Raport.

COMPERIA.PL SA (35/2018) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Comperia.pl S.A. w dniu 1 sierpnia 2018 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zm.), o treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 1 sierpnia 2018 roku, przedstawiając je w załączniku do niniejszego raportu.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Uchwała Nr 1
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 1 sierpnia 2018 roku
  w sprawie wyboru
  Przewodniczącego Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  §1
  Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeks spółek handlowych
  Nad zwyczajne Walne Zgromadzenie Comperia. pl Spółka Akcyjna , w głosowaniu
  tajnym, wybrało Pana Wojciecha Małka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia. -------------------------------- -------------------------------
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------- ----
  Po głosowaniu ujawniono wyniki: -------------------------------- ---------------
  - w głosowaniu oddano ważne głosy z 510.127 akcji, stanowiących 23,64 %
  w kapitale zakładowym, -------------------------------- ------------------------------
  - w głosowaniu oddano łącznie 850.844 ważn e głos y, -------------------------
  - za przyjęciem uchwały oddano 850.844 ważn e głos y, -----------------------
  - przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------- ---------------------
  - wstrzymało się 0 głosów. -------------------------------- ----------------------

  Uchwała Nr 2
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 1 sierpnia 2018 roku
  w sprawie przyjęcia porządku obrad
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  §1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Comperia.pl
  Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w
  brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki oraz w formie raportu
  bieżącego nr 33 / 2018, opublikowanego w dniu 5 lipca 2018 roku . ----------------


  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . -------------------------------- ----------
  Po głosowaniu ujawniono wyniki: -------------------------------- ---------------
  - w głosowaniu oddan o ważne głosy z 510.127 akcji, stanowiących 23,64 %
  w kapitale zakładowym, -------------------------------- ------------------------------
  - w głosowaniu oddano łącznie 850.844 ważn e głos y, -------------------------
  - za przyjęciem uchwały oddano 850.844 ważne głosy , -----------------------
  - przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------- ---------------------
  - wstrzymało się 0 głosów. -------------------------------- ----------------------
  Przewodniczący stwi erdził, że zaproponowana uchwała została przez
  Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----------------------
  Uchwała Nr 3
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl S.A.
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 1 sierpnia 2018 roku
  w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki

  § 1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Comperia.pl Spółka Akcyjna (dalej
  „Spółka”) działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000
  roku - Kodeks Spółek Handlowych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, ze zm.),
  postanawia w głosowaniu tajnym, co następuje: -------------------------------- ----
  § 2
  1. Przyznaje się miesięczne wy nagrodzenie członkom Rady Nadzorczej
  Spółki. Wysokość wynagrodzenia wynosi: -------------------------------- ------------
  a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki: 1200 (tysiąc dwieście)
  złotych. -------------------------------- -------------------------------- -----------------
  b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki: 800 (osiemset)
  złotych. -------------------------------- -------------------------------- -----------------


  c) dla członków Rady Nadzorczej pełniących jednocześnie funkcję w
  Komitecie Audytu Spółki: 1000 (tysiąc) złotych. -------------------------------- -----
  d) dla członków Rady Nadzorczej, którzy nie pełnią funkcji w Komitecie
  Audytu Spółki: 800 (osiemset) złotych. -------------------------------- --------------
  2. W przypadku, gdy dany członek Rady Nadzorczej rozpoczął pełnienie
  swojej funkcji w Radzie Nadzorczej lub Komitecie Audytu w czasie trwania
  miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie określone w pkt 1 jest obliczane
  proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji. -------------------------------- -------
  3. Wynagrodzenie określon e w pkt 1 przysługuje bez względu na ilość
  posiedzeń w danym miesiącu kalendarzowym. -------------------------------- ------
  4. Kwoty wynagrodzeń określone w pkt 1 nie podlegają sumowaniu, w
  przypadku pełnienia jednocześnie kilku funkcji przez danego członka Rady
  Nadzorczej wypłaca się wynagro dzenie wyższe. -------------------------------- -----
  5. Wynagrodzenie określone w pkt 1 nie przysługuje za dany miesiąc w
  przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności członka Rady Nadzorczej lub
  Komitetu Audytu na posiedzeniach w takim miesiącu. ------------------------------
  § 3
  Wynagrodzenia wskazane w § 2 niniejszej uc hwały będą wypłacane
  członkom Rady Nadzorczej począwszy od września 2018 roku. ---------------------
  § 4
  Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. -------------------------------- ------
  Po głosowaniu ujawniono wyniki: -------------------------------- ---------------
  - w głosowaniu oddan o ważne głosy z 510.127 akcji, stanowiących 23,64 %
  w kapitale zakładowym, -------------------------------- ------------------------------
  - w głosowaniu oddano łącznie 850.844 ważn e głos y, -------------------------
  - za przyjęciem uchwały oddano 850.844 ważne głosy , -----------------------
  - przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------- ---------------------
  - wstrzymało się 0 gł osów. -------------------------------- ----------------------
  Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez
  Akcjonariuszy przyjęta j ednogłośnie w głosowaniu tajnym . ------------------------


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Comperia.pl SA
ISIN:PLCOMPR00010
NIP:951-220-98-54
EKD: 63.12 działalność portali internetowych
Adres: ul. Konstruktorska 13 02-673 Warszawa
Telefon:+48 22 6429119
www:www.comperia.pl
Kalendarium raportów
2021-09-23Raport półroczny
2021-11-04Raport za III kwartał
2021-09-22Raport półroczny
Komentarze o spółce COMPERIA.PL
2021-09-21 06-09-57
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor