Raport.

COMPERIA.PL SA Raport okresowy roczny za 2017 R

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 Przychody netto ze sprzeda?y produkt?w, towar?w i materia??w 20 114 16 392 4 739 3 746 EBITDA 1 899 -2 921 447 -667 Zysk na dzia?alno?ci operacyjnej -1 430 -6 533 -337 -1 493 Zysk brutto -1 395 -6 504 -329 -1 486 Zysk netto -1 429 -5 416 -337 -1 238 Ca?kowite dochody og??em -1 429 -5 416 -337 -1 238 Aktywa razem 25 525 25 018 6 120 5 655 Rzeczowe aktywa trwa?e 57 101 14 23 Nale?no?ci kr?tkoterminowe 3 730 2 674 894 604 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 4 887 3 098 1 172 700 Zobowi?zania d?ugoterminowe 1 553 1 406 372 318 Kapita? w?asny 19 085 20 514 4 576 4 637 Kapita? podstawowy 216 216 52 49 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej 2 059 808 485 185 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej -2 081 -3 858 -490 -882 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej 748 632 176 145 Zmiana stanu ?rodk?w pieni??nych 726 -2 417 171 -552 Zysk (strata) na jedn? akcj? zwyk?? -0,66 -2,51 -0,16 -0,57 Rozwodniony zysk (strata) na jedn? akcj? zwyk?? -0,66 -2,51 -0,16 -0,57

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  S PRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
  Z BADANIA
  C OMPERIA .PL S.A.
  ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY
  31
  GRUDNIA 2017 R .
  Sprawozdanie zawiera 6 stron
  Poznań, dnia 02 marca 2018 r.
  1
  think big , think business
  SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA
  Dla Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej oraz Zarządu Comperia.pl S.A.
  Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finans owego
  Opinia
  Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego spra wozdania finansowego Comperia.pl S.A.
  z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Jednostka” ), na które składają się:
   jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej spor ządzony na dzień 31 grudnia 2017
  roku wykazujące sumę bilansową w wysokości 25 525 t ys. zł,
   jednostkowy rachunek zysków i strat oraz pozostałe całkowite dochody od dnia 1 stycznia
  2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące c ałkowitą stratę w wysokości
  1 429 tys. zł,
   jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własny m za rok obrotowy od dnia
  1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku w ykazujący zmniejszenie kapitału
  własnego w wysokości 1 429 tys. zł,
   jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych z a rok obrotowy od dnia 1 stycznia
  2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące z większenie stanu środków
  pieniężnych w wysokości 726 tys. zł,
   noty objaśniające zawierająca opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje
  objaśniające.
  Naszym zdaniem , załączone roczne sprawozdanie finansowe:
   przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątko wej i finansowej Spółki na dzień
  31 grudnia 2017 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok
  obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi z astosowanie Międzynarodowymi
  Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzon ymi przez Unię Europejską oraz
  przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
   jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi J ednostkę przepisami prawa
  i statutem Spółki,
   zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadz onych ksiąg rachunkowych zgodnie
  z przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29 września 1 994 r. o rachunkowości („Ustawa
  o rachunkowości" - Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn . zm.).
  Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodat kowym dla Komitetu Audytu, które wydaliśmy
  dnia 2 marca 2018 r.
  Podstawa opinii
  Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynar odowymi Standardami Badania w wersji
  przyjętej jako Krajowe Standardy Badania przez Kraj ową Radę Biegłych Rewidentów („KSB") oraz
  stosownie do ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłyc h rewidentach, firmach audytorskich
  i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidenta ch" - Dz. U. z 2017 r., poz. 1089) oraz
  Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 20 14 r. w sprawie szczegółowych wymogów
  dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego
  („Rozporządzenie UE" - Dz. U. UE L158). Nasza odpow iedzialność zgodnie z tymi standardami
  została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania „Odpowiedzialność biegłego rewidenta za
  badanie sprawozdania finansowego”.
  Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Kodeksem et yki zawodowych księgowych
  Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC" ) przyjętym uchwałami Krajowej Rady
  Biegłych Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznym i, które mają zastosowanie do badania  2
  think big , think business
  sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi
  wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz
  firma audytorska pozostali niezależni od Jednostki zgodnie z wymogami niezależności określonymi
  w Ustawie o biegłych rewidentach oraz w Rozporządze niu UE.
  Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wy starczające i odpowiednie, aby stanowić
  podstawę dla naszej opinii.
  Uzupełniające objaśnienie
  Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetel ności zbadanego sprawozdania finansowego
  informujemy, że Spółka wykazuje na dzień 31 grudnia 2017 roku udziały w jednostce zależnej
  Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o. oraz udzielone na jej rzecz pożyczki oraz rozrachunki w łącznej
  kwocie 12 787 tys. zł. W związku z tym, że aktywa n etto jednostki zależnej osiągnęły na dzień
  bilansowy wartość ujemną, Zarząd Comperia.pl S.A. p rzeprowadził test na utratę wartości
  powyższych aktywów (metodą zdyskontowanych przepływów netto o 5 letnim okresie prognozy, z
  uwzględnieniem wartości rezydualnej) i na jego podstawie nie stwierdził zasadności dokonania
  odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości przez ww. aktywa. Zarząd Spółki przyjął do
  realizacji na najbliższe lata plan finansowy, który wykazał realną możliwość osiągnięcia
  w przyszłości dochodów przez spółkę zależną. Szczeg ółowe informacje dotyczące
  przeprowadzonego testu zostały zaprezentowane w notach objaśniających do sprawozdania
  finansowego. Powodzenie planów Zarządu Spółki uzale żnione jest od realizacji zamierzeń
  biznesowych i budowanej na tej podstawie prognozy f inansowej, stanowiącej podstawę
  dokonanych testów. Zdaniem Zarządu Spółki przy dokonanych założeniach działania te powinny
  przynieść oczekiwane efekty , jednak wskazujemy, iż pewności takiej nie ma.
  Nasza opinia nie zawiera zastrzeżenia w odniesieniu do tej sprawy.
  Kluczowe sprawy badania Kluczowe sprawy badania są to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej
  znaczące podczas badania sprawozdania finansowego z a bieżący okres sprawozdawczy. Obejmują
  one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka is totnego zniekształcenia, w tym ocenione
  rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowan ego oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy
  się w kontekście naszego badania sprawozdania finan sowego jako całości oraz przy formułowaniu
  naszej opinii oraz podsumowaliśmy naszą reakcję na te rodzaje ryzyka, a w przypadkach,
  w których uznaliśmy za stosowne przedstawiliśmy naj ważniejsze spostrzeżenia związane z tymi
  rodzajami ryzyka. Nie wyrażamy osobnej opinii na te mat tych spraw.
  Kluczowe zagadnienia badania Podejście do badania
  W ramach wartości niematerialnych
  zaprezentowano koszty zakończonych prac
  rozwojowych oraz inne wartości niematerialne
  wykorzystywane w ramach prowadzonej
  działalności gospodarczej. Zarówno w roku
  badanym jak i poprzednim Spółka poniosła
  stratę zarówno na poziomie całego
  przedsiębiorstwa jak i na działalności operacyjnej. Powyższe wskazywać może na
  konieczność rozpoznania utraty wartości przez
  wartości niematerialne Spółki. Przeprowadzono analizę poszczególnych
  wartości niematerialnych pod kątem ich
  dalszego wykorzystywania przez Spółkę a także
  możliwości i wysokości planowanych
  przychodów osiągniętych przy ich wykorzystaniu.
  Dokonano oceny poprawności osądów Spółki w
  zakresie istnienia przesłanek utraty wartości, a w konsekwencji konieczności przeprowadzenia
  testów na utratę wartości dla poszczególnych
  składników wartości niematerialnych.
  Na podstawie przeprowadzonych procedur nie
  stwierdziliśmy konieczności dokonania odpisów
  wartości niematerialnych, które istotnie
  wpływałyby na rzetelność oraz jasność
  sprawozdania finansowego.  3
  think big , think business
  Jednostka prezentuje w sporządzonym na dzień 31 grudnia 2017 r bilansie wartość udziałów,
  udzielone pożyczki, należności handlowe oraz
  inne od jednostki zależnej Comperia
  Ubezpieczenia sp. z o.o. w łącznej wysokości
  12 787 tys. zł. Podmiot ten wykazuje na dzień
  bilansowy ujemną wartość aktywów netto, co
  wskazywać może na konieczność rozpoznania
  utraty wartości przez ww. aktywa.
  Mając na uwadze powyższe Zarząd Spółki
  rozpoznał przesłanki do utworzenia odpisu
  aktualizującego ww. aktywa i przeprowadził test
  na utratę wartości. Zarząd Comperia.pl S.A. przeprowadził wycenę
  Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o. opierając się
  na planowanym modelu biznesowym, podjętych
  oraz planowanych działaniach oraz ich skutków
  w latach następnych. Wycena, oparta na
  zdyskontowanych przepływach netto, nie wykazała konieczności rozpoznania utraty
  wartości przez aktywa zaangażowane w
  Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o.
  W ramach przeprowadzonych przez nas
  procedur badania przeprowadzono weryfikację
  zasadności przyjętej metodologii wyceny,
  prawidłowości obliczeń, ocenę przyjętych przez Spółkę założeń, w tym ich realności oraz
  prawidłowości dokonanych szacunków w ramach wyceny a także ocenę wyciągniętych na tej
  podstawie osądów Zarządu Spółki.
  Przeprowadzone procedury pozwoliły nam uznać
  przeprowadzoną wycenę jednostki zależnej za racjonalną a wnioski Zarządu Spółki, dotyczące
  utraty wartości przez przedmiotowe aktywa za
  prawidłowe.
  Zarząd Jednostki opisał przeprowadzoną wycenę
  w notach objaśniających do sprawozdania
  finansowego.
  Spółka prezentuje w ramach aktywów trwałych
  wartości niematerialne o nieokreślonym okresie
  ekonomicznej użyteczności o wartości 1 028 tys.
  zł. Wskazywać to może na konieczność rozpoznania utraty wartości przez przedmiotowe
  wartości niematerialne. Zweryfikowano czy Jednostka dokonała
  corocznego testu na utratę wartości.
  Sprawdzono prawidłowość zastosowanej metody
  wyceny, poprawność jej przeprowadzenia w tym
  założeń.
  Na podstawie wyceny dokonanej przez Spółkę
  oraz przeprowadzonych procedur badania nie
  stwierdziliśmy konieczności dokonania odpisów
  wartości niematerialnych o nieokreślonym
  okresie ekonomicznej użyteczności, które
  istotnie wpływałyby na rzetelność oraz jasność
  sprawozdania finansowego.
  Odpowiedzialność Zarządu oraz Rady Nadzorczej za sp rawozdanie finansowe
  Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg
  rachunkowych, rocznego sprawozdania finansowego, kt óre przedstawia rzetelny i jasny obraz
  sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowe go Jednostki zgodnie z Międzynarodowymi
  Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzon ymi przez Unię Europejską, przyjętymi
  zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązują cymi Spółkę przepisami prawa i umową,
  a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie
  sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem
  lub błędem.
  Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki j est odpowiedzialny za ocenę zdolności
  Jednostki do kontynuowania działalności, ujawnienie , jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych
  z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy
  rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd Sp ółki albo zamierza dokonać likwidacji
  Jednostki, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla  4
  think big , think business
  likwidacji lub zaniechania działalności.
  Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej Jednostki są zobowiązani do zapewnienia, aby
  sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidz iane w Ustawie o rachunkowości.
  Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nad zorowanie procesu sprawozdawczości
  finansowej Spółki.
  Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie spra wozdania finansowego
  Naszymi celami są uzyskanie wystarczającej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie
  zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego osz ustwem lub błędem oraz wydanie
  sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Wystarczająca pewność jest wysokim
  poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie pr zeprowadzone zgodnie z KSB zawsze
  wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Znieksz tałcenia mogą powstawać na skutek oszustwa
  lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można rac jonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie
  mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania
  finansowego.
  Koncepcja istotności stosowana jest przez biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu
  i przeprowadzaniu badania jak i przy ocenie wpływu rozpoznanych podczas badania zniekształceń
  oraz nieskorygowanych zniekształceń, jeśli występuj ą, na sprawozdanie finansowe, a także przy
  formułowaniu opinii biegłego rewidenta. W związku z powyższym wszystkie opinie i stwierdzenia
  zawarte w sprawozdaniu z badania są wyrażane z uwzg lędnieniem jakościowego i wartościowego
  poziomu istotności ustalonego zgodnie ze standardam i badania i zawodowym osądem biegłego
  rewidenta.
  Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przys złej rentowności Spółki ani efektywności lub
  skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Jed nostki obecnie lub w przyszłości.
  Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy o sąd i zachowujemy zawodowy
  sceptycyzm, a także:
   identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekszt ałcenia sprawozdania finansowego
  spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury
  badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowo dy badania, które
  są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podsta wę dla naszej opinii. Ryzyko
  niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego
  wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotycz yć zmowy, fałszerstwa, celowych
  pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
   uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosown ej dla badania w celu
  zaprojektowania procedur badania, które są odpowied nie w danych okolicznościach, ale nie
  w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontr oli wewnętrznej Spółki;
   oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityk i) rachunkowości oraz zasadność
  szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień doko nanych przez Zarząd Jednostki;
   wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowa nia przez Zarząd Spółki zasady
  kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowośc i oraz, na podstawie uzyskanych
  dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność zw iązana ze zdarzeniami lub
  warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwoś ć zdolność Jednostki do
  kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wnio sku, że istnieje istotna niepewność,
  wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym spraw ozdaniu biegłego rewidenta na
  powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są
  nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnio ski są oparte na dowodach badania
  uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdani a biegłego rewidenta, jednakże
  przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Spółki zaprzestanie kontynuacji
  działalności;
   oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym
  ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedst awia będące ich podstawą transakcje
  i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezenta cję.
  Przekazujemy Komitetowi Audytu informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie
  przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących  5
  think big , think business
  słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania
  Składamy Komitetowi Audytu oświadczenie, że przestr zegaliśmy stosownych wymogów etycznych
  dotyczących niezależności oraz, że będziemy informo wać ich o wszystkich powiązaniach i innych
  sprawach, które mogłyby być racjonalnie uznane za s tanowiące zagrożenie dla naszej
  niezależności, a tam gdzie ma to zastosowanie, info rmujemy o zastosowanych zabezpieczeniach.
  Spośród spraw przekazywanych Komitetowi Audytu usta liliśmy te sprawy, które były najbardziej
  znaczące podczas badania sprawozdania finansowego z a bieżący okres sprawozdawczy i dlatego
  uznaliśmy je za kluczowe sprawy badania. Opisujemy te sprawy w naszym sprawozdaniu biegłego
  rewidenta, chyba że przepisy prawa lub regulacje za braniają publicznego ich ujawnienia lub gdy, w
  wyjątkowych okolicznościach, ustalimy, że kwestia n ie powinna być przedstawiona w naszym
  sprawozdaniu, ponieważ można byłoby racjonalnie ocz ekiwać, że negatywne konsekwencje
  przeważyłyby korzyści takiej informacji dla interesu publicznego .
  Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
  Na inne informacje składa się sprawozdanie z działa lności Spółki za rok obrotowy zakończony
  31 grudnia 2017 roku („Sprawozdanie z działalności" ) wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu
  korporacyjnego i oświadczeniem na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art.49b
  ust. 1 Ustawy o rachunkowości, które są wyodrębnion ymi częściami tego Sprawozdania (razem
  „Inne informacje").
  Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej
  Zarząd oraz Spółki jest odpowiedzialny za sporządze nie Innych informacji zgodnie z przepisami
  prawa.
  Zarząd oraz członkowie Rady Nadzorczej Jednostki są zobowiązani do zapewnienia, aby
  Sprawozdanie z działalności Spółki wraz z wyodrębni onymi częściami spełniało wymagania
  przewidziane w Ustawie o rachunkowości.
  Odpowiedzialność biegłego rewidenta
  Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Innych informacji. W związku
  zbadaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązki em jest zapoznanie się z Innymi
  informacjami, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy inne informacje nie są istotnie niespójne ze
  sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób
  wydają się istotnie zniekształcone. Jeśli na podsta wie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne
  zniekształcenia w Innych informacjach, jesteśmy zob owiązani poinformować o tym w naszym
  sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych
  rewidentach jest również wydanie opinii czy sprawoz danie z działalności zostało sporządzone
  zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informa cjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu
  finansowym. Ponadto jesteśmy zobowiązani do poinfor mowania, czy Spółka sporządziła
  oświadczenie na temat informacji niefinansowych ora z wydania opinii, czy Jednostka
  w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zaw arła wymagane informacje.
  Sprawozdanie z działalności Spółka uzyskaliśmy prze d datą niniejszego sprawozdania z badania, a
  Raport Roczny będzie dostępny po tej dacie. W przyp adku, kiedy stwierdzimy istotne
  zniekształcenie w Raporcie Rocznym jesteśmy zobowią zani poinformować o tym Radę Nadzorczą
  Jednostki.
  Opinia o Sprawozdaniu z działalności Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, nas zym zdaniem, Sprawozdanie z działalności
  Spółki:
   zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rach unkowości oraz paragrafem 91
  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2 009 r. w sprawie informacji bieżących
  i okresowych przekazywanych przez emitentów papieró w wartościowych oraz warunków
  uznawania za równoważne informacji wymaganych przep isami prawa państwa niebędącego
  państwem członkowskim („Rozporządzenie o informacja ch bieżących" - Dz. U. z 2014 r.,
  poz. 133 z późn. zm.);  6
  think big , think business
   jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
  Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania
  oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.
  Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjne go
  Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu kor poracyjnego Spółka zawarła informacje
  określone w paragrafie 91 ust. 5 punkt 4 lit. a, b, g, j, k oraz Rozporządzenia o informacjach
  bieżących. Ponadto, naszym zdaniem, informacje wska zane w paragrafie 91 ust. 5 punkt 4 lit. c- f,
  h oraz i tego Rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne
  z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjam i zawartymi
  w sprawozdaniu finansowym.
  Informacja na temat informacji niefinansowych Zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach po twierdzamy, że Spółka sporządziła
  oświadczenie na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 49b ust. 1 Ustawy
  o rachunkowości jako wyodrębnioną część Sprawozdani a z działalności.
  Nie wykonaliśmy żadnych prac atestacyjnych dotycząc ych oświadczenia na temat informacji
  niefinansowych i nie wyrażamy jakiegokolwiek zapewn ienia na jego temat.
  Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regula cji
  Oświadczenie na temat świadczonych usług niebędącyc h badaniem sprawozdań finansowych
  Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem ośw iadczamy, że usługi niebędące badaniem
  sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzec z Spółki i jej jednostek zależnych są zgodne
  z prawem i przepisami obowiązującymi w Polsce oraz że nie świadczyliśmy usług niebędących
  badaniem, które są zakazane na mocy art. 5 ust. 1 R ozporządzenia UE oraz art. 136 Ustawy o
  biegłych rewidentach. Usługi niebędące badaniem spr awozdań finansowych, które świadczyliśmy
  na rzecz Spółki i jej jednostek zależnych w badanym okresie zostały wymienione w nocie
  Sprawozdania z działalności Spółki.
  Wybór firmy audytorskiej Zostaliśmy wybrani do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki uchwałą Rady
  Nadzorczej z dnia 7 sierpnia 2017r.
  Sprawozdania finansowe Jednostki badamy nieprzerwan ie począwszy od roku obrotowego
  zakończonego 31 grudnia 2016 roku, to jest przez 2 kolejne lata.
  Anna Witkowska
  Menadżer
  Biegły rewident, Numer ewidencyjny 13367
  Kluczowy biegły rewident działający w imieniu
  B-think Audit sp. z o.o.
  61-119 Poznań, ul. św. Michała 43
  Firma audytorska wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez KRBR,
  pod numerem ewidencyjnym 4063
  Poznań, dnia 02 marca 2018 roku
  Niniejsze sprawozdanie zawiera 6 stron.  7
  think big , think business  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

  Warszawa, 2 marzec 201 8 roku
  Szanowni Akcjonariusze,
  Rok 2017 był w naszej Spółce czasem dużych zmian organizacyjnych i biznesowych. W
  sierpniu do Zarządu jednostki dominującej dołączy ły dwie nowe osoby : Prezes Zarządu
  oraz nowy Członek Zarządu. Podjęto wewnętrzne prace nad analizą kierunków rozwoju
  firmy. W ich wyniku spółka postanowiła pozyskać kapitał na rozwój w drodze emisji akcji.
  W I połowie 2018 r prace te będą finalizowane .
  Działania biznesowe podejmowane były głównie w segmencie reklamy efektywn ościowej
  z bankami i innymi instytucjami finansowymi. Stabil izacja przychodów pozwoliła
  rozpocząć prace nad nowymi produktami dla naszych klientów. Wraz z dobrą pozycja
  rynkową Compe ria.pl daje to solidną podstawę do wzrostu przychodów w roku 2018 .
  Szczeg ólnie cieszy, że w 2017 roku Spółka zanotowała 22 % wzrost przychodów do kwoty
  20 114 tysięcy złotych oraz odzyskała dodatnią rentowność na poziomie EBITDA 9,4% .
  EBITDA Spółki za 2017 rok wyniosła 1 899 tysięcy złotych. Z tej pozytywnej EBITD -y w
  2017 roku finansowaliśmy dalszy rozwój działalności ubezpieczeniowej.
  Rozpoczęliśmy przygotowania do działania w nowych warunkach regulacyjnych w tym
  RODO i PSD2. Spółka prowadzi szereg projektów rozwojowych z zakresu obecnie
  ob sługiwanego biznesu oraz poszerzenia potencjału przychodów.
  Struktura spółki jest na bieżąco dostosowywana do potrzeb i wielkości obsługiwanego
  biznesu.
  Jesteśmy przekonani, że plany rozwoju spółki przygotowywane obecnie przez Zarząd
  spotkają z Państwa ak ceptacją a rok 2018 będzie czasem dalszego rozwoju.
  Z poważaniem,
  Grzegorz Długosz
  Prezes Comperia.pl S.A.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik

  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI
  COMPERIA.PL S.A. ZA ROK 201 7
  sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczości Finansowej
  Warszawa, 02 mar ca 201 8 r.


  COMPERIA.PL S.A
  Jednostkowe spra wozdanie finansowe
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  2
  Spis treści
  WYBRANE DANE FINANSO WE ................................ ................................ ................................ .... 5
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZD ANIE Z SYTUACJI FINA NSOWEJ ................................ .................... 6
  JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ POZOSTA ŁE CAŁKOWITE DOCHODY ....... 7
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZD ANIE ZE ZMIAN W KAPI TALE WŁASNYM ................................ ....... 8
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZD ANIE Z PRZ EPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ................................ ............ 9
  NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO JEDNOSTKOWEGOSPRAWOZ DANIA FINANSOWEGO ..................... 10
  NOTA 1. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE SPÓŁKI ................................ ................................ ................... 10
  NOTA 2. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADU OSOBOWEGO ZARZĄDU JEDNOSTKI ................................ ...... 10
  NOTA 3. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADU OSOBOWEGO RADY NADZORC ZEJ JEDNOSTKI ...................... 10
  NOTA 4. INWESTYCJE W JEDNOSTKI ZALEŻNE ................................ ................................ ............................. 11
  NOTA 5. FORMAT ORAZ OGÓLNE ZASADY SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWE GO ................... 12
  NOTA 5. 1. PODSTAWA SPORZĄDZENIASPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ................................ ................... 12
  NOTA 5. 2. FORMAT SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ................................ ................................ ................ 12
  NOTA 5. 3. OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM I DANYMI PORÓWNYWALNYMI DLA PREZENTOWANEGO
  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ................................ ................................ ................................ ....................... 12
  NOTA 5. 4. ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZ IAŁALNOŚCI ................................ ................................ ................... 12
  NOTA 5. 5. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI ................................ ................................ ................................ ... 13
  NOTA 5. 6. PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI I METODY OBLICZENIOWE ........................... 13
  NOTA 5. 7. NOWE I ZMIENIONE REGULACJE MSSF OBOWIĄZUJĄCE PO RAZ PIERWSZY W
  SPRAWOZDANIACH ZA OKRESY ROCZNE ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ 1 STYCZNIA 201 7 ROKU ................................ .. 13
  NOTA 5. 8. WCZEŚNIEJSZE ZASTOSOWANIE ................................ ................................ ................................ .. 16
  NOTA 5. 9. JEDNOLITY OPIS ISTOTNYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI ................................ ............................. 17
  NOTA 6. INFORMACJA DOTYCZĄCA SEGMENTÓW OPERACYJNYCH, OBSZARACH GEOGRAFICZNYCH I
  ISTOTNYCH KLIENTACH ................................ ................................ ................................ ................. 24
  NOTA 6. 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW OPERACYJNYCH ................................ .......................... 24
  NOTA 6. 2. INFORMACJE GEOGRAFICZNE ................................ ................................ ................................ ..... 24
  NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z SYTUA CJI FINANSOWEJ ................................ .. 25
  NOTA 7. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE ................................ ................................ ................................ ........ 25
  NOTA 8. ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH ................................ ................................ ............. 25
  NOTA 9. WARTOŚCI NIEMATERIALNE ................................ ................................ ................................ .......... 26
  NOTA 10. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH ................................ ................................ ....................... 27
  NOTA 11. UDZIAŁY W JEDNOSTCE ZALEŻNEJ ................................ ................................ ................................ . 28
  NOTA 12. UDZIELONE POŻYCZKI ................................ ................................ ................................ .................... 28
  NOTA 13. AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO SPOWODOWANE UJEMNYMI
  RÓŻNICAMI PRZEJŚCIOWYMI ................................ ................................ ................................ ........ 29
  NOTA 14. NALEŻNOŚCI Z TYT. DOSTAW I USŁUG ................................ ................................ ........................... 30
  NOTA 15 NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE ................................ ................................ ................................ ............... 30
  NOTA 16. ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALE NTY ................................ ................................ ........................ 30
  NOTA 17. POZOSTAŁE AKTYWA KRÓTKOTERMINOWE ................................ ................................ .................. 31
  NOTA 18 . AKTYWA KLASYFIKOWANE, JAKO PRZEZNACZONE DO ZBYCIA ................................ ...................... 31
  NOTA 19 . STRUKTURA KAPITAŁU PODSTAWOWEGO ................................ ................................ .................... 31
  NOTA 20 . STRUKTURA AKCJONARIATU ................................ ................................ ................................ ......... 33
  NOTA 21 . POZOSTAŁE KAPITAŁY ................................ ................................ ................................ .................... 35
  NOTA 22 . REZERWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO SPOWODOWANA DODATNIMI
  RÓŻNICAMI PRZEJŚCIOWYMI ................................ ................................ ................................ ........ 35
  NOTA 23 . POZOSTAŁE REZERWY DŁUGOTERMINOWE ................................ ................................ .................. 35
  NOTA 24 . ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK ................................ ................................ ...... 36
  NOTA 25 . ZOBOWIĄZA NIA Z TYTUŁU DOTACJI ................................ ................................ .............................. 36
  NOTA 26 . ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ................................ ............ 36
  NOTA 27. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE ................................ ................................ ......................... 37


