 - - - -118
  Stan na 30 września 2018 roku 216 18 768 197 - -934 18 246


  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 201 9 ROKU DO 3 0 WRZEŚNIA 201 9 ROKU

  23
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZD ANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNY CH
  SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 201 9-01 -01 od 201 8-01 -01
  do 201 9-09-30 do 201 8-09-30
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
  I. Zysk / strata brutto 977 -387
  II. Korekty 1 272 408
  1. Amortyzacja 702 2 395
  2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -16 -21
  3. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0 0
  4. Zmiana stanu rezerw 0 0
  5. Zmiana stanu należności 344 -1 041
  6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 263 -264
  7. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dotacji -67 -686
  8. Podatek dochodowy zapłacony
  9. Zmiana stanu pozostałych aktywów 46 25
  10. Pozostałe koszty (w tym odpis na udziały) 0 0
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (l±ll) 2 249 21
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
  I. Wpływy 3 052 0
  II. Wydatki 5 418 1 280
  1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 1 618 1 280
  2. Nabycie udziałów w jednostce zależnej 3 000
  3. Dopłaty do kapitału w jednostce zależnej 0 0
  4. Pożyczki udzielone jednostce zależnej 800 0
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 367 -1 280
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
  I. Wpływy 2 1 320
  1. Wpływy z emisji akcji 2 0
  2. Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte 0 1 320
  3. Inne wpływy finansowe 0 0
  II. Wydatki 959 742
  1. Spłata kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych 563 563
  2. Odsetki 47 61
  3. Inne wydatki finansowe 350 119
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I -II) -957 578
  PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM - 1 075 -681
  BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM -1 075 -681
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - -
  ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 3 694 895
  ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/ - D), W TYM 2 619 214
  - o ograniczonej możliwości dysponowania - -
  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA.PL ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 201 9 ROKU DO 3 0 WRZEŚNIA 201 9 ROKU

  24
  W 2019 roku Spółka zgodnie z nowym MSSF 16 zaprezentowała w sprawozdaniu najem lokalu jako leasing
  finansowy. Powyższa zmiana spowodowała zmniejszenie wyniku z roku 2018 o kwotę 21 tys. zł.


  Niniejszy raport kwartalny został zatwierdzony przez Zarząd Jedno stki D ominującej
  w dniu 14 listopada 201 9 roku.
  _________________________
  Wojciech Małek
  _________________________
  Szymon Fiecek
  Członek Zarządu Członek Zarządu


  Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółki:  _________________________
  Wiesława Karwowska
  Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości sp. z o.o.

  Warszawa, 14 listopada 201 9 roku .  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Comperia.pl SA
ISIN:PLCOMPR00010
NIP:951-220-98-54
EKD: 63.12 działalność portali internetowych
Adres: ul. Konstruktorska 13 02-673 Warszawa
Telefon:+48 22 6429119
www:www.comperia.pl
Kalendarium raportów
2020-09-24Raport półroczny
2020-11-05Raport za III kwartał
Komentarze o spółce COMPERIA.PL
2020-06-02 08-06-25
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649