  COMPERIA.PL S.A
  Jednostkowe spra wozdanie finansowe
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  3
  NOTA 28 . ZOBOWIĄZANIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z AKTYWAMI KLASYFIKOWANYMI, JAKO
  PRZEZNACZONE DO ZBYCIA ................................ ................................ ................................ ........... 37
  NOTA 29 . ROZLICZENIA PO DATKOWE ................................ ................................ ................................ ........... 38
  NOTA 30. PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW, DOTACJE ................................ ................................ ............. 38
  NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I ST RAT ORAZ POZOSTAŁYCH CAŁKO WITYCH
  DOCHODÓW ................................ ................................ ................................ .............................. 39
  NOTA 31. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY ................................ ................................ ................................ 39
  NOTA 32. SEGMENTY OPERACYJNE ................................ ................................ ................................ ............... 39
  NOTA 33. POZOSTAŁE PRZYCHODY ................................ ................................ ................................ ............... 40
  NOTA 34. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ................................ ................................ ........................... 40
  NOTA 3 4. 1. KOSZTY AMORT YZACJI ................................ ................................ ................................ ................ 40
  NOTA 3 4. 2. KOSZTY USŁUG OBCYCH ................................ ................................ ................................ .............. 41
  NOTA 34 . 3. KOSZTY ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH ................................ ................................ ...................... 41
  NOTA 34 . 4. PODATKI I OPŁATY ................................ ................................ ................................ ...................... 41
  NOTA 34 . 5. POZOSTAŁE KOSZTY ................................ ................................ ................................ .................... 42
  NOTA 35 . PRZYCHODY FINANSOWE ................................ ................................ ................................ .............. 42
  NOTA 36 . KOSZTY FINANSOWE ................................ ................................ ................................ ..................... 42
  NOTA 37 . KOSZTY Z TYTUŁU ODSETEK OD ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH ................................ .................... 43
  NOT A 38 . OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO PODATKIEM DOCHODOWYM ................................ ........... 43
  NOTA 39 . UZGODNIENIE EFEKTYWNEJ STAWKI PODATKOWEJ ................................ ................................ ..... 44
  DODATKOWE NOTY OBJAŚ NIAJĄCE DO SPRAWOZDA NIA FINANSOWEGO ............................. 45
  NOTA 40. ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ ................................ ................................ .......................... 45
  NOTA 41. DZIAŁ ALNOŚĆ ZANIECHANA ................................ ................................ ................................ .......... 45
  NOTA 42. OBJĄŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ............................. 45
  NOTA 43. CEL I ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM ................................ ................................ . 45
  NOTA 44. RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ ................................ ................................ ................................ ..... 46
  NOTA 45. RYZYKO WALUTOWE ................................ ................................ ................................ ..................... 46
  NOTA 46. RYZYKO KREDYTOWE ................................ ................................ ................................ ..................... 46
  NOTA 47. RYZYKO ZWIĄZANE Z PŁYNNOŚCIĄ ................................ ................................ ................................ 46
  NOTA 48 . INSTRUMENTY FINANSOWE ................................ ................................ ................................ .......... 47
  NOTA 49 . ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM ................................ ................................ ................................ ............. 48
  NOTA 50. PONIESIONE ORAZ PLANOWANE NAKŁADY INWESTYCYJNE ................................ ......................... 48
  NOTA 51. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI ................................ ................................ ............... 49
  NOTA 52. WYNAGRODZENIE KLUCZOWEGO KIEROWNICTWA ................................ ................................ ...... 50
  NOTA 53. WYNAGRODZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA ................................ ................................ .................... 50
  NOTA 54. ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE NA MAJĄTKU ................................ ................................ ........... 50
  NOTA 55. POZYCJE POZABILANSOWE ................................ ................................ ................................ ............ 51
  NOTA 56. ISTOTNE SPRAWY SPORNE PRZECIWKO SPÓŁCE ................................ ................................ ........... 51
  NOTA 57. ZDARZENIA PO DACIE BILANSOWEJ ................................ ................................ ............................... 51
  NOTA 58. PROPONOWANY PODZIAŁ ZYSKU/POKRYCIA STRATY ................................ ................................ ... 51
  NOTA 59. INNE ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 51
  NOTA 60 . INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W
  SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO ................................ ................................ 51  COMPERIA.PL S.A
  Jednostkowe spra wozdanie finansowe
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  4
  OŚWIADCZENIA ZARZĄDU COMPERIA.PL
  Niniejszym oświadczamy, iż wedle naszej najlepszej wiedzy:
  a. roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi
  zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuac ję majątkową i
  finansową Comperia.pl S.A. oraz jej wynik finansowy,
  b. sprawozdanie z działalności Comperia.pl zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnieć oraz sytuacji Spółki, w
  tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka;
  c. podmiot uprawniony do badania sprawo zdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania
  finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący
  badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym
  rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami i normami zawodowymi .
  _________________________
  Grzegorz Długosz
  _________________________
  Wojciech Małek
  _________________________
  Szymon Fiecek
  Prezes Zarządu Członek Z arządu Członek Zarządu
  Warszawa, 02 marca 201 8 roku  COMPERIA.PL S.A
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  WYBRANE DANE FINANSOWE
  Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje jednostkowego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro).
  tys. PLN tys. EUR
  za okres za okres za okres za okres
  od 201 7.01.01 od 201 6.01.01 od 201 7.01.01 od 201 6.01.01
  do 201 7.12.31 do 201 6.12.31 do 201 7.12.31 do 201 6.12.31
  Przychody netto ze sprzedaży 20 114 16 392 4 739 3 746
  Zysk (strata) ze sprzedaży -2 074 -3 592 -489 -821
  EBI TDA 1 899 -2 921 447 -660
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 430 -6 533 -337 -1 493
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem -1 395 -6 503 -329 -1 486
  Zysk (strata) netto -1 429 -5 416 -337 -1 238
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacy jnej 2 059 808 485 185
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 081 -3 857 -490 -881
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 748 632 176 144
  Przepływy pieniężne netto – razem 726 -2 417 171 -552
  Aktywa/Pasywa razem 25 525 25 018 6 120 5 655
  Aktywa trwałe 20 629 21 687 4 946 4 902
  Aktywa obrotowe 4 896 3 331 1 174 753
  Kapitał własny 19 085 20 514 4 576 4 637
  Zobowiązania razem 6 440 4 504 1 544 1 018
  Zobowiązania długoterminowe 1 553 1 406 372 318
  Zobowiąza nia krótkoterminowe 4 887 3 098 1 172 700
  Liczba akcji (szt.)* 2 157 891 2 157 891 2 157 891 2 157 891
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) -0,66 -2,51 -0,16 -0,57
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) -0,6 6 -2,51 -0,16 -0,57
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 8,84 9,51 2,08 2,17
  Wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowane w raporcie w walucie EURO zostały przeliczone według, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, śre dniego kursu euro z dnia 29 grudnia 2017 r . 4,1709 PLN/EUR oraz z 31 grudnia 2016 r 4,4240 PLN/EURO Wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na EURO według, og łoszonego przez Narodowy Ban k Polski, kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów dla EURO, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończoneg o miesiąca w roku obrotowym 2017 oraz 2016 (odpowiednio: 4,2447 PLN/EUR i 4,3757 PLN/EURO )


  COMPERIA.PL S.A
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  6
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
  NA DZIEŃ 31.12.201 7 ROKU, 31.12.201 6 ROKU
  AKTYWA Nota 31.12.201 7 31.12.201 6
  Aktywa trwałe 20 629 21 687
  Wartości niematerialne 9, 10 7 783 10 284
  Rzeczowe aktywa trwałe 8 57 101
  Udziały w jednostce zależnej 9 291 9 291
  Pożyczki dla jednostki zależnej 3 137 1 574
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 11 362 437
  Aktywa obrotowe 4 896 3 331
  Należności z tytułu dostaw i usług 12 3 718 2 557
  Należności pozostałe 13 12 18
  Należności z tytułu podatku dochodowego - 99
  Środki pien iężne i ich ekwiwalenty 14 895 170
  Pozostałe aktywa 15 271 487
  Aktywa razem 25 525 25 018
  PASYWA Nota 31.12.201 7 31.12.201 6
  Razem kapitały 19 085 20 514
  Kapitał akcyjny 17, 18 216 216
  Kapitał zapasowy 19 20 315 25 731
  Kapitał z wycen y opcji menedżerskich 19 197 197
  Kapitał rezerwowy -
  Zyski zatrzymane -1 643 -5 630
  - w tym zysk (strata) netto -1 429 -5 416
  Zobowiązanie długoterminowe 1 553 1406
  Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 20 503 543
  Pozostałe rezerwy 21 - -
  Kredy ty bankowe i pożyczki zaciągnięte 688
  Dotacje 24 363 863
  Zobowiązania krótkoterminowe 4 88T 3 09U
  Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte 22, 23 726 640
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 25 3 039 1 539
  Zobowiązania pozostałe 26 397 323
  Zobowią zanie z tytułu podatku dochodowego 28 - -
  Pozostałe rezerwy - -
  Dotacje 29 500 596
  Pozostałe pasywa 225 -
  Pasywa razem 25 525 25 018


  COMPE RIA.PL S.A
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  7
  JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ POZOSTAŁE CA ŁKOWITE DOCHOD Y
  ZA OKRESY: OD DNIA 01.01.201 7 ROKU DO DNIA 3 1.12.201 7 ROKU, OD DNIA 01.01.201 6 ROKU DO DNIA
  31.12.201 6 ROKU
  Nota
  1.01.201 7- 31.12.201 7 1.01.201 6- 31.12.201 6
  Działalność kontynuowana
  Przychody 20 810 17 353
  Przychody ze sprzedaży 30 31 20 114 16 392
  Pozostałe przychody 32 696 961
  Koszty działalności operacyjnej 33 22 240 23 886
  Usługi obce 15 073 12 962
  Wynagrodzenia 2 639 2 521
  Amortyzacja 3 329 3 612
  Podatki i opłaty 238 118
  Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia 465 428
  Zużycie materiałów i surowców 182 152
  Pozostałe koszty 314 4 092
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 430 -6 533
  Zysk (na okazyjnym nabyciu ) - -
  Przychody finansowe 34 117 44
  Koszty finansowe 35 81 14
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem -1 395 -6 504
  Podatek dochod owy 35 -1 087
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -1 429 -5 416
  Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - -
  Inne całkowite dochody - -
  Całkowite dochody ogółem -1 429 -5 416
  Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykły ch zastosowana do obliczenia podstawowego zysku na jedną akcję* 2 157 891 2 157 891 Zysk netto na jedna akcję zwykłą z działalności kontynuowanej 39 -0,66 -2,51 Zysk netto na jedna akcję zwykłą z działalności zaniechanej - -


  COMPERIA.PL S.A
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  8
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZ DANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  ZA OKRES OD DNIA 01.01.201 7 ROKU DO 31.12.201 7 ROKU
  Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitał z wyceny opcji menedżerskich Kapitał rezerwowy Zyski zatrzymane
  Kapitał własny razem
  Stan na 1 stycznia 201 7 roku 216 25 73 1 197 - -5 630 20 514
  Całkowite dochody: - -5 416 - - 3 987 -1 429
  Zysk/strata netto roku obrotowego - - - - -1 429 -1 429
  Podział wyniku finansowego - -5 416 - - 5 416 - Korekta podatku za rok poprzedni - - - - - - Transakcje z właścicielami: - - - - - - Wycena programu opcji menedżerskich na akcje - - - - - - Emisja akcji/wydanie udziałów - - - - - -
  Koszty emisji akcji - - - - - - Stan na 31 grudnia 201 7 roku 216 20 315 197 - -1 643 19 085
  ZA OKRES OD DNIA 01.01.201 6 ROKU DO 31.12.201 6 ROKU
  Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitał z wyceny opcji menedżerskich Kapitał rezerwowy Zyski zatrzymane
  Kapitał własny razem
  Stan na 1 stycznia 201 6 roku 216 25 184 197 - 333 25 930
  Całkowite dochody: - 547 - - -5 963 -5 416
  Zysk/strata nett o roku obrotowego - - - - -5 416 -5 416
  Podział wyniku finansowego - 547 - - -547 - Korekta podatku za rok poprzedni - - - - - - Transakcje z właścicielami: - - - - - - Wycena programu opcji menedżerskich na akcje - - - - - - Emisja akcji/wydanie udzi ałów - - - - - -
  Koszty emisji akcji - - - - - - Stan na 31 grudnia 201 6 roku 216 25 731 197 - -5 630 20 514  COMPERIA.PL S.A
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  9
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  ZA ROK 201 7, 201 6
  1.01.201 7- 31.12.201 7 1.01.201 6- 31.12.201 6
  PRZEPŁYWY ŚR ODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
  I. Zysk / strata brutto -1 395 -6 503
  II. Korekty 3 453 7 311
  1. Amortyzacja 3 329 3 612
  2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -84 -19
  3. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej - -
  4. Zmia na stanu rezerw - -156
  5. Zmiana stanu należności -1 056 680
  6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 574 122
  7. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dotacji -371 -596
  8. Podatek dochodowy zapłacony - 487
  9. Zmi ana stanu pozostałych aktywów 62 -325
  10. Pozostałe korekty (w tym odpis na udziały) - 3 506
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (l±ll) 2 059 808
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
  I. Wpływy - -
  II. Wydatki 2 081 3 857
  1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 628 1 150
  2. Nabycie udziałów w jednostce zależnej - -
  3. Dopłaty do kapitału w jednostce zależnej - 1 159
  4. Udzielone pożyczki długoterminowe 1 452 1 54 8
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I -II) -2 081 -3 857
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
  I. Wpływy 3 000 640
  1. Dopłaty do kapitału
  2. Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte 3 000 640
  3. Odsetki -
  II. Wydatki 2 252 8
  1. Spłata kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych 2 227 -
  2. Odsetki 26 8
  3. Inne wydatki finansowe -
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I -II) 748 632
  PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM 726 -2 417
  BILAN SOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM 726 -2 417
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
  ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 170 2 587
  ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/ - D), W TYM 895 170
  - o ograniczonej możliwości dysponowania - -  COMPERIA.PL S.A
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiąca ch złotych, o ile nie podano inaczej)
  10
  NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO JEDNOSTKOWEGOSPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  NOTA 1. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE SPÓŁKI
  Dane spółki
  Comperia.pl S.A. (Jednostka, Spółka) powstała z przekształcenia spółki Comperia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sp ółkę akcyjną. Przekształcenie Comperia.pl spółka z o.o. w spółkę akcyjną nastąpiło na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 8 czerwca 2011 roku ( akt notarialny Rep. A nr 9827/2011).
  Spółka została wpisana do rejestru przed siębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Gospodarczego pod numerem KRS 0000390656 w dniu 4 lipca 2011 roku. Spółka posiada numer NIP 9512209854 oraz symbol REG ON 140913752.
  Siedziba Spółki mieści się w Warszawie (kod pocztowy: 02 -673), przy ulicy Konstruktorskiej 13 .
  Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
  Podstawowy m przedmiotem działalności jest pośrednictwo fina nsowe.
  NOTA 2. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADU OSOBOWEGO ZAR ZĄDU JEDNOSTKI
  W skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2017 roku wchodzili:
   Grzegorz Długosz – Prezes Zarządu
   Karol Wilczko – Wiceprezes Zarządu,
   Wojciech Małek – Członek Zarządu
   Szymon Fiecek – Członek Zarządu
  W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku miały miejsce następujące zmiany w Zarządzie Spółki
   Rada Nadzorcza ustaliła, że skład Zarządu nowej trzyletniej kadencji będzie trzyosobowy od 9 sierpnia
  2017 roku, natomiast od 16 sierpnia 2017 roku będzie 4 osobowy. Jednocześnie Rada Nadzorcza
  powo łała w skład Zarządu z dniem 16 sierpnia 2017 roku Pana Grzegorza Długosza powierzając mu
  pełnienie funkcji Prezesa Zarządu;
   w dniu 24 sierpnia 2017 roku Pan Łukasz Tatarkiewicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka
  Zarządu z dniem 31 sierpnia 2017 roku;
   w dniu 24 sierpnia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Zarządu Spółki Pana Wojciecha
  Małek do pełnienia od dnia 1 września 2017 roku funkcji Członka Zarządu w ramach bieżącej kadencji
  rozpoczętej 9 sierpnia br.
  Wszyscy członkowie Zarzą du powołani są na wspólną kadencję.
  Kompetencje i zasady pracy Zarządu Comperia.pl S.A. określone zostały w następujących dokumentach:
  • Statut Spółki (dostępny na stronie internetowej Spółki),
  • Regulamin Zarządu (dostępny na stronie internetowej Spółki),
  • Kodeks Spółek Handlowych.
  W dniu 12 stycznia 2018 roku Pan Karol Wilczko złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu z
  dniem 31 stycznia 2018 roku.
  NOTA 3. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADU OSOBOWEGO RADY NADZORCZEJ JEDNOSTKI
  Zwyczajne Walne Zgromadzen ie Akcjonariuszy Spółki powołało w dniu 23 czerwca 2017 roku członków Rady
  Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 26 czerwca 2017 roku.
  Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz na dzień sporządzenia jednostkowego sprawozdania
  finansowego przedstawiał się następująco:
   Marek Dojnow - Przewodniczący Rady Nadzorczej,


  COMPERIA.PL S.A
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiąca ch złotych, o ile nie podano inaczej)
  11
   Derek Alexander Christopher - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
   Adam Jabłoński - Członek Rady Nadzorczej,
   Krzysztof Mędrala - Członek Rady Nadzorczej,
   Michał Piwowarczyk - Członek Rady Nadzorczej.
  W październiku 2017 roku z Rady Nadzorczej został wyodrębniony Komitet Audytu w składzie:
   Krzysztof Mędrala - Przewodniczący Komitetu Audytu,
   Michał Piwowarczyk - Członek Komitetu Audytu
   Adam Jabłoński - Członek Komitetu Audytu
  Kompetencje i zasady pracy Rady Nadzorczej Comperia.pl S.A. określone zostały w następujących dokumentach:
  • Statut Spółki (dostępny na stronie internetowej Spółki),
  • Regulamin Rady Nadzorczej (dostępny na stronie internetowej Spółki),
  • Regulamin komitetu audytu
  • Kodeks Spółek Handlowych.
  NOTA 4. INWESTYCJE W JEDNOSTKI ZALEŻNE
  W 2017 roku nie dokonano dodatkowych inwestycji w jednostki zależne. W 2016 roku Spółka dokonała dopłat do
  kapitału spółki zależnej Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o. w ł ącznej kwocie 1 159 tys. zł . Spółka jest jednostką
  dominującą w stosunku do Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o. i posiada w niej 100% udziałów w kapitale. W związku
  ze sporządzeniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o. jest
  konsolidowana metoda pełną.
  Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy
  prawnej
  Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o.
  Siedziba Warszawa
  Przedmiot przedsiębiorstwa Podstawową działalnością Comperia Ubezpieczenia
  sp. z o.o. jest pośrednictwo ubezpieczen iowe
  (sprzedaż produktów ubezpieczeniowych online, za
  pośrednictwem call center, a także za pośrednictwem
  sieci współpracujących agentów ubezpieczeniowych)
  oraz prowadzenie serwisów comperiaagent.pl oraz
  comperiaubezpieczenia.pl.
  Data objęcia kontroli/wsp ółkontroli/uzyskania
  znaczącego wpływu
  7 czerwca 2013 roku
  Kapitał własny -146,969.00 PLN
  Informacje na temat wartości udziałów, korekt aktualizujących wartość oraz wartości bilans owej s ą przedstawione
  szerzej w Nocie nr 11.  COMPERIA.PL S.A
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiąca ch złotych, o ile nie podano inaczej)
  12
  NOTA 5. FORMAT ORAZ OGÓLNE ZASADY SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  Zarząd Spółki oświadcza, iż sprawozdanie finansowe Spółki Comperia.pl S.A. zostało sporządzone wedle
  najlepszej wiedzy, według stanu na dzień 31 grudnia 201 7 roku, zgodnie z obowiązującymi zasadami
  rachunkowości. Spra wozdanie finansowe Spółki odzwierciedla sytuację majątkową i finansową oraz wynik
  finansowy Jednostki w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny.
  NOTA 5. 1. PODSTAWA SPORZĄDZENI ASPRAWOZDANIA FINANS OWEGO
  Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z:
  - Międzynarodowy mi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) w kształcie zatwierdzonym
  przez Unię Europejską („UE”). MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę
  Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komisję ds. Interpretacji
  Sprawozdawczości Finansowej („IFRIC”),
  - Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2342 ).
  NOTA 5. 2. FORMAT SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  Niniejsze sprawozdanie finansowe za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 201 7, 201 6 roku zostało sporządzone
  zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską
  (MSSF).
  Niniejsze sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadą kosztu historycznego.
  Sprawozdanie finansowe składa się z:
   sprawozdani a z sytuacji finansowej,
   rachunku zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów ,
   sprawozdan ia ze zmian w kapitale własnym,
   sprawozdania z przepływów pieniężnych,
   not objaśniających.
  Niniejsze sprawozdanie finansowe jest przedstawione w polskich zł otych („zł”), a wszystkie wartości, o ile nie
  wskazano inaczej, podane są w tysiącach złotych („tys. zł”).
  Za sporządzenie niniejszego sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd Spółki .
  Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do pub likacji przez Zarząd Spółki dnia 2 marca 201 8 roku.
  NOTA 5. 3. OKRES OBJĘTY SPRAWOZ DANIEM I DANYMI PORÓ WNYWALNYMI DLA
  PREZENTOWANEGO SPRAW OZDANIA FINANSOWEGO
  Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31.12.201 7 roku i obejmuje okres 12 miesięcy.
  Dla danych prezentowanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz pozycjach pozabilansowych
  zaprezentowano porównywalne dane finansowe na dzień 31.12.201 6 roku.
  Dla danych prezentowanych w rachunku zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów, sprawozdaniu ze
  zmian w kapitale własnym oraz w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych zaprezentowano porównywalne dane
  finansowe za okres od 01.01.201 6 roku do 31.12.201 6 roku .
  Dane porównywalne były zweryfikowane przez biegłego rewidenta.
  NOTA 5. 4. ZAŁOŻENIE KONTYNUACJ I DZIAŁ ALNOŚCI
  Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w
  okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym. Zarząd nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania


  COMPERIA.PL S.A
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiąca ch złotych, o ile nie podano inaczej)
  13
  finansowego istnienia faktów i okol iczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji
  działalności przez Spółkę w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego
  zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nie dotychczasowej działalności.
  NOTA 5. 5. OŚWIADCZENIE O ZGODN OŚCI
  Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz MSSF zatwierdzonymi przez Unię Europejską („UE”).
  MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakc eptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów
  Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
  („KIMSF”).
  NOTA 5. 6. PRZYJĘTE ZASADY (POL ITYKA) RACHUNKOWOŚCI I METODY OBLICZENIOW E
  Spółka sporządza sprawozdanie fina nsowe zgodnie z przyjętymi zasadami Międzynarodowych Standardów
  Rachunkowości („MSR”) i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”). W punkcie
  5.9 ujęto jednolity opis zasad rachunkowości.
  NOTA 5. 7. NOWE I ZMIENIONE REG ULACJE MSSF OBOWIĄZUJĄC E PO RAZ PIERWSZY W
  SPRAWOZDANIACH ZA OK RESY ROCZNE ROZPOCZY NAJĄCE SIĘ 1 STYCZNI A 201 7
  ROKU
  W sprawozdaniu finansowym za rok 2017 zastosowano po raz pierwszy zmiany do następujących
  standardów, które weszły w życie od 1 stycznia 2017 r.:
  a) Zmiany do MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych” -Inicjatywa dotycząca ujawniania informacji
  Obowiązujące dla okresów rocznych rozpoczynających się od 1 stycznia 2017 r. Zmiany wprowadzają
  obowiązek ujawnienia uzgodnienia zmian w zobowiązaniach wynikających z działalności finansowej.
  b) Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” dotyczące ujęcia aktywa z tytułu podatku odroczonego od
  niezrealizowanych strat
  Zmiana wyjaśnia wymogi dotyczące ujęcia aktywa z tytułu podatku odroczonego od niezrealizowanych
  strat związanych z instrumentami dłużnymi. Jednostka jest zobligowana ująć aktywa z tytułu podatku
  odroczonego od niezrealizowanych strat, w sytuacji gdy są one rezultatem dyskontowania przepływów
  pieniężnych związanych z instrumentem dłużnym z zastosowaniem ryn kowej stopy procentowej a także
  wówczas, gdy zamierza utrzymywać dane instrumenty dłużne do terminu wymagalności, a w momencie
  otrzymania kwoty nominalnej nie będzie obowiązku zapłaty podatków. Korzyści ekonomiczne
  odzwierciedlone w aktywie z tytułu podatk u odroczonego wynikają z możliwości uzyskania przez
  posiadacza ww. instrumentów przyszłych zysków (odwracając efekt dyskontowania) bez konieczności
  zapłaty podatków.
  Oczekuje się, że zmiany w MSR 7 oraz MSR 12 nie będą miały istotnego wpływu na sprawozdan ie finansowe
  Spółki.


  COMPERIA.PL S.A
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiąca ch złotych, o ile nie podano inaczej)
  14
  Opublikowane ale nie obowiązujące standardy i interpretacje, które nie zostały wcześniej
  zastosowane przez Spółkę
  Spółka nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie wymienionych niżej a opublikowanych
  standardów, interpretacji l ub poprawek do istniejących standardów przed ich datą wejścia w życie:
  a) MSSF 9 „Instrumenty finansowe”
  Obowiązuje dla okresów rocznych od 1 stycznia 2018 r. MSSF 9 zastępuje MSR 39. Większość wymogów
  MSR 39 w zakresie klasyfikacji i wyceny zobowiązań fin ansowych została przeniesiona do MSSF 9 w
  niezmienionym kształcie. MSSF 9 wprowadza tylko dwie kategorie klasyfikacji aktywów finansowych:
  wyceniane w wartości godziwej i wyceniane według zamortyzowanego kosztu dokonywanej na moment
  początkowego ujęcia. Wy bór kategorii uzależniony będzie od przyjętego modelu zarządzania
  instrumentami finansowymi oraz charakterystyki umownych przepływów pieniężnych z tych
  instrumentów. MSSF 9 wprowadza nowy model oczekiwanych strat kredytowych, w zakresie ustalania
  odpisów a ktualizujących. MSSF 9 nakłada na jednostki obowiązek prezentowania w innych całkowitych
  dochodach skutków zmian własnego ryzyka kredytowego z tytułu zobowiązań finansowych
  wyznaczonych do wyceny w wartości godziwej przez wynik finansowy. W MSSF 9 dopasowa no
  rachunkowość zabezpieczeń do zarządzania ryzykiem.
  Zarząd ocenia, że zastosowanie standardu nie będzie miało istotnego wpływu na sprawozdanie
  finansowe.
  c) MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” oraz Objaśnienia do MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”
  Obowiązuje dla okresów rocznych od 1 stycznia 2018 r. Zasady przewidziane w MSSF 15 dotyczyć będą
  wszystkich umów skutkujących przychodami. Nowy standard przewiduje ujmowanie przychodów w
  momencie transferu kontroli nad towarami lub usług na rzecz klienta , w wysokości ceny transakcyjnej.
  Wszelkie towary lub usługi sprzedawane pakietach (które da się wyodrębnić w ramach pakietu) należy
  ujmować oddzielnie. Wszelkie upusty i rabaty należy alokować do poszczególnych elementów pakietu.
  Przy zmiennej wysokości przychodu, kwoty zmienne są zaliczane do przychodów, o ile istnieje duże
  prawdopodobieństwo, że w przyszłości nie nastąpi odwrócenie ujęcia przychodu w wyniku
  przeszacowania wartości. Koszty poniesione w celu pozyskania i zabezpieczenia kontraktu z kliente m
  należy aktywować i rozliczać w czasie przez okres konsumowania korzyści z tego kontraktu.
  Zarząd ocenia, że zastosowanie standardu nie będzie miało istotnego wpływu na sprawozdanie
  finansowe


  COMPERIA.PL S.A
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiąca ch złotych, o ile nie podano inaczej)
  15
  d) MSSF 16 „Leasing”
  Obowiązuje dla okresów rocznych od 1 stycz nia 2019 r. MSSF 16 w znaczącej części powtarza regulacje
  z MSR 17 dotyczące ujęcia księgowego leasingu przez leasingodawcę. MSSF 16 ustanawia zasady ujęcia,
  wyceny, prezentacji oraz ujawnień dotyczących leasingu. Wszystkie transakcje leasingu skutkują
  uzy skaniem przez leasingobiorcę prawa do użytkowania aktywa oraz zobowiązania z tytułu obowiązku
  zapłaty. MSSF 16 wprowadza jeden model dla ujęcia księgowego leasingu przez leasingobiorcę, który
  zobowiązany będzie wykazać aktywa i zobowiązania dla wszystkich transakcji leasingu zawartych na
  okres powyżej 12 miesięcy, za wyjątkiem sytuacji, gdy dane aktywo jest niskiej wartości; oraz
  amortyzację leasingowanego aktywa.
  Zarząd ocenia, że zastosowanie standardu nie będzie miało istotnego wpływu na sprawozdanie
  finansowe
  e) MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe”
  Obowiązuje dla okresów rocznych od 1 stycznia 2021 r.. Zarząd ocenia, że zastosowanie standardu nie
  będzie miało istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe.
  Zmiany nie zatwierdzone do stosowania przez Unię Europej ską
  a) Zmiana do MSSF 9 dot. prawa wcześniejszej spłaty z negatywnym wynagrodzeniem obowiązuje dla okresów
  rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2019 r. z możliwością jej wcześniejszego zastosowania.
  Jednostki będą mogły wyceniać aktywa finansow e z tak zwanym prawem do wcześniejszej spłaty z negatywnym
  wynagrodzeniem według zamortyzowanego kosztu lub według wartości godziwej poprzez inne całkowite
  dochody, jeżeli spełniony jest określony warunek - zamiast dokonywania wyceny według wartości godziw ej przez
  wynik finansowy.
  b) Zmiany do MSSF 2: Klasyfikacja i wycena transakcji opartych na akcjach. Obowiązuje dla okresów rocznych od
  1 stycznia 2018 r. lub po tej dacie. Zarząd ocenia, że zastosowanie standardu nie będzie miało istotnego wpływu
  na spraw ozdanie finansowe.
  c) Roczne zmiany do MSSF 2014 - 2016, które zmieniają 3 standardy: MSSF 12 „Ujawnienia udziałów w innych
  jednostkach”, MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” oraz MSR 28 „Inwestycje w jednostkach
  stowarzyszonych”. Poprawki zawierają wyjaśnienia oraz zmiany dotyczące zakresu standardów, ujmowania oraz
  wyceny, a także zawierają zmiany terminologiczne i edycyjne. Zarząd ocenia, że zastosowanie standardu nie
  będzie miało istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe. Zmiany do MSSF 12 obowią zują dla okresów
  rocznych od 1 stycznia 2017 roku. Zmiany do MSSF 1 i MSR 28 obowiązują dla okresów rocznych od 1 stycznia
  2018 roku.


  COMPERIA.PL S.A
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiąca ch złotych, o ile nie podano inaczej)
  16
  d) Poprawki do MSSF (cykl 2015 -2017) –zmiany w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do
  MSSF (MSSF 3, MSSF 11, MSR 12 oraz MSR 23) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i
  uściślenie słownictwa (obowiązują w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku
  lub po tej dacie),
  e) Zmiany do MSR 40: Reklasyfikacja nieruchomości in westycyjnych. Obowiązuje dla okresów rocznych od 1
  stycznia 2018 r. Zmiany precyzują wymogi związane z przeklasyfikowaniem do nieruchomości inwestycyjnych oraz
  z nieruchomości inwestycyjnych. Zarząd ocenia, że zastosowanie standardu nie będzie miało istot nego wpływu na
  sprawozdanie finansowe.
  f) Zmiany do MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” Obowiązuje dla
  okresów rocznych od 1 stycznia 2019 r. Zarząd ocenia, że zastosowanie standardu nie będzie miało istotnego
  wp ływu na sprawozdanie finansowe.
  g) KIMSF 22: Transakcje w walutach obcych oraz płatności zaliczkowe. Obowiązuje dla okresów rocznych od 1
  stycznia 2018 r. Wyjaśnia zasady rachunkowości dotyczące transakcji, w ramach których jednostka otrzymuje lub
  przekaz uje zaliczki w walucie obcej. Zarząd ocenia, że zastosowanie standardu nie będzie miało istotnego wpływu
  na sprawozdanie finansowe.
  h) KIMSF 23: Niepewność związana z ujęciem podatku dochodowego. Obowiązują dla okresów rocznych od 1
  stycznia 2019 r. Wyjaśn ia wymogi w zakresie rozpoznania i wyceny zawarte w MSR 12 w sytuacji niepewności
  związanej z ujęciem podatku dochodowego. Zarząd ocenia, że zastosowanie standardu nie będzie miało istotnego
  wpływu na sprawozdanie finansowe.
  i) Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 d ot. sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostkami
  stowarzyszonymi lub wspólnymi przedsięwzięciami. Data obowiązywania nie została ustalona przez Radę
  Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
  NOTA 5. 8. WCZEŚNIEJSZE ZASTOSOWANIE
  Standardy i interpretacje, które weszły w życie od dnia 1.01.201 7 r. nie wpłynęły na zasady rachunkowości
  stosowane przez Spółkę.


  COMPERIA.PL S.A
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiąca ch złotych, o ile nie podano inaczej)
  17
  NOTA 5. 9. JEDNOLITY OPIS ISTOT NYCH ZASAD RACHUNKOW OŚCI
  NOTA 5.9.1. ZMIANY ZASAD RACHUNKOWOŚCI
  W prezentowanych okresach Spółka nie zmieniała zasad rachu nkowości.
  NOTA 5.9.2. WARTOŚCI NIEMATERIALNE
  Wartości niematerialne są ujmowane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do
  Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości
  niematerialnych nas tępuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości
  niematerialne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z
  tytułu utraty wartości.
  Wartości niematerialne są amortyzowane linio wo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich
  ekonomicznej użyteczności. Wartość amortyzacji wartości niematerialnych odnosi się w sprawozdaniu z
  całkowitych dochodów do pozycji „Amortyzacja”.
  Do wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się skł adniki majątku spełniające definicję ustawową, których
  wartość jest wyższa niż 3500 złotych. W przypadku, gdy wartość składnika majątku nie przekracza wartości
  3500,00 złotych, Jednostka dokonuje jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu przyjęcia do używania.
  Do wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się koszty zakończonych prac rozwojowych. Prace rozwojowe,
  wytworzone przez Spółkę to budowa stron internetowych i programów komputerowych do ich obsługi stronach
  użyteczności oraz budowa integruj ącego systemu informatycznego. Wartości niematerialne i prawne o
  nieokreślonym okresie ekonomicznej użyteczności są testowane na utratę wartości na dzień bilansowy.
  Wartości niematerialne występujące w Spółce oraz stawki amortyzacji:
  Oprogramowanie komput erowe - od 2 lat do 5 lat,
  Prace rozwojowe - od 2 lat do 5 lat .
  NOTA 5.9.3. ŚRODKI TRWAŁE
  Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia powiększonej o wszystkie koszty bezpośrednio związane z zakupem i
  przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do używan ia lub koszcie wytworzenia pomniejszonym o
  odpisy umorzeniowe oraz ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości.
  Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, takie jak koszty napraw, przeglądów,
  opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik f inansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione.
  Jeżeli jest jednak możliwe wykazanie, że poniesione nakłady spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych
  korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyj mowane pierwotnie, w
  takim przypadku zwiększają one wartość początkową tego środka trwałego (tzw. ulepszenie).
  W momencie likwidacji lub sprzedaży środków trwałych, zyski lub straty wynikające z tego faktu ujmowane są w
  sprawozdaniu z sytuacji finansowej j ako różnica między przychodami netto ze zbycia (jeśli takie były) a wartością
  bilansową tej pozycji.
  Środki trwałe, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej
  użyteczności, który kształtuje się następująco:
  Urząd zenia techniczne i maszyny - 5 lat
  W przypadku gdy wartość środka trwałego nie przekracza wartości 3,5 tys. zł, Jednostka dokonuje
  jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu przyjęcia do używania.  COMPERIA.PL S.A
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiąca ch złotych, o ile nie podano inaczej)
  18
  NOTA 5.9.4. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE
  Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich
  nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych (z wyjątkiem różnic kursowych nie będących korektą
  płaconych odsetek), pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty wartości. Środki trwałe w budowie nie są
  amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.
  NOTA 5.9.5. AKTYWA FINANSOWE
  Aktywa finansowe dzielą się na następujące kategorie:
   Aktywa finansowe utrzymane do terminu wymagalności,
   Aktywa finansowe wycenia ne w wartości godziwej przez wynik finansowy,
   Pożyczki i należności,
   Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
  Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności są to aktywa finansowe niebędące instrumentami
  pochodnymi, o określonych lub możliwych do o kreślenia płatnościach oraz ustalonym terminie wymagalności,
  które Jednostka zamierza i ma możliwość utrzymać w posiadaniu do tego czasu, inne niż:
   wyznaczone przy początkowym ujęciu jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
   wyznaczone ja ko dostępne do sprzedaży,
   spełniające definicję pożyczek i należności.
  Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane są według zamortyzowanego kosztu przy
  użyciu metody efektywnej stopy procentowej. Aktywa finansowe utrzymywane do termin u wymagalności
  kwalifikowane są jako aktywa długoterminowe, jeżeli ich zapadalność przekracza 12 miesięcy od dnia
  bilansowego.
  Składnikiem aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy jest składnik
  spełniający jeden z poniższ ych warunków:
  a) jest klasyfikowany jako przeznaczony do obrotu. Składniki aktywów finansowych kwalifikuje się jako
  przeznaczone do obrotu, jeśli są:
   nabyte głównie w celu sprzedaży w krótkim terminie,
   częścią portfela określonych instrumentów finansowych zarządzanych łącznie i co do których istnieje
  prawdopodobieństwo uzyskania zysku w krótkim terminie,
   instrumentami pochodnymi, z wyłączeniem instrumentów pochodnych będących elementem
  rachunkowości zabezpieczeń oraz umów gwarancji finansowych,
  b) został zg odnie z MSR 39 wyznaczony do tej kategorii w momencie początkowego ujęcia.
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy są wyceniane w wartości godziwej
  uwzględniając ich wartość rynkową na dzień bilansowy bez uwzględnienia kosztów transakcji sprzedaży. Zmiany
  wartości tych instrumentów finansowych ujmowane są w sprawozdaniu z całkowitych dochodów jako przychody
  (korzystne zmiany netto wartości godziwej) lub koszty (niekorzystne zmiany netto wartości godziwej). Jeżeli
  kontrakt za wiera jeden lub więcej wbudowanych instrumentów pochodnych, cały kontrakt może zostać
  zakwalifikowany do kategorii aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy.
  Nie dotyczy to przypadków, gdy wbudowany instrument pochodny nie wpływa istotnie na przepływy pieniężne z
  kontraktu lub jest rzeczą oczywistą bez przeprowadzania lub po pobieżnej analizie, że gdyby podobny hybrydowy
  instrument byłby najpierw rozważany, to oddzielenie wbudowanego instrumentu pochodnego byłoby zabronion e.
  Aktywa finansowe mogą być przy pierwotnym ujęciu wyznaczone do kategorii wycenianych w wartości godziwej
  przez wynik finansowy, jeżeli poniższe kryteria są spełnione:
   taka kwalifikacja eliminuje lub znacząco obniża niespójność w zakresie ujmowania lub wyceny
  (niedopasowanie księgowe); lub
   aktywa są częścią grupy aktywów finansowych, które są zarządzane i oceniane w oparciu o wartość
  godziwą, zgodnie z udokumentowaną strategią zarządzania ryzykiem; lub


  COMPERIA.PL S.A
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiąca ch złotych, o ile nie podano inaczej)
  19
   aktywa finansowe zawierają wbudowane instrumenty pochodne, które powinny być oddzielnie
  ujmowane.
  Pożyczki i należności to niez aliczone do instrumentów pochodnych aktywa finansowe o ustalonych lub możliwych
  do ustalenia płatnościach, nienotowane na aktywnym rynku. Zalicza się je do aktywów ob rotowych, o ile
  termin ich wymagalności nie przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. Pożyczki udzielone i należności o
  terminie wymagalności przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego zalicza się do aktywów trwałych.
  Pożyczki i należności wyc enia się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy
  procentowej. Spółka może odstąpić od wyceny według zamortyzowanego kosztu o ile efekt zastosowania
  efektywnej stopy byłby nieistotny dla sprawozdania finansowego.
  Aktywa finans owe dostępne do sprzedaży są to aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi,
  które zostały zaklasyfikowane jako dostępne do sprzedaży lub nienależące do żadnej z wcześniej wymienionych
  trzech kategorii aktywów. Aktywa finansowe dostępne do sp rzedaży wyceniane są w cenie nabycia skorygowanej
  o odpis z tytułu utraty wartości. Spadek wartości aktywów dostępnych do sprzedaży spowodowany utratą
  wartości ujmuje się jako koszt.
  Nabycie i sprzedaż aktywów finansowych rozpoznawane są na dzień dokonan ia transakcji. W momencie
  początkowego ujęcia składnik aktywów finansowych wycenia się w wartości godziwej, powiększonej w przypadku
  składnika aktywów niekwalifikowanego jako wyceniany w wartości godziwej przez wynik finansowy, o koszty
  transakcji, kt óre mogą być bezpośrednio przypisane do nabycia.
  Składnik aktywów finansowych zostaje usunięty z bilansu, gdy Jednostka traci kontrolę nad prawami umownymi
  składającymi się na dany instrument finansowy; zazwyczaj ma to miejsce w przypadku sprzedaży instru mentu lub
  gdy wszystkie przepływy środków pieniężnych przypisane danemu instrumentowi przechodzą na niezależną stronę
  trzecią.
  NOTA 5.9.6. UTRATA WARTOŚCI
  W przypadku zaistnienia zewnętrznych lub wewnętrznych przesłanek, które wskazują, że istnieje ryzyko braku
  moż liwości odzyskania wartości ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego składnika aktywów, przeprowadza
  się testy sprawdzające pod kątem ewentualnej utraty wartości. Testy sprawdzające są przeprowadzane raz w
  roku także w odniesieniu do wartości niematerial nych o nieokreślonym okresie używania oraz w stosunku do
  wartości firmy niezależnie od zaistnienia przesłanek.
  Stratę z tytułu utraty wartości ujmuje się w wysokości kwoty, o jaką wartość bilansowa danego składnika
  aktywów (lub ośrodka wypracowującego śro dki pieniężne) przewyższa jego wartość odzyskiwalną. Wartość
  odzyskiwana to wyższa z dwóch kwot: wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży i wartości użytkowej.
  Odpis z tytułu utraty wartości ujmuje się w ciężar zysków i strat.
  Niefinansowe akty wa trwałe, dla których w okresach wcześniejszych dokonano odpisu z tytułu utraty wartości
  testuje się na każdy dzień sprawozdawczy pod kątem wystąpienia przesłanek wskazujących na możliwość
  odwrócenia wcześniej dokonanego odpisu.
  Dla potrzeb analizy pod kątem utraty wartości aktywa grupuje się na najniższym poziomie, na jakim generują
  przepływy pieniężne niezależnie od innych aktywów (ośrodki wypracowujące środki pieniężne). Dla celów
  przeprowadzenia testów na utratę wartości ośrodek wypracowujący środ ki pieniężne ustala się każdorazowo. Na
  najwyższym poziomie w Spółce ośrodkiem odpowiedzialności jest spółka, z kolei ośrodki odpowiedzialności na
  najniższym poziomie w Jednostce są wybrane aktywa w ramach spółek.
  Utrata wartości aktywów finansowych
  Na koniec każdego okresu sprawozdawczego dokonuje się oceny, czy występują obiektywne dowody na to, że
  składnik aktywów finansowych lub grupa aktywów finansowych utraciły wartość. Do istotnych obiektywnych
  przesłanek (dowodów) zalicza się przede wszyst kim: poważne problemy finansowe dłużnika, wstąpienie na drogę
  sądową przeciwko dłużnikowi, zanik aktywnego rynku dla danego instrumentu finansowego, wystąpienie istotnej


  COMPERIA.PL S.A
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiąca ch złotych, o ile nie podano inaczej)
  20
  niekorzystnej zmiany w środowisku ekonomicznym, prawnym lub rynkowym wystawcy instrume ntu finansowego,
  utrzymywanie się spadku wartości godziwej instrumentu finansowego poniżej poziomu zamortyzowanego kosztu.
  Utrata wartości należności handlowych
  Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty pop rzez dokonanie
  odpisu aktualizującego. Jednostka dokonuje indywidualnej oceny ryzyka nieściągalności poszczególnych pozycji
  należności i na tej podstawie ustala wartość koniecznego odpisu dla należności.
  Odpis z tytułu utraty wartości ujmuje się w sprawozd aniu z całkowitych dochodów. Odwrócenie odpisu ujmuje
  się, jeżeli w kolejnych okresach utrata wartości ulega zmniejszeniu i zmniejszenie to może być przypisane do
  zdarzeń występujących po momencie ujęcia odpisu.
  NOTA 5.9.7. LEASING
  Leasing jest klasyfikowany, jako le asing finansowy, gdy warunki umowy przenoszą zasadniczo całe potencjalne
  korzyści oraz ryzyko wynikające z faktu bycia właścicielem na leasingobiorcę. Wszystkie pozostałe rodzaje
  leasingu są traktowane, jako leasing operacyjny.
  W przypadku umów leasingu fi nansowego, na mocy, których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i
  pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest
  ujmowany w aktywach, jako środek trwały według niższej z dwóch wartości (i) wartości godziwej lub (ii) wartości
  bieżącej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone
  między koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy
  odse tek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w sprawozdaniu z
  całkowitych dochodów w okresie, którego dotyczą.
  Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu są amortyzowane w ciągu przewidywanego okresu
  ich ekon omicznej użyteczności.
  NOTA 5.9.8. TRANSAKCJE W WALUCIE OBCEJ
  Pozycje zawarte w sprawozdaniu finansowym prezentowane są w polskich złotych („PLN”), która stanowi walutę
  funkcjonalną Spółki.
  Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bil ansowy po obowiązującym na ten
  dzień kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
  Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne denominowane w walutach obcych są przeliczane według
  kursu obowiązującego na ten dzień. Aktywa i z obowiązania wyceniane w wartości godziwej i denominowane w
  walutach obcych wycenia się po kursie obowiązującym w dniu ustalenia wartości godziwej. Pozycje niepieniężne
  wyceniane są według kosztu historycznego.
  Różnice kursowe ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w okresie, w którym powstają, z wyjątkiem:
   różnic kursowych stanowiących koszty finansowania zewnętrznego, które dotyczących aktywów w
  budowie przeznaczonych do przyszłego wykorzystania operacyjnego, które włącza się do tych aktywów i
  traktuje, jako korekty kosztów odsetkowych,
   różnic kursowych wynikających z transakcji przeprowadzonych w celu zabezpieczenia przed określonym
  ryzykiem walutowym zgodnie z zasadami rachunkowości zabezpieczeń.
  Kursy walut, przyjęte do wyceny bilansowej, S półka przyjęła zgodnie z tabelą NBP 251/A/NBP/2017 i NBP
  252/A/NBP/2016 i :
  29 grudn ia 201 7 roku 30 grudnia 201 6 roku
  EUR 4,1709 4,4240
  USD 3,4813 4,1793  COMPERIA.PL S.A
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiąca ch złotych, o ile nie podano inaczej)
  21
  NOTA 5.9.9. KAPITAŁ WŁASNY
  Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie Jednostki i w pisanej w Krajowym Rejestrze
  Sądowym.
  Różnice między wartością godziwą uzyskanej zapłaty i wartością nominalną akcji są ujmowane w kapitale
  zapasowym ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej.
  W przypadku wykupu własnych akcji, kwota zapłaty za akcje obciąża kapitał własny i jest wykazywana
  w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji akcji własnych.
  Spółka wycenia program motywacyjny oparty o opcje menedżerskie. Wycena programu obciąża koszty
  wynagrodzeń oraz pozycję kapitału z tytułu wyceny opcji menadżerskich w okresie nabywania uprawnień przez
  pracowników.
  Wartość godziwą przyznanych instrumentów kapitałowych na moment wyceny Spółka ustala stosując metodę
  wyceny spójną z ogólnie akceptowalnymi metodologiami wyceny instrumentów finansowych oraz uwzględniającą
  wszystkie założenia i czynniki , które zainteresowani dobrze poinformowania uczestnicy rynku wzięliby pod uwagę
  ustalając cenę.
  NOTA 5.9.10. REZERWY
  Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wyn ikający
  ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje
  konieczność wypływu środków tożsamych ze stratami ekonomicznymi, oraz gdy można dokonać wiarygodnego
  oszacowania kwoty tego zobowiązania.
  NOTA 5.9.11. KRED YTY BANKOWE I POŻYCZKI OTRZYMANE
  W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, stanowiącego
  wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/pożyczki. Następnie, kredyty
  bankowe i pożyc zki są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), przy
  zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Spółka może odstąpić od wyceny według zamortyzowanego kosztu
  o ile efekt zastosowania efektywnej stopy byłby nieistotny lub nie ma m ożliwości ustalenia terminów lub kwot
  przyszłych przepływów dla ustalenia efektywnej stopy.
  NOTA 5.9.12. ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY
  Rezerwa na podatek dochodowy jest tworzona metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich
  dodatnich różnic przejściowych wystę pujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i
  pasywów a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.
  Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich
  ujemnych różnic przej ściowych, jak również niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne
  lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który
  pozwoli wykorzystać ww. różnice i straty.
  Wartość bilansowa sk ładnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy
  i ulega stosownemu obniżeniu w części, w jakiej przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do
  opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizo wania składnika aktywów z tytułu
  odroczonego podatku.
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są z zastosowaniem stawek
  podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie
  zrealizowany lub zobowiązanie spełnione, przyjmując za podstawę stawki podatkowe (i przepisy podatkowe)
  obowiązujące i uchwalone na dzień bilansowy.  COMPERIA.PL S.A
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiąca ch złotych, o ile nie podano inaczej)
  22
  NOTA 5.9.13. UZNAWANIE PRZYCHODÓW
  Przychody ze sprzedaży usług
  Spółka działa na rynku reklamy internetowej branży finan sowej. Jednostka uzyskuje przychód głównie w wyniku
  reklamy efektywnościowej tzn. generowania tzw. leadów (lead: osoba, która wypełniła formularz kontaktowy
  celem skontaktowania się z instytucją finansową) oraz z tytułu sprzedaży powierzchni reklamowej.
  Jeżeli wynik transakcji dotyczącej sprzedaży usług można oszacować w wiarygodny sposób, przychody z
  transakcji ujmuje się na podstawie stopnia zaawansowania realizacji transakcji na dzień bilansowy. Wynik
  transakcji można ocenić w wiarygodny sposób, jeżeli zostaną spełnione wszystkie następujące warunki:
   kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób,
   istnieje prawdopodobieństwo, że Jednostka gospodarcza uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu
  przeprowadzonej transakcji,
   stopień realizacji transakcji na dzień bilansowy może być określony w wiarygodny sposób,
   koszty poniesione w związku z transakcją oraz koszty zakończenia transakcji mogą być wycenione
  w wiarygodny sposób.
  Jeżeli w wyniku transakcji dotyczącej sprzedaży us ług nie można oszacować w wiarygodny sposób, przychody
  z transakcji ujmuje się tylko do wysokości poniesionych kosztów, które jednostka gospodarcza spodziewa się
  odzyskać.
  Dotacje
  Dotacje są ujawniane w sprawozdaniu finansowym, jeżeli istnieje wystarczają ca pewność, że Spółka spełnia
  warunki związane z ich przyznaniem i będą otrzymane, w pasywach w pozycji Dotacje. Dotacje do środków
  trwałych i wartości niematerialnych i prawnych są ujmowane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, jako
  pozostałe przychody w sposób systematyczny przez okres użytkowania składnika aktywów. Dotacje w pasywach
  dzielimy na długoterminowe i krótkoterminowe zgodnie z okresem w jakim odnoszone będę w pozostałe
  przychody
  Odsetki
  Przychody z tytułu odsetek ujmuje się proporcjonalnie d o upływu czasu metodą efektywnej stopy procentowej.
  Gdy należność traci na wartości, Spółka obniża jej wartość bilansową do poziomu wartości odzyskiwalnej, równej
  oszacowanym przyszłym przepływom pieniężnym zdyskontowanym według pierwotnej efektywnej stopy
  procentowej instrumentu, a następnie stopniowo rozlicza się kwotę dyskonta w korespondencji z przychodami z
  tytułu odsetek. Przychody z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek, które utraciły wartość, ujmuje się według
  pierwotnej efektywnej stopy procentow ej.
  NOTA 5.9.14. KOSZTY ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH
  Pracownicy mają prawo do odpraw emerytalnych lub rentowych w momencie przechodzenia na emeryturę lub
  rentę. Odprawy te przysługują pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności
  do pracy l ub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, w
  wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Jednostka uznaje koszty z tytułu odpraw emerytalnych i rentowych
  na bazie memoriałowej. Zgodnie z MSR 19 i 37, rezerwa na odprawy emerytalne prezentowana jest w
  sprawozdaniu z sytuacji finansowej w grupie zobowiązań długo - lub krótkoterminowych, w pozycji „Pozostałe
  rezerwy ”.
  NOTA 5.9.15. AKTYWA (LUB GRUPY AKTYWÓW DO ZBYCIA) PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY
  Aktywa trwałe (lub grupy do zbycia) są klasyfikowane, jako przeznaczone do sprzedaży, jeśli ich wartość
  bilansowa zostanie odzyskana przede wszystkim w drodze transakcji sprzedaży, a sprzedaż uważana jest za
  wysoce prawdopodobną. Wyceniane są one w niższej z następujących dwóch kwot: ich war tości bilansowej i
  wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia, jeżeli ich wartość bilansowa ma zostać odzyskana przede
  wszystkim w drodze transakcji sprzedaży, a nie poprzez ich dalsze wykorzystanie.  COMPERIA.PL S.A
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiąca ch złotych, o ile nie podano inaczej)
  23
  NOTA 5.9.16. ZOBOWIĄZANIA I AKTYWA WARUNKOWE
  Przez zobowiązania warunkowe rozumie się:
  a) możliwy obowiązek, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, którego istnienie zostanie
  potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub nie wystąpienia jednego lub większej ilości
  niepewnych przyszłych zdarzeń, które nie w pełni podlegają kontroli Spółki; lub
  b) obecny obowiązek, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, ale nie jest ujmowany w sprawozdaniu
  finansowym, ponieważ:
   nie jest prawdopodobne, aby konieczne było wydatkowanie środków zawierających w sobie korzyści
  ekonomic zne w celu wypełnienia obowiązku; lub
   kwoty obowiązku (zobowiązania) nie można wycenić wystarczająco wiarygodnie.
  Przez aktywa warunkowe rozumie się możliwe składniki aktywów, które powstały na skutek zdarzeń przeszłych
  oraz których istnienie zostanie potw ierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub nie wystąpienia jednego lub
  większej ilości niepewnych przyszłych zdarzeń, które nie w pełni podlegają kontroli Jednostki.
  NOTA 5.9.17. SZACUNKI ZARZĄDU
  Sporządzenie sprawozdania finansowego wymaga dokonania przez Zarząd Spó łki pewnych szacunków i założeń,
  które znajdują odzwierciedlenie w tym sprawozdaniu oraz w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do tego
  sprawozdania.
  Szacunki i osądy księgowe wynikają z dotychczasowych doświadczeń oraz innych czynników, w tym
  przewidywań odnośnie do przyszłych zdarzeń, które w danej sytuacji wydają się zasadne.
  Jakkolwiek przyjęte założenia i szacunki opierają się na najlepszej wiedzy Zarządu na temat bieżących działań i
  zdarzeń, rzeczywiste wyniki mogą się różnić od prz ewidywanych. Szacunki i związane z nimi założenia podlegają
  weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest ujęta w okresie, w którym dokonano zmiany szacunku lub w
  okresach bieżącym i przyszłych, jeżeli dokonana zmiana szacunku dotyczy zarówno okresu bieżąc ego, jak i
  okresów przyszłych.
  Oszacowania i założenia, które niosą ze sobą znaczące ryzyko konieczności wprowadzenia istotnej korekty
  wartości bilansowych aktywów i zobowiązań w trakcie kolejnego roku obrotowego, omówiono poniżej.


  COMPERIA.PL S.A
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiąca ch złotych, o ile nie podano inaczej)
  24
  Odpisy a ktualizujące wartość należności
  Zarząd określa zagrożenie spłaty należności. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień
  prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Jednostka dokonuje indywidualnej
  oceny ryzyka n ieściągalności poszczególnych pozycji należności i na tej podstawie ustala wartość koniecznego
  odpisu dla należności.
  Odpisy aktualizujące wartość prac rozwojowych i wartości niematerialne i prawne
  Zarząd dokonuje corocznie testy na utratę wartości przez wartości niematerialne i prawne i na tej podstawie
  szacuje ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość netto wykazywaną na dzień bilansowy.
  Świadczenia emerytalne
  Wartość bieżąca zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych zależy od szeregu czynników okr eślanych
  metodami aktuarialnymi przy wykorzystaniu pewnych założeń. Założenia wykorzystywane przy ustalaniu
  rezerwy oraz kosztów z tytułu świadczeń pracowniczych zawierają założenia dotyczące stóp dyskonta.
  Główne założenia dotyczące rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych ujawnione są w Nocie 6.9.19. Wszelkie
  zmiany tych założeń wpływają na wartość księgową rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych.
  Okres amortyzowania aktywowanych kosztów prac rozwojowych
  Zarząd określa szacowan e okresy użytkowania, a poprzez to stawki amortyzacji dla aktywowanych w
  pozycji wartości niematerialnych kwot poniesionych kosztów prac rozwojowych. Szacunek ten opiera się na
  oczekiwanym okresie ekonomicznej użyteczności tych aktywów. W przypadk u zaistnienia okoliczności
  powodujących zmianę spodziewanego okresu użytkowania (np. zmiany technologiczne, wycofanie z
  użytkowania itp.) mogą się zmienić stawki amortyzacji. W konsekwencji zmieni się wartość odpisów
  amortyzacyjnych i wartość ks ięgowa netto aktywowanych kosztów prac rozwojowych.
  Okres użytkowania rzeczowych aktywów trwałych
  Zarząd określa szacowane okresy użytkowania, a poprzez to stawki amortyzacji dla poszczególnych
  rzeczowych aktywów trwałych. Szacunek ten opiera się na oczekiwanym okresie ekonomicznej użyteczności tych
  aktywów. W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących zmianę spodziewanego okresu użytkowania
  (np. zmiany technologiczne, wycofanie z użytkowania itp.) mogą się zmienić stawki amort yzacji. W
  konsekwencji zmieni się wartość odpisów amortyzacyjnych i wartość księgowa netto rzeczowych aktywów
  trwałych.
  Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego wycenia się przy zastosowaniu
  stawek podatkowych, które według dostępnych prognoz będą stosowane na moment zrealizowania aktywa
  lub rozwiązania zobowiązania, przyjmując za podstawę przepisy podatkowe, które obowiązywały prawnie
  lub f aktycznie na koniec okresu sprawozdawczego. Prawdopodobieństwo realizacji aktywa z tytułu
  odroczonego podatku dochodowego z przyszłymi zyskami podatkowymi opiera się na planach Spółki.
  NOTA 6. INFORMACJA DOTYCZĄCA SEGMENTÓW OPERACYJNYCH, OBSZARACH
  GEO GRAFICZNYCH I ISTOTNYCH KLIENTACH
  NOTA 6. 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW OPERACYJNY CH
  Spółka prowadzi jednorodną działalność, Zarząd Spółki nie wyodrębnia segmentów oceniając wyniki Spółki.
  NOTA 6. 2. INFORMACJE GEOGRAFIC ZNE
  Spółka działa na terenie Polski, wszystkie przyc hody ze sprzedaży osiąga na rynku krajowym.


  COMPERIA.PL S.A
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiąca ch złotych, o ile nie podano inaczej)
  25
  NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ
  NOTA 7. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
  RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 31.12.201 7 31.12.201 6
  a) środki trwałe, w tym: 57 101
  budynki i lokale 45 53
  urządzenia te chniczne i maszyny 10 46
  Inne środki trwałe 1 2
  b) środki trwałe w budowie - -
  Rzeczowe aktywa trwałe 57 101
  Na dzień 31.12.201 7 r. Jednostka nie posiadała umów zobowiązujących ją do zakupu rzeczowych aktywów
  trwałych.
  Poniżej przedstawiono str ukturę własności środków trwałych.
  ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 31.12.201 7 31.12.201 6
  a) własne 57 101
  b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu - -
  Środki trwałe bilansowe razem 57 101
  NOTA 8. ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH
  Stan na 31.12.201 7
  WG GRUP RODZAJOWYCH Budynki i lokale Maszyny i urządzenia techniczne
  Inne środki trwałe Razem
  Wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych na początek okresu 76 326 5 407
  zwiększenia - - - -
  nabycie - - - -
  zmniejszenia - - - -
  inne - - - -
  Wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu 76 326 5 407
  Skumulowana amortyzacja na początek okresu -23 -280 -3 -306
  amortyzacja za okres -7 -36 -1 -44
  zwiększenia -7 -36 -1 -44
  amortyzacja okresu bieżącego -7 -36 -1 -44
  zmniejszenia
  Skumulowana amortyzacja na koniec okresu -30 -316 -4 -350
  odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu - - - -
  odpisy z tytułu utra ty wartości na koniec okresu - - - -
  Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu 46 10 1 57  COMPERIA.PL S.A
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiąca ch złotych, o ile nie podano inaczej)
  26
  Stan na 31.12.201 6
  WG GRUP RODZAJOWYCH Budynki i lokale Maszyny i urządzenia techniczne
  Inne środki trwałe Razem
  Warto ść brutto rzeczowych aktywów trwałych na początek okresu 76 298 5 379
  zwiększenia - 28 - 28
  nabycie - 28 - 28
  zmniejszenia - - - -
  inne
  Wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu 76 326 5 407
  Skumulowana a mortyzacja na początek okresu -16 -223 -2 -241
  amortyzacja za okres -7 -57 -1 -65
  zwiększenia -7 -57 -1 -65
  amortyzacja okresu bieżącego -7 -57 -1 -65
  zmniejszenia - - - 0
  Skumulowana amortyzacja na koniec okresu -23 -280 -3 -306
  odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu - - - -
  odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu - - - -
  Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu 53 46 2 101
  NOTA 9. WARTOŚCI NIEMATERIALNE
  31.12.201 7 31.12. 201 6
  Wartość firmy - -
  Prawo wieczystego użytkowania gruntu - -
  Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne - -
  Koszty zakończonych prac rozwojowych 4 085 5 137
  Inne wartości niematerialne i prawne 3 698 5 147
  Wartości niematerialne w toku wytwarzania - -
  Razem 7 783 10 284
  Na dzień 31 grudnia 201 7 roku Spółka jako inne wartości niematerialne wykazuje nabyte licencje oraz prace
  rozwojowe. Prace rozwojowe, aktywowane w pozycji wartości niematerialnych dotyczą aktywowanych kosztów
  bud owy stron internetowych i programów komputerowych zapewniających pożądane na tych stronach
  użyteczności oraz kosztów budowy integrującego systemu informatycznego.
  Wszystkie wartości niematerialne są własnością Spółki, żadne nie są używane na podstawie naj mu, dzierżawy lub
  innej umowy, w tym umowy leasingu.
  Spółka nie dokonywała zabezpieczeń na wartościach niematerialnych.
  Na dzień 31.12.201 7 roku Spółka nie posiadała zawartych umów zobowiązujących ją do zakupu wartości
  niematerialnych.
  Spółka analiz uje uż yteczność posiadanych wartości niematerialnych i prawnych oraz prowadzonych prac
  rozwojowych, w szczególności w kierunku generowania przychodów. W bieżącym roku nie podjęto decyzji o
  odpisach aktualizujących. W ubiegłym roku w wyniku tych analiz podjęto de cyzję o dokonaniu odpisów
  aktual izujących w łącznej kwocie 3 115 tys. zł. Spółka posiada wartości niematerialne i prawne o nieokreślonym
  okresie ekonomicznej użyteczności, dla których dokonuje corocznego testu na utratę wartości.  COMPERIA.PL S.A
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiąca ch złotych, o ile nie podano inaczej)
  27
  NOTA 10. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATE RIALNYCH
  Stan na 31.12.2017
  ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH WG GRUP RODZAJOWYCH Prace rozwojowe,
  Inne wartości niematerialne i prawne
  Pozostałe wartości niematerialne razem
  Wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu 13 116 11 981 25 097
  zwiększenia 782 - 782
  Nabycie / wytworzenie we własnym zakresie 782 - 782
  inne - - -
  zmniejszenia - - -
  Wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu 13 898 11 981 25 879
  Skumulowana amortyzacja na początek okresu -7 979 -4 366 -12 345
  amortyzacja za okres -1 835 -1 449 -3 284
  zwiększenia -1 835 -1 449 -3 284
  amortyzacja okresu bieżącego -1 835 -1 449 -3 284
  zmniejszenia - - -
  Skumulowana amortyzacja na koniec okresu -9 814 -5 815 -15 629
  odpisy z tytuł u utraty wartości na początek okresu - -2 468 -2 468
  odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu - -2 468 -2 468
  Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu 4 085 3 698 7 783
  Stan na 31.12.2016
  ZMIANY WARTOŚCI NIEMATE RIALNYCH WG GRUP RODZAJOWYCH Prace rozwojowe,
  Inne wartości niematerialne i prawne
  Pozostałe wartości niematerialne razem
  Wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu 12 582 11 969 24 551
  zwiększenia 1 377 39 1 416
  nabycie 1 377 39 1 416
  inne - - -
  zmniejszenia - likwidacja -843 -27 -870
  Wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu 13 116 11 981 25 097
  Skumulowana amortyzacja na początek okresu -6 103 -2 916 -9 019
  amortyzacja za okres -1 876 -1 450 -3 326
  zwiększenia -2 094 -1 454 -3 548
  amortyzacja okresu bieżącego -2 094 -1 454 -3 548
  zmniejszenia 218 4 222
  Skumulowana amortyzacja na koniec okresu -7 979 -4 366 -12 345
  odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu - -2 468 -
  odpi sy z tytułu utraty wartości na koniec okresu - -2 468 -2 468
  Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu 5 137 5 147 10 284  COMPERIA.PL S.A
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiąca ch złotych, o ile nie podano inaczej)
  28
  NOTA 11. UDZIAŁY W JEDNOSTCE ZALEŻNEJ
  2017 2016
  Comperia Ubezpieczenia Sp. z o.o.
  Akcje i udzia ły na początek okresu 10 050 9 637
  Zwiększenia - 413
  Akcje i udziały na koniec okresu 10 050 10 050
  Odpis na akcje i udziały na początek okresu -759 -759
  Odpis na akcje i udziału na koniec okresu -759 -759
  Wartość netto akcji i udzia łów na początek okresu 9 291 9 291
  Wartość netto akcji i udziałów na koniec okresu 9 291 9291
  W związku z tym, że na dzień 31 grudnia 2017 r. wartość aktywów netto Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o.
  przypadająca na udziały Comperia.pl S. A. jest niższa jak wartość aktywów Comperia.pl S.A. zaangażowanych w
  jednostkę zależną Zarząd Spółki przeprowadził test na utratę wartości inwestycji w Comperia Ubezpieczenia sp. z
  o.o. W tym celu dokonano analizy finansowej (opartej na metodzie zdyskontow anych przepływów netto w 5
  letnim okresie prognozy, z uwzględnieniem wartości rezydualnej) ukierunkowanej na wyznaczenie możliwych do
  uzyskania poziomów przychodów i rentowności w segmencie ubezpieczeniowym. Zamiarem Comperia
  Ubezpieczenia sp. z o.o. jest tu kontynuowanie podjętych w roku 2017 i latach wcześniejszych działań
  ukierunkowanych na wzrost skali działalności w oparciu o dotychczasowy model biznesowy i jak najszybsze
  osiągnięcie skali gwarantującej rentowność przy uwzględnieniu zakładanych wskaźni ków „jakości” biznesu. Biorąc
  powyższe pod uwagę nie rozpoznano konieczności dokonywania dodatkowych odpisów aktualizujących.
  Spółka jest jednostką dominującą w stosunku do Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o. i posiada w niej 100% udziałów
  w kapitale. W zwią zku ze sporządzeniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego Comperia Ubezpieczenia sp.
  z o.o. jest konsolidowana metoda pełną. Dodatkowe informacje na temat działalności Comperii Ubezpieczenia sp. z
  o.o. znajdują się w Nocie nr 4.
  NOTA 12. UDZIELONE POŻYCZKI
  Pożyczkobiorca
  Należność
  Stopa procentowa Waluta Termin wymagalności 31.12.2017 31.12.2016
  Comperia Ubezpieczenia Sp. z o.o. 3 000 1 548 WIBOR 3M + marża PLN 31.12.2021 r.
  Należne odsetki 137 27
  Razem należność z tytułu pożyczki 3 13 7 1 57 4
  W związku z wyceną szerzej opisaną w Nocie 11 nie zaistniały przesłanki do dokonania odpisu aktualizującego
  opisywana pożyczkę. Pożyczki udzielone zostały w walucie PLN.  COMPERIA.PL S.A
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiąca ch złotych, o ile nie podano inaczej)
  29
  NOTA 13. AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO SPOWODOWANE
  UJEMNYM I RÓŻNICAMI PRZEJŚCIOWYMI
  Bilans na Wpływ na wynik za okres kończący się
  31.12.201 7 31.12.201 6 31.12.201 7 31.12.2016
  Z tytułu:
  Rezerw na koszty wynagrodzeń i pochodne (w tym: premie, nagrody jubileuszowe) 6 34 -28 24
  Rezerwy na niewy korzystane urlopy - - - -16
  Odsetki naliczone od pożyczek - - - -
  Rezerwa na badanie sprawozdania - - - -
  Różnicy między podatkową a bilansową wartością środków trwałych i wartości niematerialnych - - - -
  Odpisu na wartość udziałów w CU 144 14 4 - -
  Pozostałe 212 259 -47 220
  Razem 362 437 -82 228
  Dokonana kompensata aktywa z rezerwą z tyt. odroczonego podatku dochodowego - - - -
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego, razem 362 437 -75 228  COMPERIA.PL S.A
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiąca ch złotych, o ile nie podano inaczej)
  30
  NOTA 14. NALEŻNOŚCI Z TYT. DOSTAW I USŁUG
  NALEŻNOŚ CI Z TYTUŁU DOSTAWI USŁUG 31.12.201 7 31.12.201 6
  Należności z tytułu dostaw i usług, w tym: 3 899 2 760
  - należności dochodzone na drodze sądowej - -
  terminowe 2 277 1 786
  przeterminowane 1 622 974
  do 6 miesięcy 1 336 895
  od 6 do 12 mie sięcy 206 56
  powyżej 12 miesięcy 80 23
  Należności z tytułu dostaw i usług brutto, razem 3 899 2 760
  W tym od jednostek powiązanych 353 35
  Odpisy aktualizujące wartość należności 181 203
  W tym odpis aktualizujący wartość należności od jednostek powiązanych - -
  Należności z tytułu dostaw i usług netto razem 3 718 2 557
  ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEŻNOŚCI 2017 2016
  Odpisy aktualizujące wartość należności na BO 203 131
  zmniejszenie - rozwiązanie z tytułu zapłaty -22 -
  zmniejszenie - wykorzystani e - -131
  zwiększenie utworzenie odpisu - 203
  Odpisy aktualizujące wartość należności na BZ 181 203
  NOTA 15. NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE
  NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE 31.12.201 7 31.12.201 6
  Należności pozostałe, w tym: 12 117
  - należności dochodzone na drodze sądowej - -
  Należności publiczno -prawne - 99
  Dotacje - -
  Należności pozostałe (w tym zaliczki na środki trwałe, zapasy, dostawy) 12 18
  Należności pozostałe brutto, razem 12 117
  Odpisy aktualizujące wartość należności - -
  Należności pozostałe netto, razem 12 117
  - w tym od jednostek powiązanych 7 7
  NOTA 16. ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
  31.12.201 7 31.12.201 6
  Środki pieniężne w kasie i na rachunkach 895 170
  Inne środki pieniężne (lokaty krótkoterminowe) - -
  Środki pieniężne w d rodze - -
  Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 895 170
  W tym środki pienię żne w innych walutach - -


  COMPERIA.PL S.A
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiąca ch złotych, o ile nie podano inaczej)
  31
  NOTA 17. POZOSTAŁE AKTYWA KRÓTKOTERMINOWE
  31.12.201 7 31.12.201 6
  Poniesione koszty dotyczące przyszłych emisji - -
  Koszty usług obcych 240 55
  Wydat ki na prace rozwojowe - 154
  VAT do rozliczenia w następnych okresach 31 44
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów - 234
  Krótkoterminowe pozostałe aktywa, razem 271 487
  Pozostałe aktywa krótkoterminowe dotyczą kosztów rozliczanych w czasie .
  NOTA 18. AKTYWA KLASY FIKOWANE, JAKO PRZEZNACZONE DO ZBYCIA
  W okresie bieżącym oraz w okresie porównywalnym Spółka nie rozpoznała aktywów przeznaczonych do zbycia
  lub związanych z działalnością zaniechaną.
  NOTA 19. STRUKTURA KAPITAŁU PODSTAWOWEGO
  Stan na 31.12.2017
  Seria/emis ja Rodzaj akcji
  Rodzaj uprzywilejowan ia akcji
  Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej
  Sposób pokrycia kapitału
  Seria A imienne co do głosu J 2 głosy na akcję J 685 71T 68 571,7M wkład pieniężny
  Seria A na okaziciela J J 404 70P 40 470,3M wkład pieniężny
  Seria B na okaziciela J J 124 08M 12 408,0M wkład pieniężny
  Seria C na okaziciela J J 121 45M 12 145,0M wkład pieniężny
  Seria D na okaziciela J J 26 041 2 604 ,1M wkład pieniężny
  Seria E na okaziciela J J 220 90M 22 090,0M wkład pieniężny
  Seria F na okaziciela J J 575 00M 57 500,0M wkład pieniężny
  Liczba akcji razem 2 157 891
  Kapitał zakładowy razem 215 789,10
  Wartość nomi nalna jednej akcji w zł 0,10  COMPERIA.PL S.A
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiąca ch złotych, o ile nie podano inaczej)
  32
  Stan na 31.12.2016
  Seria/emisja Rodzaj akcji
  Rodzaj uprzywilejowania akcji
  Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej
  Sposób pokrycia kapitału
  Seria A imien ne co do głosu - 2 głosy na akcję - 685 717 68 571,70 wkład pieniężny
  Seria A na okaziciela - - 404 703 40 470,30 wkład pieniężny
  Seria B na okaziciela - - 124 080 12 408,00 wkład pieniężny
  Seria C na okaziciela - - 121 45 0 12 145,00 wkład pieniężny
  Seria D na okaziciela - - 26 041 2 604,10 wkład pieniężny
  Seria E na okaziciela - - 220 900 22 090,00 wkład pieniężny
  Seria F na okaziciela - - 575 000 57 500,00 wkład pieniężny
  Liczba akcji razem 2 157 891
  Kapitał zakładowy razem 215 789,10
  Wartość nominalna jednej akcji w zł 0,10  COMPERIA.PL S.A
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiąca ch złotych, o ile nie podano inaczej)
  NOTA 20. STRUKTURA AKCJONARIATU
  Stan na 31.12.2017
  Lp. Akcjonariusz Łączna liczba akcji Rodzaj akcji
  Ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
  Wartość nominalna wszystkich akcji w tys. zł.
  Udział w kapitale podstawowym
  Udział głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
  Liczba akcji uprzywilejowanych
  Wartość nominalna akcji uprzywilejowanych w tys. zł.
  1. Talnet Holding Limited 352 239
  imienne uprzywilejowane co do głosu 2:1 oraz zwykłe na okaziciela
  697 239 35 16,32% 24,52% 345 000 35
  2. TFI Investors 270 403 zwykłe na okaziciela 270 403 27 12,53% 9,51% - -
  3. Marek Dojnow 209 861
  imienne uprzywilejowane co do głosu 2:1 oraz zwyk łe na okaziciela
  414 292 21 9,73% 14,57% 204 431 20
  4. Adam Jabłoński 141 941
  imienne uprzywilejowane co do głosu 2:1 oraz zwykłe na okaziciela
  278 227 14 6,58% 9,78% 136 286 14
  5. Bartosz Michałek 192 334 zwykłe na okaziciela 192 334 19 8,91% 6,76% - -
  6. Karol Wilczko 183 831 zwykłe na okaziciela 183 831 18 8,52% 6,46% - -
  7. Pozostali 807 282 zwykłe na okaziciela 807 282 81 37,41% 28,39% - -
  Razem 2 157 891 2 843 608 216 100,00% 100,00% 685 717 69


  COMPERIA.PL S.A
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiąca ch złotych, o ile nie podano inaczej)
  Dnia 29 listopada 2017 roku Spółk a otrzymała zawiadomienie, że panowie Marek Dojnow oraz Adam Jabłoński zawarli porozumienie i w tym samym dniu ogłosili wezwa nie na
  do 1.184.262 (jeden milion sto osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt dwie) sztuk akcji Spółki . Wezwanie zosta ło rozliczone do dnia 19 stycznia 2018 roku. W
  okresie po dacie bilansowej do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego Spółka otrzymała szereg zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Spółki. Wedle najlepszej
  wiedzy Spółki, uwzględniając wyżej wspomn iane zawiadomienia struktura akcjonariatu Spółki na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego przedstawia się j ak
  w poniższej tabeli.
  Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Wartość nominalna (w PLN) Liczba głosów na walnym zgromadzeniu % udział gł osów na walnym zgromadzeniu
  Talnet Holding Limited 352 239 16,32% 35 223,90 697 239 24,52%
  Marek Dojnow 299 006 13,86% 29 900,60 503 437 17,70%
  Adam Jabłoński 198 038 9,18% 19 803,80 334 324 11,76%
  TFI Investors 270 403 12,53% 27 040,30 270 403 9,51%
  Quercus TFI S.A. 190 400 8,82% 19 040,00 190 400 6,70%
  Bartosz Michałek 92 188 4,27% 9 218,80 92 188 3,24%
  Karol Wilczko 100 631 4,66% 10 063,10 100 631 3,54%
  Pozostali 654 986 30,35% 65 498,60 654 986 23,03%
  SUMA 2 157 891 100,00% 215 789,10 2 843 608 100,00%
  W dniu 28 lutego 2018 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o zawarciu w dniu 27 lutego 2018 r. porozumienia (w rozumieniu art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
  ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorga nizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych) pomiędzy kilkoma
  mniejszościowymi akcjonariuszami Spółki, powodującego uzyskanie przez nich łącznie 12,73% kapitału zakładowego Spółki oraz uzyskanie przez nich łącznie 9,66% ogólnej
  liczby głosów na w alnym zgromadzeniu Spółki, o czym szerzej napisano w raporcie 19/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku.  COMPERIA.PL S.A
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  35
  NOTA 21. POZOSTAŁE KAPITAŁY
  POZOSTAŁE KAPITAŁ Y (zapasowy i rezerwowy) 31.12.201 7 31.12.201 6
  Zyski/straty z lat ubiegłych -4 869 547
  Nadwyżka wartości emisyjnej nad nominalną 25 184 25 184
  Koszty emisji akcji - -
  Kapitał z wyceny opcji menedżerskich 197 197
  Pozostałe kapitały, razem 20 512 25 928
  NOTA 22. REZERWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO SPOWODOWANA
  DODATNIMI RÓŻNICAMI PRZEJŚCIOWYMI
  Bilans na Wpływ na wynik za okres kończący się
  31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
  Z tytułu:
  różnicy przejściowej wynikającej z rozliczenia podatku VAT w związku ze sprzedażą mieszaną - -
  Różnica w wartości netto środków trwałych i WNIP dotowanych 28 74 46 318
  Różnica w wartości netto wartości niematerialnych i prawnych (zw. z zakupem Telepolis) 346 469 123 541
  Różnicy wynikającej z naliczenia % od pożyczki 26 - -26
  Różnicy wynikającej z pozostałych rezerw na przychody 103 - -103
  Razem 503 543 40 859
  Dokonana kompensata aktywa z rezerwą z tytułu odroczonego podatku dochodowego - -
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 503 543 40 859
  W Spółce kapitałowej nie występują rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego spowod owane
  dodatnimi różnicami przejściowymi, które nie zostały utworzone.
  NOTA 23. POZOSTAŁE REZERWY DŁUGOTERMINOWE
  REZERWY Z TYTUŁU ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH (WG TYTUŁÓW) 31.12.201 7 31.12.201 6
  Stan na początek okresu - 1
  rezerwa na odprawy emerytalne i podob ne - 1
  inne
  Zwiększenia z tytułu: - -
  rezerwa na odprawy emerytalne i podobne
  inne
  Wykorzystanie z tytułu: - -
  rezerwa na odprawy emerytalne i podobne
  inne
  Rozwiązanie z tytułu: - -1
  rezerwa na od prawy emerytalne i podobne - -1
  inne
  Stan na koniec okresu - -
  rezerwa na odprawy emerytalne i podobne - -
  inne


  COMPERIA.PL S.A
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  36
  ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH
  31.12.201 7 31.12.201 6 (WG TYTUŁÓW)
  Stan na początek okresu - 1
  Zwiększenia z tytułu: - -
  rezerwa na premie - -
  odprawy emerytalne - -
  Wykorzystanie z tytułu: - -
  Rozwiązanie - -1
  Stan na koniec okresu - -
  NOTA 24. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
  W listopad zie 2017 r Spółka zaciągnęła w ALIOR Bank S.A . z siedzibą w Warszawie kredyt nieodnawialny w
  wysokości 1.500 tys. zł na finasowanie bieżącej działalności przy czym w pierwszej kolejności na refinansowanie 3
  kredytów obrotowych zaciągniętych w ING Spłata kredytu następuje w równych ratach począwszy 15.12.2017 r.
  Termin spłaty ostatniej raty przypada na 14.11.2019 roku . Oprocentowanie kredytu (zmienne) wynosi WIBOR 3M
  + marża banku.
  W listopadzie 2017 r Spółka zaciągnęła w ALIOR Bank kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 500 tys. zł na
  finasowanie b ieżącej działalności. Termin spłaty przypada na 15 października 2018 roku. Oprocentowanie kredytu
  (zmienne) wynosi WIBOR 3M + marża banku.
  Zabezpieczeniem obu kredytów jest gwarancja de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. do kwoty 900
  tysięcy złotych na kredyt nieodnawialny, gwarancja de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. do kwoty
  300 tysięcy złotych na kredyt w rachunku bieżącym, niepotwierdzony przelew wierzytelności o wartości nie niższej
  niż 1 milion złotych, pełnomocnictwo do rachunku bież ącego prowadzonego w Alior Bank S.A.
  NOTA 25. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOTACJI
  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE DOTACJE 31.12.201 7 31.12.2016
  Dotacje na środki trwałe i wartości niematerialne długoterminowa 363 863
  Datacje na środki trwałe i wartości niematerialne kró tkoterminowa 500 596
  Pozostałe zobowiązania długoterminowe, razem 863 1 459
  Spółka wykazuje dotacje w podziale na krótkoterminowe i długoterminowe zgodnie z okresem w jakim będą
  wykazywane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji pozostałe przych ody.
  NOTA 26. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG
  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG 31.12.201 7 31.12.201 6
  terminowe 1 273 799
  przeterminowane 1 766 740
  do 6 miesięcy 1 766 640
  od 6 do 12 miesięcy - 47
  powyżej 12 miesięcy - 53
  Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, razem 3 039 1 539
  W tym zobowiązania wobec jednostek powiązanych - -
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług są nieoprocentowane i zazwyczaj rozliczane w terminach 30 -60 dniowyc h.  COMPERIA.PL S.A
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  37
  NOTA 27. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
  POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 31.12.201 7 31.12.201 6
  Zobowiązania publiczno – prawne, z wyłączeniem podatku dochodowego 191 137
  Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 206 182
  Inne - 4
  Pozostałe zobowiązania krót koterminowe , razem 397 323
  W tym wobec jednostek powiązanych - -
  ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA NIEFINANSOWE KRÓTKOTERMINOWE – STRUKTURA WIEKOWA 31.12.201 7 31.12.201 6
  Zobowiązania krótkoterminowe 3 436 1 862
  a) ter minowe 1 670 1 122
  - wobec jednostek powiązanych: - -
  - do 1 miesiąca - -
  - powyżej 1 do 3 miesięcy - -
  - powyżej 3 do 6 miesięcy - -
  - powyżej 6 do 12 miesięcy - -
  - wobec jednostek pozostałych: 1 670 1 122
  - do 1 miesiąca 1 670 1 122
  - powyżej 1 do 3 miesięcy - -
  - powyżej 3 do 6 miesięcy - -
  - powyżej 6 do 12 miesięcy - -
  b) przeterminowane 1 766 740
  - wobec jednostek powiązanych: - -
  - do 6 miesięcy - -
  - powyżej 6 do 12 miesięcy - -
  - powyżej roku - -
  - wobec jednostek pozostałych: 1 766 740
  - do 6 miesięcy 1 766 640
  - powyżej 6 do 12 miesięcy - 47
  - powyżej roku - 53
  3 436 1 862
  NOTA 28. ZOBOWIĄZANI A BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z AKTYWAMI KLASYFIKOWANYMI,
  JAKO PRZEZNACZONE DO ZBYCIA
  W okresie bieżącym oraz w okresach porównywalnych Spółka nie rozpoznawała zobowiązań związanych z
  aktywami przeznaczonymi do zbycia lub związanych z działalnością zaniechaną.
  Inne zobowiązania warunkowe nie wystąpiły w każdym z prezentowanych okresów.  COMPERIA.PL S.A
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  38
  NOTA 29. ROZLICZENIA PODATKOWE
  Spółka na bieżąco reguluje zobowiązania podatkowe. Rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli
  przez okres pięciu lat, począwszy od końca roku, w którym nastąpiła zapłata podatku.
  NOTA 30. PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW, DOTACJE
  31.12 .201 7 31.12 .201 6
  Przychody przyszłych okresów długoterminowe , w tym: 363 863
  Dotacje 363 863
  Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe, w tym: 725 596
  Dotacje 500 596
  Pozostałe przychody przyszłych okresów 225 -
  Dotacje, razem D 863 1459 Pozostałe przychody przyszłych okresów razem : 225 -  COMPERIA.PL S.A
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  39
  NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ POZOSTAŁYCH
  CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
  NOTA 31. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY
  PRZYCHODY Z E SPRZEDAŻY 1.01.201 7 - 31.12. 201 7 1.01.201 6- 31.12.201 6 (STRUKTURA RZECZOWA/ RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
  Przychody ze sprzedaży usług 20 114 16 392
  w tym: od jednostek powiązanych 559 1 377
  Pozostałe przychody 696 961
  w tym: od jednostek powią zanych - 42
  Przychody sprzedaży, razem 20 810 17 353
  w tym: od jednostek powiązanych 559 1 419
  Spółka uzyskuje przychody przede wszystkim z reklamy efektywnościowej oraz sprzedaży powierzchni
  reklamowej na stronach internetowych Spółki, będącyc h narzędziami pozwalającymi na porównywanie różnych
  produktów finansowych.
  NOTA 32. SEGMENTY OPERACYJNE
  Działalność Spółki jest jednorodna. Zarząd nie analizuje wyników działalności na poziomie większej liczby
  segmentów.
  stan na 31.12.201 7
  Segment operacyjny Finansowa działalność usługowa Razem segmenty
  Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień:
  Aktywa segmentu 25 525 25 525
  Aktywa ogółem 25 525 25 525
  Pasywa segmentu 25 525 25 525
  Pasywa ogółem 25 525 25 525
  Nakłady na środki trwałe i wartości n iematerialne 628 628
  Nakłady na środki trwałe i wartości niematerialne ogółem 628 628
  Amortyzacja segmentu 3 329 3 329
  Amortyzacja ogółem 3 329 3 329  COMPERIA.PL S.A
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  40
  stan na 31.12.201 6
  Segment operacyjny Finansowa działalność usł ugowa Razem segmenty
  Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień:
  Aktywa segmentu 25 018 25 018
  Aktywa ogółem 25 018 25 018
  Pasywa segmentu 25 018 25 018
  Pasywa ogółem 25 018 25 018
  Nakłady na środki trwałe i wartości niematerialne 1 444 1 444
  Nakłady na środki trwałe i wartości niematerialne ogółem 1 444 1 444
  Amortyzacja segmentu 3 612 3 612
  Amortyzacja ogółem 3 612 3 612
  NOTA 33. POZOSTAŁE PRZYCHODY
  1.01.201 7- 31.12.201 7 1.01.201 6- 31.12.201 6
  Przychody z tytułu dotacji 596 596
  Przychody z t ytułu rozliczenia sprzedaży mieszanej (sprzedaż opodatkowana VAT i zwolniona) - -
  Inne 100 365
  Pozostałe przychody, razem 696 961
  Jako przychody z działalności podstawowej, z tytułu dotacji Spółka ujmuje odpisy z tytułu rozliczenia okresowego
  dotacji otrzymanych na zakup środków trwałych i wytworzenie wartości niematerialnej w okresie amortyzacji
  środków trwałych.
  NOTA 34. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
  NOTA 34. 1. KOSZTY AMORTYZACJI
  KOSZTY AMORTYZACJI 1.01.201 7- 31.12.201 7 1.01.201 6- 31.12.201 6
  Amortyzacja rzeczowych ak tywów trwałych 45 64
  Amortyzacja wartości niematerialnych 3 284 3 548
  Koszty amortyzacji, razem 3 329 3 612  COMPERIA.PL S.A
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  41
  NOTA 34. 2. KOSZTY USŁUG OBCYCH
  KOSZTY USŁUG OBCYCH 1.01.201 7- 31.12.201 7 1.01.201 6- 31.12.201 6
  usługi marketingowe 11 2 69 8 725 usługi najmu 399 520 usługi informatyczne 100 90 pozostałe usługi 3 30 5 3 627 Koszty usług obcych, razem 15 073 12 962
  Pozostałe usługi zawierają koszty bonusów kampanii Comperia Bonus.
  NOTA 34. 3. KOSZTY ŚWIADCZEŃ PRA COWNICZYCH
  ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE 1.01.201 7-31.12.201 7 1.01.20 15-31.12.201 6
  Wynagrodzenia 2 639 2 521
  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 465 428
  Koszty programu opcji menedżerskich - -
  Razem koszty świadczeń 3 104 2 949
  Przeciętne zatrudnienie (w osobach)
  31.12.201 7 31.12.201 6
  Pracownicy fizyczni - -
  Pracownicy umysłowi 37 52
  Razem 37 52
  NOTA 34. 4. PODATKI I OPŁATY
  Podatki i opłaty 1.01.201 7- 31.12.201 7 1.01.201 6- 31.12.201 6
  Koszty związane z rozliczeniem VAT od sprzedaży mieszanej 60 51 PFRON 25 30 Pozostałe koszty 153 37 Podatki i opłaty, razem 238 118  COMPERIA.PL S.A
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  42
  NOTA 34. 5. POZOSTAŁE KOSZTY
  POZOSTAŁE KOSZTY 1.01.201 7- 31.12.201 7 1.01.201 6- 31.12.201 6
  Odpisy aktualizujące na wartości niematerialne i prawne i prace rozwojowe - 3 115 W tym odpis na 100% i likwidacja - 647 Odpis na 50% - 2 468 Odpis wartości niematerialnych w trakcie wytwarzania - 391 Odpisy aktualizujące należności - 148 Pozostałe 314 438 Pozostałe koszty , razem 314 4 092
  NOTA 35. PRZYCHODY FINANSOWE
  1.01.201 7- 31.12.201 7 1.01.201 6- 31.12.201 6
  Przychody z tytułu odsetek 116 34
  W tym od jednostek powiązanych 110 27
  Różnice kursowe - 4
  Pozostałe 1 6
  Przychody finansowe, razem 117 44
  NOTA 36. KOSZTY FINANSOWE
  1.01.201 7- 31.12.201 7 1.01.201 6- 31.12.201 6
  Koszty z tytułu odsetek bankowych i od pożyczek zaciągniętych 8 7
  Odsetki pozostałe 18 1
  Odpisy aktualizujące wartość inwestycji - -
  Różnice kursowe 3 -
  Inne koszty finansowe 52 6
  Koszty finansowe, razem 81 14
  W tym od jednostek powiązanych - -  COMPERIA.PL S.A
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  43
  NOTA 37. KOSZTY Z TYTUŁU ODSETEK OD ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH
  1.01.201 7-31.12.201 7 Odsetki od krótkoter minowych zobowiązań finansowych
  Odsetki od długoterminowych zobowiązań finansowych
  Razem
  Odsetki zrealizowane 8 - 8
  Odsetki niezrealizowane o terminie zapadalności: - - -
  - do 3 miesięcy - - -
  - 3-12 miesięcy - - -
  - powyżej 12 miesięcy - - -
  Odsetki razem (zrealizowane + niezrealizowane) 8 8
  1.01.201 6-31.12.201 6 Odsetki od krótkoterminowych zobowiązań finansowych
  Odsetki od długoterminowych zobowiązań finansowych
  Razem
  Odsetki zrealizowane 7 - 7
  Odsetki niezrealizowane o terminie zapadalno ści: - - -
  - do 3 miesięcy - - -
  - 3-12 miesięcy - - -
  - powyżej 12 miesięcy - - -
  Odsetki razem (zrealizowane + niezrealizowane) 7 - 7
  NOTA 38. OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO PODATKIEM DOCHODOWYM
  1.01.201 7- 31.12.201 7 1.01.201 6- 31.12.201 6
  Bieżący podat ek dochodowy - -
  Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego - -
  Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych - -
  Odroczony podatek dochodowy 35 -1 087
  Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych 35 -1 087
  Raze m obciążenie podatkowe wykazane w wyniku finansowym, z tego: 35 -1 087
  Przypadający na działalność kontynuowaną 35 -1 087
  Część odroczona podatku dochodowego ustalona została według stawki równej 19% (201 6rok: 19% ).  COMPERIA.PL S.A
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  44
  PODSTAWA OPODATKOWANIA PODATKI EM DOCHODOWYM 2017
  Zysk/strata przed opodatkowaniem -1 395
  Różnice pomiędzy zyskiem/stratą brutto, a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym 120
  w tym z tytułu: koszty nie będące kosztem uzyskania przychodu 840
  przychody wyłączone z opodatkowania (dotacje) -596
  koszty podatkowe dodane -210
  przychody podatkowe dodane 197
  rezerwa na koszty 252
  rezerwy na przychody -513
  Naliczone, a nie uzyskane odsetki od pożyczki -110
  przychód podatkowy 2017 roku rozliczany bilansowo w 2018 roku 225
  pozosta łe koszty przejściowe (ZUS nie opłacony) 35
  Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -1 275
  NOTA 39. UZGODNIENIE EFEKTYWNEJ STAWKI PODATKOWEJ
  1.01.201 7- 31.12.201 7 1.01.201 6- 31.12.201 6
  Zysk/(strata) brutto przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej -1 3 95 -6 503
  Zysk/(strata) przed opodatkowaniem z działalności zaniechanej
  Zysk/(strata) brutto przed opodatkowaniem -1 3 95 -6 503
  Podatek według ustawowej stawki podatkowej obowiązującej w Polsce, wynoszącej 19% - -
  Nieujęte straty podatko we
  Trwałe różnice pomiędzy prawem bilansowym a podatkowym - -
  Podatek według efektywnej stawki podatkowej wynoszącej - -
  Podatek dochodowy (obciążenie) ujęty w zysku lub stracie - -
  Podatek dochodowy przypisany działalności zaniechanej - -  COMPERIA.PL S.A
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  45
  DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  NOTA 40. ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ
  Zysk podstawowy przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres
  przypadającego na zwykłych akcjonariuszy Jednostki przez śre dnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji
  zwykłych występujących w ciągu okresu.
  WYLICZENIE ZYSKU ROZWODNIONEGO 1.01.201 7-31.12.201 7 1.01.201 6-31.12.201 6
  Wynik netto z działalności kontynuowanej -1 429 -5 416
  Wynik netto na działalności zaniechanej - -
  Wynik netto, razem -1 429 -5 416
  Wynik netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy, zastosowany do obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję -1 429 -5 416
  WYLICZENIE SKORYGOWANEJ ŚREDNIOWAŻONEJ LICZBY AKCJI 1.01.201 7-31.12.201 7 1.01. 201 6-31.12.201 6
  Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia podstawowego zysku na jedną akcję* 2 157 891 2 157 891
  Wpływ rozwodnienia: - -
  Opcje na akcje - -
  Umarzalne akcje uprzywilejowane - -
  Skorygowana ś rednia ważona liczba akcji zwykłych zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję* 2 157 891 2 157 891
  WYLICZENIE ZYSKU NA JEDNĄ AKCJĘ 1.01.201 7-31.12.201 7 1.01.201 6-31.12.201 6
  Zysk netto na jedna akcję zwykłą z działalności kontynu owanej * -0,6 6 -2,51 Rozwodniony zysk netto na jedna akcję zwykłą z działalności kontynuowanej* -0,6 6 -2,51
  NOTA 41. DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA
  Działalność zaniechana w bieżącym oraz poprzednich okresach sprawozdawczych nie wystąpiła.
  NOTA 42. OBJA ŚNIENIA DO SPRAWOZ DANIA Z PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
  Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za lata 201 7-201 6 zostało sporządzone metodą pośrednią.
  NOTA 43. CEL I ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM
  Do głównych instrumentów finansowych, które posiada Spółka, należą aktywa fin ansowe, takie jak udziały w
  jednostce powiązanej, należności z tytułu dostaw i usług, środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe oraz
  zobowiązania finansowe, takie jak pożyczki i kredyty bankowe które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej
  przez nią dzi ałalności.
  W okresie objętym sprawozdaniem Spółka nie prowadziła obrotu instrumentami finansowymi.


  COMPERIA.PL S.A
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  46
  Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych Spółka obejmują ryzyko stopy procentowej,
  ryzyko związane z płynnością, ryzyko walutowe oraz ry zyko kredytowe. Zarząd weryfikuje i uzgadnia zasady
  zarządzania każdym z tych rodzajów ryzyka – zasady te zostały w skrócie omówione poniżej. Jednostka
  monitoruje również ryzyko cen rynkowych dotyczące wszystkich posiadanych przez nią instrumentów
  finansow ych.
  NOTA 44. RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ
  Narażenie Spółki na ryzyko wywołane zmianami stó p procentowych nie jest istotne . Dostępne formy
  finansowania działalności są oparte o zmienną stopę procentową bazującą na stawce WIBOR. Oprocentowanie
  instrumentów finansowych o zmiennym oprocentowaniu jest aktualizowane w okresach poniżej jednego roku.
  Grupa na bieżąco monitoruje sytuację związaną z decyzjami Rady Polityki Pieniężnej, mającymi bezpośredni
  wpływ na rynek stóp procentowych w kraju. W związku z powyższym nie doko nywano analizy wrażliwości wyniku
  finansowego brutto oraz kapitału własnego na zmiany stóp procentowych.
  NOTA 45. RYZYKO WALUTOWE
  Spółka prowadzi działalność głównie na rynku krajowym w walucie polskiej, dlatego nie jest w istotny sposób na
  ryzyko kursowe. Większo ść należności i zobowiązań denominowana jest w walucie krajowej. Spółka nie stosuje
  pochodnych instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem kursowym.
  NOTA 46. RYZYKO KREDYTOWE
  Spółka stara się zawierać transakcje wyłącznie z renomowanymi firmami o dobrej zdolno ści kredytowej. Ponadto,
  dzięki bieżącemu monitorowaniu stanów należności, narażenie Grupy na ryzyko nieściągalnych należności jest
  nieznaczne. W odniesieniu do innych aktywów finansowych Spółki, takich jak środki pieniężne i ich ekwiwalenty,
  ryzyko kredyt owe Jednostki powstaje w wyniku niemożności dokonania zapłaty przez drugą stronę umowy, a
  maksymalna wartość ekspozycji na to ryzyko równa jest wartości bilansowej tych instrumentów.
  W Spółce nie występują istotne koncentracje ryzyka kredytowego.
  NOTA 47. RYZYKO Z WIĄZANE Z PŁYNNOŚCIĄ
  Zarząd Spółki na bieżąco monitoruj e ryzyko braku funduszy. Celem Spółki jest utrzymanie równowagi pomiędzy
  ciągłością a elastycznością finansowania poprzez korzystanie z różnych źródeł finansowania.  COMPERIA.PL S.A
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  47
  NOTA 48. INSTRUMENTY FINANSOWE
  Wartość bil ansowa i wartość godziwa klas instrumentów finansowych.
  Kategoria Wartość bilansowa Wartość godziwa
  zgodnie z MSR 39 31.12.201 7 31.12.201 6 31.12.201 7 31.12.201 6
  Aktywa finansowe
  Udziały w jednostce zależnej WwWGpWF 9 291 9 291 9 291 9 291
  Pożyczki w jednostce zależnej PiN 3 137 1 574 3 137 1 574
  Należności z tytułu dostaw i usług PiN 3 718 2 557 3 718 2 557
  Należności pozostałe PiN 12 18 12 18
  Należności z tytułu podatku dochodowego PiN - 99 - 99
  Środki pieniężne i ich ekwiwa lenty DDS 895 170 895 170
  Zobowiązania finansowe
  Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte PZFwgZK 1 414 640 1 414 640
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług PZFwgZK 3 039 1 539 3 039 1 539
  Zobowiązania pozostałe PZFwgZK 397 323 397 323
  Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego PZFwgZK - - - -
  Użyte skróty: WwWGpWF – Aktywa/ zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, PiN – Pożyczki i należności, PZFwgZK – Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, DDS – Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
  Wartość godziwa instrumentów finansowych, jakie Spółka posiadała na dzień 31 grudnia 201 7 roku, 31 grudnia
  201 6 roku nie odbiegała istotnie od wartości prezentowanej w sprawozdan iach finansowych za poszczególne lata
  z następujących powodów :
   w odniesieniu do instrumentów krótkoterminowych ewentualny efekt dyskonta nie jest istotny,
   instrumenty te dotyczą transakcji zawieranych na warunkach rynkowych.
  Jednostka dokonuje wyceny wart ości godziwej posługując się następującą hierarchią:
   ceny notowane (nieskorygowane) z aktywnych rynków dla identycznych aktywów lub zobowiązań,
   dane wejściowe inne, niż notowane ceny poziomu 1, które są pośrednio lub bezpośrednio możliwe do
  zaobserwowani a. Jeśli składnik aktywów lub zobowiązanie ma określony okres życia, dane
  wejściowe muszą być możliwe do zaobserwowania zasadniczo przez cały ten okres.
   dane wejściowe, które nie opierają się na danych rynkowych możliwych do zaobserwowania.
  Zastosowane założenia muszą odzwierciedlać te, które byłyby zastosowane przez uczestników rynku,
  włączając ryzyko.
  Na dzień 31 grudnia 201 7 roku i 31 grudnia 201 6 roku jednostka nie posiadała instrumentów finansowych
  wycenionych w wartości godziwej , za w yjątkiem udziałów w jednostce zależnej które są wyceniane w w artoś ci
  godziwej.
  Ze względu na brak istotności aktywów i zobowiązań finansowych w walutach obcych nie zostanie przedstawiona
  szczegółowa struktura walutowa instrumentów finansowych.  COMPERIA.PL S.A
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  48
  NOTA 49. ZARZĄDZANI E KAPITAŁEM
  Głównym celem zarządzania kapitałem Spółki jest utrzymanie dobrego ratingu kredytowego i bezpiecznych
  wskaźników kapitałowych, które wspierałyby działalność operacyjną Spółki i zwiększały wartość dla jej
  akcjonariuszy.
  Spółka zarządza strukt urą kapitałową i w wyniku zmian warunków ekonomicznych wprowadza do niej zmiany.
  W celu utrzymania lub skorygowania struktury kapitałowej, Jednostka może zmienić wypłatę dywidendy dla
  akcjonariuszy, zwrócić kapitał akcjonariuszom lub wyemitowa ć nowe akcje . W latach zakończonych dnia 31
  grudnia 201 7r. oraz 31 grudnia 201 6r. nie wprowadzono żadnych zmian do celów, zasad i procesów
  obowiązujących w tym obszarze.
  NOTA 50. PONIESIONE ORAZ PLANOWANE NAKŁADY INWESTYCYJNE
  Poniższa tabela przedstawia poniesione oraz plano wane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego
  nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe, w tym poniesione i planowane nakłady na ochronę
  środowiska naturalnego.
  Poniesione nakłady inwestycyjne 1.01.201 7- 31.12.201 7 1.01.201 6- 31.12.201 6
  - w tym na ochronę środowiska - -
  Nakłady na wartości niematerialne i prawne 628 1 416
  Nakłady na środki trwałe - 28
  Razem inwestycje w niefinansowe aktywa trwałe 628 1 444
  Razem inwestycje w finansowe aktywa trwałe - -
  Razem nak łady inwestycyjne 628 1 444
  _________________________________________________________________
  Planowane nakłady inwestycyjne (zgodnie z budżetem) na okres 01.01.2018 do 31.12.2018
  - w tym na ochronę środowiska J
  Nakłady na wartości niematerialne 89O
  Nakłady na środki trwałe J
  Razem inwestycje w niefinansowe aktywa trwałe 892
  Razem inwestycje w finansowe aktywa trwałe -
  Razem nakłady inwestycyjne 892  COMPERIA.PL S.A
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  49
  NOTA 51. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI
  31.12.201 7
  Wobec Wobec Wobec Wo bec kluczowego kierownictwa
  Wobec pozostałych podmiotów powiązanych
  jednostki dominującej jednostek zależnych jednostek współzależnych
  Zakup towarów - - - - -
  Sprzedaż towarów - - - - -
  Zakup usług - 300 - 821 -
  Sprzedaż usług - 559 - - -
  Należności z wyjątkiem pożyczek - 360 - 1 -
  Zobowiązania z wyjątkiem pożyczek - - - 112 -
  Dopłaty do kapitału - - - - -
  Pożyczki udzielone - 3 137 - - -
  Pożyczki otrzymane - - - - -
  Przychody finansowe - odsetki - 110 - - -
  Koszty finansowe - odsetki - - - - -
  Otrzymane poręczenia - koszty finansowe - - - - -
  Udzielone poręczenia – przychody finansowe - - - - -
  31.12.201 6
  Wobec Wobec Wobec Wobec kluczowego kierownictwa*
  Wobec pozostałych podmiotów powiązanych**
  jednostki dominującej jednostek zależnych jednostek współz ależnych
  Zakup towarów - - - - -
  Sprzedaż towarów - - - - -
  Zakup usług - 1 320 - 692 -
  Sprzedaż usług - 1 377 - - -
  Należności z wyjątkiem pożyczek - 42 - 1 -
  Zobowiązania z wyjątkiem pożyczek - - - 37 -
  Dopłaty do kapitału - 1 159 - - -
  Pożyczki udzielone - 1 575 - - -
  Pożyczki otrzymane - - - - -
  Przychody finansowe - odsetki - 27 - - -
  Koszty finansowe - odsetki - - - - -
  Otrzymane poręczenia - koszty finansowe - - - - -
  Udzielone poręczenia – przychody finansowe - - - - -
  Transakcje zawierane były na warunkach rynkowych .


  COMPERIA.PL S.A
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  50
  NOTA 52. WYNAGRODZE NIE KLUCZOWEGO KIEROWNICTWA
  Krótkoterminowe świadczenia pracownicze osób wchodzących w skład organów zarządzających oraz
  nadzorujących wypłacone:
  WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU 1.01.201 7- 31.12.201 7 1.01.201 6- 31.12.201 6
  Wynagrodzenia zasadnicze - -
  Wyn agrodzenia z tytułu udziału w organach 74 35
  Razem 74 35
  Rada Nadzorcza nie otrzymywała wynagrodzenia za pełnioną funkcję w latach objętych niniejszym
  sprawozdaniem finansowym.
  NOTA 53. WYNAGRODZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA
  7 sierpnia 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki p odjęła, na podstawie § 28 ust. 7 Statutu Spółki, uchwałę w sprawie
  wyboru B -think Audit sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (ul. Św. Michała 43, 61 -119 Poznań) („Audytor”), wpisaną
  na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych
  Rewidentów, pod numerem 4063 do:
  - przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2017 r;
  - przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej za I półrocze 2017 r.
  - badania jednostkowego ro cznego sprawozdania Spółki za rok obrotowy 2017;
  - badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania Grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017.
  Stosowne umowy z Audytorem zostały zawarte w dniu 11 września 2017 r.
  Informacje o wynagrodzeniu Audytora przedstawia t abela poniżej.
  2017 2016
  Badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 15 15
  Badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 10 10
  Przegląd półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 10 10
  Przegląd półrocznego skonsolidow anego sprawozdania finansowego
  6 6
  NOTA 54. ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE NA MAJĄTKU
  Spółka nie posiadała zabezpieczeń ustanowionych na jej majątku .  COMPERIA.PL S.A
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  51
  NOTA 55. POZYCJE POZABILANSOWE
  31.12.201 7 31.12.201 6
  Należności warunkowe
  Od jednostek powiązanych, w tym: - -
  - otrzymanych gwarancji i poręczeń - -
  Od pozostałych jednostek, w tym: - 125
  - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 125
  Zobowiązania warunkowe - -
  Na rzecz jednostek powiązanych z tytułu - -
  - udzi elonych gwarancji i poręczeń - -
  Na rzecz pozostałych jednostek z tytułu - -
  - zabezpieczeń z tytułu zobowiązań - -
  - udzielonych gwarancji i poręczeń - -
  Inne - -
  Pozycje pozabilansowe, razem - 125
  NOTA 56. ISTOTNE SPRA WY SPORNE PRZECIWKO SPÓŁCE
  Na dzień 31 grudnia 201 7 roku, 31 grudnia 201 6 roku nie toczyły się istotne sprawy sporne przeciwko Spółce.
  NOTA 57. ZDARZENIA PO DACIE BILANSOWEJ
  Po dacie bilansowej nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia.
  NOTA 58. PROPONOWANY PODZIAŁ ZYSKU/P OKRYCIA STRATY
  Zarząd proponuje pozostawić stratę z bieżącego okresu do rozliczenia w latach następnych .
  NOTA 59. INNE
  Spółka nie posiada zobowiązań warunkowych.
  NOTA 60. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZACYCH LAT UBIEGŁYCH
  UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO
  W wyniku finansowym bieżącego roku został ujęty VAT od faktur z 2016 roku od kontrahenta który nie był
  podatnikiem czynnym, oraz ujęto koszty od faktury wystawionej w styczniu 2017 roku , a dotyczącej usług
  świadczonych w grudniu 2016 roku o wa rtości 64,1 tys. zł  COMPERIA.PL S.A
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  (wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
  52
  PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI
  _________________________
  Grzegorz Długosz
  _________________________
  Wojciech Małek
  _________________________
  Szymon Fiecek
  Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu
  ____ __________________________
  Osoba której powierzono prowadzenie ksiąg
  Rachunkowych Spółki
  Daniela Kanigowska
  Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp zo.o.
  Warszawa, 02 marca 201 8 roku  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  COMPERIA .PL S.A.
  ZA 201 7 ROK
  2 marca 201 8 roku
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMPERIA.PL ZA 201 7 ROK
  2
  SPIS TREŚCI
  1. INFORMACJE PODSTAWOWE ................................ ................................ ............. 5
  1.1. Comperia.pl S.A. ................................ ................................ ....................... 5
  1.1.1. Charakterystyka działalności ................................ ................................ . 5
  1.1.2. Kapitał akcyjny ................................ ................................ ................... 6
  1.1.3. Akcje własne ................................ ................................ ...................... 6
  2. PODSTAWOWE DANE I WS KAŹNIKI FINANSOWE OR AZ OMÓWIENIE SYTUACJ I
  FINANSOWEJ SPÓŁKI ................................ ................................ ............................. 7
  2.1. Wybrane dane finansowe ................................ ................................ ........... 7
  2.2. Analiza wyników finansowych ................................ ................................ ..... 8
  2.2.1. Przychody ze sprzedaży ................................ ................................ ....... 8
  2.2.2. Koszty ................................ ................................ ............................... 9
  2.2.3. Analiza w skaźnikowa ................................ ................................ .......... 10
  2.2.4. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi a publikowanymi
  prognozami wyników ................................ ................................ ....................... 11
  2.3. Rynki zbytu, dostawcy i odbiorcy usług ................................ ....................... 11
  2.4. Wskaźniki niefinansowe ................................ ................................ ........... 11
  2.5. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki (w tym o
  nietypowym charakterze), jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego
  zakończeniu, do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego ................................ 12
  2.6. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla
  rozwoju przedsiębiorstwa emitenta oraz opis perspektyw rozwoju działalności
  emitenta co najmniej do końca r oku obrotowego następującego po roku
  obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe zamieszczone w
  raporcie rocznym, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego
  wypracowanej ................................ ................................ ................................ ... 12
  2.7. Informacje o ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju ............ 13
  2.8. Realizowane projekty inwestycyjne ................................ ............................. 13
  2.9. Zarządzanie ryzykiem finansowym ................................ ............................. 13
  2.9.1. Ryzyko stopy procentowej ................................ ................................ ... 14
  2.9.2. Ryzyko walutowe ................................ ................................ ............... 14
  2.9.3. Ryzyko kredytowe ................................ ................................ .............. 14
  2.9.4. Ryzyko związane z płynnością ................................ .............................. 14
  2.10. Wy płacone dywidendy ................................ ................................ ............... 14  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMPERIA.PL ZA 201 7 ROK
  3
  3. OPIS ISTOTNYCH CZYNN IKÓW RYZYKA I ZAGROŻ EŃ, Z OKREŚLENIEM, W JAKIM
  STOPNIU EMITENT JEST NA NIE NARAŻONY ................................ ............................ 15
  3.1. Ryzyko związane z ogólną sytuacją makroekonomiczną ................................ 15
  3.2. Ryzyko związane z koniunkturą na rynku bankowym ................................ .... 15
  3.3. Ryzyko związane z rozwojem rynku reklamy internetowej ............................. 16
  3.4. Ryzyko związane z konkurencją ................................ ................................ . 16
  3.5. Ryzyko technologiczne (po stronie towarzystw ubezpieczeniowych) ................ 17
  3.6. Ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych w tym przepisów prawa
  podatkowego ................................ ................................ ................................ .... 17
  3.7. Ryzyko związane z istotną zmianą mechanizmów pozycjonowania i
  prezentacji witryn w wyszukiwarkach internetowych ................................ .............. 17
  3.8. Ryzyko awarii spr zętu lub wystąpienia błędów w oprogramowaniu .................. 18
  3.9. Ryzyko związane z uzależnieniem od kadry menedżerskiej ............................ 19
  3.10. Ryzyko związane z sezonowością przychodów ................................ .............. 19
  3.11. Ryzyko uzależnienia od kluczowych klientów i dostawców .............................. 19
  3.12. Ryzyko niepowodzenia realiza cji strategii rozwoju Spółki ............................... 20
  3.13. Ryzyko związane ze wzrostem skali działalności ................................ ........... 20
  3.14. Ryzyko związane z umowami kredytowymi ................................ .................. 21
  3.15. Ryzyko związane z prowadzeniem prac rozwojowych ................................ .... 21
  3.16. Ryzyko związane z dotacjami z UE ................................ .............................. 21
  4. OŚWIADCZENIE O STOSO WANIU ZASAD ŁADU KOR PORACYJNEGO ...................... 22
  4.1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent,
  oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny ............................... 22
  4.2. Wskazanie postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego w zakresie, w
  jakim emitent odstąpił od tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn tego
  odstąpieni a ................................ ................................ ................................ ....... 22
  4.3. Opis głównych cech stosowanych systemów kontroli wewnętrznej i
  zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzan ia sprawozdań
  finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych ................................ ...... 26
  4.4. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji ... 27
  4.5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają
  specjalne uprawnienia kontrolne ................................ ................................ .......... 27
  4.6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu,
  takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej
  części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa
  głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMPERIA.PL ZA 201 7 ROK
  4
  związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów
  wartości owych ................................ ................................ ................................ ... 27
  4.7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności
  papierów wartościowych Emitenta ................................ ................................ ........ 28
  4.8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających
  oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie
  akcji 28
  4.9. Opis zasad zmiany statutu Emitenta ................................ ........................... 28
  4.10. Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz
  opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania ................................ ............... 29
  4.11. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku
  obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub
  administr ujących Emitenta oraz ich komitetów ................................ ...................... 31
  4.11.1. Zarząd ................................ ................................ ........................... 31
  4.11.2. Rada Nadzorcza ................................ ................................ .............. 31
  5. ZNACZĄCE UMOWY ................................ ................................ ........................ 32
  6. POSTĘPO WANIA SĄDOWE ................................ ................................ ............... 32
  7. TRANSAKCJE Z JEDNOST KAMI POWIĄZANYMI ................................ ................... 32
  8. ZACIĄGNIĘTE I WYPOWI EDZIANE UMOWY DOTYCZ ĄCE KREDYTÓW I POŻYC ZEK ... 33
  9. UDZIELONE POŻYCZKI ................................ ................................ .................... 33
  10. UDZIELONE I OTRZYMAN E PORĘCZENIA I GWARA NCJE ................................ ...... 33
  11. WYKORZYSTANIE WPŁYWÓ W Z EMISJI ................................ ............................. 33
  12. OCENA MOŻLIWOŚCI REA LIZACJI ZAMIERZEŃ IN WESTYCYJNYCH ........................ 33
  13. BIEŻĄCE PROJEKTY/ZMI ANY W PODSTAWOWYCH Z ASADACH ZARZĄDZANIA
  PRZEDSIĘBIORSTWEM EM ITENTA I JEGO GRUPĄ KAPITAŁOWĄ ................................ .. 33
  14. UMOWY Z OSOBAMI ZARZ ĄDZAJĄCYMI, PRZEWIDU JĄCE REKOMPENSATĘ W
  PRZYPADKU ICH REZYGN ACJI LUB ZWOLNIENIA Z ZAJMOWANEGO STANOW ISKA
  BEZ WAŻNEJ PRZYCZYNY LUB GDY ICH ODWOŁANI E LUB ZWOLNIENIE NAS TĘPUJE Z
  POWODU POŁĄCZENIA EM ITENTA PRZEZ PRZEJĘC IE ................................ ................ 34
  15. WYNAGRODZENIA ZARZĄD U I RADY NADZORCZEJ ................................ ............. 34
  16. LICZBA AKCJI COMPERI A.PL S.A. POSIADANYC H PRZEZ OSOBY ZARZĄD ZAJĄCE
  LUB NADZORUJĄCE COMP ERIA.PL S.A. ................................ ................................ ... 35
  17. INFORMACJE O UMOWACH , W WYNIKU KTÓRYCH M OGĄ W PRZYSZŁOŚCI
  NASTĄPIĆ ZMIANY W PR OPORCJACH POSIADANYC H AKCJI PRZEZ
  DOTYCHCZASOWYCH AKCJ ONARIUSZY I OBLIGATA RIUSZY ................................ ....... 35
  18. INFORMACJE O SYSTEMI E KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH ........ 35
  19. INFORMACJE O PODMIOC IE BADAJĄCYM SPRAWOZ DANIA FINANSOWE ................ 35  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMPERIA.PL ZA 201 7 ROK
  5
  1. INFORMACJE PODSTAWOWE
  Dane finansowe zawarte w niniejszym sprawozdaniu zostały przedstawione w tys. zł,
  chyba, że zaznaczono inaczej.
  1.1. Comperia.pl S.A.
  Siedziba 02 -673 Warszawa, Konstruktorska 13
  REGON 140913752
  NIP 9512209854
  Sąd rejestrowy pąd oejonowy dla m.stK Warszawy w t arszawieI XIII wydział
  gospodarczy Krajowego Rejestru S ądowego
  KRp 0000390656
  Comperia.pl S.A. (dalej „Spółka”) nie posiada oddziałów.
  Spółka posiada 100% udziałów w Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o (dalej: „Jednostka
  zależna”).
  1.1.1. Charakterystyka działalności
  Istotą powstania Comperii .pl było stworzenie możliwości błyskawicznego i co ważne –
  darmowego porównania i wyboru w jednym miejscu na jlepszych produktów w obszarze
  finansów, ubezpieczeń i telekomunikacji po to, by oszczędzać czas oraz pieniądze
  naszych klientów.
  Działalność Spółki polega na prowadzeniu internetowych porównywarek produktów
  finansowych), niefinansowych oraz GSM, w tym po rtalu telekomunikacyjnego
  TELEPOLIS.PL. Na stronach tych internauci mają możliwość porównywania produktów
  finansowych (produkty kredytowe, lokacyjne i ubezpieczeniowe) oraz niefinansowych
  (np. telekomunikacyjne), oferowanych przez partnerów spółki i wyboru najkorzystniejszej
  dla siebie oferty. Najpopularniejsze portale należące do Spółki to:
   Comperia.pl - pierwsza w Polsce porównywarka produktów finansowych,
   eHipoteka.com - internetowa wyszukiwarka kredytów hipotecznych,
   Banki.pl - lokalizator placówek bank owych oraz bankomatów ze zintegrowaną
  porównywarką ofert bankowych,
   TELEPOLIS.PL - portal zajmujący się tematyką ofert GSM i telekomunikacji.
  W przypadku zainteresowania konkretnym produktem oferowanym przez partnera
  współpracując ego z Comperią (np. insty tucję finansową) , internauta poprzez formularz
  ma możliwość pozostawienia swoich danych kontaktowych (tzw. „lead”), co umożliwi
  temu partnerowi, kontakt z internautą i sfinalizowanie transakcji. Partnerzy Spółki,
  bezpośrednio lub za pośrednictwem domów med iowych płacą Spółce prowizję za
  otrzymywanie leadów, sprzedaż produktu , itp .  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMPERIA.PL ZA 201 7 ROK
  6
  Działalność Spółki , polegająca na generowaniu leadów , związana jest z rynkiem
  internetowej reklamy efektywnościowej. Spółka osiąga również przychody z umieszczania
  na swoich portalach reklam wizerunkowych instytucji finansowych i pośrednictwa
  ubezpieczeniowego .
  1.1.2. Kapitał akcyjny
  Na dzień 31 grudnia 201 7 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 215 789,10 zł i dzielił się
  na następujące serie akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda:
  Seria akcji Liczba akcji Rodzaj
  Seria A 685 717 imienne, uprzywilejowane co do głosu w stosunku 2:1
  Seria A 404 703 zwykłe, na okaziciela
  Seria B 124 080 zwykłe, na okaziciela
  Seria C 121 450 zwykłe, na okaziciela
  Seria D 26 041 zwykłe, na okaziciela
  Seria E 220 900 zwykłe, na okaziciela
  Seria F 575 000 zwykłe, na okaziciela
  2 157 891
  1.1.3. Akcje własne
  W roku 201 7 Spółka nie posiadała akcji własnych.
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMPERIA.PL ZA 201 7 ROK
  7
  2. PODSTAWOWE DANE I WS KAŹNIKI FINANSOWE OR AZ OMÓ WIENIE
  SYTUACJI FINANSOWEJ SPÓŁKI
  2.1. Wybrane dane finansowe
  Wybrane dane z bilansu
  (tys. zł) 31.12.2017 31.12.2016 Δ r/r
  Aktywa/Pasywa razem 25 525 25 018 2%
  Aktywa trwałe 20 629 21 687 -5%
  Aktywa obrotowe 4 896 3 331 47%
  Kapitał własny 19 085 20 514 -7%
  Zobowiązania razem 6 440 4 505 43%
  Zobowiązania długoterminowe 1 553 1 406 10%
  Zobowiązania krótkoterminowe 4 887 3 098 58%
  Liczba akcji* 2 157 891 2 157 891 -
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł ) -0,66 -2,51 -
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,66 -2,51 -
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,84 9,51 -7%
  *Zastosowano średnią ważoną liczbę akcji zwykłych występujących w ciągu okresu (MSR 33
  Zysk przypadający na jedną akcję, pkt 20)
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMPERIA.PL ZA 201 7 ROK
  8
  Wybrane dane z rachunku zysków i strat
  (tys. zł) 2017 2016 Δ r/r
  Przychody ze sprzedaży 20 114 16 392 23%
  Zysk/Strata na sprzedaży -2 074 -3 592 -
  Zysk/Strata na działalności operacyjnej -1 430 -6 533 -
  Zysk/Strata na działalności gospodarczej -1 395 -6 504 -
  Amortyzacja 3 329 3 612 -8%
  EBITDA 1 899 -2 921 -
  Zysk/Strata brutto -1 395 -6 504 -
  Zysk/Strata netto -1 429 -5 416 -
  2.2. Analiza wyników finansowych
  2.2.1. Przychody ze sprzedaży
  Segment 2017 Udział 2016 Udział Δ r/r
  Produkty kredytowe 9 165 46% 7 081 43% 29%
  Produkty lokacyjne 6 014 30% 3 793 23% 59%
  Działalność ubezpieczeniowa 53 0% 189 1% -72%
  Produkty pozafinansowe 1 274 6% 1 316 8% -3%
  Pozostałe 3 609 18% 4 013 24% -10%
  Razem 20 114 100% 16 392 100% 23%
  Przychody ze sprzedaży Spółki wyniosły w 201 7 roku wartość 20 114 tys. zł względem
  16 392 tys. zł w roku 201 6. Zmiana ta wynika z kilku czynników. W obszarze
  makroekonomicznym niewątpliwie pozytywnymi czynnikami są dobre nastroje  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMPERIA.PL ZA 201 7 ROK
  9
  konsumenckie oraz skłonnoś ć banków do zwiększania penetracji usług bankowych wśród
  konsumentów. W obszarze działań spółki, zauważalne są efekty restrukturyzacji i zmian
  organizacyjnych, które przekładają się na większą efektywność sprzedażową.
  Struktura produktowa sprzedaży wskazu je, że głównymi motorami wzrostu jest realizacja
  efektywnościowych kampanii reklamowych w obszarze produktów kredytowych oraz
  lokacyjnych – czyli głównych obszarach działalności spółki. W zakresie sprzedaży
  kampanii efektywnościowych dotyczących produktów kredytowych Spółka zrealizowała
  wzrost o 29% rdr, a w zakresie produktów lokacyjnych 59%.
  2.2.2. Koszty
  Kategorie kosztów 2017 2016 Δ r/r
  Usługi obce 15 073 12 962 16%
  Wynagrodzenia 2 639 2 521 5%
  Amortyzacja 3 329 3 612 -8%
  Podatki i opłaty 238 118 102%
  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 465 428 9%
  Zużycie materiałów i surowców 182 152 20%
  Pozostałe koszty 314 4 092 -92%
  Razem koszty 22 240 23 886 -7%
  Koszty działalności w 2017 roku spadły w porównaniu z 2016 rokiem. Wynika to z efektu
  bazy, gdyż w 2016 roku Spółka utworzyła znaczące odpisy aktualizacyjne na wartość
  aktywów niefinansowych. W szczególności należy zwrócić uwagę na fakt, że koszty usług
  obcych oraz wynagrodzeń, które są związane z podstawową działalnością Spółki, czyli
  realizacją kampanii marketingowych wzrosły jedynie o 16% i 5% odpowiednio, podczas
  gdy przychody z realizacji kampanii marketingowych ( łącznie produkty kredytowe i
  produkty lokacyjne) wzrosły o 40% rdr.
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMPERIA.PL ZA 201 7 ROK
  10
  2.2.3. Analiza wskaźnikowa
  Wybrane dane finansowe z rachunku zyskó w i strat 2017 2016
  Rentowność sprzedaży brutto -7,2 % -39,7%
  Rentowność na działalności podstawowej -7,1% -39,9%
  Rentowność EBITDA 9,4% -17,8%
  Rentowność na działalności operacyjnej (marża EBIT) -7,1% -39,9%
  Rentowność zysku netto -7,4% -33,0%
  Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) -7,5% -26,4%
  Stopa zwrotu z aktywów (ROA) -5,6% -21,6%
  W roku 201 7 Spółka odzyskała rentowność na poziomie EBITDA (9.4%) w stosunku do
  strat na każdym poziomie rachunku zysków i strat w 2016 roku. Ujemna rentowność
  zysku netto wynika przede wszystkim z wysokiej amortyzacji wartości niematerialnych i
  prawnych i skapitalizowanych w latach poprzednich kosztów prac rozwojowych.
  Wybrane wskaźniki 2017 2016
  Wskaźnik bieżącej płynności 1,00 1,08
  Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,25 0,18
  Wskaźnik rotacji należności 71 57
  Wskaźnik rotacji zobowiązań 50 24
  Cykl konwersji gotówki 21 33
  wskaźnik bieżącej płynności – aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe
  wskaźnik ogólnego zadłużenia – zobowiązania i rezerwy ogółem / aktywa ogółem
  wskaźnik rotacji należności – należności handlowe / przychody ze sprzedaży x liczba dni w okresie (365)
  wskaźnik rotacji zobowiązań – zobowiązania handlowe / koszty działalności operacyjnej x liczba dni w okresie
  (365)  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMPERIA.PL ZA 201 7 ROK
  11
  Wskaźnik bieżącej płynności w 2017 roku pozostał na podobnym poziomie jak w 2016 .
  Wskaźnik ogólnego zadłużenia pozostaje na niskim poziomie co wskazuje na niewielki
  stopień korzystania z finansowania zewnętrznego.
  W analizowanym okresie wskaźniki rotacji zarówno należności jaki zobowiązań wzrosły.
  Spółce w ramach aktywnego zarządzania kapitałem obrotowym udało się obniżyć cykl
  konwersji gotówki z 33 dni do 24 dni, czyli o 9 dni.
  2.2.4. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi a publikowanymi
  prognozami wyników
  Spółka nie publikowała prognoz na rok 201 7.
  2.3. Rynki zbytu, d ostawcy i odbiorcy usług
  W zasadzie cała sprzedaż Spółki realizowana jest na rynku polskim.
  Struktura klientów Spółki jest stosunkowo zdywersyfikowana, a w jej skład wchodzi
  większość działających w Polsce banków oraz agencji reklamowych /domów mediowych
  współpracujących z bankami. W 201 7 roku jedynym podmiotem posiadającym większy
  niż 10% udział w obrotach Spółki (1 8%) był jeden z kilku domów mediowych (podmiot
  niepowiązany ze Spółką) , którymi Spółka współpracuje. a 57 % obrotów realizowanych
  było z klientami posiadającymi mniejszy niż 5% udział w całym obrocie Spółki.
  Głównymi dostawcami Spółki są partnerzy zrzeszeni w programie ComperiaLead, inni
  dosta wcy leadów oraz podmioty świadczące specjalistyczne usługi, w szczególności IT
  oraz marketingowe . Jeden z dostawców leadów (podmiot niepowiązany ze spółk ami
  Grupy ) nieznacznie przekroczył w 2017 roku udział 10% w obrocie Grupy do poziomu
  12,1% ..
  2.4. Wskaźniki niefinansowe
  Nazwa wskaźnika 2017 2016 Δ r/r
  Liczba partnerów ComperiaLead na koniec okresu 24 229 10 111 140%
  Liczba leadów 280 262 273 688 2%
  Liczba wejść na stronę 25 742 332 21 721 608 19%
  Liczba odsłon 50 363 809 51 379 341 -2%  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMPERIA.PL ZA 201 7 ROK
  12
  Jeśli chodzi o oglądalność portal i należących do Spółki, to jej spadek ( 2% r/r) był
  spowodowany głównie mniejszym ruchem na portalu TELEPOLIS.PL. Spółka zareagowała
  na to rozpoczęciem projektu zmian graficznych oraz contentowych na tym portalu.
  2.5. Zdarzenia istotnie wpływając e na działalność jednostki (w tym o
  nietypowym charakterze) , jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po
  jego zakończeniu, do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego
  Rok 201 7 upłynął w Spółce pod znakiem znacznego wzrostu przychodów z
  efektywn ościowych kampanii reklamowych prowadzonych na rzecz banków.
  Na rynku podstawowej działalności w 2017 roku Spółka kontynuowała działania
  obejmujące:
   poszukiwanie nowych kanałów i form sprzedaży oraz powiększanie bazy odbiorców w
  celu zwiększenia przychodó w ze sprzedaży;
   sukcesywny przegląd poszczególnych działań, projektów i procesów (w szczególności
  w sprzedaży i marketingu) i ich założeń biznesowych pod kątem eliminacji aktywności
  zbędnych bądź nieprzynoszących oczekiwanych efektów ekonomicznych a także
  zwiększenia marżowości pozostałych;
   optymalizację wykorzystania zasobów wewnętrznych Spółki ;
   redukcję kosztów stałych prowadzonej działalności.
  W efekcie tych działań Sp ółka odzyskała rentowność na poziomie EBITDA.
  W 2017 roku Spółka wypracowała pozytywny cash flow operacyjny w wysokości 2,1 mln
  PLN. Środki te zostały w znacznej mierze użyte w celu dalszego rozwoju segmentu
  ubezpieczeń.
  2.6. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla
  rozwoju prz edsiębiorstwa emitenta oraz opis perspektyw rozwoju
  działalności emitenta co najmniej do końca roku obrotowego
  następującego po roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie
  finansowe zamieszczone w raporcie rocznym, z uwzględnieniem
  elementów strategi i rynkowej przez niego wypracowanej
  Spółka w od roku 2018 zamierza dynamicznie rozwijać się w sektorze działalności
  ubezpieczeniowej za pośrednictwem spółki zależnej Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o. .
  Planowana skala działania sieci sprzedaży ma osiągnąć zasięgiem obszar całej Polski.
  Dalszy rozwój technologiczny ma pozwolić spółce na wprowadzenie directowych kanałów
  sprzedaży ubezpieczeń.  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMPERIA.PL ZA 201 7 ROK
  13
  Szukając możliwości synergii pomiędzy głównym segmentem dział ania spółki – reklamy
  efektywnościowej – a dynamicznymi potrzebami naszych głównych klientów tj. banków i
  instytucji finansowych spółka rozpoczyna w 2018 projekt z zakresu wspierania
  finansowania zakupów e -commerce/m -commerce. Dynamicznie rozwijające się r ynek
  zakupów internetowych stwarza duże możliwości wzrostu crossellingu do obecnych
  klientów.
  W dalszym ciągu prowadzony będzie rozwój platformy do obsługi segmentu sieci
  afiliacyjnej telepolis.pl .
  Spółka prowadzi projekt rewitalizacji portalu telepolis.pl w celu jego uatrakcyjnienia
  zarówno pod kątem wizerunkowym oraz treści.
  Powyższe projekty będą kapitałochłonne dla spółki w roku 2018. W perspektywie 2 -3 lat
  spodziewany zysk EBITDA generowany z tych inicjatyw będzie krotnością poziomów
  generowanych obecnie przez Spółkę.
  2.7. Informacje o ważni ejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju
  Spółka w 2017 roku w znaczący sposób ograniczała wydatki inwestycyjne w zakresie
  badań i rozwoju. Ich zakres obejmował prace związane z rozwojem posiadanych już
  technologii (serwisy własne, system afiliacy jny ComperiaLead, aplikacja ComperiaAgent,
  system obsługi klientów i callcenter, Fast 50 Club).
  2.8. Realizowane projekty inwestycyjne
  W 201 7 roku prowadzone były projekty zarówno rozwojowe jak i utrzymaniowe. Spółka
  w obu obszarach skupiła się na działaniach m ających na celu rozwój podstawowego
  biznesu. Rozwijane były między innymi narzędzia do zarządzania bazą danych i
  efektywniejszego docierania do poszczególnych grup użytkowników. Dogłębnej analizie
  zostały poddane również rozwiązania z segmentu nowoczesnych modułów email
  marketing u i marketing automation, w celu usprawnienia działań marketingowych i
  zwiększenia skuteczności komunikacji kierowanej do bazy użytkowników którą Spółka
  dysponuje.
  Spółka rozpoczęła projekty inwestycyjne w rozwiązania biznesowo tec hnologiczne mające
  na celu zwiększenie skali działania w obecnych segmentach prowadzonej działalności w
  tym w spółce zależnej Comperia Ubezpieczenia.
  2.9. Zarządzanie ryzykiem finansowym
  Do głównych instrumentów finansowych, które posiada Spółka , należą aktywa finansowe,
  takie jak udziały w jednostce zależnej, udzielone pożyczki należności z tytułu dostaw i
  usług, środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe oraz zobowiązania finansowe jak
  pożyczki i kredyty bankowe które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią
  działalności.  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMPERIA.PL ZA 201 7 ROK
  14
  W okresie objętym sprawozdaniem Spółka nie prowadziła obrotu instrumentami
  finansowymi.
  Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych obejmują ryzyko stopy
  procentowej, ryzyko związane z płynnością, ryzyko walutowe o raz ryzyko kredytowe.
  Zarząd Spółki weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania każdym z tych rodzajów ryzyka –
  zasady te zostały w skrócie omówione poniżej. Jednostka monitoruje również ryzyko cen
  rynkowych dotyczące wszystkich posiadanych przez nią instrume ntów finansowych.
  2.9.1. Ryzyko stopy procentowej
  Narażenie Spółki na ryzyko wywołane zmianami stóp procentowych nie jest istotne ze
  względu na brak długoterminowych zobowiązań finansowych. Dostępne formy
  finansowania działalności są oparte o zmienną stopę procentową bazującą na stawce
  WIBOR. Oprocentowanie instrumentów finansowych o zmiennym oprocentowaniu jest
  aktualizowane w okresach poniżej jednego roku. Spółka na bieżąco monitoruje sytuację
  związaną z decyzjami Rady Polityki Pieniężnej, mającymi bezpośredni wpływ na rynek
  stóp procentowych w kraju.
  2.9.2. Ryzyko walutowe
  Spółka prowadzi działalność głównie na rynku krajowym w walucie polskiej, dlatego nie
  jest w istotny sposób na ryzyko kursowe. Większość należności i zobowiązań
  denominowana jest w walucie krajowej. Spółka nie stosuje pochodnych instrumentów
  zabezpieczających przed ryzykiem kursowym.
  2.9.3. Ryzyko kredytowe
  Spółka stara się zawierać transakcje wyłącznie z renomowanymi firmami o dobrej
  zdolności kredytowej. Ponadto, dzięki bieżącemu monitorowaniu stanów należnośc i,
  narażenie Spółki na ryzyko nieściągalnych należności jest nieznaczne. W odniesieniu do
  innych aktywów finansowych Spółki , takich jak środki pieniężne i ich ekwiwalenty, ryzyko
  kredytowe powstaje w wyniku niemożności dokonania zapłaty przez drugą stronę umowy,
  a maksymalna wartość ekspozycji na to ryzyko równa jest wartości bilansowej tych
  instrumentów.
  2.9.4. Ryzyko związane z płynnością
  Zarząd Spółk i na bieżąco monitoruje ryzyko braku funduszy. Celem Spółki jest
  utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością a elast ycznością finansowania poprzez
  korzystanie z różnych źródeł finansowania.
  2.10. Wypłacone dywidendy
  Spółka w 2017 roku nie wypłacała dywidendy.  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMPERIA.PL ZA 201 7 ROK
  15
  3. OPIS ISTOTNYCH CZYNN IKÓW RYZYKA I ZAGROŻ EŃ, Z OKREŚLENIEM, W
  JAKIM STOPNIU EMITEN T JEST NA NIE NARAŻO NY
  3.1. Ryzyko związa ne z ogólną sytuacją makroekonomiczną
  Comperia.pl S.A. zajmuje się porównywaniem i pośrednictwem w sprzedaży produktów
  finansowych oraz pozafinansowych. Działalność ta jest bardzo wrażliwa na ogólną
  sytuację gospodarczą. Czynniki takie, jak inflacja, dynam ika PKB, wskaźnik bezrobocia,
  dynamika zmian wynagrodzeń czy poziom stóp procentowych wpływają na kształtowanie
  się popytu na produkty i usługi prezentowane na portalach należących do Spółki . Spadek
  zainteresowania powyższymi ofertami może przełożyć się na obniżkę liczby aktywnych
  użytkowników odwiedzających wspomniane portale, a tym samym negatywnie wpłynąć
  na przychody generowane przez Spółkę .
  W ciągu najbliższych miesięcy zjawiska ekonomiczne powinny jednak pozytywnie
  wpływać na wyniki finansowe Spółki . Determinanty gospodarcze (wzrost PKB, bezroboci e
  utrzymujące się poniżej 10 %) świadczą o dobrej kondycji polskiej gospodarki.
  Dodatkowo wyjątkowo niski e stopy procentow e powinn y działać zachęcająco do
  poszukiwania przez klientów ofert produktów kredytowych oraz oszczędnościowych,
  których porównywaniem zajmuje się Spółka .
  3.2. Ryzyko związane z koniunkturą na rynku bankowym
  Biorąc pod uwagę strukturę przychodów szczególnie ważny dla Spółki jest sektor
  finansowy. Wyniki finansowe osiągane przez banki i ubezpieczyc ieli mają istotny wpływ
  na działalność Spółki bowiem ich pogorszenie bezpośrednio oddziałuje na ponoszone
  przez te instytucje nakłady na działalność marketingową jako, że wydatki reklamowe
  należą do kosztów, które można najłatwiej ograniczyć.
  Drugim czynn ikiem mającym bezpośredni wpływ na działalność Spółki jest poziom
  rynkowych stóp procentowych. Wysokoś ć tego parametru determinuje bowiem popyt na
  konkretne produkty bankowe. Przy niskich stopach procentowych (tak jest obecnie)
  wzrasta zainteresowanie inst rumentami kredytowymi, które są wtedy bardziej dostępne
  (tańsze) dla klienta a spada liczba zapytań o produkty depozytowe. W momencie wzrostu
  stóp procentowych ta zależność ulega odwróceniu, powodując, że zmienia się struktura
  przychodów generowanych przez Spółkę - dominującą rolę odgrywają wówczas
  przychody ze sprzedaży produktów oszczędnościowych.
  Czynnikiem łagodzącym wpływ powyższego zagrożenia może być fakt, że Spółka
  skierowała swoją działalność także na inne segmenty gospodarki , w szczególności
  ubezp ieczeniowy czy telekomunikacyjny.
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMPERIA.PL ZA 201 7 ROK
  16
  3.3. Ryzyko związane z rozwojem rynku reklamy internetowej
  Działalność Spółki jest uzależniona od umów bezpośrednich zawieranych z bankami,
  towarzystwami ubezpieczeniowymi , operatorami GSM oraz z domami mediowymi na
  przeprowadzanie wizerunkowych oraz efektywnościowych kampanii reklamowych,
  realizowanych poprzez witryny internetowe zarządzane przez Spółkę lub w ramach
  programu partnerskiego ComperiaLead. Z tego powodu Spółka wystawiona jest na
  ryzyko związane z kon iunkturą na rynku reklamy internetowej, w szczególności
  zmniejszenia się wartości tego rynku .
  3.4. Ryzyko związane z konkurencją
  Spółka Comperia.pl działa w segmencie internetowej reklamy efektywnościowej oraz
  wizerunkowej dla branży finansowej, ubezpieczeniowe j oraz telekomunikacyjnej.
  Bezpośrednią konkurencją w dwóch pierwszych obszarach są inne porównywarki jak
  ebroker.pl, totalmoney.pl, rankomat.pl oraz portal e finansow e taki e jak Bankier.pl czy
  Money.pl. W dłuższym terminie nie można jednak wykluczyć pojawi enia się nowych
  inicjatyw projektowych.
  Konkurencja z zakresu działalności w obszar ze GSM, Internet/Telewizja/Telefon to
  głównie nowopowstałe porównywarki: Panwybierak.pl, Skrzydelko.pl , Teleguru.pl.
  Komorkomat.pl oraz serwis TotalMoney.pl.
  W segmencie ubezpieczeniowym zarówno w kanale sprzedaży tradycyjnej poprzez sieć
  agentów ubezpieczeniowych, jak i w kanale direct istnieje duża konkurencja ze strony
  istniejących podmiotów. Należy jednak podkreślić, że do tej pory żaden z podmiotów
  oferują cych sprzedaż w kanale tradycyjnym nie funkcjonuje w oparciu o aplikację
  umożliwiającą w tak szerokim zakresie porównywanie ofert towarzystw
  ubezpieczeniowych oraz zakup tej oferty, korzystając w całym tym procesie z jednej
  aplikacji. Nie można jednak wykl uczyć możliwości pojawienia się na rynku systemów
  konkurencyjnych wobec aplikacji Comperia Agent.
  Spółka dokłada wszelkich starań, aby utrzymać pozycję lidera na rynku pod kątem
  oferowania najbardziej z aawansowanych rozwiązań technologicznych. Potwierdza t o m.in.
  fakt, że niejednokrotnie aplikacja Comperia Agent jest pierwszą aplikacją zewnętrzną
  integrującą się z webserwisami towarzystw ubezpieczeniowych. Spółka skutecznie
  zachęca towarzystwa ubezpieczeniowe do integrowania się z aplikacją, dzięki czemu st ale
  poszerza liczbę ofert w Comperia Agent, tym samym zwiększając liczbę potencjalnych
  zainteresowanych klientów. Dodatkowo dołączane są nowe funkcjonalności aplikacji.
  Podkreślić należy, że aplikacja charakteryzuje się bardzo dużą elastycznością w
  dostoso waniu jej funkcji pod potrzeby każdego klienta.
  Biorąc pod uwagę doświadczenie zebrane przez Spółkę zostały podjęte działania, które
  mają na celu zdecydowane zwiększanie użycia aplikacji przez wewnętrzne struktury
  sprzedaży.
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMPERIA.PL ZA 201 7 ROK
  17
  3.5. Ryzyko technologiczne (po st ronie towarzystw ubezpieczeniowych)
  Trudność w stworzeniu ubezpieczeniowej aplikacji informatycznej polega na znacznej
  liczbie parametrów, które muszą zostać porównane w celu wybrania najkorzystniejszej
  oferty, a także na konieczności zintegrowania aplikac ji z systemami informatycznymi
  zakładów ubezpieczeń oraz z systemami innych podmiotów, z którymi będzie
  współpracowała w zakresie sprzedaży ubezpieczeń. Dużą trudnością jest także zmienność
  tych paramentów i konieczność dostosowywania aplikacji do pojawiaj ących się zmian. Na
  chwilę obecną, Spółka ma podpisane umowy z prawie wszystkimi liczącymi się
  towarzystwami ubezpieczeniowymi, działającymi na polskim rynku, w zakresie możliwości
  porównywania oferty tych towarzystw z ofertami konkurencyjnych towarzystw, a także w
  zakresie możliwości zawierania umów ubezpieczeniowych poprzez aplikację internetową.
  Spółka obserwuje coraz większe zainteresowanie po stronie Towarzystw
  Ubezpieczeniowych do unowocześniania swoich technologii IT.
  3.6. Ryzyko związane ze zmianami reg ulacji prawnych w tym przepisów prawa
  podatkowego
  Zagrożeniem dla stabilności i rozwoju działalności gospodarczej Spółki mogą być niektóre
  zmiany regulacji prawnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem przepis ów
  kształtując ych system podatkowy, które ule gają częstym modyfikacjom. Niekorzystne z
  punktu widzenia Spółki zmiany regulacji prawnych mogą spowodować zmniejszenie
  uzyskiwanych przychodów bądź wzrost kosztów. Po stronie Spółki zachodzi w związku z
  tym konieczność ponoszenia kosztów związanych z moni torowaniem zmian legislacyjnych
  oraz dostosowywania działalności do zmieniających się regulacji. Zmiany w niektórych
  przepisach mogą wiązać się z problemami interpretacyjnymi, niekonsekwentnym
  orzecznictwem sądów oraz niekorzystnymi interpretacjami przyjmo wanymi przez organy
  administracji publicznej, co w konsekwencji może utrudniać realizację długoterminowych
  celów strategicznych oraz powodować trudności w ocenie skutków przyszłych zdarzeń czy
  decyzji.
  3.7. Ryzyko związane z istotną zmianą mechanizmów pozycjon owania i
  prezentacji witryn w wyszukiwarkach internetowych
  Głównym celem wyszukiwarek internetowych jest prezentowanie użytkownikom
  Internetu rzetelnych i najpełniejszych z możliwych wyników wyszukiwania. Funkcjonujące
  wyszukiwarki osiągają ten cel poprzez opracowywanie nowych mechanizmów i
  algorytmów selekcji, sortowania i prezentacji danych stron podmiotów na bieżąco. Dzięki
  temu konsumenci mogą łatwiej odnaleźć poszukiwane przez siebie informacje.
  Zmiany algorytmów powodują zmianę hierarchii prezentowany ch stron www, co ma
  znaczny wpływ na liczbę użytkowników odwiedzających poszczególne strony. Istnieje
  ryzyko, że algorytmy serwisów wyszukiwawczych zmienią się w taki sposób, który
  spowoduje zmniejszenie się liczby użytkowników witryn Spółki, co może spowo dować
  zmniejszenie rentowności, wymagało bowiem będzie większych nakładów na promocję
  stron www Spółki. Dodatkowo, na skutek błędu bądź awarii leżącej po stronie Spółki bądź  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMPERIA.PL ZA 201 7 ROK
  18
  jej usługodawców, dane Spółki zostaną w pewnym stopniu usunięte z wyników
  wyszuki wania danej wyszukiwarki.
  Spółka dąży do zminimalizowania ryzyka związanego ze zmianą mechanizmów
  pozycjonowania i prezentacji witryn w wyszukiwarkach internetowych poprzez:
   bieżące monitorowanie wymagań wyszukiwarki, jakie są stawiane stronom przez
  algory tm Google i wprowadzanie odpowiednich zmian na stronach Spółki .
   stały monitoring pozycji stron w wyszukiwarce Google, narzędziach Google
  Webmaster Tools oraz Google Analytics i innych, mający na celu kontrolę sytuacji i
  umożliwienia podejmowania natychmias towych działań w sytuacjach zagrożenia.
   wprowadzenie do strategii komunikacyjnej firmy content marketingu. Działania
  content marketingowe można podzielić na tworzenie danych (raporty, analizy,
  artykuły) oraz zacieśnianie współpracy z partnerami z programu ComperiaLead.
  Spółka tworzy własne środowisko internautów żywo zainteresowane dostarczanymi
  informacjami i rozwiązaniami.
   utrzymywanie kilku portali – oprócz portalu Comperia.pl, porównującego zarówno
  produkty lokacyjne, kredytowe, jak i ubezpieczeniowe, Spółka posiada również portal
  ehipoteka.com specjalizujący się w porównywaniu kredytów hipotecznych, portal
  Banki.pl, pozwa lający na lokalizację placówek bankowych i bankomatów oraz
  porównywanie ofert różnych banków. Dzięki posiadaniu przez Spółkę
  zdywersyfikowanego portfela marek porównywarek finansowych, zmniejsza się ryzyko
  uzależnienia Spółki od wyszukiwarek internetowych (w przypadku posiadania jednej
  witryny uzależnienie to jest większe) oraz zwiększa prawdopodobieństwo trafienia
  internauty na portal będący w posiadaniu Spółki.
   rozwijanie Programu Partnerskiego ComperiaLead. Program polega na udostępnieniu
  właścicielom wi tryn internetowych oprogramowania, w celu stworzenia przez nich , na
  swoich stronach internetowych , sekcji prezentującej porównania produktów
  finansowych. Sekcje te , firmowane przez markę Comperia , są koherentne i
  kompatybilne z porównywarkami produktów fin ansowych, które są dostępne na
  portalu Comperia.pl.
   ścisłe przestrzeganie wytycznych wyszukiwarek internetowych. Wyszukiwarki
  internetowe regularnie dystrybuują wytyczne, w jaki sposób można pozycjonować
  witryny internetowe, aby znalazły się wysoko w wynik ach wyszukiwania wyszukiwarek
  internetowych. W wyniku pozycjonowania strony w sposób niezgodny z wytycznymi,
  dana witryna może zostać usunięta z wyników wyszukiwania lub przesunięta na
  dalsze pozycje w wynikach wyszukiwania. Spółka w sposób bardzo ścisły s tosuje się
  do wytycznych dystrybuowanych przez wyszukiwarki internetowe, ograniczając tym
  samym ryzyka związane z pozycjonowaniem strony.
  3.8. Ryzyko awarii sprzętu lub wystąpienia błędów w oprogramowaniu
  Do zdarzeń, które mogą mieć bezpośredni wpływ na pogors zenie się wyników
  finansowych Spółki zaliczyć należy awarię sprzętu oraz ujawnianie się krytycznych
  błędów oprogramowania. Ryzyka te wynikają z charakteru działalności Spółki i są
  minimalizowane poprzez umieszczanie serwisów internetowych na serwerach
  reno mowanych firm oraz posiadanie przez Spółkę własnego zespołu programistów oraz  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMPERIA.PL ZA 201 7 ROK
  19
  administratorów reagującego na bieżąco na występujące błędy w oprogramowaniu. W
  przypadku wystąpienia takich zdarzeń liczba użytkowników na portalach internetowych
  Spółki może zm aleć, a w skrajnym przypadku, cały mechanizm funkcjonowania Spółki
  może tymczasowo przestać funkcjonować.
  3.9. Ryzyko związane z uzależnieniem od kadry menedżerskiej
  Działalność Spółki oraz jej perspektywy rozwoj u są w dużej mierze zależne od wiedzy,
  doświadcze nia oraz kwalifikacji kadry menedżerskiej oraz zatrudnianych specjalistów.
  Spółka podejmuje działania mające na celu rozwój kadry oraz związanie kluczowych osób
  z jej strukturami.
  3.10. Ryzyko związane z sezonowością przychodów
  Przychody Spółki charakteryzują si ę sezonowością. W pierwszym i trzecim kwartale
  wygenerowane przychody są zwykle niższe od tych uzyskiwanych w drugim i czwartym
  kwartale danego roku. Jest to zjawisko typowe dla całej branży reklamowej. Wyższe
  nakłady podmiotów na reklamę w II i IV kwartal e roku kalendarzowego wynikają z
  większej aktywności podmiotów działających na rynku nieruchomości i rynku „consumer
  finance” w tych okresach, a także z intensyfikacji kampanii reklamowych w okresach
  Świąt Bożego Narodzenia oraz Świat Wielkanocnych. Mniejs ze nakłady na reklamę w I
  kwartale roku związane są z wygaszaniem kampanii reklamowych po intensywnych
  działaniach promocyjnych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia oraz Nowym
  Rokiem, a także wynikają z tego, że w tym czasie ustalane są nowe budżety re klamowe
  na następny rok. Mniejsze nakłady na reklamę w III kwartale roku są z kolei efektem
  przypadającego wtedy okresu wakacyjnego.
  Spółka minimalizuje ryzyko związane z sezonowością przychodów poprzez odpowiednie
  zarządzanie płynnością finansową oraz dywersyfikacją przychodów poprzez wejście na
  rynek ubezpieczeniowy, telekomunikacyjny i pozafinansowy. Dołączenie usług
  związanych z branżą tel ekomunikacyjną minimalizuje wahania wygenerowanych
  przychodów przez Spółkę .
  3.11. Ryzyko uzależnienia od kluczowych klientów i dostawców
  Kluczowymi klientami Spółki są banki, które - bezpośrednio lub poprzez agencje
  reklamowe i domy mediowe - zlecają Spółce rek lamowe kampanie efektywnościowe
  wspierane reklamami wizerunkowymi. Struktura klientów Spółki jest stosunkowo
  zdywersyfikowana, a w jej skład wchodzi większość działających w Polsce banków oraz
  współpracujących z nimi agencji reklamowych.
  Banki zamawiają kampanie efektywnościowe w zdecydowanej większości działających na
  rynku porównywarek finansowych. Ryzyko zrezygnowania z usług Spółki na rzecz innych
  porównywarek finansowych jest więc ograniczone. Ryzyko ograniczenia bazy klientów
  jest, w oceni e Zarządu, relatywnie niskie, z uwagi na fakt że prawie wszystkie działające
  na polskim rynku banki korzystają z tej formy pozyskiwania klientów.  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMPERIA.PL ZA 201 7 ROK
  20
  Głównymi dostawcami Spółki są partnerzy w programie afiliacyjnym ComperiaLead, inne
  witryny internetowe oraz a genci ubezpieczeniowi. Spółka dokonuje wszelkiej staranności
  celem dywersyfikacji źródeł dostawców. Jeden z dostawców leadów nieznacznie
  przekroczył w 2017 roku udział 10% w obrocie Spółki.
  Aby niwelować wspomniane ryzyko Spółka stara się prowadzić działan ia ukierunkowane
  na poszerzenie Spółki dostawców .
  3.12. Ryzyko niepowodzenia realizacji strategii rozwoju Spółki
  Strategia Spółki zakłada zwiększanie pozyskiwanego ruchu internetowego oraz
  maksymalizację wskaźnika konwersji, rozszerzenie portfela oferowanych usł ug w tym
  także o usługi w sektorze niefinansowym, zwiększenie udziału w rynku reklamowym, a
  także rozwój Programu Partnerskiego ComperiaLead.
  Realizacja strategii Spółki jest związana z określonymi ryzykami.
  W zakresie zwiększania pozyskiwanego ruchu int ernetowego oraz maksymalizacji
  wskaźnika konwersji istnieje ryzyko, że planowane przedsięwzięcia, mające na celu
  zwiększenie pozyskiwanych „leadów” przy jednoczesnym zwiększeniu ich jakości, nie
  przyniosą oczekiwanych efektów.
  W ocenie Zarządu główne ryzy ko związane z rozwojem Programu Partnerskiego
  ComperiaLead polega na ewentualnej mniejszej niż zakłada się gotowości do współpracy
  docelowej grupy partnerów programu oraz konkurencji cenowej w tym segmencie, co
  może mieć wpływ na spadek marży netto. Minim alizacja ryzyka polega na aktywizacji
  partnerów poprzez organizowanie konkursów, akcji specjalnych dla wydawców,
  oferowaniu atrakcyjnej oferty produktowej oraz szybszych procedur rozliczeniowych a
  także poprzez ciągły rozwój technologiczny programu partner skiego.
  W odniesieniu do działań spółki w sektorze ubezpieczeń istnieje ryzyko opóźnień
  budowania sieci sprzedaży oraz spadku osiąganej marży od sprzedaży produktów
  Towarzystw Ubezpieczeniowych. Spółka ściśle monitoruje postępy prac i na bieżąco
  podejmuje działania zaradcze. W 2017 roku Spółka rozpoczęła również projekt sprzedaży
  ubezpieczeń w innych kanałach niż sieć agentów.
  3.13. Ryzyko związane ze wzrostem skali działalności
  Szybko rosnąca skala działalności, jak również dynamicznie zmieniające się otoczenie
  biznesowe i technologie, wymagają coraz większego wysiłku organizacyjnego oraz
  podnoszą poprzeczkę w wyścigu o innowacyjność. Dalszy rozwój Spółki będzie napotykał
  na coraz większe bariery związane z zarządzaniem rozrastającą się organizacją oraz
  utrzymani em konkurencyjności. Coraz większym wyzwaniem staje się także utrzymanie
  utalentowanych pracowników w firmie, co ma związek z rywalizacją pracodawców z
  branży nowych technologii o pozyskanie wykwalifikowanych specjalistów, których
  obecność w strukturach fi rmy coraz bardziej decyduje o osiągnięciu przewagi nad
  rywalami biznesowymi.  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMPERIA.PL ZA 201 7 ROK
  21
  Spółka ogranicza przedmiotowe ryzyko poprzez optymalizację struktury organizacyjnej
  pod kątem założonych celów biznesowych, wprowadzanie nowych standardów
  zarządzania, rozwój kadr y menedżerskiej oraz inwestycje w kapitał ludzki. Ponadto
  Spółka zatrudnia wysokiej klasy specjalistów i menedżerów, którzy w swoim obszarze
  kompetencji wspierają organizację w bardzo dynamicznym rozwoju.
  3.14. Ryzyko związane z umowami kredytowymi
  Spółka w swo jej działalności korzysta z finansowania kredytami bankowymi. Przy
  odpowiednio negatywnym scenariuszu rozwoju warunków rynkowych i pogorszenia się
  pozycji Spółki istnieje ryzyko wypowiedzenia ww. um ów .
  3.15. Ryzyko związane z prowadzeniem prac rozwojowych
  W oce nie Zarządu sukces podmiotów działających na rynkach e -commerce w znacznym
  stopniu jest uzależniony od innowacyjności tych podmiotów i ich zdolności do ciągłego
  rozwoju. W związku z tym Spółka prowadzi ciągłe prace nad doskonaleniem posiadanego
  portfela pr oduktów i usług. Zarząd Spółki identyfikuje dwa kluczowe ryzyka związane z
  prowadzeniem prac rozwojowych :
   zaniechanie prowadzenia danych prac rozwojowych;
   brak spodziewanych korzyści pomimo pozytywnego zakończenia prac rozwojowych.
  Spółka minimalizuje ryz yko poprzez bieżącą i dogłębną analizę potrzeb odbiorcy
  ostatecznego oraz analizę i monitoring trendów na rynku, które mogą wpływać na odbiór
  i użyteczność zakończonego projektu rozwojowego.
  3.16. Ryzyko związane z dotacjami z UE
  Spółka posiada Umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zawarte z Polską
  Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Istnieje ryzyko niewywiązania się Spółki z warunków
  umów, co skutkować może zwrotem otrzymanych dotacji.
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMPERIA.PL ZA 201 7 ROK
  22
  4. OŚWIADCZENIE O STOSO WANIU ZASAD ŁADU KORPORACY JNEGO
  4.1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent,
  oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zas ad jest publicznie dostępny
  Od 01 stycznia 2016 roku Spółka podlega zasadom ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki
  Spółek Notowanych na GPW 2016” przyjęt ym Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady
  Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października
  2015 r. Dokument ten dostępny jest na stronie internetowej Giełdy Papierów
  Wartościowych.
  Stan stosowania zasad ładu korporacyjnego w Comperia. pl S.A. dostępny jest na stronie
  internetowej Spółki www.comperia.pl
  4.2. W skazanie postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego w zakresie, w
  jakim emitent odstąpił od tych postanowień oraz wyjaśn ienie przyczyn
  tego odstąpienia
  Polityka informacyjna i komunik acja z inwestorami
  „(…) Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetowa i zamieszcza na niej (…):
  I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie
  później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,”
  Spółka nie stosuje powyższej zasady
  Wyjaśnienie :
  Spółka nie organizuje transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym (co
  oznacza niestosowanie odnośnej zasady IV.Z.2, o czym niżej), a w konsekwencji nie
  może publikować daty tego rodzaju transmisji. S półka ogłasza ustaloną datę Walnego
  Zgromadzenia zgodnie z wymogami Kodeksu Spółek Handlowych. W przypadku
  wdrożenia zasady IV.Z.2., Spółka będzie również wówczas stosowała zasadę I.Z.1.16.
  „(…) Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetowa i zamieszcza na niej (…):
  I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,”
  Spółka nie stosuje powyższej zasady
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMPERIA.PL ZA 201 7 ROK
  23
  Wyjaśnienie :
  Spółka nie będzie stosować powyższej zasady, z uwagi na fakt, że zapis przebiegu obrad
  Walnego Zgromadzenia jest przedsięwzięciem generującym znaczny wysiłek
  organizacyjny i finansowy, co wydaje się niewspółmierne do możliwych do osiągnięcia
  rezultatów, zw ażywszy na dotychczas zaobserwowany brak ze strony drobnych
  akcjonariuszy zainteresowania przebiegiem obrad walnych zgromadzeń w Spółce.
  Ponadto spółka nie posiada stosownej infrastruktury technicznej, która umożliwiłaby
  rejestrację obrad. W ocenie Zarządu stosowane dotychczas metody dokumentowania
  obrad walnego zgromadzenia i rozpowszechniania informacji w tym zakresie zapewniają
  należytą transparentność działalności Spółki. Wszelkie istotne informacje są publikowane
  zgodnie z obowiązującymi przepisami, co zapewnia akcjonariuszom dostęp do informacji
  przebiegu walnych zgromadzeń Spółki. Jednocześnie Spółka nie wyklucza możliwości
  stosowania powyższej zasady w przyszłości, po stworzeniu odpowiednich możliwości
  technicznych i poczynieniu w tym celu stosownych nakładów.
  Zarząd i Rada Nadzorcza
  II.R.2. Osoby podejmujące decyzję w sprawie wyboru członków zarządu lub rady
  nadzorczej spółki powinny dążyć do zapewnienia wszechstronności i różnorodności tych
  organów, między innymi pod względem płci, kierunku wykszt ałcenia, wieku i
  doświadczenia zawodowego.
  Rekomendacja nie jest stosowana w zakresie odnoszącym się do kwestii zapewnienia
  różnorodności organów pod względem płci.
  Wyjaśnienie :
  Decyzja w kwestii wyboru członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki pod względem płci
  pozostawiona jest uznaniu uprawnionych organów Spółki, które kierują się w tym
  zakresie kwalifikacjami posiadanymi przez osobę mającą pełnić powierzoną funkcję;
  Spółka nie wyklucza, że w przyszłości proporcje udziału kobiet i mężczyzn w składzie
  wyżej wskazanych organów mogą ulec zrównoważeniu.
  „II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie
  nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji
  Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu
  audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.”
  Spółka nie stosuje powyższej zasady w zakresie odnoszącym się bezpośrednio do
  komit etów w ramach Rady Nadzorczej , z wyjątkiem utworzenia Komitetu Audytu.  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMPERIA.PL ZA 201 7 ROK
  24
  Wyjaśnienie:
  W strukturze organizacyjnej Rady Nadzorczej Spółki nie zostały dotychczas wyodrębnione
  żadne komitety za wyjątkiem Komitetu Audytu, który został wyodrębniony w
  październik u 2017 roku ; kwestia powołania komitetów leży w gestii Rady Nadzorczej. W
  przypadku powołania tego rodzaju komitetów w przyszłości, Spółka nie wyklucza, że
  powyższe zalecenia Komisji Europejskiej znajdą zastosowanie. Zadania Komitetu Audytu
  wykonuje wyodrębniony z Rad y Nadzorczej Komitet , a intencją Spółki jest zapewnienie
  aby kierował się on w tym zakresie powyższymi regulacjami Komisji Europejskiej
  odnoszącymi się do funkcjonowania komitetów audytu.
  Walne zgromadzeni e i relacje z akcjonariuszami
  „IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka
  zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie
  rzeczywistym.”
  Spółka nie stosuje powyższej zasady
  Wyjaśnienie:
  Spółka nie będzie zapewniała transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie
  rzeczywistym. Przemawia za tym fakt, iż zapewnienie powszechnie dostępnej transmisji
  obrad walnego zgromadzenia, wiązało by się z poniesieniem niebagatelnych,
  dodatkowych kosztów, jak również ze względu na dot ychczasowe doświadczenia odnośnie
  organizacji i przebiegu walnych zgromadzeń, które nie wskazują na potrzebę
  dokonywania tego rodzaju transmisji, zważywszy na zaobserwowany brak ze strony
  drobnych akcjonariuszy zainteresowania przebiegiem obrad walnych zgr omadzeń w
  Spółce . Ponadto, Spółka publikuje w formie raportów bieżących wszelkie prawem
  wymagane informacje w tym zakresie, zapewniając akcjonariuszom dostęp do informacji
  przebiegu walnych zgromadzeń Spółki. Obowiązujące obecnie zasady udziału w walnym
  zgromadzeniu w pełni zabezpieczają interesy wszystkich akcjonariuszy oraz umożliwiają
  im realizację praw wynikających z posiadanych przez nich akcji. Spółka nie wyklucza
  jednak możliwości stosowania powyższej zasady w przyszłości, po stworzeniu
  odpowiednic h warunków technicznych i poczynieniu w tym celu stosownych nakładów.
  „IV.Z.3. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.”
  Spółka nie stosuje powyższej zasady
  Wyjaśnienie:
  W ocenie Spółki obowiązujące przepisy prawa, w wystarczający sposób, regulują
  wykonanie nałożonych na spółki publiczne obowiązków informacyjnych w zakresie  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMPERIA.PL ZA 201 7 ROK
  25
  jawności i transparentności spraw będących przedmiotem obrad walnych zgromadzeń. W
  związku z tym Spółka nie widzi do datkowej potrzeby uczestniczenia na walnym
  zgromadzeniu przedstawicieli mediów. W przypadku pytań dotyczących walnych
  zgromadzeń, kierowanych do Spółki przez przedstawicieli mediów – Spółka niezwłocznie
  udziela stosownych odpowiedzi.
  Wynagrodzenia
  „VI.R.1. Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów
  powinno wynikać z przyjętej polityki wynagrodzeń. ”
  Rekomendacja nie jest stosowana.
  Wyjaśnienie:
  Spółka nie posiada polityki wynagrodzeń rozumianej jako sformalizowane, stałe reguły
  pos tępowania (przyjęte do stosowania w formie określonego dokumentu). W zakresie
  polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz zasad jej
  ustalania, w Spółce obowiązują reguły wynagradzania i poziomy uposażeń ustalone przez
  Radę Nadzorczą w odniesieniu do członków Zarządu (członkowie Rady Nadzorczej nie
  pobierają wynagrodzenia); wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od zakresu
  indywidualnych obowiązków i obszarów odpowiedzialności powierzonych poszczególnym
  osobom wchodzącym w skład Zarz ądu. Spółka nie wyklucza, że w przyszłości, do
  określania polityki wynagrodzeń członków Zarządu znajdą zastosowanie powyższe
  zalecenia Komisji Europejskiej, w tym także co do powołania w Radzie Nadzorczej
  Komitetu ds. Wynagrodzeń;
  „VI.R.2. Polityka wynag rodzeń powinna być ściśle powiązana ze strategią spółki, jej
  celami krótko - i długoterminowymi, długoterminowymi interesami i wynikami, a także
  powinna uwzględniać rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek
  przyczyn. ”
  Rekomendacja nie jest stosowana.
  Wyjaśnienie:
  Spółka nie posiada polityki wynagrodzeń rozumianej jako sformalizowane, stałe reguły
  postępowania (przyjęte do stosowania w formie określonego dokumentu), toteż
  rekomendacja w tym zakresie nie może być stosowana.
  „VI.R.3. Jeżeli w radzie nadzorczej funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń, w
  zakresie jego funkcjonowania ma zastosowanie zasada II.Z.7. ”  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMPERIA.PL ZA 201 7 ROK
  26
  Rekomendacja nie dotyczy Spółki.
  Wyjaśnienie:
  W Radzie Nadzorczej Spółki nie funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń.
  4.3. Opis główny ch cech stosowanych systemów kontroli wewnętrznej i
  zarzą dzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań
  finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania
  spraw ozdań finansowych w Comperia.pl S.A. opiera się na:
   wewnętrznych regulaminach określających obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność
  poszczególnych komórek organizacyjnych, w tym biorących udział w procesie
  sporządzania sprawozdań finansowych,
   wewnętrznyc h procedurach określających obieg dokumentów finansowo – księgowych
  (w tym zasady kontroli dokumentów),
   prowadzeniu ksiąg rachunkowych w odpowiednio zabezpieczonym systemie
  informatycznym przez wykwalifikowane biuro rachunkowe ,
   badaniu i przeglądzie sprawo zdań finansowych przez niezależnego biegłego
  rewidenta, wybieranego przez Radę Nadzorczą.
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMPERIA.PL ZA 201 7 ROK
  27
  4.4. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety
  akcji
  Według wiedzy Spółki , na dzień przekazania niniejszego raportu rocznego,
  akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym
  zgromadzeniu Spółki są podmioty wskazane w poniższej tabeli.
  Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Wartość nominalna (w PLN)
  Liczba głosów na walnym zgromadzeniu
  % udział głosów na walnym zgromadze niu
  Talnet Holding Limited 352 239 16,32% 35 223,90 697 239 24,52%
  Marek Dojnow 299 006 13,86% 29 900,60 503 437 17,70%
  Adam Jabłoński 198 038 9,18% 19 803,80 334 324 11,76%
  TFI Investors 270 403 12,53% 27 040,30 270 403 9,51%
  Quercus TFI S.A. 190 400 8,82% 19 040,00 190 400 6,70%
  Pozostali 847 805 39,29% 84 780,50 847 805 29,81%
  SUMA 2 157 891 100,00% 215 789,10 2 843 608 100,00%
  W dniu 28 lutego 2018 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o zawarciu w dniu 27
  lutego 2018 r. porozumienia (w rozumieniu art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
  o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
  zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych) pomiędzy kilkoma
  mniejszościowymi akcjonariuszami Spółki, powodującego uzys kanie przez nich łącznie
  12,73% kapitału zakładowego Spółki oraz uzyskanie przez nich łącznie 9,66% ogólnej
  liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, o czym szerzej napisano w raporcie
  19/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku.
  4.5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają
  specjalne uprawnienia kontrolne
  Akcje imienne serii A pozostające w posiadaniu Talnet Holding Limited, Pana Marka
  Dojnow oraz Pana Adama Jabłońskiego są uprzywilejowane co do głosu w stosunku 2:1.
  4.6. Wskazanie wsz elkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu,
  takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy
  określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące
  wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpra cy  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMPERIA.PL ZA 201 7 ROK
  28
  spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są
  oddzielone od posiadania papierów wartościowych
  Zarząd Spółki nie posiada informacji o jakichkolwiek ograniczeniach w wykonywaniu
  prawa głosu z akcji Comperia.pl S.A.
  4.7. Wskazanie wszelkich og raniczeń dotyczących przenoszenia prawa
  własności papierów wartościowych Emitenta
  Statut Spółki nie uzależnia rozporządzania akcjami imiennymi od zgody Spółki.
  Papiery wartościowe J ednostki dominującej podlegają ograniczeniom dotyczącej
  swobodnej zbywalnoś ci wynikających z następujących ustaw:
   ograniczenia wynikające z Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi;
   ograniczenia wynikające z Ustawy o Ofercie Publicznej;
   ograniczenia wynikające z Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów;
   Rozporządzenie w sprawie kontroli (Rozporządzenie Rady (WE) Nr 139/2004)
  koncentracji przedsiębiorstw.
  4.8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających
  oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub
  wykupie akcji
  Zgodnie z Ko deksem Spółek Handlowych w strukturze organów Spółki występuje organ
  zarządzający oraz organ nadzorczy, którymi są odpowiednio Zarząd i Rada Nadzorcza
  Spółki .
  Zgodnie ze Statutem w skład Zarządu Spółki wchodzi od dwóch do pięciu członków, w
  tym Prezes i W iceprezes Zarządu. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
  Członkowie Zarządu powoływani są na okres trzyletniej wspólnej kadencji przez Radę
  Nadzorczą. Powołując Zarząd, Rada Nadzorcza określa jednocześnie liczbę członków
  Zarządu danej kadencji. Członkowie zarządu nie mogą bez pisemnego zezwolenia Rady
  Nadzorczej prowadzić działalności konkurencyjnej.
  Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na
  zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich . Zarząd podejmuje
  decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub
  przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia
  Spółki .
  4.9. Opis zasad zmiany statutu Emitenta
  Zmiana Statutu Jednostki dominuj ącej dokonywana jest na podstawie i na zasadach
  przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych. Zmiana Statutu wymaga uchwały  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMPERIA.PL ZA 201 7 ROK
  29
  Walnego Zgromadzenia Jednostki dominującej. Uchwała w sprawie zmiany Statutu
  wymaga większości ¾ głosów.
  4.10. Sposób działania Walnego Zg romadzenia i jego zasadnicze uprawnienia
  oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania
  Sposób działania Walnego Zgromadzenia określony jest w regulaminie Walnego
  Zgromadzenia opublikowanego na stronie Spółki pod adresem:
  http://relacje.comperia.pl/o -spolce.html#dokument_informacyjny
  Prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania określone są postanowieniami Kodeksu
  Spółek Handlowych oraz stosowanymi przez Spółkę zasad ami Dobrych Praktyk Spółek
  Notowanych na GPW w Warszawie.
  Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
  1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwołane w trybie zwyczajnym lub
  nadzwyczajnym.
  2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa w siedzibie Spółki.
  3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się corocznie w ciągu sześciu miesięcy po
  upływie roku obrotowego.
  4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z inicjatywy
  własnej, na żądanie Rady Nadzorczej oraz na wniosek akcjonariuszy reprezentującyc h
  jedną dwudziestą część kapitału zakładowego.
  5. Fakt zwołania Walnego Zgromadzenia wraz z podaniem terminu (dzień, godzina) i
  miejsca ogłaszany jest przez Zarząd na stronie internetowej Spółki oraz w sposób
  określony dla przekazywania informacji bieżących z godnie z przepisami o ofercie
  publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
  systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności podejmowanie uchwał w
  sprawie:
  1. rozpatrywa nia i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
  sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  2. podziału zysków lub pokrycia straty, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne
  fundusze, określenia daty, według której ustala się lis tę akcjonariuszy uprawnionych
  do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty
  dywidendy,
  3. udzielania absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich
  obowiązków,
  4. podejmowania postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej
  przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  5. podejmowania uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o rozwiązaniu Spółki i
  wyznaczaniu likwidatora,  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMPERIA.PL ZA 201 7 ROK
  30
  6. podejmowa nia uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa
  oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek
  handlowych,
  7. zmiany Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu
  kapitału zakładowego,
  8. zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
  9. powoływania lub odwoływania członków Rady Nadzorczej,
  10. ustalania liczby członków Rady Nadzorczej,
  11. ustalania i zmiany zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków Rady
  Nadzorczej,
  12. uchwalania oraz zmia ny regulaminu Walnego Zgromadzenia,
  13. zatwierdzania regulaminu Rady Nadzorczej,
  14. umorzenia akcji,
  15. innych spraw przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego
  Statutu oraz rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wnoszonych przez
  akcjonariu sza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 (pięć) % kapitału
  zakładowego, Zarząd lub Radę Nadzorczą.
  Przebieg o brad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
  1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego
  zastępca, a nas tępnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym
  zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób walne
  zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu alb o osoba wyznaczona przez Zarząd .
  2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie doprowadz a do niezwłocznego wyboru
  Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który to kieruje pracami Walnego
  Zgromadzenia oraz zapewnia sprawny i prawidłowy przebieg obrad.
  3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem
  obrad.
  4. Projekty uc hwał proponowane do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne
  istotne materiały są przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinia
  Rady Nadzorczej.
  5. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza.
  Przebieg g łosowani a:
  1. Głosow anie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy
  wyborach władz oraz nad wnioskami o odwołanie organów władz lub likwidatorów
  Spółki, bądź o pociągniecie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach
  osobowych. Dodatkowo tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego
  akcjonariusza lub jego reprezentanta.
  2. Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru 3 -osobowej komisji skrutacyjnej, do
  której obowiązków należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego
  głosowania, nadzorowani e obsługi komputerowej (w wypadku głosowania z
  wykorzystaniem techniki elektronicznej) oraz sprawdzanie i ogłaszanie wyników.  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMPERIA.PL ZA 201 7 ROK
  31
  3. Jedna akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo jednego głosu. W przypadku akcji
  uprzywilejowanej serii A jedna akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo dwóch
  głosów.
  4. Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania, które następnie wnoszone są do protokołu
  obrad.
  4.11. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku
  obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących
  lub administrujących Emitenta oraz ich komitetów
  4.11.1. Zarząd
  W skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2017 roku wchodzili:
   Grzegorz Długosz – Prezes Zarządu
   Karol Wilczko – Wiceprezes Zarządu,
   Wojciech Małek – Członek Zarządu
   Szymon Fiecek – Czł onek Zarządu
  W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku miały miejsce następujące zmiany w
  Zarządzie Spółki
   Rada Nadzorcza ustaliła, że skład Zarządu nowej trzyletniej kadencji będzie
  trzyosobowy od 9 sierpnia 2017 roku, natomiast od 16 sierpnia 2017 roku będzie
  4 osobowy. Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu z dniem 16
  sierpnia 2017 roku Pana Grzegorza Długosza powierzając mu pełnienie funkcji
  Prezesa Zarządu;
   w dniu 24 sierpnia 2017 roku Pan Łukasz Tatarkiewicz złożył rezygnację z
  peł nienia funkcji Członka Zarządu z dniem 31 sierpnia 2017 roku;
   w dniu 24 sierpnia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Zarządu
  Spółki Pana Wojciecha Małek do pełnienia od dnia 1 września 2017 roku funkcji
  Członka Zarządu w ramach bieżącej kadenc ji rozpoczętej 9 sierpnia br.
  Wszyscy członkowie Zarządu powołani są na wspólną kadencję.
  Kompetencje i zasady pracy Zarządu Comperia.pl S.A. określone zostały w następujących
  dokumentach:
  • Statut Spółki (dostępny na stronie internetowej Spółki),
  • Regulamin Zarządu (dostępny na stronie internetowej Spółki),
  • Kodeks Spółek Handlowych.
  W dniu 12 stycznia 2018 roku Pan Karol Wilczko złożył rezygnację z pełnienia funkcji
  Wiceprezesa Zarządu z dniem 31 stycznia 2018 roku.
  4.11.2. Rada Nadzorcza  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMPERIA.PL ZA 201 7 ROK
  32
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało w dniu 23 czerwca 2017
  roku członków Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu
  26 czerwca 2017 roku.
  Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz na dzień sporządzenia
  jedn ostkowego sprawozdania finansowego przedstawiał się następująco:
   Marek Dojnow - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
   Derek Alexander Christopher - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
   Adam Jabłoński - Członek Rady Nadzorczej,
   Krzysztof Mędrala - Członek Rady N adzorczej,
   Michał Piwowarczyk - Członek Rady Nadzorczej.
  Kompetencje i zasady pracy Rady Nadzorczej Comperia.pl S.A. określone zostały w
  następujących dokumentach:
  • Statut Spółki (dostępny na stronie internetowej Spółki),
  • Regulamin Rady Nadzorczej (dostępny na stronie internetowej Spółki),
  • Kodeks Spółek Handlowych.
  5. ZNACZĄCE UMOWY
  W 201 7 roku zawarto istotn ą umowę o której mowa w raportach bieżących nr 13/2017 i
  nr 14/2017 z dnia 4 lipca 2017 roku.
  6. POSTĘPOWANIA SĄDOWE
  W 2 01 7 roku Spółka nie była stroną postępowań toczących się przed sądem, organem
  właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej,
  których wartość stanowiła co najmniej 10 % kapitałów własnych Spółki.
  7. TRANSAKCJE Z JEDNOST KAMI POWI ĄZANYMI
  Spółka jest jednostką dominującą w stosunku do spółki Comperia Ubezpieczenia Sp. z
  o.o. („CU”). Transakcje pomiędzy Spółką a CU są przedstawione szczegółowo w nocie 51
  sprawozdaniu finansowym Spółki. W 201 7 roku Spółka nie zawierała transakcji z CU na
  innych warunkach niż rynkowe.
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMPERIA.PL ZA 201 7 ROK
  33
  8. ZACIĄGNIĘTE I WYPOWI EDZIANE UMOWY DOTYCZ ĄCE KREDYTÓW I
  POŻYCZEK
  Kredytodawca Zobowiązanie na 31 grudnia 2017 r. (kapitał w tys. PLN ) Stopa procentowa Waluta Termin wymagalności
  Alior Bank S.A. 1 438 WIBOR 3M + marża PLN 14.11.2019 r.
  Alior Bank S.A. 1 0 WIBOR 3M + marża PLN 15.10.2018 r.
  9. UDZIELONE POŻYCZKI
  Kontrahent Należność na 31 grudnia 2017 r. (kapitał) Stopa procentowa Waluta Termin wymagalności
  Comperia Ubezpieczenia Sp. z o.o. 3 000 WIBOR 3M + marża PLN 31.12.2021 r.
  10. UDZIELON E I OTRZYMAN E PORĘCZENIA I GWARANC JE
  W 201 7 roku Spółka nie udzieliła poręczeń kredytu lub pożyczki ani nie udzieliła
  gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu – dla
  których łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowiła by równowartość co
  najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.
  11. WYKORZYSTANIE WPŁYWÓ W Z EMISJI
  W 201 7 roku Spółka nie przeprowadzała emisji papierów wartościowych.
  12. OCENA MOŻLIWOŚCI REA LIZACJI ZAMIERZ EŃ INWESTYCYJNYCH
  Podstawowe , bieżące projekty inwestycyjne Spółka finansuje środkami własnymi. W
  przypadku podjęcia decyzji o nowych projektach uwzględniać ona będzie najbardziej
  optymalną strukturę finansowania.
  13. BIEŻĄCE PROJEKTY /ZMIANY W PODSTAWOWYC H ZAS ADACH ZARZĄDZANIA
  PRZEDSIĘBIORSTWEM EM ITENTA I JEGO GRUPĄ KAPITAŁOWĄ
  W 201 7 roku nie wystąpiły zamiany w podstawowych zasadach zarządzania
  przedsiębiorstwem Spółki.
  1 Kredyt w rachunku bieżącym. Limit kredytowy wynosi 500 tys. złotych i na dzień 31.12.2017 r.
  nie był wykorzystany przez S półkę.  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMPERIA.PL ZA 201 7 ROK
  34
  14. UMOWY Z OSOBAMI ZARZ ĄDZAJĄCYMI, PRZEWIDU JĄCE REKOMPENSATĘ W
  PRZYPADKU ICH REZYGN ACJI LUB ZWOLNIENIA Z ZAJMOWA NEGO
  STANOWISKA BEZ WAŻNE J PRZYCZYNY LUB GDY ICH ODWOŁANIE LUB
  ZWOLNIENIE NASTĘPUJE Z POWODU POŁĄCZENIA EMITENTA PRZEZ
  PRZEJĘCIE
  Spółka nie zawierała umów wskazanego rodzaju.
  15. WYNAGRODZENIA ZARZĄD U I RADY NADZORCZEJ
  Łączna wartość wyna grodzeń (ze wszystkich tytułów) członków Zarządu Spółki za okres
  sprawo wania funkcji w Zarządzie w 2017 roku wyniosła:
   Grzegorz Długosz – 128,5 tys. zł;
   Karol Wilczko – 240 tys. zł;
   Wojciech Małek – 96,5 tys. zł;
   Szymon Fiecek – 228,6 tys. zł
   Łukasz Tatark iewicz – 127,7 tys. zł
  Wartość wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcj i w Zarządzie Spółki w roku 2017
  wyniosła:
   Grzegorz Długosz – 22,9 tys. zł;
   Karol Wilczko – 12 tys. zł;
   Wojciech Małek – 18 tys. zł;
   Szymon Fiecek – 12 tys. zł
   Łukasz Tatarkiewicz – 9 tys. zł
  Członkowie Rady Nadzorczej Spółki ni e otrzymywali wynagrodzeń w 2017 roku.
  Łączna wartość wynagrodzeń (ze wszystkich tytułów) członków Zarządu Spółki
  otrzymanych z Jednostki zależnej za okres sprawowania f unkcji w Zarządzie Spółki w
  2017 roku wyniosła:
   Karol Wilczko – 0 tys. zł;
   Łukasz Tatarkiewicz – 60 tys. zł
   Szymon Fiecek – 0 tys. zł
  Członkowie Zarzą du Spółki nie otrzymywali w 2017 roku wynagrodzeń z tytułu pełnienia
  funkcji w organach Jednostki zależnej.
  Członkowie Rady Nadzorcz ej Spółki nie otrzymy wali w 2017 roku wynagrodzeń z
  Jednostki zależnej.
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMPERIA.PL ZA 201 7 ROK
  35
  16. LICZBA AKCJI COMPERI A.PL S.A. POSIADANYC H PRZEZ OSOBY
  ZARZĄDZAJĄCE LUB NAD ZORUJĄCE COMPERIA.PL S.A.
  Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego osoby zarządzające lub nadzorujące
  posiadały akcje Spółki zgodnie z poniższą tabelą:
  Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Wartość nominalna (w PLN)
  Liczba głosów na walnym zgromadzeniu
  % udział głosów na walnym zgromadzeniu
  Marek Dojnow 299 006 13,86% 29 900,60 503 437 17,70%
  Adam Jabłoński 198 038 9,18% 19 803,80 334 324 11,76%
  Szymon Fiecek 15 000 0,70% 1 500,00 15 000 0,53%
  Osoby zarządzające i nadzorujące Comperia.pl S.A. nie posiadały udziałów w jednostkach
  powiązanych Spółki.
  17. INFORMACJE O UMOWACH , W WYNIKU KTÓRYCH M OGĄ W PRZYSZŁOŚCI
  NASTĄPIĆ ZMIANY W PROPORCJACH POSIADANYCH AKCJI PR ZEZ
  DOTYCHCZASOWYCH AKCJ ONARIUSZY I OBLIGATA RIUSZY
  Na dzień publikacji niniejszego Raportu rocznego za 201 7 rok Spółka nie posiada wiedzy
  o umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach
  posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy .
  18. INFORMACJE O SYSTEMI E KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRAC OWNICZYCH
  W Spółce nie funkcjonują programy akcji pracowniczych.
  19. INFORMACJE O PODMIOC IE BADAJĄCYM SPRAWOZ DANIA FINANSOWE
  7 sierpnia 201 7 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła, na podstawie § 28 ust. 7 Statutu
  Spółki, uchwałę w sprawie wyboru B -think Audit sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (ul. Św.
  Michała 43, 61 -119 Poznań) („Audytor”), wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do
  badania spraw ozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów,
  pod numerem 4063 do:
   przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 201 7 r;
   przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej za I
  półrocze 20 17 r.
   badania jednostkowego rocznego sprawozdania Spółki za rok obrotowy 201 7;  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COMPERIA.PL ZA 201 7 ROK
  36
   badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania Grupy kapitałowej za rok obrotowy
  201 7.
  Stosown e umow y z Audytorem został y zawart e w dniu 11 września 201 7 r.
  Informacje o wynagrodzeniu Audytora przedstawia tabela poniżej.
  2017 2016
  Badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 15 15
  Badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansoweg o 10 10
  Przegląd półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 10 10
  Przegląd półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 6 6
  Warszawa, 2 marca 2018 roku.
  Zarząd Comperia.pl S.A.:
  Grzegorz Długosz J mrezes Zarządu
  Wojciech Małek J Członek Zarządu
  Szymon Fiecek – Członek Zarządu  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Comperia.pl SA
ISIN:PLCOMPR00010
NIP:951-220-98-54
EKD: 63.12 działalność portali internetowych
Adres: ul. Konstruktorska 13 02-673 Warszawa
Telefon:+48 22 6429119
www:www.comperia.pl
Kalendarium raportów
2020-05-21Raport za I kwartał
2020-09-24Raport półroczny
2020-11-05Raport za III kwartał
Komentarze o spółce COMPERIA.PL
2020-04-05 16-04-34
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649